Інструкція про єдиний облік злочинів
Генеральна прокуратура України, МВС України, Служба безпеки України [...]; Інструкція, Форма від 26.03.200220/84/293/126/18/5
Документ v0020900-02, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2002

                  ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
N 20/84/293/126/18/5 від 26.03.2002
м. Київ
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
26.03.2002 N 20
Міністерства внутрішніх
справ України
26.03.2002 N 84
Служби безпеки України
26.03.2002 N 293
Державної податкової
Адміністрації України
26.03.2002 N 126
Міністерства юстиції України
26.03.2002 N 18/5

Інструкція
про єдиний облік злочинів 1)
_____________________
1) Далі - Інструкція

Інструкція визначає систему та методику єдиного обліку і
статистичної звітності про злочини та осіб, які їх учинили на
території України.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Єдиний облік злочинів полягає в первинному обліку,
реєстрації та введенні у статистичну звітність виявлених злочинів
та осіб, які їх учинили.
2. Система єдиного обліку злочинів і осіб, які їх учинили,
грунтується на реєстрації злочинів з моменту порушення
кримінальної справи та осіб, які вчинили злочини, з моменту
затвердження прокурором обвинувального висновку або винесення
мотивованої постанови про направлення справи до суду для вирішення
питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності і
на подальшому коригуванні цих даних залежно від наслідків
розслідування та судового розгляду справи. Але таке коригування
допускається лише впродовж звітного періоду. Підставами для
коригування можуть бути також: розкриття злочинів минулих років;
постанова злочинів на облік прокурором; додаткове виявлення
злочинів у ході досудового слідства або дізнання; виявлення
технічних або методологічних помилок в обліку і звітності (у разі
виявлення помилок минулих років коригування у звітах не
проводиться, а допущені помилки відображаються у спеціальній
записці, яка додається до звіту про злочинність
).
3. Правила єдиного обліку злочинів поширюються на органи
прокуратури (включаючи й військові прокуратури), органи внутрішніх
справ, податкової міліції, Служби безпеки України. Реєстрація злочинів, осіб, які їх вчинили, кримінальних
справ, що розслідуються прокурорами, слідчими прокуратури,
слідчими і дізнавачами МВС, податкової міліції, їх облік, обробка,
ведення статистичної звітності здійснюється органами внутрішніх
справ. Злочини, у справах яких проводиться розслідування органами
Служби безпеки України, обліковуються згідно з правилами цієї
Інструкції. Форми статистичних звітів про злочинність та Інструкції до
них розробляються відповідними органами, які ведуть облік
злочинів, на підставі правил цієї Інструкції і погоджуються з
Генеральною прокуратурою України.
4. Військові та інші злочини у Збройних Силах та в інших
військових формуваннях, дислокованих в Україні, вчинені
військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження
зборів, та службовцями Збройних Сил і інших військових формувань у
зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або скоєні в
розташуванні військових частин, установ, навчальних закладів,
підприємств чи організацій обліковуються військовими прокуратурами
відповідно до правил цієї Інструкції 2). При цьому форми і
реквізити обліково-реєстраційних документів і статистичних звітів
затверджуються Генеральною прокуратурою України. Порядок
реєстрації злочинів військовими прокурорами також визначається
Генеральною прокуратурою України, на підставі загальних положень
цієї Інструкції. Зміни та доповнення до цієї Інструкції можуть вноситися
тільки Генеральною прокуратурою України за погодженням із
зацікавленими правоохоронними органами. ________________________
2) Див. наказ Генпрокурора України від 5 серпня 1994 р. N 16
( v0016900-94 ) "Про підслідність кримінальних справ військовим
прокуратурам".

Розділ II. ОБЛІК ЗЛОЧИНІВ
5. Основа єдиного обліку злочинів грунтується на реєстрації: - злочинів на момент порушення кримінальної справи, відмови в
порушенні кримінальної справи за нереабілітуючих підстав, але з
визнанням злочину; - злочину, по якому встановлена особа за постановою про
пред'явлення обвинувачення; - кримінальної справи з моменту її порушення і прийняття у
ній рішень; - особи, яка вчинила злочин, з моменту затвердження
прокурором обвинувального висновку, винесення мотивованої
постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про
звільнення від кримінальної відповідальності або відмови в
порушенні кримінальної справи за нереабілітуючих підстав.
