Документ v0071500-06, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2006

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Платіжна організація Національної системи
масових електронних платежів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Платіжної
організації Національної
системи масових електронних
платежів
31.08.2006 N 71

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про застосування мобільного платіжного
інструмента в Національній системі масових
електронних платежів

Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Основні положення
1.1. Тимчасове положення про застосування мобільного
платіжного інструмента в Національній системі масових електронних
платежів (далі - Положення) розроблене згідно із Законами України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), Правилами Національної
системи масових електронних платежів, затвердженими постановою
Правління Національного банку України від 10.12.2004 N 620
( z0025-05 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
11.01.2005 за N 25/10305 (далі - Правила), іншими законодавчими
актами України та нормативно-правовими актами Національного банку
України (далі - Національний банк).
Положення визначає особливості (в частині впровадження в
НСМЕП мобільного платіжного інструменту (далі - МПІ) загальних
принципів побудови Національної системи масових електронних
платежів (далі - НСМЕП), її організаційної структури, умов
членства, порядку вступу та виходу із системи, взаємовідносин між
її членами та учасниками, загальної технології роботи в НСМЕП,
загальних правил документообігу і здійснення розрахунків, порядку
вирішення спорів, системи безпеки, що встановлені Правилами
( z0025-05 ), та встановлює порядок використання МПІ.
1.2. Діяльність НСМЕП направлена на виконання також таких
функцій, а саме: - виконання переказу коштів за операціями, що ініційовані із
застосуванням МП; - забезпечення високої безпечності, надійності, швидкості та
економічної ефективності виконання операцій із застосуванням МПІ.
1.3. Спеціальним платіжним засобом НСМЕП крім платіжної
картки НСМЕП є МПІ.
1.4. Під час проведення переказу коштів у НСМЕП за
результатами операцій із застосування МПІ використовується
взаємозалік на основі клірингу.
1.5. НСМЕП використовує інформаційні технології, що
забезпечують формування, оброблення, передавання та зберігання
документів за операціями із застосуванням МПІ і формування
відповідних документів на переказ коштів в електронній формі.
1.6. НСМЕП використовує систему захисту інформації, що
забезпечує неперервний захист інформації щодо здійснення операцій
із застосуванням МПІ на всіх етапах її формування, оброблення,
передавання та зберігання.
1.7. Положення має статус тимчасового і діє на етапі
пілотного проекту впровадження МПІ, який проводиться з метою
відпрацювання організаційних, нормативних, технологічних,
технічних і фінансових питань НСМЕП щодо МПІ.
1.8. Вимоги цього Положення обов'язкові для виконання
учасниками пілотного проекту з впровадження МПІ: членами НСМЕП, які є емітентами та/або еквайрами МПІ; учасниками НСМЕП, які обслуговують операції з використанням
МПІ або використовують МПІ (розрахунковим банком, процесинговими
центрами, технічними еквайрами, підприємствами торгівлі та сфери
послуг, держателями МПІ).
Глава 2. Терміни та визначення
2.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни та визначення
вживаються в такому значенні: авторизація - процедура отримання дозволу на проведення
фінансової операції із застосуванням МПІ; акцепт (акцептування) - згода емітента/еквайра на оплату або
надання ним гарантій щодо оплати за документом за операцією із
застосуванням МПІ; банківська персоніфікація МПІ - операція, під час здійснення
якої на платіжний мобільний додаток (далі - ПМД) записуються
відповідні ключі клієнта, ідентифікатори ПМД, а також визначається
можливість виконання операцій за відповідним рахунком; бланк МПІ (далі - БМПІ) - смарт-картка, що є носієм
неперсоніфікованого ПМД та відповідного додатка оператора
мобільного зв'язку; блокування МПІ - переведення МПІ в стан, у якому неможливо
виконувати будь-які фінансові операції за допомогою її платіжного
мобільного додатка; блок-лист МПІ - електронний список номерів МПІ, за платіжним
мобільним додатком (далі - ПМД) яких заборонено проведення
будь-яких операцій; внутрішньобанківська фінансова операція - фінансова операція,
що виконана із застосуванням МПІ, емітент якої одночасно є
еквайром, що обслуговує термінал, за допомогою якого виконана ця
операція. Такій операції відповідає внутрішньобанківська
трансакція; внутрішня трансакція МПІ - трансакція за операцією з МПІ,
оброблення якої здійснюється тільки в межах одного процесингового
центру з обслуговування мобільних платіжних інструментів (далі -
ПЦ МПІ); вихід МПІ з ладу - стан МПІ, у разі якого стає неможливо
виконувати операцію(ї) із її/його застосуванням; держатель МПІ - фізична особа - клієнт або довірена особа
клієнта, яка на законних підставах використовує МПІ для
ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку банку з метою
оплати вартості товарів (послуг), а також здійснення відповідних
операцій, передбачених технологією НСМЕП; "зелений" лист - список емітентів НСМЕП, що працюють у
міжбанківському режимі, призначений для отримання дозволу на
виконання операції із застосуванням платіжної картки/МПІ певного
емітента; клієнт - фізична або юридична особа, філія, представництво,
відділення (далі - юридична особа), яка уклала договір з емітентом
про надання та використання МПІ; ліміт - вид обмеження фінансової операції, ініційованої із
застосуванням МПІ, що застосовується з метою зменшення фінансових
ризиків членів та учасників НСМЕП та забезпечення ефективного
використання емітентами залучених коштів клієнтів. Ліміти на
виконання операцій з ПМД МПІ поділяються на ліміти авторизації
держателів МПІ та ліміти авторизації емітентів МПІ; ліміт авторизації держателя МПІ - обмеження суми фінансової
операції за ПМД МПІ або інші обмеження, що регламентують виконання
цієї фінансової операції держателем МПІ; ліміт авторизації емітента МПІ - обмеження суми фінансових
операцій за ПМД всіх МПІ емітента; міжбанківський режим роботи в НСМЕП (далі - міжбанківський
режим) - режим роботи банку в НСМЕП, який дозволяє держателям МПІ,
емітованих цим банком, обслуговуватися на термінальних пристроях
інших еквайрів НСМЕП, а йому обслуговувати держателів МПІ,
емітованих іншими емітентами НСМЕП. Робота банку в цьому режимі
передбачає його участь у міжбанківських розрахунках за операції,
виконані із застосуванням МПІ НСМЕП; міжбанківська трансакція - трансакція, що сформована
терміналом (банкоматом), який обслуговує еквайр, що не є емітентом
МПІ, за допомогою якої виконана ця операція; міжбанківська фінансова операція - операція, яка виконана на
терміналі (банкоматі), який обслуговує еквайр, що не є емітентом
МПІ, за допомогою якої виконана ця операція. Такій операції
відповідає міжбанківська фінансова трансакція; мобільний платіжний інструмент - спеціальний платіжний засіб
у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку
смарткартки, що є носієм персоніфікованого платіжного мобільного
додатка (далі - ПМД) НСМЕП та відповідного додатка оператора
мобільного зв'язку. МПІ може використовуватись тільки в мобільних
телефонах, які обслуговує цей оператор мобільного зв'язку; нетто-позиція учасника - загальний підсумок багатостороннього
взаємозаліку за фінансовими трансакціями із застосуванням МПІ для
його учасника за визначений кліринговий період; період актуальності трансакції - проміжок часу, що
відраховується з дати формування документа в електронному вигляді
за фінансовою операцією із застосуванням МПІ (трансакції, тощо),
протягом якого документи за цією трансакцією мають бути розглянуті
системою (емітентом) щодо включення її в кліринг за виконанням
певних додаткових умов; персоніфікація МПІ - операція, під час якої інформація про
МПІ відповідає у відповідній базі даних емітента інформації про
клієнта або довірену особу клієнта. Персоніфікація МПІ проводиться
емітентами; персоніфікований МПІ - МПІ, який містить дані в електронній
формі і за потребою додаткові реквізити в графічному вигляді, які
дають змогу з використанням електронних засобів чи візуально
ідентифікувати її держателя; платіжний мобільний додаток - програмний засіб, розміщений у
пам'яті МПІ, за допомогою якого здійснюється ініціювання переказу
коштів з рахунку платника з метою оплати вартості товарів
(послуг), а також здійснення інших операцій, передбачених
технологією НСМЕП; Платіжна організація НСМЕП (далі - Платіжна організація) -
юридична особа, яка є власником або одержала право на використання
знака для товарів і послуг НСМЕП (далі - знак НСМЕП) та інших
знаків, що ідентифікують належність платіжних карток/МПІ до НСМЕП,
і яка визначає правила роботи НСМЕП, а також виконує інші функції
щодо забезпечення діяльності НСМЕП і несе відповідальність згідно
із законодавством України та укладеними нею договорами; процесинговий центр з обслуговування мобільних платіжних
інструментів - юридична особа, що на підставі належним чином
оформленого права (укладеного з Платіжною організацією договору,
отриманого від неї дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг і
виконує кліринг для окремої групи членів НСМЕП, що емітують та
обслуговують МПІ; регламент НСМЕП ( va058500-06 ) - визначений Платіжною
організацією режим роботи, обсяг, термін і послідовність дій
членів та учасників НСМЕП щодо виконання ними важливих процедур із
забезпечення керування НСМЕП, проведення збору та передавання
документів за операціями із застосуванням платіжних карток/МПІ, їх
оброблення, формування документів на переказ, проведення
взаєморозрахунків та реконсиляції. Регламент НСМЕП використовує
єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні; спільна трансакція МПІ - трансакція за операцією з МПІ,
оброблення якої виконується ПЦ МПІ разом з БПЦ, або ПЦ МПІ разом
БПЦ та ГПЦ/РПЦ; торговельний термінал МПІ - різновид платіжного термінала,
який реалізує в основному функції платежу із застосуванням МПІ; трансакція МПІ - інформація в електронній формі про окрему
операцію із застосуванням МПІ, яка сформована за результатами її
виконання; учасник розрахунків - суб'єкт відносин, що виникають під час
проведення розрахунків за фінансовими зобов'язаннями в результаті
виконання операцій із застосуванням МПІ; фінансова трансакція - трансакція про виконання фінансової
операції з певним платіжним додатком платіжної картки/МПІ.
2.2. Інші терміни, які використовуються в Положенні,
уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), Правилах
( z0025-05 ), нормативно-правових актах Національного банку, які
регулюють порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій із
їх застосуванням.
Розділ II. Основні засоби НСМЕП, що забезпечують
функціонування МПІ
Глава 1. Загальні положення
1.1. Функціонування МПІ в НСМЕП забезпечується та регулюється
такими засобами: - організаційною структурою; - АПК; - нормативною базою.
Глава 2. Організаційна структура, АПК та нормативна база
НСМЕП, що забезпечують функціонування МПІ
2.1. До складу організаційної структури НСМЕП, що забезпечує
в НСМЕП функціонування МПІ, входять: Платіжна організація; члени НСМЕП; учасники НСМЕП.
2.2. Членами НСМЕП є емітенти та еквайри МПІ.
2.3. Учасниками НСМЕП, що забезпечують в НСМЕП функціонування
МПІ, є: розрахунковий банк НСМЕП (далі - розрахунковий банк); ГПЦ; РПЦ; БПЦ; ПЦ МПІ; технічні еквайри (еквайрингові компанії); підприємства торгівлі та сфери послуг (далі - торговці); держателі МПІ.
2.4. Юридичних осіб, які виконують функції ПЦ МПІ, визначає
Платіжна організація.
2.5. Склад компонентів АПК, які забезпечують в НСМЕП
функціонування МПІ, основні функції цих компонентів та загальний
порядок їх використання визначається документами Платіжної
організації щодо АПК та порядку застосування його компонентів.
2.6. До нормативної бази НСМЕП, яка забезпечує в НСМЕП
функціонування МПІ, належать Правила ( z0025-05 ), документи,
визначені Правилами НСМЕП, та це Положення.
2.7. Взаємовідносини між Платіжною організацією, членами та
учасниками НСМЕП, що забезпечують в НСМЕП функціонування МПІ,
будуються на договірних засадах. Умови договорів між ними мають
відповідати законодавству України, у тому числі
нормативно-правовим актам Національного банку, нормативним
документам НСМЕП.
Розділ III. Основні функції, обов'язки та права Платіжної
організації
Глава 1. Функції та обов'язки Платіжної організації
1.1. Платіжна організація додатково до функцій, визначених
Правилами ( z0025-05 ), зобов'язана виконувати такі функції, що
забезпечують в НСМЕП функціонування МПІ: - визначати типи та характеристики МПІ НСМЕП, узгоджувати
дизайн МПІ перед початком їх емісії, забезпечувати організацію їх
виробництва та підготовку до використання (системну
персоналізацію); - визначати порядок проведення взаєморозрахунків і формування
відповідних складових страхового фонду з покриття ризиків
невиконання міжбанківських розрахунків за операціями із
застосуванням МПІ НСМЕП (далі - страховий фонд НСМЕП), а також
розраховувати їх обсяг; - визначати види обмежень, а також встановлювати системні
обмеження щодо проведення операцій із застосуванням МПІ НСМЕП і
забезпечувати їх використання; - виконувати інші функції, передбачені цим Положенням.
Глава 2. Права Платіжної організації
2.1. Платіжна організація для забезпечення в НСМЕП
функціонування МПІ додатково до прав, визначених Правилами
( z0025-05 ), має право: - визначати, формувати та вносити зміни до Положення та інших
нормативних документів НСМЕП; - обмежити або припинити діяльність у НСМЕП її члена або
учасника - юридичної особи у випадках, обумовлених Положенням.
Розділ IV. Основні функції членів та учасників НСМЕП
Глава 1. Основні функції члена НСМЕП
1.1. Емітент НСМЕП, який здійснює емісію МПІ, додатково до
функцій, визначених Правилами ( z0025-05 ), зобов'язаний
виконувати такі функції: - здійснювати якісне обслуговування клієнтів згідно з
договірними зобов'язаннями, а також держателів емітованих ним МПІ; - визначати та встановлювати в межах своїх повноважень
відповідні комісійні та обмеження (ліміти) за операціями із
застосуванням МПІ, перелік своїх послуг та тарифи на них, а також
інформувати держателів МПІ про їх зміну; - здійснювати інформаційне обслуговування емітованих ним МПІ
та операцій за ними.
1.2. Еквайр НСМЕП, який здійснює обслуговування МПІ,
додатково до функцій, визначених Правилами ( z0025-05 ),
зобов'язаний виконувати такі функції: - здійснювати якісне обслуговування торговців згідно з
договірними зобов'язаннями, а також держателів МПІ; - визначати та встановлювати в межах своїх повноважень
відповідні комісійні за операціями із застосуванням МПІ, перелік
своїх послуг та тарифи на них, а також завчасно інформувати
держателів МПІ і торговців про їх зміну; - здійснювати інформаційне обслуговування торговців та
операцій за МПІ.
Глава 2. Основні функції учасників НСМЕП
2.1. Розрахунковий банк додатково до функцій, визначених
Правилами ( z0025-05 ), зобов'язаний виконувати такі функції: - відкривати та вести відповідні рахунки, потрібні для
проведення розрахунків між учасниками клірингу за операції, які
виконані із застосуванням МПІ НСМЕП і включені до клірингу (далі -
розрахунки між учасниками клірингу).
2.2. ГПЦ додатково до функцій, визначених
Правилами ( z0025-05 ), зобов'язаний виконувати такі функції: - забезпечувати обмін інформацією з ПЦ МПІ; - забезпечувати цілодобову безперебійну авторизацію
міжбанківських спільних операцій з використанням МПІ НСМЕП за
умови цілодобової роботи їх емітентів та наявності зв'язку з ними.
2.3. РПЦ зобов'язаний виконувати функції, визначені Правилами
( z0025-05 ).
2.4. Перелік функцій кожного окремого БПЦ визначається
Правилами ( z0025-05 ).
2.5. Технічний еквайр додатково до функцій, визначених
Правилами ( z0025-05 ), зобов'язаний виконувати такі функції: - створювати та обслуговувати мережу терміналів для
обслуговування МПІ НСМЕП; - забезпечувати згідно з Положенням та відповідно до умов
укладених договорів безперебійне та якісне обслуговування членів і
учасників НСМЕП, надавати консультативну допомогу в нестандартних
ситуаціях відповідно до умов укладених договорів; - виконувати інші функції, визначені цим Положенням та іншими
нормативними документами НСМЕП.
2.6. Торговець додатково до функцій, визначених Правилами
( z0025-05 ), зобов'язаний виконувати такі функції: - обслуговувати держателів МПІ у межах гарантованого
еквайром(ами) переліку послуг; - створювати умови обслуговування держателів МПІ, що
забезпечують збереження їх конфіденційної інформації (ПІН); - надавати держателям МПІ повний набір товарів та послуг за
цінами, що не перевищують ціни на них під час розрахунків
готівкою; - на вимогу еквайра(ів) подавати копії документів за
операціями із застосуванням МПІ.
2.7. ПЦ МПІ зобов'язаний виконувати такі функції: - приймати участь у визначенні принципів побудови АПК,
технічних вимог до його компонентів та забезпечувати їх
розроблення, випробування, впровадження та розвиток (в частині
підтримки технології МПІ); - забезпечувати підтримку оперативного керування АПК і
безпеки НСМЕП у межах повноважень, визначених Платіжною
організацією, забезпечувати збирання, сортування, оброблення та
зберігання відповідних трансакцій за операціями з МПІ; - забезпечувати збирання, зберігання та передавання до ГПЦ
потрібної інформації щодо нештатних ситуацій у членів та учасників
НСМЕП, що підключені до нього; - забезпечувати формування нетто-позицій емітентів/еквайрів
МПІ НСМЕП, та надсилання їх нетто позицій до ГПЦ; - забезпечувати згідно з регламентом НСМЕП ( va058500-06 ) і
відповідно до умов укладених договорів безперебійне та якісне
інформаційне обслуговування членів та учасників НСМЕП, що
підключені до нього, та надання їм необхідних послуг; - обліковувати членів та учасників НСМЕП, яких він
обслуговує, емітовані ними МПІ і термінали цих членів та
учасників, які включені в роботу АПК; - забезпечувати підтримку бази даних щодо відповідних членів
та учасників і формування потрібних форм звітності для них та
Платіжної організації; - визначати перелік своїх послуг, що надаються членам та
учасникам НСМЕП; - приймати участь у визначенні типів та характеристик МПІ; - приймати участь в формуванні та внесенні змін до Правил
( z0025-05 ), Положення та інших нормативних, технологічних
документів НСМЕП відносно МПІ; - забезпечувати генерацію, зберігання та поширення ключової
інформації щодо МПІ; - приймати участь у визначенні порядку проведення
взаєморозрахунків і формування відповідних складових страхового
фонду з покриття ризиків невиконання міжбанківських розрахунків за
операціями із застосуванням МПІ; - приймати участь у визначенні типів комісійних щодо МПІ,
порядку їх розрахунку та розподілу, а також розміри відповідних
складових комісійних; - приймати участь у визначенні переліку основних тарифів за
виконання важливих процедур і надання послуг щодо МПІ та/або
встановлювати/узгоджувати їх розміри; - приймати участь у визначенні правил організації
інформаційної безпеки за технологією МПІ і забезпечувати нагляд за
їх виконанням; - визначати ризики та методи управління ризиками щодо
технології МПІ; - приймати участь у визначенні видів обмежень, а також
встановлювати системні обмеження щодо проведення операцій із
застосуванням МПІ і забезпечувати їх використання; - приймати участь у визначенні порядку та засобів
врегулювання конфліктних ситуацій і вирішення спірних питань; - визначати маркетингову політику щодо розвитку технології
МПІ і забезпечувати її проведення; - припинити обслуговування члена або учасника НСМЕП у разі
порушення ним умов договору; - виконувати інші функції, передбачені Положенням, а також
іншими документами НСМЕП.
Розділ V. Порядок оформлення членства/участі в НСМЕП
Глава 1. Порядок вступу членів до НСМЕП
1.1. Вступ юридичної особи до НСМЕП як члена (емітента та/або
еквайра МПІ) відбувається шляхом укладання ним відповідного
договору з Платіжною організацією, передбаченого Правилами
( z0025-05 ) та Положенням.
1.2. Член НСМЕП додатково до функцій, визначених Правилами
( z0025-05 ), також може виконувати функції: одночасно емітента та/або еквайра МПІ і емітента та/або
еквайра платіжних карток НСМЕП; тільки емітента та/або еквайра МПІ.
Глава 2. Порядок вступу учасників до НСМЕП
2.1. Вступ до НСМЕП юридичних та фізичних осіб (оформлення
участі в НСМЕП як учасників, що забезпечують в НСМЕП
функціонування МПІ) відбувається шляхом укладання ними відповідних
договорів, передбачених Положенням. Основні функції, обов'язки,
права та відповідальність учасників НСМЕП і орієнтовний перелік
зразків договорів, які слід укласти учасникам НСМЕП, та вимоги
Платіжної організації до їх структури та змісту визначаються
документами Платіжної організації щодо порядку вступу до НСМЕП та
оформлення участі в ній.
2.2. Оформлення участі в НСМЕП ПЦ МПІ проводиться шляхом
укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про
умови участі в НСМЕП із зазначенням зобов'язань ПЦ МПІ щодо
підтримки і розвитку технології МПІ, умови обслуговування операцій
з використанням МПІ та страхування ризиків за цими операціями.
2.3. Оформлення участі в НСМЕП торговця проводиться шляхом
укладання ним договору з еквайром про обслуговування торговця і
виконання розрахунків з ним за операції, які здійснені між
торговцем і клієнтами із застосуванням МПІ. Кожний торговельний термінал, за допомогою якого
забезпечується обслуговування МПІ, повинен інформаційно
обслуговуватися лише тим еквайром (технічним еквайром), який
зареєстрував цей термінал у відповідному ПЦ МПІ.
2.4. Оформлення участі в НСМЕП держателя МПІ (фізичної чи
юридичної особи) проводиться шляхом укладання ним договору з
емітентом про відкриття рахунків, видачу МПІ та умови здійснення
операцій за ними.
2.5. Процедури оформлення участі в НСМЕП вищезазначених
учасників та виконання ними підготовчих робіт щодо забезпечення
роботи в НСМЕП визначається документами Платіжної організації щодо
порядку вступу до НСМЕП та оформлення участі в НСМЕП.
Розділ VI. Порядок застосування компонентів АПК,
що забезпечують в НСМЕП функціонування МПІ
Глава 1. Загальні положення
1.1. До складу компонентів АПК, що забезпечують в НСМЕП
функціонування МПІ, входять компоненти програмного забезпечення та
устаткування, що забезпечують оброблення даних, захист електронної
інформації та телекомунікаційний зв'язок. Розроблення та
постачання окремих компонентів АПК виконується як Платіжною, так і
сторонніми організаціями.
1.2. Функції Платіжної організації щодо визначення вимог до
компонентів АПК, що забезпечують в НСМЕП функціонування МПІ, та її
вимоги до порядку застосування в НСМЕП цих компонентів АПК
визначаються Правилами ( z0025-05 ).
1.3. Термінальне обладнання, що застосовується в НСМЕП для
обслуговування МПІ, перед використанням його в НСМЕП належним
чином має бути зареєстроване в ПЦМПІ, що обслуговує еквайра.
Розділ VII. Спеціальні платіжні засоби та платіжні додатки.
Операції з їх застосуванням
Глава 1. Типи спеціальних платіжних засобів та їх призначення
1.1. Залежно від правил та вимог до оформлення платіжних
операцій МПІ поділяються на особисті та корпоративні. Держателем особистої платіжної картки/МПІ є фізична особа. Держателем корпоративного МПІ є довірена особа клієнта -
юридичної особи або фізична особа - підприємець чи його довірена
особа.
1.2. МПІ можуть мати додатковий розподіл за функціональним
призначенням. Перелік МПІ та їх розподіл за функціональним
призначенням, вимоги до якості МПІ НСМЕП визначаються документами
Платіжної організації.
1.3. МПІ призначені для застосування їх держателями як
технічного засобу для безготівкової оплати за товари та послуги (у
тому числі тих, купівля (одержання) яких здійснюється в системах
електронної комерції).
1.4. БМПІ, придбані членами та відповідними учасниками НСМЕП,
зберігаються як бланки суворого обліку.
Глава 2. Платіжні додатки МПІ та операції з їх застосуванням
2.1. МПІ НСМЕП є носіями платіжного мобільного додатка та
відповідного додатка оператора мобільного зв'язку. Для ідентифікації клієнта перед виконанням операції із
застосуванням ПМД є ПІН для ідентифікації клієнта перед виконанням
операції з його рахунком (далі - ПІН ПМД).
2.2. Держателі МПІ НСМЕП за допомогою ПМД можуть виконувати
фінансову операцію - платіж з рахунку. Для ПМД таким рахунком може
бути поточний рахунок.
2.3. Держателі МПІ НСМЕП за допомогою ПМД можуть виконувати
такі нефінансові операції: перегляд стану поточного рахунку; зміну ПІН ПМД.
2.4. Емітент може виконувати з емітованими ним МПІ таку
нефінансову операцію - розблокування ПІН ПМД.
2.5. Держателі корпоративних МПІ за їх допомогою можуть
здійснювати такі фінансові операції: здійснення розрахунків у
безготівковій формі у валюті України, пов'язаних із статутною та
господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а
також витратами на відрядження в межах України. Кошти, які списані з поточного рахунку юридичної особи або
фізичної особи - підприємця за операції із застосуванням
корпоративних МПІ, уважаються виданими під звіт держателю МПІ.
Використання коштів має бути підтверджене відповідними звітними
документами. Повернення довіреною особою клієнта невикористаних
коштів та відшкодування власнику поточного рахунку коштів,
використаних понад встановлені норми, здійснюється згідно з чинним
законодавством України. Контроль за цільовим використанням коштів з поточних рахунків
за операціями із застосуванням корпоративних МПІ здійснюють
власники цих рахунків.
2.6. Усі без винятку операції з платіжними додатками МПІ
можуть бути здійснені їх держателями у будь-якому місці
обслуговування за МПІ НСМЕП за наявності відповідного обладнання,
якщо інше не обумовлено умовами договору між емітентом і клієнтом. Місця обслуговування за МПІ НСМЕП повинні бути позначені
знаком НСМЕП та знаком МПІ.
2.7. Члени та учасники НСМЕП, що здійснюють обслуговування
держателів МПІ, не мають права самостійно приймати рішення про
відмову держателям МПІ в обслуговуванні, крім випадків,
передбачених Положенням та документами Платіжної організації щодо
операцій із застосуванням платіжних карток, та дискримінувати
клієнтів інших членів НСМЕП.
Глава 3. Порядок виконання документів на переказ. Загальні
правила документообігу
3.1. Фінансові операції держателів МПІ повинні виконуватись з
оформленням засобами НСМЕП або за їх допомогою відповідних
документів за операціями із застосуванням МПІ у паперовому та/або
електронному вигляді.
3.2. Документи за операціями із застосуванням МПІ у
паперовому вигляді оформляються у формі квитанції платіжного
термінала, тощо. Ці документи за операціями складаються за місцем проведення
операцій завжди в разі позитивного завершення цих операцій та у
визначених технологією НСМЕП випадках у разі негативного
завершення цих операцій у потрібній для всіх учасників розрахунків
кількості примірників. Під час проведення розрахунків за товари (послуги) за
технологією електронної комерції допускається формування квитанції
платіжного термінала в електронній формі за умови доставки її
клієнту.
3.3. Документи за операціями із застосуванням МПІ у
паперовому вигляді, що оформлені відповідно до вимог Положення та
нормативно-правових актів Національного банку і містять
інформацію, захищену від підробок елементами криптографічного
захисту, мають статус первинного документа за операцією із
застосуванням МПІ клієнта (довіреної особи клієнта), за яким
виконана операція, і можуть використовуватися у разі врегулювання
спірних питань між держателем МПІ і торговцем, а також між
клієнтом і емітентом.
3.4. Торговці, які здійснюють розрахункові операції у
безготівковій формі із застосуванням МПІ, під час продажу товарів
(надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг зобов'язані у випадках, передбачених законодавством
України, проводити розрахункові операції на повну суму купівлі
(надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому
порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори
розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових
документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або
у випадках, передбачених законодавством України, із застосуванням
зареєстрованих розрахункових книжок та книг обліку розрахункових
операцій.
3.5. Якщо на підприємстві торгівлі (послуг) застосовується
платіжний термінал, що з'єднаний або поєднаний з реєстратором
розрахункових операцій, то його засобами друкується документ за
операцією, в якому, крім установлених нормативними актами України
обов'язкових реквізитів чека касового апарата, додатково містяться
також обов'язкові реквізити квитанції платіжного термінала, що
перераховані в пункті 3.6 цього розділу.
3.6. Основними обов'язковими реквізитами квитанції
торговельного термінала є: - номер квитанції; - номер термінала; - ідентифікатор еквайра та підприємства торгівлі (послуг) або
інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати; - назва ПМД, за яким виконана операція; - дата та час (години, хвилини) здійснення операції; - вид операції (купівля, повернення); - сума операції у валюті України (валюта операції за
операцією із платіжним додатком картки з ДКВО не зазначається); - номер МПІ; - код авторизації, що ідентифікує операцію в НСМЕП; - результат завершення операції (успішне/неуспішне); - номер збору. У разі успішного завершення операції на чеку друкується
службова інформація. У разі неуспішного завершення операції на чеку друкується
результат завершення операції та службова інформація (у разі
потреби).
3.7. Під час виконання фінансових операцій із застосуванням
МПІ можливе несанкціоноване переривання цих операцій через
зовнішні причини, унаслідок чого за результатом їх виконання
фінансові операції поділяються на завершені та незавершені. Завершеною (позитивно завершеною) є операція, за якою
оформлений відповідними засобами необхідний документ за операцією
із застосуванням МПІ (в обсязі, визначеному Платіжною
організацією) і особа, що ініціювала цю операцію, отримала
документ за операцією, що підтверджує її завершення. Якщо незавершену операцію із застосуванням МПІ з будь-яких
причин неможливо позитивно завершити протягом часу, що є
прийнятним для держателя МПІ, то відповідальною особою торговця
складається акт про незавершений платіж (по одному примірнику
кожній із сторін) у двох примірниках.
3.8. Документи за операціями із застосуванням МПІ в
електронному вигляді можуть оформлятись і зберігатись у різних
компонентах АПК (термінальному обладнанні, процесингових центрах)
у вигляді: - фінансових трансакцій; - запитів на авторизацію; - зборів; - нетто-позицій емітентів та еквайрів. Платіжна організація може визначати та вводити в обіг інші
документи за операціями із застосуванням МПІ в електронному
вигляді.
3.9. Фінансові трансакції за операціями з МПІ зберігаються у
терміналі та поділяються на:
- трансакції завершених операцій платежу; - трансакції незавершених операцій.
3.10. Запити на авторизацію операцій за МПІ зберігаються у ПЦ
МПІ та емітента МПІ.
3.11. З метою мінімізації фінансових ризиків клієнтів
незавершені операції можуть бути доведені до позитивного
завершення шляхом відновлення трансакцій, повернення коштів
клієнту або іншим шляхом на підставі належним чином оформлених
документів за операціями із застосуванням МПІ. Перелік можливих нештатних ситуацій, що можуть виникати у
разі незавершених операцій, перелік процедур, що слід виконати для
позитивного завершення незавершених фінансових операцій
(відновлення трансакцій, повернення коштів клієнту тощо), порядок
їх виконання, форми та зміст документів за операціями із
застосуванням МПІ, які використовуються у цьому разі, визначаються
Платіжною організацією і викладено в її документах щодо порядку
документообігу під час виникнення нештатних ситуацій.
3.12. З метою підготовки до проведення розрахунків ПЦ МПІ має
одержати документи за здійсненими фінансовими операціями із
застосуванням МПІ із еквайрингової мережі торговельних терміналів,
що обслуговують МПІ.
3.13. Порядок і строки зберігання, а також процедура знищення
документів в електронному вигляді (за операціями із застосуванням
МПІ та документів на переказ) встановлюються Платіжною
організацією з урахуванням відповідних вимог Національного банку.
3.14. Копіювання документів в електронному вигляді за
операціями їх застосуванням МПІ з метою їх подальшого зберігання
має здійснюватися згідно з чинним у членів та учасників НСМЕП
порядком обліку та копіювання документів. Під час копіювання
документа в електронному вигляді з носія інформації обов'язково
має бути виконана перевірка цілісності даних на цьому носії.
3.15. Створення архівів документів в електронному вигляді за
операціями їх застосуванням МПІ, їх зберігання членами та
учасниками НСМЕП здійснюються в порядку, встановленому
законодавством України.
3.16. Емітенти зобов'язані в порядку, визначеному договором з
клієнтом, на вимогу та не рідше ніж один раз на місяць (якщо за
поточним рахунком була здійснена хоча б одна операція) надавати
йому виписки про рух коштів на його рахунку за операціями,
виконаними як самим клієнтом, так і його довіреними особами.
Виписки за рахунком емітент повинен надавати шляхом і засобами,
обумовленими в договорі між ним і клієнтом. Емітент не має права надавати виписки з поточних рахунків
клієнтів третім особам, крім випадків, що обумовлені
законодавством України. Емітент та всі інші учасники НСМЕП повинні
зберігати комерційну таємницю щодо руху коштів за операціями за
МПІ, а в разі її розголошення несуть відповідальність згідно із
законодавством України.
3.17. Якщо клієнт має заперечення щодо операцій за поточним
рахунком, перелік яких зазначений у виписці, то він має право
протягом строку, установленого законодавством України, звернутися
до емітента із заявою про розгляд спірного питання або до суду.
Розгляд заяви здійснюється емітентом у порядку та строки,
визначені умовами договору між ним і клієнтом та згідно із
законодавством України.
3.18. Під час розгляду претензій клієнта емітент має право
звернутися до відповідного еквайра із запитом, який повинен у
10-денний термін подати емітенту на його запит документи за
операціями із застосуванням МПІ або їх копії, що підтверджують
здійснення клієнтом цих операцій.
3.19. Якщо член НСМЕП або його клієнт бере участь у вирішенні
спору судом, то ПЦ МПІ зобов'язаний в установленому законодавством
України порядку надати цьому члену або його клієнту, а також судам
та органам досудового слідства послуги для визначення
достовірності інформації, яка міститься в документах, що
формуються та/або обробляються в НСМЕП ПЦ МПІ. Порядок оплати членом НСМЕП або його клієнтом послуг,
зазначених у цьому пункті, здійснюється за тарифами, установленими
відповідними членами та учасниками НСМЕП, які надають ці послуги.
Розділ VIII. Комісійні та тарифи за операціями з МПІ
Глава 1. Комісійні за операціями з МПІ
1.1. Кожний з учасників оброблення фінансової трансакції за
послуги з її оброблення одержує відповідні комісійні. Учасниками оброблення фінансової трансакції можуть бути
емітенти, еквайри та процесингові центри.
1.2. Нарахування комісійних здійснюється за оброблення
фінансових трансакцій, що відповідають фінансовій операції за МПІ,
- "платіж з поточного рахунку клієнта з використанням МПІ".
1.3. Платником (джерелом) комісійних є клієнт або торговець. Торговець є платником комісійних за виконані на терміналі, що
належить йому або обслуговуючому його еквайру (технічному
еквайру), операції платежів з поточного рахунку клієнта за надані
ним товари (послуги). У цьому разі для держателя МПІ вартість
товару (послуги) під час безготівкової оплати із застосуванням МПІ
не повинна перевищувати відповідної вартості під час оплати його
готівкою.
1.4. Джерелом перерахування комісійних отримувачам за
фінансовою операцією з МПІ крім еквайра чи емітента також можуть
бути інші учасники НСМЕП (ПЦ МПІ тощо).
1.5. Залежно від типів фінансових трансакцій за операціями з
МПІ, за оброблення яких вони нараховуються, комісійні поділяються
на міжбанківські та внутрішньобанківські (далі - банківські). Міжбанківські комісійні нараховуються за оброблення спільних
та внутрішніх міжбанківських трансакцій. Банківські комісійні
нараховуються за оброблення внутрішніх трансакцій МПІ.
1.6. Міжбанківські комісійні мають три складові: системну,
емітентську та еквайєрну. Право встановлювати розміри міжбанківських комісійних за
оброблення спільних та внутрішніх міжбанківських трансакцій за їх
складовими мають Платіжна організація (за участю ПЦ МПІ), емітент
та еквайр.
1.7. Платіжна організація встановлює розмір міжбанківських
системних комісійних за оброблення спільних та внутрішніх
трансакцій, що відповідають фінансовим операціям за МПІ.
1.8. Еквайр встановлює розмір міжбанківських еквайєрних
комісійних і є джерелом перерахування відповідних часток цих
комісійних отримувачам за оброблення спільних та внутрішніх
трансакцій, що відповідають фінансовим операціям за МПІ.
1.9. Платіжна організація встановлює розмір міжбанківських
емітентських комісійних за оброблення спільних міжбанківських
фінансових трансакцій, що відповідають фінансовим операціям за
МПІ.
1.10. Розміри міжбанківських еквайєрних та емітентських
комісійних встановлюються Платіжною організацією на певний період
і є предметом її фінансової політики щодо подальшого розвитку
НСМЕП та її інфраструктури.
1.11. Платіжна організація одержує відповідну частку від
міжбанківських системних комісійних за оброблення спільних та
внутрішніх трансакцій, що відповідають фінансовим операціям за
МПІ, на підставі узгодженого з відповідними процесинговими
центрами рішення.
1.12. Еквайри мають право встановлювати та одержувати
відповідні банківські комісійні за оброблення внутрішніх
внутрішньобанківських фінансових трансакцій МПІ. Емітенти мають
право одержувати відповідні банківські комісійні за оброблення
внутрішніх внутрішньобанківських фінансових трансакцій МПІ. Розміри банківських комісійних за оброблення внутрішніх
внутрішньобанківських фінансових трансакцій установлюються окремо
кожним еквайром на власний розсуд.
1.13. Визначені Платіжною організацією процесингові центри
можуть надавати послуги емітентам та еквайрам МПІ (у тому числі
учасникам інфраструктури одного банку або групі банків, що мають
певну спільну специфіку роботи в НСМЕП і відповідають визначеним
Платіжною організацією вимогам до них або мають інші ознаки) з
оброблення спільних внутрішньобанківських фінансових трансакцій за
особливими взаємопогодженими (між Платіжною організацією,
зазначеними процесинговими центрами та відповідними емітентами
та/або еквайрами) схемами та правилами розрахунку комісійних. Розміри цих комісійних та тарифи на послуги процесингових
центрів за цими схемами оформляються договорами або додатковими
угодами (за наявності відповідних договорів) між учасниками
взаєморозрахунків.
1.14. Торговець, який є платником комісійних за виконані
держателями МПІ операції платежу за допомогою відповідного
термінала, інформується щодо розміру комісійних за обслуговування
його еквайром шляхом, що зазначений в укладеному з ним договорі.
1.15. Джерела перерахування комісійних та порядок їх
установлення, а також принципи визначення та нарахування
комісійних у НСМЕП визначаються документами Платіжної організації
щодо установлення, визначення та нарахування комісійних за
операціями з платіжними картками/МПІ.
Глава 2. Тарифи
2.1. Права Платіжної організації щодо політики встановлення,
визначення та погодження розмірів основних тарифів на послуги та
комісійних щодо забезпечення в НСМЕП функціонування МПІ є такими,
які визначені Правилами ( z0025-05 ).
Розділ IX. Порядок емісії МПІ і здійснення еквайрингу
Глава 1. Порядок емісії МПІ
1.1. Емітент відповідно до переліку, зазначеного в документах
Платіжної організації щодо типів спеціальних платіжних засобів та
операцій з їх застосуванням, визначає типи МПІ, які він емітує, за
їх функціональним призначенням. Порядок присвоєння члену НСМЕП ідентифікатора емітента МПІ
визначається нормативно-правовими актами Національного банку з
питань емісії платіжних карток.
1.2. Члени НСМЕП можуть емітувати МПІ, дизайн яких розроблено
Платіжною організацією. Вимоги до дизайну МПІ НСМЕП визначені Платіжною організацією
в документах щодо вимог до якості карток/МПІ НСМЕП.
1.3. Обов'язковими реквізитами, що наносяться на МПІ в
графічному вигляді, є реквізити, які дають змогу ідентифікувати
НСМЕП. Крім обов'язкових реквізитів МПІ має містити реквізити в
електронному вигляді, що дають змогу ідентифікувати її держателя
та емітента.
1.4. Придбання МПІ членом НСМЕП у визначеного Платіжною
організацією постачальника МПІ здійснюється на підставі укладеного
з ним договору за заявками, узгодженими з Платіжною організацією.
1.5. Емісія МПІ здійснюється емітентом у два етапи:
банківська персоналізація та видача МПІ клієнту. Банківська персоналізація МПІ може проводитись емітентом для
одного (операція банківської персоналізації виконується під час
видачі МПІ клієнту) або групи клієнтів (операція банківської
персоналізації виконується попередньо). МПІ, що пройшов банківську персоналізацію, відповідають
реквізити договору між емітентом і клієнтом про надання та
використання МПІ.
1.6. БПМД може бути власністю емітента або клієнта. МПІ є
власністю клієнта після укладання ним з емітентом відповідного
договору про використання МПІ. Перед укладанням договору емітент зобов'язаний ознайомити
клієнта з умовами одержання МПІ, переліком необхідних для
пред'явлення документів, тарифами на обслуговування та правилами
користування МПІ. Ця інформація має бути викладена в доступній
формі, а також надаватися в письмовій або електронній формі
клієнтам та їх довіреним особам за їх бажанням. У договорі між клієнтом і емітентом мають бути визначені
предмет договору, права, обов'язки клієнта та емітента, їх
відповідальність, порядок вирішення спорів. Емітент зобов'язаний ознайомити клієнта під підпис з тарифами
на обслуговування операцій із застосуванням МПІ, чинними на час
укладання договору. Якщо тарифи є додатком до договору, то його
підписання клієнтом є згодою останнього з тарифами банку. Один з примірників договору має бути переданий клієнту. У разі зміни емітентом умов договору (умов обслуговування
поточних рахунків, тарифів тощо) останній зобов'язаний шляхом, що
передбачений договором, повідомити про це клієнта в термін,
визначений нормативно-правовими актами Національного банку з
питань емісії платіжних карток. Як додаток до договору емітент подає клієнту правила
користування МПІ.
1.7. Емітент у межах своїх повноважень, визначених
Положенням, самостійно встановлює розміри лімітів на виконання
операцій з використанням МПІ.
1.8. Філії емітента можуть від його імені здійснювати емісію
МПІ НСМЕП за умови наявності в них відповідних технічних
можливостей та надання емітентом цій філії письмового дозволу на
здійснення такої операції, погодженого з відповідним
територіальним управлінням Національного банку.
1.9. Для здійснення клієнтами операцій із застосуванням МПІ
емітент відкриває їм поточний рахунок.
1.10. Відкриття поточних рахунків здійснюється відповідно до
законодавства України. Для відкриття поточного рахунку клієнт
подає до емітента документи, які передбачені нормативно-правовим
актом Національного банку з питань відкриття рахунків.
1.11. На одному поточному рахунку можуть відображатись
операції із застосуванням кількох МПІ НСМЕП (а також карток інших
платіжних систем), що видані одному й тому самому клієнту та/або
його довіреним особам.
1.12. Юридична особа та фізична особа - підприємець
самостійно визначають держателів своїх корпоративних МПІ і
зазначають їх у додатку до договору про видачу МПІ НСМЕП та його
розрахункове обслуговування. У разі зміни довіреної особи юридична
особа та фізична особа - підприємець повинні перереєструвати
довірену особу в емітенті та в разі потреби змінити ПІН ПМД
держателя МПІ. Якщо не виконується ця вимога, то відповідальність
(у разі заподіяння шкоди собі та третім особам) покладається на
юридичну особу чи фізичну особу - підприємця, що допустила
використання корпоративного МПІ особами, які не мали на це права.
1.13. Зарахування (поповнення) коштів на поточний рахунок
держателя МПІ здійснюється відповідно до нормативно-правового акта
Національного банку України з питань відкриття рахунків.
1.14. Загальна технологія видачі клієнту МПІ є такою: - подання клієнтом заяви (заяви-анкети); - оформлення та підписання договору і відповідних додатків до
нього; - відкриття (у разі потреби) поточного рахунку; - підготовка емітентом МПІ; одержання клієнтом МПІ та правил користування МПІ.
1.15. Форма і зміст заяви-анкети фізичної особи про відкриття
рахунків та одержання МПІ НСМЕП визначаються Платіжною
організацією у її документах щодо порядку оформлення участі в
НСМЕП. У разі видачі МПІ, що передбачає здійснення розрахунків з
його використанням за кредитною схемою, до заяви-анкети може
додатково включатися інформація, яка потрібна для надання кредиту
[щодо місця роботи клієнта, його заробітної плати та інших
доходів, фінансових зобов'язань клієнта (наприклад, кредитні
угоди, довгострокові позики на житло тощо)].
1.16. Форма і зміст договору про видачу МПІ і розрахункове
обслуговування фізичної особи визначаються Платіжною організацією
в її документах щодо порядку оформлення участі в НСМЕП. Договір про видачу МПІ і розрахункове обслуговування фізичної
особи складається в двох примірниках.
1.17. Для отримання корпоративних МПІ клієнт подає до
емітента заяву про видачу корпоративних МПІ та відповідні
заяви-анкети. Форма і зміст заяви про видачу корпоративних МПІ, форма і
зміст заяви-анкети про відкриття рахунків та одержання
корпоративної МПІ НСМЕП визначаються Платіжною організацією в її
документах щодо порядку оформлення участі в НСМЕП. У разі видачі МПІ, що передбачає здійснення розрахунків з її
використанням за кредитною схемою, до заяви-анкети може додатково
включатися інформація, що потрібна для надання кредиту.
1.18. Договір про видачу МПІ і розрахункове обслуговування
суб'єкта підприємницької діяльності є основним документом, що
регулює взаємовідносини між емітентом та клієнтом. Форма і зміст
договору визначаються Платіжною організацією в її документах щодо
порядку оформлення участі в НСМЕП. Договір про видачу МПІ і розрахункове обслуговування суб'єкта
підприємницької діяльності складається в двох примірниках.
1.19. Термін дії МПІ обумовлюється договором між емітентом і
клієнтом та обмежується терміном, що визначається Платіжною
організацією. Після завершення терміну дії МПІ операції із його
застосуванням неможливі.
1.20. Заміна МПІ клієнту на нову здійснюється за ініціативи
клієнта банку - у разі виходу МПІ з ладу з будь-яких причин чи
втрати/викрадення МПІ або емітента - у разі необхідності зміни
емітентом ключів МПІ. У разі проведення заміни МПІ з ініціативи емітента він
зобов'язаний завчасно повідомити про це держателя МПІ.
1.21. Порядок одержання клієнтом або його довіреною особою
корпоративної платіжної МПІ в емітента, а також загальні вимоги
щодо проведення емісії платіжних МПІ визначено у документах
Платіжної організації щодо порядку оформлення участі в НСМЕП.
Глава 2. Еквайринг
2.1. Еквайр самостійно встановлює перелік послуг, які він
надає держателям МПІ (у касах банку, торговців), а також
встановлює величини комісійних за еквайринг. Якщо еквайр працює з делегуванням своїх інформаційних функцій
(повноважень) технічному еквайру, то він повинен узгодити перелік
цих послуг з ним.
2.2. Еквайр здійснює обслуговування торговців і виконання
розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням
МПІ, на підставі договору про обслуговування МПІ НСМЕП
(терміналів), який укладається з урахуванням вимог Платіжної
організації до його структури та змісту. Вимоги до цього договору
визначено у документах Платіжної організації щодо порядку вступу
до НСМЕП та оформлення участі в НСМЕП.
2.3. Еквайр (технічний еквайр) здійснює контроль за
дотриманням торговцем вимог договору та Положення, що стосуються
здійснення операцій з МПІ та збору трансакцій. У разі
неодноразового порушення торговцем цих вимог він уживає необхідних
адекватних заходів, які передбачені цим договором, або розриває
договір.
2.4. Еквайр (технічний еквайр) проводить підготовчу роботу з
торговцем, що необхідна для виконання операцій із застосуванням
МПІ НСМЕП, і передає торговцю рекламні та інструктивні документи,
що потрібні для обслуговування держателів МПІ і терміналів, а
також безкоштовно надає йому консультації, що пов'язані із
здійсненням операцій із застосуванням МПІ НСМЕП.
2.5. Еквайр протягом наступного (робочого) дня зараховує
кошти на рахунок торговця (чи перераховує на його рахунок в іншому
банку) за операціями поточного дня із застосуванням МПІ (незалежно
від відшкодування їх емітентом еквайру).
2.6. Еквайр акцептує всі трансакції торговельних терміналів
торговця, якщо торговцем не були порушені умови договору і
технологія роботи з терміналами. Неакцептування еквайром
трансакцій можливе за наявності таких порушень: - доведено несанкціоноване втручання у функції торговельного
термінала. У цьому разі еквайр має право не акцептувати трансакції
за операціями із застосуванням МПІ, що не прийняті ним та/або
емітентом. Еквайр надає торговцю виписки з його рахунку за операціями із
застосуванням МПІ у порядку та в терміни, установлені в договорі,
а також необхідні роз'яснення щодо них.
2.7. У разі допущення з вини торговця помилки під час
здійснення держателем МПІ платежу торговець видає держателю МПІ
помилково зняту суму готівкою без утримання комісійних. У
випадках, передбачених законодавством України, торговець
зобов'язаний провести цю операцію через ЕККА (ККС).
2.8. Придбані із застосуванням платіжної МПІ товари можуть
бути повернені особі, яка їх продала, згідно з правилами,
установленими відповідними нормативно-правовими актами України. Повернення коштів за повернений товар, неотриману (неякісну)
послугу торговець здійснює готівкою або за згодою сторін у
безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок
клієнта позасистемними засобами.
2.9. Торговець не має права: - відмовляти держателям МПІ у виконанні операцій із
застосуванням МПІ повністю чи частково в межах гарантованого
еквайром переліку послуг. Винятком є технічні причини
(несправність устаткування, відсутність зв'язку тощо) та
обмеження, установлені емітентом МПІ; - установлювати торговельні надбавки на товари (послуги),
оплата яких здійснюється із застосуванням МПІ, порівняно з їх
ціною під час оплати готівкою.
2.10. Еквайри і торговці не мають права: - вилучати МПІ держателів з обігу; - вимагати у держателя МПІ для самостійного проведення
фінансової операції.
2.11. Еквайр не має права зобов'язувати торговця, а торговець
не має права вимагати від держателя МПІ: - уведення ПІН ПМД як засобу ідентифікації держателя МПІ,
якщо це не передбачено умовами використання МПІ; - пред'явлення документів, які посвідчують особу, як засобу
ідентифікації держателя МПІ (за винятком випадку, якщо торговець
має доручення еквайра здійснити перевірку документів певного
суб'єкта переказу за результатами моніторингу для належної його
ідентифікації).
2.12. Члени НСМЕП і торговці зобов'язані забезпечити такі
умови для обслуговування держателів МПІ, які гарантували б
збереження конфіденційності ПІН ПМД.
Розділ X. Порядок здійснення розрахунків і бухгалтерського
обліку
Глава 1. Порядок здійснення розрахунків за операціями із
застосуванням МПІ
1.1. Розрахунки між членами та учасниками НСМЕП за операціями
із застосуванням МПІ здійснюються за кліринговою схемою.
1.2. Суб'єктами розрахунків за результатами клірингу в НСМЕП
є також члени НСМЕП (емітенти та/або еквайри МПІ), що працюють або
працювали в міжбанківському режимі та виконують розрахунки за
результатами клірингу, а також процесингові центри (далі -
учасники розрахунків).
1.3. Функції клірингової установи в НСМЕП виконує ГПЦ, який
розраховує загальні нетто-позиції учасників розрахунків, формує та
передає до розрахункового банку документи на переказ (клірингові
вимоги).
1.4. У клірингову позицію учасника розрахунків уключаються
всі платежі та комісійні за операціями із застосуванням МПІ у
головній установі, філіях та його агентів.
1.5. Розрахунковий банк виконує взаєморозрахунки між
учасниками розрахунків на підставі отриманої від ГПЦ клірингової
вимоги та згідно з регламентом НСМЕП ( va058500-06 ) і умовами
договорів з учасниками розрахунків.
1.6. У разі неплатоспроможності учасника розрахунків за
операціями із застосуванням МПІ для погашення (частково або
повністю) його заборгованості перед іншими учасниками розрахунків
використовуються кошти страхового фонду НСМЕП.
1.7. Банківські розрахунки за операціями із застосуванням
МПІ, що виконуються без участі розрахункового банку, поділяються
на: - внутрішньобанківські; - міжфілійні; - міжбанківські. Внутрішньобанківські розрахунки виконуються на рівні різних
бухгалтерських рахунків в одному банку (одній філії банку). Міжфілійні розрахунки виконуються, якщо операції за МПІ
обслуговують філії цього самого банку. У цьому разі головна
установа банку проводить міжфілійні розрахунки за кліринговою
схемою самостійно. Міжбанківські розрахунки виконуються членом НСМЕП за
наявності агентських договорів з іншими банками, якщо рахунок
торговця, якого обслуговує цей еквайр, відкрито в іншому банку, за
надані в межах НСМЕП послуги, за операціями адресних платежів
тощо. Ці розрахунки виконуються на умовах, визначених у
відповідних договорах. Міжбанківські платежі виконуються за допомогою СЕП НБУ, а
міжфілійні - засобами внутрішньої платіжної системи банку або за
допомогою СЕП.
1.8. Строки проведення переказу із застосуванням МПІ
визначаються регламентом НСМЕП ( va058500-06 ) та умовами
договорів між членами та учасниками платіжної системи і
обмежуються відповідними строками, визначеними законодавством
України.
Внутрішньобанківський переказ за операціями із застосуванням
МПІ виконується в строк, установлений внутрішніми нормативними
документами банку, і не може перевищувати строк, визначений
законодавством України.
1.9. Взаєморозрахунки між членами та учасниками НСМЕП за
надані в межах НСМЕП послуги здійснюються згідно з тарифами і на
умовах, визначених у договорах між ними.
1.10. Умови та порядок здійснення розрахунковим банком
міжбанківських розрахунків за операціями із застосуванням МПІ,
його взаємодія з ГПЦ, Платіжною організацією та іншими учасниками
розрахунків, а також порядок формування, використання, поповнення
та повернення коштів страхового фонду НСМЕП визначені документами
Платіжної організації щодо взаєморозрахунків за операціями із
застосуванням МПІ. Регламент роботи розрахункового банку щодо здійснення
міжбанківських розрахунків за операціями із застосуванням МПІ,
формування, використання, поповнення та повернення коштів
страхового фонду НСМЕП визначено в документах Платіжної
організації щодо регламенту НСМЕП ( va058500-06 ).
Глава 2. Порядок здійснення бухгалтерського обліку за
операціями із застосуванням МПІ
2.1. У членів НСМЕП бухгалтерський облік за операціями із
застосуванням МПІ під час розрахунків за надані товари (послуги)
здійснюється згідно з документами Платіжної організації щодо
порядку здійснення бухгалтерських операцій з платіжними картками
НСМЕП у банках України, узгодженого з Національним банком.
2.2. Якщо Національний банк є членом НСМЕП (та здійснює
емісію та/або еквайринг МПІ), то бухгалтерський облік за
операціями із застосуванням МПІ під час розрахунків за надані
товари (послуги) здійснюється згідно з внутрішнім документом
Національного банку, узгодженим з Платіжною організацією.
Розділ XI. Управління ризиками та безпека в НСМЕП
Глава 1. Види ризиків в НСМЕП, пов'язані з застосуванням МПІ,
та управління ними
1.1. Основні види ризиків, пов'язані з застосуванням МПІ, що
можуть виникати у НСМЕП, умовно поділяються на системні, фінансові
(розрахункові), правові (юридичні), операційні та ринкові.
1.2. Системні ризики виникають у результаті збоїв, відмов у
системі та призводять до втрати або модифікації фінансової
інформації і пов'язані з помилками під час: обрання та реалізації концепції побудови окремих компонентів
АПК НСМЕП, які забезпечують застосування МПІ та/або
адміністрування цих компонентів АПК НСМЕП з боку Платіжної
організації; обрання та реалізації побудови окремих компонентів АПК, які
забезпечують застосування МПІ та/або адміністрування цих
компонентів АПК з боку іншої юридичної особи, яка за дорученням
Платіжної організації виконує ці функції.
1.3. Можливість виникнення фінансових, правових, операційних,
ринкових ризиків, пов'язаних з застосуванням МПІ, та заходи щодо
їх мінімізації визначаються відповідно до аналогічних ризиків,
визначених Правилами ( z0025-05 ).
Глава 2. Порядок створення та використання страхового фонду
2.1. З метою зменшення ризиків невиконання зобов'язань у разі
неплатоспроможності учасників розрахунків за операціями із
застосуванням МПІ під час проведення взаєморозрахунків за
результатами клірингу Платіжна організація формує на договірних
засадах з членами НСМЕП та постійно підтримує страховий фонд
покриття ризиків неплатежів за операціями з платіжними
картками/МПІ (далі - страховий фонд). Порядок використання коштів страхового фонду визначається
Правилами ( z0025-05 ).
Глава 3. Блок-листи. Порядок застосування
3.1. Для мінімізації фінансових ризиків держателів особистих
МПІ і юридичних осіб, довірені особи яких є держателями
корпоративних МПІ, у НСМЕП використовується технологія блок-листів
МПІ.
3.2. Кожен емітент МПІ на підставі відповідних заяв
держателів цих інструментів або, незалежно від їх держателів, на
підставі власних рішень формує емітентський блок-лист своїх МПІ. Датою занесення МПІ до відповідного блок-листа є дата
реєстрації емітентом відповідної заяви його держателя.
3.3. За ініціативи держателя МПІ вноситься до блок-листа МПІ
у таких випадках: втрата/викрадення МПІ; вихід МПІ з ладу; з інших причин, які обумовлені в договорі з емітентом.
3.4. Для внесення картки до блок-листа МПІ держатель МПІ
зобов'язаний подати емітенту відповідну заяву. Види заяв (письмова
чи усна), вимоги до їх змісту, порядок подання заяв до емітента та
їх подальше опрацювання викладені в документах Платіжної
організації щодо управління ризиками. Після подання заяви про внесення МПІ до блок-листа МПІ
он-лайн операції з цим МПІ блокуються емітентом у строк, що
визначений регламентом НСМЕП ( va058500-06 ). Порядок внесення МПІ до блок-листа МПІ його держателем та
відповідальність сторін у разі його порушення повинні бути
зазначені у договорі між клієнтом та емітентом, а також у правилах
користування МПІ. Примірник заяви держателя МПІ служить документом під час
вирішення спорів і повернення коштів клієнту (держателю МПІ).
3.5. За наявності обставин, що свідчать про неправомірне
використання МПІ або його реквізитів, користування МПІ не
уповноваженою на те особою, в інших випадках, визначених договором
з клієнтом, емітент має право ухвалити рішення щодо: тимчасового зупинення здійснення операцій з використанням
певного МПІ; вилучення МПІ з обігу. Тимчасове зупинення здійснення операцій з використанням МПІ
та ініціювання вилучення МПІ з обігу здійснюється шляхом унесення
його до відповідного блок-листа МПІ з ініціативи емітента. У цьому разі емітент зобов'язаний повідомити про це держателя
МПІ згідно з умовами договору з ним.
3.6. МПІ може бути вилучений за ініціативи держателя, якщо
він був внесений ним до відповідного блок-листа емітента у
випадках, визначених Положенням.
3.7. Номери МПІ, які внесені до відповідного блок-листа (з
ініціативи їх держателів чи емітентів), перебувають в ньому до
закінчення строку дії МПІ, збільшеного на строк, що дорівнює
періоду актуальності трансакцій (визначеному регламентом НСМЕП
( va058500-06 ), після закінчення якого претензії щодо трансакцій
не приймаються. Якщо МПІ внесений до відповідного блок-листа двома
ініціаторами (наприклад, держателем МПІ та емітентом), то
вилучення її з нього може бути здійснено тільки за наявності
відповідних заяв держателя та рішення самого емітента.
3.8. Оплата послуг за внесення МПІ до відповідного блок-листа
здійснюється держателем за чинними тарифами емітента.
Глава 4. Види обмежень щодо операцій з МПІ. Порядок
встановлення обмежень
4.1. Для держателів МПІ і їх емітентів встановлені відповідні
ліміти на виконання операцій з МПІ, а саме: ліміти авторизації держателя МПІ для обмеження суми
фінансової операції за ПМД МПІ; ліміт авторизації емітента МПІ для обмеження суми фінансових
операцій за ПМД всіх МПІ емітента.
4.2. Інформація про ліміти авторизації держателя МПІ
міститься у кожного відповідного емітента. Інформація про ліміти авторизації кожного емітента МПІ
міститься у відповідного емітента та ПЦ МПІ.
4.3. Емітенти самостійно установлюють розміри (у межах
величин, визначених Платіжною організацією) лімітів авторизації
держателів МПІ. Ці ліміти можуть бути типовими для всіх держателів
або індивідуальними. ПЦ МПІ установлює розміри по кожному емітенту (у межах
величин, визначених Платіжною організацією) свій ліміт авторизації
емітента, що обмежує загальну суму авторизованих фінансових
операцій за всіма МПІ цього емітента.
4.4. Вимоги Платіжної організації до загального порядку
установлення, процедур уведення в дію та змін лімітів авторизації
емітента МПІ викладено в її документах щодо розрахунку та
установлення системних лімітів/лімітів авторизації емітента МПІ у
НСМЕП.
Глава 5. Правила забезпечення безпеки в НСМЕП
5.1. Правила забезпечення інформаційної безпеки щодо
застосування МПІ визначаються Правилами ( z0025-05 ) з урахуванням
особливостей, викладених у цій главі.
5.2. Члени та учасники НСМЕП, що емітують та/або обслуговують
МПІ, зобов'язані виконувати встановлені законодавством України,
Правилами ( z0025-05 ), Положенням та іншими нормативними
документами Платіжної організації вимоги щодо забезпечення захисту
інформації, яка обробляється в системі, а також несуть
відповідальність у разі порушення цих вимог відповідно до
законодавства України та Правил і Положення.
5.3. Головними об'єктами захисту в НСМЕП, пов'язаними з
використанням МПІ, є: - документи за операціями із застосуванням МПІ та документи
на переказ, що формуються на підставі цих фінансових трансакцій; - важлива інформація НСМЕП - блок-листи тощо; - програмно-технічні засоби оброблення трансакцій, документів
за операціями із застосуванням МПІ; - програмно-технічні засоби генерації, обліку і
розповсюдження ключової інформації щодо МПІ, а також ініціалізації
та персоналізації МПІ.
5.4. Головною метою захисту інформації в НСМЕП, пов'язаною з
використанням МПІ, є запобігання - несанкціонованому доступу до інформації, знищенню,
викривленню інформації трансакцій, документів за операціями із
застосуванням МПІ на кожній ланці організаційної та технологічної
інфраструктури системи або втручанню в процес їх формування.
5.5. Для запобігання порушенням, що можуть загрожувати
інформаційній безпеці системи, пов'язаній з використанням МПІ в
НСМЕП, застосовуються такі програмно-апаратні засоби та заходи
щодо захисту інформації - розвинута система блок-листів.
5.6. ПЦ МПІ повинен мати у своєму складі відповідну службу
безпеки. Служба безпеки ПЦ МПІ співпрацює із службою безпеки Платіжної
організації.
Розділ XII. Порядок вирішення спорів. Припинення членства
(участі) в НСМЕП
Глава 1. Порядок вирішення спорів, пов'язаних із
застосуванням МПІ
1.1. У разі виникнення суперечностей, пов'язаних із
застосуванням МПІ, між членами та/або учасниками НСМЕП ці
суперечності вирішуються у порядку, визначеному Правилами
( z0025-05 ).
Глава 2. Загальні підстави припинення членства (участі) в
НСМЕП
2.1. Усі члени та учасники НСМЕП (юридичні особи), що
забезпечують функціонування МПІ, та держателі МПІ можуть припинити
участь у НСМЕП з причин і на підставах, наведених у Правилах
( z0025-05 ).
Глава 3. Припинення членства (участі) в НСМЕП юридичної
особи, що забезпечує функціонування МПІ
3.1. Припинення членства (участі) в НСМЕП її члена або
учасника - юридичної особи, що забезпечує функціонування МПІ, може
бути здійснено з причин, визначених Правилами ( z0025-05 ), з
урахуванням додаткових особливостей, викладених у цій главі.
3.2. З ініціативи Платіжної організації ініціювання
припинення членства (участі) в НСМЕП її члена або учасника -
юридичної особи може бути здійснено з таких причин: - порушення умов договору з Платіжною організацією та вимог
Правил ( z0025-05 ) чи Положення;
3.3. Умовами припинення членства в НСМЕП для члена є: - припинення дії договорів з клієнтами та вилучення з обігу
емітованих ним МПІ (для емітента МПІ).
3.4. Умови вилучення з обігу МПІ обумовлюються відповідними
договорами. Також умовами цих договорів повинні регламентуватися
строки інформування іншої сторони договірних відносин про
припинення членства /участі члена/ учасника в НСМЕП та порядок
повернення МПІ. У зв'язку з припиненням свого членства в НСМЕП емітент
повинен повідомити своїх клієнтів про припинення дії договору(ів)
з ними за один місяць до настання цієї події. Протягом цього
строку клієнти мають отримати залишки коштів на відповідних
карткових рахунках МПІ.
Глава 4. Припинення участі в НСМЕП держателя МПІ
4.1. Припинення участі в НСМЕП держателя МПІ (клієнта) може
бути здійснено з причин, визначених Правилами ( z0025-05 ) як для
держателя платіжних карток.
4.2. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП за власним
бажанням клієнт повинен подати емітенту заяву про припинення його
розрахункового обслуговування за МПІ у письмовій формі та
пред'явити документ, що засвідчує його особу.
4.3. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП за власним
бажанням держатель МПІ, що є довіреною особою юридичної особи або
фізичної особи - підприємця, повинен подати емітенту у письмовій
формі заяву про виведення МПІ з обігу, підписану уповноваженими
особами юридичної особи (фізичною особою - підприємцем), та
пред'явити документ, що засвідчує його особу, або документ, що
його замінює.
4.4. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП клієнта з
ініціативи емітента (у разі невиконання клієнтом або його
довіреною особою умов договору) він повинен письмово попередити
про це клієнта, обов'язково зазначивши причини розірвання
договору.
4.5. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП держателя
корпоративного МПІ, що є довіреною особою клієнта - юридичної
особи або фізичної особи - підприємця, він повинен подати емітенту
заяву в письмовій формі про виведення МПІ з обігу, підписану
уповноваженими особами юридичної особи (фізичної особи -
підприємця), та внести відповідні зміни до договору з емітентом
щодо держателя корпоративного МПІ.
4.6. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП клієнта в разі
його смерті спадкоємці повинні подати до емітента відповідну заяву
в письмовій формі та пред'явити відповідні документи.
4.7. У випадках, визначених законодавством України,
припинення участі в НСМЕП держателя МПІ відбувається згідно з цим
законодавством.
4.8. Повернення емітентом коштів клієнту здійснюється у разі
закриття поточного рахунку відповідно до нормативно-правового акта
Національного банку України з питань відкриття рахунків.
4.9. У разі розірвання або припинення дії договору з
ініціативи клієнта емітент на власний ризик може повернути клієнту
залишки коштів з поточних рахунків до завершення періоду
актуальності трансакції, навіть якщо емітент не отримав трансакції
блокування. Під час повернення цих коштів до закінчення періоду
актуальності трансакції емітент має врахувати свою
відповідальність за ризик надання клієнту кредиту для виконання
його зобов'язань за здійсненими операціями із застосуванням МПІ,
що настає з дня надходження журналів операцій МПІ.
4.10. Видача залишків коштів клієнта в разі його смерті
особам, що мають на це право, здійснюється відповідно до
законодавства України на підставі заяви спадкоємців, що пред'явили
відповідні документи, з урахуванням вимог пунктів 4.8 та 4.9 цього
розділу.
4.11. Участь у НСМЕП держателя МПІ припиняється з дня
припинення дії відповідного договору з емітентом.
Заступник директора Департаменту
інформатизації - начальник управління
масових електронних платежів Б.П.Дяченко
ПОГОДЖЕНО:
Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків
Національного банку України В.М.Кравецьвгору