Документ v0127359-09, поточна редакція — Прийняття від 15.09.2009

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
15.09.2009 N 127
Про Порядок передачі електронної
копії бази даних Державного реєстру виборців
депутатським фракціям у Верховній Раді України
та кандидатам на пост Президента України
при підготовці проведення виборів Президента
України 17 січня 2010 року

Відповідно до Законів України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ), "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), "Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
( 80/94-ВР ), з метою забезпечення захисту персональних даних
Державного реєстру виборців, враховуючи Положення про порядок
розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного
захисту конфіденційної інформації та відкритої інформації з
використанням електронного цифрового підпису, затвердженого
наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України від 20 липня 2007 року N 141
( z0862-07 ), керуючись статтями 12, 13, частиною першою
статті 16, пунктом 8 статті 17, частиною другою статті 27 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок передачі електронної копії бази даних
Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді
України та кандидатам на пост Президента України при підготовці
проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
(додаток 1).
2. Встановити форми:
журналу реєстрації оптичних носіїв з електронною копією бази
даних Державного реєстру виборців, оптичних носіїв з програмою
установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду
копії бази даних Державного реєстру виборців та відповідними
інструктивними матеріалами, носіїв ключової інформації, конвертів
із персональними ідентифікаційними номерами та персональними
кодами розблокування (додаток 2);
акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією
бази даних Державного реєстру виборців, оптичного носія з
програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для
перегляду копії бази даних Державного реєстру виборців та
відповідними інструктивними матеріалами, носія ключової
інформації, конверта з персональним ідентифікаційним номером та
персональним кодом розблокування (додаток 3);
акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією
бази даних Державного реєстру виборців, оптичного носія з
програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для
перегляду копії бази даних Державного реєстру виборців та
відповідними інструктивними матеріалами, носія ключової інформації
(додаток 4);
договору про передачу в безоплатне користування носія
ключової інформації (додаток 5).
3. Цю постанову надіслати Верховній Раді України та Державній
службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії А.МАГЕРА

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 2009 року N 127
ПОРЯДОК
передачі електронної копії бази даних
Державного реєстру виборців депутатським
фракціям у Верховній Раді України
та кандидатам на пост Президента
України при підготовці проведення
виборів Президента України
17 січня 2010 року

