Документ v0074323-06, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2006 N 74/5

Про затвердження Методичних рекомендацій
з питань бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в установах Міністерства
юстиції України

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) та з метою забезпечення достовірності
бухгалтерського обліку, подання повної і своєчасної фінансової
звітності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації з питань бухгалтерського
обліку і фінансової звітності в установах Міністерства юстиції
України, що додаються.
2. Директору департаменту планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку і звітності Которобаю С.В. довести цей
наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції
в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції.
3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції забезпечити дотримання
Методичних рекомендацій з питань бухгалтерського обліку і
фінансової звітності в установах Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Крупка П.М.
Міністр Р.Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
12.09.2006 N 74/5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УСТАНОВАХ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Методичні рекомендації розроблено відповідно до статті 3
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) з метою надання практичної та методичної
допомоги підвідомчим установам Міністерства юстиції щодо ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.
Загальні положення
Організація бухгалтерського обліку в системі органів юстиції
покладається на відділи бухгалтерського обліку і звітності, які є
структурними підрозділами підвідомчих установ Міністерства юстиції
і несуть відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, цільове та
економне витрачання бюджетних коштів. Відділи очолюють начальники, кандидатури на призначення яких
погоджуються з департаментом планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку і звітності Міністерства юстиції України. Основними завданнями відділів є забезпечення цільового і
економного витрачання коштів, які виділяються з Державного бюджету
України; контроль за використанням і збереженням державних
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів; контроль за
правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття
зобов'язань; контроль за ефективним використанням коштів і майна;
контроль за станом і достовірністю бухгалтерського обліку і
фінансової звітності. Частиною 4 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) встановлено, що
порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності про виконання бюджетів в бюджетних установах
встановлюється Державним казначейством України відповідно до
законодавства. Підставою для бухгалтерського обліку і фінансової звітності є
первинні та зведені бухгалтерські документи, облікові регістри,
меморіальні ордери, головні та касові книги, матеріали
інвентаризацій, фінансова звітність бюджетної установи, а також
розпорядчі документи керівництва, які пов'язані з організацією
бухгалтерського обліку і складанням фінансової звітності. Перевірки стану бухгалтерського обліку здійснюються під час
проведення ревізій, які проводяться у такому порядку:
1. Ознайомлення з послідовністю відображення на рахунках
бухгалтерського обліку основних господарських операцій та
порівняння зі встановленою методологією облікових операцій.
2. Перевірка правильності, своєчасності і повноти
відображення на рахунках бухгалтерського обліку проведених
фінансово-господарських операцій шляхом звірки даних, відображених
у первинних документах, із регістрами аналітичного і синтетичного
обліку (даними меморіальних ордерів, книги "Журнал-головна" та
фінансової звітності): вступних залишків (сальдо), оборотів та
вихідних залишків (сальдо).
3. Звірка узагальнених даних книги "Журнал-головна" із
показниками фінансової звітності.
4. Перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризацій
основних засобів і запасів, правильності визначення розмірів
збитків та недостач, розкрадань, знищення (псування) майна.
5. Перевірка реальності дебіторської і кредиторської
заборгованості, своєчасності і повноти проведення інвентаризацій
розрахунків, підстав для списання з балансів дебіторської і
кредиторської заборгованості, вжиття заходів до осіб, винних у
перевищенні терміну строків позовної давності дебіторської
заборгованості. Питання організації бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в бюджетній установі регламентують наступні
нормативно-правові акти: - Бюджетний кодекс України ( 2542-14 ); - Закон України від 16.07.99 N 996-XIV ( 996-14 ) "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; - План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та
Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління
Державного казначейства України Міністерства фінансів України від
10.12.99 N 114 ( z0890-99 ); - Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ, затверджена наказом Державного казначейства України від
10.07.2000 N 61 ( z0497-00 ); - Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ
та порядок їх складання, затверджена наказом Державного
казначейства України від 27.07.2000 N 68 ( z0570-00 ); - Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів
бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства
України від 26.12.2003 N 242 ( z0106-04 ); - Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ,
затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000
N 64 ( z0459-00 ); - Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті,
затверджений наказом Державного казначейства України від
24.07.2001 N 126 ( z0670-01 ); - Порядок складання карток і книг аналітичного обліку
бюджетних установ, затверджений наказом Державного казначейства
України від 06.10.2000 N 100 ( z0747-00 ); - Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання
основних засобів, що належать установам і організаціям, які
утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів,
затверджена наказом Головного управління Державного казначейства
України та Державного комітету статистики України від 02.12.97
N 125/70 ( z0612-97 ); - Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена
наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 N 125
( z0937-00 ); - Типова інструкція про порядок списання матеріальних
цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом
Державного казначейства України та Міністерства економіки України
від 10.08.2001 N 142/181 ( z0787-01 ); - Інструкція про складання типових форм обліку та списання
запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного
казначейства України від 18.12.2000 N 130 ( z0962-00 ); - Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних
установ операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей, затверджена наказом Державного казначейства України від
16.12.2002 N 232 ( z0019-03 ); - "Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и
организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР",
утвержденная приказом Министерства финансов СССР от 10.03.87 N 61
( v0061400-87 ) (в частині, що не суперечить чинним
нормативно-правовим актам України); - Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 24.05.95 N 88 ( z0168-95 ); - наказ Міністерства статистики України від 22.05.96 N 144
( v0144202-96 ) "Про затвердження типових форм первинного обліку
по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі"; - наказ Міністерства статистики України від 09.10.95 N 253
( v0253202-95 ) "Про затвердження типових форм первинного обліку"
(первинний облік особового складу та робочого часу); - наказ Міністерства статистики України від 11.03.96 N 67
( v0067202-96 ) "Про затвердження типових форм первинного обліку
бланків суворої звітності" та інші.
1. Організація бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік повинен підтвердити повноту і
достовірність інформації, відображеної в регістрах її
бухгалтерського обліку і фінансовій звітності. Згідно з частиною третьою статті 8 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше
трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган
(посадова особа), який здійснює керівництво установою відповідно
до законодавства та установчих документів. Лише в одному випадку відповідальність за бухгалтерський
облік покладено на інших осіб. Це стосується процесу ліквідації
організації, під час якої відповідальність за бухгалтерський облік
господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією (включаючи оцінку
майна і зобов'язань та складання ліквідаційного балансу і
фінансової звітності), покладається на ліквідаційну комісію, яка
утворюється відповідно до законодавства.
1.1. Організаційна форма ведення бухгалтерського обліку Відповідно до частини 4 статті 8 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
бюджетна організація має право самостійно обрати одну з чотирьох
форм організації бухгалтерського обліку: - введення до штату посади бухгалтера або створення
бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; - користування послугами спеціаліста з бухгалтерського
обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; - ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; - самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності безпосередньо власником або керівником організації.
1.2. Повнота відображення здійснених господарських операцій в
облікових регістрах бюджетної установи Загальні вимоги до усіх меморіальних ордерів: - позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді
відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги
"Журнал-головна"; - кожний меморіальний ордер підписується трьома особами:
виконавцем, особою, що його перевірила, та керівником фінансової
служби (головним бухгалтером); - про операції, проведені в іноземній валюті, здійснюються
одночасно два записи окремими рядками - в національній та
іноземній валюті; - залишки коштів на кожному субрахунку на початок і кінець
місяця, виведені на підставі первинних документів у меморіальних
ордерах, мають бути тотожними із залишками по цих субрахунках у
книзі "Журнал-головна"; - суми оборотів за місяць як за дебетом, так і за кредитом
кожного субрахунку, виведені на підставі первинних документів у
меморіальних ордерах, мають бути тотожними із залишками по цих
субрахунках у книзі "Журнал-головна"; - в установі ведеться лише одна книга "Журнал-головна", у
якій відображаються усі без винятку операції із коштами загального
і спеціального фондів. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
(далі - План рахунків) та Порядок застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ (далі - Порядок
застосування Плану рахунків) затверджено наказом Головного
управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114
( z0890-99 ) (далі - наказ N 114). Вимоги Плану рахунків і Порядку
застосування Плану рахунків є обов'язковими для всіх установ та
організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів
державного та/або місцевого бюджетів (п. 2 наказу N 114). Разом з
тим міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за
погодженням з Державним казначейством України, у разі потреби,
мають право давати вказівки про порядок застосування положень з
бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням
специфіки їх діяльності. Пунктом 5 наказу N 114 ( z0890-99 ) встановлено, що
"Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях,
состоящих на Государственном бюджете СССР", затверджена наказом
Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61 ( v0061400-87 ),
Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів
бюджетних установ та звітності про них, затверджена наказом
Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98
N 63 ( z0561-98 ), та Інструкція з обліку основних засобів
бюджетних установ, затверджена спільним наказом Головного
управління Державного казначейства України, Міністерства економіки
України та Державного комітету статистики України від 02.12.97
N 124/136/71 ( z0609-97 ), зберігають свою чинність у частині, що
не суперечить вимогам Плану рахунків, затвердженого наказом N 114. Форми меморіальних ордерів та порядок їх складання наведено в
додатку 1.
1.3. Система внутрішнього контролю за станом бухгалтерського
обліку та складанням фінансової звітності. Коло працівників, яким
надано право підписання бухгалтерських документів. Правила
документообороту і технологія обробки облікової інформації Відповідно до п. 2.13 Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого
наказом Міністерством фінансів України від 24.05.95 р. N 88
( z0168-95 ) (далі - Положення N 88), керівник організації
зобов'язаний забезпечити фіксування фактів здійснення усіх
господарських операцій, що були проведені, у первинних документах
та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками
правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та
подання для обліку відомостей і документів. Керівником установи
затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл
(підписувати первинні документи) на здійснення господарських
операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів і
документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів
та іншого майна, а також обмежений перелік осіб, які мають право
підписувати документи на здійснення операцій з видачі товарів і
цінностей, бланків суворої звітності. З метою упорядкування руху та своєчасного одержання записів у
бухгалтерському обліку первинних документів відповідно до пп. 5.1
Положення N 88 ( z0168-95 ), наказом керівника встановлюється
графік документообігу, в якому зазначаються терміни створення або
одержання від інших підприємств, установ і організацій документів,
прийняття їх до обліку, передачі в обробку та до архіву.
Відповідно до Положення N 88, графік документообігу повинен
забезпечувати оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через
які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний
термін його знаходження у підрозділі, а також сприяти поліпшенню
облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського
обліку, поліпшенню рівня його механізації та автоматизації. Графік
документообігу оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із
створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним
підрозділом установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх
взаємозв'язку і термінів виконання робіт. Працівники установи
створюють і подають первинні документи, які відносяться до сфери
їх діяльності за графіком документообігу. Кожному виконавцю
видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік
документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця,
терміни їх подання та підрозділи установи, до яких передаються ці
документи. Контроль за дотриманням виконавцями графіка
документообігу здійснюється керівником фінансової служби (головним
бухгалтером), вимоги якого, щодо порядку подання до бухгалтерії
необхідних документів та відомостей, є обов'язковими для усіх
підрозділів і служб. Наприклад, для своєчасного і правильного нарахування
працівникам заробітної плати, строк виплати якої встановлено 1 та
16 числа, керівники структурних підрозділів або табельники повинні
своєчасно (скажімо, до 27 та 12 числа) подати до розрахункового
відділу табелі, наряди, акти виконаних робіт, відділ кадрів -
накази і розпорядження по особовому складу, загальний відділ або
канцелярія - накази про преміювання та відрядження. Конкретні
прізвища (посади) виконавців та строки подання зазначених
документів встановлюються графіком документообігу.
1.4. Положення про відділ бухгалтерського обліку і звітності
(бухгалтерську службу), посадові обов'язки кожного працівника
відділу Відділ, на який покладено функцію ведення бухгалтерського
обліку (централізованого) та складання фінансової звітності,
повинен мати Положення про відділ (бухгалтерську службу) із
визначенням кола посадових обов'язків кожного працівника відділу. У цьому Положенні: - встановлюється, що всі господарські операції закріплені у
посадових обов'язках за працівниками фінансових служб, немає
господарських операцій, відповідальність за ведення яких не
покладено на конкретних працівників, внаслідок чого такі операції
залишаються поза обліком або ведуться з порушенням встановленого
порядку; - визначається коло осіб, відповідальних за своєчасний і
повний облік певних операцій. Це необхідно для правильного встановлення осіб, винних у
незаконному/нецільовому витрачанні коштів, виявлених під час
ревізії. Відповідно до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській
РСР" ( 8312-11 ), усі первинні документи, облікові регістри і
бухгалтерська звітність повинні складатися українською мовою, а
документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і
складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований автентичний
переклад на українську. Особливо важливе значення це має, якщо
мають місце зовнішньоекономічні операцій, а також при направленні
у закордонне відрядження працівників установи - всі документи, на
підставі яких вносяться записи у регістри бухгалтерського обліку,
повинні бути перекладені українською. Це стосується договорів
(угод, контрактів), запрошень, підтверджень, розрахунків,
рахунків, квитанцій, вантажно-митних декларацій тощо.
1.5. Заходи щодо забезпечення збереження опрацьованих
бухгалтерією документів та запобігання непомітному
несанкціонованому внесенню змін до них Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку,
бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов'язковій передачі до
архіву. Відповідно до пп. 6.2 Положення N 88 ( z0168-95 ) до
передачі до архіву зазначені документи зберігаються в бухгалтерії
у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах. Відповідальність за
їх збереженням покладається на керівника фінансової служби
(головного бухгалтера). Бланки суворої звітності зберігаються в
сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що
забезпечують їх схоронність. Строки зберігання документальних
матеріалів, що утворюються за час діяльності установи,
затверджуються Головним архівним управлінням при Кабінеті
Міністрів України (на даний час слід використовувати Перелік
типових документів, що створюються в діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і
підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів,
затверджений наказом Головного архівного управління при Кабінеті
Міністрів України від 20.07.98 N 41 ( z0576-98 ). Згідно з пп. 6.7 Положення N 88 ( z0168-95 ) зберігання
первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і
були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських
звітів і балансів, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує
керівник фінансової служби (головний бухгалтер). Видача таких
документів з бухгалтерії і з архіву установи працівникам інших
структурних підрозділів установи може провадитися тільки за
рішенням керівника фінансової служби (головного бухгалтера). У разі зникнення або знищення первинних документів, облікових
регістрів і звітів керівник установи повинен письмово повідомити
про це правоохоронні органи та своїм наказом призначити комісію
для встановлення переліку відсутніх документів і розслідування
причин їх пропажі або знищення (такі дії керівника регламентовані
підпунктом 6.10 пункту 6 Положення N 88 ( z0168-95 ). Для участі в
роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони
і державного пожежного нагляду. Результати роботи комісії
оформляються актом, який затверджується керівником установи. Копія
акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває
установа, а також державній податковій інспекції та місцевому
фінансовому органу у 10-денний термін. Після зникнення або
знищення документів керівник установи має вжити заходів для
поновлення обліку (за той період, за який документи зникли або
зіпсовані) та для подальшого продовження ведення обліку всіх
господарських операцій.
2. Послідовність відображення на рахунках бухгалтерського
обліку основних господарських операцій та порівняння з
встановленою методологією облікових операцій З метою забезпечення єдності відображення однорідних за
змістом господарських операцій на відповідних синтетичних
субрахунках бухгалтерського обліку із застосуванням вимог нового
Плану рахунків ( z0890-99 ) наказом Державного казначейства
України від 10.07.2000 N 61 ( z0497-00 ) затверджено Інструкцію
про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення основних господарських операцій бюджетних установ
(далі - Інструкція N 61 (нова)). Цією Інструкцією роз'яснено
основні господарські операції бюджетних установ з надходження,
збереження і використання основних засобів та інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів, запасів, зобов'язань та
інших операцій із розрахунків, надходження і витрачання бюджетних
коштів установ відповідно до затверджених кошторисів. При проведенні бухгалтерських записів бюджетними установами
застосовуються субрахунки (рахунки другого порядку), установлені
Планом рахунків ( z0890-99 ), виходячи із загальнодержавних та
галузевих потреб управління, контролю, аналізу та звітності.
Господарські операції установ можуть відображатися за допомогою
додаткових субрахунків (рахунків третього, четвертого порядків
тощо), з обов'язковим збереженням номерів субрахунків (рахунків
другого порядку). Кореспонденція субрахунків, що не наведена в Інструкції N 61
( z0497-00 ) (нова), визначається установою, виходячи з норм
кореспонденції субрахунків та нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку бюджетних установ. Правильність і послідовність відображення на рахунках
бухгалтерського обліку основних господарських операцій та
порівняння їх із встановленою методологією облікових операцій
свідчить про те, що в обліку і звітності установи знайшли повне і
своєчасне відображення усі здійснені господарські операції.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити нарахування та
відповідність доходів і витрат, тобто для визначення фінансового
результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного
періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів
(абзац 7 статті 4 Закону N 996 ( 996-14 ). При цьому доходи і
витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження
або сплати грошових коштів. Наприклад, у державних нотаріальних конторах плата за
послуги, відповідно звітів нотаріусів про надані послуги, повинна
нараховуватись щомісяця бухгалтерською проводкою по дебету рахунка
364 "Розрахунки з різними дебіторами" та кредиту рахунка 711
"Доходи за спеціальними коштами", а фактичне надходження плати за
послуги має відображатися проводкою по дебету рахунків 301 "Каса в
національній валюті" або 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для
обліку спеціальних коштів" та кредиту рахунка 364 "Розрахунки з
іншими дебіторами". Таким чином, на кожне перше число дебетові
(заборгованість за послуги) або кредитові залишки (попередня
оплата за послуги), дебетові (вартість наданих за місяць послуг)
та кредитові обороти (надходження плати за послуги) по рахунку 364
"Розрахунки з різними дебіторами" повинні підтверджуватися даними
аналітичного обліку розрахунків у меморіальному ордері N 4
"Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами"
(ф. N 408 (бюджет) ( z0570-00 ), яка повинна вестися окремо за
кожним дебітором. Записи у відомості повинні здійснюватись
позиційним методом (за кожною операцією, кожним документом).
Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок
коштів спеціального фонду, ведуться в окремому меморіальному
ордері. Своєчасність і повноту нарахування плати за послуги слід
перевірити шляхом зіставлення звітів нотаріусів за надані послуги,
даних меморіального ордера N 4 "Накопичувальна відомість за
розрахунками з іншими дебіторами" ( z0570-00 ) з даними
меморіального ордера N 14 "Накопичувальна відомість нарахування
доходів спеціального фонду бюджетних установ", форма N 409
(бюджет). Для обліку операцій нарахування доходів за спеціальними
коштами (субрахунок 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за
послуги") та за іншими власними надходженнями (субрахунок 712
"Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ",
713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду") на кожен
вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні
ордери, які нумеруються відповідно N 14-1, 14-2. Інструкцією N 61 ( z0497-00 ) (нова) - розділ VII "Облік
операцій з власними надходженнями та інші операції" передбачено
відображення в обліку видатків за рахунок коштів, що надійшли за
послуги, бухгалтерськими проводками по дебету рахунка 811 "Видатки
за спеціальними коштами" та кредиту рахунків 364 "Розрахунки з
іншими дебіторами", 675 "Розрахунки з іншими кредиторами". Разом з
тим Порядком застосування Плану рахунків (наказ N 114 ( z0890-99 )
по рахунку 811 "Видатки спеціального фонду" встановлено, що при
здійсненні видатків за коштами, отриманими як плата за послуги,
повинен дотримуватись той самий порядок, який встановлено щодо
бюджетних коштів. При цьому, витрати такі, як: - авансові платежі без підтвердження факту отримання і
використання виробничих запасів (споживання послуг, приймання
робіт); - витрати, що відносяться до доходів майбутніх періодів (коли
послуги бюджетною установою ще не надані); - витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути
віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на
собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється
декілька їх видів, не можуть списуватись одразу на видатки (рахунок 801 "Видатки
загального фонду", 811, 812, 813 "Видатки спеціального фонду").
3. Правильність, своєчасність і повнота відображення на
рахунках бухгалтерського обліку здійснених господарських операцій
шляхом звірки між даними аналітичного і синтетичного обліку (за
даними меморіальних ордерів та книги "Журнал-головна"): вступних
залишків (сальдо), оборотів та вихідних залишків (сальдо) Перевірку розрахунків з підзвітними особами бухгалтеру
доцільно проводити у такій послідовності: - перевірити кожен авансовий звіт, підрахувавши суми, що
підлягають списанню з підзвіту кожної підзвітної особи; - зіставити суми, зазначені у авансових звітах, з сумами,
вказаними у меморіальному ордері N 8 "Накопичувальна відомість за
розрахунками з підзвітними особами" ( z0570-00 ); - перевірити правильність виведення залишків на кінець місяця
по кожній підзвітній особі та в цілому по меморіальному ордеру N 8
"Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами"
( z0570-00 ). Одночасно слід перевірити: - чи всі товарно-матеріальні цінності, придбані за готівку,
своєчасно і у повному обсязі оприбутковано установою; - чи до всіх авансових звітів додано необхідні
підтверджувальні документи; - чи своєчасно складено підзвітною особою та затверджено
керівником авансовий звіт; - чи дотримуються строки, встановлені для подання авансових
звітів та для повернення невикористаної готівки; - чи не призвело несвоєчасне повернення підзвітних сум до
перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі; - чи немає випадків видачі готівки під звіт особам, які не
відзвітували за раніше отримані під звіт кошти; - чи не рахується заборгованість за звільненими працівниками
тощо.
