Документ v0023500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.03.2018  № 23

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 6 розділу I Закону України "Про споживче кредитування" та з метою впорядкування діяльності кредитних посередників банків у сфері споживчого кредитування Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 50, що додаються;

2) Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 50 (далі - Положення про ведення переліку), що додаються.

2. Банкам протягом 30 днів із дня доведення до їх відома змін до технічних умов ведення переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі - Перелік) та програмного забезпечення для автоматизованого ведення Переліку надати Національному банку України інформацію про укладені з кредитними посередниками посередницькі договори у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг у порядку, установленому Положенням про ведення переліку з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.03.2018 № 23

ЗМІНИ
до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування

1. У розділі II:

1) підпункт 4 пункту 4 доповнити словами "[якщо така винагорода (комісійний збір) чи інша плата стягуватиметься на користь кредитного посередника]";

2) у підпункті 4 пункту 5 слово і цифру "пункті 9" замінити словами та цифрами "пунктах 9 та 9-1";

3) у пункті 7:

підпункт 1 після слова і цифри "пункту 9" доповнити словами і цифрами "та підпунктом 1 пункту 9-1";

підпункт 2 після слова і цифри "пункту 9" доповнити словами і цифрами "та в абзаці першому пункту 9-1";

підпункт 3 виключити;

4) у пункті 8:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) фотографію фізичної особи - кредитного посередника, фізичної особи-підприємця - кредитного посередника;";

підпункт 2 виключити;

в абзаці четвертому підпункту 3 слово "витягом" замінити словом "інформацією";

підпункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк з метою виконання вимоги, установленої абзацом першим підпункту 4 пункту 8 розділу II цього Положення, якщо укладені між банком і окремими кредитними посередниками посередницькі договори містять однаковий обсяг переданих банком завдань/повноважень, має право віднести таких кредитних посередників до однієї групи, а також розмістити на власній веб-сторінці інформацію про склад відповідної групи кредитних посередників та про перелік завдань/повноважень, які банк передає цим кредитним посередникам;".

2. У розділі III:

1) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Фізична особа - кредитний посередник, фізична особа-підприємець - кредитний посередник, а також керівник (особа, яка виконує його обов'язки) юридичної особи, яка є кредитним посередником, повинні відповідати таким вимогам:";

2) після пункту 9 доповнити розділ новим пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1. Працівники кредитних посередників, які здійснюють обслуговування споживачів, повинні відповідати таким вимогам:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати достатній рівень знань у сфері споживчого кредитування.";

3) у пункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"10. Особи, зазначені в абзаці першому пункту 9 та в абзаці першому пункту 9-1 розділу III цього Положення, для отримання та підтримки на належному рівні знань у сфері споживчого кредитування відповідно до підпункту 2 пункту 9 та підпункту 2 пункту 9-1 розділу III цього Положення зобов'язані не рідше одного разу на рік проходити підготовку та постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації шляхом проходження організованого банком навчання з питань споживчого кредитування.";

абзац дев'ятий після слова та цифри "пункту 9" доповнити словами та цифрами "та в абзаці першому пункту 9-1";

4) у пункті 11:

абзац перший після слова та цифри "пункту 9" доповнити словами та цифрами "та підпунктом 1 пункту 9-1";

у підпункті 1 слово та цифри "статтями 185 - 187, 188-1 - 197-1, 198, 199, 200, 209, 209-1, 212, 212-1, 258, 258-5, 366-1, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2" замінити словами та цифрами "розділами VI, VII, XVII Особливої частини";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) належно виконуються обов'язки як платника податків і зборів [підтверджується довідкою уповноваженого органу про наявність або відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) (далі - довідка) за умови, що строк між датою видачі довідки та датою подання її до банку/кредитного посередника не перевищує 10 днів].

Фізична особа (або кредитний посередник, працівником якого є зазначена фізична особа), зазначена в абзаці першому пункту 9 та/або в абзаці першому пункту 9-1 розділу III цього Положення, яка діє в інтересах більше ніж одного банку, якщо довідка видана в паперовому вигляді, з метою підтвердження належного виконання вимоги абзацу першого підпункту 3 пункту 11 розділу III цього Положення пред'являє банку/кредитному посереднику оригінал довідки.

Уповноважений працівник банку/кредитного посередника з оригіналу довідки в паперовому вигляді робить копію довідки та засвідчує її своїм підписом.

Банк/кредитний посередник залишає засвідчену копію довідки на зберігання;";

5) після пункту 11 доповнити розділ двома новими пунктами 11-1 та 11-2 такого змісту:

"11-1. Банк має право не здійснювати перевірку/контроль (далі - контроль) за дотриманням особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог пунктів 9 - 11 розділу III цього Положення, якщо одночасно виконуються такі умови:

1) кредитним посередником, з яким банк уклав посередницький договір, є інший банк (далі - банк - кредитний посередник);

2) банк - кредитний посередник забезпечує контроль за дотриманням особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог пунктів 9 - 11 розділу III цього Положення.

Контроль банком - кредитним посередником за дотриманням особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог, установлених пунктами 9 - 11 розділу III цього Положення, забезпечується шляхом:

установлення в укладеному між банком та банком - кредитним посередником посередницькому договорі умови про здійснення банком - кредитним посередником контролю за дотриманням особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог, установлених пунктами 9 - 11 розділу III цього Положення;

надання банком - кредитним посередником банку в довільній формі письмового запевнення про встановлення відповідності та виконання в повному обсязі особами, зазначеними в абзаці першому пункту 9 розділу III цього Положення, вимог, установлених пунктами 9 - 11 розділу III цього Положення.

11-2. Банк має право не здійснювати контроль за дотриманням працівниками юридичної особи - кредитного посередника, які здійснюють обслуговування споживачів, вимог щодо бездоганності ділової репутації, установлених підпунктом 1 пункту 9-1 та пунктом 11 розділу III цього Положення, якщо юридична особа - кредитний посередник забезпечує контроль за дотриманням її працівниками вимог щодо бездоганності ділової репутації.

Контроль юридичною особою - кредитним посередником за дотриманням її працівниками, які здійснюють обслуговування споживачів, вимог щодо бездоганності ділової репутації, установлених підпунктом 1 пункту 9-1 та пунктом 11 розділу III цього Положення, здійснюється шляхом:

установлення в укладеному між банком та юридичною особою - кредитним посередником посередницькому договорі умови про здійснення юридичною особою - кредитним посередником контролю за дотриманням її працівниками, які здійснюють обслуговування споживачів, вимог, установлених підпунктом 1 пункту 9-1 та пунктом 11 розділу III цього Положення;

надання юридичною особою - кредитним посередником банку в довільній формі письмового запевнення про встановлення відповідності та виконання в повному обсязі її працівниками, які здійснюють обслуговування споживачів, вимог підпункту 1 пункту 9-1 та пункту 11 розділу III цього Положення.".

3. У розділі IV:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"IV. Включення кредитних посередників до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг";

2) пункти 14, 16 викласти в такій редакції:

"14. Банк оприлюднює інформацію про кредитного посередника на своїй веб-сторінці протягом одного робочого дня з дня одержання від Національного банку повідомлення (відповіді) про включення кредитного посередника до переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі - Перелік).";

"16. Банк зобов'язаний сформувати запит до Національного банку про виключення з Переліку відомостей про кредитного посередника та про укладений з ним посередницький договір у зв'язку із:

1) достроковим розірванням або закінченням строку дії посередницького договору;

2) нездійсненням кредитним посередником діяльності з надання послуг у сфері споживчого кредитування протягом одного року з дня його включення до Переліку.

Банк має право повторно подати до Національного банку відомості, необхідні для включення кредитного посередника до Переліку, у порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань надання банками Національному банку інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників;

3) смертю фізичної особи, фізичної особи-підприємця - кредитного посередника або ухваленням рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або померлою;

4) припиненням юридичної особи - кредитного посередника.

Банк зобов'язаний сформувати зазначений в абзаці першому пункту 16 розділу IV цього Положення запит протягом п'яти робочих днів із дня настання події, визначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 16 розділу IV цього Положення, або з дня отримання банком інформації (документів), що підтверджує(ють) настання такої події.

Національний банк на підставі сформованого банком запиту виключає з Переліку відомості про кредитного посередника та про укладений між банком та кредитним посередником посередницький договір і надає банку повідомлення (відповідь).";

3) в абзаці першому пункту 17 слова "квитанції, яка" замінити словами "повідомлення (відповіді), яке (яка)".

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
К.В. РожковаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.03.2018 № 23

ЗМІНИ
до Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників

1. У пункті 6 розділу II:

1) в абзаці четвертому підпункту 2 слово "витягом" замінити словом "інформацією";

2) абзац восьмий підпункту 3 викласти в такій редакції:

"перелік посередницьких послуг відповідно до абзацу другого частини першої статті 6 розділу I Закону України "Про споживче кредитування", які здійснюватимуться кредитним посередником в інтересах банку-кредитодавця за посередницьким договором;";

3) підпункт 4 після слів "відповідно до" доповнити словами "абзацу першого".

2. У розділі III:

1) пункти 9 - 11 викласти в такій редакції:

"9. Банк зобов'язаний сформувати запит до Національного банку, реквізити якого визначено в додатку до цього Положення, протягом п'яти робочих днів із дня:

1) укладення посередницького договору;

2) унесення змін до відомостей про посередницький договір, які наведені в підпункті 3 пункту 6 розділу II цього Положення;

3) розірвання посередницького договору;

4) закінчення строку дії посередницького договору;

5) унесення змін до відомості про кредитного посередника та про його статус, які наведені в підпунктах 2, 4 пункту 6 розділу II цього Положення;

6) настання події, визначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 16 розділу IV Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 50, або отримання банком інформації (документів), що підтверджує(ють) настання такої події.

Один запит може містити дані про один посередницький договір і про одного кредитного посередника.

10. Національний банк після отримання запиту від банку здійснює перевірку правильності заповнення всіх реквізитів запиту та повнотою наданих даних. За результатами перевірки за кожним запитом Національний банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із наступного робочого дня після дня отримання запиту від банку, надає банку повідомлення (відповідь) на цей запит.

Національний банк визначає вимоги щодо формування повідомлення (відповіді) у технічних умовах ведення Переліку.

11. Банк за наявності помилок у запиті протягом п'яти робочих днів із дня надання Національним банком повідомлення (відповіді) про помилку надає Національному банку виправлений запит.";

2) у пункті 12:

в абзаці першому слова "надсилання квитанції", "файлі-повідомленні" замінити відповідно словами "формування повідомлення (відповіді)", "запиті";

в абзаці другому слова "файлі-повідомленні" замінити словом "запиті";

3) в абзаці першому пункту 13 слово "квитанції" замінити словами "повідомлення (відповіді)";

4) в абзаці другому пункту 14 слова "надсилання банку квитанції" замінити словами "надання повідомлення (відповіді) банку".

3. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

4. Додаток 2 виключити.

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
К.В. Рожкова"Додаток
до Положення про надання
банками Національному банку України
інформації про укладені договори
у сфері споживчого кредитування
та ведення переліку
кредитних посередників
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
05.03.2018 № 23)
(пункт 9 розділу III)

Реквізити запиту

№ з/п

Зміст реквізиту

Примітки

1

2

3

1

Загальні відомості про банк, що надсилає запит, та про запит

2

Номер запису в переліку кредитних посередників

Заповнюється банком обов'язково в разі формування запиту на внесення змін до посередницького договору та/або до реквізитів кредитного посередника або в разі формування запиту про розірвання посередницького договору

3

Прізвище, ім'я, по батькові керівника банку


4

Прізвище, ім'я, по батькові виконавця


5

Номер контактного телефону


6

Відомості про посередницький договір, укладений банком із кредитним посередником про надання посередницьких послуг

7

Дата укладення посередницького договору


8

Номер посередницького договору


9

Дата початку дії посередницького договору


10

Дата закінчення дії посередницького договору


11

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір від імені банку


12

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір від імені кредитного посередника


13

Види діяльності кредитних посередників, які здійснюватимуться кредитним посередником у сфері споживчого кредитування в інтересах банку-кредитодавця

Зазначаються такі види діяльності кредитних посередників:

14

збір та опрацювання документів споживача для отримання споживчого кредиту

15

ідентифікація та верифікація споживача

16

підготовка та підписання від імені кредитодавця договору про споживчий кредит

17

консультування

18

надання інформаційних та інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні

19

Коментар до відомостей про посередницький договір

У разі формування запиту про розірвання посередницького договору зазначається причина розірвання посередницького договору

20

Загальні відомості про кредитного посередника, з яким укладено договір

21

Повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи


22

Статус кредитного посередника

Зазначається належність кредитного посередника до кредитного брокера або кредитного агента

23

Ідентифікаційний код юридичної особи


24

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства/установи (кредитного посередника)


25

Місцезнаходження кредитного посередника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

26

Код країни

Зазначається цифровий код країни згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426 (зі змінами)

27

Поштовий індекс


28

Назва населеного пункту


29

Вулиця-1


30

Будинок-1


31

Корпус (споруда)-1


32

Офіс-1


33

Адреса для отримання поштових повідомлень та номери телефону (факсу)

34

Код країни

Зазначається цифровий код країни згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426 (зі змінами)

35

Поштовий індекс


36

Назва населеного пункту


37

Вулиця-1


38

Будинок-1


39

Корпус (споруда)-1


40

Офіс-1


41

Номер телефону із зазначенням коду країни та коду населеного пункту


42

Номер факсу-1 із зазначенням коду країни та коду населеного пункту


43

Коментар до інформації про адресу


__________
-1Заповнюється за наявності відповідної інформації.

".вгору