Документ v0021500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.01.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.01.2019  № 21

Про затвердження Змін до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 35, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків для забезпечення їх стійкості Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести інформацію про прийняття цієї постанови до відома банків України та аудиторських фірм, з якими банки уклали договори про надання аудиторських послуг згідно з вимогами Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90 (зі змінами).

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.01.2019 № 21

ЗМІНИ
до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

1. У розділі I:

1) пункт 2 після слів “(разом далі - достатність капіталу)” доповнити словами “та визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу”;

2) у пункті 4:

після підпункту 7 доповнити пункт трьома новими підпунктами 7-1 - 7-3 такого змісту:

“7-1) необхідний рівень нормативу Н2 - рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), що визначається Національним банком за результатами оцінки стійкості банку для забезпечення дотримання банком нормативного та граничних значень нормативу Н2, установлених Національним банком;

7-2) необхідний рівень нормативу Н3 - рівень нормативу достатності основного капіталу (Н3), що визначається Національним банком за результатами оцінки стійкості банку для забезпечення дотримання банком нормативного та граничних значень нормативу Н3, установлених Національним банком;

7-3) необхідний рівень нормативів достатності капіталу - необхідний рівень нормативу Н2 та необхідний рівень нормативу Н3, визначені Національним банком за результатами оцінки стійкості;”;

після підпункту 8 доповнити пункт трьома новими підпунктами 8-1 - 8-3 такого змісту:

“8-1) норматив Н2 - норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), установлений Інструкцією № 368;

8-2) норматив Н3 – норматив достатності основного капіталу (Н3), установлений Інструкцією № 368;

8-3) нормативи достатності капіталу – норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та норматив достатності основного капіталу (Н3), встановлені Інструкцією № 368;”.

2. У розділі II:

1) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. Оцінка стійкості банку складається з двох або трьох етапів:”;

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

“2) другий етап - екстраполяція результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, розрахунок нормативів достатності капіталу з урахуванням екстраполяції. Для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів (першого та другого), - визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу банку згідно з Технічним завданням;

3) третій етап - здійснення стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями, розрахунок нормативів достатності капіталу з урахуванням стрес-тестування, визначення згідно з Технічним завданням необхідного рівня нормативів достатності капіталу банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів;”;

2) в абзаці другому пункту 10:

слова, літери та цифри “нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3)” замінити словами, літерами та цифрами “нормативу Н2 та нормативу Н3”;

слова “їх екстраполяції, а також” виключити;

3) пункти 16, 18 викласти в такій редакції:

“16. Національний банк під час другого етапу оцінки стійкості банку:

1) здійснює екстраполяцію результатів оцінки якості кредитів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями на інші кредитні операції банку в порядку, визначеному в Технічному завданні;

2) здійснює коригування величини непокритого кредитного ризику банку на звітну дату з урахуванням екстраполяції;

3) здійснює розрахунок розміру основного та регулятивного капіталу банку на звітну дату з урахуванням екстраполяції;

4) здійснює розрахунок значення нормативу Н2 на звітну дату з урахуванням екстраполяції;

5) здійснює розрахунок значення нормативу Н3 на звітну дату з урахуванням екстраполяції;

6) визначає необхідний рівень нормативу Н2 на звітну дату для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів (першого та другого);

7) визначає необхідний рівень нормативу Н3 на звітну дату для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів (першого та другого).

Основний капітал, регулятивний капітал, норматив Н2, норматив Н3 розраховуються відповідно до вимог Інструкції № 368, інших актів Національного банку, що визначають методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків, з урахуванням результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, їх екстраполяції, а також коригувань фінансової звітності.”;

“18. Національний банк під час третього етапу оцінки стійкості банку:

1) проводить стрес-тестування банку за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями;

2) визначає прогнозні показники фінансової звітності банку [Звіту про фінансовий стан (Баланс) та Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)] протягом прогнозного періоду за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями, ґрунтуючись на припущенні про статичний баланс банку;

3) визначає прогнозний рівень кредитного ризику за активними банківськими операціями та прогнозну величину непокритого кредитного ризику;