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ), "Про Державний реєстр
виборців" ( 698-16 ), "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ) з метою
забезпечення захисту персональних даних Державного реєстру
виборців (далі - Реєстр) та встановлює процедуру виготовлення та
передачі електронної копії бази даних Реєстру депутатським
фракціям, утвореним у поточному скликанні Верховної Ради України
(далі - фракції), кандидатам на пост Президента України (далі -
кандидати),а також її повернення Центральній виборчій комісії.
1.2. Для передачі фракціям, кандидатам виготовляється
електронна копія бази даних Реєстру, яка включає ідентифікаційні
персональні дані виборців та персональні дані, що визначають місце
та умови голосування виборців, передбачені частиною першою
статті 6 та пунктами 1, 4 частини першої статті 7 Закону України
"Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ).
1.3. Фракції, кандидати можуть використовувати передану їм
електронну копію бази даних Реєстру лише для здійснення публічного
контролю за складанням списків виборців з дотриманням вимог
законодавства України.
2. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру
2.1. Електронна копія бази даних Реєстру виготовляється за
зверненням фракції, кандидата до Центральної виборчої комісії.
У зверненні фракції до Центральної виборчої комісії
вказуються прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника
фракції, реквізити документа, що посвідчує його особу та
підтверджує належність до громадянства України, місце проживання
із зазначенням адреси житла, номер засобу зв'язку, адреса
електронної пошти (якщо така є). Таке звернення підписується
головою фракції, підпис якого засвідчується в Апараті Верховної
Ради України.
У зверненні кандидата вказуються його прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання із зазначенням адреси житла, номер
засобу зв'язку, адреса електронної пошти (якщо така є). Звернення
кандидата подається до Центральної виборчої комісії за його
підписом, засвідченим у встановленому законом порядку, або
особисто.
2.2. Електронна копія бази даних Реєстру виготовляється
Службою розпорядника Реєстру після надходження до Центральної
виборчої комісії звернення, зазначеного в пункті 2.1 цього
Порядку, з використанням програмно-технічних засобів
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру на
оптичному носії та засвідчується електронним цифровим підписом
уповноваженої на це посадової особи Служби розпорядника Реєстру.
2.3. Електронна копія бази даних Реєстру передається разом
із:
1) програмою установки спеціалізованого програмного
забезпечення для перегляду копії бази даних Реєстру;
2) інструктивними матеріалами щодо перегляду електронної
копії бази даних Державного реєстру виборців, затвердженими
розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії від 9 червня
2009 року N 26;
3) носієм ключової інформації;
4) запечатаним конвертом із персональним ідентифікаційним
номером і персональним кодом розблокування.
2.4. Оптичний носій з електронною копією бази даних Реєстру,
оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного
забезпечення для перегляду копії бази даних Реєстру та
відповідними інструктивними матеріалами, носій ключової
інформації, запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним
номером і персональним кодом розблокування, що передаються
фракціям та кандидатам, реєструються Службою розпорядника Реєстру
з нанесенням на них реєстраційних номерів, про що здійснюється
відповідний запис у журналі, який ведеться за встановленою формою.
3. Передача фракціям та кандидатам
електронної копії бази даних Реєстру
3.1. Передача електронної копії бази даних Реєстру
уповноваженим представникам фракцій здійснюється у приміщенні
Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять днів до
початку виборчого процесу, а кандидатам - невідкладно після їх
реєстрації Центральною виборчою комісією та виготовлення Службою
розпорядника Реєстру копії бази даних Реєстру за зверненням
кандидата, передбаченим пунктом 2.1 цього Порядку.
3.2. Про дату передачі Центральною виборчою комісією
електронної копії бази даних Реєстру представники фракцій та
кандидати повідомляються письмово.
3.3. При отриманні електронної копії бази даних Реєстру,
носія ключової інформації, конверта із персональним
ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування
представник фракції надає документ, яким його уповноважено
отримати електронну копію бази даних Реєстру, та пред'являє
документ, що посвідчує його особу та підтверджує належність до
громадянства України, а кандидат - посвідчення кандидата.
Передача носія ключової інформації здійснюється за договором
встановленої форми відповідно до Положення про порядок
розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного
захисту конфіденційної інформації та відкритої інформації з
використанням електронного цифрового підпису, затвердженого
наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України від 20 липня 2007 року N 141
( z0862-07 ).
3.4. Про передачу електронної копії бази даних Реєстру
складається акт за встановленою формою у двох примірниках, один з
яких надається уповноваженому представнику фракції, кандидату, а
другий - зберігається в Центральній виборчій комісії.
3.5. Про передачу фракції, кандидату електронної копії бази
даних Реєстру Центральна виборча комісія повідомляє спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
організації спеціального зв'язку та захисту інформації, який
відповідно до закону здійснює контроль за забезпеченням захисту
інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим
доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.
3.6. Електронна копія бази даних Реєстру не може передаватися
будь-яким особам з іншою метою, ніж здійснення фракцією чи
кандидатом публічного контролю за складанням списків виборців.
4. Повернення електронної копії бази даних Реєстру
Центральній виборчій комісії
4.1. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата не
пізніш як на третій день з дня прийняття Центральною виборчою
комісією рішення про скасування реєстрації кандидата отримана ним
електронна копія бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідчена
електронним цифровим підписом, разом із носієм ключової
інформації, оптичним носієм з програмою установки спеціалізованого
програмного забезпечення для перегляду копії бази даних Реєстру та
інструктивними матеріалами повертається Центральній виборчій
комісії.
4.2. Фракції, кандидати не пізніш як на третій день після
завершення виборчого процесу зобов'язані повернути Центральній
виборчій комісії отриману електронну копію бази даних Реєстру на
оптичному носії, засвідчену електронним цифровим підписом, а також
носій ключової інформації, оптичний носій з програмою установки
спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копії бази
даних Реєстру та інструктивними матеріалами.
4.3. Про повернення електронної копії бази даних Реєстру на
оптичному носії, засвідчену електронним цифровим підписом, носія
ключової інформації, програми установки спеціалізованого
програмного забезпечення для перегляду копії бази даних Реєстру,
інструктивних матеріалів складається акт у двох примірниках за
встановленою формою.
Один примірник зазначеного акта надається представнику
фракції, кандидату, а другий - зберігається в Центральній виборчій
комісії.
4.4. У разі неповернення фракцією, кандидатом до Центральної
виборчої комісії отриманої електронної копії бази даних Реєстру,
засвідченої електронним цифровим підписом, разом із носієм
ключової інформації, оптичним носієм з програмою установки
спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копії бази
даних Реєстру та інструктивними матеріалами у строки, встановлені
пунктами 4.1, 4.2 цього Порядку, Центральна виборча комісія
звертається до відповідних правоохоронних органів.
5. Облік переданих електронних копій бази даних Реєстру
5.1. Служба розпорядника Реєстру здійснює облік переданих
фракціям та кандидатам електронних копій бази даних Реєстру на
оптичних носіях, засвідчених електронним цифровим підписом, а
також носіїв ключової інформації, оптичних носіїв з програмою
установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду
копії бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами шляхом
реєстрації у журналі, який ведеться за встановленою формою.
5.2. Центральна виборча комісія здійснює контроль за
поверненням електронних копій бази даних Реєстру.
6. Відповідальність
6.1. Виявлення копій бази даних Реєстру чи будь-якої частини
бази даних Реєстру, незаконно виготовлених або розповсюджених з
використанням копії, яку було передано Центральною виборчою
комісією фракції або кандидату, є підставою для розгляду питання
про притягнення до відповідальності в установленому законодавством
порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні
персональних даних Реєстру.
6.2. Особи, винні в порушенні законодавства про захист
інформації, несуть відповідальність у порядку, встановленому
законом.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 2009 року N 127
Журнал реєстрації
оптичних носіїв з електронною копією
бази даних Державного реєстру виборців, оптичних
носіїв з програмою установки спеціалізованого
програмного забезпечення для перегляду копії
бази даних Державного реєстру виборців
та відповідними інструктивними матеріалами,
носіїв ключової інформації, конвертів
із персональними ідентифікаційними
номерами та персональними
кодами розблокування

--------------------------------------------------------------------------------------------------- |Реєстраційний| Тип носія, | Дата |Прізвище та| Дата | Зазначення | Відмітка |Примітка| | номер | конверт із |реєстрації| ініціали |передачі| фракції та | про | | | | персональним | |особи, яка | | прізвища, |повернення| | | |ідентифікаційним| |здійснювала| | ім'я, по | | | | | номером та | |реєстрацію | | батькові | | | | | персональним | | | |уповноваженого| | | | | кодом | | | | представника | | | | | розблокування | | | |або прізвища, | | | | | | | | | ім'я, | | | | | | | | | по батькові | | | | | | | | | кандидата на | | | | | | | | | пост | | | | | | | | | Президента | | | | | | | | | України | | | |-------------+----------------+----------+-----------+--------+--------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 2009 року N 127
АКТ
приймання-передачі оптичного носія
з електронною копією бази даних Державного
реєстру виборців, оптичного носія з програмою
установки спеціалізованого програмного
забезпечення для перегляду копії бази даних
Державного реєстру виборців та відповідними
інструктивними матеріалами, носія ключової
інформації, конверта з персональним
ідентифікаційним номером і персональним
кодом розблокування

місто Київ "____" _____________ 20__ року
Відповідно до частини дев'ятої статті 31 Закону України "Про
вибори Президента України" Центральна виборча комісія в особі
керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців
передала, а представник депутатської фракції, утвореної у
поточному скликанні Верховної Ради України, ______________________
(зазначення фракції
__________________________________________________________________
та прізвища, ім'я, по батькові уповноваженого представника)
/кандидат на пост Президента України _____________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
прийняв:
------------------------------------------------------------------ |Оптичний носій |Носій ключової| Конверт з |Оптичний носій з| | з електронною | інформації | персональним | програмою | | копією бази |(реєстраційний|ідентифікаційним| установки | | даних | номер) | номером та |спеціалізованого| | Державного | | персональним | програмного | | реєстру | | кодом |забезпечення для| | виборців | | розблокування |перегляду копії | |(реєстраційний | | (реєстраційний | бази даних | | номер) | | номер) | Державного | | | | |реєстру виборців| | | | |та відповідними | | | | | інструктивними | | | | | матеріалами | | | | | (реєстраційний | | | | | номер) | |---------------+--------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Виявлення копій бази даних Реєстру чи будь-якої
частини бази даних Реєстру, незаконно виготовлених або
розповсюджених з використанням копії, яку було передано
Центральною виборчою комісією фракції або кандидату, є підставою
для розгляду питання про притягнення до відповідальності в
установленому законодавством порядку осіб, винних у незаконному
копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.
Особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації,
несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
ПЕРЕДАВ: ПРИЙНЯВ:
Керівник Служби Уповноважений представник
розпорядника Державного депутатської фракції
реєстру виборців ____________________________________
(зазначення фракції)
/кандидат на пост Президента України
_______________________ ____________________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
_______________________ ____________________________________
(підпис) (підпис)

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 2009 року N 127

АКТ
приймання-передачі оптичного носія
з електронною копією бази даних Державного
реєстру виборців, оптичного носія з програмою
установки спеціалізованого програмного
забезпечення для перегляду копії бази даних
Державного реєстру виборців та відповідними
інструктивними матеріалами, носія
ключової інформації

місто Київ "____" _____________ 20__ року

Представник депутатської фракції, утвореної у поточному
скликанні Верховної Ради України, ________________________________
(зазначення фракції
_________________________________________________________________
та прізвища, ім'я, по батькові уповноваженого представника)
/кандидат на пост Президента України __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
передав, а Центральна виборча комісія в особі керівника Служби
розпорядника Державного реєстру виборців прийняла:
------------------------------------------------------------------ | Оптичний носій з | Носій ключової | Оптичний носій з | | електронною копією | інформації |програмою установки | |бази даних Державного|(реєстраційний номер)| спеціалізованого | | реєстру виборців | | програмного | |(реєстраційний номер)| | забезпечення для | | | |перегляду копії бази| | | | даних Державного | | | |реєстру виборців та | | | | відповідними | | | | інструктивними | | | | матеріалами | | | | (реєстраційний | | | | номер) | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
ПЕРЕДАВ: ПРИЙНЯВ:
Уповноважений представник Керівник Служби
депутатської фракції розпорядника Державного
реєстру виборців ____________________________________
(зазначення фракції)
/кандидат на пост Президента України
____________________________________ _______________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
____________________________________ _______________________
(підпис) (підпис)

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 2009 року N 127
ДОГОВІР
про передачу в безоплатне користування
носія ключової інформації

місто Київ "___" _____________ 20__ року

Центральна виборча комісія як розпорядник Державного реєстру
виборців (далі - Розпорядник), в особі Голови Центральної виборчої
комісії Шаповала Володимира Миколайовича, який діє на підставі
Закону України "Про Центральну виборчу комісію", з однієї сторони,
і ________________________________________________________________
(депутатська фракція у Верховній Раді України)
__________________________________________________________________
/кандидат на пост Президента України _____________________________
_____________________________________________ (далі - Користувач),
(прізвище, ім'я, по батькові)
в особі (для фракції) ___________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
яка (який) діє на підставі _______________________________________
_________________________________________________________________,
з другої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона),
уклали цей договір (далі - Договір) про нижченаведене.
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором Розпорядник для досягнення мети,
зазначеної в пункті 1.2 Договору, передає Користувачу в безоплатне
користування протягом визначеного Договором строку носій ключової
інформації (далі - НКІ) "SecureToken-318" (АЧСА.467369.002-02,
ТУ У 30.0-32248356-004:2006, експертний висновок N 18/2/1-5946 від
17 жовтня 2006 року), вартість якого становить 219,60 грн.
1.2. НКІ за Договором передається з метою використання
електронної копії бази даних Реєстру.
1.3. Розпорядник гарантує якість переданого НКІ протягом
строку дії Договору, а також те, що НКІ передається в упаковці,
яка повинна забезпечувати його схоронність.
1.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження НКІ з моменту
його передачі несе Користувач.
1.5. Розпорядник у будь-якому випадку не відшкодовує
здійснені Користувачем видатки на збереження та підтримання в
належному стані переданого НКІ.
2. Права та обов'язки Сторін
2.1.Користувач має право:
2.1.1. Користуватися НКІ відповідно до Договору та його
призначення.
2.1.2. У разі виявлення Користувачем недоліків НКІ, які не
могли бути встановлені під час прийняття НКІ та які перешкоджають
використовувати його, або у разі виходу з ладу НКІ протягом строку
дії Договору передати НКІ Розпоряднику в упаковці, яка повинна
забезпечувати його схоронність, разом із наданою електронною
копією бази даних Державного реєстру виборців для подальшої заміни
на новий НКІ належної якості, про що складається акт
приймання передачі.
2.2.Користувач зобов'язується:
2.2.1. Використовувати НКІ виключно з метою, визначеною
пунктом 1.2 Договору.
2.2.2. Дотримуватися вимог Інструкції щодо перегляду
електронних копій бази даних Державного реєстру виборців,
затвердженої розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії
від 9 червня 2009 року N 26, згідно з пунктом 1 якої експлуатація
НКІ здійснюється з використанням автоматизованої системи класу 1
відповідно до НД ТЗІ 2.5-005-99 "Класифікація автоматизованих
систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної
інформації від несанкціонованого доступу", на якій впроваджено
комплексну систему захисту інформації з підтвердженою
відповідністю.
2.2.3. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення
збереження НКІ, підтримання його в належному стані та нести
відповідні витрати.
2.2.4. Повернути Розпоряднику НКІ в строки, передбачені
пунктом 5.2 Договору, в належному стані.
2.3. Розпорядник має право:
2.3.1. Ініціювати внесення змін до Договору або його
розірвання.
2.3.2. У разі повернення НКІ з істотними пошкодженнями або
недоліками вимагати від Користувача відшкодування його вартості.
2.3.3. У разі неповернення НКІ у строк, встановлений пунктом
5.2 Договору, вимагати його повернення.
2.4. Розпорядник зобов'язується:
2.4.1. Після підписання Договору передати в користування НКІ
Користувачу в належному стані за актом приймання-передачі.
2.4.2. У разі виявлення Користувачем недоліків, зазначених у
підпункті 2.1.2 Договору, замінити переданий НКІ на новий належної
якості, про що складається акт приймання-передачі.
3. Умови передачі та повернення НКІ
3.1. НКІ вважається переданим Розпорядником Користувачу з
моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.
3.2. НКІ вважається повернутим Користувачем Розпоряднику з
моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.
4. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до
законодавства України.
4.2. Усі спори, що виникають під час виконання Договору або у
зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У
разі недосягнення згоди спір підлягає вирішенню в судовому
порядку.
5. Дія Договору
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з
моменту його підписання Сторонами.
5.2. Договір діє до завершення строку, встановленого для
повернення електронної копії бази даних Державного реєстру
виборців згідно з Порядком передачі електронної копії бази даних
Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді
України та кандидатам на пост Президента України при підготовці
проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року,
затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від
15 вересня 2009 року N 127.
5.3. Зміни до Договору можуть бути внесені тільки за
домовленістю Сторін та оформляються додатковою угодою до Договору.
5.4. Зміни до Договору набирають чинності з моменту
підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору.
6. Інші умови
6.1. Одностороння відмова від виконання умов Договору не
допускається. Зміна умов або розірвання Договору може
здійснюватися лише за погодженням Сторін, крім випадків,
передбачених пунктом 6.2 Договору.
6.2. Договір може бути розірвано Розпорядником в
односторонньому порядку в разі виявлення ним використання НКІ не
за призначенням або його утримання в неналежному стані.
7. Форс-мажор
7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або
неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке
невиконання пов'язано з діями обставин непереборної сили, які
Сторони не могли передбачити або запобігти (далі - форс-мажорні
обставини).
7.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин одна Сторона
зобов'язана письмово протягом трьох робочих днів поінформувати
другу Сторону про наявність таких обставин, що перешкоджають
виконанню Договору.
8. Прикінцеві положення
8.1. Додаткові угоди до Договору є його невід'ємними
частинами.
8.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням
умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються
законодавством України.
8.3. Договір складено у двох автентичних примірниках, кожен з
яких має однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
9. Реквізити Сторін
Користувач: Розпорядник: ________________________ Центральна виборча комісія ________________________ пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196 ________________________ Код ЄДРПОУ 21661450 ________________________ Реєстраційний рахунок N 35216024000016 ________________________ у Держказначействі України ________________________ міста Києва, ________________________ МФО 820172 ________________________ ________________________ Голова
(підпис) Центральної виборчої комісії _________________________
(підпис)
М.П.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВАвгору