Документ v0027500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.03.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.03.2017  № 27

Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 67, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою сприяння фінансовій стабільності банків, у тому числі стабільності фінансової системи України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року № 411, що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.03.2017 № 27

ЗМІНИ
до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

1. У пункті 5 розділу І слова "та Національним банком не встановлено факту здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку" виключити.

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Національний банк приймає в заставу/іпотеку:

1) майно, визначене в рядку 7 таблиці додатка 1 до цього Положення, - за вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до вимог законодавства України незалежним суб'єктом оціночної діяльності;

2) майнові права за кредитними договорами, визначені в рядку 8 таблиці додатка 1 до цього Положення, - за вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до вимог законодавства України незалежним суб'єктом оціночної діяльності, але не більше ринкової вартості (без податку на додану вартість) предметів іпотеки (крім об'єктів незавершеного будівництва), які забезпечують виконання зобов'язань за такими кредитними договорами, з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями";

2) у пункті 29 слово та цифру "рядку 9" замінити словом та цифрами "рядках 9, 10";

3) розділ після пункту 29 доповнити новим пунктом 29-1 такого змісту:

"29-1. Національний банк приймає в заставу цінні папери, визначені в рядку 3 таблиці додатка 1 до цього Положення, за справедливою вартістю, визначеною згідно з розпорядчим актом Національного банку з питань оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань";

4) абзац другий пункту 33 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Банк зобов'язаний у разі отримання коштів від фізичних осіб у погашення (повне або часткове) заборгованості за кредитами, майнові права за якими визначені в рядках 9, 10 таблиці додатка 1 до цього Положення, перерахувати в термін, визначений кредитним договором та/або генеральним договором, у погашення основної суми боргу за кредитом для екстреної підтримки ліквідності кошти в сумі не менше ніж відповідно 35 та 25 відсотків від суми, отриманої в погашення заборгованості за кредитами.

Банк зобов'язаний у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних перерахувати у погашення основної суми боргу за кредитом для екстреної підтримки ліквідності кошти в сумі не менше ніж 100 відсотків від суми, отриманої в погашення (повне або часткове) заборгованості за кредитами, майнові права за якими визначені в рядках 8 - 10 таблиці додатка 1 до цього Положення".

3. У підпункті 2 пункту 34 розділу IV цифру "9" замінити цифрами "10".

4. Підпункт 4 пункту 51 розділу VI виключити.

5. У розділі ІХ:

1) у першому реченні пункту 68 цифри "8, 9" замінити цифрами "8 - 10";

2) підпункт 7 пункту 71 виключити.

6. У таблиці додатка 1:

1) у рядку 8:

у колонці 2 слова "фізичними особами, у тому числі" та "в повному обсязі" виключити;

у колонці 3:

у підпункті 3 слова "фізичної особи" замінити словами "фізичної особи-підприємця";

у підпункті 5 слова "юридичною та/або фізичною особою" замінити словами "юридичною особою та/або фізичною особою-підприємцем";

2) після рядка 8 доповнити таблицю новим рядком 9 та новою приміткою 4 такого змісту:

"

1

2

3

4

9

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб-підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), виконання зобов'язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва-4

1) кредитні договори, укладені не з пов'язаними особами;
2) заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 180 календарних днів;
3) протягом останніх 180 календарних днів поспіль за кредитним договором клас фізичної особи був визначений банком не нижче першого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;
4) прострочення погашення боргу на дату передавання майнових прав за кредитним договором Національному банку немає;
5) згідно з умовами кредитного договору, укладеного з фізичною особою, періодичність сплати боргу встановлено не рідше одного разу на місяць/квартал в обсязі не менше, ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку

0,35

__________
-4Крім майнових прав за кредитними договорами:
1) що укладені з особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, визначеній Законом, та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням;
2) які укладені банком на тимчасово окупованій території, визначеній Законом, та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням;
3) заставлене майно за якими перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній Законом, та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням;
4) валютою кредиту за якими не є національна валюта України".

У зв'язку з цим рядок 9 уважати рядком 10, примітку 4 уважати приміткою 5;

3) колонку 2 рядка 10 викласти в такій редакції:

"Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб-підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), крім майнових прав, визначених у рядку 9 таблиці додатка 1 до Положення-5".

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

Директор Департаменту
супроводження кредитів


Т.Ю. Лойченко

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


О.Є. Чурійвгору