4) здійснює розрахунок розміру основного та регулятивного капіталу банку протягом прогнозного періоду за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями;

5) здійснює розрахунок значення нормативу Н2 протягом прогнозного періоду за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями;

6) здійснює розрахунок значення нормативу Н3 протягом прогнозного періоду за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями;

7) визначає необхідний рівень нормативу Н2 на звітну дату для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів;

8) визначає необхідний рівень нормативу Н3 на звітну дату для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів.”;

4) у пункті 19 слова, літери та цифри “нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), нормативу достатності основного капіталу (Н3)” замінити словами, літерами та цифрами “нормативу Н2 та нормативу Н3”

3. У розділі III:

1) пункти 20, 21, 25, 25-1 викласти в такій редакції:

“20. Національний банк за результатами оцінки стійкості банку визначає необхідний рівень нормативів достатності капіталу банку.

21. Національний банк визначає необхідний рівень нормативів достатності капіталу банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням:

1) двох етапів (першого та другого), - на підставі даних Звіту аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями з урахуванням екстраполяції результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями на весь кредитний портфель банку;

2) усіх трьох етапів, - на підставі даних Звіту аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями з урахуванням екстраполяції результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями на весь кредитний портфель банку та результатів стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.”;

“25. Національний банк для забезпечення дотримання банком необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначених за результатами оцінки стійкості банку, надсилає банкам вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації:

1) до 10 липня поточного року банкам, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів (першого та другого), якщо значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами двох етапів оцінки стійкості, є меншими, ніж нормативні значення, установлені Національним банком;

2) до 10 серпня поточного року банкам, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів, якщо значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами першого етапу оцінки стійкості, є меншими, ніж нормативні значення, установлені Національним банком, та/або значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами трьох етапів оцінки стійкості, є меншими, ніж граничні значення, установлені Національним банком.

25-1. Національний банк за результатами заходів, здійснених згідно з пунктами 13, 14 розділу II цього Положення, переглядає необхідний рівень нормативів достатності капіталу та в разі потреби надсилає банку вимогу про складання/оновлення програми капіталізації/реструктуризації для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу.”;

2) після пункту 25-1 доповнити розділ новим пунктом 25-2 такого змісту:

“25-2. Банкам, щодо яких за результатами оцінки стійкості Національний банк не надіслав вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації, зазначену в пункті 25 розділу III цього Положення, необхідний рівень нормативів достатності капіталу не встановлюється. Ці банки зобов’язані забезпечувати дотримання нормативів достатності капіталу на рівні, не нижчому, ніж нормативні значення, установлені Національним банком.”;

3) пункти 26, 26-1 викласти в такій редакції:

“26. Банки, що отримали вимогу Національного банку, зазначену в пункті 25 розділу III цього Положення, подають до Національного банку програму капіталізації/реструктуризації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до цього Положення, у такі строки:

1) банки, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів, - до 15 серпня поточного року;

2) банки, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів, - до 15 вересня поточного року.

26-1. Банк, що отримав вимогу Національного банку, зазначену в пункті 25-1 розділу III цього Положення, подає до Національного банку програму капіталізації/реструктуризації або оновлену програму капіталізації/реструктуризації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до цього Положення.”;

4) пункти 27, 28 виключити;

5) пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. Банк, щодо якого Національний банк за результатами оцінки стійкості визначив необхідний рівень нормативів достатності капіталу, забезпечує їх дотримання шляхом виконання програми капіталізації/реструктуризації до 31 грудня поточного року.”;

6) пункт 30 після слів “програму капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

7) у пункті 31 слова “програми капіталізації та плани заходів для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу” замінити словами “програми капіталізації/реструктуризації та подає Правлінню Національного банку пропозиції щодо їх погодження/непогодження”;

8) пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. Правління Національного банку приймає рішення про погодження/непогодження програм капіталізації/реструктуризації банків.”;

9) пункти 33, 33-1 після слів “програму капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

10) в абзаці першому пункту 34 слова, літери та цифри “нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) і нормативу достатності основного капіталу (Н3)” замінити словами, літерами та цифрами “нормативу Н2 та нормативу Н3”;

11) у пункті 35 слова та цифри “у пунктах 25, 25-1 розділу III цього Положення строк програми капіталізації та/або заходів для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу, подання програми капіталізації” замінити словами та цифрами “у пунктах 25, 25-1 розділу III цього Положення строк програми капіталізації/реструктуризації, подання програми капіталізації/реструктуризації”.

4. Пункт 37 розділу IV викласти в такій редакції:

“37. Банк опубліковує результати оцінки стійкості банку, необхідний рівень нормативів достатності капіталу, визначений за результатами оцінки стійкості банку на звітну дату та з урахуванням заходів, упроваджених банком після звітної дати.

Банк під час публікації результатів оцінки стійкості має право врахувати заходи, упроваджені банком після звітної дати, щодо яких на дату опублікування немає зауважень Національного банку щодо їх виконання та/або немає неузгоджених питань за запитами Національного банку щодо впроваджених заходів.

Банк опубліковує результати оцінки стійкості банку згідно з постановою Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11 “Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками України” (зі змінами).”.

5. У додатку до Положення:

1) назву додатка після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

2) у розділі I:

пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

“1. Банк, що отримав вимогу Національного банку, зазначену в пунктах 25 і 25-1 розділу III Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України (далі - Положення), складає програму капіталізації/реструктуризації, яка забезпечує дотримання банком до 31 грудня поточного року необхідного рівня нормативу Н2 та необхідного рівня нормативу Н3, визначених за результатами оцінки стійкості банку.

2. Банк забезпечує складання програми капіталізації/реструктуризації з дотриманням таких принципів:

1) переваги сутності визначених банком заходів над їх формою, економічної доцільності та ефективності таких заходів;

2) обґрунтованості визначених банком заходів та реалістичності їх виконання, що передбачає формування судження банку щодо:

реалістичності виконання заходів у встановлені строки та отримання економічного ефекту від їх реалізації в обсязі, визначеному програмою капіталізації/реструктуризації, з урахуванням поточного стану економіки та ринкових умов;

спроможності банку та кожного власника істотної участі забезпечити підтримку нормативу Н2 та нормативу Н3 банку в обсязі, передбаченому програмою капіталізації/реструктуризації, з урахуванням оцінки макро- та мікроекономічних факторів, що впливають та фінансову спроможність банку та акціонерів забезпечувати таку підтримку;

3) достатності та адекватності розроблених банком заходів, реалізація яких має забезпечити дотримання банком нормативу Н2 та нормативу Н3 на рівні, зазначеному в пункті 1 розділу І цього додатка.”;

у пункті 3:

підпункт 1 після слів “програмою капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

підпункт 2 після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

у підпункті 3 слова, літери та цифри “нормативних значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3), а також установлених Національним банком граничних значень цих нормативів за настання несприятливих змін в макроекономічному середовищі” замінити словами “необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначеного за результатами оцінки стійкості банку”;

абзац перший пункту 4 після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

пункт 4-1 викласти в такій редакції:

“4-1. Банк під час складання програми капіталізації/реструктуризації має врахувати ефект впливу змін, унесених до нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання діяльності банків, які наберуть чинності в період виконання банком програми капіталізації/реструктуризації.”;

у пункті 5 слова “значень”, “програму капіталізації з урахуванням” замінити відповідно словами “необхідного рівня”, “програму капіталізації/реструктуризації з урахуванням вимог”;

у пункті 6:

абзац другий після слів “програмою капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

у пункті 1 Гарантійного листа слова “Програмою капіталізації банку, який відповідає розміру потреби банку в капіталі, визначеної Національним банком України” замінити словами “Програмою капіталізації/реструктуризації банку для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначеного Національним банком України”;

у пункті 2 Гарантійного листа слова “у розмірах та в строки, установлені Національним банком та визначені в Програмі капіталізації банку, яку/який” замінити словами “на необхідному рівні та в строки, установлені Національним банком та визначені в Програмі капіталізації/реструктуризації банку, яку”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Програма капіталізації/реструктуризації банку має бути прошита та засвідчена підписами голови правління і голови наглядової ради банку.”;

3) у розділі II:

назву розділу після слів “Програма капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Програма капіталізації/реструктуризації банку повинна містити план капіталізації/реструктуризації та документи, інформацію, що підтверджують можливість реалізації запланованих заходів.

План капіталізації/реструктуризації складається за такою формою:

(тисячі гривень, проценти)


з/п

Дата

Рівень
нормативу

Сума

Н2

Н3

регулятивного капіталу (РК)

основного капіталу (ОК)

1

2

3

4

5

6

1

Станом на 01 січня ____ року (за результатами першого етапу оцінки стійкості)

2

Станом на 01 ______ місяць _____ року (з урахуванням упроваджених заходів/фактичних подій)

3

Станом на 01 ______ місяць _____ року

...

...

n-2

Станом на 01 грудня ____ року

n-1.

Станом на 31 грудня ______ року (необхідний рівень нормативів достатності капіталу)

n.

Усього

Х

ХПродовження форми плану

Складові збільшення/зменшення РК/ОК

Сума збільшення/зменшення

Заходи щодо збільшення/зменшення активів

Сума збільшення/зменшення активів

РК

ОК

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

ХПояснення щодо заповнення форми плану капіталізації/реструктуризації

1. План капіталізації/реструктуризації має містити джерела збільшення капіталу, визначені банком у програмі капіталізації/реструктуризації та прогнозні показники діяльності банку на період дії програми капіталізації/реструктуризації.

2. Опис параметрів заповнення колонок форми:

1) колонка 2 - зазначаються дати в межах поточного року;

2) колонки 3 і 4 - для рядків 3 - n-2 зазначаються значення нормативу Н2/нормативу Н3, яких планується досягти станом на визначену дату;

3) колонка 5 - зазначається сума РК, розрахована за формулою:

де Ар, Свп, НКР використовуються в значеннях, визначених розпорядчим актом Національного банку з питань розрахунку економічних нормативів, станом на визначену дату;

Н2 - значення нормативу, якого планується досягти станом на визначену дату;

4) колонка 6 - зазначається сума ОК, розрахована за формулою:

де Н3 - значення нормативу, якого планується досягти станом на визначену дату;

5) колонка 7 - зазначаються джерела збільшення РК/ОК та складові зменшення РК/ОК (у дужках зазначається відповідний балансовий рахунок);

6) колонки 8 і 9 - зазначається сума збільшення/зменшення РК/ОК, визначена як різниця між сумою РК/ОК на поточну та попередню дату;

7) колонка 10 – зазначаються заходи з реструктуризації щодо збільшення/зменшення активів банку;

8) колонка 11 - зазначається сума збільшення/зменшення активів банку в результаті реалізації заходів з реструктуризації активів банку.

3. Опис параметрів заповнення рядків форми:

1) рядок 1 - зазначаються дані, визначені за результатами оцінки стійкості;

2) рядок 2 - зазначаються дані, визначені за результатами оцінки стійкості з урахуванням упроваджених банком заходів та/або фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації/реструктуризації незалежно від їх впливу (позитивного або негативного) на значення нормативів достатності капіталу.”;

у пункті 10:

абзац перший після слів “План капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

перше речення підпункту 1 викласти в такій редакції:

“1) прогнозні розрахунки збільшення розміру регулятивного та основного капіталу банку, збільшення значення нормативу Н2 і нормативу Н3.”;

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

“2) інформацію про збільшення регулятивного та основного капіталу банку, збільшення значення нормативу Н2 і нормативу Н3 за рахунок зовнішніх джерел:”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) заходи, яких банк має вжити для забезпечення досягнення необхідного рівня нормативів Н2 і Н3, визначеного Національним банком за результатами оцінки стійкості, із зазначенням строків їх виконання та розрахунку економічного ефекту від упровадження кожного заходу;”;

після підпункту 3 доповнити пункт чотирма новими підпунктами такого змісту:

“4) упроваджені банком заходи та/або фактичні події, що відбулися після звітної дати, що враховані банком під час складання програми капіталізації/реструктуризації, а також розрахунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу/впливу кожної фактичної події;

5) заходи щодо проведення операційної та/або структурної реструктуризації з поліпшення якості активів банку та/або реструктуризації зобов’язань банку, що можуть передбачати:

погашення активів, за якими вимагалося збільшення розміру кредитного ризику за результатами перевірки якості активів під час оцінки стійкості банку;

здійснення реструктуризації кредитів, за якими вимагалося збільшення розміру кредитного ризику за результатами оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, шляхом оформлення додаткового забезпечення за цими кредитами:

у вигляді майна - за умови належної його оцінки, здійсненої за ринковою (справедливою) вартістю незалежним суб’єктом оціночної діяльності, та належного юридичного оформлення;

у вигляді безумовного зобов’язання про погашення боргу, наданого безпосередньо на користь банку (договори поруки), що надані контролером або учасником групи юридичних осіб під спільним контролем, за таких умов:

підтвердження банку про наявність групи юридичних осіб під спільним контролем;

належного юридичного оформлення наданих безумовних зобов’язань;

підтвердження кредитоспроможності осіб, які надають безумовні зобов’язання про погашення боргу, їх фінансовими планами. Умови реструктуризації кредитів не передбачають погашення заборгованості за діючими кредитами за рахунок видачі нових кредитів, надання кредитів без належного забезпечення, надання кредитів клієнтам із непрозорою структурою власності, клієнтам, фінансовий стан яких не підтверджує спроможності обслуговувати кредити за ринковими умовами та/або цільове використання кредитів викликає сумніви щодо їх повернення;

поліпшення фінансового результату за рахунок зменшення процентних витрат у результаті конвертації субординованого боргу та/або інших процентних зобов’язань до основного капіталу;

відчуження активів банку (з урахуванням потенційних втрат від такого відчуження) виходячи з ринкової вартості таких активів, продажу часток акцій дочірніх та асоційованих компаній, які не приносять прибутку або є малоприбутковими, цінних паперів, що не мають активного ринку, майна, яке перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя;

продаж основних засобів виходячи з ринкової вартості таких активів, ураховуючи ті, що не забезпечують технологічного здійснення банківських послуг;

списання безнадійних до повернення активів за рахунок створених резервів відповідно до законодавства України;

скорочення активних операцій з пов’язаними особами;

проведення операцій з пов’язаними особами виключно на ринкових умовах та з дотриманням відповідних лімітів кредитування, інвестування, переоформлення раніше укладених договорів із пов’язаними особами на ринкових умовах;

6) заходи щодо проведення операційної та/або структурної реструктуризації мають відповідати таким мінімальним критеріям:

операції з продажу/відчуження активів банку (з урахуванням потенційних втрат від продажу/відчуження) здійснюються за справедливою (ринковою) вартістю таких активів;

відчуження активів материнській компанії ґрунтується на історії успішно реалізованих подібних угод. Материнська компанія або пов’язані з банком особи підтримують обсяг наданих банку кредитних та/або депозитних коштів, розміщених у банку в сумі, що дорівнює або перевищує суму капіталу, який, як очікується, має бути збережений у межах запропонованого продажу/відчуження або передавання активів. Власники цих вимог до банку взяли зобов’язання здійснити конвертацію таких коштів у капітал банку, якщо продаж/відчуження або передавання активів не будуть реалізовані;

втрати банку від зниження операційних витрат передбачаються в прогнозному звіті про фінансові результати банку протягом першого року реалізації плану реструктуризації;

7) заходи з удосконалення системи управління банку, фінансово-економічної політики, управління персоналом, що можуть передбачати:

скорочення адміністративних витрат, ураховуючи витрати на утримання персоналу;

згортання спонсорських та благодійних програм, витрат на рекламу та маркетинг;

скорочення персоналу банку;

зміна управлінської та внутрішньої організаційної структури банку;

скорочення кількості відокремлених підрозділів банку;

відмова від нерентабельних напрямів бізнесу або продаж бізнесу;

зміна структури банківських послуг;

припинення нарахування та виплати дивідендів учасникам банку, бонусів його керівництву;

запровадження мораторію та/або обмеження щодо інвестування коштів в інші компанії, цінні папери, які не мають активного ринку, відкриття нових відділень, за винятком випадків, якщо банк обґрунтує, що такі заходи приведуть до підвищення ефективності і прибутковості його діяльності.”;

абзац сороковий після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

у пункті 11:

абзац перший після слів “плану капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

підпункт 1 після слова “засідання” доповнити словами “загальних зборів акціонерів,”;

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

“2) прогнозні показники діяльності банку на період дії програми капіталізації/реструктуризації на кожну звітну місячну дату протягом звітного року, а саме:

мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1);

нормативу Н2;

нормативу Н3;

прогнозні баланси та звіти про прибутки і збитки;

3) банк, який передбачає емісію та продаж додаткових акцій, отримання прибутку від операцій з акціонерами, додає до програми капіталізації/реструктуризації гарантійні листи від акціонерів/інвесторів щодо збільшення статутного капіталу банку та/або надання фінансової допомоги, прощення боргу, які мають містити запевнення, що акціонери/учасники банку забезпечать капіталізацію банку до передбаченого програмою капіталізації/реструктуризації необхідного рівня нормативу Н2 та Н3, визначеного Національним банком за результатами оцінки стійкості банку на суму запланованого, але не отриманого прибутку в строки, установлені Національним банком та визначені в програмі капіталізації/реструктуризації;”;

абзац перший підпункту 4, абзаци перший та четвертий підпункту 5 після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

після підпункту 6 доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

“7) обґрунтування, розрахунки, документи, що підтверджують можливість виконання кожного із запланованих заходів з капіталізації чи реструктуризації, та строки їх фактичного виконання.”;

4) у розділі III:

назву розділу після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Програма капіталізації/реструктуризації банку забезпечує дотримання банком необхідного рівня нормативів Н2 та Н3 у строк, визначений Національним банком.”;

пункт 13 після слів “програми капіталізації”, “програмою капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

після пункту 13 доповнити розділ новим пунктом 13-1 такого змісту:

“13-1. Наявність обґрунтованих розрахунків економічного ефекту від упровадження кожного із заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації.”;

у пункті 14:

підпункт 1 після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

після підпункту 4 доповнити пункт п’ятьма новими підпунктами такого змісту:

“5) підтвердження намірів потенційних покупців активів банку з урахуванням ринкових цін на такі активи. Перелік майна, що планується до продажу, підтвердження, що немає обтяжень на це майно;

6) наявність актуальної оцінки майна (у разі продажу майна банку, що перейшло в його власність на підставі реалізації прав заставодержателя);

7) підтвердження дій/намірів банку щодо реструктуризації зобов’язань банку перед іншими кредиторами;

8) наявність обґрунтувань щодо скорочення витрат на утримання персоналу, адміністративних витрат, основних засобів, доцільності упровадження нових продуктів;

9) якість управління кредитним ризиком у банку з урахуванням результатів оцінки стійкості задовільна. Якщо така оцінка незадовільна, то оцінка плану капіталізації/реструктуризації банку потребує поглибленішого аналізу.”;

пункт 14-1 після слів “програмою капіталізації”, “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

5) у розділі IV:

назву розділу після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

пункт 15 після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

абзац перший та підпункт 1 пункту 16 після слів “програмою капіталізації”, “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

пункт 18 після слів “програми капіталізації”, “програмі капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”;

пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Недосягнення банком необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначених за результатами оцінки стійкості банку, у встановлені програмою капіталізації/реструктуризації строки, може бути підставою для розгляду Національним банком питання про застосування до банку заходів впливу.”;

пункт 20 після слів “програми капіталізації” доповнити словом “/реструктуризації”.

Директор Департаменту методології

Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Національного банку УкраїниК. Рожковавгору