Документ v0059500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.06.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.06.2018  № 59

Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 3, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за дотриманням банками, філіями іноземних банків вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з урахуванням оцінки ризиків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499) (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.

2. Банкам України подати до Національного банку України звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу за перше півріччя 2018 року за формою, визначеною в додатку 1 до Положення, до 16 липня 2018 року (включно).

3. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.06.2018  № 59

ЗМІНИ
до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Пункт 23 розділу II після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У довідці про виїзну перевірку детально описується суть виявлених в діяльності банку/установи фінансових операцій висновок щодо відповідності/невідповідності яких вимогам законодавства з питань фінансового моніторингу, вимогам/обмеженням щодо діяльності банків/установ (у тому числі щодо наявності ознак здійснення ризикової діяльності) не може бути сформульований, оскільки потребує консультацій з іншими уповноваженими працівниками/структурними підрозділами центрального апарату Національного банку та/або отримання інформації/документів/висновків від державних органів, інших банків/установ, юридичних чи фізичних осіб. У цьому разі здійснюється докладна констатація відповідних фактів (дій, подій, випадків, обставин), а копії документів, що засвідчують такі факти (дії, події, випадки, обставини), долучаються до матеріалів перевірки.".

У зв'язку з цим абзаци третій-сьомий уважати відповідно абзацами четвертим-восьмим.

2. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

"

Додаток 1
до Положення про порядок організації
та проведення перевірок з питань
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового
знищення
(у редакції постанови
Правління Національного банку України
05.06.2018 № 59)
(пункт 32-1 розділу IV)


Подається щороку електронною
поштою банками - юридичними особами
(у цілому по банку) Департаменту
інформаційних технологій не пізніше
десятого робочого дня місяця після
звітного періоду

ЗВІТ
з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу станом
на ____________ 20__ року
______________________________________________________________
(найменування банку)

Таблиця 1

№ з/п

№ питання

Назва показника

Відповідь*

1

2

3

4

1

Корпоративне управління та роль органів управління банку

2

1

Зазначте роль наглядової ради банку та/або групи (банківської групи) в організації внутрішньобанківської системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ризики ВК/ФТ)

007, 008, 009, 010, 011, 012

3

2

Чи наявні в банку належним чином затверджені внутрішні документи (політика/процедури/програми), що регламентують порядок управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

4

3

Чи делеговано виконавчим органом банку розгляд питань, що виникають під час здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), спеціально створеному окремому комітету або комітету, що вже діє в банку (далі - Комітет)?

001, 002

5

4

Чи проводив Комітет засідання щодо розгляду питань ПВК/ФТ протягом звітного періоду?

000, 004, 005, 006

6

5

Зазначте частоту здійснення протягом звітного періоду керівництвом банку контролю за виконанням рішень, що прийняті за результатами засідань Комітету, на яких розглядалися питання ПВК/ФТ

000, 004, 005, 006

7

6

Чи брало протягом звітного періоду керівництво банку до уваги наявні ризики ВК/ФТ під час затвердження рішення щодо розширення бізнесу, зокрема створення нових філій, розширення ринків (внутрішній та закордонний), упровадження нових продуктів, нових процедур?

013, 014, 015, 016

8

7

Яким чином інформування керівництва банку про зміни в рівнях ризиків ВК/ФТ впливало на прийняття керівництвом банку рішень щодо управління ризиками?

017, 018, 019, 020

9

8

Як ви оцінюєте достатність фінансових, людських ресурсів, ефективність (достатність) програмного забезпечення, що виділило керівництво банку для виконання функцій з питань ПВК/ФТ?

021, 022, 023, 024

10

9

Чи передбачає внутрішньобанківська система управління ризиками ВК/ФТ відповідні механізми для розподілу функцій та уникнення конфлікту інтересів щодо управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

11

Управління інформаційними системами

12

10

Чи встановлюють внутрішні документи банку (політика/процедури/програми) вимоги до інформаційних систем для забезпечення управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002, 003

13

11

Чи забезпечує операційна система банку фіксування в профілі конкретного клієнта інформації щодо...

025 - 042

14

12

Чи забезпечує операційна система банку можливість здійснення аналізу вхідної (наявної) інформації для...

043 - 052

15

13

Чи забезпечує операційна система банку генерацію звітів за певний період/на звітну дату щодо інформації про...

053 - 063

16

Управління ризиками

17

14

Чи ефективна діюча в банку система управління ризиками ВК/ФТ, ураховуючи останній затверджений аудиторський висновок служби внутрішнього аудиту банку?

064, 065, 066, 067

18

15

Чи наявний в банку порядок аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ризик послуг)?

000, 068, 069, 070

19

16

Зазначте передбачену порядком в банку частоту проведення аналізу ризику послуг

000, 071, 072, 073, 074

20

17

Для проведення оцінки/переоцінки рівня ризику клієнта банком використовуються критерії ризику, що...

076, 077, 078

21

18

Чи розроблені в банку власні критерії високого ризику клієнта?

002, 079, 080, 081, 082

22

19

Моніторинг ризиків клієнтів здійснювався...

000, 083, 084, 085

23

20

Чи брав участь протягом звітного періоду підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу разом із бізнес-підрозділами під час розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинання, затвердження та оновлення внутрішніх процедур банку з метою визначення потенційних ризиків ВК/ФТ та відповідності їх законодавству з питань ПВК/ФТ?

002, 086, 087, 088, 089

24

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

25

21

Чи наявні в банку належним чином затверджені політика/процедури прийняття на обслуговування клієнтів, що містять принципи та критерії щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин з відповідними клієнтами, проведення разової фінансової операції на значну суму?

000, 090, 091

26

22

Які заходи протягом звітного періоду застосовувалися банком з перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства та з перевірки їх чинності/дійсності під час проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів?

092, 093, 094, 095, 096

27

23

Яким чином банк забезпечує виявлення факту належності клієнта [або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів] до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних з публічними особами (далі - публічні та пов'язані з ними особи), до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку, проведення разової фінансової операції на значну суму, під час вивчення клієнта, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта?

000, 083, 084, 085

28

24

Хто саме з керівників банку надає дозвіл на встановлення/продовження ділових відносин з публічними та пов'язаними з ними особами?

097, 098, 099, 100

29

25

Чи розглядався протягом звітного періоду керівником банку обґрунтований висновок щодо наявності потенційних і реально достатніх фінансових можливостей клієнтів - публічних осіб під час надання дозволу на встановлення/продовження ділових відносин з публічними особами?

001, 002

30

26

Чи передбачена банком диференціація порядку вивчення клієнтів залежно від рівня їх ризиків?

001, 002

31

27

Які процедури з метою додаткового та/або поглибленого вивчення клієнтів застосовувалися банком протягом звітного періоду відповідно до виявлених ризиків?

094, 095, 101, 102, 103, 105, 106, 107

32

28

Які процедури перевірки наданої клієнтом інформації щодо наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факту їх відсутності застосовував банк протягом звітного періоду під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів?

094, 095, 101, 102, 103, 104

33

29

Чи здійснювалася протягом звітного періоду під час ідентифікації та вивчення клієнтів перевірка клієнтів банку, їх представників (зокрема під час установлення/продовження ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму) на наявність осіб у наступних санкційних списках?

076, 077, 108

34

30

Які саме посадові особи банку мають повноваження приймати рішення щодо невстановлення, розірвання ділових відносин з клієнтами, відмови в проведенні фінансової операції?

097, 098, 099, 100

35

31

Чи затверджені в банку процедури, що регламентують процес розірвання ділових відносин з клієнтами?

001, 002

36

32

Чи здійснювалася протягом звітного періоду підрозділом фінансового моніторингу та/або комплаєнсу банку перевірка документів та/або інформації, отриманої від клієнтів щодо їх ідентифікації та вивчення, до встановлення ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму та/або під час обслуговування клієнтів?

000, 110, 111

37

Моніторинг та звітування про фінансові операції

38

33

Чи містять внутрішні процедури банку вимоги щодо здійснення аналізу загальної поведінки клієнтів з метою виявлення операцій, що викликають підозру, можуть підлягати фінансовому моніторингу?

001, 002

39

34

Чи наявна в банку система моніторингу та звітування щодо підозрілої діяльності клієнтів банку, у тому числі клієнтів його філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній?

001, 002

40

35

Чи наявні у внутрішніх документах банку порядок здійснення аналізу фінансових операцій клієнта залежно від рівня його ризику?

001, 002

41

36

Яким чином здійснювався моніторинг фінансових операцій клієнтів та аналіз загальної поведінки клієнтів з метою виявлення підозрілих дій?

000, 083, 084, 085

42

37

Банк у програмному забезпеченні використовує налаштування (сценарії/правила/алгоритми) з метою автоматичного виявлення фінансових операцій...

112, 113, 114, 115, 116

43

38

Які підрозділи банку/посадові особи банку здійснювали аналіз виявленої підозрілої діяльності клієнтів/фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів?

097, 098, 099, 117, 118, 119

44

39

Як часто в банку протягом звітного періоду здійснювався подальший контроль за фінансовими операціями з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу/викликають підозру?

000, 004, 005, 072, 073

45

40

Якщо банк є посередником під час здійснення міжнародних платежів, чи здійснюється перевірка ініціаторів/одержувачів платежів/переказів (контрагентів) стосовно наявності їх у наступних санкційних списках?

002, 076, 077, 108, 109

46

Збереження документів та інформації

47

41

Чи є в банку процедури, що регламентують порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, пов'язаної(их) з ПВК/ФТ, та її (їх) збереження?

000, 120, 121

48

42

Який у банку встановлений термін зберігання документів та інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, його фінансових операцій, звітів про підозрілі фінансові операції/діяльність?

122, 123, 124, 125

49

43

Яким чином зберігається інформація: у паперовому вигляді, в електронному вигляді; у приміщенні банку або у зовнішніх зберігачів?

126, 127, 128, 129

50

44

Чи наявні в банку вимоги щодо збереженої інформації, зокрема, що вона має бути вичерпною, детальною та зберігатися з можливістю відновлення інформації про фінансові операції?

001, 002

51

45

Зазначте час, протягом якого можливо отримати інформацію та/або документи щодо конкретного клієнта (його фінансових операцій), якщо з часу завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, завершення операції минуло п'ять років

000, 130, 131, 132, 133

52

Внутрішній та зовнішній аудити

53

46

Яка періодичність проведення в банку внутрішніх аудиторських перевірок з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ?

000, 074, 134, 135

54

47

Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту перевірку ефективності дій банку щодо клієнтів з високим ризиком для попередження, обмеження та/або зниження його до прийнятного рівня?

001, 002

55

48

Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту банку перевірки якості навчальних програм та чи оцінював їх ефективність?

001, 002

56

49

Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту зафіксовані факти порушень?

137, 138, 139, 140

57

50

Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту будь-які рекомендації?

141, 142, 143, 144

58

51

Чи включала остання перевірка банку, яку здійснювали зовнішні аудитори, аналіз внутрішньобанківської системи управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

59

52

Якщо так, чи були зафіксовані факти порушень?

137, 138, 139, 140

60

53

Якщо так, чи були надані будь-які рекомендації?

141, 142, 143, 144

61

Комплаєнс

62

54

Визначте підстави для внесення змін/затвердження нових редакцій внутрішніх документів банку протягом звітного періоду

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

63

55

Як часто протягом звітного періоду здійснювався перегляд внутрішніх документів?

000, 152, 153, 154, 155

64

56

Чи наявний у банку механізм відстеження змін у законодавстві з питань ПВК/ФТ з метою їх впровадження у внутрішні документи?

156, 157, 158, 159

65

57

Скільки разів за звітний період у банку змінювався відповідальний працівник або особа, на яку покладались обов'язки відповідального працівника банку (у разі відсутності затвердженого Національним банком України відповідального працівника)?

160, 161, 162, 163

66

58

Чи підпорядковані відповідальному працівникові банку інші напрями діяльності банку, крім підрозділу з питань фінансового моніторингу?

164, 165, 166, 167

67

59

Яка частка робочого часу відповідального працівника, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?

168, 169, 170, 171

68

60

Як часто відповідальним працівником або працівником банку, уповноваженим відповідальним працівником, протягом звітного періоду здійснювалися перевірки підрозділів банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу?

000, 161, 136, 162, 163

69

61

Чи передбачена в банку відповідальність працівників банку в разі невиконання/неналежного виконання ними своїх посадових обов'язків у сфері ПВК/ФТ?

001, 002

70

62

Чи наявні випадки притягнення протягом звітного періоду працівників банку до відповідальності відповідно до внутрішніх процедур банку?

001, 002

71

Навчання та підбір персоналу

72

63

Чи передбачає внутрішня кадрова політика банку здійснення контролю за діловою репутацією працівників банку протягом усього часу їх перебування на посадах?

172, 173, 174

73

64

Чи проходили протягом звітного періоду працівники, які приймалися на роботу до банку, навчання з питань ПВК/ФТ до моменту початку виконання ними посадових обов'язків?

001, 002

74

65

Як ви оцінюєте ефективність реалізації в банку програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань ПВК/ФТ (у межах їх компетенцій)?

175, 176, 177, 178

75

66

Зазначте, за якими напрямами в банку розроблені та впроваджені спеціальні навчальні програми з питань ПВК/ФТ (з урахуванням посадових обов'язків працівників)

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186

76

67

У яких формах протягом звітного періоду проводилося навчання з питань ПВК/ФТ?

187, 188, 189, 190, 191

77

68

Як часто протягом звітного періоду проходили навчання з питань ПВК/ФТ працівники підрозділів фронт-офіса, бек-офіса та інших підрозділів?

000, 072, 073, 074, 075

78

69

Який відсоток працівників банку протягом звітного періоду брав участь у навчанні з питань ПВК/ФТ?

168, 169, 170, 171

79

70

Чи брали участь у таких навчаннях керівник та члени виконавчого органу банку (крім відповідального працівника банку) протягом звітного періоду?

001, 002

80

71

Чи передбачено програмою навчання з питань ПВК/ФТ проведення тестування працівників з фіксуванням результатів такого тестування?

000, 192, 193, 194, 195

____________
* Відповідно до каталогу відповідей.

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________
(підпис)

____________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону)

Відповідальний працівник банку

___________
(підпис)

Каталог відповідей

Таблиця 2

№ з/п

Код

Варіанти відповідей

До яких питань застосовується

1

2

3

4

1

000

Не проводився(лася)/(лися)
не здійснювався(лася)/(лися)
не передбачено/немає/неможливо

4, 5, 15, 16, 19, 21, 23, 32, 36, 39, 41, 45, 46, 55, 60, 68, 71

2

001

Так

2, 3, 9, 10, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 44, 47, 48, 51, 61, 62, 64, 70

3

002

Ні

2, 3, 9, 10, 18, 20, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 40, 44, 47, 48, 51, 61, 62, 64, 70

4

003

Частково

10

5

004

Частіше ніж один раз на місяць

4, 5, 39

6

005

Один раз на місяць

4, 5, 39

7

006

Рідше одного разу на місяць

4, 5

8

007

Забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю банку та здійснення контролю за її ефективністю

1

9

008

Затверджує політику, стратегію банку з питань ПВК/ФТ

1

10

009

Здійснює контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ

1

11

010

Розглядає зауваження та/або рекомендації Національного банку України, підрозділу внутрішнього аудиту банку, зовнішніх аудиторів з питань організації системи внутрішнього контролю, зокрема з питань ПВК/ФТ, та здійснює контроль за усуненням виявлених порушень і недоліків

1

12

011

Розглядає, затверджує та контролює політику, яка визначає рівень і типи ризиків, які банк готовий узяти на себе під час своєї діяльності, з метою ефективного управління ризиками та досягнення його стратегічних цілей та бізнес-плану

1

13

012

Затверджує та контролює виконання політики компенсацій та відшкодувань у банку, яка визначає систему мотивації, зокрема для бізнес підрозділів банку, ураховуючи ризики ВК/ФТ "клієнтського портфеля"

1

14

013

Керівництво банку завжди брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ

6

15

014

Керівництво банку брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ у більшості випадків

6

16

015

Керівництво банку рідко брало до уваги наявні ризики ВК/ФТ

6

17

016

Керівництво банку приймало відповідні рішення, не враховуючи наявні ризики ВК/ФТ

6

18

017

Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками завжди, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

7

19

018

Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ у більшості випадків

7

20

019

Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками рідко, ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

7

21

020

Керівництво банку приймало рішення щодо управління ризиками, не враховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ

7

22

021

Наявний ресурсний потенціал є оптимальним

8

23

022

Наявний ресурсний потенціал забезпечує стабільне виконання функції з питань ПВК/ФТ

8

24

023

Наявний ресурсний потенціал у більшій мірі дає змогу виконувати функції з питань ПВК/ФТ

8

25

024

Наявний ресурсний потенціал не забезпечує належне виконання функції з питань ПВК/ФТ

8

26

025

Фактів установлення, завершення, розірвання відносин з клієнтом

11

27

026

Випадків невстановлення або розірвання відносин з клієнтом на підставі вимог законодавства з питань фінансового моніторингу

11

28

027

Даних, отриманих за результатами здійснення ідентифікації, вивчення клієнта/представників клієнта

11

29

028

Відомостей, отриманих за результатами уточнення даних щодо ідентифікації та вивчення клієнта

11

30

029

Даних, отриманих за результатами поглибленої перевірки клієнта

11

31

030

Виявлення факту належності клієнта/представників клієнта/кінцевих бенефіціарних власників клієнта до публічних та пов'язаних з ними осіб

11

32

031

Факту належності клієнта до неприбуткової організації

11

33

032

Результатів проведення оцінки/переоцінки рівнів ризиків клієнта

11

34

033

Результатів оцінки/уточнення оцінки фінансового стану клієнта

11

35

034

Результатів проведення оцінки/переоцінки репутації клієнта

11

36

035

Випадків, коли немає інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта

11

37

036

Результатів аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності

11

38

037

Фактів відмови в проведенні фінансових операцій клієнта, зупинення фінансових операцій

11

39

038

Фактів виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої клієнтом інформації

11

40

039

Фактів того, що фінансові операції клієнта піддягали фінансовому моніторингу

11

41

040

Фактів отримання запитів від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) стосовно клієнта/його фінансових операцій

11

42

041

Фактів отримання файлів-рішень від СУО стосовно фінансових операцій клієнта

11

43

042

Фактів отримання запитів від правоохоронних органів стосовно клієнта

11

44

043

Автоматичної оцінки/переоцінки рівнів ризиків клієнтів

12

45

044

Автоматичної оцінки/уточнення оцінки фінансового стану клієнтів

12

46

045

Автоматичної оцінки/переоцінки репутації клієнтів

12

47

046

Інформування щодо закінчення строку (припинення) дії поданих клієнтами документів

12

48

047

Інформування про настання термінів уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів

12

49

048

Перевірки клієнтів за наявними в банку базами даних, доступ до яких банк має відповідно до укладених угод та/або групової політики, що містять інформацію щодо відповідних ризиків, а також з використанням інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)

12

50

049

Автоматичного виявлення фінансових операцій, що піддягають обов'язковому фінансовому моніторингу

12

51

050

Здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, що дає змогу визначити його незвичну та/або підозрілу діяльність

12

52

051

Інформування в разі здійснення незвичної та/або підозрілої операції клієнта

12

53

052

Здійснення аналізу відповідності фінансових операцій клієнтів фінансовому стану та/або змісту діяльності

12

54

053

Осіб, з якими не були встановлені, або клієнтів, з якими були розірвані ділові відносини на підставі вимог законодавства з питань фінансового моніторингу

13

55

054

Клієнтів/представників клієнтів/кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, які належать до публічних та пов'язаних з ними осіб

13

56

055

Кількість клієнтів у розрізі встановлених їм рівнів ризику

13

57

056

Кількість клієнтів у розрізі визначених категорій фінансового стану

13

58

057

Кількість клієнтів у розрізі визначених категорій репутації клієнтів

13

59

058

Клієнтів, яким було відмовлено в проведенні фінансових операцій, зупинено фінансові операції

13

60

059

Фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу

13

61

060

Результати здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів, щодо яких виникала підозра

13

62

061

Результати здійснення аналізу щодо відповідності фінансових операцій клієнтів їх фінансовому стану та/або змісту діяльності

13

63

062

Результати оцінки ризику використання послуг банку

13

64

063

Клієнтів, які є в санкційних списках, що використовує банк

13

65

064

Оптимально ефективна, фактів невідповідності (недостатності) заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ, не встановлено

14

66

065

Достатньо ефективна, установлені незначні недоліки щодо заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ

14

67

066

Майже ефективна, водночас зроблені висновки про недостатність заходів, що вживає банк у сфері управління ризиками ВК/ФТ

14

68

067

Неефективна, зроблені висновки про невідповідність заходів, що вживає банк, наявним ризикам ВК/ФТ

14

69

068

У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, який охоплює всі послуги, які банк надає клієнтам, та іншу діяльність, що здійснює банк

15

70

069

У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, який охоплює всі послуги, які банк надає клієнтам

15

71

070

У банку наявний порядок аналізу ризику послуг, але він охоплює не всі послуги, які банк надає клієнтам

15

72

071

Частіше ніж один раз на три місяці

16

73

072

Не рідше одного разу на три місяці

16, 39, 68

74

073

Не рідше одного разу на шість місяців

16, 39, 68

75

074

Не рідше одного разу на рік

16, 46, 68

76

075

Навчання заплановані в наступному періоді

68

77

076

Установлені(их) законодавством України

17, 29, 40

78

077

Установлені(их) груповою політикою/вимогами

17, 29, 40

79

078

Розроблені банком самостійно (додатково до тих, що встановлені законодавством)

17

80

079

Так, за географічним розташуванням

18

81

080

Так, за типом клієнта

18

82

081

Так, за видом товарів і послуг, що надаються

18

83

082

Так, за типом каналів надання банком послуг

18

84

083

Із застосуванням засобів автоматизації, а також працівниками банку шляхом здійснення аналізу наявності відповідних критеріїв

19, 23, 36

85

084

Із застосуванням засобів автоматизації

19, 23, 36

86

085

Працівниками банку шляхом здійснення аналізу наявності відповідних критеріїв

19, 23, 36

87

086

Брав участь у всіх випадках розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань протягом усього процесу

20

88

087

Брав участь тільки на стадії затвердження у всіх випадках розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань

20

89

088

Брав участь у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань протягом усього процесу

20

90

089

Брав участь тільки на стадії затвердження у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, внутрішніх процедур, розширення бізнесу, злиття та поглинань

20

91

090

Так, у банку наявні відповідні політика/процедури, які враховують законодавчі вимоги та специфіку діяльності банку

21

92

091

Так, у банку наявні відповідні політика/процедури, які враховують тільки законодавчі вимоги

21

93

092

У банку розроблено внутрішні документи, що регламентують порядок здійснення перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства

22

94

093

Протягом звітного періоду використовувався доступ до інформаційно-довідкової системи втрачених паспортів Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі за допомогою Українського бюро кредитних історій

22

95

094

Протягом звітного періоду надсилались запити до органів державної влади України, державних реєстраторів

22, 27, 28

96

095

Протягом звітного періоду надсилались запити до банків, інших юридичних осіб

22, 27, 28

97

096

Здійснювались інші заходи

22

98

097

Керівник виконавчого органу банку

24, 30, 38

99

098

Відповідальний працівник банку

24, 30, 38

100

099

Особа, уповноважена керівником банку або відповідальним працівником банку

24, 30, 38

101

100

Керівник відокремленого підрозділу банку

24, 30

102

101

Протягом звітного періоду надсилались запити до відповідних органів іноземних держав

27, 28

103

102

Протягом звітного періоду здійснювався пошук публічної (відкритої) інформації

27, 28

104

103

Протягом звітного періоду використовувалися бази даних (зокрема World-Check, LexisNexis, Factiva, Dow Jones тощо)

27, 28

105

104

Пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

28

106

105

Протягом звітного періоду отримувалися додаткові документи, у тому числі офіційні документи

27

107

106

Протягом звітного періоду з'ясовувалися джерела походження коштів (активів)

27

108

107

Протягом звітного періоду здійснювався ретельний аналіз фінансових операцій

27

109

108

Затверджених відповідними іноземними органами [зокрема ООН, Європейського Союзу, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC)]

29, 40

110

109

Здійснюється перевірка платежів щодо порушень умов торгових, фінансових ембарго

40

111

110

Перевірка здійснювалася в разі потреби

32

112

111

Перевірка здійснювалася тільки за певними категоріями клієнтів

32

113

112

Що можуть стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

37

114

113

Що можуть підлягати обов'язковому фінансовому моніторингу

37

115

114

Що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу та/або бути пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України

37

116

115

Що можуть мати ознаки здійснення ризикової діяльності

37

117

116

Що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта

37

118

117

Підрозділи фронт-офіса

38

119

118

Підрозділи бек-офіса

38

120

119

Підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу

38

121

120

Так, процедури передбачають порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, у тому числі переданої(их) в архів, порядок її (їх) збереження

41

122

121

Так, процедури передбачають порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, її (їх) збереження

41

123

122

Перелічена інформація зберігається сім або більше років

42

124

123

Перелічена інформація зберігається від п'яти до семи років

42

125

124

Перелічена інформація зберігається п'ять років

42

126

125

Перелічена інформація зберігається менше п'яти років

42

127

126

Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку (або тільки в електронному вигляді)

43

128

127

Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у зберігача

43

129

128

Інформація зберігається в первісному вигляді в приміщенні банку або у зберігача

43

130

129

Інформація частково/повністю втрачена

43

131

130

Протягом дня

45

132

131

Протягом трьох днів

45

133

132

Протягом п'яти днів

45

134

133

Більше ніж п'ять днів

45

135

134

За необхідністю, але не рідше одного разу на рік

46

136

135

Частіше ніж один раз на рік

46

137

136

Такі перевірки заплановані у наступному періоді

60

138

137

Фактів порушень не зафіксовано

49, 52

139

138

Вимог законодавства з питань ПВК/ФТ

49, 52

140

139

Вимог законодавства в частині здійснення ризикової діяльності

49, 52

141

140

Вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та в частині здійснення ризикової діяльності

49, 52

142

141

Рекомендації не надавалися

50, 53

143

142

Наявні рекомендації з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ

50, 53

144

143

Наявні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками ВК/ФТ

50, 53

145

144

Наявні рекомендації щодо розірвання ділових відносин з клієнтами

50, 53

146

145

Зміни законодавства України з питань ПВК/ФТ

54

147

146

Зміни в груповій політиці

54

148

147

Зміни у внутрішньобанківських процесах

54

149

148

Упровадження нових продуктів

54

150

149

Установлення банком подій, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ

54

151

150

Результати перевірок Національного банку України

54

152

151

Результати перевірок внутрішнього аудиту

54

153

152

Один раз за звітний період

55

154

153

Два рази за звітний період

55

155

154

Три рази за звітний період

55

156

155

Чотири та більше разів за звітний період

55

157

156

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО

56

158

157

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО. Однак є деякі недоліки в цьому процесі, які виявлені та усунені/усуваються

56

159

158

У банку проводиться моніторинг змін законодавства України. Однак були виявлені недоліки під час приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО, які на сьогодні ще не усунені

56

160

159

Моніторинг змін законодавства України та приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та СУО є неефективним

56

161

160

Такі зміни за звітний період не відбувалися

57

162

161

один раз

57, 60

163

162

два рази

57, 60

164

163

Більше двох разів

57, 60

165

164

Очолює виключно структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу

58

166

165

Підпорядковані структурні підрозділи фронт-офіса

58

167

166

Підпорядковані структурні підрозділи бек-офіса

58

168

167

Підпорядковані інші структурні підрозділи

58

169

168

Від 76 % до 100 %

59, 69

170

169

Від 50 % до 75 %

59, 69

171

170

Від 25 % до 49 %

59, 69

172

171

До 24 % включно

59, 69

173

172

Здійснюється контроль за належним рівнем професійних здібностей

63

174

173

Здійснюється контроль за наявністю/відсутністю судимості

63

175

174

Здійснюється контроль з точки зору ділової практики, професійної етики, порядності, професійних та управлінських здібностей

63

176

175

Для навчання виділяються достатні ресурси. Навчання відповідає рівню посад та відповідальності

65

177

176

Для навчання виділяються достатні ресурси. Однак необхідні незначні зміни для поліпшення цього процесу

65

178

177

Деякі питання ПВК/ФТ не покриті цим навчанням. Необхідні значні зміни для поліпшення цього процесу

65

179

178

Несистематичне проведення навчань з питань ПВК/ФТ, які не покривають важливі питання

65

180

179

Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів/представників клієнтів/осіб, від імені або за дорученням яких проводяться фінансові операції

66

181

180

Аналіз та виявлення фінансових операцій, що піддягають фінансовому моніторингу

66

182

181

Управління ризиками ВК/ФТ

66

183

182

Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій, відмова в проведенні фінансових операцій

66

184

183

Аналіз відповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта

66

185

184

Здійснення поглибленої перевірки клієнта

66

186

185

Установлення факту належності клієнтів/представників клієнтів/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)/вигодоодержувачів до публічних та пов'язаних з ними осіб

66

187

186

Установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта, вигодоодержувача за фінансовою операцією

66

188

187

Лекції, семінари

67

189

188

Тренінги та практичні заняття

67

190

189

Електронні курси

67

191

190

Вебінари

67

192

191

Участь у зовнішніх семінарах, тренінгах

67

193

192

Передбачено тестування з фіксуванням результатів

71

194

193

Передбачено тестування тільки після проведення навчання з фіксуванням результатів

71

195

194

Передбачено тестування без фіксування результатів

71

196

195

Передбачено тестування тільки після проведення навчання без фіксування результатів

71

Пояснення щодо заповнення таблиці 1 додатка 1

1. Питання 2-10, 14-16, 19-21, 23, 25, 26, 31-36, 39, 41-49, 51, 52, 55-57, 59-62, 64, 65, 68-71 містять одну відповідь.

2. Питання 1, 11-13, 17, 18, 22, 24, 27-30, 37, 38, 40, 50, 53, 54, 58, 63, 66, 67 можуть містити кілька відповідей.

3. Банк може надати пояснення та/або коментарі до показників (за потреби) у вигляді листа, який надсилає до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

4. Банк за наявності суттєвих змін у внутрішньобанківській системі управління ризиками ВК/ФТ може додатково подати до Національного банку України (за попередньо отриманим дозволом) Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу зі зміненими даними.";

2) у додатку 2:

у порядку подання форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" слова "Центральній розрахунковій палаті" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій";

у поясненнях щодо заповнення форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу":

у підпункті 1 пункту 2:

цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

слова та цифри "відкрив рахунки 20-22 розділів" замінити словами та цифрами "відкрив рахунки 20-24 розділів";

у пункті 3:

у підпункті 8 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

підпункт 11 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 13 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

перше речення підпункту 16 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у першому реченні підпункту 18 слова та цифри "відкрив рахунки 20-22 розділів" замінити словами та цифрами "відкрив рахунки 20-24 розділів";

у першому реченні підпункту 48 слова "за дорученням клієнтів" виключити;

у підпункті 49 слова "за дорученням" замінити словами "на користь";

підпункти 55, 59 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 61 цифри "2615", "2635", "2652" виключити;

підпункт 64 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 76 цифри "2615", "2635", "2652" виключити;

підпункт 79 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 1 пункту 4 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу


І.В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
К.В. Рожковавгору