Про затвердження Антикорупційної програми Центральної виборчої комісії на 2017 рік
Центрвиборчком; Постанова, Програма, Звіт [...] від 15.06.2017126
Документ v0126359-17, поточна редакція — Редакція від 18.08.2017, підстава - v0167359-17

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 15 червня 2017 року № 126

Про затвердження Антикорупційної програми Центральної виборчої комісії на 2017 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії
№ 167 від 18.08.2017}

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, протокольного рішення Центральної виборчої комісії від 24 квітня 2017 року № 3 "Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії", керуючись статтями 11 - 13, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Антикорупційну програму Центральної виборчої комісії на 2017 рік, що додається.

2. Надіслати Антикорупційну програму Центральної виборчої комісії на 2017 рік Національному агентству з питань запобігання корупції на погодження.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 15 червня 2017 року № 126

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Центральної виборчої комісії на 2017 рік

I. Засади загальної відомчої політики Центральної виборчої комісії щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації, а також з виконання Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Центральної виборчої комісії на 2017 рік (далі - Програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" з урахуванням Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Метою Програми є створення в Комісії ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених Законами України "Про запобігання корупції" та "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки".

Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію", інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.

Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених зазначеним Законом.

Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців утворено Службу розпорядника Державного реєстру виборців.

Відповідно до законів України Комісія забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України з метою проведення виборів та референдумів згідно з міжнародними стандартами демократичних виборів.

Комісія спрямовує свою діяльність на запобігання та протидію корупції під час здійснення нею визначених законами України повноважень, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі Комісії, створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетолерантного ставлення працівників Комісії до корупції та ідеї нетерпимості до корупції в суспільстві.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Комісії ґрунтуються на необхідності виявлення:

основних причин допущення порушень і неефективного управління та їх впливу на результати діяльності Комісії;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв’язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, яка сприяла допущенню виявлених порушень;

типів порушень і недоліків у діяльності Комісії, що зумовлюють виникнення корупційних ризиків чи правопорушень.

З метою реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції Центральною виборчою комісією здійснюватимуться такі заходи:

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний підрозділ (відповідальна особа)

1

Здійснення координації питань щодо реалізації антикорупційного законодавства та взаємодії Центральної виборчої комісії з Національним агентством з питань запобігання корупції

Постійно

Діденко О.М.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

2

Проведення навчань з питань застосування антикорупційного законодавства

Згідно з орієнтовним планом-графіком

Діденко О.М.,
Дубовик С.О.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

3

Діяльність із виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

Постійно

Діденко О.М.,
відділ з питань управління персоналом, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців

4

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Центральній виборчій комісії відповідно до вимог законодавства

Постійно

Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

5

Участь працівників Комісії в заходах, які проводять спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

Постійно

Діденко О.М.,
Дубовик С.О.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

6

Розгляд отриманих повідомлень про порушення працівниками Комісії вимог Закону України "Про запобігання корупції"

Постійно

Діденко О.М.,
Дубовик С.О.,
відділ з питань управління персоналом, управління правового забезпечення Секретаріату Комісії

7

Організація зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов’язаних із корупцією правопорушень або про факти підбурення їх до вчинення

Постійно

Діденко О.М.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії, відділ взаємодії із засобами масової інформації

8

Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних чи пов’язаних із корупцією правопорушень або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Діденко О.М.,
Дубовик С.О.

9

Моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми

Щоквартально

Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

10

Контроль за поданням працівниками Комісії декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування

Постійно

Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

11

Інформування громадськості про здійснювані Комісією заходи щодо запобігання корупції

Постійно

Відділ з питань управління персоналом, відділ взаємодії із засобами масової інформації, управління інформатизації Секретаріату Комісії

Виконання Програми забезпечить:

недопущення впливу корупції на діяльність Комісії;

створення ефективних механізмів запобігання корупції;

контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Комісії;

формування правової свідомості, добросовісної поведінки працівників Комісії, нетерпимого ставлення до корупції;

підвищення рівня довіри суспільства до Комісії;

посилення громадського контролю за діяльністю Комісії;

створення ефективних механізмів запобігання конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки.

Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційною стратегією) на 2015 - 2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Центральну виборчу комісію визначено виконавцем (за згодою) таких заходів:

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

Усунення корупціогенних чинників у діяльності представницьких органів влади

Перегляд виборчого законодавства на основі висновків щодо його корупціогенності та європейських стандартів, у зв’язку з чим:

а) проведення антикорупційної експертизи законів, які регулюють процедури проведення виборів

Грудень 2015 року - червень 2016 року

Мін’юст, Агентство, Центральна виборча комісія (за згодою)

Висновок за результатами експертизи підготовлено

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

б) розроблення в разі потреби проекту закону про внесення змін до законів, що регулюють процедури проведення виборів в Україні, забезпечення його громадського обговорення, проведення міжнародної експертизи проекту та подання його до Кабінету Міністрів України

Червень - серпень 2016 року

Мін’юст, Агентство, Центральна виборча комісія (за згодою)

Законопроект подано до Кабінету Міністрів України

У межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

У разі надходження відповідного законопроекту Центральна виборча комісія згідно зі своєю компетенцією візьме участь у його опрацюванні.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Здійснення об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства.

Згідно з протокольним рішенням від 17 березня 2017 року № 2 створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії та затверджено положення про вказану комісію.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Комісії проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року за № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії протокольним рішенням Комісії від 24 квітня 2017 року № 3 затверджено відповідний звіт, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків з питань запобігання корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також пропозиції щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків, перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки виконання та необхідні для впровадження заходів ресурси (додаток 1).

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії

На основі проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Комісії визначено заходи щодо усунення ідентифікованих корупційних ризиків та осіб, відповідальних за їх виконання, строки виконання та необхідні для впровадження заходів ресурси.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації, спрямовані на недопущення корупційних ризиків у Комісії та викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, яка є додатком до Звіту (додається).

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання працівників Комісії, спрямоване на їх виховання в дусі доброчесності та негативного ставлення до корупції, є важливою складовою загальносоціального та відомчого рівнів запобігання корупції в Комісії та, зокрема, полягає у:

забезпеченні участі працівників Комісії у проведенні Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним агентством з питань державної служби круглих столів, тренінгів, інформаційних кампаній, що передбачають залучення як цільової аудиторії працівників органів влади;

продовженні практики участі у семінарах-навчаннях за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців у Національній академії державного управління при Президентові України;

проведенні навчання працівників Комісії з питань антикорупційного законодавства.

Для працівників Комісії у другому півріччі 2017 року заплановано провести навчання згідно з орієнтовним планом-графіком (додаток 2).

Крім того, Комісією будуть проводитися такі заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування:

розміщення на веб-сайті Комісії змін до антикорупційного законодавства;

планування в діяльності структурних підрозділів Комісії заходів щодо запобігання корупційним проявам та здійснення моніторингу їх реалізації.

V. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

Моніторинг запроваджених у Комісії Програмою заходів щодо запобігання корупції, а також загальну координацію щодо виконання Програми здійснює відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії.

Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії щоквартально проводить моніторинг виконання Програми, під час якого оцінює ефективність її виконання.

Для здійснення відповідних заходів зазначений відділ має право одержувати від структурних підрозділів Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців необхідну інформацію.

У разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизацій) положень Програми та ідентифікації нових корупційних ризиків у діяльності Комісії до Програми можуть вноситись зміни.

Програма також повинна переглядатися в разі внесення змін до нормативно-правових актів антикорупційного законодавства.

Зміни до Програми вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Комісії та погоджуються з Національним агентством з питань запобігання корупції.Додаток 1
до Антикорупційної програми
Центральної виборчої комісії на 2017 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО
протокольним рішенням
Центральної виборчої комісії
від 24 квітня 2017 року № 3
(у редакції протокольного рішення
Центральної виборчої комісії
від 18 серпня 2017 року № 4)

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії

Відповідно до протокольного рішення Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2017 року № 1 "Про проведення оцінки корупційних ризиків", з метою підготовки її антикорупційної програми прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків.

Для залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії вказане протокольне рішення було розміщено на офіційному веб-сайті.

Протокольним рішенням Центральної виборчої комісії від 17 березня 2017 року № 2 "Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії" затверджено положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії та утворено її склад.

З цього моменту Комісія з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії розпочала роботу щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Головою Комісії з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії визначено заступника керівника Секретаріату Комісії Дубовика С.О., а до її складу включено також представників шести структурних підрозділів Секретаріату Комісії та двох структурних підрозділів Служби розпорядника Державного реєстру виборців (загалом 10 працівників).

Також до роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії залучалися інші працівники Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у Секретаріаті Комісії та Службі розпорядника Державного реєстру виборців здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури, положень про Секретаріат Комісії, Службу розпорядника Державного реєстру виборців, про структурні підрозділи, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, процедур закупівель, організації підготовки та проведення виборів і референдумів, забезпечення функціонування Державного реєстру виборців.

З урахуванням пріоритетності завдань, передбачених у діяльності Центральної виборчої комісії, Комісія з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії встановила такі корупційні ризики.

1. Запобігання та виявлення корупції:

можливість порушення працівником Комісії вимог Закону України "Про запобігання корупції" через неналежний контроль за дотриманням працівниками Комісії обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, що може призвести до відповідного порушення;

можливість порушення працівником Комісії вимог Закону України "Про запобігання корупції" через неналежний контроль за запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може призвести до відповідного порушення.

2. Управління персоналом:

вплив зацікавлених осіб на діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", що може призвести до використання членом указаної комісії своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на державну службу третіх осіб;

неналежний контроль за дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем, що може привести до умисного їх порушення.

3. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами:

відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі Комісії, що може призвести до їх використання працівниками Комісії у власних цілях.

4. Публічні закупівлі:

можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Комісії з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів;

можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Комісії під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.

5. Організація підготовки та проведення виборів і референдумів:

можливий вплив зацікавлених осіб на представника Комісії в суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів Комісії та її членів у суді;

можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівником Комісії інформації (зокрема службової), яка стала відомою під час виконання посадових обов’язків, з метою отримання неправомірної вигоди;

можливість отримання від розпорядників коштів відповідних рахунків виборчих фондів політичних партій та кандидатів фінансових звітів на паперових носіях, які містять недостовірну інформацію про формування та використання коштів указаних фондів;

вплив зацікавлених осіб на працівників Комісії під час прийняття та аналізу ними відповідних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів (фондів референдуму);

можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Комісії під час здійснення перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.

6. Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців:

можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до незаконного використання чи поширення працівником Комісії, який відповідно до посадових обов’язків має доступ до Державного реєстру виборців, інформації з обмеженим доступом, що міститься у Державному реєстрі виборців;

можливий влив зацікавлених осіб з метою приховування порушень вимог законодавства, виявлених працівником Комісії під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, у тому числі під час проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків з питань запобігання корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також пропозиції щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків, викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додається).

{Звіт в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 167 від 18.08.2017}Додаток
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Центральної виборчої комісії

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

{Таблиця в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 167 від 18.08.2017}Додаток 2
до Антикорупційної програми
Центральної виборчої комісії на 2017 рік

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН-ГРАФІК
проведення навчання працівників Комісії з питань антикорупційного законодавства у другому півріччі 2017 року

Дата проведення навчання

Тема навчання

Відповідальний підрозділ (відповідальна особа)

Представники спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших органів (за згодою)

Вересень

Обмеження щодо суміщення та сумісництва

Діденко О.М.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Національне агентство України з питань державної служби, Національне агентство з питань запобігання корупції

Вересень

Алгоритм дій під час виявлення конфлікту інтересів

Діденко О.М.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Національне агентство з питань запобігання корупції

Жовтень

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Діденко О.М.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Національне агентство з питань запобігання корупції

Жовтень

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Комісії

Діденко О.М.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Національне агентство з питань запобігання корупції

Жовтень - листопад

Практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Діденко О.М.,
відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Національне агентство з питань запобігання корупції

Грудень

Особливості та покроковий алгоритм заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування

Діденко О.М.,
Дубовик С.О.,
Сав’як Т.М,
Вадімова Н.І.,
Пономаренко В.А.

Національне агентство з питань запобігання корупції
вгору