Документ v0136500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.12.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.12.2018  № 136

Про внесення змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 67, 71 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення процедури проведення інспекційних перевірок банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 703/5894 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2017 року № 145) (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

перше речення пункту 10 після слів “та його заступника” доповнити словом “(заступників)”;

у пункті 14:

підпункт 1 доповнити словами “, відповідно до програми інспекційної перевірки/питань, визначених у розпорядчому акті”;

підпункт 2 після слова “доступу” доповнити словами “протягом робочого часу”;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) безоплатно одержувати від об’єкта перевірки інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань діяльності та вилучати (виносити за межі приміщення об’єкта перевірки) інформацію у формі документів або їх копій [включаючи електронні (ті, що зберігаються в інформаційних системах об’єкта перевірки та виготовлені методом сканування або створення фотокопій)], що свідчать/можуть свідчити про факти порушення об’єктом перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (засвідчених належним чином), необхідних для подальших наглядових дій.

Вилучення документів або їх копій, що свідчать/можуть свідчити про факти порушення об’єктом перевірки банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та/або підтверджують висновки інспектування, зафіксовані в довідці про перевірку, відбувається відповідно до запиту керівника інспекційної групи із зазначенням вимоги щодо їх належного засвідчення;”;

у підпункті 6 слова “, отримання необхідних документів, інформації, пояснень, обговорення проміжних результатів інспекційної перевірки” виключити;

пункт 15 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“4) дотримуватися норм етичної поведінки.”;

2) у пункті 18 розділу III:

у підпункті 5 слова “та копіювально-розмножувальною” виключити;

у підпункті 9 слова “, збережених на визначених у запиті носіях інформації” виключити;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

“11) забезпечити дотримання норм етичної поведінки своїми підлеглими під час проведення інспекційної перевірки.”;

3) друге речення абзацу першого пункту 21 розділу IV після слів “його заступника” доповнити словом “(заступників)”;

4) у розділі V:

пункт 22 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“17) необхідність перевірки виконання банком установлених Національним банком вимог та/або обмежень.”;

перше речення пункту 23 викласти в такій редакції:

“23. До розпорядчого акта про проведення позапланової інспекційної перевірки об’єкта перевірки можуть вноситися зміни (за потреби).”;

абзац перший пункту 24 після слів “його заступника” доповнити словом “(заступників)”;

у пункті 25 слова “окреме розпорядження” замінити словами “окремий розпорядчий акт”;

5) у розділі VI:

абзац другий пунктів 27, 28 після слів “напрямів інспекційної перевірки” доповнити словами “комунікації та можливості обміну інформацією,”;

пункт 30 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Керівник об’єкта перевірки має право надати керівнику інспекційної перевірки обґрунтоване клопотання щодо продовження визначеного в запиті строку надання інформації, матеріалів, документів, письмових пояснень у разі наявності об’єктивних причин.”.

У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

у пункті 34:

в абзаці першому слова “яке виділялося” замінити словами “що було виділено”;

в абзаці другому слова “про приймання-передавання” виключити;

6) у розділі VII:

пункт 43 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“На засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем може бути запрошений/запрошені представник/представники об’єкта перевірки за пропозицією Національного банку або за клопотанням об’єкта перевірки.”.

У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

в абзаці першому пункту 49 слова “у встановлені Національним банком строки” замінити словами “із визначенням відповідальних осіб банку та строків виконання рекомендацій”;

7) у пункті 51 розділу VIII слово “протидії” замінити словом “перешкод”;

8) таблицю додатка 2 до Положення доповнити новою колонкою “Примітки”;

9) у додатку 4 до Положення слово “протидії” замінити словом “перешкод”;

10) у тексті Положення та додатків до нього слово “розпорядження” у всіх відмінках замінити словами “розпорядчий акт” у відповідних відмінках.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолійвгору