Документ v0109500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.11.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.11.2017  № 109

Про затвердження Змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку подання відомостей про структуру власності банку Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.11.2017  № 109

ЗМІНИ
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

1. У розділі І:

1) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк має право визнати структуру власності банку непрозорою у разі неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність банку.";

2) пункт 9 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, не мають містити виправлень і неточностей.

Документи, що складені іноземною мовою, для подання Національному банку мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою.".

2. У розділі II:

1) пункт 11 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію щодо структури власності банку на дату їх подання.";

2) абзац перший пункту 13 після слів "відомостей про структуру власності" доповнити словами "(переходу права власності на акції банку, переходу права власності на корпоративні права особи, яка має пряму або опосередковану участь у банку)";

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Документи про структуру власності подаються до Національного банку в такій формі:

1) Повідомлення - листом, який надсилається електронною поштою Національного банку на адресу структурного підрозділу Національного банку з питань ліцензування банків;

2) Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схема - в електронному вигляді засобами спеціального програмного забезпечення. Схема надсилається у файлі формату PDF.";

4) пункт 15 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Факт отримання Національним банком Документів про структуру власності в електронній формі фіксується:

1) щодо Повідомлення - засобами електронної пошти Національного банку;

2) щодо інших Документів про структуру власності - засобами спеціального програмного забезпечення.

Банк забезпечує доступ до складання та надсилання відомостей про структуру власності банку лише уповноваженим на те особам.";

5) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Документи про структуру власності на паперових носіях подаються за ініціативою банку (додатково до документів, визначених пунктом 14 розділу II цього Положення) або на вимогу Національного банку.

Національний банк має право вимагати від банку подання Документів про структуру власності на паперових носіях станом на будь-яку дату, на яку такі документи подавалися в електронному вигляді.

Документи про структуру власності на паперових носіях підписуються уповноваженою особою банку.".

3. Пункт 18 розділу III після слів "платників податків)" доповнити словами та літерами "у файлі формату PDF".

4. У додатках до Положення:

1) підпункт 1 пункту 5 опису параметрів заповнення таблиці додатка 2 викласти в такій редакції:

"1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;";

2) підпункт 1 пункту 4 опису параметрів заповнення таблиці додатка 3 викласти в такій редакції:

"1) щодо фізичних осіб:

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;".

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожковавгору