Документ v0069500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.06.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.06.2018  № 69

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статей 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення у відповідність до вимог положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.06.2018 № 69

ЗМІНИ
до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3 слово "структурних" виключити;

2) у пункті 1.4:

в абзаці першому слово "структурних" виключити;

підпункти 2, 4 викласти в такій редакції:

"2) директор Департаменту виїзних перевірок банків, його заступники;";

"4) директор Департаменту ліцензування, його заступники;".

2. У главі 2:

1) у підпункті "в" пункту 2.4 слова "(ради директорів)" виключити;

2) в абзаці п'ятому пункту 2.6 слова ", яка вирішує справу про адміністративне правопорушення," виключити;

3) в абзаці другому пункту 2.8 слово "посадовою" замінити словом "Уповноваженою".

3. У главі 4:

1) підпункти 1, 3, 4, 7 пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"1) директори департаментів банківського нагляду, виїзних перевірок банків, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування, їх заступники;";

"3) керівник інспекційної групи або його заступник, який здійснює перевірку банку, фінансової установи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) керівник робочої групи, уповноважений працівник, який виконує обов'язки керівника робочої групи, уповноважений працівник Національного банку, який здійснює виїзні перевірки щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України, перевірки пунктів обміну іноземної валюти на території України;";

"7) працівники підрозділів Національного банку, зазначених у підпункті 1 пункту 4.2 глави 4 цього Положення, у посадових інструкціях яких містяться повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення.";

2) у першому реченні абзацу першого пункту 4.3 слова "дата та місце народження" замінити словами "дата народження".

4. У главі 5:

1) пункт 5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Обов'язок щодо збирання доказів покладається на Уповноважених посадових осіб Національного банку, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.";

2) у пункті 5.4 слово "Посадова" замінити словом "Уповноважена";

3) у пункті 5.5 слово "посадова" замінити словом "Уповноважена";

4) в абзаці першому пункту 5.6 слова "органу (посадової) особи, який розглядає справу," замінити словами "Уповноваженої особи, яка розглядає справу,".

5. В абзаці другому пункту 6.1 глави 6 слова "дата та місце народження" замінити словами "дата народження".

6. У главі 7:

1) пункт 7.2 викласти в такій редакції:

"7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, установленими Кодексом.

Скарга подається Уповноваженій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається Уповноваженою особою, яка винесла постанову за справою про адміністративні правопорушення, разом із справою про адміністративне правопорушення вищестоящій посадовій особі Національного банку, зазначеній у пунктах 1.3, 1.4 глави 1 цього Положення.";

2) у другому реченні пункту 7.3 слова "Уповноваженою особою" замінити словами "вищестоящою посадовою особою";

3) у пункті 7.6:

в абзаці першому слово "Уповноважена" замінити словами "Вищестояща посадова";

в абзаці шостому слова "Посадова особа Національного банку" замінити словами "Вищестояща посадова особа".

7. В абзаці третьому пункту 8.8 глави 8 слово "посадовій" замінити словом "Уповноваженій".

8. В абзаці першому додатка 1 до Положення слова "структурний", "та місце" виключити.

9. В абзаці першому додатка 2 до Положення слова "та місце" виключити.

10. В абзаці першому додатка 3 до Положення слова "та місце" виключити.

11. У додатку 5 слово "Уповноважена" замінити словами "Вищестояща посадова".

Директор
Юридичного департаменту


О.В. Заморськийвгору