Документ v0125359-05, поточна редакція — Редакція від 01.04.2010, підстава - v0276359-10

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
30.09.2005 N 125
Про заснування друкованого органу Центральної
виборчої комісії "Вісник Центральної виборчої комісії"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Центральної виборчої комісії
N 52 ( v0052359-07 ) від 05.07.2007
N 52 ( v0052359-08 ) від 04.09.2008
N 276 ( v0276359-10 ) від 01.04.2010 }

З метою повного висвітлення діяльності Центральної виборчої
комісії, оперативного забезпечення органів державної влади,
підприємств, установ і організацій та громадян правовою
інформацією щодо принципів і засад виборчого і референдумного
процесів, реалізації виборчих прав громадян України та права на
участь у референдумі, однакового застосування законодавства
України про вибори і референдуми на всій території України,
керуючись частиною шостою статті 4, статтями 10-13 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати друкований орган Центральної виборчої комісії
"Вісник Центральної виборчої комісії" з дня видачі свідоцтва про
його державну реєстрацію - 20 вересня 2005 року (серія КВ N 10423)
з періодичністю випуску один раз на квартал.
2. Затвердити:
Положення про друкований орган Центральної виборчої комісії
"Вісник Центральної виборчої комісії" (додаток 1);
персональний склад редакційної колегії "Вісника Центральної
виборчої комісії" (додаток 2).
3. Управлінню інформатизації Секретаріату Комісії
(Стріганов В.М.) та редакційно-видавничому відділу Секретаріату
Комісії (Середа В.Я.) у термін до 15 жовтня 2005 року забезпечити
створення WEB-сторінки "Вісника Центральної виборчої комісії" на
офіційному WEB-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 30 вересня 2005 р. N 125
ПОЛОЖЕННЯ
про друкований орган Центральної виборчої комісії
"Вісник Центральної виборчої комісії"

I. Загальні засади
1. Це Положення визначає статус, порядок підготовки, випуску
та розповсюдження "Вісника Центральної виборчої комісії" (далі -
"Вісник").
2. Положення розроблено згідно з Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ) та "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" ( 2782-12 ).
3. "Вісник" є друкованим органом Центральної виборчої комісії
(далі - Комісії).
4. "Вісник" розповсюджується на території України.
5. "Вісник" може мати періодичні та разові додатки.
6. Адреса редакції "Вісника": 01196, м. Київ, площа Лесі
Українки, 1.
II. Мета і завдання "Вісника"
1. Мета видання "Вісника" - забезпечення гласності й
демократичності виборчого та референдумного процесів в Україні,
відкрите і публічне, постійне, всебічне та оперативне висвітлення
діяльності Комісії, підвищення правової культури учасників
виборчого процесу та референдумів, публікування інформації про
підготовку та проведення виборів і референдумів в Україні,
матеріалів про діяльність Комісії, а також інших матеріалів, що
стосуються виборчого та референдумного процесів.
2. Основними завданнями "Вісника" є:
інформування читачів про законодавство про вибори та
референдуми, зміни до нього, загальні принципи формування
представницьких та виконавчих органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, а також про підсумки голосування та
результати виборів та референдумів;
офіційне опублікування документів Комісії;
висвітлення заходів, пов'язаних із забезпеченням реалізації
виборчих прав та права на участь у референдумі громадян України;
висвітлення ходу підготовки та проведення виборів і
референдумів, розвитку та вдосконалення виборчої системи в Україні
правової освіти виборців, професійної підготовки членів
територіальних (окружних) та дільничних виборчих комісій, інших
організаторів виборів і референдумів;
узагальнення досвіду виборчих кампаній та проведення
референдумів;
інформування виборців про розвиток та використання
електронних технологій та сучасних технічних засобів у виборчому
процесі;
популяризація досягнень юридичної науки та передового досвіду
з організації загальнодержавних, регіональних та місцевих виборчих
кампаній та референдумів;
висвітлення зарубіжного досвіду в галузі проведення виборів
та референдумів;
забезпечення зв'язку з читачами, узагальнення їх пропозицій
щодо проведення виборів та референдумів, виборчого процесу загалом
дій організаторів та учасників виборчого процесу.
3. У "Віснику" можуть бути опубліковані такі документи та
матеріали:
1) закони з питань проведення виборів та референдумів,
забезпечення конституційних прав громадян України обирати й бути
обраними, голосування на референдумах; { Підпункт 1 пункту 3
розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 52 ( v0052359-07 ) від 05.07.2007 }
2) укази Президента України з питань призначення
всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України
відповідно до статті 156 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
а також щодо призначення позачергових виборів до Верховної Ради
України;
3) постанови Верховної Ради України про призначення членів
Комісії, виборів Президента України, забезпечення виборчого
процесу та проведення всеукраїнського референдуму;
4) постанови Кабінету Міністрів України щодо
матеріально-технічного забезпечення проведення виборів та
референдумів;
5) рішення та висновки Конституційного Суду України щодо
відповідності виборчого законодавства та законодавства про
референдуми Конституції України ( 254к/96-ВР ) та офіційного
тлумачення його положень;
6) рішення, постанови та ухвали Верховного Суду України,
Вищого адміністративного суду України, акти інших органів
державної влади України щодо захисту виборчих прав та права на
участь у референдумах громадян України;
7) постанови, протокольні рішення, методичні рекомендації,
інструкції, інші документи Комісії щодо функціонування виборчої
системи в Україні, підготовки та проведення виборів і
всеукраїнського референдуму;
8) відомості про підсумки голосування та результати виборів і
референдумів;
9) інформацію про підготовку Комісією, іншими державними
органами пропозицій щодо вдосконалення законодавства про вибори та
референдуми, а також виборчої системи загалом; { Підпункт 9 пункту
3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 52 ( v0052359-07 ) від 05.07.2007 }
10) іншу інформацію про діяльність Комісії, територіальних
(окружних) та дільничних виборчих комісій;
11) наукові статті, інші матеріали з питань виборчого
законодавства, законодавства про референдуми та щодо практики їх
застосування;
12) статті, присвячені вітчизняній та зарубіжній історії
виборів, виникненню та розвитку форм участі громадян в управлінні
державою в різні епохи в різних країнах;
13) аналітичні, інформаційні, методичні матеріали щодо
дотримання виборчих прав та права на участь у референдумі громадян
України, вивчення та узагальнення досвіду проведення виборчих
кампаній та референдумів, результати соціологічних опитувань у цій
галузі;
14) матеріали, присвячені функціонуванню Єдиної
інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Комісії, іншим
науково-методичним розробкам Комісії;
15) матеріали, надані органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, виборчими комісіями, щодо проведення
виборів та референдумів;
16) інформація про громадські організації виборців, політичні
партії, виборчі блоки політичних партій, ініціативні групи з
проведення референдуму; { Підпункт 16 пункту 3 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої
комісії N 52 ( v0052359-07 ) від 05.07.2007 }
17) матеріали Комісії про участь міжнародних спостерігачів у
виборчих кампаніях та референдумах, що проводяться в Україні та
іноземних державах, законодавчі акти різних країн про вибори та
референдуми, а також інформація про міжнародне співробітництво
Комісії;
18) документи міжнародних організацій, міжнародні договори
або витяги із цих документів щодо виборів та референдумів;
19) огляди літератури з питань проведення виборів та
референдумів, рецензії на книги та статті з виборчої тематики,
бібліографічні покажчики;
20) анонси нових видань з виборчої тематики;
21) статистичні, картографічні, інші матеріали щодо
проведення виборів та референдумів.
III. Редакційна колегія
1. Організаційне керівництво випуском "Вісника" здійснює
редакційна колегія (далі - редколегія). Персональний склад
редколегії затверджується постановою Комісії. Голова редколегії
призначається Комісією. { Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії N 52 ( v0052359-07 ) від 05.07.2007 }
2. Засідання редколегії проводиться не рідше одного разу на
три місяці.
3. Засідання редколегії вважається правомірним, якщо на ньому
присутні не менше половини членів її складу.
4. Рішення редколегії приймаються простою більшістю голосів
присутніх членів редколегії.
5. Рішення редколегії оформляються протоколом.
6. Автори матеріалів мають право бути присутніми на засіданні
редколегії.
7. Компетенцією редколегії є:
1) ухвалення концепції "Вісника";
2) надання рекомендацій щодо підвищення якості змісту
публікацій та художнього оформлення "Вісника";
3) ухвалення плану публікацій та обговорення змісту кожного
номера "Вісника", додатків до нього;
4) обговорення тиражу "Вісника" на період виборів і між
виборами, а також адресатів його розсилки;
5) участь у доборі авторів, підтримка зв'язку із
заінтересованими організаціями;
6) оцінка матеріалів, пропонованих для опублікування у
"Віснику".
6. Голова редколегії:
1) проводить засідання редколегії;
2) дає дозвіл на друкування та розповсюдження кожного номера
"Вісника";
3) затверджує тираж та покажчик розсилки кожного номера
"Вісника";
4) приймає рішення про заохочення членів редколегії та
працівників редакції.
7. Заступник голови редколегії виконує функції голови
редколегії в разі його відсутності.
8. Член редколегії має право:
1) пропонувати тематику публікацій, брати участь у підготовці
номерів журналу;
2) пропонувати до кожного матеріалу одне з таких рішень:
визнати матеріал придатним для опублікування, повернути автору
матеріал для доопрацювання, визнати матеріал непридатним для
опублікування;
9. Член редколегії зобов'язаний:
1) бути присутнім на засіданнях редколегії;
2) ознайомлюватися з пропонованими для опублікування
матеріалами та брати участь у їх обговоренні;
3) робити висновки щодо кожного пропонованого матеріалу;
4) брати участь у заходах, пов'язаних із випуском "Вісника";
5) активно пропагувати "Вісник", сприяти підвищенню його
авторитету серед читачів.
IV. Редакція
1. Функції редакції "Вісника" (далі-редакція) здійснює
редакційно-видавничий відділ Секретаріату Комісії.
2. У своїй діяльності редакція керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), "Про
вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ), "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
рішеннями Комісії, Положенням про Секретаріат Центральної виборчої
комісії, розпорядженнями та дорученнями Голови Комісії, рішеннями
редколегії, цим Положенням. { Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії N 52 ( v0052359-07 ) від 05.07.2007 }
3. Редакція:
1) розробляє концепцію журналу;
2) забезпечує випуск журналу згідно з порядком, установленим
у розділі V цього Положення;
3) організовує роботу з авторами в Комісії та інших
організаціях;
4) готує до публікації в останньому номері поточного року
алфавітно-предметний покажчик;
5) забезпечує проведення засідань редколегії (повідомлення,
розсилка матеріалів, оформлення протоколів, висновків);
6) забезпечує взаємодію з видавництвом щодо видання та
розповсюдження "Вісника";
7) налагоджує та підтримує зв'язки з читачами, вивчає їх
інтереси та враховує побажання;
8) забезпечує облік кореспонденції, що надходить до редакції,
контроль за наданням своєчасних відповідей на листи читачів та
авторів "Вісника".
4. Керівництво редакцією здійснює головний редактор, який за
посадою є завідуючим редакційно-видавничим відділом Секретаріату
Комісії.
5. Обов'язки головного редактора:
1) забезпечення дотримання вимог цього Положення;
2) забезпечення виконання плану публікацій, рішень
редколегії;
3) контроль своєчасності подання авторами матеріалів,
передбачених планом публікацій кожного номера "Вісника";
4) контроль виконання робіт на підготовчому, редакційному та
поліграфічному етапах видавничого процесу;
5) узгодження проектів угод на видання та розповсюдження
"Вісника", а також договорів з авторами;
6) підпис номера до набору, друку, надання дозволу на його
вихід у світ;
7) подання пропозицій голові редколегії про заохочення
працівників редакції.
6. Редакція, головний редактор не несуть відповідальності за
розповсюдження недостовірної інформації у випадках, передбачених
чинним законодавством України.
V. Порядок випуску "Вісника"
1. Матеріали, зазначені у підпунктах 1-8 пункту 3 розділу II
цього Положення, подаються до редакції в порядку, встановленому
Комісією.
2. Матеріали, вказані в підпунктах 9-21 пункту 3 розділу II
цього Положення, подаються до редакції членами Комісії, керівником
Секретаріату, керівниками структурних підрозділів Секретаріату
Комісії, головами територіальних (окружних) та дільничних виборчих
комісій за планами роботи Комісії, а також в оперативному робочому
порядку. { Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії N 52 ( v0052359-07 ) від 05.07.2007 }
3. Редакція на підставі цих матеріалів:
формує номер "Вісника" згідно із затвердженим переліком
рубрик;
складає зміст кожного номера;
здійснює літературне редагування текстів матеріалів, вказаних
у підпунктах 8-19 пункту 3 розділу II цього Положення;
виконує зчитку та вичитку текстів усіх матеріалів;
подає матеріали сформованого номера на обговорення
редколегії, враховує зауваження її членів, а у разі необхідності
повертає окремі матеріали авторам на доопрацювання; { Абзац шостий
пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії N 52 ( v0052359-07 ) від 05.07.2007 }
готує оригінал-макет кожного номера "Вісника";
після затвердження номера надсилає оригінал-макет на
поліграфічне підприємство для виготовлення тиражу;
здійснює контроль за строками виготовлення тиражу та його
розсилки;
забезпечує членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії,
членів редколегії примірниками "Вісника", кількість яких
встановлюється в покажчику розсилки.
4. Редакція готує покажчики розсилки тиражу кожного номера
"Вісника", додатків до нього, які затверджує голова редколегії.
5. Кожний випуск журналу містить такі відомості:
назва видання;
дата заснування;
періодичність виходу;
мова видання;
веб-сторінка;
назва засновника;
назва видавця;
персональний склад редколегії;
прізвище, ініціали головного редактора, літературного
редактора, коректора;
порядковий номер випуску та дата його виходу в світ;
індекс;
тираж;
адреса редакції, видавництва, друкарні;
номер свідоцтва про реєстрацію;
вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування.
VI. Розповсюдження та фінансування "Вісника"
1. Передплата на "Вісник" може бути організована як в
Україні, так і за її кордоном.
2. Безплатна розсилка "Вісника" може здійснюватися
регіональним представництвам Комісії, органам державної влади,
іншим державним органам, науковим та навчальним закладам,
бібліотекам, іншим адресатам, включеним до затвердженого в
установленому порядку покажчика розсилки.
3. Друкування тиражу "Вісника", додатків до нього і розсилка
відповідно до пункту 2 цього розділу здійснюються за рахунок
коштів Державного бюджету України.
4. У разі включення "Вісника" до Каталогу видань України,
укладається додаткова угода зі сторонньою організацією щодо
виконання послуг передплати.
VII. Призупинення і припинення видання "Вісника"
Видання "Вісника" може бути призупинено або припинено згідно
з рішенням Комісії або суду на підставі та в порядку,
встановленому чинним законодавством України.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 30 вересня 2005 р. N 125
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
редакційної колегії "Вісника Центральної
виборчої комісії"

МАГЕРА - заступник Голови Центральної виборчої Андрій Йосипович комісії, голова редакційної колегії
"Вісника Центральної виборчої комісії",
заслужений юрист України;
АСТАХОВА - член Центральної виборчої комісії; Тамара Валеріївна
ДАВИДОВИЧ - Голова Центральної виборчої комісії у Ярослав Васильович 2004-2007 роках, заслужений юрист
України (за згодою);
ДАНИЛЕВСЬКИЙ - член Центральної виборчої комісії, Юрій Миколайович заслужений юрист України;
ДОНЧЕНКО - член Центральної виборчої комісії, Юрій Григорович заслужений юрист України;
ЖИДЕНКО - член Центральної виборчої комісії; Ігор Григорович
КІВАЛОВ - Голова Центральної виборчої комісії у Сергій Васильович 2004 році, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України
(за згодою);
КЛЮЧКОВСЬКИЙ - народний депутат України, кандидат Юрій Богданович фізико-математичних наук (за згодою);
ЛУКАШ - секретар Центральної виборчої комісії;
Тетяна Леонідівна
МАРЦЕЛЯК - професор кафедри конституційного та Олег Володимирович міжнародного права Харківського
національного університету внутрішніх
справ, доктор юридичних наук,
професор (за згодою);
ОСАДЧУК - член Центральної виборчої комісії, Олександр Кузьмич заслужений юрист України;
ОХЕНДОВСЬКИЙ - член Центральної виборчої комісії; Михайло Володимирович
ПАЦУРКІВСЬКИЙ - доктор юридичних наук, професор, Петро Станіславович завідувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права,
декан юридичного факультету
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича (за згодою);
РАЙКОВСЬКИЙ - член Центральної виборчої комісії, Броніслав Станіславович заслужений юрист України;
РЯБЕЦЬ - Голова Центральної виборчої комісії у Михайло Михайлович 1997-2004 роках, кандидат юридичних
наук, заслужений юрист України
(за згодою);
СУЯРКО - керівник Секретаріату Центральної Сергій Миколайович виборчої комісії;
УСЕНКО-ЧОРНА - заступник Голови Центральної виборчої Жанна Іванівна комісії, заслужений юрист України;
ЧУПАХІН - член Центральної виборчої комісії; Олександр Михайлович
ШАПОВАЛ - Голова Центральної виборчої комісії, Володимир Миколайович доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України;
ШВЕЦЬ - член Центральної виборчої комісії; Юлія Вікторівна
ШЕЛЕСТОВ - член Центральної виборчої комісії; Олександр Миколайович
ШЕЛУДЬКО - член Центральної виборчої комісії; Валерій Євгенович
ШЕМШУЧЕНКО - доктор юридичних наук, професор, Юрій Сергійович академік Національної академії наук
України, директор Інституту держави і
права імені В.М. Корецького Національної
академії наук України (за згодою);
ЯКИМЧУК - доктор юридичних наук, професор, Микола Костянтинович перший проректор Національної академії
прокуратури України (за згодою).
{ Склад в редакції Постанови Центральної виборчої комісії N 52
( v0052359-07 ) від 05.07.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановами Центральної виборчої комісії N 52 ( v0052359-08 ) від
04.09.2008, N 276 ( v0276359-10 ) від 01.04.2010 }
Секретар Центральної виборої комісії С.ДУБОВИКвгору