Документ v0181359-18, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2018 року № 181

Про запит на інформацію, зареєстрований у Центральній виборчій комісії 22 жовтня 2018 року за № 21-17-7198

До Центральної виборчої комісії 22 жовтня 2018 року електронною поштою надійшов запит на інформацію за підписом Grygorii Sorochan щодо надання у формі відкритих даних набору даних "Державний реєстр виборців" (далі - інформаційний запит).

Розглянувши інформаційний запит, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (частина перша статті 19 зазначеного Закону).

Згідно з частинами першою, другою статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Водночас частиною третьою статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" встановлено, що публічна інформація, яка містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) фізичні особи (суб'єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Законом України "Про Центральну виборчу комісію" (пункт 8 статті 17) визначено, що Комісія є розпорядником Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону.

Правові та організаційні засади ведення Реєстру визначено Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон).

Так, відповідно до статті 1 Закону Реєстр - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці).

Для реалізації одного з основних завдань Реєстру - ведення персоніфікованого обліку виборців - до Реєстру заносяться та в його базі даних зберігаються ідентифікаційні персональні дані виборця, персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця, службові персональні дані (частина перша статті 2, частина перша статті 5 Закону).

Згідно з частиною другою статті 2 Закону забороняється використання бази даних Реєстру, будь-якої її частини, копії бази даних або її частини, персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі -персональні дані Реєстру), не для цілей, передбачених статтею 26 Закону, перелік яких є вичерпним.

Так, за змістом статті 26 Закону під час підготовки до виборів або референдумів персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:

складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;

уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;

надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;

проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, установлених Законом.

Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.

Персональні дані Реєстру в установлених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень.

Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.

Натомість використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених, можливе виключно за рішенням суду.

Проте знеособлення персональних даних Реєстру для їх подальшого оприлюднення у формі відкритих даних до цілей, передбачених статтею 26 Закону, не належить.

При цьому Центральна виборча комісія звертає увагу, що основні засади ведення Реєстру визначено статтею 3 Закону, ними, зокрема, є законність і пріоритет прав людини, публічний характер та захищеність Реєстру.

Законність і пріоритет прав людини у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та порядку, встановлених Законом, а також інші передбачені Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру.

Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту його бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Центральна виборча комісія на виконання вимог статті 11 Закону у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру забезпечує його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Закону та Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згоди на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 затверджено Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, у якому на виконання частини четвертої статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" визначено, зокрема, перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Однак під час включення до вказаного переліку наборів даних Державного реєстру виборців не було враховано наведених норм Закону.

У зв’язку з цим Центральна виборча комісія звернулася до Уряду України (постанова від 13 березня 2018 року № 41) щодо приведення зазначеного Положення у відповідність із вимогами Закону.

За наведених обставин створення Комісією набору даних "Державний реєстр виборців" у формі відкритих даних з подальшим його оприлюдненням призведе до порушення нею Закону в частині використання персональних даних Реєстру та забезпечення захисту бази даних Реєстру від незаконного використання, а отже, таких основних засад ведення Реєстру, як законність і пріоритет прав людини та захищеності Реєстру.

Таким чином, Центральною виборчою комісією зазначений набір даних не створено. При цьому звертаємо увагу, що Комісія як розпорядник Реєстру, який забезпечує та контролює дотримання вимог Закону, зобов’язана утримуватися від дій, спрямованих на створення такого набору даних у формі відкритих даних.

З огляду на викладене Центральна виборча комісія вбачає підстави для відмови в задоволенні інформаційного запиту відповідно до пункту 1 частини першої статті 22 Закону.

Водночас на виконання пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону Комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини першої, частин четвертої та п’ятої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в задоволенні запиту на інформацію, зареєстрованого в Центральній виборчій комісії 22 жовтня 2018 року за № 21-17-7198.

2. Копію цієї постанови надіслати на електронну адресу, вказану в інформаційному запиті.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору