Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Постанова Національного банку України; Правила, Форма типового документа, Реєстр, Перелік, Інформація, Опис від 13.11.2018120
Документ v0120500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2018
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.05.2019, підстава - v0049500-19. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.11.2018  № 120

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України, перелік яких додається.

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ-резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців, власників індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, національних операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.

5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Голова Державної служби статистики

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


О. Маркарова

І.Є. Вернер


І. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.11.2018 № 120

ПРАВИЛА
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну статистику", "Про електронні довірчі послуги", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її підписання та подання до Національного банку України (далі - Національний банк).

3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:

1) веб-портал Національного банку - єдине централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Національним банком;

2) дані статистичної звітності - інформація, отримана Національним банком від постачальників статистичної звітності у вигляді файлів з показниками статистичної звітності;

3) довідник - систематизований набір допустимих значень, які визначають характеристики показника;

4) ідентифікатор показника - лексична одиниця, яка присвоюється показнику у вигляді послідовності латинських букв та цифр;

5) метрика - вимірність показника (сума, кількість, відсоток, коефіцієнт, текстові величини щодо вимірності показника);

6) некласифікований реквізит показника - ознака, яка визначає характеристики показника з наперед визначеними властивостями, без переліку допустимих значень;

7) параметр - характеристика показника, для якої є перелік допустимих значень, систематизованих у довіднику;

8) показник статистичної звітності - інформація, яка використовується для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів;

9) постачальник статистичної звітності - особи, визначені в пункті 4 розділу I цих Правил;

10) реєстр показників статистичної звітності (далі - Реєстр показників) - упорядкована та систематизована інформаційна система опису вимог до показників статистичної звітності, що подаються до Національного банку;

11) уповноважена особа - фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі - ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;

12) JSON-схема - стандарт опису структур даних у форматі JSON;

13) XSD-схема - стандарт опису структур даних у форматі XML.

Термін "ЕП" у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правових актах Національного банку щодо застосування електронного підпису в банківській системі.

Термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів".

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених у законах України, нормативно-правових актах Національного банку.

4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від постачальників статистичної звітності:

1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі - банки);

2) небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури);

3) небанківських фінансових установ-резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців, власників індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (далі - власники індивідуальних ліцензій);

5) національних операторів поштового зв'язку.

5. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма постачальниками статистичної звітності.

6. Постачальники статистичної звітності складають дані статистичної звітності з урахуванням правил бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації.

7. Національний банк використовує для складання:

1) грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації - дані статистичної звітності банків, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ-резидентів, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, національних операторів поштового зв'язку;

2) статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу - дані статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученням клієнтів, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, а також дані статистичної звітності власників індивідуальних ліцензій.

8. Національний банк використовує отримані від постачальників статистичної звітності дані для забезпечення виконання ним регулятивних, наглядових функцій, валютного регулювання і нагляду відповідно до законодавства України.

9. Національний банк визначає форму статистичної звітності за показниками файла, що подається до Національного банку, яка наведена в додатку 1 до цих Правил.

Національний банк для цілей нагляду може формувати витяги з форми за окремими ідентифікаторами показника, параметрами, некласифікованими реквізитами показника.

10. Національний банк установлює вимоги до порядку формування показників статистичної звітності.

Опис цих вимог наведено в Реєстрі показників, який містить інформацію щодо ідентифікаторів та назв показників, метрик, одиниць виміру, параметрів, рівня консолідації, некласифікованих реквізитів показників, посилань на законодавчі акти, правил та особливостей формування показників, номерів файлів, періодичності та строку їх подання, постачальників статистичної звітності, описів контролю.

Реєстр показників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності" (далі - Сторінка Реєстру показників).

Реєстр показників статистичної звітності (основні складові), який уключає ідентифікатори показників та їх назву, метрики, параметри, некласифіковані реквізити показника, номери файлів для надання показників, наведено в додатку 2 до цих Правил.

II. Формування показників статистичної звітності

11. Постачальники статистичної звітності для формування показників статистичної звітності використовують інформацію, яка розміщена на Сторінці Реєстру показників.

12. Для формування показників статистичної звітності використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку, дані про рух коштів та здійснені операції.

13. Кожний показник статистичної звітності має ідентифікатор показника та подається за метрикою в розрізі параметрів та/або некласифікованих реквізитів показника.

14. Ідентифікатор показника формується за таким принципом:

1) перший символ - тип показника (A - первинний або B - розрахунковий);

2) другий та третій символ - перші два символи імені файла, у якому надається показник (без літери X);

3) четвертий, п'ятий та шостий символи - номер показника у файлі.

15. Параметри та їх значення для формування показників статистичної звітності наведено у відповідних довідниках.

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатку 3 до цих Правил.

Параметри та їх значення розміщено на Сторінці Реєстру показників.

16. Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності, та їх значення та Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, наведено в додатках 4, 5 до цих Правил.

17. Банки, небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи-резиденти, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, національні оператори поштового зв'язку подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файла 20X).

Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні.

18. Вимоги до формування показників статистичної звітності та XSD-схеми розміщуються на Сторінці Реєстру показників не пізніше ніж за 30 днів до дати їх запровадження.

III. Підписання файлів, що подаються до Національного банку

19. Керівник постачальника статистичної звітності або особа, яка виконує його обов'язки, відповідає за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил.

20. Постачальник статистичної звітності визначає у внутрішніх документах порядок створення, перевірки, підписання уповноваженими особами та зберігання файлів з показниками статистичної звітності.

Визначення осіб, уповноважених підписувати файли з показниками статистичної звітності, здійснюється залежно від розподілу їх функціональних обов'язків.

Також визначаються особи, які тимчасово виконують обов'язки з підписання файлів з показниками статистичної звітності на період відсутності уповноважених осіб.

21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 6 до цих Правил.

22. Уповноважена особа, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.

23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:

1) кваліфікований ЕП;

2) ЕП Національного банку.

24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов'язкових реквізитів фізичної особи - підписувача, додатково повинен містити ідентифікаційні дані постачальника статистичної звітності, представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)].

25. Файли з показниками статистичної звітності з накладеними ЕП зберігаються постачальником статистичної звітності протягом строку, установленого нормативно-правовими актами Національного банку.

IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку

26. Постачальники статистичної звітності подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML (крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON).

27. Показники статистичної звітності групуються у файли за ознакою номера файла відповідно до колонки 7 додатка 2 до цих Правил та подаються в строки та час, визначені в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

28. Для формування файлів у форматі XML використовуються XSD-схеми.

29. Постачальники статистичної звітності подають файли з показниками статистичної звітності через веб-портал Національного банку.

30. Технічні вимоги щодо формування файлів, накладання ЕП, завантаження файлів через веб-портал Національного банку розміщені на веб-порталі Національного банку за посиланням https://portal.bank.gov.ua.

31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї уповноваженої особи.

V. Особливості формування, підписання, надання банками інформації у форматі JSON

32. Інформація про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою (далі - інформація про кредитні операції) надається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.

33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників.

Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 7 до цих Правил.

34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.

Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на веб-порталі Національного банку.

35. Для підтвердження автентичності та цілісності інформації про кредитні операції використовується ЕП, що накладається однією з уповноважених осіб, яка належить до керівників банку: голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники.

Вимоги до ЕП та відповідальності уповноважених осіб, які накладають ЕП на інформацію про кредитні операції, наведені в розділі III цих Правил.

36. Інформація про кредитні операції надається банками не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, за допомогою технології RESTFul веб-API.

VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком

37. Перевірка даних файлів з показниками статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, здійснюється за такими рівнями контролю:

1) первинний контроль (технологічний) - контроль, який здійснюється на рівні постачальника статистичної звітності та Національного банку, реалізується в XSD-схемі;

2) вторинний контроль - контроль, який здійснюється на рівні Національного банку під час приймання файла з показниками статистичної звітності та передбачає надання інформації щодо результатів контролю;

3) експертний контроль - контроль за якістю отриманих даних статистичної звітності на їх цілісність, достовірність, узгодженість у часі, сумісність з даними інших джерел інформації, відповідність вимогам міжнародних стандартів статистики, який здійснюється структурними підрозділами Національного банку для визначення необхідності в перегляді даних.

38. Описи первинного та вторинного контролю розміщено на Сторінці Реєстру показників.

39. Постачальник статистичної звітності в разі наявності в Національного банку зауважень до показників за результатами контролю, зобов'язаний надати пояснення на запит Національного банку.

Національний банк має право вимагати заміну файла з показниками статистичної звітності, якщо немає пояснень або в разі їх неприйняття.

40. Постачальник статистичної звітності має право самостійно замінити файл з показниками статистичної звітності до настання строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

41. Національний банк має право надати дозвіл на внесення змін до даних статистичної звітності з урахуванням відповідних пояснень та обґрунтувань, наданих постачальником статистичної звітності, у разі виявлення Національним банком або постачальником статистичної звітності помилок у даних статистичної звітності.

42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:

1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів розшифрування валютних рахунків, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів - не пізніше ніж через чотири години робочого дня;

2) для інших щоденних файлів - не пізніше ніж через шість годин робочого дня;

3) для щодекадних файлів - не пізніше наступного робочого дня після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файла 12X).

Заміна файла 12X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше 13.00 наступного робочого дня після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил;

4) для файлів, які не зазначені в підпунктах 1, 2, 3 пункту 42 розділу VI цих Правил, - протягом трьох робочих днів після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файлів 13X, D5X, I5X та 1PX).

Заміна файла 13X у разі виявлення помилок здійснюється протягом чотирьох робочих днів після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

Заміна файлів D5X, I5X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше ніж через два робочих дні після строку, установленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил.

Заміна файла 1PX у разі виявлення помилок здійснюється на 12 робочий день місяця, наступного за звітним.

43. Дані статистичної звітності є недостовірними (неповними), тобто дані звітності не відповідають дійсності, у разі невиправлення постачальником статистичної звітності виявлених суттєвих помилок у строки, установлені пунктом 42 розділу VI цих Правил.

Надання постачальниками статистичної звітності даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими, чи перекрученням звітності про валютні операції є порушенням порядку формування даних статистичної звітності.

44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:

1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з економічних нормативів, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або

2) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, або

3) сума операцій, що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), яка відповідно до вимог цих Правил підлягає відображенню, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів.

У файлі 13Х помилка є суттєвою, якщо вона впливає на викривлення емісійного результату та за касовими і позабалансовими показниками в сумах, що перевищують 10,0 тис. грн кожного конкретного символу кожної юридичної особи.

Обсяг усіх активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 8 до цих Правил.

Поріг суттєвості за іншими величинами встановлюється в нормативно-правових актах Національного банку.

45. Надання постачальниками статистичної звітності даних статистичної звітності після встановленого Національним банком строку є несвоєчасним.

46. Національний банк у разі порушення постачальниками статистичної звітності вимог законодавства України з питань надання даних статистичної звітності може прийняти рішення про застосування до постачальників статистичної звітності заходів впливу, санкцій відповідно до законодавства України.

47. Національний банк має право вимагати від постачальника статистичної звітності подання виправлених даних статистичної звітності в разі визначення необхідності в перегляді даних за результатами експертного контролю.

VII. Унесення змін до цих Правил

48. Зміни до цих Правил уносяться двічі на рік за потреби.

49. Підставами для розгляду питання щодо позачергових змін до Правил можуть бути:

1) зміни до законів України;

2) зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними організаціями з визначеними строками запровадження, які не збігаються з визначеними строками внесення змін до Правил;

3) термінове доручення Правління Національного банку, пов'язане з форс-мажорними обставинами на фінансових ринках.

50. Національний банк у разі потреби під час унесення змін до цих Правил установлює тестовий період для складання та подання файлів з показниками статистичної звітності зі щоденною та декадною періодичністю подання тривалістю до трьох місяців, з іншою періодичністю - до трьох звітних періодів, про що повідомляє в окремому листі.

51. Протягом тестового періоду вимоги щодо складання та подання файлів з показниками статистичної звітності, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення даних статистичної звітності не змінюються.

Заходи впливу за допущені помилки в даних статистичної звітності, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуються.

52. Зміна вимог щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил, здійснюється Національним банком не частіше одного разу на місяць шляхом розміщення їх на Сторінці Реєстру показників.

Зміна описів контролю здійснюється за потреби.

Повідомлення про внесення таких змін із зазначенням строку їх запровадження розміщується на веб-порталі Національного банку та надсилається банкам окремим листом.

53. Національний банк для складання статистики здійснює ведення та актуалізацію довідника суб'єктів ЄДРПОУ на підставі інформації щодо суб'єктів ЄДРПОУ, наданої Державною службою статистики України. Довідник суб'єктів ЄДРПОУ містить статистичну складову, що визначається Національним банком з використанням даних відповідних реєстрів, отриманих від органів державного регулювання ринків фінансових послуг та інших органів державного управління.

VIII. Оприлюднення даних статистичної звітності

54. Оприлюднення статистичних даних з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації здійснюється шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика".

55. Національний банк відповідно до статей Угоди Міжнародного валютного фонду подає до Міжнародного валютного фонду статистичну звітність з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, яка публікується в статистичній базі "Міжнародна фінансова статистика" на сайті Міжнародного валютного фонду.

Директор Департаменту
статистики та звітності


Ю.О. Половньов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
Д.Р. Сологуб


Додаток 1
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 9 розділу I)


Ідентифікаційні дані постачальника
статистичної звітності

______________________________________
(найменування, код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України)

Звітна дата ____________

ФОРМА
статистичної звітності за показниками файла _________

№ з/п

Ідентифікатор показника

Метрика

Значення показника

Параметр

Некласифікований реквізит показника

1

2

3

4

5

6Уповноважена особа

________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, посада)

Дата відправлення файла постачальником статистичної звітності ____________.

Пояснення щодо заповнення форми статистичної звітності

Опис складових заповнення форми:

1. Колонка 1 - зазначається номер запису за переліком.

2. Колонка 2 - зазначається ідентифікатор показника відповідно до колонки 2 додатка 2 цих Правил.

3. Колонка 3 - зазначається метрика відповідно до колонки 4 додатка 2 цих Правил.

4. Колонка 4 - зазначається значення показника, сформоване згідно з вимогами, установленими цими Правилами, та інформацією, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності/".

5. Колонка 5 - зазначається параметр (за наявності) відповідно до колонки 5 додатка 2 цих Правил та його значення згідно з довідником.

6. Колонка 6 - зазначається некласифікований реквізит показника (за наявності) відповідно до колонки 6 додатка 2 цих Правил та його значення.Додаток 2
до Правил організації статистичної
звітності, що подається
до Національного банку України
(пункт 10 розділу I)

РЕЄСТР
показників статистичної звітності (основні складові)

№ з/п

Ідентифікатор

Назва

Метрика

Параметр

Некласифікований реквізит показника

Номер файла

1

2

3

4

5

6

7

1

A01F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

2

A01F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

3

A01F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

4

A01F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

5

A01F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

6

A01F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

7

A01N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

8

A01N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

9

A01N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

10

A01N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

01X

11

A02F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

12

A02F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

13

A02F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

14

A02F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

15

A02F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

16

A02F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

17

A02N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

18

A02N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

19

A02N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

20

A02N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

02X

21

A07F31

Кількість боргових цінних паперів

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011(#)

Q130

07X

22

A07F32

Сума залишків за борговими цінними паперами

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011

Q130

07X

23

A07F51

Кількість акцій та інших пайових цінних паперів

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011 (#)

Q130

07X

24

A07F52

Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011

Q130

07X

25

A07F82

Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами

T100

K040 (#), K072 (#), S130 (#), S183 (#), S240 (#), R030 (#), T020 (#), R020 (#), R011

Q130

07X

26

A08F30

Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

27

A08F40

Сума залишків за кредитами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

28

A08F50

Сума залишків за випущеними привілейованими акціями

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

29

A08F70

Сума залишків за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

30

A08F80

Сума залишків за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

31

A08N70

Сума залишків за рахунками витрат

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

32

A08N60

Сума залишків за рахунками доходів

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183

Немає

08X

33

A12001

Надходження (переміщення) готівки

T070

D010 (02, 05, 12, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39)

Немає

12X

34

A12002

Видача (переміщення) готівки

T070

D010 (40, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72)

Немає

12X

35

A12003

Залишок операційної каси на початок звітного періоду

T070

D010 (35)

Немає

12X

36

A12004

Залишок операційної каси на кінець звітного періоду

T070

D010 (70)

Немає

12X

37

A13001

Надходження (переміщення) готівки

T070

D010 (02, 05, 12, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39)

Немає

13X

38

A13002

Видача (переміщення) готівки

T070

D010 (40, 45, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 72)

Немає

13X

39

A13003

Залишок операційної каси на початок звітного періоду

T070

D010 (35)

Немає

13X

40

A13004

Залишок операційної каси на кінець звітного періоду

T070

D010 (70)

Немає

13X

41

A13005

Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб

T070

D010 (84, 86, 87, 88)

Немає

13X

42

A13006

Безготівкові розрахунки

T070

D010 (93, 94, 95)

Немає

13X

43

A13007

Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків

T070

D010 (97)

Немає

13X

44

A1C001

Статус установи в платіжній системі

M001 (1, 2, 9)

Z230_1 (00, #), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)

Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)

1CX

45

A1C002

Банк-спонсор

M001 (код банку, 0, 9)

Z230_1 (00, #), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)

Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)

1CX

46

A1C003

Процесингова установа

M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9)

Z230_1 (00, #), Z272 (#), F006 (#), Z230_2 (#)

Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)

1CX

47

A1C004

Емісія електронних платіжних засобів

M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9, не заповнюється)

Z230_1 (00, #), Z272 (#), F006 (значення або #), Z230_2 (00)

Q007_1 (значення або не заповнюється), Q007_2 (значення або не заповнюється), K025 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)

1CX

48

A1C005

Еквайринг електронних платіжних засобів

M001 (1, 2, 3, 4, 5, 9)

Z230_1 (00, #), Z272 (9), F006 (#), Z230_2 (#)

Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється), K025 (не заповнюється), Q001 (не заповнюється)

1CX

49

A1P001

Рух/залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу)

T071, T080

R020, R030 ( #), R040, K018, K040_1 ( #), K040_2 ( #), T023, B010, GLB_1, GLB_2

Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020

1PX

50

A25F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

51

A25F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

52

A25F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

53

A25F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

54

A25F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

55

A25F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

56

A25N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

57

A25N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

58

A25N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

59

A25N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

25X

60

A26001

Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках

T071, T070

K040 (#), R020 (#), R011, R013, R030 (#), K190, K180, T020 (1, 2), F033, S181 (#), S245, S580

Q001, K020, супутній параметр K021 (3, 4)

26X

61

A26002

Сума залишків коштів, що залучені від інших банків

T071, T070

K040 (#), R020 (#), R011, R013, R030 (#), K190, K180, T020 (1, 2), F033, S181 (#), S245, S580

Q001, K020, супутній параметр K021 (3, 4)

26X

62

A27001

Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками

T071

R020 (=2603, 1919, 2909), R030 (980, #), F091 (=5, 6, 7, 8)

Немає

27X

63

A2B001

Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу

T080 (=0)

B040, KU_1 (#), F005

Q001_1 (значення або не заповнюється), Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)

2BX

64

A2B002

Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення)

T080

B040, KU_1, F005 (#)

Q001_1 (не заповнюється), Q001_2 (не заповнюється), Q002 (не заповнюється), Q007_1 (не заповнюється), Q007_2 (не заповнюється)

2BX

65

A2F001

Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (1), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

66

A2F002

Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (3), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

67

A2F003

Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (2), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

68

A2F004

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (1), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

69

A2F005

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (2), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

70

A2F006

Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (3), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

71

A2F007

Кількість клієнтів із низьким ризиком

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

72

A2F008

Кількість клієнтів із середнім ризиком

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

73

A2F009

Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

74

A2F010

Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

75

A2F011

Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

76

A2F012

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу

T070_1,
T070_2,
T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

77

A2F013

Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу

T070_1,
T070_2,
T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

78

A2F014

Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку

T070_1,
T070_2,
T100 (0)

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

79

A2F015

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

80

A2F016

Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

81

A2F017

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку

T070_1,
T070_2,
T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

82

A2F018

Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку

T070_1,
T070_2,
T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

83

A2F019

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030 (980)

Немає

2FX

84

A2F020

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 (980)

Немає

2FX

85

A2F021

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU (#), R030

Немає

2FX

86

A2F022

Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU (#), R030

Немає

2FX

87

A2F023

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

88

A2F024

Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (2), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

89

A2F025

Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

90

A2F026

Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

91

A2F027

Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів

T070_1,
T070_2,
T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

92

A2F028

Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки

T070_1, T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

93

A2F029

Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Немає

2FX

94

A2F030

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (2), K014 (3), K019, K030, K040, K044, KU, R030 (980)

Немає

2FX

95

A2F031

Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти

T070_1,
T070_2,
T100

D110 (1), K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 (980)

Немає

2FX

96

A2F032

Загальна кількість фінансових операцій

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

97

A2F033

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

98

A2F034

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

99

A2F035

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу

T070_1 (0),
T070_2 (0),
T100

D110 (#), K014 (#), K019 (#), K030 (#), K040 (#), K044 (#), KU (#), R030 (#)

Немає

2FX

100

A2H001

Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

M002

F100

Q006

2HX

101

A2J001

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

102

A2J002

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

103

A2J003

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050 (30138, 30603, 30606, 30701, 30702, 30703)

Немає

2JX

104

A2J004

Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

105

A2J005

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

106

A2J006

Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

107

A2J007

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

108

A2J008

Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

109

A2J009

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

110

A2J010

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

111

A2J011

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

112

A2J012

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

113

A2J013

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

114

A2J014

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

115

A2J015

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

116

A2J016

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено

T070, T080

D060, D050

Немає

2JX

117

A2J017

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

118

A2J018

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

119

A2J019

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

120

A2J020

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

121

A2J021

Фінансові операції, щодо яких були надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

122

A2J022

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

123

A2J023

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

124

A2J024

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

125

A2J025

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

126

A2J026

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської установи

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

127

A2J027

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської установи

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

128

A2J028

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)

T070, T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

129

A2J029

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції

T080

D060, D050 (#)

Немає

2JX

130

A2K001

Сума залишку коштів на рахунку санкційної особи та/або сума наміру здійснення фінансової операції

T070_1,
T070_2,
T070_3

F086, R030_1, F088, R030_2

Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, супутній параметр K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030 (значення та ";"), Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1 (значення та ";" або не заповнюється), Q007_3, Q003_5 (значення, або "0", або не заповнюється), Q001_2, K020_2, супутній параметр K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2 (значення та ";" або не заповнюється)

2KX

131

A2P001

Рух/залишок коштів за рахунком за межами України, відкритого на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України

T071, T080

KU, B010, K040_1, R030 (#), R020 (2600), R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2 (значення, 999, не заповнюється), K018 (S, B, U)

Q001, Q003, Q004, Q033, K020

2PX

132

A36001

Сума не повернених коштів вартості товарів, робіт, послуг у встановлений законодавством України строк

T070, T071

R030 ( #), K112, K040 (#), D070, F008, F019, F020, F021, K021 (=1, 2, 3, 6, C, G)

Q001_1, Q001_2, Q002, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020

36X

133

A39001

Купівля готівкової іноземної валюти

T071, T075

R030 (980, #)

Немає

39X

134

A39002

Продаж готівкової іноземної валюти

T071, T075

R030 (980, #)

Немає

39X

135

A3A3F2

Сума та вартість за рахунками депозитів з дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

136

A3A3F4

Сума та вартість за рахунками кредитів з дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

137

A3A4F2

Сума та вартість за рахунками депозитів з кредитовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

138

A3A4F4

Сума та вартість за рахунками кредитів з кредитовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020

Немає

3AX

139

A3B001

Імовірність дефолту боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (=0)

Q001, K020, Q026

3BX

140

A3B002

Нематеріальні активи боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

141

A3B003

Незавершені капітальні інвестиції боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

142

A3B004

Основні засоби боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

143

A3B005

Інвестиційна нерухомість боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

144

A3B006

Довгострокові біологічні активи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

145

A3B007

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

146

A3B008

Інші фінансові інвестиції боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

147

A3B009

Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

148

A3B010

Відстрочені податкові активи боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

149

A3B011

Гудвіл боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

150

A3B012

Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

151

A3B013

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

152

A3B014

Інші необоротні активи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

153

A3B015

Усього необоротних активів

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

154

A3B016

Запаси боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

155

A3B017

Поточні біологічні активи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

156

A3B018

Депозити перестрахування боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

157

A3B019

Векселі, одержані боржником банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

158

A3B020

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

159

A3B021

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

160

A3B022

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

161

A3B023

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

162

A3B024

Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

163

A3B025

Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

164

A3B026

Поточні фінансові інвестиції боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

165

A3B027

Гроші та їх еквіваленти боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

166

A3B028

Витрати майбутніх періодів боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

167

A3B029

Частка перестраховика в страхових резервах боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

168

A3B030

Інші оборотні активи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

169

A3B031

Усього оборотних активів

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

170

A3B032

Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

171

A3B033

Баланс за активами

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

172

A3B034

Зареєстрований (пайовий) капітал боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

173

A3B035

Капітал у дооцінках боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

174

A3B036

Додатковий капітал боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

175

A3B037

Резервний капітал боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

176

A3B038

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

177

A3B039

Неоплачений капітал боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

178

A3B040

Вилучений капітал боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

179

A3B041

Інші резерви боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

180

A3B042

Усього власного капіталу

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

181

A3B043

Відстрочені податкові зобов'язання боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060, F061 (#)F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

182

A3B044

Пенсійні зобов'язання боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

183

A3B045

Довгострокові кредити банків боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

184

A3B046

Інші довгострокові зобов'язання боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

185

A3B047

Довгострокові забезпечення боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

186

A3B048

Цільове фінансування боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

187

A3B049

Страхові резерви боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

188

A3B050

Інвестиційні контракти боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

189

A3B051

Призовий фонд боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

190

A3B052

Резерв на виплату джек-поту боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

191

A3B053

Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/усього довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

192

A3B054

Короткострокові кредити банків боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

193

A3B055

Векселі, видані боржником банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

194

A3B056

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

195

A3B057

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

196

A3B058

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

197

A3B059

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

198

A3B060

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

199

A3B061

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

200

A3B062

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

201

A3B063

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

202

A3B064

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

203

A3B065

Поточні забезпечення боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

204

A3B066

Доходи майбутніх періодів боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

205

A3B067

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

206

A3B068

Інші поточні зобов'язання боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

207

A3B069

Усього поточних зобов'язань і забезпечення

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

208

A3B070

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

209

A3B071

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

210

A3B072

Баланс за пасивами

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

211

A3B073

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

212

A3B074

Чисті зароблені страхові премії боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

213

A3B075

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

214

A3B076

Чисті понесені збитки за страховими виплатами боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

215

A3B077

Валовий прибуток

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

216

A3B078

Валовий збиток

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

217

A3B079

Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

218

A3B080

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

219

A3B081

Інші операційні доходи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

220

A3B082

Адміністративні витрати боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

221

A3B083

Витрати на збут боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

222

A3B084

Інші операційні витрати боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

223

A3B085

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

224

A3B086

Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

225

A3B087

Дохід від участі в капіталі боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

226

A3B088

Інші фінансові доходи боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

227

A3B089

Інші доходи боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

228

A3B090

Разом доходи

T100

F059 (=2), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

229

A3B091

Фінансові витрати боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

230

A3B092

Втрати від участі в капіталі боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

231

A3B093

Інші витрати боржника банку

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

232

A3B094

Разом витрати

T100

F059 (=2), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

233

A3B095

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

234

A3B096

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/фінансовий результат до оподаткування боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

235

A3B097

Фінансовий результат до оподаткування (збиток)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

236

A3B098

Витрати (дохід) з податку на прибуток боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/податок на прибуток боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

237

A3B099

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

238

A3B100

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування боржника банку

T100

F059 (=2), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

239

A3B101

Чистий фінансовий результат (прибуток) боржника банку - суб'єкта великого, середнього та малого підприємництва/чистий прибуток (збиток) боржника банку - суб'єкта малого підприємництва

T100

F059, F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

240

A3B102

Чистий фінансовий результат (збиток)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

241

A3B103

Амортизація боржника банку

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

242

A3B104

Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

243

A3B105

Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

244

A3B106

Надходження коштів від повернення податків і зборів боржника банку, у тому числі податку на додану вартість (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

245

A3B107

Надходження коштів у результаті цільового фінансування боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

246

A3B108

Інші надходження у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

247

A3B109

Витрати боржника банку на оплату товарів, робіт, послуг (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

248

A3B110

Витрати боржника банку на оплату праці (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

249

A3B111

Витрати боржника банку у вигляді відрахувань на соціальні заходи (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

250

A3B112

Витрати боржника банку на зобов'язання з податків і зборів (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

251

A3B113

Інші витрати боржника банку в результаті операційної діяльності (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

252

A3B114

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

253

A3B115

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

254

A3B116

Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

255

A3B117

Надходження від реалізації фінансових інвестицій боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

256

A3B118

Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

257

A3B119

Надходження від реалізації необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

258

A3B120

Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

259

A3B121

Надходження від отриманих відсотків боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

260

A3B122

Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

261

A3B123

Надходження від отриманих дивідендів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

262

A3B124

Надходження від деривативів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

263

A3B125

Надходження від деривативів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

264

A3B126

Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

265

A3B127

Інші надходження в результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

266

A3B128

Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

267

A3B129

Витрати боржника банку на придбання фінансових інвестицій (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

268

A3B130

Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

269

A3B131

Витрати боржника банку на придбання необоротних активів (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

270

A3B132

Виплати боржника банку за деривативами (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

271

A3B133

Виплати боржника банку за деривативами (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

272

A3B134

Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

273

A3B135

Інші платежі боржника банку в результаті інвестиційної діяльності (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

274

A3B136

Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

275

A3B137

Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

276

A3B138

Надходження від власного капіталу боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

277

A3B139

Надходження від власного капіталу боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

278

A3B140

Надходження від отримання позик боржником банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

279

A3B141

Надходження від отримання позик боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

280

A3B142

Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

281

A3B143

Інші надходження боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

282

A3B144

Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

283

A3B145

Витрати на викуп власних акцій боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

284

A3B146

Витрати на погашення позик боржником банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

285

A3B147

Витрати на погашення позик боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

286

A3B148

Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

287

A3B149

Витрати на сплату дивідендів боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

288

A3B150

Витрати боржника банку на сплату відсотків (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

289

A3B151

Витрати боржника банку на сплату відсотків (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

290

A3B152

Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

291

A3B153

Інші платежі боржника банку в результаті фінансової діяльності (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

292

A3B154

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

293

A3B155

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

294

A3B156

Залишок коштів боржника банку на початок року (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

295

A3B157

Залишок коштів боржника банку на початок року (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

296

A3B158

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

297

A3B159

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

298

A3B160

Залишок коштів боржника банку на кінець року (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

299

A3B161

Залишок коштів боржника банку на кінець року (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

300

A3B162

Прибуток (збиток) від звичайної операційної діяльності до оподаткування боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

301

A3B163

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=2), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

302

A3B164

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) забезпечень боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

303

A3B165

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

304

A3B166

Коригування прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

305

A3B167

Зменшення (збільшення) оборотних активів боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

306

A3B168

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

307

A3B169

Грошові кошти від операційної діяльності боржника банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

308

A3B170

Сплачений податок на прибуток боржником банку (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (=1), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

309

A3B171

Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за прямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

310

A3B172

Чистий рух грошових коштів боржника банку за звітний період (за непрямим методом)

T100

F059 (=1, 3), F060 (#), F061 (#), K111 (#), K031 (#), F063 (#), F064 (#), S190 (#), F073 (#), F003 (#)

Q001 (не заповнюється), K020, Q026 (не заповнюється)

3BX

311

A3D001

Сума залишку наданого кредиту Національного банку України та сума майна, переданого в заставу (крім майнових прав)

T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T070_5,
T070_6,
T070_7,
T070_8,
T070_9,
T090

F017_1, F018_1, KU_1, S031

K020_1, Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q002_1, Q002_2, Q002_3, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_4, Q005, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q014, Q015_1, Q015_2

3DX

312

A3E001

Сума залишку наданого кредиту Національного банку України та сума майна, переданого в заставу, майнові права, за яким є забезпеченням за кредитом

T070_10,
T071,
T070_11,
T070_12,
T070_13,
T070_14,
T070_18,
T070_19,
T070_20,
T080

F017_2, F018_2, F093, F094, F095, F096, K014, KU_2, R030, S031, S080_1, S080_2

K020_2, K020_3, Q001_4, Q001_5, Q001_6, Q002_4, Q002_5, Q002_6, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_5, Q007_1, Q007_2, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q015_3, Q015_4

3EX

313

A3F001

Операції з цінними паперами, здійснені небанківською фінансовою установою

T071

S135, R030_1 (#), S136, R030_2 (#)

Q005

3FX

314

A3G001

Купівля готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами у фізичних осіб

T075,
T071,
T080

B040, R030 (980, #)

K020 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)

3GX

315

A3G002

Продаж готівкової іноземної валюти небанківськими фінансовими установами фізичним особам

T075,
T071,
T080

B040, R030 (980, #)

K020 (значення або не заповнюється), Q001 (значення або не заповнюється)

3GX

316

A3H001

Сума залучених грошових коштів небанківськими фінансовими установами

T071

R030 (#), S185

Немає

3HX

317

A3H002

Сума наданих кредитів небанківськими фінансовими установами

T071

R030 (#), S185

Немає

3HX

318

A3K001

Сума купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти

T071

D100, F089, F091 (=3, 4), F092, S180, K021, R030 (980, #)

K020, Q001, Q003_1, Q003_2, Q006, Q007_1, Q024

3KX

319

A3M001

Сума надходження/переказу безготівкових коштів в Україну/з України

T071

F027, F02D, F089, F090, F091 (=5,6), K021, K040 ( #), R030 ( #), B010

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2,Q006, Q007_1, Q033, K020

3MX

320

A3P001

Заборгованість на початок звітного періоду

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1, 2), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

321

A3P002

Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028 (=1), F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

322

A3P003

Фактичні платежі за заборгованістю за договором із нерезидентом

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (#), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

323

A3P004

Реорганізовано зобов'язань

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1, 2), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

324

A3P005

Заборгованість на звітну дату

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1, 2), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2 (не заповнюється), Q010_3 (не заповнюється), Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

325

A3P006

Платежі майбутніх періодів

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (=1, 2), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

326

A3P007

Відсоткова ставка

T071

K040 (#), R030_1 (#), R030_2 (#), F009, F010, F011, F012, F014, F028, F036, F045 (#), F047 (#), F048 (#), F050 (#), F052 (#), F054 (#), F055 (#), F070 (#), S050 (#), S184 (#)

Q001_1, Q001_2, Q001_3, Q001_4, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q009, Q010_1, Q010_2, Q010_3, Q011_1, Q011_2, Q012_1, Q012_2, Q013, Q021, K020

3PX

327

A3V001

Імовірність дефолту боржника банку

T100

F059, K111, K031, F063, F064, S190, F073, F003

Q001, K020, Q026 (значення або не заповнюється)

3VX

328

A42001

Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів

T070

F099

Q003_4

42X

329

A42002

Дані для розрахунку економічних нормативів

T070

F099

Q003_4 (0000)

42X

330

A48001

Участь у статутному капіталі

T070,
T080,
T090_1,
T090_2,
T090_3

K040, K110 (#)

Q003, Q001, K020, супутній параметр K021 (#,B,C,D), Q002, Q008, Q029 (значення або не заповнюється)

48X

331

A4B001

Статутний капітал банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

332

A4B002

Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

333

A4B003

Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

334

A4B004

Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

335

A4B005

Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи

T070

F058

Q003_2

4BX

336

A4B006

Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

337

A4B007

Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до 31 дня

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

338

A4B008

Сукупні активи банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

339

A4B009

Сукупні зобов'язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

340

A4B010

Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів)

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

341

A4B011

Сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) за банківською групою/підгрупою

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

342

A4B012

Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів) банківської групи/підгрупи

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

343

A4B013

Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов'язаної особи

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

344

A4B014

Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

345

A4B015

Сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

346

A4B016

Максимальна сума коштів банківської групи/підгрупи, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

347

A4B017

Сума коштів банківської групи/підгрупи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами

T070

F058 (3)

Q003_2

4BX

348

A4C001

Дані про пов'язаних із банком осіб та про участь в їх капіталі інших осіб

T090_1,
T090_2,
T090_3

F068, F069, K040 (значення або "#"), K060

K020_1, K020_2, супутній параметр K021_1, супутній параметр K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3 (значення або не заповнюється), Q025 (значення та ";"), Q028, Q029_1(значення або не заповнюється), Q029_2 (значення або не заповнюється)

4CX

349

A4D001

Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу

T070,
T080_1,
T080_2

KU (#), F002, F004

Q001 (значення або не заповнюється), K020 (значення або не заповнюється)

4DX

350

A4E001

Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення

T071,
T080

D060 (#), R030

K020, супутній параметр K021 (1, 3)

4EX

351

A4P001

Заборгованість на початок звітного періоду

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0,2,3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

352

A4P002

Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (=1), S184, F028 (=1), F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

353

A4P003

Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

354

A4P004

Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом

T071

B040, R020, R030_1, R030_2, K040, S050 ( #), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

355

A4P005

Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057 (=100, 211, 212, 220, 241, 242, 250, 261, 311, 312, 320, 341, 342, 350, 361), F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

356

A4P006

Заборгованість на звітну дату

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (= 1, 2), S184, F028, F045, F046, F047, F048 (= 0, 2, 3), F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1 (= 0), Q010_2 (= 0000), Q012, Q013, Q021, Q022, K020

4PX

357

A4P007

Платежі майбутніх періодів

T071

B040, R020, R030_1 ( #), R030_2, K040, S050 (=1, 2), S184, F028, F045, F046 (#), F047, F048 (#), F049 (#), F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070 (#)

Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012 (не заповнюється), Q013 (не заповнюється), Q021, Q022, K020

4PX

358

A6B001

Сума за кредитними операціями

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083, S031, F082 (3), F083 (=11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40)

Немає

6BX

359

A6B002

Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику

T070

R030 (#), K030, S080 (=M), S083 (=0, 1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 40)

Немає

6BX

360

A6B003

Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках

T070

R030 (#), K030, S080 (=M, N, O, P, Q), S083 (=1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

361

A6B004

Сума за операціями на міжбанківському ринку

T070

R030 (#), K030, S080 (=M, N, O, P, Q), S083 (=1), S031, F082 (=3), F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

362

A6B005

Сума за операціями банку з цінними паперами, без оцінки ризику

T070

R030 (#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 12, 40)

Немає

6BX

363

A6B006

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати)

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

364

A6B007

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів)

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

365

A6B008

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

366

A6B009

Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

367

A6B010

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати)

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

368

A6B011

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів)

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

369

A6B012

Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

370

A6B013

Сума за дебіторською заборгованістю, без оцінки ризику

T070

R030 (#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 40)

Немає

6BX

371

A6B014

Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 12, 21, 30, 40)

Немає

6BX

372

A6B015

Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує три місяці

T070

R030 (#), K030, S080 (=K, L), S083 (=1, 2), S031, F082, F083 (=11, 12, 21, 30, 40)

Немає

6BX

373

A6B016

Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю

T070

R030 (#), K030, S080 (=K, L), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 21, 30, 40)

Немає

6BX

374

A6B017

Сума за похідними фінансовими активами

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 20, 21, 30)

Немає

6BX

375

A6B018

Сума фінансових зобов'язань, без оцінки ризику

T070

R030 (#), K030, S080 (=A, M), S083 (=0, 1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

376

A6B019

Сума фінансових зобов'язань щодо наданих гарантій

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

377

A6B020

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії більше трьох років

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

378

A6B021

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії від одного до трьох років

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

379

A6B022

Сума фінансових зобов'язань з кредитування з терміном дії до одного року

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

380

A6B023

Сума фінансових зобов'язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

381

A6B024

Сума за іншими видами фінансових зобов'язань

T070

R030 (#), K030, S080 (K, L, #), S083 (=1), S031, F082, F083 (=11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 40)

Немає

6BX

382

A6C001

Сума/відсоток участі юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності

T071_1,
T071_2,
T090_1,
T090_2,
T090_3

R030 (#), K110 (#)

Q001_1, Q002_1, Q001_2, Q002_2, K020, супутній параметр K021, Q003

6CX

383

A6E001

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

384

A6E002

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

385

A6E003

Сукупні очікувані надходження грошових коштів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

386

A6E004

Чистий очікуваний відплив грошових коштів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

387

A6E005

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)

T100

R030 (#)

Немає

6EX

388

A6E006

Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6EX

389

A6E007

Сукупні очікувані відпливи грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6EX

390

A6E008

Сукупні очікувані надходження грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6EX

391

A6E009

Чистий очікуваний відплив грошових коштів (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6EX

392

A6E010

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) (за всіма валютами)

T100

R030 (=#)

Немає

6EX

393

A6E011

Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів

T100

R030 (=980)

Немає

6EX

394

A6E012

Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

395

A6E013

Сума за облігаціями зовнішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

396

A6E014

Сума за облігаціями зовнішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

397

A6E015

Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 із рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "АА-"/"Аа3"

T100

R030 (#)

Немає

6EX

398

A6E016

Кошти на кореспондентських рахунках у банках із рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

399

A6E017

Сума незнижувального залишку на рахунках ностро в банках із рейтингом не нижче інвестиційного класу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

400

A6E018

Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не можуть бути повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

401

A6E019

Сума строкових вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030 (#)

Немає

6EX

402

A6E020

Сума строкових вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

403

A6E021

Сума інших строкових вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

404

A6E022

Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не можуть бути повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

405

A6E023

Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження

T100

R030 (#)

Немає

6EX

406

A6E024

Сума строкових вкладів суб'єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

407

A6E025

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

408

A6E026

Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

409

A6E027

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, отриманими від інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

410

A6E028

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

411

A6E029

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

412

A6E030

Вклади небанківських фінансових установ, за якими було отримано повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

413

A6E031

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6EX

414

A6E032

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

415

A6E033

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій

T100

R030 (#)

Немає

6EX

416

A6E034

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами зі строком до 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

417

A6E035

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

418

A6E036

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6EX

419

A6E037

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, наданими фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

420

A6E038

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, наданими суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям

T100

R030 (#)

Немає

6EX

421

A6E039

Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, наданими іншим фінансовим установам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

422

A6E040

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (акредитиви, гарантії)

T100

R030 (#)

Немає

6EX

423

A6E041

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

424

A6E042

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

425

A6E043

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

426

A6E044

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю

T100

R030 (#)

Немає

6EX

427

A6E045

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, отриманими від Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6EX

428

A6E046

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

429

A6E047

Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

430

A6E048

Сума простроченої заборгованості за відпливами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

431

A6E049

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6EX

432

A6E050

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

433

A6E051

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (оренда) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

434

A6E052

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, наданими за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

435

A6E053

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

436

A6E054

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6EX

437

A6E055

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

438

A6E056

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (оренда) суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

439

A6E057

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

440

A6E058

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання, наданими за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

441

A6E059

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

442

A6E060

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

443

A6E061

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

444

A6E062

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

445

A6E063

Сума за депозитами в Національному банку України, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

446

A6E064

Сума за рахунками ностро, не включена до високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

447

A6E065

Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, не включена до високоякісних ліквідних активів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

448

A6E066

Кошти банків у розрахунках

T100

R030 (#)

Немає

6EX

449

A6E067

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках

T100

R030 (#)

Немає

6EX

450

A6E068

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом, наданим іншим банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

451

A6E069

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та депозитами, наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

452

A6E070

Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком

T100

R030 (#)

Немає

6EX

453

A6E071

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках

T100

R030 (#)

Немає

6EX

454

A6E072

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

455

A6E073

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

456

A6E074

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

457

A6E075

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

458

A6E076

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

459

A6E077

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

460

A6E078

Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

461

A6E079

Вклади бюджетних установ, за якими було отримано повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

462

A6E080

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6EX

463

A6E081

Фактична сума роловера за повністю працюючими кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

464

A6E082

Фактична сума лонгацій за повністю працюючими кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

465

A6E083

Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби

T100

R030 (#)

Немає

6EX

466

A6E084

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

467

A6E085

Фактична сума роловера за повністю працюючими іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

468

A6E086

Фактична сума лонгацій за повністю працюючими іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

469

A6E087

Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

470

A6E088

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

471

A6E089

Фактична сума роловера за повністю працюючим фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

472

A6E090

Фактична сума лонгацій за повністю працюючим фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

473

A6E091

Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

474

A6E092

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, наданими за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

475

A6E093

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

476

A6E094

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6EX

477

A6E095

Фактична сума роловера за повністю працюючими кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

478

A6E096

Фактична сума лонгацій за повністю працюючими кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

479

A6E097

Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання в поточну діяльність

T100

R030 (#)

Немає

6EX

480

A6E098

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

481

A6E099

Фактична сума роловера за повністю працюючими іпотечними кредитами суб'єктам господарювання, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

482

A6E100

Фактична сума лонгацій за повністю працюючими іпотечними кредитами суб'єктам господарювання, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

483

A6E101

Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

484

A6E102

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

485

A6E103

Фактична сума роловера за повністю працюючим фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарювання, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

486

A6E104

Фактична сума лонгацій за повністю працюючим фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарювання, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

487

A6E105

Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

488

A6E106

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарювання, наданими за врахованими векселями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

489

A6E107

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

490

A6E108

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

491

A6E109

Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

492

A6E110

Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, що очікувалися протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

493

A6E111

Сума фактичних понадконтрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

494

A6E112

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органів державної влади та самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

495

A6E113

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

496

A6E114

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування

T100

R030 (#)

Немає

6EX

497

A6E115

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом, наданим іншим банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

498

A6E116

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та депозитами, наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

499

A6E117

Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами з інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

500

A6E118

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

501

A6E119

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

502

A6E120

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

503

A6E121

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

504

A6E122

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

505

A6E123

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

506

A6E124

Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалися протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними

T100

R030 (#)

Немає

6EX

507

A6E125

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

508

A6E126

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

509

A6E127

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

510

A6E128

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

511

A6E129

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

512

A6E130

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

513

A6E131

Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

514

A6E132

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

515

A6E133

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

516

A6E134

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

517

A6E135

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

518

A6E136

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

519

A6E137

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

520

A6E138

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

521

A6E139

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

522

A6E140

Сума фактичних відпливів за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

523

A6E141

Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

524

A6E142

Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

525

A6E143

Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

526

A6E144

Сума залишку за рахунками-ескроу фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

527

A6E145

Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу суб'єктів господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

528

A6E146

Сума залишку за рахунками-ескроу суб'єктів господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

529

A6E149

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт фізичним особам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

530

A6E150

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт суб'єктам господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

531

A6E151

Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

532

A6E152

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами фізичних осіб, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

533

A6E153

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

534

A6E154

Сума пролонгованих та повторно укладених договорів/контрактів за строковими вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

535

A6E155

Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

536

A6E156

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарювання, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

537

A6E157

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

538

A6E158

Сума пролонгованих та повторно укладених договорів/контрактів за строковими вкладами суб'єктів господарювання, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

539

A6E159

Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

540

A6E160

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, отриманими від інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

541

A6E161

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

542

A6E162

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

543

A6E163

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

544

A6E164

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ, які були повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення

T100

R030 (#)

Немає

6EX

545

A6E165

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

546

A6E166

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій

T100

R030 (#)

Немає

6EX

547

A6E167

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами зі строком до 30 днів

T100

R030 (#)

Немає

6EX

548

A6E168

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

549

A6E169

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6EX

550

A6E170

Сума фактичних грошових відпливів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, наданими іншим фінансовим установам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

551

A6E171

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (акредитиви, гарантії)

T100

R030 (#)

Немає

6EX

552

A6E172

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями

T100

R030 (#)

Немає

6EX

553

A6E173

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

554

A6E174

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

555

A6E175

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю

T100

R030 (#)

Немає

6EX

556

A6E176

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

557

A6E177

Сума пролонгованих та повторно укладених договорів/контрактів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

558

A6E178

Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

559

A6E179

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

560

A6E180

Сума пролонгованих договорів/контрактів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

561

A6E181

Сума нових договорів/контрактів протягом 30 днів за коштами, отриманими за операціями репо та забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами

T100

R030 (#)

Немає

6EX

562

A6E182

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

563

A6E183

Сума фактичних грошових відпливів протягом 30 днів за грошовим покриттям інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

564

A6E184

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за коштами банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

565

A6E185

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за рахунками бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

566

A6E186

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

567

A6E187

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій

T100

R030 (#)

Немає

6EX

568

A6E188

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

569

A6E189

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6EX

570

A6E190

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарювання

T100

R030 (#)

Немає

6EX

571

A6E191

Сума фактичних грошових відпливів за нарахованими витратами протягом 30 днів за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо

T100

R030 (#)

Немає

6EX

572

A6F001

Інформація про контрагента/пов'язану з банком особу

Немає

F084, K040 (#), K110 (#) , KU_1, K074, K140 (#)

Q003_1 (значення або не заповнюється), K020, супутній параметр K021 (#, D, E), Q029 (значення або не заповнюється), Q001, Q020 (значення та ";")

6FX

573

A6G001

Інформація за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070_1

B040

Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, E), Q003_3, Q007

6GX

574

A6H001

Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070_2,
T100_1,
T100_2,
T100_3,
T090

R030 (#), S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102

Q017 (значення або не заповнюється), Q027 (значення або не заповнюється), Q034 (значення або не заповнюється), Q035 (значення або не заповнюється), Q003_2, Q003_4, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е), Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)

6HX

575

A6I001

Основна сума боргу за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

576

A6I002

Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

577

A6I003

Основна сума боргу, строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

578

A6I004

Сума нарахованих доходів за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

579

A6I005

Сума нарахованих доходів, які неотримані до 30 днів із дня нарахування та строк погашення яких згідно з договором не минув, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

580

A6I006

Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

581

A6I007

Сума нарахованих доходів, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

582

A6I008

Сума неамортизованої премії/дисконту за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

583

A6I009

Сума переоцінки (дооцінка/уцінка) за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

584

A6I010

Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви) за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

585

A6I011

Сума наданих банком фінансових зобов'язань за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

586

A6I012

Сума наданих банком фінансових зобов'язань, які є ризиковими та безвідкличними, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

587

A6I013

Сума списаної заборгованості за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

588

A6I014

Сума справедливої вартості забезпечення, що є прийнятним, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

589

A6I015

Сума справедливої вартості забезпечення, що включається до розрахунку кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

590

A6I016

Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами

T070

R030 (#), R020 (#), F081 (#), S031 (#)

Q003_4, Q003_2, K020, супутній параметр K021 (#, D, Е)

6IX

591

A73001

Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металів

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

592

A73002

Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

593

A73003

Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

594

A73004

Сума отриманої готівкової іноземної валюти/маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти/безготівкових банківських металів

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

595

A73005

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банків

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

596

A73006

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

597

A73007

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

598

A73008

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі України

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

599

A73009

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чеки

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

600

A73010

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікати

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

601

A73011

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за ними

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

602

A73012

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

603

A73013

Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

604

A73014

Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

605

A73015

Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодами

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

606

A73016

Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнями

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

607

A73017

Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі України

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

608

A73018

Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

609

A73019

Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

610

A73020

Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські метали

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

611

A73021

Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

612

A73022

Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

613

A73023

Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за ними

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

614

A73024

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказами

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

615

A73025

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чеками

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

616

A73026

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за ними

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

617

A73027

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредит

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

618

A73028

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

619

A73029

Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

620

A73030

Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

621

A73031

Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодами

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

622

A73032

Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші цілі

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

623

A73033

Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)

T100

R030 (=#)

Немає

73X

624

A73034

Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод

T100

R030 (=#)

Немає

73X

625

A73035

Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)

T100

R030 (=#)

Немає

73X

626

A73036

Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угод

T100

R030 (=#)

Немає

73X

627

A73037

Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

628

A73038

Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту

T100

R030 (980, #)

Немає

73X

629

A79001

Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банку

T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T090_1,
T090_2

K030, R030 (#)

Q001, K020, супутній параметр K021 A, D, #), Q007_1, Q007_2, Q007_3 (значення або не заповнюється), Q003_1 (значення або не заповнюється), Q003_2, Q007_4, Q003_3

79X

630

A81F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

631

A81F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

632

A81F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

633

A81F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

634

A81F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

635

A81F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

636

A81N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

637

A81N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

638

A81N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

639

A81N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

81X

640

A88001

Дані ліквідаційної комісії банку

T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T070_5,
T070_6,
T070_7,
T070_8,
T080_1,
T080_2,
T080_3,
T080_4

F029

Немає

88X

641

A95001

Розмір статутного фонду афілійованої особи/відсоток участі в статутному фонді

T070,
T090_1,
T090_2,
T090_3,
T090_4

K030 (#), F051

Q001, Q002, K020 (значення або не заповнюється), Q007, Q003

95X

642

A97001

Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів

T070,
T080

Z230 (00, #), Z241, Z350 (#), Z270 (#), K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2

Немає

97X

643

A9A001

Середньооблікова кількість штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

644

A9A002

Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статі

T100

Немає

Немає

9AX

645

A9A003

Облікова кількість штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

646

A9A004

Облікова кількість штатних працівників жіночої статі

T100

Немає

Немає

9AX

647

A9A005

Сума фонду основної заробітної плати штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

648

A9A006

Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

649

A9A007

Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівників

T100

Немає

Немає

9AX

650

A9A008

Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)

T100

Немає

Немає

9AX

651

A9A009

Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)

T100

Немає

Немає

9AX

652

A9A010

Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)

T100

Немає

Немає

9AX

653

A9A011

Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)

T100

Немає

Немає

9AX

654

A9A012

Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості

T100

Немає

Немає

9AX

655

AA0001

Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

656

AA0002

Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

657

AA0003

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

658

AA0004

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові операції

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (9, #), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

659

AA0005

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими були здійснені видаткові операції

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (=2), F006 (9, #), Z275 (=1), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

660

AA0006

Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими були здійснені видаткові безготівкові операції

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (9, #), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

661

AA0007

Кількість пристроїв, за якими були здійснені видаткові операції

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (4, 9), F023 (#)

Немає

A0X

662

AA0008

Кількість торговців

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

663

AA0009

Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби

T080

Z230 (#), K014 (#), F071 (#), F006 (#), Z275 (#), Z272 (#), F023 (#)

Немає

A0X

664

AA4F20

Сума за готівковими коштами і депозитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

665

AA4F30

Сума за борговими цінними паперами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

666

AA4F40

Сума за кредитами

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

667

AA4F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

668

AA4F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

669

AA4F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

670

AA4N10

Сума за нефінансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

671

AA4N60

Сума за рахунками доходів

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

672

AA4N70

Сума за рахунками витрат

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

673

AA4N90

Сума за позабалансовими рахунками

T070, T071

T020, R020, R030, K040

Немає

A4X

674

AA7F20

Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

675

AA7F30

Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

676

AA7F40

Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

677

AA7F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

678

AA7F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

679

AA7F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

680

AA7N10

Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

681

AA7N90

Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240

Немає

A7X

682

AC5F20

Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

683

AC5F30

Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

684

AC5F40

Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

685

AC5F50

Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

686

AC5F70

Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

687

AC5F80

Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

688

AC5N10

Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

689

AC5N90

Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)

T070

T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K077, S245, S580

Немає

C5X

690

AD0001

Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операцій

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

691

AD0002

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

692

AD0003

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

693

AD0004

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу

T070, T080

D050 (30138, 30603, 30605, 30606, 30701, 30702, 30703), K014

Немає

D0X

694

AD0005

Фінансові операції, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

695

AD0006

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком України

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

696

AD0007

Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

697

AD0008

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

698

AD0009

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

699

AD0010

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

700

AD0011

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

701

AD0012

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

702

AD0013

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

703

AD0014

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

704

AD0015

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

705

AD0016

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

706

AD0017

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

707

AD0018

Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено

T070, T080

D050, K014

Немає

D0X

708

AD0019

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

709

AD0020

Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

710

AD0021

Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

711

AD0022

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких було зупинено

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

712

AD0023

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких було забезпечено моніторинг

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

713

AD0024

Фінансові операції, щодо яких були надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)

T070, T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

714

AD0025

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

715

AD0026

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

716

AD0027

Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

717

AD0028

Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

718

AD0029

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

719

AD0030

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

720

AD0031

Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку

T080

D050 (#), K014

Немає

D0X

721

AD2001

Кількість клієнтів банку

T070, T080

K013, F024 (#), R034 (#), F072 (#)

Немає

D2X

722

AD2002

Кількість відкритих рахунків клієнтів банку

T070, T080

K013, F024 (#), R034 (#), F072 (#)

Немає

D2X

723

AD2003

Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно

T070, T080

K013, F024 (#), R034 (#), F072 (#)

Немає

D2X

724

AD2004

Сума залишку коштів/кількість недіючих рахунків клієнтів банку

T070, T080

K013 (1), F024 (#), R034 (#), F072 (#)

Немає

D2X

725

AD4001

Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку України

T071

F025, R030 ( #), B010

Q006

D4X

726

AD4002

Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку України

T071

F025, R030 ( #), B010

Q006

D4X

727

AD51F2

Сума залишків за кредитами овердрафт

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

728

AD51F4

Сума залишків за кредитами

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

729

AD51F8

Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов'язаннями

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

730

AD51N9

Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов'язання, надані банкам)

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

731

AD52F2

Сума залишків за розміщеними депозитами

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

732

AD52F8

Сума списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву

T070

T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S080, S183, S190, S241, S260, F048

Немає

D5X

733

AD61F2

Сума залишків за депозитами

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

D6X

734

AD62F2

Сума залишків за депозитами на вимогу

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

D6X

735

AD9001

Участь у статутному капіталі контрагента банку

T090_1,
T090_2

K014 (#), K040 (#), KU_1, K110 (#)

Q003_1, Q001_1, K020_1, супутній параметр K021_1 (2, 6, 7, A, B, D, E, #), Q029_1, (значення або не заповнюється), Q001_2, K020_2, супутній параметр K021_2 (D, #), Q029_2 (значення або не заповнюється)

D9X

736

AE7001

Дані щодо заборгованості боржників банку, що ліквідується

T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T070_5

K014 (#), K061

Q003_1, Q003_2, Q001_1, Q001_2, Q003_3, Q007_1, Q007_2, Q016, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q018, Q019, Q007_6 (значення або не заповнюється)

E7X

737

AE8001

Зобов'язання банку за пасивними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами (кредиторами)

T070_1,
T070_2,
T070_3,
T070_4,
T090

K040 (#), KU_1 (значення або "#"), K014 (#), K110 (#), K074 (#), R030 (#), R020 (#)

Q020 (значення та ";"), Q003_12, Q001, K020, супутній параметр K021 (#), Q029 (значення або не заповнюється), Q003_1, Q003_2, Q007_1, Q007_2 (значення або не заповнюється)

E8X

738

AE9001

Внутрішньодержавні перекази коштів

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2, F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

739

AE9002

Транскордонні перекази, отримані в Україні

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

740

AE9003

Транскордонні перекази, відправлені з України

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

741

AE9004

Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

742

AE9005

Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804, #), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001, супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

743

AE9006

Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

744

AE9007

Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентів

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001, супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

745

AE9008

Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні системи переказу коштів, системи розрахунків та/або банки кореспонденти- нерезиденти, які за звітний період не брали участі в переказах коштів

T071 (=0),
T080 (=0)

D060_1 (#), D060_2, R030 (980, #), K040_1 (804), K040_2 (804, #), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (значення або не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

746

AE9009

Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем розрахунків, створених резидентами

T071, T080

D060_1 (#), D060_2 (#), R030 (#), K040_1 (804), K040_2 (804), KU_1 (#), KU_2 (#), F098 (#), F001 (#)

K020, Q001 (не заповнюється), супутній параметр K021 (1, 3)

E9X

747

AF0001

Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки, для подальшого її переказу

T070,
T080_1,
T080_2

D060 (#), KU (#), F002 (#)

Немає

F0X

748

AF0002

Загальна кількість платіжних пристроїв/пунктів приймання готівки

T070(=0),
T080_1,
T080_2(=0)

D060 (#), KU (#), F002 (#)

Немає

F0X

749

AF0003

Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів

T070(=0),
T080_1(=0),
T080_2(=0)

D060 (#), KU (#), F002 (#)

Немає

F0X

750

AF1001

Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що внесено готівкою без зарахування на поточний рахунок клієнта

T071

K030, R030 (980,#), K040 (804, #)

Немає

F1X

751

AF1002

Сума здійснених переказів в іноземній валюті за межі України, що списано з поточного рахунку

T071

K030, R030 (980,#), K040 (804, #)

Немає

F1X

752

AF1003

Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що видано готівкою через касу банку без її зарахування на поточний рахунок клієнта

T071

K030, R030 (980,#), K040 (804, #)

Немає

F1X

753

AF1004

Сума надходжень переказів в іноземній валюті в Україну, що зараховано на поточний рахунок

T071

K030, R030 (980,#), K040 (804, #)

Немає

F1X

754

AF43F2

Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020

Немає

F4X

755

AF43F4

Сума та процентна ставка за рахунками кредитів із дебетовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020

Немає

F4X

756

AF44F2

Сума та процентна ставка за рахунками депозитів із кредитовим оборотом

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K072, K111, K140, F074, S180, D020

Немає

F4X

757

AF5001

Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій з платіжними картками

T070, T080

Z230 (00, 20, #), Z350 (#), K045, Z130 (#), Z140 (#), Z150, KU(#)

Немає

F5X

758

AF5002

Кількість пристроїв через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток

T070, T080

Z230 (#), Z350 (#), K045 (=1), Z130 (#), Z140 (#), Z150 (=01, 03, 09), KU (27, 29, 196, #)

Немає

F5X

759

AF8001

Обсяг заборгованості/кількість кредитних договорів

T100

K111 (#), S260, S032, S080 (K, L, #), R030 (#), S245, F034, F035

Немає

F8X

760

AF9001

Кількість установників/довірителів

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

761

AF9002

Сума грошових коштів, залучених у довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

762

AF9003

Сума цінних паперів, залучених у довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

763

AF9004

Сума інших активів, залучених у довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

764

AF9005

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

765

AF9006

Доходи від операцій довірчого управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

766

AF9007

Сума вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

767

AF9008

Сума вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

768

AF9009

Сума вартості придбаних інших активів згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

769

AF9010

Вартість об'єктів нерухомості житлового призначення згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

770

AF9011

Вартість інших об'єктів нерухомості згідно з договорами про довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

771

AF9012

Сума невикористаних коштів, залучених у довірче управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

772

AF9013

Сума сформованого оперативного резерву

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

773

AF9014

Сума витрат за операціями довірчого управління

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

774

AF9015

Сума нарахованих доходів за активами, залученими або придбаними управителем

T100

K014 (#), Z290, R030 (#)

Q003

F9X

775

AI54N6

Сума визнаних процентних доходів (реальні кредитові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048

Немає

I5X

776

AI5SF2

Сума середніх залишків за кредитами овердрафт та розрахована процентна ставка

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048

Немає

I5X

777

AI5SF4

Сума середніх залишків за кредитами та розрахована процентна ставка

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S032, S183, S241, S260, F048

Немає

I5X

778

AI61F2

Сума середніх залишків за депозитами та розрахована процентна ставка

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

I6X

779

AI62F2

Сума середніх залишків за депозитами на вимогу та розрахована процентна ставка

T070, T090

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

I6X

780

AI63N7

Сума визнаних процентних витрат (реальні дебетові обороти без урахування переоцінки курсової різниці)

T070

T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048

Немає

I6X

781

B20001

Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб на вимогу і кошти на поточних рахунках (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

782

B20002

Кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб на вимогу (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

783

B20003

Строкові кошти і вклади (депозити) юридичних осіб (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

784

B20004

Строкові кошти і вклади (депозити) фізичних осіб (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

785

B20005

Сума залучених коштів (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

786

B20006

Середньоарифметична сума залучених коштів

T100

R034 (#)

Q007

20X

787

B20007

Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база) (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

788

B20008

Середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)

T100

R034 (#)

Q007

20X

789

B20009

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

790

B20010

Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України

T100

R034 (#)

Q007

20X

791

B20011

Відхилення для періоду утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

792

B20012

Середньоарифметичне відхилення для періоду утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

793

B20013

Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку банку щоденно (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

794

B20014

Середньоарифметична сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на коррахунку

T100

R034 (#)

Q007

20X

795

B20015

Відхилення для контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

796

B20016

Середньоарифметичне відхилення для контролю за щоденними залишками

T100

R034 (#)

Q007

20X

797

B20017

Випадок недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

798

B20018

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

799

B20019

Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

800

B20020

Довідково: середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

801

B20021

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

802

B20022

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України в цілому за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

803

B20023

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

804

B20024

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України в цілому за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

805

B20025

Відхилення для контролю формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

806

B20026

Відхилення формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України за період утримання

T100

R034 (#)

Q007

20X

807

B20027

Відхилення фактичної суми коштів від суми обов'язкових резервів (у розрізі днів)

T100

R034 (#)

Q007

20X

808

B20028

Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів обов'язкових резервів на коррахунку та окремому рахунку в Національному банку України від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі

T100

R034 (#)

Q007

20X

809

B20029

Кількість календарних днів діяльності банку в періоді утримання обов'язкових резервів

T100

R034 (#)

Q007

20X

810

B6D001

Розмір регулятивного капіталу банку (Н1)

T100

Немає

Q007

6DX

811

B6D002

Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)

T100

Немає

Q007

6DX

812

B6D003

Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

813

B6D004

Фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4)

T100

Немає

Q007

6DX

814

B6D005

Кількість порушень нормативу миттєвої ліквідності (Н4) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

815

B6D006

Фактичне значення нормативу поточної ліквідності (Н5)

T100

Немає

Q007

6DX

816

B6D007

Кількість порушень нормативу поточної ліквідності (Н5) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

817

B6D008

Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6)

T100

Немає

Q007

6DX

818

B6D009

Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (Н6) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

819

B6D010

Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

T100

Немає

Q007

6DX

820

B6D011

Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

T100

Немає

Q007

6DX

821

B6D012

Розрахункове значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

T100

Немає

Q007

6DX

822

B6D013

Фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8)

T100

Немає

Q007

6DX

823

B6D014

Кількість порушень нормативу великих кредитних ризиків (Н8) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

824

B6D015

Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9)

T100

Немає

Q007

6DX

825

B6D016

Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) за звітний місяць

T100

Немає

Q007

6DX

826

B6D017

Фактичне значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)

T100

Немає

Q007

6DX

827

B6D018

Середньозважене значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) за місяць

T100

Немає

Q007

6DX

828

B6D019

Фактичне значення нормативу загальної суми інвестування (Н12)

T100

Немає

Q007

6DX

829

B6D020

Середньозважене значення нормативу загальної суми інвестування (Н12) за місяць

T100

Немає

Q007

6DX

830

B6D021

Фактичне значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1)

T100

Немає

Q007

6DX

831

B6D022

Кількість порушень лімітів загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)

T100

Немає

Q007

6DX

832

B6D023

Фактичне значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2)

T100

Немає

Q007

6DX

833

B6D024

Кількість порушень лімітів загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)

T100

Немає

Q007

6DX

834

B6E001

Банкноти та монети

T100

R030 (#)

Немає

6EX

835

B6E002

Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

T100

R030 (#)

Немає

6EX

836

B6E003

Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України

T100

R030 (#)

Немає

6EX

837

B6E005

Кошти фізичних осіб на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

838

B6E006

Нараховані витрати за вкладами фізичних осіб

T100

R030 (#)

Немає

6EX

839

B6E007

Кошти суб'єктів господарської діяльності на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

840

B6E008

Кошти в розрахунках інших банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

841

B6E009

Нараховані витрати за коштами банків

T100

R030 (#)

Немає

6EX

842

B6E010

Поточні рахунки бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

843

B6E011

Нараховані витрати за рахунками бюджетних установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

844

B6E012

Кошти виборчих фондів та фонду референдуму

T100

R030 (#)

Немає

6EX

845

B6E013

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

846

B6E014

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

T100

R030 (#)

Немає

6EX

847

B6E015

Кошти Національного банку України на вимогу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

848

B6E016

Нараховані витрати за коштами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6EX

849

B6E017

Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій

T100

R030 (#)

Немає

6EX

850

B6E018

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу

T100

R030 (#)

Немає

6EX

851

B6E019

Нараховані витрати за субординованим боргом

T100

R030 (#)

Немає

6EX

852

B6E020

Безвідкличні зобов'язання з кредитування, надані банкам

T100

R030 (#)

Немає

6EX

853

B6E021

Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками

T100

R030 (#)

Немає

6EX

854

B6E022

Надходження за транзитними і кліринговими рахунками

T100

R030 (#)

Немає

6EX

855

B6E023

Сума за нарахованими витратами за вкладами суб'єктів господарської діяльності

T100

R030 (#)

Немає

6EX

856

B6E024

Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку

T100

R030 (#)

Немає

6EX

857

B6E025

Сума за депозитними сертифікатами Національного банку України

T100

R030 (#)

Немає

6EX

858

B6E026

Сума за депозитами в Національному банку України до одного дня

T100

R030 (#)

Немає

6EX

859

B6E027

Сума нарахованих витрат за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо

T100

R030 (#)

Немає

6EX


Додаток 3
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 15 розділу II)

ПЕРЕЛІК
довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

№ з/п

Код довідника

Назва довідника

1

2

3

1

COMPVAL

Код підрозділу небанківської фінансової установи

2

D010

Код касового символу

3

D020

Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм

4

D050

Код ознаки операцій для фінансового моніторингу

5

D060

Код платіжної системи та системи розрахунків

6

D070

Код зовнішньоекономічної операції

7

D100

Код умови валютної операції

8

D110

Код форми розрахунку

9

DPTLIST

Код структурного підрозділу

10

F001

Код учасника переказу коштів

11

F002

Код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу

12

F003

Код стану заборгованості

13

F004

Код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки

14

F005

Код порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу

15

F006

Код виду носія інформації

16

F008

Код змісту зовнішньоекономічної операції

17

F009

Код типу джерела фінансування

18

F010

Код типу угоди

19

F011

Код графіка погашення платежів

20

F012

Код типу форми власності

21

F014

Код виду подання звіту

22

F017

Стан майна за принципом завершеності

23

F018

Стан майна за результатом перевірки

24

F019

Код причини виникнення заборгованості

25

F020

Код відмітки про безнадійну заборгованість

26

F021

Код повідомлення

27

F023

Код типу суб'єкта господарювання

28

F024

Код типу рахунку

29

F025

Код змісту операції

30

F027

Код індикатора

31

F028

Код виду заборгованості

32

F029

Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації

33

F02D

Код за деякими операціями

34

F033

Код ознаки обтяженості коштів

35

F034

Код кількості та обсягу за кредитними договорами

36

F035

Код виду кредитних операцій

37

F036

Код використання процентної ставки за кредитом

38

F045

Код ознаки кредиту

39

F046

Код стану розрахунків за договором із нерезидентом

40

F047

Код виду позичальника

41

F048

Код типу процентної ставки

42

F049

Код пояснення щодо внесення змін до договору

43

F050

Код цілі використання кредиту

44

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

45

F052

Код типу кредитора

46

F053

Код можливості дострокового погашення

47

F054

Код періодичності здійснення платежів

48

F055

Код типу кредиту

49

F056

Код підстави подання звіту

50

F057

Код виду запозичення

51

F058

Код підгрупи банківської групи

52

F059

Код розміру боржника

53

F060

Код типу періоду

54

F061

Код ознаки операції

55

F063

Код зміни стандарту складання звітності

56

F064

Код належності до групи юридичних осіб під спільним контролем

57

F067

Код проведеної операції

58

F068

Код ознаки ключової особи

59

F069

Код сутності зв'язку

60

F070

Код типу реорганізації

61

F071

Код типу держателя електронного платіжного засобу

62

F072

Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків

63

F073

Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту

64

F074

Код щодо належності контрагента/пов'язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов'язаних контрагентів

65

F075

Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи

66

F076

Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи

67

F077

Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов'язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення № 351

68

F078

Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов'язаної з банком особи - емітента цінних паперів

69

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи

70

F080

Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

71

F081

Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику

72

F082

Код типу боржника

73

F083

Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості

74

F084

Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення

75

F085

Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України

76

F086

Код стану рахунку

77

F087

Код стану застосування санкції щодо рахунку санкційної особи

78

F088

Код наміру проведення фінансової операції

79

F089

Код ознаки консолідації операції

80

F090

Код мети надходження/переказу коштів

81

F091

Код операції

82

F092

Підстава для купівлі/мета продажу

83

F093

Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

84

F094

Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території

85

F095

Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником

86

F096

Код наявності обтяження

87

F098

Код типу переказу

88

F099

Код даних для розрахунку економічних нормативів

89

F100

Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

90

F101

Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

91

F102

Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку України

92

I010

Код категорії рахунку

93

K013

Код виду клієнта банку

94

K014

Код типу клієнта банку

95

K018

Код статусу клієнта

96

K019

Код типу публічного діяча

97

K021

Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера

98

K030

Код резидентності

99

K031

Код ознаки територіального розміщення

100

K040

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

101

K041

Код групи країн

102

K044

Код типу країни

103

K045

Код території здійснення операції

104

K060

Код виду пов'язаної особи

105

K070

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378)

106

K072

Коди секторів економіки (узагальнені)

107

K074

Коди секторів економіки (державний/недержавний)

108

K077

Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)

109

K110

Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)]

110

K111

Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)

111

K112

Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

112

K140

Код розміру суб'єкта господарювання

113

K180

Належність банку до інвестиційного класу

114

K190

Рейтинг надійності

115

KODTER

Код адміністративно-територіальної одиниці України

116

R017

Код розподілу фінансових інструментів щодо індексації

117

R020

Код балансового рахунку

118

R030

Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]

119

R034

Код ознаки належності до національної/іноземної валюти

120

R040

Код статті платіжного балансу

121

R050

Характеристика рахунку

122

R110

Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013

123

RC_BNK

Довідник іноземних банків

124

RCUKRU

Довідник банківських установ України

125

S031

Код виду забезпечення кредиту

126

S032

Коди видів забезпечення кредиту (узагальнені)

127

S050

Код типу строковості заборгованості

128

S080

Клас боржника/контрагента

129

S083

Код типу оцінки кредитного ризику

130

S130

Код виду цінного папера

131

S135

Код операції з цінними паперами

132

S136

Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ

133

S180

Початковий строк погашення

134

S181

Початковий строк погашення (узагальнений)

135

S183

Коди початкових строків погашення (узагальнені)

136

S184

Код строковості кредиту

137

S185

Код строку залучення (надання)

138

S190

Код строку прострочення погашення боргу

139

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування

140

S240

Коди строків до погашення

141

S241

Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)

142

S245

Коди строків до погашення (узагальнені)

143

S260

Види кредитів за цільовим спрямуванням

144

S580

Код розподілу активів банку за групами ризику

145

T020

Код елементу даних за рахунком

146

T023

Код операції платіжного балансу

147

Z130

Код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками

148

Z140

Код учасника операцій з платіжними картками

149

Z150

Код місця здійснення операції з платіжною карткою

150

Z205

Код виду операції

151

Z210

Код належності до клієнта банку

152

Z230

Код платіжної системи

153

Z241

Код власника мережі

154

Z270

Код виду пристрою

155

Z272

Код виду пристрою деталізований

156

Z275

Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)

157

Z290

Код виду об'єкта в довірчому управлінні банку

158

Z330

Код типу операції

159

Z350

Код емітента електронного платіжного засобу

Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності".Додаток 4
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 16 розділу II)

ПЕРЕЛІК
метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності та їх значення

№ з/п

Код метрики

Метрика

1

2

3

1

T010

Дебетовий залишок у гривневому еквіваленті

2

T020

Кредитовий залишок у гривневому еквіваленті

3

T030

Реальні дебетові обороти в гривневому еквіваленті

4

T040

Реальні кредитові обороти в гривневому еквіваленті

5

T070

Сума в національній валюті (гривневий еквівалент)

6

T071

Сума у валюті

7

T075

Середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти

8

T080

Кількість

9

T090

Відсоток/процентна ставка

10

T100

Сума/кількість/коефіцієнт/процент

11

M001

Інформація про участь установи в платіжній системі

12

M002

Відповідь на питання


Додаток 5
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 16 розділу II)

ПЕРЕЛІК
некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

№ з/п

Код некласифікованого реквізиту показника

Назва некласифікованого реквізиту показника

1

2

3

1

Q001

Найменування/Назва

2

Q002

Адреса

3

Q003

Номер

4

Q004

Економічний зміст операції

5

Q005

Загальна номінальна вартість цінних паперів

6

Q006

Примітка

7

Q007

Дата

8

Q008

Платіжні реквізити юридичної особи/паспортні дані фізичної особи

9

Q009

Мета позики

10

Q010

Період

11

Q011

Кількість

12

Q012

База для обчислення плаваючої (змінюваної) процентної ставки

13

Q013

Розмір маржі

14

Q014

Реквізити нормативно-правового акта

15

Q015

Характеристика

16

Q016

Вид і предмет забезпечення

17

Q017

Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про високий кредитний ризик контрагента/пов'язаної з банком особи

18

Q018

Зміст позову

19

Q019

Стан роботи з виконавчого провадження

20

Q020

Тип пов'язаної з банком особи

21

Q021

Сума угоди

22

Q022

Величина процентної ставки

23

Q023

Код підрозділу, який ліквідовано

24

Q024

Тип контрагента

25

Q025

Код проведеної операції

26

Q026

Належність до групи пов'язаних контрагентів

27

Q027

Код фактора щодо наявності ознаки, яка свідчить про подію дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи

28

Q028

Рівень пов'язаності

29

Q029

Код пов'язаної з банком особи - нерезидента/неповнолітньої дитини або код особи нерезидента/неповнолітньої дитини, через яку визначається пов'язаність із банком

30

Q030

Санкції

31

Q031

Стан застосування санкції

32

Q032

Призначення платежу

33

Q033

Найменування іноземного банку

34

Q034

Код, що відповідає фактору, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи

35

Q035

Код ознаки події дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

36

Q130

Код цінного папера

37

K020

Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер

38

K025

Банківський ідентифікаційний номер емітента платіжної картки


Додаток 6
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається до Національного
банку України
(пункт 21 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України

№ з/п

Файл

Назва файла

Періодичність подання

Строк (час) подання

Постачальник статистичної звітності

Уповноважена особа

1

2

3

4

5

6

7

1

01X

Дані про залишки на рахунках

Щоденна

До 13.00 наступного робочого дня

Банки

Головний бухгалтер, його заступники

2

02X

Дані про обороти та залишки на рахунках

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00

Банки

Головний бухгалтер, його заступники

3

07X

Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

4

08X

Дані про цінні папери, випущені банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

5

12X

Дані про касові обороти банку

Декадна -
на 01, 11, 21 число

На 01, 11, 21 число, першого робочого дня після звітного періоду до 17.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

6

13X

Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

7

20X

Дані про обсяг залучених коштів, їх залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Місячна

Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів

Банки

Голова та його заступники, члени правління

8

25X

Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках

Річна

24 січня поточного року

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

9

26X

Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

Декадна -
на 01, 11, 21 число

На 01, 11, 21 число, не пізніше 16.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

10

27X

Дані про рух коштів на розподільчих рахунках

Щоденна

До 13.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

11

36X

Дані про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями

Місячна

На шостий робочий день після звітного періоду

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

12

39X

Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою

Щоденна

До 12.00 наступного робочого дня

Уповноважені банки, небанківські фінансові установи-резиденти, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

13

42X

Дані щодо максимального ризику на одного контрагента

Щоденна

Не пізніше 15.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

14

48X

Дані про двадцять найбільших учасників банку

Квартальна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки

Голова та його заступники, члени правління

15

73X

Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

Уповноважені банки, небанківські фінансові установи-резиденти, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

16

79X

Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

Щоденна

Не пізніше 15.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

17

81X

Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках

Річна

12 квітня поточного року

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

18

88X

Дані про роботу ліквідаційної комісії банку

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Ліквідаційні комісії

Голова ліквідаційної комісії

19

95X

Дані про афілійовані особи банку

Квартальна

Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки

Голова та його заступники, члени правління

20

97X

Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки, небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, національні оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

21

A0X

Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки, небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, національні оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Голова банку та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

22

A4X

Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках

Проміжний період, рік

До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом за рік - 11 квітня поточного року

Банки

Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

23

A7X

Дані про структуру активів та зобов'язань за строками

Декадна -
на 01, 11, 21 число

На 01, 11, 21 число першого робочого дня, не пізніше 17.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

24

C5X

Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів

Щоденна

Не пізніше 15.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

25

D0X

Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

26

D2X

Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків

Річна

Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

27

D4X

Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

28

D5X

Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

29

D6X

Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

30

D9X

Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

31

E7X

Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Ліквідаційні комісії

Голова ліквідаційної комісії

32

E8X

Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

33

E9X

Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки та небанківські установи України, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньобанківських), міжнародних систем переказу коштів та небанківські установи України, які є платіжними організаціями систем розрахунків, що діють в Україні, банки, небанківські фінансові установи України, національні оператори поштового зв'язку, що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

34

F0X

Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, національні оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Керівник установи (його заступник)

35

F1X

Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну

Щоденна

До 14.00 наступного робочого дня

Уповноважені банки, небанківські фінансові установи-резиденти, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

36

F4X

Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Місячна

Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

37

F5X

Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками

Піврічна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом

Банки, які є учасниками платіжних систем

Голова та його заступники, члени правління

38

F8X

Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

39

F9X

Дані про операції довірчого управління

Місячна

Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом

Банки

Голова та його заступники, члени правління

40

I5X

Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

41

I6X

Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

42

1CX

Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки, небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки - агенти з видачі готівки, національні оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

43

1PX

Дані про фінансові операції банку з нерезидентами

Місячна

Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним

Уповноважені банки, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

44

2BX

Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу

За запитом

За запитом, але не частіше двох разів на рік

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

45

2FX

Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

46

2HX

Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

Річна

Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду

Банки

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

47

2JX

Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою

Квартальна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

48

2KX

Дані про рахунки осіб, до яких Україною застосовані санкції

Місячна

У строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)

Банки, небанківські фінансові установи, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

49

2PX

Дані про фінансові операції з нерезидентами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки, небанківські фінансові установи, підприємства, організації, фізичні особи-підприємці - власники індивідуальних ліцензій

Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

50

3AX

Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)

Щоденна

До 14.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

51

3BX

Дані про фінансову звітність підприємств - боржників банку

Річна

Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) - не пізніше третього робочого дня червня року, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

52

3DX

Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

53

3EX

Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами

Місячна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

54

3GX

Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та національних операторів поштового зв'язку

Місячна

На п'ятий робочий день після звітного періоду

Небанківські фінансові установи-резиденти, національні оператори поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Керівник установи (або його заступник)

55

3HX

Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Квартальна

На 11 робочий день після звітного періоду

Небанківські фінансові установи-резиденти, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Керівник установи (або його заступник)

56

3FX

Дані про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Квартальна

На 11 робочий день після звітного періоду

Небанківські фінансові установи-резиденти, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

Керівник установи (або його заступник)

57

3KX

Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)

Щоденна

До 13.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

58

3MX

Дані про надходження/переказ безготівкових коштів в Україну/з України

Щоденна

До 14.00 наступного робочого дня

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

59

3PX

Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою

Річна

Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним роком

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

60

3VX

Дані про підприємства - боржники банку

Річна

Не пізніше третього робочого дня лютого та червня року, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

61

4BX

Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами

Квартальна

Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом

Відповідальні особи банківських груп

Керівник відповідальної особи банківської групи

62

4CX

Дані про пов'язаних із банком осіб

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

63

4DX

Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки

Квартальна

Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом

Банки, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для подальшого її переказу, банки, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу

Голова та його заступники, члени правління

64

4EX

Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Оператори послуг платіжної інфраструктури

Керівник установи (або його заступник)

65

4PX

Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

66

6BX

Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями

Місячна

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

67

6CX

Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків

Квартальна

Щодо власників істотної участі - резидентів - не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом; щодо власників істотної участі - нерезидентів - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом: щодо власників істотної участі - резидентів - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; щодо власників істотної участі - нерезидентів - не пізніше 50 дня, наступного за днем оприлюднення річного звіту або його подання до національних органів, установленого законодавством країни реєстрації юридичної особи

Банки

Голова та його заступники, члени правління

68

6DX

Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції

Місячна

Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

69

6EX

Дані для розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

Місячна

Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

70

6FX

Дані про контрагента/пов'язану з банком особу

Місячна

Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним

Банки

Голова та його заступники, члени правління

71

6HX

Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаним