Document v0034500-17, valid, current version — Adoption on May 5, 2017
( Last event — Entry into force, gone May 16, 2017. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.05.2017  № 34

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

Відповідно до статей 7, 15, 33, та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації операцій з виготовлення, випуску в обіг та реалізації пам'ятних монет України, сувенірної продукції Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2012 року № 213, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1044/21356 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.05.2017 № 34

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

1. У пункті 1.2 глави 1:

1) в абзаці восьмому слово "грошових" виключити;

2) терміни "сувенірна продукція" та "супутня продукція" викласти в такій редакції:

"сувенірна продукція - продукція з недорогоцінних металів (вироби з використанням розмінних і обігових монет або банкнот національної валюти України, у тому числі в сувенірній упаковці, нерозрізані аркуші банкнот, а також вироби, які не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функції засобу платежу (медалі, сувенірні монети та банкноти тощо), та продукція з дорогоцінних металів (вироби з дорогоцінних металів, які не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функції засобу платежу (сувенірні срібні гривні, сувенірні вироби, які імітують банкноти, медалі тощо), що передбачено планом випуску пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції";

"супутня продукція - продукція, яка супроводжує введення в обіг/випуск пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції (капсули, футляри, сувенірна упаковка тощо)";

3) пункт доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"пам'ятні банкноти - банкноти національної валюти України, що випускаються спеціальним тиражем до визначних подій та ювілейних дат, святкування яких відзначається на державному рівні, у тому числі банкноти діючого номінального ряду з нанесенням додаткових елементів дизайну тощо";

"тираж пам'ятних банкнот - обмежена кількість пам'ятних банкнот, яка виготовляється відповідно до плану випуску пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції".

2. У пункті 2.5 глави 2:

1) в абзаці другому слова "кошторису доходів і витрат Національного банку" замінити словами "прогнозу доходів і витрат Національного банку";

2) пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"попередньо визначає за погодженням генеральним директором норми витрат заготованок на нові типи монет та сувенірну продукцію (з урахуванням видів їх оздоблення)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

3) пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"наприкінці року затверджує у заступника Голови Національного банку норми витрат заготованок для монет та сувенірної продукції на наступний календарний рік з урахуванням досягнутих рівнів використання заготованок у виробництві поточного року; на решту матеріалів (оздоблювальні, допоміжні, пакувальні, супутня продукція), енергоносії тощо норми витрат затверджує керівник Банкнотно-монетного двору".

3. У главі 5:

1) пункт 5.12 викласти в такій редакції:

"5.12. В окремих випадках (випуск пам'ятних монет, унесених до плану випуску монет протягом року відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції, перенесення строку випуску пам'ятної монети в обіг на більш ранній тощо) дозволяється затвердження Національним банком зразків монет, сувенірної продукції без передавання їх до Центрального сховища та Операційного департаменту. У цьому разі виконуються записи в журналі руху зразків Банкнотно-монетного двору відповідного цеху, форма якого зазначена в додатку 4 до цієї Інструкції (у тому числі про їх повернення після розгляду), та в разі затвердження зразків монет один картонний ярлик із двома зразками монет залишається на Банкнотно-монетному дворі, а другий - передається до Центрального сховища";

2) пункт 5.13 після слів "Банкнотно-монетному дворі" доповнити словами "із збереженням у центральній коморі цінностей Монетного двору".

4. У главі 7:

1) главу після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Роздрібні ціни на окремі найменування пам'ятних монет та сувенірної продукції можуть переглядатися за кожним найменуванням на рівні, нижчому, ніж діючі ціни на аналогічний тип монет (сувенірну продукцію), з урахуванням попиту та в абсолютному виразі повинні бути не меншими, ніж номінал монет (сувенірної продукції) та витрати, пов'язані з їх виготовленням Банкнотно-монетним двором (Державною скарбницею України), з урахуванням суми податку на додану вартість".

У зв'язку з цим пункти 7 - 11 уважати відповідно пунктами 8 - 12;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Розмір надбавки (премії), зазначеної в пункті 8 глави 7 цієї Інструкції, установлюється та затверджується рішенням Правління Національного банку з урахуванням виду металу, маси пам'ятної монети (сувенірної продукції) та в абсолютному виразі повинен бути не меншим, ніж витрати, пов'язані з їх виготовленням (без урахування металу), перевезенням, зберіганням і реалізацією (для пам'ятних монет та сувенірної продукції із дорогоцінних металів, зазначених у пункті 7 глави 7 цієї Інструкції, не меншим, ніж витрати, пов'язані з їх виготовленням (без урахування металу)".

5. У пункті 9.1 глави 9 слова "і емісійними дозволами" виключити.

6. У главі 10:

1) главу після пункту 10.1 доповнити новим пунктом 10.2 такого змісту:

"10.2. Національний банк може здійснювати реалізацію пам'ятних монет та сувенірної продукції фізичним особам через приймання замовлень у реальному режимі через Офіційне інтернет-представництво (офіційний веб-сайт) Національного банку (далі - on-line замовлення) у кількості, визначеній відповідним розпорядженням Національного банку.

Фізична особа замовляє пам'ятні монети та сувенірну продукцію шляхом заповнення реєстраційної форми з одночасним наданням згоди на оброблення персональних даних для відповідної реєстрації. Після оформлення замовлення на електронну пошту фізичної особи надходить номер замовлення, що свідчить про те, що його замовлення прийняте до виконання Національним банком.

Купівля пам'ятної монети або сувенірної продукції за on-line замовленнями може здійснюватися за готівкові кошти у визначеному в замовленні відділі (управлінні) грошового обігу певного регіону Національного банку в установлений Національним банком строк продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції за on-line замовленнями. Під час купівлі монет фізична особа має зазначити номер замовлення та пред'явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Якщо протягом цього строку фізична особа-замовник не здійснила купівлю пам'ятної монети та сувенірної продукції, то замовлення анулюється.

Купівля пам'ятної монети або сувенірної продукції за on-line замовленнями може здійснюватися за безготівковим розрахунком фізичною особою з дати випуску монети в обіг на підставі on-line замовлення за умови попередньої оплати її повної вартості за роздрібною ціною, яка діє на день оплати.

Національний банк здійснює відправлення пам'ятної монети або сувенірної продукції фізичній особі-замовнику з використанням послуг поштових підприємств, логістичних компаній тощо після надходження на рахунок Національного банку попередньої оплати від фізичної особи-замовника за on-line замовлення за роздрібною ціною, яка діє на день оплати".

У зв'язку з цим пункти 10.2 - 10.17 уважати відповідно пунктами 10.3 - 10.18;

2) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"10.19. Національний банк реалізує пам'ятні монети та сувенірну продукцію протягом трьох років з дати введення їх в обіг або випуску. Після завершення зазначеного строку реалізації Департамент готує розпорядження Національного банку про передавання пам'ятних монет та сувенірної продукції до Центрального сховища як таких, що не користуються попитом".

7. У главі 11:

1) назву викласти в такій редакції:

"11. Операції з пошкодженими пам'ятними, інвестиційними монетами, сувенірною продукцією та пам'ятними монетами, сувенірною продукцією, що не користуються попитом";

2) пункти 11.1 та 11.3 викласти в такій редакції:

"11.1. У разі виявлення в сховищах Центрального сховища, Операційного департаменту та/або відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні Національного банку пошкоджених пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції створена згідно з наказом керівника Операційного департаменту та/або представника Національного банку в регіоні (у Центральному сховищі - відділ перерахування та експертизи цінностей) комісія в складі завідувача сховища, касира та експерта (або іншої матеріально відповідальної особи) складає акт про встановлення пошкоджених або з дефектом виробника пам'ятних, інвестиційних монет і сувенірної продукції (додаток 8). На підставі цього акта оформляється прибутково-видатковий ордер Операційним департаментом та/або відділом (управлінням) грошового обігу в регіоні, а Центральним сховищем - видатковий позабалансовий та прибутковий ордер відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань емісійно-касової роботи.

Центральне сховище згідно з актом про встановлення пошкоджених або з дефектом виробника пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції переміщує виявлені в резервних фондах пошкоджені пам'ятні, інвестиційні монети до запасів готівки з подальшим перенесенням їх до пошкоджених пам'ятних, інвестиційних монет.

Якщо вищезазначеною комісією встановлено причини пошкоджень, то в акті про встановлення пошкоджених або з дефектом виробника пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції зазначаються вид пошкоджень і причини їх виникнення";

"11.3 Центральне сховище із запасів готівки передає до Банкнотно-монетного двору пошкоджені пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірну продукцію для усунення пошкоджень, виявлених під час дії гарантійного строку, передбаченого технічними умовами на пам'ятні монети зі сплавів дорогоцінних і недорогоцінних металів та на інвестиційні монети. Гарантійний строк зберігання монет в упаковці виробника становить 12 місяців з дня кінцевого відвантаження готової продукції до Центрального сховища. У разі неможливості усунення пошкоджень Банкнотно-монетний двір здійснює заміну такої продукції або відшкодовує Центральному сховищу її вартість та знищує цю продукцію в установленому порядку.

Пошкоджені пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція з дорогоцінних металів, виявлені після завершення їх гарантійного строку, а також пам'ятні монети та сувенірна продукція з дорогоцінних металів, що не користуються попитом. на підставі відповідного рішення Правління Національного банку передаються Центральним сховищем із запасів готівки до Державної скарбниці для знищення в установленому порядку шляхом подальшої переробки в банківські метали з відшкодуванням Центральному сховищу їх вартості відповідно до розпорядчих актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку операцій Національного банку з дорогоцінними металами.

Пошкоджені пам'ятні монети та сувенірна продукція з недорогоцінних металів, виявлені після завершення їх гарантійного строку, а також пам'ятні монети та сувенірна продукція з недорогоцінних металів, що не користуються попитом, передаються Центральним сховищем із запасів готівки до Банкнотно-монетного двору на підставі відповідного рішення Правління Національного банку для знищення зображення та подальшої утилізації в установленому порядку";

3) у пункті 11.5 слова "відділ експертизи цінностей" замінити словами "відділ перерахування та експертизи цінностей".

8. Доповнити Інструкцію новим додатком 4 (додається).

У зв'язку з цим додатки 4 - 8 уважати відповідно додатками 5 - 9.

У тексті Інструкції посилання на додатки 4 - 8 замінити посиланнями відповідно на додатки 5 - 9.

Директор Департаменту
грошового обігу


В.П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО


Перший заступник
Голови Національного банку України


Я.В. СмолійДодаток 4
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску
в обіг і реалізації пам'ятних
та інвестиційних монет України,
сувенірної продукції
(пункт 5.12 глави 5)

ЖУРНАЛ
руху зразків

№ з/п

Передавання зразків на розгляд

Повернення зразків

дата

виріб

прізвище, ініціали особи, яка передала, її підпис

прізвище, ініціали особи, яка отримала, її підпис

дата

кількість цифрами і словами, шт.

прізвище, ініціали особи, яка повернула, її підпис

прізвище, ініціали особи, яка отримала, її підпис

назва

кількість цифрами і словами, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


2


3

on top