Документ v0052500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.05.2018  № 52

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 22, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення порядку застосування зброї та боєприпасів у Національному банку України у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 11 травня 2010 року № 229 "Про затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 червня 2010 року за № 352/17647 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11 квітня 2011 року № 101) (зі змінами), такі зміни:

1) у назві слова "системі Національного" замінити словом "Національному";

2) у пункті 1 слова "системі Національного" замінити словом "Національному".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2010 року № 229, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 червня 2010 року за № 352/17647 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11 квітня 2011 року № 101) (зі змінами), що додаються.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції УкраїниС.М. Князєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07.05.2018 № 52

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України

1. У назві Інструкції слова "системі Національного" замінити словом "Національному".

2. У главі 1:

1) у пункті 1.2:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"варта (наряд) - працівники підрозділу охорони Національного банку, які призначені для виконання завдання з охорони Об'єкта в складі варти або наряду;

група (бригада) інкасаторів - працівники підрозділу перевезення цінностей (грошового обігу) Національного банку, які призначені для виконання завдання з перевезення спеціального вантажу;";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Об'єкт - будівлі, споруди, що належать Національному банку, прилегла до них внутрішня територія, що обмежена по периметру огорожею, транспортні засоби (спеціальні вагони, оперативний автотранспорт, службові автомобілі), спеціальні вантажі, інша власність Національного банку, працівники Національного банку, стосовно яких за рішенням Правління Національного банку підрозділом охорони можуть здійснюватися заходи із забезпечення їх особистої безпеки;";

в абзаці шостому слова "транспортних засобів оперативних і спеціальних служб" замінити словами "оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"підрозділ Національного банку - підрозділ центрального апарату Національного банку, функції якого пов'язані з використанням бойової вогнепальної зброї та боєприпасів;";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"черговий інкасатор - службова особа підрозділу перевезення цінностей (грошового обігу) у Національному банку, відповідальна за видачу (приймання) і зберігання зброї та боєприпасів у збройовій кімнаті, закріпленій за цим підрозділом.";

2) пункт 1.4 після слова "нормами" доповнити словами "зброї та боєприпасів, що передбачаються для озброєння працівників підрозділів Національного банку";

3) у пункті 1.5:

в абзаці першому слова "(у центральному апараті - на посадових осіб, визначених наказом Національного банку)" виключити;

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"Наказами Національного банку призначаються:

службові особи, відповідальні за зберігання зброї та боєприпасів у збройових кімнатах, під особисту відповідальність яких оформлено дозволи на зберігання і використання зброї та боєприпасів (далі - особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів);";

в абзаці четвертому слова "посадових осіб, відповідальних" замінити словами "службові особи, відповідальні";

в абзаці п'ятому слова "працівників, відповідальних" замінити словами "працівники, відповідальні".

3. У главі 2:

1) назву глави викласти в такій редакції:

"2. Придбання, отримання, передавання зброї та боєприпасів";

2) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Придбання, отримання, передавання зброї та боєприпасів Національний банк здійснює за дозволами структурних підрозділів Національної поліції України (далі - органи поліції), отриманими в порядку, передбаченому Інструкцією МВС та іншими нормативно-правовими актами України.";

3) у пункті 2.3:

в абзаці першому слова "керівник установи Національного банку" замінити словами "Національний банк";

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"акт про обстеження збройової кімнати з висновком про її відповідність вимогам нормативно-правових актів МВС і Національного банку з питань поводження зі зброєю та боєприпасами. Акт складається комісією, що створюється за розпорядженням Національного банку. До складу комісії залучаються працівники територіальних підрозділів дозвільної системи, поліції охорони Національної поліції України (далі - поліція охорони), Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою);

копія наказу Національного банку про призначення особи, відповідальної за придбання (отримання) зброї та боєприпасів;".

4) у пункті 2.4:

в абзаці першому слова "виключно за розпорядчим документом" замінити словами "згідно з розпорядчим актом";

в абзаці другому слова "Керівник установи Національного банку, який здійснив передавання зброї та (або) боєприпасів, зобов'язаний" замінити словами "Національний банк зобов'язаний про передавання зброї та (або) боєприпасів".

