Документ v0100500-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.09.2018  № 100

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 31 від 05.02.2019}

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 13, 17, 20 Закону України "Про депозитарну систему України", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій, забезпечення провадження Національним банком України депозитарної діяльності, клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України, та врегулювання відносин щодо взаємодії між Національним банком України як депозитарієм цінних паперів і його клієнтами Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 140 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення), що додаються.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

3. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А.В.) після офіційного опублікування довести до відома клієнтів депозитарію Національного банку України інформацію про прийняття цієї постанови. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 2 цієї постанови та абзаців четвертого - шостого, дев'ятого, десятого підпункту 2 пункту 1 Змін до Положення, які набирають чинності з 01 листопада 2018 року.

Голова

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринкуО. Маркарова


Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.09.2018 № 100

ЗМІНИ
до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

1. У розділі I:

1) пункт 13 глави 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком під час провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи корпоративному недержавному пенсійному фонду, створеному Національним банком, та самому Національному банку для обліку прав на цінні папери та їх обмежень, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державній казначейській службі України, НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДУ та іншим особам з метою обліку прав на ЦП та їх обмежень за наслідком застави на користь Національного банку.";

2) у главі 5:

у пункті 49:

абзац перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"49. Розпорядження на виконання депозитарних операцій, надані засобами автоматизації депозитарію Національного банку з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати", за якими протягом операційного дня не відбулося квитування, залишаються в системі автоматизації депозитарію Національного банку як такі, що очікують пари, до моменту квитування або відміни такого розпорядження ініціатором операції (крім випадку, визначеного абзацом другим пункту 49 глави 5 розділу I цього Положення).

Депозитарій Національного банку в порядку виконання безумовної операції відміняє розпорядження на виконання депозитарних операцій, надані засобами автоматизації депозитарію Національного банку, за якими на дату припинення діяльності депозитарної установи не відбулося квитування та/або які не відмінені ініціатором операції.

Депозитарій Національного банку, якщо розрахунки за правочинами щодо цінних паперів відбуваються за принципом "оплата проти поставки цінних паперів", під час завершення операційного дня в порядку здійснення безумовної операції виконує відміну сквитованих розпоряджень, якщо оплата на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) не відбулася до дати, зазначеної в такому повідомленні, або відміну не сквитованих розпоряджень та забезпечує повернення ЦП на рахунки в цінних паперах власників, на яких ЦП обліковувалися до початку проведення відповідної операції.".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"За правочином щодо цінних паперів, укладеним поза фондовою біржею, стороною якого є нерезидент, розрахунки можуть здійснюватися з використанням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", "поставка цінних паперів без оплати" або "оплата проти поставки цінних паперів" виключно, якщо другою стороною такого правочину є банк, який діє від свого імені та за свій рахунок, або нерезидент.

Депозитарій Національного банку в інших випадках, коли стороною правочину є нерезидент, здійснює обслуговування розрахунків за такими правочинами щодо цінних паперів тільки з використанням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та виключно в разі їх укладення на фондовій біржі.";

пункт 53 після підпункту 4 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"5) за договорами про зберігання запасів готівки Національного банку депозитарій Національного банку приймає розпорядження на блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку та на розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати" - з 9.00 до 17.00;

6) за операціями з розміщення ОВДП депозитарій Національного банку приймає розпорядження на безумовні депозитарні операції переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, передбачені пунктом 160-1 глави 19 розділу III цього Положення - з 9.00 до 11.00, але не пізніше формування депозитарієм Національного банку повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань за результатами розміщення ОВДП.";

у підпункті 4 пункту 61 слова "осіб випадкового" замінити словами "осіб, випадкового".

2. У розділі II:

1) у главі 8:

у підпункті 2 пункту 81 слова "рахунки депозитарних установ" замінити словами "власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ та/або агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ";

у пункті 85:

у підпункті 1 слова "депозитарній установі" замінити словом "власнику";

в абзаці п'ятому слова "рахунки депозитарних установ" замінити словами "власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ та/або агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ";

2) у пункті 94 глави 10:

у підпункті 4 слова та літери ", на підставі якого формуються платіжні вимоги на суму зобов'язань (&P) за кожною депозитарною установою та/або іноземним депозитарієм" замінити словами "на суму зобов'язань за кожною депозитарною установою та/або іноземним депозитарієм";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) депозитарним установам, які та/або депоненти яких за результатами клірингу мають грошові зобов'язання перед емітентом, повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань.";

3) в абзаці другому пункту 100 глави 11 слова "платіжну вимогу" замінити словами та літерами "повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P)";

4) у главі 12:

у пункті 106:

в абзаці першому слова "облігацій та проспекту їх емісії" замінити літерами та словами "ОМП або реєстрації випуску ОМП та затвердження проспекту ОМП";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Депозитарій Національного банку для обслуговування розрахунків за результатами розміщення ОМП на фондовій біржі за принципом "поставка цінних паперів без оплати" вносить до реєстру договорів брокерів інформацію про андерайтера на підставі розпорядження емітента/керуючого рахунком у цінних паперах.";

у підпункті 3 пункту 108 слова та літери "платіжну вимогу на суму зобов'язань (&P)" замінити словами та літерами "повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань";

5) у главі 13:

у першому реченні пункту 115 слова "проспектом емісії" замінити словами та літерами "проспектом ОМП та/або рішенням про емісію";

у підпункті 3 пункту 117 слова та літери ", на підставі якого формуються платіжні вимоги на суму зобов'язань (&P) за кожною депозитарною установою та/або іноземним депозитарієм" замінити словами "на суму зобов'язань за кожною депозитарною установою та/або іноземним депозитарієм";

у першому реченні пункту 119 слова "проспектом емісії" замінити словами та літерами "проспектом ОМП та/або рішенням про емісію";

в абзаці першому пункту 121 слова "проспектом емісії" замінити словами та літерами "проспектом ОМП та/або рішенням про емісію";

6) у пункті 122 глави 14 слова "проспектом емісії" замінити словами та літерами "проспектом ОМП та/або рішенням про емісію";

7) у главі 15:

у підпункті 3 пункту 129 слова "зареєстрованого проспекту емісії облігацій" замінити словами та літерами "затвердженого проспекту ОМП та/або рішення про емісію ОМП ";

у підпункті 5 пункту 130 слова та літери "зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (для ОМП)" замінити словами та літерами "затверджених змін до проспекту ОМП".

3. У розділі III:

1) у главі 19:

у пункті 160:

в абзаці першому слова "рахунки депозитарних установ - учасників розміщення" замінити словами "власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ - учасників розміщення та/або на агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ,";

в абзаці другому слова "рахунок депозитарної установи" замінити словами "власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи та/або на агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи,";

після пункту 160 доповнити главу новим пунктом 160-1 такого змісту:

"160-1. Депозитарна установа - учасник розміщення в разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів депонентом щодо оплати ОВДП у процесі розміщення або в інших випадках, коли перерахування коштів депонентом неможливе, має право подати депозитарію Національного банку розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи.

Депозитарна установа для подання такого розпорядження в день здійснення розрахунків за результатами розміщення ОВДП виконує такі дії:

1) формує засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку вибірку з інформацією про власників ОВДП, що були зараховані на рахунки в цінних паперах та заблоковані для оплати, у розрізі кодів, кількості та розподілу ОВДП між рахунком у цінних паперах депозитарної установи та/або рахунками в цінних паперах депонентів;

2) здійснює перерозподіл кількості ОВДП між власним рахунком у цінних паперах депозитарної установи та агрегованими та/або сегрегованими рахунками, що відкриті в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи для обліку цінних паперів депонентів, які своєчасно не перерахували кошти за ОВДП, та ініціює безумовні депозитарні операції щодо переказу ОВДП за результатами такого перерозподілу.

Депозитарій Національного банку не виконує розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи, якщо згідно з умовами розміщення дата розміщення ОВДП співпадає з датою проведення розрахунків за ОВДП.

Депозитарій Національного банку в разі отримання розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи виконує переказ ОВДП між відповідними рахунками після отримання інформації про завершення грошових розрахунків.";

у пункті 161:

в абзаці першому слова "рахунку депозитарної установи" замінити словами "власному рахунку в цінних паперах депозитарної установи та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунках, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи,";

в абзаці другому слова "рахунку депозитарної установи" замінити словами "власного рахунку в цінних паперах депозитарної установи та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунків, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи,";

2) абзац третій пункту 165 глави 20 після слова "обсязі" доповнити словами "або частково з урахуванням результатів грошового клірингу за рахунками депонентів,";

3) у главі 21:

у пункті 176:

після підпункту 1 доповнити пункт новим підпунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) контролює перерахування коштів за результатами грошового клірингу депонентами депозитарної установи та в разі неперерахування коштів має право подати розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи в порядку, визначеному пунктом 160-1 глави 19 розділу III цього Положення;";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) контролює отримання повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку щодо сплати коштів за результатами клірингу, якщо в результаті клірингу депозитарна установа та/або її депоненти мають зобов'язання перед емітентом;";

у першому реченні підпункту 3 слова "платіжній вимозі та забезпечує оплату" замінити словами та літерами "повідомленні про необхідність перерахування коштів (&P) та забезпечує оплату повної";

підпункт 4 після слова "обсязі" доповнити словами "(або частково з урахуванням результатів грошового клірингу за рахунками депонентів)";

в абзаці четвертому пункту 178 слова "вона має" замінити словами "депозитарна установа та/або її депоненти мають";

4) у пункті 183 глави 22:

у другому реченні абзацу першого слова "платіжних вимог" замінити словами та літерами "повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від";

в абзаці другому слова та літери "платіжну вимогу на суму зобов'язань (&P)" замінити словами та літерами "повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань";

в абзаці третьому слова "платіжної вимоги" замінити словами та літерами "повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від";

5) у першому реченні абзацу другого пункту 196 глави 23 слово "емісії" замінити літерами та словами "ОМП та/або рішенням про емісію";

6) у пункті 210 глави 27:

у другому реченні підпункту 2 літери та слова "ЦП на підставі платіжних вимог" замінити словами та літерами "на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від";

у підпункті 4 слова "платіжну вимогу" замінити словами "повідомлення про необхідність перерахування коштів";

у підпункті 5 слова "платіжної вимоги" замінити словами та літерами "повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від";

у підпункті 7 слова "платіжною вимогою" замінити словами "повідомленням про необхідність перерахування коштів";

7) у главі 29:

пункт 218 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Національний банк під час здійснення ним функції депозитарної установи для забезпечення виконання операцій блокування (обтяження зобов'язаннями) ОВДП та/або ОЗДП або прав на ОВДП та/або ОЗДП за наслідком застави на користь Національного банку має право відкривати рахунки в цінних паперах своїм клієнтам для обліку ОВДП та/або ОЗДП або прав на ОВДП та/або ОЗДП, що передаються в заставу, якщо така можливість передбачена договорами між Національним банком та його клієнтами та/або законодавством України.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

у пункті 219:

абзац перший викласти в такій редакції:

"219. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку за операціями з рефінансування з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" таким чином:";

у підпункті 3 слова "платіжну вимогу" замінити словами та літерами "повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P)";

у підпункті 4 слова "платіжною вимогою" замінити словами та літерами "повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P)";

після пункту 219 доповнити главу новим пунктом 219-1 такого змісту:

"219-1. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку за операціями з рефінансування з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати" таким чином:

1) депозитарій Національного банку на підставі інформації, сформованої засобами відповідного програмного забезпечення за результатами задоволених заявок, формує відомість сквитованих розпоряджень;

2) депозитарій Національного банку здійснює перевірку відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на відповідних рахунках у цінних паперах та виконує в системі депозитарного обліку операції щодо блокування ЦП, які передаються в заставу, у порядку виконання безумовної операції;

3) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.";

у пункті 220:

абзац перший викласти в такій редакції:

"220. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку або між клієнтами депозитарію Національного банку з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" таким чином:";

у другому реченні підпункту 2 слова "платіжних вимог" замінити словами та літерами "повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від";

у підпункті 4 слова "платіжну вимогу" замінити словами "повідомлення про необхідність перерахування коштів";

у підпункті 5 слова та літери "платіжної вимоги (&P)" замінити словами та літерами "повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від";

у підпункті 6 слова "платіжною вимогою" замінити словами та літерами "повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P)";

у підпункті 7 слова "платіжною вимогою" замінити словами та літерами "повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P)";

у підпункті 8 слова "за платіжною вимогою" замінити словами та літерами "відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P)";

у пункті 222:

абзац перший викласти в такій редакції:

"222. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку за операціями з рефінансування, з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" таким чином:";

у підпункті 3 слова "платіжну вимогу" замінити словами та літерами "повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P)";

у підпункті 4 слова "платіжною вимогою" замінити словами та літерами "повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P)";

після пункту 222 доповнити главу новим пунктом 222-1 такого змісту:

"222-1. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку за операціями з рефінансування, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати" таким чином:

1) депозитарій Національного банку на підставі інформації, сформованої засобами відповідного програмного забезпечення за результатами задоволених заявок, формує відомість сквитованих розпоряджень;

2) депозитарій Національного банку здійснює перевірку відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на відповідних рахунках у цінних паперах та виконує в системі депозитарного обліку операції щодо розблокування ЦП, які були надані в заставу, у порядку виконання безумовної операції;

3) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.";

у пункті 223:

абзац перший викласти в такій редакції:

"223. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку або клієнтів депозитарію Національного банку, з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" таким чином:

у другому реченні підпункту 1 літери та слова "ЦП на підставі платіжних вимог" замінити словами та літерами "на підставі повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від";

у підпункті 4 слова "платіжну вимогу" замінити словами "повідомлення про необхідність перерахування коштів";

у підпункті 5 слова "платіжної вимоги" замінити словами "повідомлення про необхідність перерахування коштів";

у підпункті 6 слова "платіжною вимогою" замінити словами та літерами "повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P)";

у підпункті 7 слова "платіжною вимогою" замінити словами та літерами "повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P)";

у підпункті 8 слова "за платіжною вимогою" замінити словами та літерами "відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P)";

8) у першому реченні пункту 232 глави 30 слово та літери "застави ЦП" замінити словом "застави".

4. У першому реченні пункту 270 глави 33 розділу IV слова та літери "емісії ОЗДП та" замінити словами та літерами "або рішенням про емісію ОЗДП або".

5. У додатках до Положення:

1) у таблиці додатка 1:

рядок 19 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

19для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

030

220030

";

рядки 20 - 23 виключити.

У зв'язку з цим рядки 24 - 154 уважати відповідно рядками 20 - 150;

після рядка 39 доповнити таблицю новим рядком 40 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

40Цінні папери на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії та вилучаються з обігу як погашені

2

100

222100

";

У зв'язку з цим рядки 40 - 150 уважати відповідно рядками 41 - 151;

рядки 60 - 63 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

60резидентам - фізичним особам і заблоковані для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

130

420130

61нерезидентам і заблоковані для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

230

420230

62юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

330

420330

63юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

430

420430

";

рядки 64 - 79 виключити.

У зв'язку з цим рядки 80 - 151 уважати відповідно рядками 64 - 135;

рядок 135 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

135для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

3

030

623030

";

2) у таблиці додатка 2:

після рядка 11 доповнити таблицю новим рядком 12 такого змісту:

"

1

2

3

4

12

за принципом "оплата проти поставки цінних паперів"

";

У зв'язку з цим рядки 12 - 272 уважати відповідно рядками 13 - 273;

рядки 17 - 21, 23 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

17

за принципом "поставка цінних паперів без оплати"

18

121000

621000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП за тимчасовим глобальним сертифікатом)

19

621000

121000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були розміщені за тимчасовим глобальним сертифікатом)

20

121000

224000
424100
424200
424300
424400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були розміщені)

21

погашення ОМП у разі несплати коштів:

";

"

1

2

3

4

23

121000

621000

балансові рахунки емітентів щодо обліку ОМП (на кількість неоплачених ОМП)

";

після рядка 23 доповнити таблицю дев'ятьма новими рядками 24 - 32 такого змісту:

"

1

2

3

4

24

погашення ОМП у разі визнання випуску таким, що не відбувся:

25

224000
424100
424200
424300
424400

121000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

26

121000

621000

балансові рахунки емітентів щодо обліку ОМП (на кількість неоплачених ОМП)

27

анулювання ОМП:

28

621000

121000

балансові рахунки емітентів

29

заміна тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ОМП:

30

122000

121000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)

31

розблокування ОМП на рахунки власників:

32

224000
424100
424200
424300
424400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП за глобальним сертифікатом)

".

У зв'язку з цим рядки 24 - 273 уважати відповідно рядками 33 - 282;

у колонці 4 рядка 34 слова "у разі оформлення тимчасового глобального сертифіката" замінити словами та літерами "на кількість ОМП за тимчасовим глобальним сертифікатом";

у колонці 4 рядка 36 слова та літери "на кількість ОМП, що були оплачені та розміщені за тимчасовим глобальним сертифікатом" замінити словами та літерами "на кількість ОМП, що були оплачені та розміщені";

у колонці 4 рядка 37 слова "розміщені за тимчасовим глобальним сертифікатом" замінити словами "оплачені та розміщені";

колонку 4 рядка 38 доповнити словами "та розміщені";

після рядка 38 доповнити таблицю сьома новими рядками 39 - 45 такого змісту:

"

1

2

3

4

39

розблокування ОМП, що були заблоковані на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі та не розміщені:

40

62700#**

621000

балансові рахунки емітентів (оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом)

41

переведення емітенту ОМП у разі визнання випуску таким, що не відбувся:

42

224000
424100
424200
424300
424400

121000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ОМП, що були оплачені)

43

121000

621000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП за тимчасовим глобальним сертифікатом)

44

анулювання ОМП:

45

621000

121000

балансові рахунки емітентів

".

У зв'язку з цим рядки 39 - 282 уважати відповідно рядками 46 - 289;

рядки 50 - 56 виключити.

У зв'язку з цим рядки 57 - 289 уважати відповідно рядками 50 - 282;

колонку 3 рядка 55 викласти в такій редакції:

"220030
420130
420230
420330
420430";

колонку 2 рядка 56 викласти в такій редакції:

"220030
420130
420230
420330
420430";

колонку 3 рядка 58 викласти в такій редакції:

"322000";

колонку 3 рядка 84 викласти в такій редакції:

"220030
420130
420230
420330
420430
623030";

колонку 2 рядка 85 викласти в такій редакції:

"220030
420130
420230
420330
420430
623030";

колонку 2 рядка 96 доповнити словами "з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів";

колонку 2 рядка 100 доповнити словами "з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів";

після рядка 103 доповнити таблицю шістьма новими рядками 104 - 109 такого змісту:

"

1

2

3

4

104

блокування ЦП за операціями рефінансування з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати":

105

210000
410300

225010
425310

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

106

225010
425310

225000
425300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що заблоковані)

107

розблокування ЦП за операціями рефінансування з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати":

108

225000
425300

225030
425330

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

109

225030
425330

210000
410300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після розблокування застави)

".

У зв'язку з цим рядки 104 - 282 уважати відповідно рядками 110 - 288;

рядки 159 - 189 виключити.

У зв'язку з цим рядки 190 - 288 уважати відповідно рядками 159 - 257;

у колонці 2 рядка 159 слова та літери "уключаючи операції репо без переходу прав на ЦП" замінити словами "з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати";

у колонці 3 рядка 161 цифри

"221010
421110
421210
421310
421410" виключити;

у рядку 162:

у колонці 2 цифри

"221010
421110
421210
421310
421410" виключити;

у колонці 3 цифри

"221000
421100
421200
421300
421400" виключити;

у рядку 164:

у колонці 2 цифри

"221000
421100
421200
421300
421400" виключити;

у колонці 3 цифри

"221030
421130
421230
421330
421430" виключити;

у колонці 2 рядка 165 цифри

"221030
421130
421230
421330
421430" виключити;

у колонці 3 рядка 247 цифри "210100" замінити цифрами "222100";

у колонці 2 рядка 249 цифри "210100" замінити цифрами "222100".

Начальник Управління
депозитарної діяльності
Національного банку УкраїниА.В. Супрун

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурійвгору