Документ v0059500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.04.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.04.2019  № 59

Про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку подання відомостей про структуру власності банку Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до розділу I Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 5 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Національний банк має право визнати структуру власності банку непрозорою у разі:

1) неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність банку, або

2) наявності в такій структурі власності особи/осіб, яка/які визнана/визнані Національним банком власником/власниками істотної участі в банку, якщо такою особою/особами не погоджено з Національним банком набуття істотної участі в банку в порядку, визначеному законодавством України.";

2) після пункту 6 доповнити розділ новим пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1. Фінансовий/майновий стан особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, що підлягає оцінці згідно з пунктом 6 розділу І цього Положення для з'ясування прозорості структури власності банку, вважається задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів юридичної особи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між останньою звітною датою та відповідною датою включно/сума власних грошових коштів та іншого майна (активів) фізичної особи станом на відповідну дату є рівним/рівною або більшим/більшою, ніж більша з таких величин:

величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір участі особи становить у статутному капіталі банку (розмір регулятивного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);

величина частини мінімального розміру регулятивного капіталу банку, установленого Національним банком, пропорційна частці, яку розмір участі особи становить у статутному капіталі банку (мінімальний розмір регулятивного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);

ціна прямого/опосередкованого придбання участі в банку в разі оплатного придбання;

2) джерела власних коштів особи є підтвердженими.

Методика розрахунку розміру власних коштів юридичної особи/суми власних грошових коштів та іншого майна (активів) фізичної особи, вимоги до підтвердження джерел їх власних коштів, а також перелік документів, що мають бути подані Національному банку для оцінки фінансового/майнового стану, визначаються нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування банків.

Відповідною датою для оцінки фінансового/майнового стану остаточного ключового учасника є дата, визначена Національним банком.".

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Яків СМОЛІЙвгору