4. Звірка між узагальненими даними книги "Журнал-головна" та
показниками фінансової звітності Відображена у додатку 2. Після перевірки первинних документів і зіставлення їх з
записами у меморіальних ордерах необхідно зіставити між собою
дані: - меморіальних ордерів з книгою "Журнал-головна"; - меморіальних ордерів з показниками фінансової звітності; - книги "Журнал-головна" з показниками фінансової звітності. Шляхом підбиття підсумків по кожному субрахунку (рахунку)
обліку по книзі "Журнал-головна" та зіставлення отриманих сум з
показниками фінансової звітності слід впевнитися, що до фінансової
звітності внесено всю інформацію про фактичні та потенційні
наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на
рішення, що приймаються на її основі. Крім того, слід вибірково (а
при виявленні розходжень - суцільним методом) звірити аналогічні
показники фінансової звітності різних форм між собою. Порядок подання фінансової звітності (далі - Порядок)
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000
N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності". Пунктом 2 цього Порядку встановлено, що фінансова
звітність подається органам, до сфери управління яких належать
підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам
(засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно
із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам
державної статистики; щодо використання бюджетних асигнувань,
одержаних з державного бюджету, - органам Державного казначейства,
а щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів,
відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій,
міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій. Відповідно до п. 3 Порядку ( 419-2000-п ), терміни подання
фінансової звітності встановлює міністерство або інший орган
виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства,
або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління
майном підприємств комунальної власності. Терміни подання фінансової звітності підвідомчих установ
встановлюються Міністерством юстиції України. Установи та організації (п. 6 Порядку ( 419-2000-п ), основна
діяльність яких фінансується за рахунок бюджету та які перебувають
на казначейському обслуговуванні кошторисів, подають погоджену з
органами Державного казначейства фінансову звітність органам, до
сфери управління яких вони належать. Порядок складання місячної, квартальної та річної фінансової
звітності установами та організаціями, які отримують кошти
державного або місцевих бюджетів, затверджується наказами
Державного казначейства України на кожний бюджетний рік. Вимоги до складання й подання річних бухгалтерських звітів,
що викладені у відповідних наказах, є обов'язковими для виконання
всіма установами й організаціями, що є розпорядниками або
одержувачами бюджетних коштів. У 2006 році підвідомчі установи Міністерства юстиції, що
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,
складають квартальну фінансову звітність за формами, наведеними
нижче:
------------------------------------------------------------------ | СКЛАД ФІНАНСОВОЇ КВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЩО | |УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО АБО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, | | у 2006 році | |----------------------------------------------------------------| | 1 |- "Баланс", форма N 1 ( za447-06 ) | |----------------------------------------------------------------| |Форма складається на підставі даних "Журнал-головна", що | |заздалегідь звірені з даними регістрів аналітичного та | |синтетичного обліку на кінець періоду. При цьому, залишки на | |рахунках обліку на початок року повинні бути тотожні відповідним| |даним на кінець року в формі 1 "Баланс" ( za447-06 ) за | |попередній рік та перенесені на початок звітного року. Установи | |складають єдиний "Баланс" (форма N 1), який відображає результат| |всіх проведених господарських операцій за коштами загального і | |спеціального фондів бюджету. | |Кожна установа заповнює в "Балансі" тільки ті рядки, які | |стосуються її діяльності. | |----------------------------------------------------------------| | 2 |- "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи",| | |форми N 2д, N 2м ( za447-06 ) | |----------------------------------------------------------------| |Форми складаються установами, що отримують кошти загального | |фонду державного або місцевих бюджетів про отримані і | |використані асигнування згідно з кошторисом та планом асигнувань| |на підставі інформації "Журнал-головна" і відповідних карток | |аналітичного обліку. | |Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації | |видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової | |класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у | |розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та | |класифікації кредитування бюджету. Також складається зведений | |звіт форми N 2д, N 2м ( za447-06 ) за всіма кодами програмної | |класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за | |всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування | |місцевих бюджетів. | |----------------------------------------------------------------| | 3 |- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як| | |плата за послуги, що надаються бюджетними установами", | | |форми N 4-1д, N 4-1м ( za447-06 ) | | |- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за| | |іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", | | |форми N 4-2д, N 4-2м ( za447-06 ) | | |- "Звіт про надходження і використання інших надходжень | | |спеціального фонду", форми N 4-3д, N 4-3м ( za447-06 ) | | |- "Звіт про надходження і використання інших надходжень | | |спеціального фонду (позики міжнародних фінансових | | |організацій)", форми N 4-3д.1, N 4-3м.1 ( za447-06 ) | | |- "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на| | |виконання програм соціально-економічного та культурного | | |розвитку регіонів", форма N 4-4д ( za447-06 ) | |----------------------------------------------------------------| |Форми складаються в разі надходження і використання коштів | |спеціального фонду у розрізі кодів програмної класифікації | |видатків та кредитування державного бюджету або у розрізі кодів | |тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих | |бюджетів за інформацією "Журнал-головна" та карток аналітичного | |обліку касових і фактичних видатків за спеціальним фондом. | |----------------------------------------------------------------| | 4 |- "Звіт про заборгованість бюджетних установ", форми N 7д, | | |N 7м ( za447-06 ) | | |- "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими | | |програмами", форми N 7д.1, N 7м.1 ( za447-06 ) | |----------------------------------------------------------------| |"Звіт про заборгованість бюджетних установ" ( za447-06 ) | |складається на підставі даних бухгалтерського обліку про | |фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла| |в установі при виконанні кошторису за поточний та минулі | |роки. | |До форми N 7д, N 7м ( za447-06 ) не включається заборгованість | |за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали | |внаслідок Чорнобильської катастрофи, за внутрішньовідомчими | |розрахунками з централізованого постачання матеріальних | |цінностей, розрахунки за депозитними операціями, довгострокові | |зобов'язання, короткострокові позики, поточна заборгованість за | |довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові векселі видані, | |заборгованість за недостачами і крадіжками коштів та | |матеріальних цінностей, розрахунки з депонентами та | |заборгованість за іншими сумами, що підлягають утриманню в | |установленому порядку. | |"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими | |програмами" ( za447-06 ) складається за сумами заборгованості | |установи за звітний період, що виникла при виконанні кошторису | |за поточний та минулі роки за окремими кодами програмної | |класифікації видатків та кредитування державного бюджету або | |окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування| |місцевих бюджетів та не пов'язана з видатками установи на її | |утримання. | |Дані зазначеної форми мають бути тотожними відповідним даним | |форми 1 "Баланс" ( za447-06 ). | |----------------------------------------------------------------| | 5 |Пояснювальна записка | |----------------------------------------------------------------| |Пояснювальна записка включає текст та додатки (довідки і | |реєстри). | |Текстова частина пояснювальної записки повинна містити: | |- загальну інформацію (назву бюджетної установи та її | |місцезнаходження, короткий опис основної діяльності, середню | |чисельність працівників, висвітлення форми ведення | |бухгалтерського обліку тощо); | |- роз'яснення щодо виявлених помилок минулих років та пов'язаних| |з ними коригувань; | |- зміни у фінансовому стані бюджетної установи за звітний | |період; | |- надходження коштів для виконання окремих доручень, благодійних| |внесків, грантів, дарунків та інвестицій у національній та | |іноземній валюті, підставу та мету їх отримання, номер | |розпорядчого документа, назву юридичної особи та строк | |погашення; | |- розшифровку поточних рахунків, що відкриті в установах банків,| |підстави для наявності таких рахунків із зазначенням залишків на| |цих рахунках та виду коштів (для бюджетних установ, що | |переведені на казначейське обслуговування) тощо. | |До пояснювальної записки додаються такі довідки: довідка про | |суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за | |операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м | |( za447-06 ), довідка про депозитні операції бюджетних установ, | |інформація про виконання статті 79 Закону України "Про Державний| |бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ), інформація про рух | |коштів на рахунках відділень АКБ "Україна" за коштами Державного| |бюджету України. | ------------------------------------------------------------------
Форми фінансової звітності та пояснювальна записка
підписуються керівниками установ та організацій і керівниками
фінансових служб (головними бухгалтерами). Непідписані звіти
вважаються недійсними. При казначейській формі обслуговування
кошторисів фінансові звіти розпорядників бюджетних коштів
перевіряються в частині відповідності окремих даних форм
фінансової звітності на відповідність аналогічних даних,
відображених в обліку органів Державного казначейства України, і
візуються останніми із проставленням підпису, печатки або штампа
на кожній сторінці звіту. Зміни у звіти, що завізовані відповідними органами Державного
казначейства України, вносяться виключно за погодженням з
останніми. Після підготовки та наявності всіх форм звітності слід
перевірити тотожність звітних даних на початок року (періоду) з
показниками книги "Журнал-головна". У разі неспівпадання цих даних
(наприклад, при передачі або прийнятті частини або цілих установ),
у пояснювальній записці до звіту мають бути наведені причини
розходжень. При цьому, слід мати на увазі, що для встановлення
достовірності фінансової звітності бажано, щоб за визначений
період (не менше кварталу) суцільним порядком були перевірені усі
питання програми (або усі основні господарські процеси, які
впливають на фінансову звітність). Касові видатки по установі визначаються за формулою:
КВ = Зн + А - Зк,
де КВ - касові видатки за звітний період, Зн - залишок коштів на початок звітного періоду; А - отримані бюджетні асигнування; Зк - залишок коштів на кінець звітного періоду.
Аналогічно визначається розмір касових видатків по кожному
КЕКВ ( v0604201-01 ). Для перевірки узгодженості фактичних витрат, показаних у
формі N 2 ( za447-06 ), з даними книги "Журнал-головна", слід
також враховувати дебетові та кредитові залишки на рахунках
бухгалтерського обліку на початок та кінець звітного періоду і
залишки матеріалів та інших коштів. При аналізі відхилення проведених установою витрат необхідно
звернути увагу на наступне: Якщо касові видатки перевищують бюджетні асигнування - суму
перевищення слід кваліфікувати як бюджетне правопорушення.
Необхідно з'ясувати, за якими статтями видатків проведено такі
витрати і як це вплинуло на досягнення завдань бюджетних програм
установи, визначити причини та фактори, що вплинули на них,
одержати вичерпні пояснення посадових осіб, оскільки такі
порушення можуть нести за собою кримінальну відповідальність. Якщо фактичні видатки перевищують бюджетні асигнування - це
може свідчити як про взяття бюджетних зобов'язань на суму, що
перевищує бюджетні асигнування, встановлені кошторисом бюджетної
установи, так і про використання наявних на початок звітного
періоду товарно-матеріальних цінностей, резервів або дебіторської
заборгованості. Бухгалтеру слід детально визначити, за якими КЕКВ
( v0604201-01 ) виникли такі перевищення, ознайомитись із
відповідними первинними документами. Якщо фактичні та/або касові видатки менші за бюджетні
асигнування - це може свідчити як про економне і раціональне
використання бюджетних коштів, так і про завищення потреби
установи в бюджетних асигнуваннях та неефективне використання
виділених бюджетних коштів. Здійснення видатків не в повному
обсязі може бути пов'язане з невиконанням або неналежним
виконанням визначених заходів бюджетних програм. Разом з тим у
складі фактичних видатків могли бути заплановані видатки, без яких
можна було обійтися (непершочергові), та такі, які суперечать
вимогам законів, указів Президента, постанов Уряду України, іншим
документам нормативно-правового характеру. У такому випадку також
доцільно проаналізувати зміни у розрахунках, що відбулися за
звітний період, та обґрунтованість накопичення матеріальних
запасів. Якщо фактичні видатки перевищують касові - це може свідчити
про погашення дебіторської заборгованості, що обліковувалась на
початок звітного періоду, або про утворення (внаслідок отримання
товарів, робіт, послуг без здійснення попередньої оплати)
кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду. Крім
того, по статтях видатків на харчування, медикаменти, канцтовари,
видатків на утримання автотранспорту, капітальний ремонт,
придбання обладнання, м'якого інвентарю (інших видатків,
пов'язаних безпосередньо з виробничими запасами), перевищення
фактичних видатків над касовими може утворитися внаслідок списання
у звітному періоді майна, яке було придбано раніше. Якщо фактичні видатки менше касових - це може свідчити про
погашення кредиторської заборгованості, що обліковувалась на
початок звітного періоду, або про утворення (внаслідок здійснення
попередньої оплати) дебіторської заборгованості на кінець звітного
періоду. В останньому випадку необхідно пересвідчитися в
доцільності і законності таких авансових платежів (коли і кому
перераховано кошти, чи немає серед одержувачів коштів фіктивних чи
бездіяльних структур, чи дотримується установою обмеження
попередньої оплати місячним терміном, встановлене наказом
Міністерства фінансів України від 06.04.98 N 83 ( z0251-98 ). Порядок здійснення звірки показників форм річної фінансової
звітності та довідок до пояснювальної записки установами та
організаціями, які отримують кошти державного або місцевих
бюджетів, наведено у додатку 3.
5. Повнота і своєчасність проведення інвентаризацій,
правильність визначення розмірів збитків від недостач, розкрадань,
знищення (псування) майна Єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів, розрахунків та інших статей балансу міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, установами і
організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх
рівнів (далі - бюджетні установи), встановлено Інструкцією з
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ (далі - Інструкція N 90), затвердженою
наказом Головного управління Державного казначейства України від
30.10.98 N 90 ( z0728-98 ). Відповідно до п. 1.2 Інструкції N 90,
інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності
даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною
наявністю майна. Інвентаризації підлягає все майно установи,
незалежно від його місцезнаходження, і всі види фінансових
зобов'язань (п. 1.3 Інструкції N 90). Інвентаризація майна
проводиться за його місцезнаходженням та за
матеріально-відповідальними особами. Під час інвентаризації в
обов'язковому порядку проводиться констатація наявності об'єктів. Основними завданнями інвентаризації є: - виявлення фактичної наявності основних засобів,
матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів
у касах, на реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та
поточних рахунках; - виявлення невикористаних матеріальних цінностей; - дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і
грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації
матеріальних цінностей; - перевірка реальної вартості облікованих на балансі
матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської
заборгованості, в тому числі щодо тих, термін позовної давності
яких минув, та інших статей балансу Інвентаризаційна комісія повинна пересвідчитися, що
інвентаризацією своєчасно (тобто в терміни, передбачені підпунктом
1.5 Інструкції N 90 ( z0728-98 ) охоплено абсолютно всі статті
балансу, в тому числі і позабалансові статті (підпунктом 13.1
Інструкції N 90 встановлено, що інвентаризація позабалансових
статей проводиться за порядком, встановленим для інвентаризації
статей балансу). Для цього необхідно: - порівняти підсумкові облікові дані, наведені в
інвентаризаційних описах, з даними аналітичного і синтетичного
бухгалтерського обліку по кожному рахунку (субрахунку) обліку
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших
статей балансу; - звірити прізвища та кількість матеріально відповідальних
осіб, наведених у інвентаризаційних описах, з даними аналітичного
бухгалтерського обліку. Доцільно перевірити у відділі кадрів
установи про дату зарахування на роботу (звільнення з роботи)
матеріально відповідальних осіб, щоб з'ясувати, чи не рахуються
матеріальні цінності за звільненими працівниками; - звірити найменування дебіторів/кредиторів, суми
заборгованостей, наведених у інвентаризаційних описах (актах
звірки розрахунків), з даними аналітичного бухгалтерського обліку; - звірити залишки коштів на всіх відкритих установі рахунках,
наведених в інвентаризаційних описах (довідках - підтвердженнях
сальдо), з даними аналітичного бухгалтерського обліку тощо. Особливу увагу необхідно приділити правильності оформлення
результатів інвентаризації, а саме: - правильності виведення розходжень між даними
інвентаризаційних описів і даними бухгалтерського обліку (шляхом
зіставлення таких даних); - результати інвентаризації цінностей, які належать іншим
організаціям, з додатком копії опису повідомляють їхнім власникам; - протокол засідання інвентаризаційної комісії повинен
містити висновки та пропозиції щодо результатів інвентаризації; - у протоколі повинні бути наведені докладні дані про причини
та осіб, винних у нестачах, втратах і надлишках, а також про вжиті
заходи стосовно винних осіб; - протоколи інвентаризаційних комісій повинні бути
затверджені у 10-денний строк керівником установи; - результати інвентаризації повинні бути включені у звіт за
той період, в якому закінчена інвентаризація, а також у річний
звіт. Поширеними прикладами недодержання вимог Інструкції з
інвентаризації ( z0728-98 ) є: - відсутність у протоколах висновків і пропозицій щодо
результатів інвентаризації; - незатвердження (або несвоєчасне затвердження) керівником
установи результатів інвентаризації; - невідображення (або несвоєчасне відображення) в
бухгалтерському обліку виявлених інвентаризацією нестач, втрат та
надлишків; - відображення в обліку нестач та втрат майна в облікових
(балансових) сумах замість сум збитків, розрахованих відповідно до
Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116
( 116-96-п ), та Закону України від 06.06.95 N 217/95-ВР
( 217/95-ВР ) "Про визначення розміру збитків, завданих
підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням
(псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння та валютних цінностей". Відповідно до підпункту 15.1 Інструкції N 90 ( z0728-98 ),
виявлені під час інвентаризації розходження між фактичними
залишками матеріальних цінностей і грошових коштів з даними
бухгалтерського обліку регулюються установою в такому порядку: - основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, грошові
кошти та інше майно, які виявлені в надлишку, підлягають
оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення
фінансування установи з подальшим установленням причин виникнення
надлишків і винних у цьому осіб; - втрата матеріальних цінностей в межах затверджених норм
природних втрат списується за розпорядженням керівника установи на
зменшення фінансування. Норми природних втрат можуть
застосовуватися лише у разі виявлення фактичних нестач і після
заліку нестачі цінностей надлишками при пересортуванні. За
відсутності норм природних втрат втрата розглядається як нестача
понад норми; - нестача цінностей понад норми природних втрат, а також
втрати від псування цінностей відносяться на рахунок винних осіб
за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок,
нестач, знищення і псування матеріальних цінностей; - втрати і нестачі понад норми природних втрат матеріальних
цінностей, включаючи готову продукцію, у тих випадках, коли винні
не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом,
зараховуються на зменшення фінансування. При встановленні нестач і втрат, які виникли внаслідок
зловживань, відповідні матеріали протягом п'яти днів після
встановлення нестач і втрат підлягають передачі до слідчих
органів, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний
позов (підпункт 15.3 Інструкції з інвентаризації ( z0728-98 ). Нестачі матеріальних цінностей понад норми природних втрат,
втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а
також, якщо конкретні винуватці не встановлені, та втрати від
нерозкритих крадіжок списуються з балансів на зменшення
фінансування лише після ретельної перевірки дійсної відсутності
винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів
втрат в подальшому у наступному порядку (підпункт 15.4 Інструкції
N 90 ( z0728-98 ): - за кошторисами міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, їхніх
управлінь і відділів, виконавчих органів місцевих рад, незалежно
від суми по кожному випадку нестач або псування матеріальних
цінностей - відповідно, з дозволу керівників міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних
адміністрацій, начальників управлінь (відділів), голів виконавчих
органів місцевих рад; - за кошторисами установ, які утримуються за рахунок бюджету: а) на суму до 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
включно за кожним випадком нестач або псувань матеріальних
цінностей - з дозволу керівника установи; б) на суму від 75 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян включно за кожним випадком нестач або псування
матеріальних цінностей - з дозволу керівника вищестоящої установи; в) на суму понад 150 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян за кожним випадком нестач або втрат матеріальних
цінностей - з дозволу керівників міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій,
голів виконавчих органів місцевих рад. У документах, які установи подають для оформлення списання
нестач понад норми природних втрат і втрат від псування
матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито для
попередження таких втрат. Списання з балансу установи витрат на припинене будівництво,
витрат на проектно-розвідувальні роботи з нездійсненого
будівництва проводиться на підставі документів інвентаризації.
6. Реальність дебіторської і кредиторської заборгованості,
своєчасність і повнота проведення інвентаризацій розрахунків,
підстав для списання з балансів дебіторської і кредиторської
заборгованості Найтиповіші випадки неповного проведення інвентаризації є: - непроведення інвентаризації розрахунків з дебіторами і
кредиторами (підпунктом 15 пункту 1.5 Інструкції N 90 ( z0728-98 )
встановлено, що такі інвентаризації проводяться не менше двох
разів на рік); - непроведення інвентаризації розрахунків у порядку планових
платежів і з депонентами (згідно з тим самим підпунктом Інструкції
з інвентаризації ( z0728-98 ) - не менше одного разу на місяць); - непроведення інвентаризації матеріальних цінностей, які не
належать установі - як таких, що перебувають на обліку (в
орендному користуванні, на відповідальному зберіганні тощо), так і
невраховані з будь-яких причин (згідно з пунктом 1.6 Інструкції
N 90 ( z0728-98 ) - інвентаризації такого майна проводяться у
терміни, передбачені пунктом 1.5 зазначеної Інструкції). Слід детально перевірити наявність актів звірки за усіма
розрахунками установи та шляхом направлення запитів і проведення
зустрічних перевірок перевірити реальність заборгованості. По кожному факту списання з балансу установи дебіторської
заборгованості необхідно впевнитися, що вжито всі необхідні заходи
для своєчасного повернення коштів (відшкодування заборгованості
шляхом постачання товарів, виконання робіт, надання послуг). При перевірці списання з балансу кредиторської
заборгованості, терміни позовної давності якої минув, слід
проаналізувати, з яких причин утворилась така кредиторська
заборгованість: - внаслідок недофінансування; - внаслідок взяття зобов'язань у розмірах, що перевищували
затверджені кошторисами і планами асигнувань (або лімітами). (Зобов'язання - це будь-яке розміщення замовлення, укладення
контракту (угоди), придбання товару, послуга чи здійснення інших
ідентичних операцій протягом бюджетного року, згідно з якими
необхідно буде здійснити платежі з бюджету цього ж бюджетного року
або у майбутньому).
Водночас доцільно проаналізувати, чи не витрачалися кошти на
непершочергові витрати (з їх оплатою), внаслідок чого першочергові
витрати залишились не оплаченими і обліковуються у складі
кредиторської заборгованості з ризикованими термінами позовної
давності (близько до 3 років). Крім того, слід переконатися, що на позабалансовому рахунку
07 "Списані активи та зобов'язання" належним чином ведеться облік
заборгованості протягом п'яти років з моменту списання для нагляду
за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану
неплатоспроможних дебіторів та кредиторська заборгованість, яка
виникла через недофінансування.
Директор департаменту
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку і
звітності С.В.Которобай

Додаток 1

ФОРМИ
меморіальних ордерів бюджетних установ
та порядок їх складання, затверджені наказом
Державного казначейства України
від 27.07.2000 N 68
( z0570-00 )

Інструкцією про форми меморіальних ордерів ( z0570-00 )
встановлено такі форми меморіальних ордерів (далі - м/о) при
веденні бухгалтерського обліку без застосування технічних засобів: М/о N 1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями,
форма N 380 (бюджет) ( z0570-00 ). Застосовується при обробці
звітів касирів з метою систематизації оборотів у касі за поточний
місяць. Кожен звіт касира заноситься до накопичувальної відомості
за відповідними кореспондуючими субрахунками одним рядком, тобто
записуються всі обороти в касі з надходження та витрачання коштів
за дебетом чи кредитом відповідних субрахунків рахунку 30 "Каса".
М/о для національної і кожного виду іноземної валюти складаються
окремо та нумеруються відповідно N 1-1, 1-2 тощо. При перенесенні
підсумків руху коштів у касі з накопичувальної відомості до книги
"Журнал-головна" виключаються обороти із надходження готівкових
коштів з реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних)
рахунків до каси установи та із внесення готівкових коштів з каси
на зазначені вище рахунки (оскільки ці записи переносяться з
м/о N 2 та N 3). М/о N 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів
загального фонду в органах Державного казначейства України
(установах банків), форма N 381 (бюджет) ( z0570-00 ).
Використовується для відображення в обліку операцій з надходження
на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків
загального фонду. М/о за кожним реєстраційним (особовим, поточним)
рахунком складаються окремо і нумеруються N 2-1, 2-2, 2-3 тощо.
Операції з руху коштів загального фонду в іноземній валюті
оформляються окремими м/о за видами валют. Записи здійснюються на
підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних)
рахунків з доданням до них підтвердних документів (платіжних
доручень тощо). М/о N 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів
спеціального фонду в органах Державного казначейства України
(установах банків), форма N 382 (бюджет) ( z0570-00 ).
Використовується для відображення в обліку операцій з надходження
на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків
спеціального фонду. М/о за кожним спеціальним реєстраційним
(поточним) рахунком складаються окремо і нумеруються N 3-1, 3-2,
3-3- тощо. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній
валюті оформляються окремими м/о за видами валют. Записи
здійснюються на підставі щоденних виписок зі спеціальних
реєстраційних (поточних) рахунків із доданням до них підтвердних
документів. М/о N 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими
дебіторами", форма N 408 (бюджет) ( z0570-00 ). Відомість
складається за субрахунком 364 "Розрахунки з іншими дебіторами"
окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної
класифікації видатків, записи здійснюються позиційним методом - за
кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним
дорученням, рахунком тощо). Операції за розрахунками з дебіторами,
що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в
окремому м/о за даною формою. М/о N 5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної
плати та стипендій", форма N 405 (бюджет) ( z0570-00 ). В
установах, де виписується декілька розрахунково-платіжних
відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке
і є м/о з заробітної плати та стипендій. Записи в ордері
систематизуються за функціональною класифікацією та найменуванням
установ, що обслуговуються. При нарахуванні заробітної плати та
стипендій за рахунок коштів спеціального фонду вони
систематизуються і за видами коштів спеціального фонду. На суму
нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування внесків на
обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, в тому числі на
обов'язкове страхування на випадок безробіття. М/о N 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими
кредиторами", форма N 409 (бюджет) ( z0570-00 ). Відомість
складається за субрахунком 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"
окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної
класифікації видатків; записи здійснюються позиційним методом - за
кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним
дорученням, рахунком тощо). Операції за розрахунками з
кредиторами, що здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду,
ведуться в окремому ордері за даною формою. М/о N 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку
планових платежів", форма N 410 (бюджет) ( z0570-00 ). У
накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків за продукти
харчування, медикаменти та перев'язувальні засоби, що здійснюються
в порядку планових платежів. Облік ведеться окремо за кожним
постачальником, операції відображаються у розрізі кодів
економічної класифікації видатків. Операції за розрахунками в
порядку планових платежів, що здійснюються за рахунок коштів
спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.
Записи здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням,
рахунком тощо) в міру здійснення операцій. М/о N 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з
підзвітними особами", форма N 386 (бюджет) ( z0570-00 ). У
накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з підзвітними
особами в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Накопичувальна відомість складається за субрахунком 362
"Розрахунки з підзвітними особами" щомісячно позиційним способом.
Операції за розрахунками з підзвітними особами, що здійснюється за
рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за
даною формою. М/о N 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення
необоротних активів", форма N 438 (бюджет) ( z0570-00 ).
Використовується для обліку вибуття та переміщення до інших
установ, організацій та матеріально відповідальних осіб
матеріальних цінностей, що відносяться до необоротних активів.
Записи здійснюються щодо кожного документа ("Акт
прийняття-передачі основних засобів" ф. N ОЗ-1 ( z0612-97 ), "Акт
про списання основних засобів" ф. N ОЗ-3, "Акт про списання
автотранспортних засобів" ф. N ОЗ-4, "Акт про списання вилученої з
бібліотеки літератури" ф. N ОЗ-5) із зазначенням матеріально
відповідальної особи. М/о N 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення
малоцінних та швидкозношуваних предметів", форма N 439 (бюджет)
( z0570-00 ). Використовується для обліку вибуття та переміщення
до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб
малоцінних та швидкозношуваних предметів. Записи здійснюються за
кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи. М/о N 11 "Зведення накопичувальних відомостей про надходження
продуктів харчування", форма N 398 (бюджет) ( z0570-00 ).
Меморіальний ордер використовується в тих випадках, коли установою
складається декілька накопичувальних відомостей про надходження
продуктів харчування. Меморіальний ордер складається за
результатами місяця на підставі накопичувальних відомостей про
надходженням продуктів харчування окремо за кожною матеріально
відповідальною особою (обслуговуючою установою). М/о N 12 "Зведення накопичувальних відомостей про витрачання
продуктів харчування", форма N 411 (бюджет) ( z0570-00 ).
Меморіальний ордер використовується в тих випадках, коли установою
складається декілька накопичувальних відомостей про витрачання
продуктів харчування. Меморіальний ордер складається за
результатами місяця на підставі накопичувальних відомостей про
витрачання продуктів харчування окремо за кожною матеріально
відповідальною особою (обслуговуючою установою). М/о N 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів",
форма N 396 (бюджет) ( z0570-00 ). Використовується для обліку
операцій про витрачання матеріалів, крім продуктів харчування. До
меморіального ордеру дані заносяться з первинних документів про
витрачання матеріалів (накладних на видачу, забірних карток та
ін.). Записи за дебетом субрахунків, що кореспондують з
матеріальними субрахунками, здійснюються у розрізі кодів
економічної класифікації. М/о N 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів
спеціального фонду бюджетних установ", форма N 409 (бюджет)
( z0570-00 ). Накопичувальна відомість використовується для обліку
операцій нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 711
"Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги", 712 "Доходи
за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", 713
"Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду"). На кожен вид
доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні
ордери, які нумеруються відповідно N 14-1, 14-2, 14-3. М/о N 15 "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на
утримання дітей", форма N 406 (бюджет) ( z0570-00 ). У
централізованих бухгалтеріях на підставі відомостей за
розрахунками з батьками складається зведення відомостей. Зведення
відомостей відкривається виведенням залишку на початок місяця. У
кінці місяця за всіма графами підраховуються підсумки на кінець
місяця. Усі записи здійснюються окремо за кожною обслуговуючою
установою (дитячою групою). М/о N 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку"
( z0570-00 ). У накопичувальній відомості ведеться облік
надходження та вибуття в розрізі об'єктів позабалансового обліку. Примітка. До об'єктів позабалансового обліку відносяться: - необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за
договором оренди; - товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на
відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для
використання науково-дослідних і конструкторських робіт за
договорами; - товарно-матеріальні цінності, оплачені органом вищого рівня
із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї
системи, які перебувають на інших бюджетах; - усі види обладнання і предметів тирів, спортивних
стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо; - витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в
експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані
на результати виконання кошторису; - перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними
організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців; - заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними
обладнання, білизну, інструменти та інші цінності; - списана дебіторська заборгованість; - бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і
видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки
посвідчень тощо); - бланки суворої звітності у відповідності з переліками,
затвердженими міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади; - путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових
та інших організацій; - суми коштів загального та спеціального фондів, планові
асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських,
селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів. "Книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати і
стипендій", форма N 441 (бюджет) ( z0570-00 ). У книзі ведеться
облік депонованих сум заробітної плати і стипендій. Записи в цій
книзі проводяться за кожним депонентом. У відповідних графах
"Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" повинні бути вказані
місяць, у якому утворилась депонентська заборгованість, номери
платіжних відомостей і суми, а в графах "Дебет - виплачено"
напроти прізвища депонента записується номер видаткового касового
ордера та виплачена сума. М/о N _____, форма N 274 (бюджет) ( z0570-00 ),
застосовується для відображення операцій, що не фіксуються в
м/о N 1-16, та для операцій, за якими не потрібно складати
накопичувальні відомості та зведення. Записи в м/о здійснюються як
за окремими первинними документами, так і за групами однорідних
документів. Таким м/о присвоюються номери, починаючи з 17 за
кожний місяць окремо. Книга "Журнал-головна", форма N 308 (бюджет) ( z0570-00 ).
Книга призначена для реєстрації всіх м/о установи. Облік у книзі
ведеться, як правило, за субрахунками (тобто рахунками другого
порядку). В окремих централізованих бухгалтеріях за рішенням
головного бухгалтера облік може вестись за рахунками третього,
четвертого та ін. порядку. Книга "Журнал-головна" відкривається
щорічно записами сум залишків на рахунках на початок року у
відповідності до балансу та залишків на рахунках книги
"Журнал-головна" на кінець минулого року. Суми оборотів за місяць
за всіма субрахунками як за дебетом, так і за кредитом повинні
дорівнювати підсумку графи "Сума оборотів за меморіальним
ордером". При автоматичному веденні бухгалтерського обліку (із
застосуванням технічних засобів) Інструкцією про форми
меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання
встановлено такі форми меморіальних ордерів: - М/о N 1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями",
форма N 380-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів
загального фонду в органах Державного казначейства України
(установах банків), форма N 381-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів
спеціального фонду в органах Державного казначейства України
(установах банків), форма N 382-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими
дебіторами", форма N 408-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної
плати та стипендій", форма N 405-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими
кредиторами", форма N 409-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку
планових платежів", форма N 410-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з
підзвітними особами", форма N 386-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та
переміщення необоротних активів", форма N 438-авт (бюджет)
( z0570-00 ); - М/о N 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та
переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів", форма
N 439-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 11 "Зведення накопичувальних відомостей про
надходження продуктів харчування", форма N 398-авт (бюджет)
( z0570-00 ); - М/о N 12 "Зведення накопичувальних відомостей про
витрачання продуктів харчування", форма N 411-авт (бюджет)
( z0570-00 ); - М/о N 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів",
форма N 396-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів
спеціального фонду бюджетних установ", форма N 409-авт (бюджет)
( z0570-00 ); - М/о N 15 "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на
утримання дітей", форма N 406-авт (бюджет) ( z0570-00 ); - М/о N 16 авт "Накопичувальна відомість позабалансового
обліку" ( z0570-00 ); - М/о N -, форма N 274-авт (бюджет) ( z0570-00 ),
застосовується для відображення операцій, що не фіксуються в
м/о N 1-16, та для операцій, за якими не потрібно складати
накопичувальні відомості та зведення; - "Реєстр депонованих сум", форма N 441-авт (бюджет)
( z0570-00 ). Форму книги "Журнал-головна" для автоматичного ведення обліку
не передбачено.

Додаток 2

ЗВІРКА
між узагальненими даними книги
"Журнал-головна" та показниками фінансової
звітності (форма N 1 "Баланс"
( za447-06 )

------------------------------------------------------------------ | АКТИВ | Код | Зміст записів у графі "На кінець | | | рядка | року" | |-------------------+--------+-----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| |I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | |----------------------------------------------------------------| |Нематеріальні | | | |активи | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Залишкова вартість | 110 |Значення рядка складається із | | | |різниці рядків (112 - 111) Активу | | | |Балансу | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Знос | 111 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 133 "Знос | | | |нематеріальних активів" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Первісна вартість | 112 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |12 "Нематеріальні активи" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Основні засоби | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Залишкова вартість | 120 |Значення рядка складається із | | | |різниці рядків (122 - 121) Активу | | | |Балансу | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Знос | 121 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 131 "Знос основних | | | |засобів" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Первісна вартість | 122 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |10 "Основні засоби" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Інші необоротні | | | |матеріальні активи | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Залишкова вартість | 130 |Значення рядка складається із | | | |різниці рядків (132 - 131) Активу | | | |Балансу | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Знос | 131 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 132 "Знос інших | | | |необоротних матеріальних активів" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Первісна вартість | 132 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |11 "Інші необоротні матеріальні | | | |активи" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Незавершене | 140 |Відповідає залишку на кінець року в| |капітальне | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | |будівництво | |14 "Незавершене капітальне | | | |будівництво" і субрахунком 402 | | | |"Фонд у незавершеному капітальному | | | |будівництві" | |----------------------------------------------------------------| |II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |----------------------------------------------------------------| |Матеріали і | 150 |Відповідає залишку на кінець року в| |продукти харчування| |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |23 "Матеріали і продукти | | | |харчування" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Малоцінні та | 160 |Відповідає залишку на кінець року в| |швидкозношувані | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | |предмети | |22 "Малоцінні та швидкозношувані | | | |предмети" і за субрахунком 411 | | | |"Фонд у малоцінних та | | | |швидкозношуваних предметах за їх | | | |видами" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Інші запаси | 170 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за рахунками| | | |20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини | | | |на вирощуванні і відгодівлі", 24 | | | |"Готова продукція", 25 "Продукція | | | |сільськогосподарського виробництва"| |-------------------+--------+-----------------------------------| |Дебіторська | 180 |Значення рядка складається із суми | |заборгованість | |рядків (181 + 182 + 183 + 184 + | | | |185 + 186 + 187) Активу Балансу | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки з | 181 |Відповідає залишку на кінець року в| |постачальниками, | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | |підрядниками та | |35 "Розрахунки з покупцями та | |замовниками за | |замовниками" | |виконані роботи й | | | |надані послуги | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки із | 182 |Наводиться сума переплат за | |податків та | |податками, зборами та іншими | |платежів | |платежами в бюджет, а також інша | | | |дебіторська заборгованість за | | | |розрахунками з бюджетом | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки із | 183 |Відображається дебіторська | |страхування | |заборгованість бюджетній установі | | | |Пенсійного фонду України, Фонду | | | |соціального страхування з | | | |тимчасової втрати працездатності, | | | |Фонду загальнообов'язкового | | | |державного соціального страхування | | | |України на випадок безробіття, | | | |Фонду соціального страхування від | | | |нещасних випадків на виробництві та| | | |професійних захворювань України й | | | |інших організацій, що проводять | | | |страхування | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки з | 184 |Відповідає залишку на кінець року в| |відшкодування | |книзі "Журнал-головна" за | |завданих збитків | |субрахунком 363 "Розрахунки з | | | |відшкодування завданих збитків" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 185 |Застосовується для відображення | |спеціальними видами| |дебіторської заборгованості з | |платежів | |відшкодування батьками за утримання| | | |дітей у дитячих закладах; за | | | |навчання дітей у музичних школах; | | | |за утримання дітей у | | | |школах-інтернатах; за харчування | | | |дітей в інтернатах при школах; | | | |працівників за формений одяг та | | | |харчування | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки з | 186 |Відповідає залишку на кінець року в| |підзвітними особами| |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 362 "Розрахунки з | | | |підзвітними особами" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 187 |Призначений для відображення всієї | |іншими операціями | |іншої дебіторської заборгованості, | | | |яка не включена до рядків 181 - | | | |186, і в тому числі за коштами на | | | |виплату допомоги і компенсацій | | | |громадянам, які постраждали | | | |внаслідок Чорнобильської катастрофи| |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 190 |Відображається сума дебіторської | |операціями з | |заборгованості за звітний період, | |централізованого | |яка виникла при виконанні | |постачання | |затверджених у встановленому | |матеріальних | |порядку державних цільових програм,| |цінностей | |програм, пов'язаних з | | | |загальнодержавними заходами, за | | | |операціями з централізованого | | | |постачання виробничих запасів, | | | |матеріалів, продуктів харчування, | | | |медикаментів та інших запасів у | | | |розрахунках між | | | |установами-замовниками та | | | |установами-закупниками | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 200 |Відображаються суми заборгованості | |окремими програмами| |бюджетних установ за звітний | | | |період, що виникла при виконанні | | | |видаткової частини кошторису за | | | |окремими програмами, передбаченими | | | |в Державному бюджеті України (за | | | |придбані та відпущені матеріальні | | | |цінності, за надані пільгові | | | |довгострокові кредити тощо). Ця | | | |заборгованість не пов'язана з | | | |видатками установи на її утримання | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Короткострокові | 210 |Відповідає залишку на кінець року в| |векселі одержані | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |34 "Короткострокові векселі | | | |одержані" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Інші кошти | 220 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |33 "Інші кошти" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Грошові кошти в | 230 |На кінець року залишку не повинно | |дорозі | |бути | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Рахунки в банках | 240 |Значення рядка складається із суми | | | |рядків (241 + 242 + 243 + 244) | | | |Активу Балансу | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Рахунки загального | 241 |Відповідає залишку на кінець року в| |фонду | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 311 "Реєстраційні | | | |рахунки" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Рахунки | 242 |Відповідає залишку на кінець року в| |спеціального фонду | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунками 313 "Поточні рахунки | | | |для обліку коштів, отриманих як | | | |плата за послуги", 314 "Поточні | | | |рахунки для обліку коштів, | | | |отриманих за іншими джерелами | | | |власних надходжень", 315 "Поточні | | | |рахунки для обліку депозитних сум",| | | |316 "Поточні рахунки для обліку | | | |інших надходжень спеціального | | | |фонду" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Рахунки в іноземній| 243 |Відповідає залишку на кінець року в| |валюті | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 318 "Поточні рахунки в | | | |іноземній валюті" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Інші поточні | 244 |Відповідає залишку на кінець року в| |рахунки | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 319 "Інші поточні | | | |рахунки" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Рахунки в | 250 |Відповідає залишку на кінець року в| |казначействі | |книзі "Журнал-головна" за | |загального фонду | |субрахунком 321 "Реєстраційні | | | |рахунки" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Рахунки в | 260 |Значення рядка складається із суми | |казначействі | |рядків (261 + 262 + 263 + 264) | |спеціального фонду | |Активу Балансу | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Спеціальні | 261 |Відповідає залишку на кінець року в| |реєстраційні | |книзі "Журнал-головна" за | |рахунки для обліку | |субрахунком 323 "Спеціальні | |коштів, отриманих | |реєстраційні рахунки для обліку | |як плата за послуги| |коштів, отриманих як плата за | | | |послуги" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Спеціальні | 262 |Відповідає залишку на кінець року в| |реєстраційні | |книзі "Журнал-головна" за | |рахунки для обліку | |субрахунком 324 "Спеціальні | |коштів, отриманих | |реєстраційні рахунки для обліку | |за іншими джерелами| |коштів, отриманих за іншими | |власних надходжень | |джерелами власних надходжень" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Спеціальні | 263 |Відповідає залишку на кінець року в| |реєстраційні | |книзі "Журнал-головна" за | |рахунки для обліку | |субрахунком 326 "Спеціальні | |інших надходжень | |реєстраційні рахунки для обліку | |спеціального фонду | |інших надходжень спеціального | | | |фонду", у цьому рядку залишку | | | |коштів на початок та на кінець року| | | |у розпорядників бюджетних коштів не| | | |повинно бути. Зазначені залишки | | | |коштів можуть бути відображені у | | | |зведених звітах головними | | | |розпорядниками бюджетних коштів за | | | |іншими надходженнями спеціального | | | |фонду (форма N 4-3 зведена | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Спеціальні | 264 |Відображається залишок коштів, які | |реєстраційні | |надійшли на ім'я бюджетної установи| |рахунки для обліку | |для виконання програм | |коштів, отриманих | |соціально-економічного та | |на виконання | |культурного розвитку регіонів | |програм соціально- | | | |економічного та | | | |культурного | | | |розвитку регіонів | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Інші рахунки в | 270 |Відповідає залишку на кінець року в| |казначействі | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 325 "Спеціальні | | | |реєстраційні рахунки для обліку | | | |депозитних сум" та за субрахунком | | | |328 "Інші рахунки в казначействі" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Каса | 280 |Відповідає залишку на кінець року в| | | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |30 "Каса" | |----------------------------------------------------------------| |III. ВИТРАТИ | |----------------------------------------------------------------| |Видатки загального | 290 |Не заповнюються, оскільки всі | |фонду | |видатки підсумковими оборотами | | | |повинні бути списані на результати | | | |виконання кошторису за рік, тобто | | | |записів у графі 4 "На кінець року" | | | |не повинно бути | |-------------------+--------| | |Видатки державного | 291 | | |бюджету | | | |-------------------+--------| | |Видатки місцевого | 292 | | |бюджету | | | |-------------------+--------| | |Видатки | 300 | | |спеціального фонду | | | |-------------------+--------| | |Видатки за коштами,| 301 | | |отриманими як плата| | | |за послуги | | | |-------------------+--------| | |Видатки за іншими | 302 | | |джерелами власних | | | |надходжень | | | |-------------------+--------| | |Видатки за іншими | 303 | | |надходженнями | | | |спеціального фонду | | | |-------------------+--------| | |Видатки за коштами,| 304 | | |отриманими на | | | |виконання програм | | | |соціально- | | | |економічного та | | | |культурного | | | |розвитку регіонів | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Виробничі витрати | 310 |Може залишитися сума витрат за | | | |роботами, що не закінчені або | | | |закінчені, але не здані за актами у| | | |звітному році на: випуск готових | | | |виробів у виробничих (учбових) | | | |майстернях; видання друкованої | | | |продукції і надання послуг; | | | |незавершене виробництво продукції; | | | |науково-дослідні і конструкторські | | | |роботи за договорами з | | | |підприємствами та установами; | | | |виготовлення різних | | | |експериментальних пристроїв для | | | |проведення наукових експериментів | | | |на роботах, які виконуються за | | | |рахунок державного бюджету; | | | |операції із заготівлі й переробки | | | |матеріалів господарським способом | |-------------------+--------+-----------------------------------| |БАЛАНС | 320 |Складається із суми рядків (110 + | | | |120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 +| | | |180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 240 +| | | |260 + 270 + 280 + 310) | |-------------------+--------+-----------------------------------| | ПАСИВ | Код | Зміст записів у графі "На кінець | | | рядка | року" | |-------------------+--------+-----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| |I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |----------------------------------------------------------------| |Фонд у необоротних | 330 |Відповідає залишку на кінець року в| |активах | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 401 "Фонд у необоротних| | | |активах за їх видами", а також сумі| | | |рядків 110 + 120 + 130 + 140 Активу| | | |Балансу | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Фонд у малоцінних | 340 |Відповідає залишку на кінець року в| |та швидкозношуваних| |книзі "Журнал-головна" за | |предметах | |субрахунком 411 "Фонд у малоцінних | | | |та швидкозношуваних предметах за їх| | | |видами", а також даним рядка 160 | | | |"Малоцінні та швидкозношувані | | | |предмети" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Результат виконання| 350 |Відповідає залишку на кінець року в| |кошторису за | |книзі "Журнал-головна" за | |загальним фондом | |субрахунком 431 "Результат | | | |виконання кошторису за загальним | | | |фондом" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Результат виконання| 360 |Відповідає залишку на кінець року в| |кошторису за | |книзі "Журнал-головна" за | |спеціальним фондом | |субрахунком 432 "Результат | | | |виконання кошторису за спеціальним | | | |фондом" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Результати | 370 |Записів не повинно бути, оскільки | |переоцінок | |результат переоцінок за порядком, | | | |визначеним Державним казначейством | | | |України, підсумковими оборотами | | | |переноситься на результат виконання| | | |кошторису | |----------------------------------------------------------------| |II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |----------------------------------------------------------------| |Довгострокові | 380 |Відповідає залишку на кінець року в| |зобов'язання | |книзі "Журнал-головна" за рахунками| | | |50 "Довгострокові позики", 51 | | | |"Довгострокові векселі видані", 52 | | | |"Інші довгострокові зобов'язання" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Короткострокові | 390 |Відповідає залишку на кінець року в| |позики | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |60 "Короткострокові позики" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Поточна | 400 |Відповідає залишку на кінець року в| |заборгованість за | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | |довгостроковими | |61 "Поточна заборгованість за | |зобов'язаннями | |довгостроковими зобов'язаннями" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Короткострокові | 410 |Відповідає залишку на кінець року в| |векселі видані | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |62 "Короткострокові векселі видані"| |-------------------+--------+-----------------------------------| |Кредиторська | 420 |Значення рядка складається із суми | |заборгованість | |рядків (421 + 422 + 423 + 424 + | | | |425 + 426 + 427 + 428 + 429) Пасиву| | | |Балансу | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки з | 421 |Відповідає залишку на кінець року в| |постачальниками, | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | |підрядниками та | |63 "Розрахунки за виконані роботи" | |замовниками за | | | |роботи й надані | | | |послуги | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 422 |Відповідає залишку на кінець року в| |спеціальними видами| |книзі "Журнал-головна" за | |платежів | |субрахунком 674 "Розрахунки за | | | |спеціальними видами платежів" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки із | 423 |Відповідає залишку на кінець року в| |податків та | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | |платежів | |64 "Розрахунки із податків та | | | |платежів" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки із | 424 |Відповідає залишку на кінець року в| |страхування | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |65 "Розрахунки із страхування" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки із | 425 |Відповідає залишку на кінець року в| |заробітної плати | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |661 "Розрахунки із заробітної | | | |плати" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки зі | 426 |Відповідає залишку на кінець року в| |стипендіатами | |книзі "Журнал-головна" за рахунком | | | |662 "Розрахунки зі стипендіатами" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки з | 427 |Відповідає залишку на кінець року в| |працівниками за | |книзі "Журнал-головна" за | |безготівковими | |субрахунками 663 - 669 | |перерахуваннями | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 428 |Відповідає залишку на кінець року в| |депозитними сумами | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунком 672 "Розрахунки за | | | |депозитними сумами" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 429 |Відповідає залишку на кінець року в| |іншими операціями | |книзі "Журнал-головна" за | | | |субрахунками 671 "Розрахунки з | | | |депонентами", 673 "Розрахунки за | | | |коштами, отриманими за іншими | | | |джерелами власних надходжень", 675 | | | |"Розрахунки з іншими кредиторами" | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 430 |Відповідає залишку на кінець року в| |операціями з | |книзі "Журнал-головна" за | |централізованого | |субрахунком 68 "Внутрішні | |постачання | |розрахунки" | |матеріальних | | | |цінностей | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Розрахунки за | 440 |Призначений для відображення суми | |окремими програмами| |заборгованості установи за звітний | | | |період, що виникла при виконанні | | | |видаткової частини кошторису за | | | |окремими програмами, передбаченими | | | |в Державному бюджеті України (за | | | |придбані та відпущені матеріальні | | | |цінності, за надані пільгові | | | |довготермінові кредити тощо). Ця | | | |заборгованість не пов'язана з | | | |видатками установи на її утримання | |----------------------------------------------------------------| |III. ДОХОДИ | |----------------------------------------------------------------| |Доходи загального | 450 |Всі доходи бюджетної установи, які | |фонду | |вона отримує на виконання | | | |кошторису, підсумковими оборотами в| | | |кінці року списуються на результат | | | |виконання кошторису за рік. Записів| | | |у графі 4 "На кінець року" не | | | |повинно бути | |-------------------+--------| | |Доходи державного | 451 | | |бюджету | | | |-------------------+--------| | |Доходи місцевого | 452 | | |бюджету | | | |-------------------+--------| | |Доходи спеціального| 460 | | |фонду | | | |-------------------+--------| | |Доходи за коштами, | 461 | | |отриманими як плата| | | |за послуги | | | |-------------------+--------| | |Доходи за іншими | 462 | | |джерелами власних | | | |надходжень | | | |-------------------+--------| | |Доходи за іншими | 463 | | |надходженнями | | | |спеціального фонду | | | |-------------------+--------| | |Доходи за коштами, | 464 | | |отриманими на | | | |виконання програм | | | |соціально- | | | |економічного та | | | |культурного | | | |розвитку регіонів | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Доходи за витратами| 465 |Може відображатися сума доходу | |майбутніх періодів | |спеціального фонду, отриманого | | | |установою в минулі роки, що | | | |залишилась невитраченою станом на | | | |звітну дату | |-------------------+--------+-----------------------------------| |Доходи від | 470 | | |реалізації | | | |продукції, виробів | | | |і виконаних робіт | | | |-------------------+--------+-----------------------------------| |БАЛАНС | 480 |Складається із суми рядків (330 + | | | |340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 +| | | |400 + 410 + 420 + 430 + 440 та | | | |рядка 460 (сума за рядком 465) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки показників форм річної фінансової
звітності та довідок до пояснювальної
записки установами та організаціями,
які отримують кошти державного
або місцевих бюджетів

------------------------------------------------------------------ |N з/п|Показники, що зіставляються | Порівняльні показники | |-----+----------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
Форма N 1 "Баланс"
( za447-06 )
------------------------------------------------------------------ | 1 |Сума рядків 112, 122, 132, 140|Форма N 5 ( za054-06 ), рядок| | |графи 3 і 4 |500, графи 3 і 42 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2 |Рядок 150, графи 3 і 4 |Форма N 6 ( za054-06 ), рядок| | | |100, графи 3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3 |Рядок 160, графи 3 і 4 |Форма N 1 ( za447-06 ), рядок| | | |340, графи 3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 4 |Рядок 180, графи 3 і 4 |Форма N 1 ( za447-06 ), сума | | | |рядків від 181 до 187, графи | | | |3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 5 |Рядок 180, графа 3 плюс рядок |Форма N 7д, N 7м | | |190, графа 3 |( za447-06 ), рядок 620, | | | |графа 4 плюс додаток 24, | | | |рядок 110, графа 3 (крім форм| | | |одержувачів бюджетних коштів)| |---+------------------------------+-----------------------------| | 6 |Рядок 180, графа 4 плюс рядок |Форма N 7д, N 7м | | |190, графа 4 |( za447-06 ), рядок 620, | | | |графа 6 плюс додаток 24, | | | |рядок 110, графа 5 (крім форм| | | |одержувачів бюджетних коштів)| |---+------------------------------+-----------------------------| | 7 |Рядок 184, графа 3 |Форма N 15 ( zb054-06 ), | | | |рядок 020, графа 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 8 |Рядок 184, графа 4 |Форма N 15 ( zb054-06 ), | | | |рядок 120, графа 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 9 |Рядок 200, графа 3 |Форма N 7д.1, N 7м.1 | | | |( za447-06 ), рядок 120, | | | |графа 4 (крім форм | | | |одержувачів бюджетних коштів)| |---+------------------------------+-----------------------------| |10 |Рядок 200, графа 4 |Форма N 7д.1, N 7м.1 | | | |( za447-06 ), рядок 120, | | | |графа 5 (крім форм | | | |одержувачів бюджетних коштів)| |---+------------------------------+-----------------------------| |11 |Рядок 240, графи 3 і 4 |Форма N 1 ( za447-06 ), сума | | | |рядків від 241 до 244, графи | | | |3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| |12 |Рядок 350, графи 3 і 4 |Форма N 9 ( zb054-06 ), рядок| | | |300, графи 3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| |13 |Рядок 360, графи 3 і 4 |Форма N 9 ( zb054-06 ), рядок| | | |600, графи 3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| |14 |Рядок 420, графи 3 і 4 |Форма N 1 ( za447-06 ), сума | | | |рядків від 421 до 429, графи | | | |3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| |15 |Рядок 440, графа 3 |Форма N 7д.1, N 7м.1 | | | |( za447-06 ), рядок 120, | | | |графа 8 (крім форм | | | |одержувачів бюджетних коштів)| |---+------------------------------+-----------------------------| |16 |Рядок 440, графа 4 |Форма N 7д.1, N 7м.1 | | | |( za447-06 ), рядок 120, | | | |графа 12 (крім форм | | | |одержувачів бюджетних коштів)| |---+------------------------------+-----------------------------| |17 |Рядок 380 плюс рядок 390 плюс |Форма N 7д, N 7м | | |рядок 400 плюс рядок 410 плюс |( za447-06 ), рядок 620, | | |рядок 420 плюс рядок 430, |графа 9 плюс додаток 24, | | |графа 3 |рядок 110, графа 4 (крім форм| | | |одержувачів бюджетних коштів)| |---+------------------------------+-----------------------------| |18 |Рядок 380 плюс рядок 390 плюс |Форма N 7д, N 7м | | |рядок 400 плюс рядок 410 плюс |( za447-06 ), рядок 620, | | |рядок 420 плюс рядок 430, |графа 14 плюс додаток 24, | | |графа 4 |рядок 110, графа 6 (крім форм| | | |одержувачів бюджетних коштів)| |---+------------------------------+-----------------------------| |19 |Рядок 530 довідки до форми |Довідка до форми N 1, | | |N 1, графа 3 |рядок 570, графа 6 | |---+------------------------------+-----------------------------| |20 |Рядок 540 довідки до форми |Зведена форма N 2д, N 2м | | |N 1, графа 6 |( za447-06 ), рядок 010, | | | |графа 7(*) | |---+------------------------------+-----------------------------| |21 |Рядок 620 довідки до форми |Довідка до форми N 1, рядок | | |N 1, графа 3 |660, графа 6 | |---+------------------------------+-----------------------------| |22 |Рядок 630 довідки до форми |Зведена форма N 4-3д, N 4-3м | | |N 1, графа 6 |( za447-06 ), рядок 010, | | | |графа 7 | |---+------------------------------+-----------------------------| |23 |Рядок 640 довідки до форми |Зведена форма N 4-3д.1, | | |N 1, графа 6 |N 4-3м.1 ( za447-06 ), | | | |рядок 010, графа 10 | ------------------------------------------------------------------ _______________
(*) За наявності форми N 2-валюта ( za447-06 ) її дані
додаються до форми N 2д, N 2м.
Форма N 2 "Звіт про виконання загального
фонду кошторису установи"
( za447-06 )
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1 |Зведена форма N 2д, N 2м |Довідка до форми N 1, рядок | | |( za447-06 ), рядок 010, графа|540, графа 6 | | |7(*) | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2 |Форма N 2д, N 2м ( za447-06 ),|Форма N 9 ( zb054-06 ), рядок| | |рядок 010, графа 9 (крім форм |200, графа 4 | | |одержувачів бюджетних | | | |коштів)(*) | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3 |Форма N 2д, N 2м ( za447-06 ),|Форма N 2д, N 2м | | |за всіма рядками, графа 10 |( za447-06 ), за всіма | | | |рядками, графа 6 плюс графа 7| | | |мінус графа 8 | ------------------------------------------------------------------ _______________
(*) За наявності форми N 2-валюта ( za447-06 ) її дані
додаються до форми N 2д, N 2м.
Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів"
( za054-06 )
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1 |Рядок 500, графи 3 і 4 |Форма N 1 ( za447-06 ), сума | | | |рядків 112, 122, 132, 140, | | | |графи 3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2 |Рядок 500, графи 3 і 4 |Форма N 5 ( za054-06 ), сума | | | |рядків 100, 200, 300, 400, | | | |графи 3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3 |Рядок 500, графа 4 |Форма N 5 ( za054-06 ), рядок| | | |500 плюс рядок 600 мінус | | | |рядок 700, графа 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 4 |Рядок 600, графа 3 |Форма N 5 ( za054-06 ), рядок| | | |610 плюс рядок 620 плюс рядок| | | |630 плюс рядок 640 плюс рядок| | | |650 плюс рядок 660 плюс рядок| | | |670 плюс рядок 680 плюс рядок| | | |690, графа 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 5 |Рядок 700, графа 3 |Форма N 5 ( za054-06 ), рядок| | | |710 плюс рядок 720 плюс рядок| | | |730 плюс рядок 740 плюс рядок| | | |750, графа 3 | ------------------------------------------------------------------
Форма N 6 "Звіт про рух матеріалів
і продуктів харчування"
( za054-06 )
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1 |Рядок 100, графи 3 і 4 |Форма N 1 ( za447-06 ), рядок| | | |150, графи 3 і 4 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2 |Рядок 100, графа 4 |Форма N 6 ( za054-06 ), рядок| | | |100 графа 3 плюс рядок 110, | | | |графа 3 мінус рядок 170, | | | |графа 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3 |Рядок 110, графа 3 |Форма N 6 ( za054-06 ), рядок| | | |120 плюс рядок 130 плюс рядок| | | |140 плюс рядок 150 плюс рядок| | | |160, графа 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 4 |Рядок 170, графа 3 |Форма N 6 ( za054-06 ), рядок| | | |180 плюс рядок 190 плюс рядок| | | |200 плюс рядок 210 плюс рядок| | | |220 плюс рядок 230, графа 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 5 |Рядок 100, графа 5 |Форма N 6 ( za054-06 ), рядок| | | |180, графа 3 | ------------------------------------------------------------------
Форма N 7 "Звіт про заборгованість
бюджетних установ"
( za447-06 )
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1 |Форма N 7д, N 7м ( za447-06 ),|Форма N 1 ( za447-06 ), рядок| | |рядок 620, графа 4 плюс |180, графа 3 плюс рядок 190, | | |додаток 24, рядок 110, графа 3|графа 3 | | |(крім форм одержувачів | | | |бюджетних коштів) | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2 |Форма N 7д, N 7м ( za447-06 ),|Форма N 1 ( za447-06 ), рядок| | |рядок 620, графа 6 плюс |180, графа 4 плюс рядок 190, | | |додаток 24, рядок 110, графа 5|графа 4 | | |(крім форм одержувачів | | | |бюджетних коштів) | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3 |Форма N 7д, N 7м ( za447-06 ),|Форма N 1 ( za447-06 ), рядок| | |рядок 620, графа 9 плюс |380 плюс рядок 390 плюс рядок| | |додаток 24, рядок 110, графа 4|400 плюс рядок 410 плюс рядок| | |(крім форм одержувачів |420 плюс рядок 430, графа 3 | | |бюджетних коштів) | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 4 |Форма N 7д, N 7м ( za447-06 ),|Форма N 1 ( za447-06 ), рядок| | |рядок 620, графа 14 плюс |380 плюс рядок 390 плюс рядок| | |додаток 24, рядок 110, графа 6|400 плюс рядок 410 плюс рядок| | |(крім форм одержувачів |420 плюс рядок 430, графа 4 | | |бюджетних коштів) | | |---+------------------------------+-----------------------------| | 5 |Форма N 7д, N 7м ( za447-06 ),|Форма N 7д, N 7м ( za447-06 )| | |графа 14, за всіма рядками |графа 15 плюс графа 16, за | | | |всіма рядками | |---+------------------------------+-----------------------------| | 6 |Форма N 7д, N 7м ( za447-06 ),|Форма N 7д, N 7м | | |рядок 620 |( za447-06 ), сума рядків 010| | | |і 020 | ------------------------------------------------------------------
Форма N 9 "Звіт про результати
фінансової діяльності"
( zb054-06 )
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 1 |Рядок 300, графи 3 і 4 |Форма N 1 ( za447-06 ), | | | |рядок 350, графи 3 і 4 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 2 |Рядок 100, графа 4 |Форма N 2 ( za447-06 ), | | | |рядок 010, графа 7 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 3 |Рядок 200, графа 4 |Форма N 2 ( za447-06 ), | | | |рядок 010, графа 9 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 4 |Рядок 600, графи 3 і 4 |Форма N 1 ( za447-06 ), | | | |рядок 360, графи 3 і 4 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 5 |Рядок 410, графа 4 |Форма N 4-1 ( za447-06 ), | | | |рядок 010, графа 7 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 6 |Рядок 420, графа 4 |Форма N 4-2 ( za447-06 ), | | | |рядок 010, графа 7 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 7 |Рядок 430, графа 4 |Форма N 4-3 ( za447-06 ), | | | |рядок 010, графа 7 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 8 |Рядок 440, графа 4 |Форма N 4-4 ( za447-06 ), | | | |рядок 010, графа 7 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 9 |Рядок 450, графа 4 |Форма N 4-3.1 ( za447-06 ), | | | |рядок 010, графа 10 | ------------------------------------------------------------------
Форма N 15 "Звіт про недостачі
та крадіжки грошових коштів та матеріальних
цінностей в бюджетних установах"
( zb054-06 )
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 1 |Рядок 020, графа 3 |Форма N 1 ( za447-06 ), рядок| | | |184, графа 3 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 2 |Рядок 110, графа 3 |Форма N 15 ( zb054-06 ), | | | |рядок 010 плюс рядок 040 | | | |мінус (рядок 090 плюс рядок | | | |100), графа 33 | |---+------------------------------+-----------------------------| | 3 |Рядок 120, графа 3 |Форма N 1 ( za447-06 ), рядок| | | |184, графа 4 | ------------------------------------------------------------------вгору