Документ v0045500-18, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.04.2018  № 45

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзац шостий пункту 1.11 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування кредитом не враховуються передбачені договором платежі резидента-позичальника (у тому числі уповноваженого банку - позичальника) з відшкодування ним фактичних витрат нерезидента-кредитора, понесених у зв'язку з оплатою нерезидентом-кредитором послуг (винагороди, премії, комісії, збори) третьої особи з гарантування, страхування, поручительства, безпосередньо пов'язаних із реалізацією кредитного проекту, якщо такою третьою особою є:

експортно-кредитне агентство, що належить до офіційних експортно-кредитних агентств, перелік яких наведено на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

іноземна держава (у тому числі уповноважені нею особи), яка належить до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standart&Poor's, Moody's), або іноземна особа, до складу учасників (акціонерів) якої входить така іноземна держава.".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за № 1413/10012 (зі змінами), що додаються.

3. Унести до Положення про функціонування автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року № 54, такі зміни:

1) пункт 1 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

"Норми цього Положення поширюються на валютні операції фізичних осіб незалежно від наявності/відсутності в цих осіб статусу підприємця за умови, що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов'язані з їх підприємницькою діяльністю.";

2) у розділі II:

підпункт 2 пункту 6 викласти в такій редакції:

"2) документи (інформацію), на підставі яких (якої) уповноважений банк повинен з'ясувати наявність джерел походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії. Такими документами (інформацією) можуть бути податкові декларації про майновий стан і доходи/податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідки (відомості) контролюючого органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна, інші документи, які підтверджують джерела походження коштів фізичної особи (заявника). Для виконання вимог підпункту 2 пункту 6 розділу II цього Положення джерелом походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, може бути: заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв'язку з трудовими відносинами, доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності, доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, інвестиційний прибуток, успадковані кошти, інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів);";

в абзаці першому пункту 10 слова "(за умови відповідності наведеної в запиті інформації вимогам законодавства України, цього Положення)" виключити.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.04.2018 № 45

ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

1. У главі 1:

1) в абзаці другому пункту 1.4 слова "(якщо зазначені рахунки є кореспондентськими)" замінити словами ", що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках";

2) у пункті 1.11 слова "який зазначений у ліцензії," виключити;

3) пункт 1.14 викласти в такій редакції:

"1.14. Власнику ліцензії - юридичній особі/фізичній особі-підприємцю дозволяється на підставі ліцензії зараховувати на рахунок:

валютні цінності з України лише з власного рахунку, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії;

раніше перераховані з рахунку кошти, що повертаються власнику ліцензії у разі невиконання чи неналежного виконання контрагентами (нерезидентами) своїх зобов'язань;

кошти, що є відшкодуванням контрагентами (нерезидентами) шкоди власнику ліцензії у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням ними своїх зобов'язань;

кошти, що є відшкодуванням шкоди в разі настання страхових випадків, що пов'язані з діяльністю власника ліцензії в країні, у якій відкрито рахунок;

кошти, що є відсотками, нарахованими на залишок коштів на рахунку;

податки та інші обов'язкові платежі, що повертаються за законодавством відповідної країни;

кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку або помилково списані банком-нерезидентом. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

кошти за іншими операціями, визначеними в ліцензії.";

4) після пункту 1.14 доповнити главу новим пунктом 1.15 такого змісту:

"1.15. Власнику ліцензії - юридичній особі/фізичній особі-підприємцю дозволяється на підставі ліцензії перераховувати з рахунку:

валютні цінності в Україну на власний рахунок, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії;

кошти на оплату послуг банку-нерезиденту;

кошти на сплату податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством країни, у якій відкрито рахунок;

кошти, що повертаються власником ліцензії контрагентам (нерезидентам) у разі невиконання чи неналежного виконання ними своїх зобов'язань;

кошти за іншими операціями, визначеними в ліцензії.".

У зв'язку з цим пункти 1.15 та 1.16 уважати відповідно пунктами 1.16 та 1.17.

2. У главі 2:

1) абзац перший пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Національний банк має право звертатися до заявника, органів державної влади, установ, банків, інших юридичних та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операцій, які здійснюються (здійснюватимуться) через рахунок, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони операції, суті та мети цих операцій, відповідності суті операцій змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) операції на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операцій.";

2) абзац шостий пункту 2.9 після слів "власнику ліцензії" доповнити словами "протягом строку її дії та".

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1:

в абзаці другому слово "ліцензії" замінити словами "індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України";

абзаци третій та четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом третім;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках. Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка підписується заявником (уповноваженою ним особою).";

2) у пункті 3.2:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"документи або їх копії (інформація) про наявність джерел походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі ліцензії. Такими документами (інформацією) можуть бути податкові декларації про майновий стан і доходи/податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідки (відомості) контролюючого органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна, інші документи, які підтверджують джерела походження коштів фізичної особи (заявника). Джерелом походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, може бути: заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв'язку з трудовими відносинами, доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності, доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, інвестиційний прибуток, успадковані кошти, інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів).".

4. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"отримання/виявлення Національним банком документів, які свідчать про подання заявником неповної/недостовірної/суперечливої інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони валютної операції, та/або документів, які були нечинні (недійсні) на дату їх подання;";

абзац сьомий після слів "про зміну умов ліцензії" доповнити словами "або для отримання нової ліцензії у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії, отриманої раніше";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"протягом року, що передує даті надходження пакета документів, Національним банком установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від правоохоронних органів чи органів державної влади про порушення) заявником вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та/або до заявника застосовано заходи впливу або штрафні санкції за порушення вищезазначеного законодавства України.";

2) у пункті 4.4:

в абзаці першому слова "ліцензії є" замінити словами "ліцензії можуть бути";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"виявлення в документах, які були подані власником ліцензії Національному банку, недостовірної, неповної інформації та/або такі документи були нечинні (недійсні) на дату звернення;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"відкликання у власника ліцензії генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.";

3) пункт 4.5 після слова "анулюється" доповнити словами "протягом її дії";

4) в абзаці другому пункту 4.6 слова "який зазначений у ліцензії," виключити.

5. В абзаці другому пункту 6.4 глави 6 слова ", який зазначений у ліцензії," виключити.

6. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) у додатку 2 слова "або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)" замінити словами "(або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії";

3) у додатку 3:

слова "(контролюючий орган, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків)" замінити словами "[уповноважений банк (за наявності), якщо зміни стосуються зміни уповноваженого банку]";

слова та літери "код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті);" замінити словами "код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;";

4) додаток 4 викласти в новій редакції, що додається;

5) у додатку 5 слова "або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті);" замінити словами "(або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;";

6) у додатках 6, 7 слова та літери "код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті);" замінити словами "код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;";

7) у додатку 8:

у пункті 1 цифри "4.5" замінити цифрами "4.4";

пункт 2 після слів "зазначений у ліцензії" доповнити словами "(за наявності)".

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурій"Додаток 1
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами) валютних
цінностей на рахунках
за межами України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 26.04.2018 № 45)
(пункт 2.6 глави 2)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України

".


"Додаток 4
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами) валютних
цінностей на рахунках
за межами України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 26.04.2018 № 45)
(пункт 3.1 глави 3)

ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України

".вгору