Про нову систему міжбанківських розрахунків в Україні
Постанова Національного банку України; Договір, Форма типового документа, Положення, Регламент, Схема, План, Структура, Реєстр від 15.07.199357
Документ v0057500-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.03.1996, підстава - v0357500-96

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 57 від 15.07.93
м.Київ
vd930715 vn57

( Документ втратив чинність на підставі Положення Нацбанку
N 65 ( v0357500-96 ) від 21.03.96 )
Про нову систему міжбанківських розрахунків в Україні
( Зміни в текст не внесено. Додатково див. Листи Нацбанку
N 22017/146-929 ( v-929500-95 ) від 28.02.95
N 254 ( v0254500-95 ) від 31.05.95 )
( Додатково див. Постанову Нацбанку
N 12 ( v0012500-96 ) від 22.01.96 )

Розглянувши проект поданих документів щодо розроблення
методології та впровадження в дію нової системи міжбанківських
розрахунків, Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити подані документи з урахуванням висловлених
зауважень і пропозицій. 2. Надіслати Кримському республіканському, обласному та по
м.Києву і Київський області управлінням Національного банку
України, комерційним банкам пакет документів нової системи
міжбанківських розрахунків. 3. Регіональним управлінням та Національному банку України
організувати роботу з комерційними банками по вивченню та введенню
в дію нової системи міжбанківських розрахунків.
Голова Правління В.А.Ющенко

Положення
про міжбанківські розрахунки в Україні
1. Міжбанківські розрахунки - це система здійснення та
регулювання платежів по грошових вимогах і зобов'язаннях, які
виникають між банками та їх філіями на території України. Положення про міжбанківські розрахунки визначає загальний
регламент щодо організації, форм розрахунків, стандартів
документів і документообороту в міжбанківських відносинах з метою
прискорення платіжного обороту. Дія цього положення розповсюджується на установи
Національного банку та комерційні банки в Україні, які працюють на
підставі Регламенту функціонування мережі Розрахункових палат
України. 2. Положення про міжбанківські розрахунки розроблене на
підставі Закону "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) та
чинного законодавства України. 3. Національний банк України, як центральний банк держави,
організує і бере участь у здійсненні міжбанківських розрахунків. Участь Національного банку в міжбанківських розрахунках є
гарантією надійності платіжної системи у цілому. Банки України несуть солідарну відповідальність за стан
міжбанківських розрахунків. Взаємовідносини комерційних банків з
регіональною розрахунковою палатою обумовлюються договором на
проведення міжбанківських розрахунків (додаток N 1). 4. Активні операції комерційні банки і їх філії здійснюють
тільки за умови реальної наявності коштів на кореспондентських чи
субкореспондентських рахунках. 5. Міжбанківські розрахунки здійснюються: - шляхом прямих кореспондентських відносин між комерційними
банками; - через систему розрахункових палат Національного банку
України; - через власні мережі систем розрахунків комерційних банків,
узгоджених з Національним банком України; - через клірингові установи. 6. Комерційні банки вільні у виборі форм та засобів
розрахунків. У разі доцільності комерційні банки можуть
здійснювати платежі по прямих кореспондентських рахунках, через
власні мережі та клірингові установи. Результати розрахунків у
вигляді узгоджених загальних оборотів передаються в регіональну
розрахункову палату для зарахування на технічні кореспондентські
рахунки відкриті в розрахунковій палаті та кореспондентські
рахунки, які відкриті в установах Національного банку України. 7. Метою створення розрахункових палат є: - забезпечення прискорення розрахунків між банками в Україні; - підвищення рівня надійності розрахунків; - сприяння раціональному використанню тимчасово вільних
ресурсів банків і створення фінансового ринку; - впровадження сучасних міжнародних технологій, стандартів,
протоколів і поступове входження банківської системи України в
світову банківську систему; - посилення контрольних функцій Національного банку за станом
кореспондентських рахунків комерційних банків; - забезпечення багаторівневого захисту даних від
несанкціонованого доступу, використання, викривлення і
фальсифікації на ступенях опрацювання і зберігання; - контроль достовірності даних на всіх ступенях розрахунків; - надання учасникам розрахунків інформаційних послуг. 8. Система розрахункових палат має дворівневу структуру: - регіональні розрахункові палати, які обслуговують
міжбанківські розрахунки на регіональному та міжрегіональному
рівнях; - Центральна розрахункова палата, яка обслуговує
міжрегіональні банківські розрахунки, контролює та виконує
балансування міжрегіональних платіжних оборотів. 9. Учасниками розрахункових палат є: на рівні регіональних розрахункових палат: - комерційні банки, установи НБУ (РКЦ); на рівні Центральної розрахункової палати Національного банку
України: - регіональні розрахункові палати. 10. Розрахункові палати є структурними підрозділами
Національного банку України, та його установ на місцях (додаток
N 2 "Положення про регіональну розрахункову палату"). Центральна розрахункова палата підпорядковується
Національному банку України, регіональні розрахункові палати -
відповідному територіальному управлінню Національного банку
України.
11. В міжбанківських розрахунках застосовуються такі платіжні
інструменти: на рівні комерційного банку (клієнт - комерційний банк): - платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки,
акредитиви, векселі. Платіжні документи можуть мати паперову або
електронну форму згідно з стандартами, затвердженими Національним
банком України. Форми розрахунків визначаються "Положенням про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України"
( v_116500-93 ); на рівні регіональної розрахункової палати (комерційний банк
- регіональна розрахункова палата): - електронні документи - документи передані на магнітних
носіях та по каналам електронного зв'язку (файли), паперові
документи у формі зведених платіжних повідомлень; на рівні Центральної розрахункової палати НБУ (регіональна
розрахункова палата - Центральна розрахункова палата - регіональна
розрахункова палата): - електронні повідомлення (файли). 12. Механізм розрахунків, на рівні "комерційний банк -
регіональна розрахункова палата" здійснюється таким чином. Комерційним банкам - учасникам розрахунків в регіональній
розрахунковій палаті відкриваються технічні кореспондентські
рахунки. Комерційні банки, виходячи із своїх технічних можливостей,
подають платіжні документи в регіональну розрахункову палату
такими способами: - у вигляді електронних повідомлень по каналах зв'язку або на
магнітних носіях; - у паперовій формі. 13. Електронний платіжний документ це банківське
повідомлення, визначеного формату, що несе інформацію про
перерахування коштів та приймає вигляд файлу при передачі по
банківській мережі та при зберіганні на магнітних носіях. Банківське повідомлення у формі електронного платіжного
документу, повинно задовольняти наступним вимогам: - бути підготовлене, передане та прийняте з використанням
затверджених та сертифікованих Національним банком України
програмно-технічних засобів; - бути захищене спеціальними засобами, централізовано
запровадженими Національним банком України згідно з Положеннями
"Про систему захисту електронних банківських документів в
обчислювальній мережі Національного банку України" і "Про
арбітражні послуги служби захисту електронних банківських
документів в обчислювальній мережі Національного банку України"
(додатки N 3 і N 4). Банк А документи в електронній формі, підготовлені відповідно
до "Регламенту функціонування мережі розрахункових палат України"
на автоматизованому робочому місці пересилає по каналах зв'язку
або на магнітних носіях в регіональну розрахункову палату. 14. У разі використання паперових документів Банк А групує їх
за видами платіжних інструментів (дебетові та кредитові) і банках
Б, складає зведені платіжні повідомлення і передає для подальшої
обробки в регіональну розрахункову палату. У регіональній
розрахунковій палаті банки обмінюються платіжними документами. 15. Робота регіональної розрахункової палати здійснюється
згідно з затвердженими Національним банком України "Положенням про
регіональну розрахункову палату" і "Регламентом функціонування
мережі розрахункових палат України" (додаток N 5) і проводить як
регіональні, так і міжрегіональні розрахунки. 16. Регіональні розрахунки здійснюються: - на підставі електронних повідомлень або на магнітних
носіях, які обробляються в розрахунковій палаті автоматизовано
програмним шляхом з відповідним відображенням їх на технічних
кореспондентських рахунках банків А і Б; - на підставі паперових документів, підготовлених належним
чином, які обробляються за допомогою програмно-технічних засобів з
відображенням за технічними кореспондентськими рахунками
банків А і Б. Банк Б може отримати повідомлення про здійснення розрахунків,
як у формі електронного повідомлення по каналам зв'язку, або на
магнітних носіях, так і в паперовій формі. В банку Б електронні платіжні документи для кожного клієнта
за визначені проміжки часу оформлюються у вигляді паперового
документу під назвою "Реєстр електронних платіжних документів",
який завіряється підписом та штампом банку одержувача. Названий
Реєстр змінює відповідні паперові документи звітності, як
підтвердження зарахування коштів на рахунок клієнта і видається
йому як додаток до виписки з розрахункового рахунку. 17. Для міжрегіональних розрахунків застосовується лише
електронна форма платіжних документів за повним переліком
реквізитів. Обороти по міжрегіональних розрахунках відображаються на
спеціальних технічних рахунках, відкритих у розрахунковій палаті
для кожного регіону. 18. По закінченню "операційного банківського дня" обороти з
технічних кореспондентських рахунків розрахункових палат
відображаються на кореспондентських рахунках, відкритих для
комерційних банків в установах Національного банку України. 19. Центральна розрахункова палата веде облік і здійснює
контроль за міжрегіональними платіжними оборотами через технічні
рахунки, відкриті регіонам в Центральній розрахунковій палаті
Національного банку України. 20. Відповідальність суб'єктів міжбанківських розрахунків та
економічні санкції. Суб'єкти міжбанківських розрахунків (комерційні банки -
розрахункові палати) укладають взаємні угоди, в яких
передбачається економічна відповідальність сторін за своєчасне і
правильне проведення розрахунків. Комерційні банки несуть відповідальність за законність
проведених операцій згідно з чинним законодавством України. 21. Суб'єкти міжбанківських розрахунків несуть конкретну
відповідальність за своєчасне та якісне здійснення своїх
функціональних обов'язків на кожному рівні платіжної системи, чим
гарантується стабільність функціонування системи у цілому. 22. Комерційні банки несуть відповідальність перед клієнтами
за своєчасне і якісне перерахування (зарахування коштів) на
рахунки клієнтів. Штрафні санкції визначаються чинним законодавством України та
взаємними угодами. 23. Комерційні банки несуть також відповідальність перед
регіональною розрахунковою палатою за порушення правил,
встановлених Регламентом. Економічна відповідальність визначається взаємними угодами. 24. Регіональна розрахункова палата несе відповідальність
перед комерційними банками за своєчасність, правильність, якість
проведення міжбанківських розрахунків і належний захист інформації
про платежі. Економічна відповідальність визначається взаємними угодами. 25. Контроль та відповідальність за діяльністю розрахункових
палат здійснює Національний банк України та його установи. 26. У разі порушення вимог, вказаних в п.4 цього положення,
Національний банк України стягує на суму дебетового сальдо
(овердрафту) проценти на рівні ставки рефінансування Національного
банку України і пеню в розмірі двократної ставки рефінансування за
кожний день. Нарахування і стягнення пені повинно здійснюватись за
рахунок щоденних надходжень коштів на коррахунок. Залишки коштів
направляються на погашення дебетового сальдо і операції по
коррахунку припиняються до його погашення. 27. При систематичній наявності дебетового сальдо по
кореспондентському рахунку (три і більше разів або безперервно
10 робочих днів на протязі місяця) вносяться пропозиції відповідно
до ст.48 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 872-12 ).
Додаток N 1
Договір
на проведення міжбанківських розрахунків
____________________________ _______________________
(місце складання) (дата) ______________________________________________ розрахункова палата
(найменування регіональної розрахункової палати)
при _____________________________________ управлінні Національного (найменування обласного управління НБУ) банку України в особі начальника розрахункової палати ____________
(прізвище, ______________________________________________, що діє на підставі
ім'я та по батькові) Положення про регіональну розрахункову палату, поіменована в
подальшому "ПАЛАТА", з одного боку, і ____________________________
(найменування комерційного _________________________ в особі ________________________________
банку) (посада, прізвище, ім'я та ________________________, що діє на підставі Статуту, поіменований
по батькові)
в подальшому "БАНК", з іншого боку, склали договір про
нижченаведене:
I. Предмет договору
1. БАНК доручає, ПАЛАТА бере на себе забезпечення розрахунків
БАНКУ з банківськими установами України, які є учасниками Мережі
Розрахункових Палат України (далі МРПУ), та виконання
інформаційно-обчислювальних послуг у зазначеному нижче обсязі. 2. ПАЛАТА відкриває і здійснює обслуговування технічного
кореспондентського рахунку по міжбанківських розрахунках БАНКУ.
II. Права та обов'язки сторін
3. ПАЛАТА має право: - відмовити у здійсненні платежу у випадках, передбачених
Регламентом функціонування мережі розрахункових палат України
(Регламент); - запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні
засоби, розроблені в рамках МРПУ та узгоджені з БАНКОМ; - тимчасово або остаточно припиняти проведення розрахунків
БАНКУ через МРПУ за вказівками уповноважених установ.
4. ПАЛАТА бере на себе обов'язки: - забезпечувати своєчасне і якісне здійснення міжбанківських
розрахунків на регіональному та міжрегіональному рівнях; - виконувати через МРПУ розрахунки, учасником яких є БАНК, на
протязі одного робочого дня; - зберігати банківську таємницю та додержуватися вимог
банківської безпеки, вкладених в Положенні про систему захисту
електронних банківських документів в обчислювальній мережі НБУ. - забезпечувати у приміщенні ПАЛАТИ умови для обміну
паперовими платіжними документами в межах одного регіону між
учасниками, які використовують таку технологію розрахунків через
МРПУ, з наданням БАНКУ можливості одержати адресовані йому
документи не пізніше наступного дня після їх подачі платниками; - щоденно визначати підсумки розрахунків по технічному
кореспондентському рахунку БАНКУ з відображенням їх на
кореспондентському рахунку, який відкритий в установі
Національного банку України; - щоденно видавати БАНКУ каналами зв'язку виписки про
результати міжбанківських розрахунків не пізніше наступного дня
після їх проведення; - контролювати проходження розрахунків між учасниками МРПУ; - надавати інформаційні послуги БАНКУ з питань здійснення
розрахунків, поточного стану рахунку; - забезпечувати БАНК оперативною, обліковою і статистичною
інформацією про стан його рахунку; - забезпечити БАНК програмними засобами автоматизованого
робочого місця для зв'язку з ПАЛАТОЮ і у разі розробки нової
версії цього програмного забезпечення своєчасно надавати її БАНКУ; - підтримувати актуальний стан нормативно-довідкової бази
МРПУ та своєчасно передавати БАНКУ інформацію про її зміни.
5. БАНК має право: - вільно вибирати будь-яку визнану НБУ систему для проведення
своїх розрахунків, не обмежуючись рамками МРПУ; - бути учасником розрахунків через МРПУ, як платник та
одержувач платежів; - виконувати доручення третіх сторін на участь від їх імені у
розрахунках через МРПУ; - подавати інформацію про платежі в одному з допустимих
регламентом ПАЛАТИ виглядів - за власним вибором; - подавати до ПАЛАТИ паперові додатки до електронних
платіжних документів, виконаних за неповним макетом, адресовані
учасникам розрахунків з того ж регіону.
6. БАНК бере на себе обов'язки: - здійснювати свою діяльність згідно з чинним законодавством
України і нормативними документами Національного банку України; - подавати інформацію про платежі до ПАЛАТИ, підготовлену
згідно з вимогами Регламенту; - передавати паперові платіжні документи до ПАЛАТИ не пізніше
наступного дня після здійснення операцій по цих документах; - подавати платіжну інформацію до ПАЛАТИ електронними
каналами регулярно на протязі дня, щоб забезпечити рівномірну
загрузку МРПУ; - своєчасно подавати до ПАЛАТИ інформацію, необхідну для
актуалізації нормативно-довідкової бази МРПУ згідно з Регламентом; - своєчасно оплачувати послуги ПАЛАТИ; - виконувати всі вимоги централізованої системи банківської
безпеки, викладені в Положенні про систему захисту електронних
банківських документів в обчислювальній мережі НБУ; - забезпечувати наявність необхідних технічних та програмних
засобів електронної пошти згідно з вимогами ПАЛАТИ; - забезпечувати наявність необхідних технічних та програмних
засобів банківської безпеки згідно з вимогами НБУ; - у разі розробки ПАЛАТОЮ нової версії програмного
забезпечення автоматизованого робочого місця для зв'язку з ПАЛАТОЮ
своєчасно оновлювати програмні засоби; - використовувати чинний план рахунків та кодування особових
рахунків клієнтів з обов'язковим контрольним розрядом; - у разі припинення дії цього договору виконати передбачені
процедури анулювання своїх засобів захисту банківської інформації
в МРПУ.
III. Відповідальність сторін
7. У випадках порушення БАНКОМ вимог, встановлених
Регламентом, ПАЛАТА не обслуговує його до усунення цих порушень. БАНК несе відповідальність за порушення вимог Регламенту, які
привели до затримки перерахування (зарахування) коштів згідно з
Постановою Верховної Ради України від 25.06.93 р. N 3324-12 "Про
норматив обігу платіжних документів в Україні". При виникненні дебетового сальдо (овердрафту) ПАЛАТА стягує
на суму дебетового сальдо проценти на рівні ставки рефінансування
Національного банку України і пеню в розмірі двократної ставки
рефінансування за кожний день. ПАЛАТА здійснює нарахування і стягнення пені за рахунок
щоденних надходжень коштів на технічний коррахунок. Залишки коштів
направляються на погашення дебетового сальдо і операції по
коррахунку припиняються до його повного погашення. 8. У разі невиконання ПАЛАТОЮ проведення розрахунків у
встановлені строки (п.4) вона сплачує БАНКУ пеню за кожний день
прострочки в розмірі 2 процентів від суми платежу. 9. У разі загублення чи викривлення платіжного документу
відповідальність за це несе винна сторона. Відповідальність
встановлюється на підставі електронних підтверджень про прийняття
та передачу платіжних документів. 10. ПАЛАТА не несе відповідальність за правильність
інформації в електронних та паперових платіжних документах,
поданих до ПАЛАТИ, а також інформації, поданої БАНКОМ або іншим
учасником розрахунків з БАНКОМ через МРПУ, для актуалізації
нормативно-довідкової бази МРПУ.
IV. Фінансові взаємовідносини сторін
11. БАНК сплачує ПАЛАТІ: а) абонентську плату, яка не залежить від обсягу виконаних
платежів і складає __________ крб. б) вартість обробки електронних платіжних документів,
виходячи з кошторисних розцінок за один документ:
- ____________ крб. при передачі електронними каналами зв'язку,
_ ____________ крб. при передачі на магнітних носіях.
в) вартість обробки паперових додатків, виходячи з
кошторисних розцінок за один документ: _________________ крб.
12. Розрахунки за надані послуги здійснюються щомісяця
програмним способом на підставі актів з перерахуванням сум з
рахунку БАНКУ на рахунок регіонального управління Національного
банку України. Додаткові інформаційні послуги оплачуються окремо, згідно з
кошторисом.
V. Інші умови
13. _________________________________________________________ __________________________________________________________________
VI. Форс-мажор
14. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або
повне невиконання зобов'язань згідно з цим договором у випадку
настання обставин непереборної сили, якщо вони мали безпосередній
вплив на виконання цього договору. Термін виконання зобов'язань
відсувається на весь період їхньої дії та ліквідації наслідків. Про настання "форс-мажорних" обставин сторони повинні
інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини продовжуватимуться більш, ніж 3 місяці, то
кожна з сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання
обов'язків за цим договором і в такому випадку жодна з сторін не
матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.
VII. Порядок розглядання суперечок
15. Суперечки, які виникають між БАНКОМ і ПАЛАТОЮ вирішуються
згідно з чинним законодавством України.
VIII. Особливі умови
16. Сторони виконують свої зобов'язання згідно з Регламентом.
IX. Зміни і доповнення до договору
17. Зміни і доповнення до цього договору оформлюються
додатковими угодами, які стають його невід'ємними частинами.
X. Термін дії договору
18. Договір набуває чинності з дня підписання. Дія договору припиняється у випадках: - якщо одна з сторін попереджає про його розторгнення за
місяць вперед; - у разі ліквідації будь-якої з сторін.
XI. Юридичні адреси і рахунки сторін
19. Юридична адреса та банківські реквізити ПАЛАТИ: __________________________________________________________________
20. Юридична адреса та банківські реквізити БАНКУ: __________________________________________________________________
21. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з наданням послуг
та підписання актів про надані послуги відповідальними
представниками є: від ПАЛАТИ __________________________________________________ від БАНКУ ___________________________________________________
22. Цей договір складений у двох примірниках. Усі оформлені
та підписані примірники договору мають однакову юридичну силу. До договору додається кошторис.
ПАЛАТА БАНК
Додаток N 2
Положення про регіональну розрахункову палату
I. Загальні положення
1. Відповідно до рішення Правління Національного банку
України від ___________________ з метою прискорення міжбанківських
розрахунків і платіжного обороту створюється мережа регіональних
розрахункових палат Національного банку України. 2. У своїй діяльності регіональні розрахункові палати
керуються чинним законодавством України, "Положенням про
міжбанківські розрахунки в Україні" та іншими нормативними
документами і вказівками Національного банку України. 3. Регіональна розрахункова палата є структурним підрозділом
територіального управління Національного банку України. 4. Учасниками регіональних розрахункових палат є комерційні
банки та їх філії, яким відкриті кореспондентські і
субкореспондентські рахунки у відповідному територіальному
управлінні Національного банку України та установи Національного
банку України. 5. Взаємовідносини регіональної розрахункової палати з
учасниками, регулюються двосторонніми угодами, в яких
закріплюються права, обов'язки і економічна відповідальність
сторін за своєчасне і якісне забезпечення міжбанківських
розрахунків.
II. Цілі та задачі регіональної розрахункової палати
6. Головною метою регіональної розрахункової палати є: - удосконалення платіжної системи України; - прискорення розрахунків між банками в Україні та підвищення
рівня їх надійності; - надання додаткових можливостей оптимального використання
коштів; - зміцнення провідної ролі Національного банку в банківській
системі України; - ефективне застосування сучасних міжнародних електронних
технологій обробки та передавання інформації.
III. Функції регіональної розрахункової палати
7. Функціями регіональної розрахункової палати є: - своєчасне і якісне здійснення міжбанківських розрахунків на
регіональному та міжрегіональному рівнях; - щоденне визначення підсумків розрахунків по технічних
кореспондентських рахунках учасників регіональної розрахункової
палати з відображенням їх на кореспондентських рахунках, які
відкриті в установах Національного банку України; - щоденне зведення компенсаційних платіжних балансів по
регіональних розрахунках; - щоденне надання учасникам регіональної розрахункової палати
виписок та додатків про результати їх міжбанківських розрахунків в
електронній або паперовій формі; - контроль за проходженням розрахунків між учасниками
регіональної розрахункової палати; - щоденна звірка з Центральною розрахунковою палатою даних
про стан міжрегіональних оборотів міжбанківських розрахунків; - надання інформаційних послуг учасникам регіональної
розрахункової палати з питань виконання розрахунків, поточного
стану рахунків, наявності вільних коштів; - забезпечення територіальної установи Національного банку
України оперативною, обліковою і статистичною інформацією про стан
розрахунків і платіжного обороту регіону; - забезпечення належного рівня захисту інформації.
IV. Фінансове забезпечення, доходи, майно
8. Регіональні розрахункові палати знаходяться на балансі
відповідних територіальних управлінь Національного банку України і
фінансуються управлінням Національного банку України відповідно до
кошторису витрат розрахункової палати. Розрахункова палати в межах
наданих їй прав розпоряджається цими коштами і наділеним майном. 9. Доходи від платіжних послуг за здійснення міжбанківських
розрахунків, які одержує палата від комерційних банків та їх
філій, зараховуються відповідному територіальному управлінню
Національного банку України. 10. Структуру і штатний розпис регіональної розрахункової
палати затверджує начальник регіонального управління Національного
банку України згідно з "Типовим штатним розписом регіональної
розрахункової палати".
V. Права та обов'язки начальника регіональної
розрахункової палати
11. Начальник регіональної розрахункової палати є одночасно
заступником начальника регіонального управління Національного
банку України і призначається Національним банком України. 12. Начальник регіональної розрахункової палати здійснює
керівництво діяльністю палати. 13. Начальник регіональної розрахункової палати, як
представник установи Національного банку України укладає угоди з
комерційними банками та їх філіями на здійснення міжбанківських
розрахунків. 14. Вирішує всі питання, які стосуються діяльності
розрахункової палати, і надає розпорядження в межах своєї
компетенції на основі чинного законодавства.
VI. Банківська безпека
15. Діяльність регіональної розрахункової палати
контролюється єдиною системою банківської безпеки Національного
банку України.
VII. Регламент діяльності регіональної розрахункової палати
16. Порядок діяльності регіональної розрахункової палати і
взаємовідносини з комерційними банками визначаються "Регламентом
функціонування мережі розрахункових палат України".
Додаток N 3
Положення
про систему захисту електронних банківських документів
в обчислювальній мережі Національного банку України
Система захисту електронних банківських документів в
обчислювальній мережі НБУ складається з комплексу
апаратно-програмних засобів криптографічного захисту та ключової
системи до них, технологічних та організаційних заходів по захисту
інформації в мережі. Відповідно до Концепції системи електронного грошового обігу
в Україні, затвердженої Правлінням НБУ 02.10.92, розроблені та
виготовлені апаратно-програмні засоби криптографічного захисту
електронних банківських документів в обчислювальній мережі НБУ, у
складі: - апаратури захисту банківських даних (АЗБД); - апаратури захисту електронного грошового обігу (АЗЕГО); - ключова система, з генерацією ключів в НБУ та захищеними
електронними носіями ключів (шифрів) - електронні картки (ЕК).
Апаратура захисту відповідає стандарту ГОСТ 28147-89 на
алгоритми криптування та має сертифікат Державної служби України з
питань технічного захисту інформації, задовольняє всі вимоги
обчислювальної мережі "Банк". Необхідно виконати сертифікацію
всієї системи захисту інформації в обчислювальній мережі НБУ
Державною службою України з питань технічного захисту інформації.
1. Захист обчислювальної мережі "Банк" від зовнішніх чинників,
які можуть застосовувати новітні методи впливу
На кожному телекомунікаційному каналі зв'язку мережі
встановлена апаратура криптографічного захисту АЗБД, яка
забезпечує гарантований захист банківських електронних повідомлень
від перейняття, нав'язування, підробки та викривлення їх від
зовнішнього впливу, підтримує абсолютну достовірність повідомлень,
використовуючи ключову систему криптування, та електронні картки
як носії ключів (шифрів). Для міжбанківського обміну електронними документами абонентів
мережі "Банк" ці засоби захисту "прозорі", сумісні з стандартними
протоколами зв'язку, працюють в автоматичному режимі. АЗБД
встановлена в розріз інтерфейсу (RS232-С або RS422/423) між
модемом та ПЕОМ. Обслуговування просте: включити в електромережу
АЗБД, вставити відповідну електронну картку та ввести пароль
дозволу.
2. Захист від внутрішніх, банківських чинників
Кожний міжбанківський електронний розрахунок (платіж), в
умовах роботи мережі "Банк", захищається криптуванням по
спеціальному алгоритму електронного підпису, який виконує,
підключена до ПЕОМ по інтерфейсу RS232-С, апаратура АЗЕГО та
відповідальні за підписи посадові особи баку (філії) в місці
формування електронного розрахунку (повідомлення). Шифр
електронного підпису зберігається в електронній картці, захищеній
від несанкціонованого використання паролем дозволу. Виконується
апаратне криптування інформації платежу з допоміжною програмою
ПЕОМ. Обслуговування просте: включити електроживлення АЗЕГО,
встановити відповідну електронну картку та ввести пароль дозволу.
З клавіатури ПЕОМ задати командний рядок програмі, є можливість
працювати в автоматичному (програмному) режимі АРМ. Передача таких електронних повідомлень за допомогою
електронної пошти виконується автоматично, з швидкістю, яку
дозволяють телекомунікаційні канали зв'язку. У місці одержання такого розрахунку (повідомлення),
апаратно-програмне обладнання з допомогою електронної картки
відповідальної особи, автоматично, або з командного рядка ПЕОМ,
виконує аутентифікацію та декриптування повідомлення, перетворюючи
його в міжбанківський електронний розрахунок. Таким чином
гарантовано забезпечується аутентифікація адресанта документа,
абсолютна достовірність та цілісність документа через неможливість
його підробки або викривлення в шифрованому вигляді. Ведеться, в шифрованому вигляді, архів підписаних та
відправлених, а також прийнятих та аутентифікованих платежів. В
кінці робочого дня архів з твердого диску ПЕОМ необхідно
переписати на гнучкі магнітні носії. Дешифрування інформації з архіву платежів виконує служба
захисту НБУ, у разі звернення до неї, з питань арбітражного
позову, абонентів мережі "Банк". Мережа "Електронного підпису" дозволяє кожному абоненту
мережі надіслати електронний розрахунок (повідомлення) будь-якій
філії, незалежно від місця знаходження банку. Дає можливість
надавати абонентам мережі арбітражні послуги у вигляді паперових
документів, як докази про електронні платежі при розгляді позовів
в арбітражному суді.
3. Ключова система
Ключова система криптографічного захисту та самі ключі є
основною захисту, тому інформація про це має закритий характер,
розголошувати не дозволяється. Всім посадовим особам мережі "Банк"
та користувачам (банкам), у своїй роботі, необхідно суворо
дотримуватись інструкцій та правил користування апаратурою
захисту, правил користування електронними носіями з ключами
(шифрами), при виконанні листування та діловодства з питань
захисту, особливо правил збереження та користування паролями
дозволу звернення до електронних носіїв ключів. До роботи з засобами захисту, допускаються посадові особи,
які вивчили інструкції та правила користування засобами захисту,
склали залік атестаційній комісії та наказом керівника установи
призначені виконувати відповідні обов'язки по захисту електронних
банківських документів (платежів). Юридичні особи - абоненти мережі "Банк", за порушення
інструкцій та правил користування засобами захисту електронних
банківських документів, які завдали збитків мережі "Банк", несуть
матеріальну відповідальність згідно з діючим законодавством та
договором користування обчислювальною мережею "Банк". Посадові особи за порушення інструкцій та правил безпечного
користування засобами захисту, несуть дисциплінарну
відповідальність згідно з чинним законодавством. Генерація ключів (шифрів) для апаратури захисту, їх
транспортування, контроль за їх обліком, використанням, надання
дозволу на придбання засобів захисту, їх облік, контроль за
використанням, технічно-експлуатаційне обслуговування, ремонт
засобів захисту, виключно покладаються на службу захисту
Національного банку України. На вимогу служби захисту НБУ, всім посадовим особам
відповідальним за виконання захисту електронних банківських
документів, негайно надавати письмову або усну інформацію про стан
засобів захисту та їх використання.
4. Захист інформації в локальних обчислювальних мережах
користувачів мережі "Банк"
Захист електронної банківської інформації в локальних
обчислювальних мережах банківських установ складається з суворого
виконання посадовими особами технологічних операцій по формуванню
та обробці електронних банківських платежів та організаційних
заходів по обмеженню доступу до електронної інформації платежів. Захист інформації в локальних обчислювальних мережах
забезпечується використанням надійних сертифікованих програм
обробки платежів та програм дозволу доступу до конкретних файлів
інформації адміністратором локальної мережі, охороною приміщення
та іншими організаційними заходами. Відповідальність за виконання вимог захисту в локальних
мережах покладається на посадових осіб цих банківських установ.
5. Облік апаратури захисту та документації до неї,
призначення відповідальних посадових осіб в
банківських установах - абонентах мережі "Банк"
У кожній банківській установі, обов'язково в окремому журналі
ведеться облік: - апаратури захисту, програм до них, правил користування
апаратурою захисту, правил користування електронними носіями з
ключами (облікові номери тільки виробничі або служби захисту НБУ); - коли та кому (дата, прізвище та підпис) передали для
користування та зберігання засоби захисту або документи до них; - посадових осіб, наказом на яких покладено (звільнено від)
виконання криптографічного захисту електронних банківських
документів; - одержання пакетів з електронними картками та паролями. Ведеться окрема справа по листуванню з питань захисту. В кожній банківській установі (банк, відділення, філія)
призначаються відповідальні за криптографічний захист посадові
особи: - за листування з питань захисту, одержання та відправку
пакетів з ключами (шифрами), облік та зберігання ЕК, щоденну їх
видачу користувачам, облік апаратури захисту та документації до
неї (одна посадова особа); - за виконання криптографічного захисту електронних
банківських документів в каналах телекомунікаційного зв'язку
(робота з АЗБД - одна або дві посадові особи); - за виконання криптографічного захисту електронних
міжбанківських розрахунків (платежів), виконання електронного
підпису платежів, аутентифікацію одержаних електронних платіжних
документів, ведення шифрованого архіву електронних платіжних
документів (робота з АЗЕГО - одна або дві посадові особи). Кількість посадових осіб: - необхідно найменше три (за
сумісництвом), в залежності від об'ємів роботи з платежами
кількість посадових осіб збільшують або призначають для виконання
тільки цієї роботи.
Додаток N 4
Положення
про арбітражні послуги служби захисту електронних
банківських документів в обчислювальній мережі
Національного банку України
Надання послуг банківським установам у веденні арбітражних
справ по електронних банківських документах (платежах), між
абонентами (банківськими установами - користувачами)
обчислювальної мережі Національного банку України, використовуючи
криптування в мережі "Електронний підпис" (ЕП), має можливість
служба захисту електронних банківських документів НБУ, як не
зацікавлена в комерційній діяльності сторона. Алгоритмом обробки електронних платежів, "Електронний
підпис", передбачено формування шифрованого архіву де зберігаються
всі підписані (зашифровані) та відправлені, а також одержані та
аутентифіковані (дешифровані) платежі. Дешифрування повідомлень
архіву можливе лише при наявності ключа (шифра), який знаходиться
в службі захисту електронних банківських документів НБУ. Арбітражна версія програми "Електронний підпис" дозволяє при
наявності шифрованих копій електронних платежів з архіву абонента
мережі "ЕП" та відповідних шифрів до них дешифрувати повідомлення,
з абсолютною достовірністю зазначити: - ім'я абонента що підписав електронний документ; - ім'я абонента кому адресовано електронний документ; - номер електронної картки, якою користувались під час
підпису електронного документа та ім'я користувача; - номер апаратури захисту на якій виконувався електронний
підпис документа; - дата, година та хвилина коли виконувався електронний
підпис; - дата, година та хвилина коли та ким виконувалася
аутентифікація підпису електронного документа. Журнали реєстрації надходжень електронної пошти дозволяють
мати інформацію про шлях та час проходження електронним документом
(платежем) від однієї банківської установи до іншої через всі
пункти мережі телекомунікації. Засоби захисту електронних банківських документів (платежів)
мають сертифікати відповідних державних служб України. Установи
арбітражого суду України приймають до розгляду матеріали
арбітражної справи від служби захисту НБУ, як достовірні
документи.
Умови виконання арбітражної послуги в службі захисту НБУ: - всі абоненти (користувачі) мережі "ЕП" щоденно ведуть на
гнучких магнітних дискетах (ГМД) та надійно зберігають архів
електронних платежів які обробляє програма "Електронний підпис"; - без копії на ГМД, щоденного архіву електронних платежів
користувача, позови до арбітражної служби НБУ абонентів мережі не
розглядаються; - відсутність, щоденного архіву електронних платежів у
відповідача, при наявності деяких свідчень та обставин, тягне його
відповідальність за позов.
Служба захисту електронних банківських документів НБУ
надаватиме послуги у разі виникнення непорозуміння або спірних
питань з електронними платежами між банківськими установами в
мережі "ЕП", у випадках коли: - не виконується аутентифікація електронного документа
(платежа), не дешифрується електронний платіж; - є відмова від факту одержання банківського електронного
документа (платежу), який справді був одержаний; - є відмова від формування та відправки електронного платежу; - стверждується, що одержувачу в деякий час надійшов
електронний платіж, а фактично він не надсилався або був
підроблений на місці; - стверджується, що платіж був сформований та відправлений, а
фактично він не формувався, було відправлене інше повідомлення; - є непорозуміння в сумах одного й того ж електронного
платежу зформованого та відправленого банком "А" і одержаного й
правильно аутентифікованого банком "Б"; - є непорозуміння в даті або часі формування електронного
платежу в банку "А" та одержання його в банку "Б"; - проводиться робота з архівом абонента при проведенні
ревізій.
Арбітражні послуги служба захисту НБУ надає позивачам
(абонентам мережі "ЕП") у вигляді паперових документів (на
перелічені вище спірні питання), які стверджують або відхиляють
звинувачення в заявах позивачів. Ці документи арбітражний суд
розглядає як докази до позову. При наданні службі захисту НБУ, для арбітражу, неякісних
копій щоденного архіву електронних платежів, або пошкодженої
(зіпсованої) інформації на ГМД (з будь-яких причин), позивачу буде
відмовлено в позові, а якщо це матеріали відповідача, то при
наявності деяких свідчень та обставин, це тягне його
відповідальність за позов. Не надання матеріалів (копії щоденного архіву) службі захисту
НБУ для арбітражу відповідачем, при наявності деяких свідчень та
обставин тягне його повну відповідальність за позов.
Це Положення про арбітражні послуги служби захисту НБУ є
невід'ємною частиною міжбанківської угоди (договору) про
електронні банківські розрахунки (платежі) в обчислювальній мережі
Національного банку України.
Додаток N 5
Регламент функціонування Мережі Розрахункових палат України
1. Принципи функціонування
1.1. Загальні положення МРПУ діє на підставі Положення про міжбанківські розрахунки в
Україні від "______" ____________________ 1993 р., Положення про
регіональну розрахункову палату при територіальному управлінні НБУ
від "___" _________ 1993 р., Положення про безготівкові розрахунки
у господарському обороті України від 01.06.93 р. N 22001/11
( v_116500-93 ). Дія цього Регламенту поширюється на учасників розрахунків,
які підписали договір з Регіональною розрахунковою палатою (далі
по тексту РРП).
1.2. Суб'єкти МРПУ Функціонування МРПУ забезпечується взаємодією між учасниками
розрахунків, регіональними розрахунковими палатами та Центральною
розрахунковою палатою (далі по тексту ЦРП), що відображене на
малюнках 1 і 2.
1.3. Платіжні інструменти Підставою для проведення розрахунків у МРПУ можуть бути: - платіжні доручення, - платіжні вимоги-доручення, - акредитиви, - векселі, - чеки. Вимоги до цих платіжних інструментів та форми їх подання до
МРРП викладені у наступних розділах цього Регламенту.
1.4. Функції МРПУ До числа функцій МРПУ входить: - своєчасне виконання міжбанківських платежів у межах
України; - розрахунок компенсаційних платіжних балансів учасників
розрахунків по регіонах та зведених за підсумками дня; - надання інформаційних послуг учасникам розрахунків з питань
поточного стану їх рахунків та ходу виконання платіжних операцій; - щоденне відображення підсумкових платіжних балансів
учасників розрахунків на відповідних кореспондентських рахунках в
НБУ; - забезпечення НБУ оперативною статистичною інформацією про
стан розрахунків в Україні в цілому та по регіонах; - забезпечення збереження банківської таємниці та належної
конфіденційності платежів завдяки єдиним методам захисту.
1.5. Бухгалтерські засади функціонування МРПУ Функціонування МРПУ відбувається на базі існуючої системи
бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України.
Для забезпечення проведення розрахунків через МРПУ відкриваються
технічні кореспондентські рахунки учасників у відповідній РРП, а
також спеціальні балансові рахунки у ЦРП та кожній РРП. Перелік цих рахунків та порядок роботи з ними приведені у
"Схемі бухгалтерських проводок для міжбанківських розрахунків
через МРПУ" (додаток 6 до Положення про міжбанківські розрахунки в
Україні).
2. Технологічна схема обробки банківської інформації в МРПУ
2.1. Технологічні моделі Приймаючи до уваги різний ступінь програмно-технічного
забезпечення та існуючий недостатній рівень надійності каналів
зв'язку, передбачається використовувати декілька технологічних
моделей проведення розрахунків за допомогою МРПУ. Різниця між технологіями обумовлена: а) використанням комерційними банками двох режимів
функціонування програмного продукту "Операційний день банку": - з обробкою платіжних документів за неповним макетом
(6 основних реквізитів); - з обробкою платіжних документів за повним макетом; б) різним рівнем забезпеченості комерційних банків та їх
філій апаратурою зв'язку з РРП та програмним забезпеченням
електронної пошти; в) різним обсягом виконуваних комерційними банками
розрахунків.
Комерційні банки, які використовують програмне забезпечення
за неповним макетом платіжного документу, повинні подавати до РРП
для передачі банкам-одержувачам паперові платіжні документи як
додатки до електронних файлів та магнітні дискети з контрольною
інформацією. Така технологія використовується для виконання
розрахунків лише в межах одного регіону. Якщо комерційний банк не має електронного зв'язку з РРП, то
файли електронних платіжних документів подаються їм до РРП на
магнітних дискетах і в такому ж вигляді отримується інформація від
РРП. Та ж форма обміну використовується як резервна у разі
аварійної відмови електронних каналів зв'язку.
Таким чином існують 2 варіанти технологічної процедури. 1) Електронна технологія. Інформація для розрахунків передається до РРП каналами
електронного зв'язку у вигляді файлів електронних платіжних
документів та контрольних даних. Крім того, у разі необхідності до
РРП безпосередньо подаються відповідні паперові платіжні документи
для передачі банкам-одержувачам. РРП організовує: - перевірку відповідності поданої інформації; - підтвердження її одержання; - обробку електронних платіжних документів; - передачу файлів електронних платіжних документів каналами
електронного зв'язку (у разі необхідності також паперових
документів) банкам-одержувачам; - відображення платежів на внутрішніх рахунках РРП, технічних
кореспондентських рахунках учасників розрахунків у РРП і загальної
суми на їх кореспондентських рахунках у відповідних територіальних
управліннях НБУ.
2) Технологія з використанням магнітних носіїв. Інформація для розрахунків подається до РРП у вигляді
магнітної дискети з файлами електронних платіжних документів та
контрольних даних. Крім того, у разі необхідності до РРП
безпосередньо подаються відповідні паперові платіжні документи для
передачі банкам-одержувачам. РРП організує роботу таким самим чином, як і в попередньому
випадку.
2.2. Розпорядок роботи МРПУ
2.2.1. Графік роботи МРПУ функціонує всі робочі дні за загальним графіком роботи
відповідного територіального управління НБУ. У разі необхідності
внутрішня системна робота ведеться у 2 зміни. До 10 годин ранку проводяться системні роботи в РРП та ЦРП,
пов'язані з підготовкою мережі до початку проведення розрахунків. З 10 до 16 години відбувається: - прийом інформації від учасників розрахунків у будь-якій
допустимій формі; - контроль та обробка інформації; - видача підтверджень; - видача інформації учасникам розрахунків у відповідній
формі; - обмін інформацією між РРП через ЦРП; - видача обробленої інформації за розрахунками попередніх
днів. Сеанси електронного зв'язку проводяться в цей період з
визначеною регулярністю. Після 16 години робота з учасниками розрахунків припиняється
і починаються підсумкові роботи - внутрішнє балансування технічних
кореспондентських рахунків та перевірка загального стану палати,
обчислення стану кореспондентських рахунків з урахуванням оборотів
по кожному технічному рахунку учасника за підсумками дня та
передача цих даних до Розрахунково-касового центру відповідного
територіального управління НБУ. Після проведення зазначених робіт у МРПУ виконуються системні
процедури, пов'язані з закінченням робочого дня та підготовкою до
початку наступного дня роботи.
2.2.2. Строки виконання платежів Результати розрахунків за усіма електронними платіжними
документами, поданими цього дня та обробленими без відхилень від
основної технології, повинні бути відображені у кінці робочого
дня, а відповідні документи підготовлені до видачі учасниками
вранці наступного робочого дня. Учасники розрахунків, які повинні передавати одержувачам
паперові платіжні документи, подають їх до РРП не пізніше
наступного дня після передачі відповідного файлу. У випадку
невідповідності паперової платіжної інформації переданому файлу
РРП не несе відповідальності за невірно виконаний платіж. Паперові
платіжні документи можуть бути отримані одержувачем на третій
день. Відповідальність за несвоєчасне подання паперових платіжних
документів до РРП та за несвоєчасне їх отримання в РРП
покладається на учасників розрахунків згідно з договорами між ними
та РРП. Якщо платіжний документ був відхилений при поданні, то
відповідний розрахунок у МРПУ не проводиться. Якщо процедура
обробки прийнятого платіжного документу включає відхилення від
основної технології, то порядок та строки виконання розрахунку
змінюються відповідно до змісту розділу "Нестандартні ситуації"
цього Регламенту. У таких випадках повинні враховуватись положення
договору між РРП та банком-учасником.
2.3. Початок дня
2.3.1. Початок дня у відділенні комерційного банку На початку дня у відділенні комерційного банку повинні
виконуватись стартові процедури автоматизованого робочого місця
зв'язку з РРП. На протязі першого сеансу зв'язку з РРП необхідно отримати
файл з інформацією про стан технічного кореспондентського рахунку
відділення в РРП за підсумками минулого дня.
2.3.2. Початок дня у РРП На початку дня у РРП повинні виконуватись стартові процедури
автоматизованого робочого місця обслуговування комерційних банків. До початку обміну інформацією з комерційними банками
необхідно підготувати всі файли з інформацією про стан технічних
кореспондентських рахунків та розмістити їх у відповідних поштових
скриньках електронної пошти.
2.4. Готування до подання інформації учасниками у РРП
Прийом платіжних документів від клієнтів здійснюється
комерційними банками згідно з їх власними правилами. Комерційний банк несе відповідальність за підготовку
інформації для подання до РРП у відповідності з вимогами Положення
про безготівкові розрахунки в господарському обороті України
( v_116500-93 ). У електронному платіжному документі повинні бути вказані лише
реальні рахунки платника та одержувача, коди банків платника та
одержувача, номер платіжного документа та сума платежу. Якщо
програмне забезпечення "Операційний день банку" функціонує у
режимі обробки платіжних документів за повним макетом, то у
електронному платіжному документі додатково повинні бути вказані
найменування платника та одержувача і підстава для перерахування. Якщо до РРП подаються також паперові платіжні документи, то в
них повинні бути правильно заповнені всі реквізити, інформація
повинна мати максимально короткий та зрозумілий зміст.
Відповідальний виконавець комерційного банку після перевірки
правильності оформлення розрахункового документу підписує його,
ставить дату проведення операції та штамп банку на всіх
примірниках. Після цього паперові платіжні документи, відібрані для
проведення розрахунків через РРП, повинні бути відсортовані та
розкладені до конвертів, кожен з яких відповідає одному
банку-одержувачу. На конверті вказується найменування та коди
банку-подавача та банку-одержувача, кількість документів у
конверті, загальна сума платежів та дата подання конверту. До конвертів додається магнітна дискета з файлом контрольної
інформації, введеної відповідальною особою і оформленої за
допомогою програмного забезпечення МРПУ для комерційних банків
(включаючи криптування та підтвердження електронним підписом). Ця
інформація включає: дату подання, загальну кількість конвертів,
для кожного конверту - дані, вказані на ньому. Файли платіжних документів для подання до РРП повинні
готуватися лише за допомогою програмного забезпечення МРПУ для
комерційних банків, яке виконує обов'язкове криптування та
підтвердження електронним підписом. В залежності від технологічної
моделі, що використовується, ці файли передаються до РРП каналами
електронного зв'язку або готуються на магнітній дискеті для
подання до РРП.
2.5. Технологія обробки електронних платежів
2.5.1. Сеанси електронної обробки РРП Програмне забезпечення РРП працює в автоматичному циклічному
режимі. Сеансом електронної обробки вважається один цикл обробки
файлів, прийнятих до моменту початку циклу. Сеанс вважається
закінченим після завершення обробки та розміщення оброблених
файлів у поштових скриньках електронної пошти.
2.5.2. Обробка інформації за один сеанс Кожний з файлів, що прийняті до обробки, перевіряється на
відповідність електронного підпису та розкриптовується. Далі
перевіряється відповідність контрольної інформації (загальна сума
платежів та кількість документів) змісту файла. Для кожного
документу файла перевіряється: - наявність філії Б; - контрольний розряд у номерах рахунків одержувача та
платника. Якщо при цьому були виявлені помилки, то формується файл
повідомлення про відмову від обробки прийнятого файлу з
зазначенням причин відмови. Подальша обробка файлу з помилками не
проводиться. Відповідальність за це покладається на подавача
помилкового файлу. Якщо помилок не виявлено, то відбувається подокументна
обробка файлу за наступною схемою: - відображення платіжної операції на відповідній комбінації
технічних кореспондентських рахунків РРП згідно з "Балансовою
моделлю міжбанківських розрахунків через МРПУ"; - фіксація платіжної операції в базі даних з накопиченням; - направлення електронного платіжного документу до
відповідного вихідного файлу, який формується у даному сеансі. Після закінчення обробки всіх платіжних документів файлу
формується файл повідомлення про закінчення його обробки. Після закінчення обробки всіх прийнятих файлів сформовані
вихідні файли закриваються електронним підписом, криптуються,
розміщуються у відповідних поштових скриньках електронної пошти та
архівуються у вигляді шифрованого архіву. Додаткового до
відповідних поштових скриньок направляються файли з інформацією
про стан технічних кореспондентських рахунків учасників
розрахунків і накопичені початкові та зворотні обороти на поточний
момент.
2.6. Обробка паперових платіжних документів
2.6.1. Прийом паперових платіжних документів При поданні паперових платіжних документів до РРП
відбувається перевірка відповідності контрольної інформації на
магнітній дискеті до вмісту конвертів та, можливо, до обробленої
напередодні інформації з відповідних електронних файлів.
Представнику подавача видається підтвердження одержання, в якому
вказуються можливі невідповідності.
2.6.2. Видача паперових платіжних документів Прийняті конверти з паперовими платіжними документами в кінці
того дня, коли вони надійшли до РРП, сортуються відповідно до
банків-одержувачів. До кожної групи конвертів, адресованих одному
банку-одержувачу, додається магнітна дискета з файлом контрольної
інформації, введеної відповідальною особою РРП і оформленої за
допомогою спеціального програмного забезпечення МРПУ (включаючи
криптування та підтвердження електронним підписом). Ця інформація
включає: дату видачі, загальну кількість конвертів, для кожного
конверту - дані, вказані на ньому. Конверти та дискети, які їм
відповідають, розміщуються на полицях, визначених для кожного з
учасників розрахунків через РРП. Вранці наступного дня
представники учасників можуть їх звідти забрати.
2.7. Завершення дня
2.7.1. Завершення дня у відділенні комерційного банку Ознакою завершення обміну інформацією між комерційним банком
та РРП на поточний день має бути передача файлу "Протокольний
звіт". Цей файл повинен включати перелік файлів платіжних
документів, переданих та отриманих банком на протязі цього дня, з
наведенням повної характеристики кожного файлу (кількість записів,
загальна сума платежів та ін.). Якщо на момент завершення робочого дня у відділенні
комерційного банку протокольний звіт не було передано внаслідок
порушення електронного зв'язку з РРП, інформація про завершення
обміну повинна бути передана в той же день іншим шляхом. Протокольний звіт використовується для архівування в РРП,
обліку, звітності та розв'язання спірних питань. Тому в разі
неможливості передачі його електронними каналами зв'язку поточного
дня цей файл повинен бути доставлений до РРП на магнітному носієві
не пізніше початку наступного дня. Після передачі протокольного звіту обмін інформацією між
відділенням комерційного банку та РРП стає неможливим. При завершенні робочого дня у відділенні комерційного банку
необхідно провести архівацію файлів платіжних документів та
видрукувати реєстри платіжних документів для кожного клієнта
відповідно до змісту протокольного звіту.
2.7.2. Завершення дня у РРП Після закінчення роботи з комерційними банками у РРП
виконується розрахунок компенсаційних платіжних балансів учасників
розрахунків за підсумками дня, визначаються підсумки розрахунків
за технічними кореспондентськими рахунками з відображенням їх на
кореспондентських рахунках у відповідному відділенні Національного
банку України. У завершення повинні виконуватись процедури архівування
інформації за сеансами зв'язку та технологічна робота з базами
даних.
Додаток N 6
Схема бухгалтерських проводок, що використовується при веденні обліку та контролю міжбанківських розрахунків в
Україні
1. Перелік використовуваних балансових рахунків
х/ 160 - Транзитний кореспондентський рахунок комерційного банку
для сум, що не були підтверджені на протязі робочого дня (П); х/ 161 - Кореспондентські рахунки комерційних банків,
кооперативних банків та інших кредитних установ (А-П); х/ 162 - Кореспондентський рахунок РКЦ в Розрахунковій палаті
(А-П); х/ 164 - Кореспондентські рахунки установ Ощадного банку (А-П); х/ 165 - Кореспондентські рахунки установ Ексімбанку (А-П); х/ 166 - Кореспондентські рахунки установ Промінвестбанку (А-П); х/ 167 - Кореспондентські рахунки установ АК банку "Україна"
(А-П); х/ 168 - Кореспондентські рахунки установ Укрсоцбанку (А-П);
хх/ 872 - Внутрішньорегіональні взаємні розрахунки між установами
комерційних банків, що обслуговуються однією Розрахунковою Палатою
(РКЦ) (А-П);
ххх/ 873 - Початкові операції комерційного банку за взаємними
міжрегіональними розрахунками (А-П); ххх/ 874 - Відповідні операції за взаємними міжрегіональними
розрахунками (А-П);
хх/ 875 - Відповідні операції комерційного банку за взаємними
міжрегіональними розрахунками (А-П);
хххх/ 876 - Рахунок міжрегіональних розрахунків регіональних палат
(А-П);
Для РКЦ та кожного комерційного банку в Розрахунковій палаті
відкриваються технічні кореспондентські рахунки.
Примітка: х/ рахунки відкриваются в комерційних банках, РКЦ НБУ та
в регіональних Розрахункових палатах;
хх/ рахунки відкриваються на балансі Розрахункової
палати;
ххх/ рахунки відкриваються на балансі РКЦ, Регіональних
та Центральної Розрахункової палати;
хххх/ рахунки відкриваються на балансі Центральної
Розрахункової палати.
2. Робота в установі банку, що починає міжбанківські
розрахунки
Оформлення документів за безготівковими розрахунками
здійснюється згідно з Положенням про безготівкові розрахунки в
господарському обороті України від 01.06.93 р. N 22001/11
( v_116500-93 ). Клієнт банку при заповненні реквізитів платіжного документу,
обов'язково вказує тільки реальні номери рахунків платника,
одержувача та коди банків. Кореспондентські рахунки банків не
вказуються. Інформація про характер операції повинна носити максимально
короткий та зрозумілий характер. Відповідальний виконавець після перевірки правильності
оформлення розрахункового документу підписує його, ставить дату
проведення операції та штамп банку на всіх примірниках. Після чого
документ передається для подальшої обробки. При цьому у відділенні банку платника набрані для передачі
документи відображаються проводкою:
Дт-розр/рахунок клієнта
Кт-161-168 (коррахунок банку)
Форму передачі інформації комерційний банк вибирає сам.
3. Робота в регіональній розрахунковій палаті
Технічний кореспондентський рахунок комерційного банку
відкривається в регіональній Розрахунковій палаті на основі
укладеного між комерційним банком та регіональною Розрахунковою
палатою договору.
3.1. Розрахунки в межах регіону Виконана в комерційному банку бухгалтерська проводка в
Розрахунковій палаті програмно відображається на технічному
коррахунку, який відкривається кожному комерційному банку:
Дт-коррахунок банку платника
Кт-709872000
де 709-комерційний банк платника.
Після одержання з банку одержувача електронного підтвердження
про отримання платежу здійснюється бухгалтерська проводка:
Дт-709872000
Кт-коррахунок банку одержувача
На кінець робочого дня залишки на рахунку N 872 повинні
дорівнювати "0".
3.2. Початкові міжобласні (міжрегіональні) розрахунки Міжрегіональні розрахунки здійснюються тільки за повним
форматом електронного платежу. Виконана в комерційному банку проводка програмно
відображається в Розрахунковій палаті банку платника:
Дт-709161000 (161-168 коррахунок банку платника)
Кт-000873014
де 709 - код банку платника
014 - код області банку одержувача
3.3. Відповідні міжобласні (міжрегіональні) розрахунки Одержавши інформацію з місцевої Розрахункової палати про
перерахування нею коштів до регіональної Розрахункової палати
банку одержувача здійснюється така бухгалтерська проводка:
Дт-000874005
Кт-707875000
де 005-код області банку платника;
707-код банку одержувача.
Коли до регіональної Розрахункової палати банку одержувача
надходить підтвердження з банку одержувача, що платіж отримано,
автоматично виконується бухгалтерська проводка:
Дт-707875000
Кт-707161000 коррахунок банку одержувача
де 707-код банку одержувача
4. Незакінчені розрахунки на кінець робочого дня
У випадку, коли з якоїсь причини сума не була зарахована на
протязі робочого дня на технічний кореспондентський рахунок банку
одержувача, у Розрахунковій палаті банку одержувача вона
відноситься на рахунок N 160. При цьому здійснюється бухгалтерська
проводка:
- по міжрегіональних розрахунках:
Дт-707875000
Кт-707160001
- в межах регіону:
Дт-709872000
Кт-707160000
де 707-код банку одержувача
709-код банку платника
На початку наступного робочого дня, після отримання
підтвердження, кошти зараховуються на кореспондентський рахунок
банку одержувача. При цьому здійснюється бухгалтерська проводка:
Дт-707160000
Кт-707161000 коррахунок банку одержувача,
де 707-код банку одержувача,
Таким чином, на кінець робочого дня залишки рахунків N 872,
N 875 повинні дорівнювати "0".
5. Робота в РКЦ (ОПЕРУ) Національного банку України
За результатами роботи за день обороти для кожного технічного
рахунку комерційного банку в регіональній Розрахунковій палаті
загальними сумами відображаються на відповідному
кореспондентському рахунку, який відкритий в РКЦ.
5.1. Рахунки в межах регіону В кінці робочого дня загальними сумами виконуються
бухгалтерські проводки:
Дт-700161К09
Кт-500168К10,
де вказані кореспондентські рахунки конкретних банків.
5.2. Початкові межрегіональні розрахунки Виконуються бухгалтерські проводки загальними сумами для
кожного банку:
Дт-700161К09
Кт-000873К01,
де 01-код області одержувача
На кожний регіон (область) складається електронне авізо:
Дт-000873К01
Кт-000830К00
5.3. Відповідні міжрегіональні розрахунки Отримане електронне авізо зараховується:
Дт-000840К00
Кт-000874К07,
де 07-код області платника
Далі, виконується бухгалтерська проводка загальними сумами по
кожному комерційному банку
Дт-000874К07
Кт-700161К05 коррахунок банку одержувача
На кінець робочого дня залишки рахунків 873, 874 повинні
дорівнювати "0".
5.4. Незавершені операції При незавершених розрахунках на кінець робочого дня (відносно
банку "Б"): - по міжрегіональних розрахунках
Дт-000874К04
Кт-707160К01
- по внутрірегіональних розрахунках
Дт-700161К09
Кт-707160К01,
де 04-код банку платника
707-код банку одержувача
При завершенні операції наступного робочого дня робиться
проводка:
Дт-707160К01
Кт-700161К07
Інформація для всіх бухгалтерських проводок надходить
програмним шляхом від Розрахункової палати.
6. Робота в центральній розрахунковій палаті
6.1. Початкові операції Центральна розрахункова палата, одержавши каналами зв'язку
інформацію про перерахування коштів регіональною Розрахунковою
палатою банку платника, відображає це на своєму балансі:
Дт-000873014
Кт-005876014
де 014-код області банку одержувача
005-код області банку платника
6.2. Відповідні операції Оброблена Центральною Розрахунковою палатою інформація
передається до Регіональної Розрахункової палати банку одержувача
бухгалтерською проводкою:
Дт-005876014
Кт-О00874005
де 005-код області банку платника
014-код області банку одержувача
На кінець робочого дня в Центральній Розрахунковій палаті
залишок рахунку N 876 дорівнює "0", залишки рахунків N 873, N 874
дорівнюють відповідним залишкам у регіональних Розрахункових
палатах.
6.3. Закриття та контроль міжрегіональних розрахунків Паперові авізо між РКЦ областей не пересилаються. Квиткова авізо проводиться за діючим на даний час порядком.
Додаток N 7
Координаційний план
першочергових заходів щодо запровадження
електронних міжбанківських розрахунків
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |N| Найменування робіт | Термін | Виконавці | |—+————————————————————————————————————+——————————+——————————————| | |I. Організаційне забезпечення | | | | | | | | | |Створення робочої групи запроваджен-|травень |Кірєєв О.І. | | |ня системи електронних міжбанківсь- | | | | |ких розрахунків | | | | | | | | | |Підготовка наказу про створення Наці|травень |Кірєєв О.І. | | |ональної Платіжної Ради та Положення| | | | |про Національну Платіжну Раду при | | | | |НБУ | | | | | | | | | |Підготовка і затвердження Постанови |червень |Кірєєв О.І. | | |Правління Національного Банку Украї-| | | | |ни "Про порядок введення в дію сис- | | | | |теми електронної пошти Національного| | | | |банку України" | | | | | | | | | |Підготовка наказу про створення Уп- |07.07.93 |Кірєєв О.І. | | |равління телекомунікаційних систем | | | | | | | | | |Підготовка наказу про створення регі|07.07.93 |Кірєєв О.І. | | |ональних відділів телекомунікаційних| | | | |систем | | | | | | | | | |Підготовка пропозицій до проекту Пос|10.06.93 |Савченко А.С. | | |танови Кабінету Міністрів України | | | | |про надання юридичного статусу елек-| | | | |тронному платіжному документу | | | | | | | | | |Розробка та узгодження проекту Поста|червень |Ілляшенко С.І.| | |нови Верховної Ради України про нор-| | | | |мативи обігу платіжних документів в | | | | |Україні | | | | | | | | | |Вирішення питання про створення у ко|липень |Черник І.П. | | |мерційних банках спеціальних служб | |Асоціація | | |банківської безпеки. Узгодження дій | |комерц.банків | | |зі Службою Безпеки України | | | | | | | | | |Підготовка проекту листа до Міністер|липень |Забігайло Ю.Д.| | |ства зв'язку України по першочергово| | | | |му наданню МРПУ високонадійних та | | | | |швидкісних каналів сучасного зв'язку| | | | | | | | | |Організація Управління телекомуніка-| |Арешкович | | |ційних систем (УТС): | |Кандибка О.М. | | | | |Ільїн М.В. | | |-Оцінка вірогідного обсягу послуг ТМ| |Савченко А.С. | | |- Виділення приміщення та обладнання| |Забігайло Ю.Д.| | |робочих місць | | | | |- Затвердження штатного розпису | | | | |- Оцінка кошторису обладнання та | | | | |функціонування УТС | | | | | | | | | |Організація відділів телекомунікацій|липень |Кандибка О.М. | | |них систем (ВТС) в регіональних Упра| |Савченко А.С. | | |вліннях НБУ, ЦРП, РРП: | |Коваль І.М. | | | | |Нач.регіональ-| | |- Оцінка вірогідного обсягу послуг | |них управлінь | | |ВТС | |Забігайло Ю.Д.| | |- Виділення приміщення та обладнання| | | | |робочих місць | | | | |- Затвердження штатного розпису | | | | |- Оцінка кошторису обладнання та | | | | |функціонування ВТС | | | | | | | | | |Організація ЦРП та РРП |15.07.93 |Кандибка О.М. | | | | |Савченко А.С. | | |- Оцінка вірогідного обсягу послуг | |Коваль І.М. | | |- Виділення приміщення та обладнання| |Бурба О.П. | | |робочих місць | |Нач.регіональ-| | |- Затвердження штатного розпису | |них управлінь | | |- Оцінка кошторису обладнання та | | | | |функціонування | | | | |- Узгодження взаємодії з РКЦ та ОЦ | | | | |на рівні областей (реорганізація | | | | |РКЦ), та комерційними банками | | | | | | | | | |Проведення наради представників обла| |Кірєєв О.І. | | |сних управлінь НБУ та комерційних ба| |Кравець В.М. | | |нків з питань міжбанківських розра- | |Ілляшенко С.І.| | |хунків | |Забігайло Ю.Д.| | |- регіональних |серпень | | | |- міжрегіональних |червень | | | | | | | | |Визначення регіону дослідної експлу-|червень |Савченко А.С. | | |атації системи електронних розрахун-| |Коваль І.М. | | |ків та комерційних банків-учасників | | | | |дослідної експлуатації | | | | | | | | | |Укладання міжбанківської угоди про |липень |Коваль І.М. | | |проведення дослідної експлуатації | | | | |на основі типового договору | | | | | | | | | |Розробка в обласних управліннях НБУ |липень |начальники | | |координаційних планів запровадження | |територіальних| | |електронних міжбанківських розрахун-| |управлінь | | |ків та узгодження їх з робочою | | | | |групою НБУ | | | | | | | | | |Призначити в комп'ютерних відділах |липень |Забігайло Ю.Д.| | |обласних управлінь НБУ осіб, відпо- | |начальники | | |відальних за проведення дослідної | |територіальних| | |експлуатації електронної пошти | |управлінь | | | | | | | |Дослідна експлуатація системи елект-|липень- |Забігайло Ю.Д.| | |ронної пошти НБУ |вересень | | | | | | | | |Забезпечити фінансування для заверше|липень |Кірєєв О.І. | | |ння розробки технічних пристроїв за-| |Кандибка О.М. | | |хисту електронних платежів та вигото| | | | |влення дослідних зразків | | | | | | | | | |Проведення навчання з організації те|червень |Забігайло Ю.Д.| | |хнології управління системою електро| | | | |нної пошти з адміністраторами регіо-| | | | |нальних вузлів системи електронної | | | | |пошти НБУ та передача їм програмного| | | | |забезпечення і технологічної докумен| | | | |тації | | |
| | | | | | | II. Методологічне забезпечення | | | | | | | | | |Розробка, узгодження та затверджен- | | | | |ня: | | | | | | | | | |- Положення про міжбанківські |09.07.93 |Ілляшенко С.І.| | | розрахунки в Україні | | | | | | | | | |- Положення про Центральну Розрахун-|09.07.93 |Ілляшенко С.І.| | |кову Палату | |Коваль І.М. | | | | | | | |- Положення про Регіональну Розра- |09.07.93 |Ілляшенко С.І.| | |хункову Палату | | | | | | | | | |- Регламенту Мережі Розрахункових |09.07.93 |Савченко А.С. | | |Палат України | | | | | | | | | |- Бухгалтерської моделі проведення |09.07.93 |Кравець В.М. | | |розрахунків через МРПУ | | | | | | | | | |- Аналіз платіжного обороту України |після зап-|Ілляшенко С.І.| | |на базі інформації, що проходить че-|ровадження| | | |рез ЦРП |АРМ-1 | | | | | | | | |- Типового договору на проведення |09.07.93 |Ілляшенко С.І.| | |електронних міжбанківських розрахун-| | | | |ків | | | | | | | | | |- Положення про систему електронної |червень |Забігайло Ю.Д.| | |пошти НБУ | | | | | | | | | |- Положення про Управління телекому-|09.07.93 |Забігайло Ю.Д.| | |нікаційних систем | | | | | | | | | |- Положення про відділи телекомуніка|09.07.93 |Забігайло Ю.Д.| | |ційних систем | | | | | | | | | |- Пакету нормативних документів з |09.07.93 |Безбородько І.| | |питань безпеки | | | | | | | | | |- Форм електронних платіжних докумен|09.07.93 |Кравець В.М. | | |тів (платіжних доручень, вимог-дору-| |Ілляшенко С.І.| | |чень, чеків, реєстрів платіжних доку| |Савченко А.С. | | |ментів) | | | | | | | | | |Розробка пакету експлуатаційних доку| |Савченко А.С. | | |ментів системи електронних розрахун-| | | | |ків: | | | | | | | | | |- по АРМ-3 |липень | | | | | | | | |- по АРМ-2 |липень | | | | | | | | |- по АРМ-1 |серпень | | | | | | | | | III. Технічне забезпечення | | | | | | | | | |Підготовка вимог до обладнання від- |червень |Забігайло Ю.Д.| | |ділень комерційних банків технічними| | | | |засобами | | | | | | | | | |Підготовка вимог до обладнання від- |липень |Савченко А.С. | | |ділень комерційних банків засобами | |Безбородько І.| | |безпеки та вирішення питань виді- | | | | |лення режимних приміщень | | | | | | | | | |Обладнання розрахункових палат тех- |серпень |Савченко А.С. | | |нічними засобами | |начальники | | | | |територіальних| | | | |управлінь | | | | | | | |Забезпечення відділень комерційних |серпень |комерційні | | |банків засобами зв'язку з РРП | |банки | | | | | | | | IV. Інформаційне забезпечення | | | | | | | | | |Розробка програмного забезпечення: | | | | | | | | | |- Електронної пошти |червень |Забігайло Ю.Д.| | | | | | | |- Системи безпеки |червень |Безбородько І.| | | | | | | |- АРМ-1 |серпень |Савченко А.С. | | | | | | | |- АРМ-2 |липень |Савченко А.С. | | | | | | | |- АРМ-3 |07.07.93 |Савченко А.С. | | | | | | | |Придбання комерційними банками теле-|серпень |комерційні | | |комунікаційних програмних пакетів | |банки | | |для зв'язку з мережею розрахункових | |Забігайло Ю.Д.| | |палат | | | | | | | | | |Підготовка нормативно-довідкової |липень |Савченко А.С. | | |інформації для МРПУ | |Коваль І.М. | | | | |комерційні | | | | |банки |
| | | | | | | V. Впровадження в дослідну | | | | | експлуатацію | | | | | | | | | |Запровадження програмного забезпечен| | | | |ня у дослідну експлуатацію: | | | | |- Електронної пошти |липень |Забігайло Ю.Д.| | | | |Коваль І.М. | | | | | | | |- Системи безпеки |серпень |Коваль І.М. | | | | |Безбородько І.| | | | |начальники | | | | |територіальних| | | | |управлінь | | | | | | | |- АРМ-1 |серпень |Савченко А.С. | | | | |Коваль І.М. | | | | | | | |- АРМ-2 |липень |Савченко А.С. | | | | |Коваль І.М. | | | | | | | |- АРМ-3 |липень |Савченко А.С. | | | | |Коваль І.М. | | | | |комерційні | | | | |банки | | | | | | | |Дослідна експлуатація у регіонах: |01.09.93 |Савченко А.С. | | |Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, | |Забігайло Ю.Д.| | |Одесса, Житомир | |Коваль І.М. | | | | |комерційні | | | | |банки | | |- АРМ-3 |липень | | | | | | | | |- АРМ-2 |липень | | | | | | | | |- АРМ-1 |серпень | | | | | | | | |Доопрацювання пакету нормативних та |серпень |Ілляшенко С.І.| | |методологічних документів | | | | | | | | | |Доопрацювання експлуатаційних доку- | |Коваль І.М. | | |ментів: | | | | |- АРМ-3 |серпень | | | | | | | | |- АРМ-2 |серпень | | | | | | | | |- АРМ-1 |серпень | | | | | | | | | | | | | |Доопрацювання програмного забезпечен| |Савченко А.С. | | |ня: | | | | |- АРМ-3 |серпень | | | | | | | | |- АРМ-2 |серпень | | | | | | | | |- АРМ-1 |серпень | | | | | | | | |Розгляд результатів дослідної експ- |жовтень |Кірєєв О.І. | | |луатації та аналіз пропозицій щодо | |Кравець В.М. | | |промислової експлуатації МРПУ | |Савченко А.С. | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Головний бухгалтер НБУ Кравець В.М.
Начальник Управління інформатизації
та комп'ютерних технологій Савченко А.С.
Додаток N 8
Структура електронного платіжного документу
Структура заголовкового рядка файлу платіжного документу: —————————————————————————————————————————————————— Призначення Тип Розм. —————————————————————————————————————————————————— Кількість документів у файлі N 4
Заг.сума дебет.платежів (копійки) N 19
Заг.сума кред.платежів (копійки) N 19
Дата відправки пакету (ММДД) C 4
Час відправки пакету (ГГХХ) C 4
Службове поле банку C 2

Структура інформаційного рядка файлу платіжного документу: —————————————————————————————————————————————————— Призначення Тип Розм. —————————————————————————————————————————————————— Код банку платника N 9
Рахунок клієнта платника N 9
Код банку одержувача N 9
Рахунок клієнта одержувача N 9
Ознака дебет/кредит C 1
Сума (копійки) N 19
Вид документу N 2
Номер документу C 10
Дата документу (ММДД) N 4
Тип документу C 1
Призначення платежу C 54
Найменування платника C 27
Найменування одержувача C 27

Примітка: Поле типу документу може містити наступні значення:
Д - якщо є паперовий додаток; Пробіл - якщо паперові
додатки не потрібні (повний електронний документ).

Додаток N 9
Реєстр платіжних доручень від (дата реєстру)
(код банку одержувача) (найменування відділення банку)
(рахунок одержувача) (найменування одержувача) —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Код бан|Найменування|Рахунок|Найменування| Сума |Приміт| |ку плат|банку плат- |платни-|платника | |ки | |ника |ника |ка | | | | |———————+————————————+———————+————————————+———————————————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ 999999999999.99 | |ХХХХХХХХ від ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | |... | |... | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Отримано ХХХ документів загальною сумою: 9999999999999.99
Примітка: Записи реєстру розміщуються в двох рядках. Перший -
відповідно до найменувань стовпчиків таблиці. Другий
містить три реквізити - номер платіжного доручення,
дату доручення та підставу платежу.вгору