Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.12.2018  № 140

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про державну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 130 “Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду”;

2) постанову Правління Національного банку України від 10 травня 2017 року № 37 “Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду”;

3) постанову Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 36 “Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду”.

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, небанківських фінансових установ-резидентів, національних операторів поштового зв’язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасникам, інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сологуба Д.Р.

5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України


І.Є. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.12.2018 № 140

ПРАВИЛА
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені згідно з вимогами статті 7 Закону України “Про Національний банк України” для забезпечення складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, виконання Національним банком України (далі - Національний банк) регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду.

2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її подання до Національного банку України в умовах особливого періоду.

3. Вимоги цих Правил поширюються на банки України та небанківські фінансові установи, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, операторів поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду [далі - респонденти (постачальники статистичної звітності)], і є обов'язковими для виконання.

4. Термін “особливий період” уживається в цих Правилах у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”. Інші терміни, які вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку.

II. Формування та подання показників статистичної звітності

5. Респонденти (постачальники статистичної звітності) складають та подають до Національного банку статистичну звітність за файлами, перелік, періодичність і строки подання яких наведено в додатку до цих Правил. Дані подаються у форматі XML через веб-портал Національного банку.

Національний банк має право встановлювати інший порядок та інші строки надання файлів статистичної звітності в особливий період.

6. Респонденти (постачальники статистичної звітності) формують показники статистичної звітності відповідно до порядку, визначеного в розділі II Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі - Правила організації статистичної звітності).

7. Національний банк у разі відсутності доступу респондента (постачальника статистичної звітності) до інформації, необхідної для формування показників статистичної звітності, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності” та на веб-порталі Національного банку, надсилає йому XSD-схеми та іншу необхідну інформацію на його запит.

Інформація, необхідна для формування показників статистичної звітності, передається респонденту (постачальнику статистичної звітності) засобами системи електронної пошти Національного банку або, якщо респондент (постачальник статистичної звітності) не є абонентом системи електронної пошти Національного банку, іншим способом за домовленістю сторін.

8. Уповноважена особа респондента (постачальника статистичної звітності) або особа, яка виконує її обов’язки, відповідно до порядку, визначеного в розділі III Правил організації статистичної звітності та додатка 6 до Правил організації статистичної звітності накладає електронний підпис на файли статистичної звітності, що подаються відповідно до цих Правил.

9. Уповноважені особи респондентів (постачальників статистичної звітності) для підписання файлів статистичної звітності в особливий період застосовують електронний підпис із використанням електронних довірчих послуг від тих постачальників електронних довірчих послуг, що забезпечують надання електронних довірчих послуг у штатному режимі.

Респондент (постачальник статистичної звітності) зобов’язаний використовувати електронні довірчі послуги від Національного банку в разі неможливості отримання електронних довірчих послуг у штатному режимі від інших постачальників електронних довірчих послуг.

Порядок отримання та використання електронних довірчих послуг від Національного банку в особливий період визначається Національним банком.

10. Кожен із файлів із показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку респондентами (постачальниками статистичної звітності) в особливий період, має містити електронний підпис тільки однієї уповноваженої особи.

11. Уповноважена особа, яка наклала електронний підпис на файл із показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.

12. Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) несе особисту відповідальність за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил та згідно із законодавством України, що діє в умовах особливого періоду.

Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) в разі неподання статистичної звітності повідомляє Національний банк до кінця звітного дня про причини, а також про вжиті заходи щодо усунення допущених порушень.

13. Файли з показниками статистичної звітності в разі неможливості їх подання через веб-портал Національного банку подаються респондентами (постачальниками статистичної звітності) до Національного банку одним із таких способів:

1) електронною поштою Національного банку;

2) нарочним на електронних носіях (USB-флеш, оптичні диски, жорсткі магнітні диски);

3) на електронних носіях за допомогою послуг операторів поштового зв’язку.

14. Респондент (постачальник статистичної звітності) в разі неможливості подання даних статистичної звітності через веб-портал Національного банку зобов’язаний повідомити про це Національний банк, а також про альтернативний спосіб подання звітності.

15. Національний банк у разі неможливості приймання даних статистичної звітності через веб-портал Національного банку повідомляє респондентів (постачальників статистичної звітності) про зміну способу подання звітності.

16. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, порядок заміни файлів, виправлення помилок здійснюються відповідно до положень розділу VI Правил організації статистичної звітності.

17. Банк - юридична особа не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів у разі їх нездатності передавати кошти та інформацію головній установі банку. У разі неможливості надання зведеної інформації банком - юридичною особою її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою банку.

18. Національний банк у разі обґрунтованої неможливості подання респондентом (постачальником статистичної звітності) файлів звітності дублює звітність банку попередньої звітної дати на поточну звітну дату.

19. Банки, які припиняють/зупиняють свою діяльність, складають статистичну звітність на дату припинення/зупинення діяльності.

Директор Департаменту
статистики та звітності


Ю. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


Д. СологубДодаток
до Правил організації
статистичної звітності, що подається
до Національного банку України
в умовах особливого періоду
(пункт 5 розділу II)

ПЕРЕЛІК,
періодичність і строки подання файлів із показниками статистичної звітності до Національного банку України в умовах особливого періоду


з/п

Файл

Назва файла

Періодичність подання

Строк(час) подання

Респондент (постачальник статистичної звітності)

1

2

3

4

5

6

1

02Х

Дані про обороти та залишки на рахунках

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00

Банки

2

07X

Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

3

08X

Дані про цінні папери, випущені банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

4

13X

Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00

Банки

5

20X

Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Місячна

Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов’язкових резервів

Банки

6

27Х

Дані про рух коштів на розподільчих рахунках

Щоденна

До 13.00 наступного робочого дня

Банки

7

39X

Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою

Щоденна

До 12.00 наступного робочого дня

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій)

8

73X

Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

9

D5X

Дані про кредити
(за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

10

D6X

Дані про депозити
(за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

11

F4X

Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

12

2KX

Дані про рахунки осіб, до яких Україною застосовані санкції

Місячна

У строки, що визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами)

Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв'язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками

13

3KX

Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)

Щоденна

До 13.00 наступного робочого дня

Банки

14

3MX

Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами

Щоденна

До 14.00 наступного робочого дня

Банки


Публікації документа