Документ v0058500-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - v0089500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.06.2017  № 58

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 02.08.2018}

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 28 та 35 Закону України "Про запобігання корупції", з метою забезпечення врегулювання конфлікту інтересів та оптимізації порядку прийняття Національним банком України рішень з питань ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2011 року № 410, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за № 1466/20204 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про Комітет з питань аудиту банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 квітня 2015 року № 214 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України, Аудиторської палати України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для використання у роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.06.2017 № 58

ЗМІНИ
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

1. У розділі I:

1) у першому реченні абзацу першого пункту 1.5 слова "Національного банку України" виключити;

2) абзац другий пункту 1.6 викласти в такій редакції:

"Національний банк розміщує та регулярно оновлює Реєстр на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.".

2. У розділі II:

1) підпункт "в" пункту 2.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти "г - і" уважати відповідно підпунктами "в - и";

2) пункти 2.2, 2.4 викласти в такій редакції:

"2.2. Національний банк приймає рішення про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру не пізніше ніж через 30 днів із дня надходження документів до Національного банку.";

"2.4. Рішення про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру приймається Правлінням Національного банку. Датою включення аудиторської фірми до Реєстру вважається дата прийняття Правлінням Національного банку відповідного рішення.";

3) абзац перший пункту 2.5 після слів "Національного банку" доповнити словами "(за підписом голови Комітету або його заступника в разі відсутності голови Комітету)".

3. У розділі III:

1) пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення про відмову у внесенні змін до Реєстру приймається головою Комітету або його заступником (у разі відсутності голови Комітету).";

2) абзац другий пункту 3.5 доповнити словами та цифрами "протягом 30 днів із дня отримання відповідних документів";

4. У розділі IV:

1) абзац четвертий пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"документи, що встановлені підпунктами "б", "в", "д" - "и" пункту 2.1 розділу II цього Положення. ";

2) абзац перший пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Національний банк приймає рішення про продовження строку дії Свідоцтва протягом 15 робочих днів із дня надходження документів заявника до Національного банку.".

5. У розділі V:

1) в абзаці третьому пункту 5.1 слова "рішення Комітету" замінити словами "рішення Правління Національного банку/Комітету (у разі зміни найменування аудиторської фірми)";

2) абзац третій пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"інформацію щодо публікації оголошення про втрату Свідоцтва і визнання його у зв'язку з цим недійсним в офіційному виданні Аудиторської палати України - журналі "Аудитор України" чи на сторінці аудиторської фірми в мережі Інтернет;";

3) абзац перший пункту 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. Національний банк приймає рішення про видачу/відмову у видачі дубліката Свідоцтва протягом 10 робочих днів із дня надходження звернення заявника.";

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5.6. Національний банк має право прийняти рішення про відмову у видачі дубліката Свідоцтва за таких підстав:

1) невідповідність поданих документів розділу V цього Положення;

2) надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, що подавалися для отримання дубліката Свідоцтва.

Рішення про відмову у видачі дубліката Свідоцтва приймається Комітетом і повідомляється заявнику в порядку, установленому в пункті 2.5 розділу II цього Положення. ".

6. У розділі VI:

1) пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Національний банк має право застосувати до аудиторської фірми, яка включена до Реєстру, стягнення у вигляді письмового попередження про можливе виключення аудиторської фірми з Реєстру (далі - попередження) або виключення аудиторської фірми з Реєстру.";

2) в абзаці першому пункту 6.2 слова "прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру" замінити словами "розгляду питання про застосування стягнень";

3) пункт 6.3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Рішення про застосування до аудиторської фірми стягнення у вигляді попередження приймається Комітетом.";

4) в абзаці першому пункту 6.5 слова "на підставі рішення Комітету" замінити словами "на підставі рішення Правління Національного банку";

5) пункт 6.8 викласти в такій редакції:

"6.8. У разі прийняття рішення про виключення аудиторської фірми з Реєстру у випадках, передбачених підпунктами "а" - "ґ", "з", "и" та "ї" пункту 6.4 розділу VI цього Положення, аудиторська фірма має право подати до Національного банку документи для включення до Реєстру не раніше ніж через три роки з дати прийняття Національним банком рішення про її виключення з Реєстру.".

7. У додатках до Положення:

1) у назві колонки 9 додатка 1 слова "рішення Комітету" замінити словами "рішення Правління Національного банку/Комітету";

2) у додатку 3 слова "на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків України" замінити словами "на підставі рішення Правління Національного банку/Комітету з питань аудиту банків України (у разі зміни найменування аудиторської фірми)";

3) абзац третій додатка 5 викласти в такій редакції:

"Повідомляю, що на дату подання цієї заяви до аудиторської фірми, її керівника, аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), у тому числі аудиторів банків, стягнення, визначені Законом України "Про аудиторську діяльність", протягом останніх трьох років не застосовувалися.";

4) у додатку 8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Повідомляю, що на дату подання цієї заяви до аудиторської фірми, її керівника, аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), у тому числі аудиторів банків, стягнення, визначені Законом України "Про аудиторську діяльність", протягом останніх трьох років не застосовувалися.";

в абзаці шостому слово та літери "підпунктами "б" - "г", "е", "ж" - "і" замінити словом та літерами "підпунктами "б", "в", "д" - "и";

5) в абзаці четвертому додатка 9 слова "друкованого видання, в якому опубліковано оголошення" замінити словами "сторінки(ок) друкованого видання або повідомлення з посиланням на сторінку аудиторської фірми в мережі Інтернет, де опубліковано оголошення".

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


К.В. РожковаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.06.2017 № 58

ЗМІНИ
до Положення про Комітет з питань аудиту банків України

1. У пункті 2 розділу II:

1) підпункти 1, 6 викласти в такій редакції:

"1) приймає рішення про видачу/відмову у видачі дубліката свідоцтва про включення аудиторської фірми до Реєстру (далі - свідоцтво), продовження (відмову в продовженні) строку дії свідоцтва, видачу нового свідоцтва та анулювання попереднього свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми;";

"6) застосовує до аудиторської фірми, яка включена до Реєстру, стягнення у вигляді письмового попередження про можливе виключення аудиторської фірми з Реєстру;";

2) у підпункті 9:

абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

"9) надає на розгляд:

Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду):".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим;

доповнити підпункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Правління Національного банку:

пропозицію про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру;

пропозицію про виключення аудиторської фірми з Реєстру;";

3) підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) у межах своїх повноважень надає банкам рекомендації та приймає інші рішення з питань зовнішнього аудиту банків.".

2. У розділі III:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"7) приймати рішення про відмову у внесенні змін до Реєстру.";

2) пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"4) забезпечувати усунення конфлікту інтересів, про який стало відомо, виконувати інші обов'язки відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку, що стосуються діяльності Комітету.";

3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Член Комітету в разі наявності конфлікту інтересів щодо певного питання під час його розгляду усно чи письмово заявляє про це безпосередньо на засіданні Комітету або подає повідомлення голові Комітету (відповідальному секретареві Комітету) до початку засідання, на якому має розглядатися це питання.".

3. У розділі IV:

1) у пункті 3:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) забезпечує актуалізацію даних під час ведення Реєстру;";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"9) забезпечує контроль за повнотою та своєчасністю виконання рішень (доручень) Комітету.";

2) у пункті 4:

підпункти 5 - 7 викласти в такій редакції:

"5) оприлюднює в установленому порядку рішення Національного банку, пов'язані із застосуванням до аудиторських фірм стягнень, інші рішення з питань зовнішнього аудиту банків;

6) забезпечує розміщення та регулярне оновлення Реєстру на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України;

7) готує на розгляд Правління Національного банку, Комітету з питань нагляду матеріали з питань, що належать до їх повноважень;";

у підпункті 8 слова "про застосування Комітетом до аудиторських фірм відповідних заходів впливу та надає пропозиції" замінити словами "про застосовані Національним банком до аудиторських фірм стягнення та надсилає пропозиції".

4. У розділі V:

1) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформація про заяву (повідомлення) члена Комітету щодо наявності конфлікту інтересів із питання, що розглядається Комітетом, та відомості про неучасть члена Комітету в прийнятті рішення з цього питання заносяться до протоколу засідання Комітету.";

2) у пункті 12 слова "рішення Комітету з питань, пов'язаних із застосуванням до аудиторських фірм заходів впливу та організації проведення аудиту фінансової звітності банків" замінити словами "рішення Національного банку, пов'язані із застосуванням до аудиторських фірм стягнень, інші рішення з питань зовнішнього аудиту банків".

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


К.В. Рожковавгору