Документ v0077359-17, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 квітня 2017 року № 77

Про вимогу старшого детектива - заступника керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Р. Єгізарова від 5 квітня 2017 року № 0423-102/12467

До Центральної виборчої комісії 5 квітня 2017 року надійшла вимога старшого детектива - заступника керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) Р. Єгізарова № 0423-102/12467, датована тим самим числом, стосовно надання в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) документів та інформації щодо здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) у зв’язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 52016000000000166.

З огляду на викладене Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно зі статтею 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Основний Закон України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Статтею 19 Основного Закону України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 3 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" визначено, що Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків надається право витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним майном.

Зі змісту зазначеної вимоги не вбачається, що витребовування інформації здійснюється саме за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 23 травня 2001 року в справі № 6-рп/2001 кримінальне судочинство - це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу - підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Водночас КПК України містить засоби правового захисту від довільного зазіхання з боку органів влади, включаючи, крім іншого, і заборону вилучення будь-яких документів і речей, що безпосередньо не стосуються справи, яка розслідується.

Відповідно до частини першої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України.

Згідно з частиною другою вказаної статті сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 розділу II КПК України, за змістом якої стороні кримінального провадження надається право тимчасового доступу до документів ухвалою слідчого судді, суду.

Крім того, Центральна виборча комісія звертає увагу, що статтею 163 КПК України також закріплено обов’язок сторони кримінального провадження довести зв’язок між кримінальним провадженням та витребуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, законодавство України встановлює чіткі правові механізми для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів особою, у володінні якої вони перебувають.

Разом з тим, Центральна виборча комісія зазначає, що постановою від 3 квітня 2017 року № 65 Комісія звернулася до Національного бюро для перевірки правомірності здійснення старшим детективом - заступником керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Р. Єгізаровим досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у зв’язку з отриманням нею інформації про те, що ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва встановлено, що зазначений працівник Національного бюро не входить до складу групи детективів, які розслідують кримінальне провадження № 52016000000000166.

Водночас Комісія звертає увагу, що згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади ведення Реєстру, політичні партії, що мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, мають право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених статтею 24 Закону.

Так, один раз на рік, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру, яким є Центральна виборча комісія, подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить визначені Законом відомості, в установленому розпорядником Реєстру порядку (частина друга вказаної статті Закону).

Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2010 року № 516.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 8 та 19 Конституції України, частини першої статті 9, частин першої та другої статті 93, статей 159, 163 Кримінального процесуального кодексу України, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які запитуються у вимозі старшого детектива - заступника керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Р. Єгізарова від 5 квітня 2017 року № 0423-102/12467, після пред’явлення оригіналу ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до відповідних документів та вручення її копії.

2. Надати інформацію, запитувану старшим детективом - заступником керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Р. Єгізаровим у вимозі від 5 квітня 2017 року № 0423-102/12467, за наявності рішення керівника відповідного структурного підрозділу Національного антикорупційного бюро України.

3. Копію цієї постанови надіслати Національному антикорупційному бюро України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору