Документ v0128323-11, поточна редакція — Прийняття від 14.01.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2011 N 128/5

Про затвердження річного плану заходів
Міністерства юстиції України щодо реалізації
у 2011 році Концепції сприяння органами
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

З метою підвищення ефективності роботи з реалізації Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського
суспільства та виконання доручення Кабінету Міністрів України від
3 квітня 2009 року N 18191/1/1-09 щодо самостійного затвердження
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
річних планів заходів щодо реалізації Концепції (далі - план
заходів) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів на 2011 рік, що додається.
2. Керівникам Державного департаменту з питань адаптації
законодавства, структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства юстиції, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління:
2.1. забезпечити виконання плану заходів на 2011 рік та
подання до 25 грудня 2011 року Департаменту зв'язків з органами
державної влади та інформаційно-аналітичної роботи звіту про його
виконання;
2.2. підготувати до 1 грудня 2011 року пропозиції до проекту
плану заходів на 2012 рік і надати їх Департаменту зв'язків з
органами державної влади та інформаційно-аналітичної роботи.
3. Департаменту зв'язків з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи забезпечити: - розроблення проекту плану заходів на 2012 рік і подання
його на затвердження керівництву Міністерства; - подання Кабінету Міністрів України в установлені строки
інформаційних матеріалів про виконання плану заходів на 2011 рік.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Ємельянову І.І.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
14.01.2011 N 128/5

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства юстиції щодо реалізації у 2011 році
Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства

------------------------------------------------------------------ | Зміст заходу | Відповідальний | Строк | | | структурний |виконання | | | підрозділ | | |----------------------------------------------------------------| |Проведення консультацій з громадськістю, інших публічних заходів| |----------------------------------------------------------------| |1. Проведення консультацій|Структурні підрозділи |Протягом | |з громадськістю з питань |центрального апарату |року | |формування та реалізації |Мін'юсту | | |державної політики та | | | |змісту проектів | | | |нормативно-правових актів | | | |з використанням веб-сайта | | | |Мін'юсту | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |2. Проведення |Управління координації |Протягом | |роз'яснювальної роботи з |правової роботи та |року | |питань, пов'язаних із |правової освіти, | | |розвитком громадянського |Управління систематизації | | |суспільства, у тому числі |законодавства та правової | | |через висвітлення |інформації, Державне | | |зазначених питань у |підприємство "Українська | | |засобах масової |правова інформація", інші | | |інформації, участь у |структурні підрозділи | | |створенні спеціальних |центрального апарату | | |теле-, радіопрограм, |Мін'юсту | | |випуск друкованих видань, | | | |їх популяризації серед | | | |різних соціальних груп | | | |населення, зокрема молоді | | | |та дітей | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |3. Залучення громадськості|Структурні підрозділи |Протягом | |до участі у розробленні |центрального апарату |року | |проектів нормативно- |Мін'юсту, відповідальні за| | |правових актів, проведення|законопроектну роботу | | |систематичного аналізу | | | |зауважень і пропозицій | | | |інститутів громадянського | | | |суспільства та окремих | | | |громадян із обов'язковим і| | | |своєчасним публічним | | | |реагуванням | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |4. Надання у межах |Управління координації |Протягом | |компетенції органів |правової роботи та |року | |юстиції безоплатної |правової освіти | | |первинної правової | | | |допомоги населенню з | | | |питань, пов'язаних із | | | |розвитком громадянського | | | |суспільства, через мережу | | | |громадських приймалень, | | | |створених при органах | | | |юстиції | | | |----------------------------------------------------------------| | Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-сайту Міністерства | |----------------------------------------------------------------| |1. Розміщення на веб-сайті|Відділ прес-служби, |Протягом | |Мін'юсту у спеціально |Управління систематизації |року | |створених рубриках: |законодавства та правової | | |- проектів нормативно- |інформації, інші | | |правових актів для |структурні підрозділи | | |публічного обговорення, |центрального апарату | | |надання пропозицій; |Мін'юсту | | |- актів законодавства, що | | | |регулюють порядок | | | |реєстрації громадських та | | | |благодійних організацій, | | | |всеукраїнських | | | |професійних спілок та їх | | | |об'єднань, всеукраїнських | | | |об'єднань організацій | | | |роботодавців, засновниками| | | |яких є всеукраїнські | | | |об'єднання громадян, | | | |недержавних друкованих | | | |засобів масової | | | |інформації; | | | |- переліку надаваних | | | |Мін'юстом адміністративних| | | |послуг, переліків | | | |необхідних документів та | | | |строків надання послуг, | | | |реквізити виконавців | | | |тощо; | | | |- зареєстрованих у | | | |Мін'юсті громадських та | | | |благодійних організацій, | | | |всеукраїнських | | | |професійних спілок та їх | | | |об'єднань, всеукраїнських | | | |об'єднань організацій | | | |роботодавців, засновниками| | | |яких є всеукраїнські | | | |об'єднання громадян, | | | |недержавних друкованих | | | |засобів масової | | | |інформації; | | | |- інформації про роботу | | | |дорадчих органів | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |2. Розміщення на веб-сайті|Відділ прес-служби, |Протягом | |Міністерства інформації |Управління систематизації |року | |про взаємодію з |законодавства та правової | | |громадськістю: анонсів |інформації, інші | | |заходів, інформації про |структурні підрозділи | | |проведені заходи тощо |центрального апарату | | | |Мін'юсту | | |----------------------------------------------------------------| |Підвищення кваліфікації працівників щодо комунікативних навичок | |----------------------------------------------------------------| |1. Передбачення у |Центр перепідготовки та |Протягом | |навчальних планах, |підвищення кваліфікації |року | |програмах підвищення |працівників юстиції | | |кваліфікації працівників | | | |органів юстиції питання | | | |комунікацій між органами | | | |виконавчої влади та | | | |інститутами громадянського| | | |суспільства | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |2. Впровадження у |Центр перепідготовки та |Протягом | |навчальний процес активних|підвищення кваліфікації |року | |форм навчання (семінари, |працівників юстиції | | |лекції, "круглі столи") з | | | |метою формування та | | | |покращення у державних | | | |службовців навичок | | | |ефективної комунікації | | | |----------------------------------------------------------------| | Інші заходи | |----------------------------------------------------------------| |1. Супроводження у |Департамент |До | |Верховній Раді України та |конституційного та |прийняття | |її органах проекту Закону |адміністративного права |Закону | |України "Про порядок | | | |організації і проведення | | | |мирних заходів" (р. N 2450| | | |від 06.05.2008) | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |2. Супроводження у |Департамент |До | |Верховній Раді України та |конституційного та |прийняття | |її органах проекту Закону |адміністративного права |Закону | |України "Про внесення змін| | | |до деяких законів України | | | |щодо участі громадськості | | | |у формуванні та реалізації| | | |державної політики, | | | |вирішенні питань | | | |місцевого значення" (щодо | | | |внесення змін до законів | | | |України "Про місцеве | | | |самоврядування в Україні" | | | |( 280/97-ВР ), "Про | | | |місцеві державні | | | |адміністрації") ( 586-14 )| | | |(р. N 3654 від 26.01.2009)| | | |--------------------------+--------------------------+----------| |3. Супроводження у |Департамент |До | |Верховній Раді України та |конституційного та |прийняття | |її органах проекту Закону |адміністративного права |Закону | |України "Про місцевий | | | |референдум" (р. N 7082 від| | | |03.09.2010) | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |4. Забезпечити |Департамент |До | |супроводження у Верховній |конституційного та |прийняття | |Раді України та її органах|адміністративного права |Закону | |проекту Закону України | | | |"Про адміністративні | | | |послуги", після внесення в| | | |установленому порядку | | | |законопроекту на розгляд | | | |Верховної Ради України | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |5. Забезпечити |Департамент |До | |супроводження у Верховній |конституційного та |прийняття | |Раді України та її органах|адміністративного права |Кодексу | |проекту Адміністративно- | | | |процедурного кодексу | | | |України (щодо встановлення| | | |правового механізму | | | |реалізації та захисту прав| | | |і законних інтересів | | | |фізичних та юридичних осіб| | | |у їх відносинах із | | | |органами виконавчої влади | | | |та органами місцевого | | | |самоврядування), після | | | |внесення в установленому | | | |порядку законопроекту на | | | |розгляд Верховної Ради | | | |України | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |6. Внесення змін до |Департамент легалізації |Жовтень | |Положення про порядок |об'єднань громадян, | | |легалізації об'єднань |державної реєстрації | | |громадян, затвердженого |друкованих засобів масової| | |постановою Кабінету |інформації та | | |Міністрів України від |інформагенств | | |26 лютого 1993 року N 140 | | | |( 140-93-п ), з метою | | | |удосконалення процедури | | | |легалізації громадських | | | |організацій | | | |--------------------------+--------------------------+----------| |7. Опублікування у |Управління систематизації |Протягом | |бюлетені "Офіційний вісник|законодавства та правової |року | |України" та у журналі |інформації, Державне | | |"Бюлетень Міністерства |підприємство "Українська | | |юстиції України" прийнятих|правова інформація" | | |нормативно-правових актів,|Департамент легалізації | | |у т.ч. з питань сприяння |об'єднань громадян, | | |органами виконавчої влади |державної реєстрації | | |розвитку громадянського |друкованих засобів масової| | |суспільства, інших |інформації та | | |матеріалів у цій сфері |інформагенств, інші | | |діяльності, а також про |структурні підрозділи | | |зареєстровані об'єднання |центрального апарату | | |громадян, про відмову у |Мін'юсту | | |реєстрації окремих | | | |об'єднань громадян тощо | | | ------------------------------------------------------------------вгору