Документ v0052500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.06.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.06.2017  № 52

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою уточнення порядку ліцензування юридичних осіб Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.06.2017  № 52

ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

1. У підпункті 3 пункту 2 розділу I слова "яка не містить ознак банку чи фінансової установи" замінити словами "яка не є банком".

2. У пункті 8 розділу II:

1) у першому реченні підпункту 4 слова та цифри "Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за № 181/13448 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29";

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) забезпечити підрозділ інкасації оперативним автотранспортом, індивідуальними засобами захисту (бронежилетами, шоломами), засобами радіозв'язку, що забезпечують постійний зв'язок підрозділу інкасації з бригадами інкасації, а також між членами бригади інкасації, які перебувають на маршрутах (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо)".

3. У розділі III:

1) підпункти 2 та 2-1 пункту 10 викласти в такій редакції:

"2) анкету, підписану уповноваженою особою заявника, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення. Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx;

2-1) прогнозні показники діяльності юридичної особи щодо надання банкам послуг з інкасації";

2) пункти 12, 14 викласти в такій редакції:

"12. Документи юридичної особи, що викладені на двох і більше сторінках, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписами її керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки юридичної особи.

Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом, складеним у двох примірниках.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).

Електронні копії документів повинні створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) формат файла - pdf;

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях. У разі заміни документів під час розгляду пакета документів Національним банком, їх електронні копії подаються на цифрових носіях або надсилаються на адресу електронної пошти працівника структурного підрозділу Національного банку з питань ліцензування, відповідального за розгляд пакета документів";

"14. Юридична особа зобов'язана повідомляти Національний банк про зміни даних, зазначених у підпунктах 2, 7, 19 пункту 10 розділу III цього Положення, що були зазначені в її документах під час отримання ліцензії, у строк, установлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін";

3) доповнити розділ чотирма новими пунктами такого змісту:

"14-1. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 календарних днів (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк письмово повідомляє заявника про призупинення розгляду пакета документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.

14-2. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Національний банк письмово повідомляє заявника про продовження строку розгляду пакета документів та строк, на який продовжено строк розгляду, протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.

14-3. Національний банк надає зауваження до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановлює строк для їх усунення.

У разі направлення Національним банком зауважень до поданих документів відповідно до пункту 14-3 розділу III цього Положення, перебіг строку розгляду Національним банком пакета документів заявника зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів та інформації.

14-4. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до вимог цього Положення, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку із зазначенням обґрунтування (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

У разі повернення пакета документів Національним банком заявник має право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для повернення документів".

4. У розділі IV:

1) у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

"15. Національний банк розглядає отриманий від юридичної особи пакет документів протягом 20 робочих днів із дня його надходження та перевіряє:";

абзац шостий виключити;

2) пункти 16, 17 викласти в такій редакції:

"16. За результатами розгляду пакета документів юридичної особи Правління Національного банку приймає рішення щодо видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

17. Національний банк протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Правління Національного банку щодо видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації повідомляє про це юридичну особу в письмовій формі";

3) друге речення пункту 26 виключити.

5. У розділі V:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"V. Порядок припинення та поновлення дії ліцензії";

2) пункт 31 викласти в такій редакції:

"31. За наявності підстав, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення, або результатів перевірки, які свідчать про порушення юридичною особою вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, готуються пропозиції щодо припинення дії ліцензії до усунення порушень, які вносяться на розгляд Правління Національного банку для прийняття відповідного рішення. Повідомлення про припинення дії ліцензії підписує заступник Голови Національного банку";

3) у першому реченні пункту 32 слова "/призупиняється", "/призупинення" виключити;

4) пункт 33 викласти в такій редакції:

"33. У разі усунення юридичною особою порушень ліцензійних умов, крім випадків, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення, порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації та перевезення готівки, на підставі поданих документів, що свідчать про їх усунення, готуються пропозиції щодо поновлення дії ліцензії, які вносяться на розгляд Правління Національного банку для прийняття відповідного рішення. Про рішення Національного банку повідомляється юридичній особі та банкам України згідно з порядком, визначеним у пункті 32 розділу V цього Положення".

6. У тексті Положення слово "Комісія" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк" у відповідних відмінках.

7. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

Директор
Департаменту грошового обігу


В.П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Голови Національного банку України
Я.В. Смолій


Додаток 2
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання
банкам послуг з інкасації
(підпункт 2 пункту 10 розділу III)

АНКЕТАвгору