4. У главі 3:

1) абзац перший пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Національний банк зобов'язаний упродовж 10 днів із дня придбання або отримання зброї та (або) боєприпасів отримати в органі поліції дозвіл на право їх зберігання і використання.";

2) у пункті 3.2:

в абзаці першому слова "керівник установи Національного банку" замінити словами "Національний банк";

в абзаці третьому слова "які відповідають за організацію зберігання відомчої зброї" замінити словами "відповідальних за зберігання зброї та боєприпасів";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"копія наказу Національного банку про призначення осіб, відповідальних за зберігання зброї та боєприпасів;";

в абзаці сьомому слова "розпорядчим документом" замінити словом "наказом";

3) пункти 3.3, 3.4 викласти в такій редакції:

"3.3. Відомча зброя та боєприпаси зберігаються в збройових кімнатах.

Забороняється використовувати відомчу зброю та боєприпаси не за призначенням.

3.4. Національний банк зобов'язаний забезпечити обладнання збройової кімнати, приміщення (місця) для заряджання (розряджання) та чищення зброї з урахуванням вимог Інструкції МВС і цієї Інструкції.";

4) абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Збройова кімната повинна відповідати таким вимогам:";

5) у пункті 3.7:

в абзаці третьому слова "наказами установ Національного банку" замінити словами "наказами Національного банку про призначення відповідальних осіб";

в абзаці четвертому слова "зданих працівниками на час обідньої перерви та в разі потреби відвідування місць загального користування,", "відомчої" виключити;

6) у пункті 3.10:

в абзаці першому слова "відомчої", "установи Національного банку" виключити;

в абзаці другому слово "організацію" виключити;

7) у пункті 3.12:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Один комплект ключів зберігається у начальника варти (старшого наряду) охорони або чергового інкасатора, другий - в особи, відповідальної за зберігання зброї та боєприпасів, у пеналі (сейфі або металевій шафі), опечатаному печаткою цієї особи.";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова "установи Національного банку" замінити словами "Об'єкта, на якому розташована збройова кімната,";

в абзаці четвертому слова "її керівник відповідним наказом може встановити" замінити словами "наказом Національного банку можуть установлюватися";

8) абзац третій пункту 3.13 викласти в такій редакції:

"Начальник варти (старший наряду) охорони, черговий інкасатор здійснюють відповідні записи в журналі обліку зняття з-під охорони (здавання під охорону) ПЦС поліції охорони збройової кімнати (додаток 2), що ведеться в разі використання у збройовій кімнаті сигналізації, управління якою здійснюється в ручному режимі з ПЦС поліції охорони.";

9) абзац перший пункту 3.14 викласти в такій редакції:

"3.14. Начальники варт (старші нарядів) охорони, чергові інкасатори повинні знімати збройову кімнату з-під охорони (здавати її під охорону) ПЦС поліції охорони та відчиняти (зачиняти) двері цього приміщення таким чином, щоб була виключена можливість спостереження іншими особами за роботою з пристроєм керування сигналізацією та секретами замків дверей.";

10) у пункті 3.15 слова "установ", "розробляються відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, ДСО та" виключити;

11) у другому реченні абзацу третього пункту 3.16 слова ", за відповідним розпорядчим документом установи Національного банку" виключити;

12) пункти 3.19, 3.20 викласти в такій редакції:

"3.19. Працівники Національного банку, яким наказами Національного банку надано право здійснювати перевірки організації роботи з відомчою вогнепальною зброєю, а також працівники підрозділів дозвільної системи органів поліції мають право перевіряти наявність і стан зброї та боєприпасів, закріплених за Національним банком, порядок їх видачі та приймання, правильність ведення журналів обліку та інші питання, що стосуються цього напряму службової діяльності, лише в присутності осіб, відповідальних за зберігання зброї та боєприпасів (або осіб, які виконують їх обов'язки згідно з наказом).

3.20. Працівники підрозділів дозвільної системи та дільничні офіцери поліції мають право входу до Об'єкта, на якому розташована збройова кімната, для виконання контрольних функцій, визначених Інструкцією МВС, за службовими посвідченнями та разовими перепустками, які оформляються згідно з вимогами відповідної інструкції з організації пропускного та внутрішньооб'єктового режиму для цього Об'єкта.";

13) у пункті 3.21 слова "відповідним наказом установи Національного банку, та посадові особи" замінити словами та цифрами "наказом Національного банку про призначення відповідальних осіб згідно з пунктом 1.5 глави 1 цієї Інструкції, та особи".

5. У главі 4:

1) в абзаці першому пункту 4.1 слова "(у центральному апараті - Департаменту банківської безпеки)" виключити;

2) у пункті 4.5 слова "(у центральному апараті - Департаменту банківської безпеки)" виключити;

3) пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Проведення в Національному банку щорічної інвентаризації зброї та боєприпасів, що перебувають на обліку, та її результати, оформляються відповідно до вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

Відомості про кількість зброї та боєприпасів, що перебувають на обліку в підрозділі Національного банку станом на 01 січня (додаток 5), подаються до Департаменту безпеки Національного банку щороку до 20 січня.".

6. У главі 5:

1) у пункті 5.1:

в абзаці першому слова "установою Національного банку" замінити словами "Національним банком";

в абзаці другому слова "керівника установи Національного банку" замінити словами "Національного банку";

абзац восьмий після слова "наказу" доповнити словами "Національного банку";

2) пункт 5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перевезення зброї та боєприпасів у спеціальних вагонах Національного банку, призначених для перевезення спеціальних вантажів, дозволяється в окремих випадках.";

3) пункти 5.4 - 5.10 викласти в такій редакції:

"5.4. Працівники зі складу групи (бригади) інкасаторів після прибуття до пункту призначення і закінчення роботи, пов'язаної з перевезенням спеціального вантажу, зобов'язані здати зброю, боєприпаси та індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої зброї на тимчасове зберігання до збройової кімнати Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж.

Працівникам зі складу групи (бригади) інкасаторів, якщо немає збройової кімнати на Об'єкті, до якого доставлено спеціальний вантаж, дозволяється здавати зброю, боєприпаси та індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої зброї на тимчасове зберігання до спеціально обладнаного приміщення цього Об'єкта, призначеного для зберігання цінностей (далі - сховище), або збройової кімнати територіального підрозділу поліції охорони.

5.5. Необхідність здавання зброї та боєприпасів працівників зі складу варти (наряду) охорони спеціального вантажу на тимчасове зберігання до збройової кімнати (сховища) Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж, або збройової кімнати територіального підрозділу поліції охорони визначається окремим розпорядчим актом Національного банку.

Здавання зброї та боєприпасів працівників зі складу варти (наряду) охорони спеціального вантажу на тимчасове зберігання до збройової кімнати (сховища) Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж, або збройової кімнати територіального підрозділу поліції охорони здійснюється тільки після повного розвантаження спеціальних транспортних засобів у пункті призначення, отримання - у день завантаження спеціального вантажу в спеціальні транспортні засоби або відправлення порожніх спеціальних транспортних засобів за подальшим маршрутом.

Перевезення зброї та боєприпасів працівників зі складу варти (наряду) охорони спеціального вантажу від місця стоянки спеціальних транспортних засобів у пункті призначення до збройової кімнати (сховища) Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж, або збройової кімнати територіального підрозділу поліції охорони та у зворотному напрямку здійснюється в металевому ящику на автотранспорті, що перевозить спеціальний вантаж, або на спеціально виділеному оперативному автотранспорті.

5.6. Зброя, боєприпаси та індивідуальні дозволи на право зберігання і носіння відомчої зброї здаються на тимчасове зберігання до збройової кімнати (сховища) Об'єкта, до якого доставлено спеціальний вантаж, у металевих ящиках, замкнених та опломбованих (опечатаних) начальником групи (старшим бригади) інкасаторів, начальником варти (старшим наряду) охорони спеціального вантажу, старшим наряду з охорони зброї та боєприпасів під час їх міжміського перевезення.

5.7. Порядок здавання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання до збройових кімнат (сховищ) Об'єктів або збройових кімнат територіальних підрозділів поліції охорони працівниками підрозділу охорони під час виконання службових завдань із забезпечення особистої безпеки працівників Національного банку регламентується окремим розпорядчим актом Національного банку.

5.8. Підставою для приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання до збройових кімнат (сховищ) Об'єктів є копія розпорядчого акта Національного банку про відрядження (призначення) варти (наряду) охорони транспортних засобів, спеціальних вантажів, зброї та боєприпасів під час їх міжміського перевезення, працівників Національного банку (далі - рухомий Об'єкт) або дозвіл на приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання від осіб зі складу групи (бригади) інкасаторів, зразок якого наведено у додатку 9 до цієї Інструкції (далі - дозвіл).

Дозвіл підписує особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів (за наявності збройової кімнати на Об'єкті), або представник Національного банку в регіоні України (якщо немає збройової кімнати на Об'єкті).

5.9. Приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберігання до збройової кімнати (сховища) Об'єкта та їх повернення оформляються записом чергового інкасатора (завідувача грошового сховища) у журналі обліку приймання (здавання) на тимчасове зберігання металевих ящиків зі зброєю та боєприпасами (додаток 10), який засвідчується його підписом та підписами начальника варти (старшого наряду) охорони рухомого Об'єкта, начальника групи (старшого бригади) інкасаторів.

5.10. Особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів (за наявності збройової кімнати на Об'єкті), або представник Національного банку України в регіоні України (якщо немає збройової кімнати на Об'єкті) надає дозвіл на видачу з тимчасового зберігання ящиків зі зброєю та боєприпасами варти (наряду) охорони рухомого Об'єкта, групи (бригади) інкасаторів Національного банку, які перебувають у службовому відрядженні, на підставі заявки на видачу зброї та боєприпасів з тимчасового зберігання (додаток 11), яка підписується начальником варти (старшим наряду) охорони рухомого Об'єкта, начальником групи (старшим бригади) інкасаторів.";

4) у пункті 5.11 слово "відомчої" виключити.

7. У главі 6:

1) у пункті 6.2:

в абзаці першому слова "керівників установ Національного банку" замінити словами "Національного банку";

в абзаці четвертому слово "установи" виключити;

в абзаці сьомому слова "керівництво установи Національного банку" замінити словами "Національний банк";

2) у пункті 6.3 слова "відомчої охорони", "установ", "окремих категорій службовців" замінити відповідно словами "охорони", "Об'єктів", "працівників";

3) в абзаці другому пункту 6.4 слова "наказом установи Національного банку (у центральному апараті - керівником Департаменту банківської безпеки)" замінити словами "керівником підрозділу Національного банку";

4) у першому реченні пункту 6.5:

слова "(у центральному апараті - керівник Департаменту банківської безпеки)" виключити;

після слів "про що" доповнити речення словами "Національний банк";

5) у пункті 6.7:

в абзаці третьому слова "виконали практичну вправу із стрільби зі зброї та" виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"забезпечити не рідше ніж один раз на півріччя проведення з працівниками практичних стрільб відповідно до розпорядчих актів Національного банку з питань організації та проведення таких стрільб;";

6) у пункті 6.8:

абзац другий викласти в такій редакції:

"у підрозділах охорони - затвердженої постової відомості варт (нарядів) охорони або розпорядчого акта Національного банку про призначення озброєної варти (наряду) охорони рухомих Об'єктів;";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"у підрозділах перевезення цінностей (готівкового обігу) - наряду на роботу інкасаторів відділу (додаток 12). У випадках виникнення потреби здійснення перевезення цінностей або чищення зброї, що не було заплановано нарядом на роботу, видача зброї та боєприпасів здійснюється на підставі заявки на видачу зброї та боєприпасів (додаток 13).";

в абзаці четвертому слова "відповідного наказу установи Національного банку" замінити словами "розпорядчого акта Національного банку про організацію цих заходів";

7) абзац перший пункту 6.9 після слів "перевезення цінностей" доповнити словами "(готівкового обігу)";

8) у пункті 6.10:

після слів "перевезення цінностей" доповнити пункт словами "(готівкового обігу)";

слова "відомчої", "установи Національного банку" виключити;

9) у пункті 6.11:

в абзаці першому слова "відомчої", "установи Національного банку" виключити;

в абзаці п'ятому слова "установи Національного банку" замінити словами "Об'єкта, на якому розташована збройова кімната,";

10) в абзаці першому пункту 6.12 слова "відомчої", "установ Національного банку" виключити;

11) в абзаці першому пункту 6.13 слова "керівниками цих підрозділів" замінити словами "особами, відповідальними за зберігання зброї та боєприпасів,";

12) у пункті 6.14:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6.14. Двері збройової кімнати, сейфів і шаф зі зброєю та боєприпасами, у разі відсутності начальника варти (старшого наряду) охорони, чергового інкасатора, можуть бути відчинені з дозволу керівника підрозділу Національного банку другим комплектом ключів комісією, до складу якої має входити не менше трьох осіб.";

в абзаці другому слова "інша посадова особа, на ім'я якої видано дозвіл на зберігання зброї та боєприпасів," замінити словами "особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів,";

у другому реченні абзацу третього слова "посадової особи, на ім'я якої видано дозвіл на зберігання зброї та боєприпасів" замінити словами "особи, відповідальної за зберігання зброї та боєприпасів";

у першому реченні абзацу четвертого слова "відомчої", "установи Національного банку" виключити.

8. У главі 7:

1) пункт 7.5 після слів "постової відомості," доповнити словами "завданні на перевезення та охорону спеціального вантажу,";

2) у пункті 7.6 слова "відомчої", "Об'єктів" виключити;

3) у третьому реченні абзацу п'ятого пункту 7.7 слова "відомчої", "Об'єкта" виключити.

9. У главі 8:

1) пункти 8.2 - 8.8 викласти в такій редакції:

"8.2. Працівник Національного банку під час виконання службових завдань з охорони Об'єкта уповноважений у виняткових випадках застосовувати зброю для:

відбиття нападу на працівника Національного банку або членів його сім'ї, у випадку загрози їх життю чи здоров'ю;

захисту працівників Національного банку від нападу, що загрожує їх життю чи здоров'ю;

відбиття нападу на Об'єкти, що охороняються працівниками Національного банку, якщо іншими способами і засобами їх захистити неможливо;

затримання особи, яка скоїла напад на працівника Національного банку або на Об'єкт, що ним охороняється, та чинить збройний опір, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю або здоров'ю працівника Національного банку;

зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров'ю працівника Національного банку.

Працівник Національного банку уповноважений застосовувати зброю тільки після попередження окриком: "Стій! Стріляти буду!" - і попереджувального пострілу вгору, крім випадків, коли виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю працівників Національного банку.

8.3. Працівник Національного банку уповноважений застосовувати зброю тільки з метою запобігання такої шкоди особі, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.

8.4. Працівник Національного банку уповноважений застосовувати зброю в разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.

8.5. Застосування працівником Національного банку зброї без попередження допускається:

у разі спроби особи, яку затримує працівник Національного банку із зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

у разі збройного нападу, а також раптового нападу зі застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю працівників Національного банку;

якщо особа чинить озброєний опір;

для припинення спроби заволодіти зброєю.

8.6. Працівник Національного банку має право взяти до рук зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Під час затримання правопорушників або осіб, яких працівник Національного банку запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, працівник Національного банку може привести в готовність зброю та попередити особу про можливість її застосування.

Спроба особи, яку затримує працівник Національного банку зі зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї є підставою для застосування зброї працівником Національного банку.

8.7. Працівник Національного банку має право використати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, або знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров'ю працівників Національного банку.

8.8. Працівникові Національного банку заборонено застосовувати зброю:

у місцях, у яких може бути заподіяно шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності;

до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмеження можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору працівникові Національного банку, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб або працівників Національного банку, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.";

2) доповнити главу трьома новими пунктами такого змісту:

"8.9. Працівник Національного банку особисто приймає рішення про застосування зброї залежно від обставин, що склалися.

Працівник Національного банку зобов'язаний у письмовій формі повідомляти свого безпосереднього керівника про застосування зброї із зазначенням часу, місця, проти кого і за яких обставин це сталося, для сповіщення органів поліції та прокурора.

8.10. Працівники Національного банку повинні уникати застосування зброї. Застосування зброї не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на працівника Національного банку обов'язків, і повинно зводитися до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушника та інших громадян. Працівники Національного банку в разі ураження особи внаслідок застосування зброї повинні забезпечити надання їй необхідної допомоги в найкоротший строк (у тому числі викликати швидку медичну допомогу), ужити заходів щодо забезпечення охорони місця події, дотримуючись необхідних заходів обережності від раптового нападу.

8.11. Працівники Національного банку, які мають індивідуальні дозволи на право зберігання та носіння відомчої зброї, за порушення вимог цієї Інструкції, а також за незаконне застосування зброї (так само як і за незастосування, коли це було необхідно здійснити для виконання службового обов'язку), несуть персональну відповідальність згідно із законами України.".

10. У додатках до Інструкції:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) у додатках 2, 4 слова

"

_____________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

"

виключити;

3) у додатку 5 слова "перевезення цінностей", "банківської безпеки" замінити відповідно словами "перевезення цінностей (грошового обігу)", "охорони";

4) у додатку 6 слова "структурного підрозділу" виключити;

5) у додатку 8 слова

"

________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

"

виключити;

6) додатки 9, 11 викласти в новій редакції, що додається;

7) додаток 12 виключити.

У зв'язку з цим додатки 13 - 16 уважати відповідно додатками 12 - 15.

У тексті Інструкції посилання на додатки 13 - 16 замінити відповідно посиланнями на додатки 12 - 15;

8) у додатку 15 слова

"

_________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

"

виключити.

11. У тексті Інструкції та додатках слова "Департамент банківської безпеки", "керівник установи Національного банку", "установа Національного банку", "розпорядчий документ Національного банку", "посадова особа", "дозвільна система МВС", "орган внутрішніх справ", "ДСО", "системі Національного" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Департамент безпеки Національного банку", "керівник підрозділу Національного банку", "підрозділ Національного банку", "розпорядчий акт Національного банку", "службова особа", "дозвільна система органів поліції", "орган поліції", "поліція охорони", "Національному" у відповідних відмінках.

Директор
Департаменту безпеки


О.А. СкомаровськийДодаток 1
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання, обліку,
охорони, перевезення,
використання і застосування
бойової вогнепальної зброї
та боєприпасів
у Національному банку України
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
07.05.2018 № 52)
(пункт 1.4 глави 1)

НОРМИ
зброї та боєприпасів, що передбачаються для озброєння працівників підрозділів Національного банку України

1. Норми зброї для керівного складу підрозділів

№ з/п

Найменування посади

Вид зброї

Кількість (шт.)

1

2

3

4

1

Особа, відповідальна за зберігання зброї та боєприпасів

Пістолет та (або) автомат

1

2

Особа, яка призначається керівником стрільб

Пістолет та (або) автомат

1

2. Норми зброї для працівників підрозділів охорони

№ з/п

Найменування посади

Вид зброї

Кількість (шт.)

1

2

3

4

1

Керівник підрозділу

Пістолет та (або) автомат

1

2

Заступник керівника підрозділу

Пістолет та (або) автомат

1

3

Фахівець (інженер, спеціаліст, менеджер, експерт) підрозділу

Пістолет та (або) автомат

1

4

Начальник, завідувач, диспетчер бюро перепусток

Пістолет

1

5

Начальник варти (старший наряду), помічник начальника варти

Пістолет та (або) автомат

1

6

Охоронник, охоронець у складі варти (наряду)

Пістолет та (або) автомат

1

7

Вартовий у складі варти (наряду) з охорони спеціальних вантажів

Пістолет або автомат

1

8

Водій оперативного автомобіля

Пістолет

1

3. Норми зброї для працівників підрозділів перевезення цінностей

№ з/п

Найменування посади

Вид зброї

Кількість (шт.)

1

2

3

4

1

Керівник підрозділу

Пістолет

1

2

Заступник керівника підрозділу

Пістолет

1

3

Фахівець (інженер, спеціаліст, менеджер, експерт) підрозділу

Пістолет

1

4

Начальник групи (старший бригади) інкасаторів

Пістолет та (або) автомат

1

5

Інкасатор

Пістолет та (або) автомат

1

6

Водій оперативного автомобіля

Пістолет

1

4. Норми видачі боєприпасів на одиницю зброї

№ з/п

Найменування підрозділу

Вид зброї

Кількість боєприпасів (шт.)

1

2

3

4

1

Підрозділи охорони, підрозділи перевезення цінностей

Пістолет ПМ

16

2

Пістолет Sig-Sauer 226

45

3

Пістолет Glock 17

51

4

Пістолет Glock 19

45

5

Автомат

60 - 120

5. Розрахункові норми зберігання та використання боєприпасів

№ з/п

Вид зброї

Кількість боєприпасів незменшуваного запасу (шт.)

Кількість боєприпасів на рік (шт.)

для практичних стрільб

для перевірки бою

1

2

3

4

5

1

Пістолет ПМ

16 - 32

до 160

4 - 8

2

Пістолет Sig-Sauer 226

30 - 60

3

Пістолет Glock 17

34 - 68

4

Пістолет Glock 19

30 - 60

5

Автомат

60 - 120

18 - 36


Додаток 9
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання, обліку,
охорони, перевезення,
використання і застосування
бойової вогнепальної зброї
та боєприпасів
у Національному банку України
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
07.05.2018 № 52)
(пункт 5.8 глави 5)

ДОЗВІЛ
на приймання зброї та боєприпасів на тимчасове зберіганняДодаток 11
до Інструкції про порядок
придбання, зберігання, обліку,
охорони, перевезення,
використання і застосування
бойової вогнепальної зброї
та боєприпасів
у Національному банку України
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
07.05.2018 № 52)
(пункт 5.10 глави 5)

ЗАЯВКА
на видачу зброї та боєприпасів з тимчасового зберіганнявгору