Документ v0125500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.03.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.03.2016  № 125

Про затвердження Змін до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

Відповідно до статей 15 і 56 Закону України "Про Національний банк України", частини 3 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за № 2039/24571 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01.03.2016 № 125

ЗМІНИ
до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

1. У розділі І:

1) в абзаці третьому пункту 3 слова "структурні одиниці та підрозділи, територіальні управління" замінити словами "та відокремлені підрозділи";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Конкурсні комісії здійснюють організацію і проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис.грн. (у будівництві - 500 тис.грн.), або еквівалентну суму в іноземній валюті, а робіт - 1 млн 500 тис.грн., або еквівалентну суму в іноземній валюті.

У разі виникнення додаткової (нагальної) потреби в проведенні процедур закупівель товарів, робіт чи послуг конкурсні комісії здійснюють організацію і проведення закупівель за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис.грн. (у будівництві - 500 тис.грн.), або еквівалентну суму в іноземній валюті, а робіт -1 млн 500 тис.грн., або еквівалентну суму в іноземній валюті".

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2:

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"До плану закупівель уключаються всі товари, роботи чи послуги, що мають бути поставлені, виконані, надані для забезпечення виконання завдань і функцій Національного банку та його структурних підрозділів, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис.грн. (у будівництві - 500 тис.грн.), або еквівалентну суму в іноземній валюті, а робіт - 1 млн. 500 тис.грн., або еквівалентну суму в іноземній валюті.

У разі виникнення додаткової (нагальної) потреби в проведенні закупівлі товарів, робіт чи послуг до плану закупівель уносяться зміни в частині включення закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), вартість якого (яких) дорівнює або перевищує 200 тис.грн. (у будівництві - 500 тис.грн.), або еквівалентну суму в іноземній валюті, а робіт - 1 млн. 500 тис.грн., або еквівалентну суму в іноземній валюті";

абзац шостий пункту виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забороняється здійснення закупівель, не включених до плану закупівель та/або не внесених до АРМ "Планування закупівель" програмного комплексу "Договори";

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Визначення предмета закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється відповідальним замовником із довідника "Перелік товарів, робіт і послуг" програмного комплексу "Договори" за типом предмета закупівлі (другий знак), видом предмета закупівлі за функціональним призначенням (п'ятий знак) та предметом закупівлі (дев'ятий знак) із зазначенням у дужках конкретної назви товару, роботи чи послуги";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Інформація щодо запланованих закупівель товарів і послуг узагальнюється за показником дев'ятого знака з довідника "Перелік товарів, робіт і послуг" програмного комплексу "Договори".

Інформація про заплановані роботи, послуги з поточного ремонту будівель і споруд узагальнюється за об'єктом будівництва та видом робіт, послуг";

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Департамент грошового обігу здійснює інформаційне супроводження та вносить/коригує інформацію в довіднику "Перелік товарів, робіт і послуг" програмного комплексу "Договори" з урахуванням технологічних операцій та функціонального і технологічного призначення відповідних товарів, робіт і послуг.

Пропозиції щодо включення позицій до довідника "Перелік товарів, робіт і послуг" подаються Департаменту грошового обігу";

5) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Якщо очікувана вартість товарів, робіт або послуг, що закуповуються, є нижчою, ніж розмір суми, зазначений у пункті 5 розділу І цього Положення, або закупівля товарів і послуг не потребує проведення визначених процедур закупівель, то такі закупівлі відображаються в додатку до плану закупівель, який складається в довільній формі";

6) абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

"У разі внесення змін до складу конкурсної комісії копія наказу (розпорядження) про створення та склад (унесення змін до складу) конкурсної комісії подається Департаменту грошового обігу".

3. Пункт 1 розділу ІІІ після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються в підприємств та організацій, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про природні монополії", проводяться без застосування процедур, передбачених цим Положенням".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

4. Абзац другий пункту 11 розділу IV викласти в такій редакції:

"Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, у якому зазначаються результати поіменного голосування членів комісії, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні".

5. Абзац п'ятий пункту 6 розділу V викласти в такій редакції:

"Рішення Центральної конкурсної комісії оформляється протоколом, у якому зазначаються результати поіменного голосування членів комісії, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами Центральної конкурсної комісії, присутніми на засіданні".

6. У підпункті 2 пункту 3 розділу VII:

1) абзаци п'ятий - сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - чотирнадцятим;

2) абзац шостий після слів "копію балансу" доповнити словами "(звіту про фінансовий стан)";

3) абзац восьмий після слів "фінансові результати" доповнити словами "(звіту про сукупний дохід)";

4) абзац дев'ятий доповнити словами "(для посадової особи учасника, посада якої не визначена в статутних документах)";

5) доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Не вимагаються від учасника документи та інформація, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним".

7. У пункті 5 розділу XIII:

1) абзац третій після слів "номер договору" доповнити словами "(додаткового договору)";

2) абзац п'ятий після слів "предмет закупівлі" доповнити словами "за договором".

8. У розділі XVI:

1) абзац шостий пункту 2 доповнити словами ", яке може бути виконано лише певним виконавцем";

2) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"експертні висновки сторонніх організацій, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника".

9. В абзаці першому пункту 4 розділу XXII слова "Департамент аудиту" замінити словами "Департамент внутрішнього аудиту".

10. У додатку 1 слова "структурної одиниці, територіального управління" виключити.

11. У пункті 1 додатка 2:

слова "структурної одиниці, територіального управління" виключити;

слова "Код товару або послуги згідно з державним класифікатором" замінити словами "Код товару, роботи чи послуги згідно з довідником "Перелік товарів, робіт і послуг".

12. У додатку 3 слова "структурної одиниці, територіального управління" виключити.

Директор Департаменту
грошового обігу


В.П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


Я.В. Смолійвгору