Документ v0102500-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.01.2018, підстава - v0143500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.10.2017  № 102

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 143 від 26.12.2017}

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за № 259/3552 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 3.3 глави 3 слова "або нотаріально" виключити;

2) у пункті 7 додатка 2 до Інструкції слова "засвідчені заявником (уповноваженою ним особою) або нотаріально" замінити словами "підписані/засвідчені заявником (уповноваженою ним особою)".

2. В абзаці третьому пункту 1.12 розділу 1 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631 (зі змінами), слова "і відбитком його печатки (за наявності)" виключити.

3. Унести до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року № 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за № 254/4475 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2:

абзац шостий підпункту 2.2 викласти в такій редакції:

"довідку, підписану керівником та головним бухгалтером страховика, щодо договорів страхування, укладених із страхувальниками-нерезидентами - юридичними особами, з відбитком печатки органу, уповноваженого здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (додаток 1).";

абзац другий підпункту 2.7 викласти в такій редакції:

"Для цього страховики надають уповноваженим банкам довідку щодо договорів страхування життя, які використовувалися для розрахунку розміру резервів довгострокових зобов'язань для покриття відповідальності перед страхувальниками в іноземній валюті, за підписами керівника, головного бухгалтера страховика та актуарія з відбитком печатки Уповноваженого органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (додаток 3).";

2) в абзаці третьому пункту 7 слова "[підписом керівника або заступника керівника і відбитком печатки клієнта (за наявності)]" замінити словами "(підписом керівника або заступника керівника)";

3) друге речення абзацу першого пункту 8 викласти в такій редакції: "Переклад документів засвідчується клієнтом банку (підписом керівника або його заступника).".

4. Унести до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249) (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі ІІ:

в абзаці першому пункту 8 слова "засвідчений підписом керівника та відбитком печатки" замінити словами "підписаний керівником";

у пункті 13:

у першому реченні абзацу другого слова ", засвідчена відбитком печатки банку, фінансової установи" виключити;

в абзаці четвертому слова "що засвідчується підписом керівника банку, фінансової установи та відбитком печатки банку, фінансової установи" замінити словами "що підписується керівником банку, фінансової установи";

2) у додатку 6 до Інструкції літери "М.П." виключити.

5. Унести до додатків до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 січня 2003 року № 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за № 120/7441 (зі змінами), такі зміни:

1) у додатках 1, 4, 5 літери та слова "М.П. (за наявності)" виключити;

2) у додатку 7 слова "Печатка" виключити.

6. У пункті 4.11 розділу IV Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 749/8070 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2011 року № 497) (зі змінами), слова "Нотаріально засвідчена" замінити словами "Засвідчена посадовою особою Національного банку".

7. Унести до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 327, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 753/8074 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 1.2 глави 1 виключити;

2) абзац третій пункту 2.2 глави 2 виключити;

3) друге та третє речення пункту 3.2 глави 3 виключити;

4) абзац другий пункту 4.1 глави 4 виключити;

5) у тексті Положення слова "та відбитком печатки банку", "і відбитком печатки банку" виключити.

8. Унести до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за № 897/9496 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2.3 глави 2:

у підпункті "б" слова "засвідчених підписом заявника [для юридичної особи - підписом керівника та відбитком її печатки (за наявності)]" замінити словами "засвідчених підписом заявника (для юридичної особи - підписом керівника)";

у підпункті "в" слова "засвідчену підписом заявника [для юридичної особи - підписом керівника та відбитком її печатки (за наявності)]" замінити словами "засвідчену підписом заявника (для юридичної особи - підписом керівника)";

у підпункті "г" слова "та відбитком печатки (за наявності)" виключити;

в абзаці другому підпункту "ґ" слова "та (за наявності) відбитком печатки" виключити;

2) у додатках 2, 5, 7 до Положення літери "М.П." виключити.

9. Унести до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

третє речення абзацу першого пункту 1.5 глави 1 викласти в такій редакції: "Якщо вони складені іноземною мовою (крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами), то за вимогою обслуговуючого банку подається також їх переклад на українську мову, засвідчений підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника).";

у главі 2:

у пункті 7:

у другому реченні підпункту 1 слова "відбиток печатки заявника (за її наявності)," виключити;

друге речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: "Якщо документи складені іноземною мовою (крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами), то за вимогою уповноваженого банку також подається їх переклад на українську мову, засвідчений підписом заявника.";

в абзаці другому пункту 8 слова "відбитка печатки за наявності," виключити;

у третьому реченні абзацу шостого пункту 17 слова "та відбитком печатки" виключити;

абзац тринадцятий пункту 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписом відповідального працівника обслуговуючого банку або в нотаріальному порядку, або підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника) та залишаються в обслуговуючому банку на зберіганні. Якщо документи складені іноземною мовою (крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами), то за вимогою обслуговуючого банку також подається їх переклад на українську мову, засвідчений підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника).";

2) у пункті 1.1 глави 1 розділу ІІІ:

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) оригінал договору позики або його копію, засвідчену підписом резидента (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника);";

у підпункті "г" слова "або нотаріально засвідчену на території України копію договору про банківську гарантію" замінити словами "або його копію, засвідчену підписом резидента (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника)";

3) у додатку 2 до Положення літери та слова "М.П. (за наявності)" виключити.

10. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за № 1429/10028 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 2.3 глави 2 слова "та відбитком його печатки (за її наявності)" виключити;

2) у додатках 1, 3 до Положення літери та слова "М.П. (якщо є)" виключити.

11. Унести до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за № 1413/10012 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 2.5 глави 2 слова "та відбитком його печатки (за її наявності)" виключити;

2) в абзаці п'ятому пункту 3.1 глави 3 слова "та відбитком його печатки (за наявності)" виключити;

3) у пункті 5.3 глави 5 слова "та відбитком печатки (штампа)" виключити;

4) у додатках 4, 6 та 7 до Положення літери та слова "М.П. (якщо є)" виключити.

12. В абзаці третьому пункту 3.11 глави 3 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 947/11227 (зі змінами), слова "і відбитком його печатки (за наявності)" виключити.

13. Унести до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі ІІ:

у главі 2:

у другому реченні абзаців другого та третього підпункту "є" пункту 1 слова ", або печатки уповноваженого банку" виключити;

у другому реченні абзацу першого пункту 6 слова "або печатки суб'єкта ринку" виключити;

у главі 3:

у другому реченні абзацу десятого підпункту "а" пункту 2 слова "засвідчена підписом уповноваженої особи фондової біржі та відбитком печатки біржі (за наявності)" замінити словами "підписана уповноваженою особою фондової біржі";

в абзаці першому пункту 5 слова "засвідчуються підписом уповноваженої особи суб'єкта ринку та відбитком печатки суб'єкта ринку" замінити словами "підписуються уповноваженою особою суб'єкта ринку";

в абзаці четвертому пункту 8 глави 4 слова "та відбитком печатки" виключити;

2) в абзаці п'ятому пункту 16 розділу ІІІ слова "і відбитком його печатки (за наявності)" виключити;

3) у розділі IV:

у главі 1:

у пункті 3:

в абзаці шостому слова "і відбитка печатки" виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів (для фізичної особи проставляється її підпис).";

у пункті 4:

в абзаці шостому слова "і відбитка печатки" виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів (для фізичної особи проставляється її підпис).";

у главі 2:

у першому реченні пункту 12 слова "засвідчений підписами відповідальних осіб клієнта та відбитком печатки клієнта (крім фізичних осіб, які її не мають)" замінити словами "підписаний відповідальними особами клієнта";

в абзаці першому пункту 15 слова "та засвідченого підписами відповідальних осіб клієнта і відбитком його печатки (за її наявності)" замінити словами "та підписаного відповідальними особами клієнта";

4) у додатках 1, 2 до Положення літери "М.П." виключити.

14. Унести до глави 1 Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці п'ятому пункту 1.3 слова "нотаріально засвідчені копії", "нотаріально засвідчених копій" замінити відповідно словами "належним чином засвідчені копії", "належним чином засвідчених копій";

2) у першому реченні пункту 1.4 слова "або їх нотаріально засвідчених копій", ", або печатки банку" виключити.

15. Унести до Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2008 року № 171, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2008 року за № 617/15308 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 5 слова "і відбитка печатки" виключити;

2) у першому реченні абзацу п'ятого пункту 7 слова ", і її паперова форма засвідчується відбитком печатки банку" виключити;

3) в абзаці сьомому пункту 8 слова "та засвідчується відбитком печатки банку" виключити.

16. Унести до Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2011 року № 469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за № 105/20418 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 3.4 глави 3 слова "та відбитком його печатки (за наявності) або нотаріально" виключити;

2) у додатках 1, 2 до Положення літери та слова "М.П. (за наявності)" виключити.

{Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

18. У підпункті "б" пункту 2.1 та абзаці першому пункту 2.11 глави 2, підпункті "б" пункту 3.1 та абзаці першому пункту 3.2 глави 3 Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2013 року № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2013 року за № 543/23075 (зі змінами), слова "засвідчене підписом директора-розпорядника і відбитком печатки Фонду" замінити словами "підписане директором-розпорядником Фонду".

19. В абзаці другому пункту 1 розділу II Положення про підтримку ліквідності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 серпня 2013 року № 332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1578/24110, слова "Розрахункового центру або особою, яка його заміщує, головним бухгалтером та засвідчується відбитком печатки Розрахункового центру в установленому порядку" замінити словами "Розрахункового центру або особою, яка виконує його обов'язки, та головним бухгалтером Розрахункового центру в установленому порядку";

20. У другому реченні пункту 18 розділу II та третьому реченні підпункту 1 пункту 41 розділу V Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року № 411 (зі змінами), слова ", засвідчене відбитком печатки банку" виключити.

21. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" інформацію про прийняття цієї постанови.

22. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору