Документ v0128500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.11.2018  № 128

Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України” та статей 66, 67, 71 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою сприяння стабільності фінансової системи України шляхом ефективної екстреної підтримки банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року № 411 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.11.2018 № 128

ЗМІНИ
до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

1. У пункті 6 розділу І слова “фінансову модель розвитку банку” замінити словами “результати аналізу бізнес-моделі банку (за наявності), проведеного відповідно до розпорядчих актів Національного банку з питань оцінки банків під час здійснення безвиїзного банківського нагляду”.

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 20 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

“Національний банк має право відмовити в прийнятті в забезпечення виконання зобов’язань банку за кредитом для екстреної підтримки ліквідності:

1) нерухомого майна, яке має ознаки, визначені в додатку 2 “Ознаки неприйнятності нерухомого майна для передавання в заставу Національному банку України” до цього Положення;

2) майнових прав за укладеним банком кредитним договором з юридичною або фізичною особою, якщо Національний банк установить, що така юридична або фізична особа не спроможна забезпечити в повному обсязі виконання зобов’язань перед банком за кредитним договором у встановлений у ньому строк та/або ринкова вартість предмета(ів) іпотеки, який(і) забезпечує(ють) виконання зобов’язань за кредитним договором, укладеним банком-позичальником з юридичною особою та/або фізичною особою, є завищеною та/або якщо такий предмет іпотеки обтяжений будь-яким іншим зобов’язанням, за будь-яким іншим кредитним договором”;

2) пункт 21 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк має право прийняти рішення щодо обов’язкового передавання в заставу разом з єдиним (цілісним) майновим комплексом корпоративних прав юридичної особи - власника єдиного (цілісного) майнового комплексу.”;

3) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Банк, який має намір надати в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором майно, визначене в рядках 7, 8 таблиці додатка 1 до цього Положення, ініціює залучення суб’єкта оціночної діяльності для здійснення огляду та/або незалежної оцінки майна та укладення тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна між банком, Національним банком та суб’єктом оціночної діяльності”;

4) у пункті 23 слово “тримісячного” замінити словом “шестимісячного”;

5) у пункті 25 слово та цифру “додаток 2” у всіх відмінках замінити словом та цифрою “додаток 3” у відповідних відмінках;

6) абзаци перший та другий пункту 31 викласти в такій редакції:

“31. Банк зобов’язаний протягом строку дії кредитного договору проводити актуалізацію оцінки вартості майна, визначеного в рядках 7, 8 таблиці додатка 1 до цього Положення та наданого банком у забезпечення зобов’язань за кредитним договором, до закінчення строку дії звіту про оцінку такого майна, а також на вимогу Національного банку.

Національний банк протягом строку дії кредитного договору має право вимагати проведення актуалізації оцінки вартості майна, визначеного в рядках 7, 8 таблиці додатка 1 до цього Положення, що забезпечує виконання зобов’язань за кредитним договором”;

7) доповнити розділ після пункту 31 новим пунктом 31-1 такого змісту:

“31-1. Банк/майновий поручитель протягом строку дії договору іпотеки зобов’язаний забезпечити страхування переданого в іпотеку майна, визначеного в рядку 7 таблиці додатка 1 до цього Положення, страховою компанією, що відповідає критеріям, визначеним у додатку 4 “Критерії, яким має відповідати страхова компанія” до цього Положення, або вжити заходів, передбачених абзацом першим пункту 33 розділу ІІІ цього Положення.

Національний банк протягом строку дії договору іпотеки має право вимагати підтвердження відповідності страхової компанії встановленим критеріям та отримувати фінансову звітність страхової компанії на останню річну звітну дату, що передається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, копії договорів облігаторного перестрахування.”.

3. У розділі IV:

1) пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Банк, який має намір укласти з Національним банком генеральний договір, за умови отримання ним письмового повідомлення Національного банку відповідно до пункту 19 розділу II цього Положення, подає до Національного банку документи, визначені в додатку 5 “Перелік документів, що подаються банком на етапі прийняття рішення про укладення генерального договору” до цього Положення (далі - додаток 5 до цього Положення).”.

2) у пункті 35 слова “залишає без розгляду та повертає банку клопотання про укладання генерального договору і” замінити словами “має право залишити без розгляду клопотання банку про укладення генерального договору і повернути”;

3) доповнити розділ після пункту 36 новим пунктом 36-1 такого змісту:

“36-1. Національний банк на підставі документів, поданих банком відповідно до пункту 34 розділу IV цього Положення, проводить попередній правовий аналіз документів щодо майна/гарантій, запропонованих банком у забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, та попередній аналіз наявності ознак неприйнятності такого майна/гарантій для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором.

Національний банк повідомляє банк про результати проведеного аналізу.”;

4) в абзаці першому пункту 40 слова та цифри “, що обґрунтованих підстав достатньо для звернення до Національного банку за екстреною підтримкою ліквідності, протягом наступних 30 днів після виникнення таких підстав” замінити словами та цифрами “ймовірним подання ним протягом найближчих 30 календарних днів клопотання про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності,”.

4. У розділі V:

1) пункт 41 викласти в такій редакції:

“41. Банк для розгляду Національним банком питання про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності має подати до Національного банку за умови укладення генерального договору та виникнення в банку фактичної потреби в такому кредиті документи, визначені в додатку 6 “Перелік документів, що подаються банком для прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності” до цього Положення (далі - додаток 6 до цього Положення).

Документи щодо майнових прав за укладеними банком кредитними договорами з юридичними та фізичними особами, передбачені пунктом 11 додатка 6 до цього Положення, що були попередньо надані банком Національному банку в пакеті документів, передбачених додатком 5 до цього Положення, якщо в них не було змін, повторно Національному банку не подаються (за винятком, документів, передбачених підпунктом 2 пункту 11 додатка 6 до цього Положення).”;

2) у пункті 42 слова “залишає без розгляду та повертає банку клопотання про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності і” замінити словами “має право залишити без розгляду клопотання банку про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності і повернути банку”;

3) доповнити розділ після пункту 43 новим пунктом 43-1 такого змісту:

“43-1. Національний банк, якщо банк надає в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором майнові права, передбачені в рядках 8 - 10 таблиці додатка 1 до цього Положення, та якщо в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є інформація про обтяження майнових прав за укладеними банком кредитними договорами, якої недостатньо для ідентифікації таких майнових прав, звертається на підставі наданого банком письмового дозволу до обтяжувачів таких майнових прав, із запитом про надання інформації/документів, необхідних для ідентифікації таких майнових прав.”;

4) у підпункті 6 пункту 46 слова “фінансовій моделі розвитку банку та/або” виключити.

5. У розділі VIII:

1) у пункті 60:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) актуалізований прогноз грошових потоків банку на наступні чотири місяці (базовий та песимістичний сценарії), підписаний головою правління банку. Банк разом з прогнозом грошових потоків має подати такі документи: пояснення, обґрунтування щодо запитуваного строку кредиту, джерел його повернення, припущень, прийнятих під час побудови прогнозу грошових потоків; документи, що підтверджують право власності на активи, вартість активів, величину грошових потоків афілійованих із банком осіб, якщо прогнозний обсяг надходжень від таких активів та/або потоків становить п’ять або більше процентів від загального прогнозного обсягу грошових надходжень банку за відповідний період”;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

“3) документи, визначені в пунктах 5 - 11 додатка 6 до цього Положення (крім випадків, коли інформація щодо майна/гарантій, що забезпечують виконання зобов’язань за кредитним договором, що міститься в документах, поданих банком Національному банку відповідно до пункту 41 розділу V цього Положення, залишається незмінною).”;

2) у пункті 65 слова “фінансовій моделі розвитку банку та/або” виключити.

6. У розділі ІХ:

1) у пункті 66 слова “фінансової моделі розвитку банку” замінити словами “грошових потоків”;

2) у підпункті 4 пункту 71 слова “фінансовою моделлю розвитку банку та/або” виключити.

7. У тексті Положення слово “відсоток” у всіх відмінках і числах замінити словом “процент” у відповідних відмінках і числах.

8. Доповнити Положення після додатка 1 новим додатком 2 такого змісту:


“Додаток 2
до Положення
про екстрену підтримку
Національним банком України
ліквідності банків
(пункт 20 розділу III)

Ознаки неприйнятності нерухомого майна
для передавання в заставу Національному банку України

1. Нерухоме майно, розташоване за межами обласних та районних центрів [крім єдиних (цілісних) майнових комплексів, об’єктів виробничої або складської нерухомості].

2. Нерухоме майно є земельною ділянкою без забудови, яка розташована поза межами адміністративної або житлової забудови міст Київ, Дніпро, Одеса, Харків і Львів.

3. Єдиний (цілісний) майновий комплекс, який за результатами його річної фінансової звітності має збиток від операційної діяльності [код рядка 2195 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форми № 2 або код рядка 2195 Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форми № 2-к, визначених у додатках 1 та 2 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами)] або має дохід за рахунок активів, що не входять до складу єдиного (цілісного) майнового комплексу.

4. Виробнича або складська нерухомість, експлуатація якої не приносить дохід.

5. Спеціалізоване нерухоме майно, ознаки якого визначені Національним стандартом № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 [крім випадків його застави у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу].

6. Об’єкти нерухомого майна, щодо яких встановлено невідповідність фактичних характеристик об’єкта даним, зазначеним у правовстановлюючій, технічній, обліковій документації.

7. Об’єкти нерухомого майна, які територіально розміщуються в середині майнових комплексів та не мають незалежних інженерних комунікацій (енерго-, водо-, газо-, теплопостачання та каналізації), а також під’їзних шляхів.

8. Об’єкти нерухомого майна, технічний стан яких відповідно до Національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 “Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану”, прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02 липня 2016 року № 213, характеризується як не придатний до нормальної експлуатації або аварійний.”.

9. Інше нерухоме майно за наявності обґрунтованих підстав вважати неприйнятним для передавання в заставу Національному банку України.”.

У зв’язку з цим додаток 2 уважати додатком 3.

9. У пункті 5 додатка 3:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Про суб’єкт оціночної діяльності та оцінювачів (які виконують оцінку) на веб-сайті Фонду державного майна України (адреса сайта -  http://www.spfu.gov.ua/) немає інформації щодо:”;

2) абзац шостий виключити.

10. Доповнити Положення трьома новими додатками 4 - 6 такого змісту:


“Додаток 4
до Положення
про екстрену підтримку
Національним банком України
ліквідності банків
(пункт 31-1 розділу III)

КРИТЕРІЇ,
яким має відповідати страхова компанія


з/п

Категорія

Критерії

1

2

3

1

Відповідність діяльності законодавству

1. Немає фактів порушення страховою компанією вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” протягом останніх двох років.

2. Немає рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення страхової діяльності хоча б за одним із основних видів страхування протягом останніх двох років (основним видом страхування є вид, частка страхових платежів за яким дорівнює або перевищує 10 процентів загального обсягу страхових платежів)

2

Перестрахування

Наявність діючого облігаторного перестрахувального покриття ризиків у провідних міжнародних перестраховиках, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: „BB”-“A.M.Best”, “ВааЗ”- “Moody’s Investors Service”, “BBB-”-“Standard & Poor's”, “BBB-”-“Fitch Ratings”

3

Проведення операцій зі страхування інвестиційно-кредитних та фінансових ризиків

Частка страхових платежів за страхування кредитів та платежів відповідальності позичальника за непогашення кредиту, інвестицій та фінансових ризиків не перевищує п’яти процентів загального обсягу страхових платежів за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку України

4

Страхування в компанії, яка не є пов’язаною з банком особою

Страхова компанія не є пов’язаною з банком особою

5

Рентабельність діяльності

Обсяг збитку страхової компанії за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку України, не перевищує 25 процентів капіталу страхової компанії

6

Частка платежів, переданих на перестрахування

Обсяг страхових платежів, що передані в перестрахування, за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Національного банку України, не перевищує 75 процентів загального обсягу отриманих страхових платежівДодаток 5
до Положення
про екстрену підтримку
Національним банком України
ліквідності банків
(пункт 34 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються банком на етапі прийняття рішення про укладення генерального договору

1. Повідомлення-підтвердження гаранта щодо можливості надання гарантії для забезпечення виконання банком зобов’язань за кредитним договором (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонується гарантія, передбачена рядками 1, 2, 4, 5 таблиці додатка 1 до цього Положення).

2. Підтвердження банку, засвідчене підписом керівника (особи, яка виконує його обов’язки), щодо наявності не обтяжених зобов’язаннями банківських металів (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонується майно, передбачене рядком 6 таблиці додатка 1 до цього Положення).

3. Документи, що підтверджують право власності/вимоги банку або майнового поручителя на майно/майнові права, що пропонуються як предмет застави/іпотеки за кредитним договором, та інші документи, необхідні для правового аналізу забезпечення виконання зобов’язань за кредитом.

4. Акт огляду майна або звіт про оцінку вартості майна, підготовлений суб’єктом оціночної діяльності відповідно до умов тристороннього договору, укладеного між банком, суб’єктом оціночної діяльності та Національним банком з урахуванням вимог розділу III цього Положення, або акт огляду майна, підготовлений банком (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонується майно, передбачене в рядку 7 таблиці додатка 1 до цього Положення).

5. Документи, які підтверджують відповідність суб’єкта оціночної діяльності встановленим Національним банком критеріям (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонується майно, передбачене в рядках 7, 8 таблиці додатка 1 до цього Положення).

6. Реєстр (на паперовому носії та в електронному вигляді) укладених банком кредитних договорів з юридичними та/або фізичними особами (далі - боржники), майнові права за якими пропонуються в заставу Національного банку, із супровідним листом, підписаним головою правління банку, що містить запевнення про відповідність майнових прав вимогам, визначеним у рядках 8 - 10 таблиці додатка 1 до цього Положення (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені в рядках 8 - 10 таблиці додатка 1 до цього Положення).

7. Засвідчені підписом уповноваженої особи банку копії документів щодо майнових прав за укладеними банком кредитними договорами з боржниками (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені рядками 8 (за всіма боржниками), 9, 10 (за переліком боржників, зазначеним у запиті Національного банку) таблиці додатка 1 до цього Положення):

1) документів, що містяться в кредитних справах боржників, згідно з переліком, наведеним у нормативно-правовому акті Національного банку з питань визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

2) документів, що свідчать про обтяження банком заставленого майна, про те, що немає інших обтяжень цього майна, та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України (станом на дату подання банком документів до Національного банку).

8. Інформація (на паперовому носії та в електронному вигляді) щодо портфеля аналогічних за характеристиками кредитів станом на перше число кожного з останніх 12 календарних місяців, що містить відомості щодо кількості кредитів, загальної суми заборгованості за ними, загальної суми кредитних лімітів з урахуванням зобов’язань з кредитування, загальної суми сформованих резервів, суми простроченої заборгованості з розподілом за кількістю днів прострочення (1 - 7 днів, 8 - 30 днів, 31 - 90 днів, 91 - 180 днів, 181 - 365 днів, більше 365 днів), матриці міграції або коефіцієнтів переходу заборгованості до іншої категорії за кількістю днів прострочення (без прострочення, 1 - 7 днів, 8 - 30 днів, 31 - 90 днів, 91 - 180 днів, 181 - 365 днів, більше 365 днів), загальної суми списаної за попередній місяць заборгованості (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонуються майнові права, визначені в рядках 9, 10 таблиці додатка 1 до цього Положення).

9. Реєстр (в електронному вигляді) кредитних договорів, укладених банком з боржниками, майнові права за якими передані банком у заставу та за якими в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна недостатньо інформації для ідентифікації таких майнових прав.Додаток 6
до Положення
про екстрену підтримку
Національним банком України
ліквідності банків
(пункт 41 розділу V)

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються банком для прийняття рішення про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності

1. Клопотання про надання кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку, підписане головою правління банку та зареєстроване в банку, що містить суму кредиту, строк користування ним, вид та обсяг майна/гарантії, яке(і) пропонуються для забезпечення виконання зобов’язань за кредитом, пояснення банку причин виникнення в банку дефіциту ліквідності та обґрунтування щодо неможливості використання банком інших джерел підтримання ліквідності (у тому числі на міжбанківському кредитному ринку та за допомогою стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи).

2. Прогноз грошових потоків банку на наступні чотири місяці (базовий та песимістичний сценарій), побудований з урахуванням обмежень та вимог щодо діяльності банку, визначених розділом VII Положення та підписаний головою правління банку.

3. Документи, пояснення, обґрунтування щодо запитуваної суми кредиту, строку користування ним, джерел повернення кредиту, припущень, прийнятих під час побудови прогнозу грошових потоків; документи, що підтверджують право власності на активи, вартість активів, величину грошових потоків афілійованих із банком осіб, якщо прогнозний обсяг надходжень від таких активів та/або потоків становить п’ять або більше процентів від загального прогнозного обсягу грошових надходжень банку за відповідний період.

4. Копія рішення уповноваженого органу управління банку (спостережної ради, правління) щодо звернення до Національного банку за отриманням кредиту для екстреної підтримки ліквідності банку та передавання в заставу майна (належним чином засвідчена).

5. Документи, що підтверджують право власності/вимоги банку або майнового поручителя на майно/майнові права, що пропонуються як предмет застави/іпотеки за кредитним договором, та інші документи, необхідні для правового аналізу забезпечення виконання зобов’язань за кредитом.

6. Повідомлення-підтвердження від Державної скарбниці України, засвідчене підписом керівника (особи, яка виконує його обов’язки) Державної скарбниці України, про перебування банківських металів банку-позичальника на відповідальному зберіганні в Національному банку (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонується майно, визначене в рядку 6 таблиці додатка 1 до цього Положення).

7. Звіт про оцінку вартості майна, визначеного в рядку 7 таблиці додатка 1 до Положення, підготовлений відповідно до умов тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна, укладеного між банком, суб’єктом оціночної діяльності та Національним банком з урахуванням вимог розділу III Положення, або в разі попереднього подання банком звіту про оцінку вартості майна в пакеті документів, передбачених додатком 5 до цього Положення, та за умови, що строк дії такого звіту не закінчився, а Національний банк не вимагає актуалізації такого звіту через суттєву зміну ринкових умов, - письмове запевнення банку/майнового поручителя про те, що з дня останньої оцінки не було змін у стані та/або технічних характеристиках майна, які б могли зменшити оцінку його вартості (якщо в іпотеку Національному банку пропонується майно, передбачене рядком 7 таблиці додатка 1 до цього Положення).

8. Документи, що підтверджують відповідність страхової компанії, яка здійснюватиме страхування майна, що забезпечуватиме виконання зобов’язань за кредитним договором, установленим Національним банком критеріям (вимогам) до страховиків (якщо в іпотеку Національному банку пропонується майно, передбачене рядком 7 таблиці додатка 1 до цього Положення).

9. Звіт про оцінку вартості майна, визначеного в рядку 8 таблиці додатка 1 до цього Положення, підготовлений відповідно до умов тристороннього договору на проведення незалежної оцінки майна, укладеного між банком, суб’єктом оціночної діяльності та Національним банком з урахуванням вимог розділу III цього Положення.

10. Реєстр (на паперовому носії та в електронному вигляді) укладених банком кредитних договорів з юридичними та/або фізичними особами (далі - боржники), майнові права за якими пропонуються в заставу Національного банку, із супровідним листом, підписаним головою правління банку, що містить запевнення про відповідність майнових прав вимогам, визначеним у рядках 8 - 10 таблиці додатка 1 до цього Положення (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені в рядках 8 - 10 таблиці додатка 1 до цього Положення).

11. Засвідчені підписом уповноваженої особи банку копії документів щодо майнових прав за укладеними банком кредитними договорами з боржниками (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені рядками 8 (за всіма боржниками), 9, 10 (за переліком боржників, зазначеним у запиті Національного банку) таблиці додатка 1 до цього Положення):

1) документів, що містяться в кредитних справах боржників, згідно з переліком, наведеним у нормативно-правовому акті Національного банку з питань визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

2) документів, що свідчать про обтяження банком заставленого майна, про те, що немає інших обтяжень цього майна, та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України (станом на дату подання банком документів до Національного банку).

12. Інформація (на паперовому носії та в електронному вигляді) щодо портфеля аналогічних за характеристиками кредитів станом на перше число кожного з останніх 12 календарних місяців, що містить відомості щодо кількості кредитів, загальної суми заборгованості за ними, загальної суми кредитних лімітів з урахуванням зобов’язань з кредитування, загальної суми сформованих резервів, суми простроченої заборгованості з розподілом за кількістю днів прострочення (1 - 7 днів, 8 - 30 днів, 31 - 90 днів, 91 - 180 днів, 181 - 365 днів, більше 365 днів), матриці міграції або коефіцієнтів переходу заборгованості до іншої категорії за кількістю днів прострочення (без прострочення, 1 - 7 днів, 8 - 30 днів, 31 - 90 днів, 91 - 180 днів, 181 - 365 днів, більше 365 днів), загальної суми списаної за попередній місяць заборгованості (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонується майно, передбачене в рядках 9, 10 таблиці додатка 1 до цього Положення).

13. Письмовий дозвіл банку на надання обтяжувачами майнових прав за кредитними договорами, укладеними банком з боржниками, Національному банку інформації/документів, необхідних для ідентифікації таких майнових прав (якщо в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором пропонуються майнові права, передбачені в рядках 8 - 10 таблиці додатка 1 до цього Положення, та в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є інформація про обтяження майнових прав за укладеними банком кредитними договорами, якої недостатньо для ідентифікації таких майнових прав).”.

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


О.Є. Чурійвгору