Документ v0157500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.12.2018  № 157

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11

Відповідно до статей 7, 15, 56, 68 Закону України “Про Національний банк України”, статті 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення інвесторів, вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11 “Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України” такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункт 2 після слова “особам,” доповнити словами “та розміру кредитного ризику”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351;”;

доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:

“6) розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

7) результати оцінки стійкості банків і банківської системи України відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами) (далі - Положення № 141), за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України, а саме:

суму регулятивного та основного капіталу, значення нормативів достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та основного капіталу (Н3):

за даними банку за звітний рік;

за результатами оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями банку з урахуванням екстраполяції за звітний рік (з відміткою про проведення екстраполяції);

за кожний прогнозний рік за макроекономічними сценаріями, визначеними для банків, за якими оцінка стійкості здійснюється за трьома етапами;

суму потреби (нестачі) в капіталі або необхідний рівень достатності капіталу за результатами оцінки стійкості, покриття якої забезпечується шляхом виконання програми капіталізації та/або плану реструктуризації, усього та з урахуванням здійснених заходів.”;

2) у пункті 2:

абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:

“за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 лютого наступного року;”;

підпункти 2 та 3 викласти в такій редакції:

“2) розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, та розміру кредитного ризику за класами боржника, визначеними Положенням № 351, за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 лютого наступного року (додаток 2);

3) розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351, за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 лютого наступного року (додаток 3);”;

доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:

“6) розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 лютого наступного року (додаток 6);

7) результати оцінки стійкості банків і банківської системи України відповідно до вимог Положення № 141 - до 28 грудня.”;

3) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк України публікує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформацію про результати проведення оцінки стійкості банків і банківської системи України (у розрізі кожного банку) - до 31 грудня.”;

4) у додатках до постанови:

пункт 1 додатка 1 викласти в такій редакції:

“1. Інформація в таблиці формується за даними статистичної звітності з файлів 02X “Дані про обороти та залишки на рахунках”, A4X “Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках”, визначених у додатку 6 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120.”;

додатки 2-4 викласти в новій редакції, що додається;

доповнити постанову новим додатком, що додається.

2. Департаменту фінансової стабільності (Ваврищук В.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім абзаців першого - шостого підпункту 1, абзаців першого - восьмого підпункту 2, підпункту 4 пункту 1 цієї постанови, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я. Смолій“Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
27.12.2018 № 157)

РОЗПОДІЛ
кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, та розміру кредитного ризику за класами боржника

Директор Департаменту
фінансової стабільності


В. Ваврищук


Додаток 3
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
27.12.2018 № 157)

РОЗПОДІЛ
кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих відповідно до Положення № 351, у розрізі валют

Директор Департаменту
фінансової стабільності


В. Ваврищук


Додаток 4
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
27.12.2018 № 157)

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ
та ліміти відкритої валютної позиції

".

Директор Департаменту
фінансової стабільностіВ. Ваврищук"."Додаток 6
до постанови Правління
Національного банку України
15.02.2018 № 11

РОЗПОДІЛ
вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

".

Директор Департаменту
фінансової стабільності


В. Ваврищук".вгору