Документ v0090500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.09.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.09.2017  № 90

Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", частини п'ятої статті 9 та статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пункту 5 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І.Б. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.09.2017 № 90

ЗМІНИ
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

1. У розділі ІІ:

1) пункт 23 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"8) порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб на договірній основі юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами (далі - агенти);

9) порядок зберігання агентами, передавання агентами інформації/документів/копій документів, засвідчених відповідно до вимог законодавства України, щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, у тому числі в разі дострокового припинення відносин з агентом (із розірванням укладеного з агентом договору доручення).";

2) пункт 24 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6) порядок здійснення контролю за дотриманням агентами встановленої процедури здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, у тому числі шляхом проведення відповідних перевірок.";

3) пункт 26 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) заходи з організації навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу.".

2. Розділ V після пункту 72 доповнити чотирма новими пунктами 72-1 -72-4 такого змісту:

"72-1. Банк має право доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям-резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб.

Рішення про встановлення договірних відносин з агентами приймається з урахуванням результатів проведеної банком оцінки ділової репутації таких осіб відповідно до вимог пункту 11 розділу ІІІ Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 50 (далі - Положення № 50).

Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму покладається на банк.

72-2. Ідентифікація та верифікація клієнтів банку - фізичних осіб агентами здійснюється від імені та в інтересах банку.

72-3. Ідентифікація та верифікація клієнтів банку - фізичних осіб агентами здійснюється за таких умов:

1) банк зобов'язаний отримати, а агенти повинні забезпечити негайне надання банку інформації/документів/копій документів, засвідчених відповідно до вимог законодавства України, щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб;

2) агенти зобов'язані забезпечити захист інформації з обмеженим доступом, у тому числі банківської таємниці, персональних даних клієнтів та несуть відповідальність за їх розголошення згідно із законодавством України;

3) агенти зобов'язанні забезпечити технічну спроможність здійснення ними ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб на належному рівні (наявність комп'ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення, комунікаційних засобів, захищеності електронних систем тощо);

4) банк зобов'язаний ужити заходів з організації навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

5) банк зобов'язаний ознайомити агентів з вимогами внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб у разі:

затвердження, унесення змін до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу - невідкладно з часу затвердження/унесення змін;

установлення договірних відносин з агентом - до початку виконання ним своїх обов'язків;

6) взаємовідносини між банком та агентом щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, порядок припинення повноважень агента щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, мають бути врегульовані шляхом укладення договору доручення;

7) агенти зобов'язані:

забезпечити виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

надати письмове зобов'язання щодо забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, персональних даних клієнтів, у тому числі банківської таємниці та/або іншої інформації з обмеженим доступом, що стане їм відомою в процесі виконання договору доручення щодо здійснення ними ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб;

8) банк зобов'язаний забезпечити контроль за дотриманням агентами встановленої процедури здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, у тому числі шляхом проведення відповідних перевірок;

9) рішення щодо встановлення ділових відносин з клієнтом, укладання договорів, відкриття рахунку, проведення фінансових операцій без відкриття рахунку, а також щодо відмови у встановленні ділових (договірних) відносин [у тому числі щодо розірвання ділових (договірних) відносин], проведенні фінансових операцій відповідно до статті 10 Закону та статті 64 Закону про банки приймає банк.

72-4. Банк зобов'язаний достроково припинити відносини з агентом (із розірванням укладеного з агентом договору доручення):

1) у випадках, передбачених пунктом 7 розділу ІІ Положення № 50;

2) у разі порушення агентом вимог щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, установлених Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку та іншими внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу.".

Директор Департаменту
фінансового моніторингу


І.В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
К.В. Рожковавгору