6. Визначення понять:
6.1. Реєстрація злочинів, осіб, які їх вчинили, проводиться
за територіальним принципом (адміністративним районом) його
вчинення. Якщо немає можливості визначити місце скоєння злочину,
то злочин реєструється за місцем його виявлення. Винятком є
реєстрація злочинів, осіб, які їх вчинили, по кримінальних справах
(матеріалах) органів МВС на транспорті, військової прокуратури.
6.2. Єдина система обліку злочинів та осіб, які їх вчинили,
визначає такі форми облікових документів: 6.2.1. Статистична картка на виявлений злочин форми 1
(додаток 1); 6.2.2. Статистична картка про наслідки розслідування злочину
форми 1.1. (додаток 2); 6.2.3. Статистична картка про результати відшкодування
матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної діяльності
форми 1.2 (додаток 3); 6.2.4. Статистична картка на особу, яка вчинила злочин форми
2 (додаток 4); 6.2.5. Статистична картка про рух кримінальної справи форми 3
(додаток 5); 6.2.6. Статистична картка на злочин, за вчинення якого особі
пред'явлено обвинувачення форми 4 (додаток 6); 6.2.7. Довідка про наслідки розгляду кримінальної справи
судом форми 6 (додаток 7).
6.3. Реєстрація злочинів, осіб, які їх вчинили, здійснюється
шляхом занесення працівником з обліково-реєстраційної роботи
відомостей із статистичної картки в єдиний журнал обліку злочинів,
кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини (додаток 8),
присвоєння номера кримінальній справі та складання реєстру про
передачу їх для обліку до обліково-реєстраційних підрозділів
(форма реєстру встановлюється обліково-реєстраційними підрозділами
на місцях). Для Служби безпеки України форма єдиного журналу
обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини,
розробляється самостійно.
6.4. Облік злочинів - реєстрація в Управлінні оперативної
інформації, в обліково-довідкових підрозділах статистичних карток,
що надійшли від нижчих підрозділів, у т.ч. в електронному вигляді
та внесення даних статистичних карток у державну звітність у
вигляді цифрових показників. Вважаються облікованими злочини, а також особа, яка його
вчинила, і кримінальна справа, коли дані про них внесені в картку
первинного обліку (або перенесені на магнітні носії),
зареєстровані в журналі обліку злочинів, поставлені на
централізований облік і включені до статистичної звітності
обліково-реєстраційними підрозділами Головних управлінь,
управлінь, управлінь на транспорті Міністерства внутрішніх справ
України 3), обліково-довідковими підрозділами обласних управлінь
Служби безпеки України, військових прокуратур регіонів та інших
органів. _____________________________________
3) Далі Головні управління, управління, управління на транспорті
Міністерства внутрішніх справ України будуть іменуватися
"ГУМВС, УМВС, УМВСТ МВС України", якщо інше не обумовлено в
тексті
7. Процес здійснення єдиного обліку злочинів. Реєстрація злочинів, осіб, які їх вчинили, та кримінальних
справ здійснюється працівниками з обліково-статистичної роботи на
підставі документів первинного обліку - статистичних карток. Дізнавач, слідчий негайно після прийнятого рішення на
підставі постанови про порушення кримінальної справи на кожний
виявлений ними у звітному періоді злочин, незалежно від того, коли
цей злочин мав місце і встановлені чи не встановлені особи, які їх
вчинили, заповнює статистичну картку форми 1 (на виявлений
злочин). Картка форми 1 складається негайно і в тих випадках, коли
необхідно зареєструвати злочин, який раніше не був зареєстрований.
Зокрема, у разі: - прийняття до провадження кримінальної справи, порушеної
судом, а також справи, що надійшла від військового прокурора,
органів Служби безпеки та податкової міліції або навпаки; - прийняття до провадження кримінальної справи, що надійшла
від органів прокуратури чи внутрішніх справ інших областей, інших
країн, якщо злочин, щодо якого вона порушена у даному звітному
періоді, не був облікований і зареєстрований; - звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної
відповідальності у зв'язку з актом амністії; - відновлення провадження у кримінальній справі, що раніше
була закрита із зняттям злочину з обліку; - приєднання до справи, що розслідується, матеріалів про
інший злочин, який раніше не був зареєстрований або виявлений
додатково в процесі розслідування; - виділення кримінальної справи про злочин з іншої справи. Картка в усіх випадках заповнюється особою (у т.ч. і
прокурором), яка порушила кримінальну справу або винесла іншу
постанову про одне з рішень, що наведені у даному пункті. У разі, коли справа порушена судом і направлена для
провадження попереднього слідства або дізнання, картку на
виявлений злочин заповнює слідчий або працівник органу дізнання,
який прийняв справу до провадження. За поставленими в статистичній картці запитаннями посадова
особа, що їх заповнює, фіксує виявлений злочин і несе
відповідальність за достовірність цієї інформації, підписує цю
статистичну картку і разом із матеріалами справи впродовж доби
надає прокурору, який перевіряє законність прийнятого рішення та
заповненої в статистичній картці інформації, підписує її і через
секретаря, під підпис, передає її для реєстрації працівникові з
обліково-реєстраційної та статистичної роботи. По справах МВС,
прокуратури, податкової міліції статистичні картки передаються
працівникам з обліково-реєстраційної та статистичної роботи
міськрайлінорганів внутрішніх справ, у Службі безпеки України - до
обліково-довідкового підрозділу. Працівник з обліково-реєстраційної та статистичної роботи
отримує в прокуратурі під підпис вказані статистичні картки і
впродовж доби реєструє злочин в єдиному журналі обліку злочинів,
кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, та вносить
відповідну інформацію до цих журналів. Зареєстровані територіальними органами внутрішніх справ
злочини, справи по яких перейшли за підслідністю військовим
прокурорам, в органи Служби безпеки та податкової міліції, з
обліку в територіальних органах знімаються і ставляться на облік у
відповідних органах або навпаки. Злочини, вчинені на території України військовослужбовцями,
громадянами інших держав, обліковуються територіальними органами. Злочини, по яких порушуються справи не інакше як за скаргою
потерпілого, обліковуються судами. У тих випадках, коли прокурором
чи судом визнано необхідним порушити справу і провести досудове
розслідування чи дізнання, злочини обліковуються органом, який
проводив слідство чи дізнання. Журнали обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які
вчинили злочини, ведуться в кожному відомчому підрозділі
реєстрації і обліку злочинів. По справах, порушених працівниками
прокуратури, МВС, податкової міліції, ці журнали (по можливості)
ведуться окремо і окремо нумеруються. Зареєструвавши в цьому журналі злочини і статистичні картки
(довідки), працівник з обліково-реєстраційної та статистичної
роботи заповнює їх 1-й розділ, підписує його та впродовж доби
передає картки за реєстром до обліково-реєстраційного підрозділу,
а також негайно передає ці дані електронною поштою. В обліково-реєстраційних підрозділах ГУМВС, УМВС, УМВСТ МВС
України ведуться контрольні журнали обліку злочинів, кримінальних
справ і осіб, які їх вчинили, окремо по кожному району, місту,
лінійному органу, в яких реєструється дата надходження
статистичних карток і зазначена в них інформація про злочин. Ці журнали ведуться для контролю за своєчасним надходженням
первинної облікової документації, підбору окремих відомостей про
злочини і наслідки їх розслідування та для інших довідкових
завдань. Працівник обліково-реєстраційного підрозділу ГУМВС, УМВС,
УМВСТ МВС України, отримавши електронною поштою відомості про
злочини, не ставить їх на облік без підтвердження статистичною
карткою. Отримавши статистичну картку, він зобов'язаний:
зареєструвати її в контрольному журналі обліку злочинів,
кримінальних справ і осіб, що їх учинили; внести відповідну
інформацію; затвердити її своїм підписом і нести відповідальність
за неї. На підставі обробки карток первинного обліку в
обліково-реєстраційних підрозділах органів внутрішніх справ
проводиться первинне формування статистичної звітності про
злочинність. В інших органах з невеликим обсягом такої інформації її
обробка і узагальнення може проводитися без застосування ЕОМ. Складена статистична звітність про злочини, осіб, які їх
учинили, та про проведену роботу з розслідування підписується
начальниками: Обліково-реєстраційного підрозділу та начальниками
ГУМВС, УМВС, УМВСТ МВС України, начальниками управлінь податкової
міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, начальником
обліково-довідкового підрозділу і начальником управління Служби
безпеки України, військовим прокурором регіонів та інших органів і
передається вищим органам за підвідомчістю та прокурорам областей,
управлінню Держкомстату області. В УОІ МВС України, в архівно-обліковій службі Служби безпеки
України обробляються вказані звіти на ЕОМ, зведені статистичні
показники у вигляді звітів, підписаних начальниками облікових
підрозділів і керівників правоохоронних органів, надсилаються
Держкомстату України, Генеральній прокуратурі України.
Розділ III. ПРАВИЛА ЗАКРІПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ У
СТАТИСТИЧНИХ КАРТКАХ (ДОКУМЕНТАХ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ),
А ТАКОЖ РЕЄСТРАЦІЇ І ОБЛІКУ ЗЛОЧИНІВ
8. Обліковується як один злочин (складається одна картка на
виявлений злочин) у випадках: а) учинення одного злочину групою осіб у співучасті (ст. 26
КК України ( 2341-14 ); б) учинення злочину, який складається із декількох злочинних
дій (бездіяльність) або посягання на різні об'єкти, якщо вони за
законом кваліфікуються як один злочин; в) учинення одного злочинного діяння, в результаті якого
потерпілими є декілька осіб; г) тривалий злочин, тобто вчинення одного злочинного діяння
протягом визначеного часу; д) продовжуваний злочин, тобто вчинення тотожних або
однорідних злочинних дій, пов'язаних між собою єдиним умислом
винуватого на досягнення єдиного злочинного результату, спільністю
об'єкта і злочинними наслідками. е) учинення двох чи більше різних злочинів однією злочинною
дією (ідеальна сукупність), при цьому обліковується найтяжчий
злочин.
9. Обліковується як два і більше злочинів (складаються дві і
більше карток на виявлені злочини) у випадках: а) сукупність злочинів (ст. 33 КК України ( 2341-14 ),
вчинення двох або більше злочинних дій, передбачених різними
статтями або різними частинами однієї статті КК України (реальна
сукупність); б) неодноразове вчинення тотожних або однорідних злочинних
діянь, якщо вони не мають ознак продовжуваного злочину (ст. 32 КК
України ( 2341-14 ); в) одночасне вчинення декількома особами без попереднього
зговору злочинів, кваліфікованих за однією і тією ж статтею КК
України ( 2341-14 ), коли кожний учасник діяв незалежно від
другого. г) вчинення особою (групою осіб) двох і більше злочинів, що
кваліфікуються за різними частинами однієї статті Кримінального
кодексу ( 2341-14 ), кожний з яких становить самостійний злочин.
10. При визначенні окремих видів злочинів необхідно
керуватися рекомендаціями щодо особливості деяких видів злочинів,
передбачених Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) та
постановами Пленуму Верховного Суду України. 11. Обліку в числі злочинів не підлягають дія або
бездіяльність, що хоч формально і містить ознаки будь-якого
діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ),
але через малозначність не становить суспільної небезпеки, а тому
не вважається злочином (ч. 2 ст. 11 КК). 12. Зареєстровані злочини підлягають зняттю з обліку, якщо
відносно осіб, які їх вчинили, винесена мотивована постанова про
направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про
застосування примусових заходів медичного характеру (статті 226,
417 КПК України ( 1002-05, 1003-05 ) або кримінальні справи по них
закриті за таких підстав: а) за відсутністю події злочину (п. 1 ст. 6 КПК ( 1001-05 ); б) за відсутністю в діянні складу злочину (п. 2 ст. 6 КПК), у
тому числі за малозначністю діяння (ч. 2 ст. 11 КК ( 2341-14 ); в) у зв'язку з тим, що правопорушник не досяг на час вчинення
суспільно небезпечного діяння віку, при досягненні якого
відповідно до закону встановлено кримінальну відповідальність
(п. 5 ст. 6, ст. 7-3 КПК ( 1001-05 ); г) за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у
справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого (п. 6
ст. 6 КПК ( 1001-05 ); д) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бути
порушено не інакше, як за його скаргою (п. 7 ст. 6 КПК
( 1001-05 ); е) у зв'язку з тим, що відносно даної особи є вирок по тому ж
обвинуваченню, що набрав законної сили, або ухвала чи постанова
суду про закриття справи з тієї ж підстави, а також не скасована
постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи
по тому ж обвинуваченню (п.п. 9, 10 ст. 6 КПК ( 1001-05 ); ж) із закінченням строків давності, зазначених у ст. 49 КК
України ( 2341-14 ), якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
(ст. 11-1 КПК ( 1001-05 ); и) за документами прокурорського реагування у зв'язку з
необгрунтованою постановою на облік злочину.
13. Зареєстровані злочини залишаються на обліку у випадках,
коли кримінальна справа закрита щодо померлого, за винятком
випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації
померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими
обставинами (п.8 ст.6 КПК ( 1001-05 ), або направлена до суду для
вирішення питання про звільнення особи від кримінальної
відповідальності: а) внаслідок акту амністії, якщо він усуває застосування
покарання за вчинене діяння, а також у зв'язку з помилуванням
окремих осіб (п. 4 ст. 6 КПК ( 1001-05 ); б) при звільненні винного від кримінальної відповідальності
внаслідок зміни обстановки (ст. 7 КПК ( 1001-05 ); в) при звільненні винного від кримінальної відповідальності у
зв'язку з дійовим каяттям (ст. 7-2 КПК ( 1001-05 ); г) внаслідок звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв'язку з примиренням обвинуваченого з
потерпілим, із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів
виховного характеру, з передачею особи на поруки (ст.ст. 8, 9, 10
КПК ( 1001-05 ); д) щодо конкретної особи за недоведеністю її участі у
вчиненні злочину при наявності події злочину, справа по якому
зупинена провадженням; е) із закінченням строків давності щодо особи, яка вчинила
злочин (ст. 11-1 КПК ( 1001-05 ).
Розділ IV. ОБЛІК ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ
14. Облік осіб, які вчинили злочини, ведеться шляхом
заповнення особою, яка проводить розслідування справи,
статистичної картки форми 2. Обліку підлягають усі особи, які вчинили злочини, якщо у
справах прийняті такі рішення: а) прокурором затверджено обвинувальний висновок і
кримінальна справа направлена прокурором до суду (ст. 232 КПК
( 1002-05 ); б) прокурором складено обвинувальний висновок і кримінальна
справа направлена до суду відповідно до ст. 430 КПК ( 1003-05 ). Обліку також підлягають особи, які вчинили злочини, але щодо
яких кримінальні справи закриті щодо померлого обвинуваченого (п.8
ст.6 КПК ( 1001-05 ) або направлені до суду для вирішення питання
про звільнення їх від кримінальної відповідальності за таких
підстав: а) внаслідок акту амністії (п. 4 ст. 6 КПК ( 1001-05 ); б) внаслідок зміни обстановки (ст. 7 КПК ( 1001-05 ); в) у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 7-2 КПК ( 1001-05 ); г) у зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим, із
застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного
характеру, з передачею особи на поруки (ст.ст. 8, 9, 10, КПК
( 1001-05 ); д) із закінченням строків давності (ст. 11-1 КПК ( 1001-05 ). У разі винесення судом виправдувального вироку або закриття
кримінальних справ за пунктами 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 і 11 статті 6,
статей 7-3, 100, 226 КПК ( 1001-05, 1002-05 ) особи по цих справах
знімаються з обліку.
Розділ V. ОБЛІК КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Кримінальна справа повинна бути зареєстрована впродовж доби
після винесення постанови про її порушення.
15. Рух кримінальної справи в процесі розслідування
обліковується на підставі статистичної картки про рух кримінальної
справи форми 3, що заповнюється прокурором, слідчим або
працівником органу дізнання негайно після прийняття у справі
(матеріалах) рішення про: а) порушення кримінальної справи; б) об'єднання кримінальних справ; в) прийняття кримінальної справи до провадження: після
скасування прокурором постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи, за постановою або ухвалою суду, при передачі
справи із іншого органу, після повернення справи для додаткового
розслідування та після відновлення слідства в закритій або
зупиненій справі та в інших випадках; г) направлення справи за підслідністю; д) при направленні до суду та закриття справи; е) зупинення справи; ж) відновлення слідства в закритій або зупиненій справі за
п.1 ст. 206 (ст. 207), п.2 ст. 206 (ст. 208), п.3 ст. 206 (ст.
209) КПК ( 1002-05 ); и) вилучення прокурором справи і передачі її для
розслідування іншому органу; к) повернення справи на додаткове розслідування прокурором
або судом; л) продовження строку розслідування; м) пред'явлення для ознайомлення матеріалів справи
обвинуваченому та його захиснику; н) виділення в окреме провадження справи відносно одного або
декількох обвинувачених. У випадках прийняття прокурором рішень, зазначених у п.п.
"и", "к" цього розділу у справах, що розслідуються слідчими або
органом дізнання, картка форми 3 заповнюється особисто прокурором. Картки по кримінальних справах подаються до відповідних
органів внутрішніх справ для внесення необхідних відомостей до
журналу обліку злочинів, кримінальних справ та осіб, які вчинили
злочини, та подальшої передачі до обліково-реєстраційних
підрозділів органів внутрішніх справ. Облік кримінальних справ здійснюється тим же
обліково-реєстраційним підрозділом, який веде облік злочинів.
Розділ VI. ОБЛІК СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВАХ, НАПРАВЛЕНИХ ДО СУДУ
16. Відомості про судові рішення у кримінальних справах,
направлених до суду, заповнюються в журналах обліку злочинів на
підставі довідок про наслідки розгляду кримінальної справи судом
(форма 6). Для одержання таких довідок прокурор, слідчий або працівник
дізнання, які проводили розслідування, при направленні справи або
матеріалу до суду повинен підшити на початку справи чи матеріалів
бланк довідки на кожного обвинуваченого з відображенням його
анкетних даних. Ці довідки з усіх розглянутих справ надсилаються судами до
органів внутрішніх справ та податкової міліції, слідчих
підрозділів органів Служби безпеки України за місцем проведення
слідства не пізніше 5-ти робочих днів з дня набрання рішенням суду
(вироком, постановою, ухвалою) законної сили чи повернення справи
після розгляду судом апеляційної інстанції (касаційної інстанції -
у випадку винесення вироку апеляційним судом). Підрозділи податкової міліції після одержання довідок за
формою 6 направляють їх до міськрайлінорганів внутрішніх справ за
місцем реєстрації кримінальних справ. Міськрайліноргани внутрішніх справ, слідчі підрозділи органів
Служби безпеки України, військові прокуратури після одержання цих
довідок вносять відомості про судимість у журналі обліку злочинів
і не пізніше 3-х робочих днів з дня надходження довідок
пересилають їх до обліково-реєстраційних підрозділів для
використання цих документів при статистичному і
оперативно-довідковому обліку осіб, які вчинили злочини.
Розділ VII. ВІДОБРАЖЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ТА ВІДОМЧІЙ
СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ ПОКАЗНИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З
РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ І РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ
17. Дані про розкриття злочинів визначаються за кінцевими
наслідками розслідування кримінальних справ. Розкритим
враховується злочин, кримінальна справа по якому закінчена
розслідуванням і по якій прийнято одне з таких рішень: а) прокурором затверджено обвинувальний висновок і
кримінальна справа направлена до суду в порядку ст.232 КПК
України ( 1002-05 ); б) особа, яка вчинила злочин, встановлена, але за згодою
прокурора на підставі статей 7-2, 8, 9, 10 КПК України ( 1001-05 )
кримінальна справа направлена до суду для вирішення питання про
звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності у зв'язку
з дійовим каяттям, з примиренням обвинуваченого з потерпілим, із
застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного
характеру, з передачею особи на поруки; в) особа, яка вчинила злочин, відома і є достатньо доказів,
які вказують на вчинення злочину цією особою, але кримінальна
справа щодо цієї особи направлена до суду для вирішення питання
про звільнення від кримінальної відповідальності згідно з п. 4 ст.
6, 11-1 КПК України ( 1001-05 ), внаслідок акту амністії, якщо він
усуває застосування покарання за вчинене діяння чи у зв'язку із
закінченням строків давності; г) кримінальна справа за згодою прокурора направлена до суду
для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної
відповідальності на підставі ст. 7 КПК України ( 1001-05 )
внаслідок зміни обстановки; д) кримінальна справа закрита на підставі п.8 ст.6 КПК
України ( 1001-05 ) щодо померлого обвинуваченого; е) прокурором складено обвинувальний висновок і кримінальна
справа направлена до суду відповідно до ст.430 КПК України
( 1003-05 ). До числа розкритих злочинів враховується злочин, по якому у
звітному періоді, незалежно від року порушення кримінальної
справи, представлені заповнені документи первинного обліку про
наслідки розслідування злочину (картка форми 1.1) і на особу, що
вчинила злочин (картка форми 2), підписані відповідним прокурором
чи його заступником. Відсоток розкритих злочинів визначається співвідношенням
числа розкритих злочинів, помноженого на 100, до суми числа
розкритих і нерозкритих злочинів.
18. Нерозкритим є злочин, кримінальна справа по якому
зупинена за п.1 ст. 206 (ст. 207), п.3 ст. 206 (ст. 209) КПК
України ( 1002-05 ) (коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме
або коли не встановлена особа, яка вчинила злочин) у звітному
періоді. До числа нерозкритих враховуються злочини, справи по яких
вперше зупинені в даному звітному періоді, незалежно від часу
порушення кримінальних справ і часу реєстрації даних злочинів. Крім того, до числа нерозкритих злочинів включаються також
злочини, у справах по яких з моменту порушення пройшло більше двох
місяців, але не представлено документів первинного обліку про
пред'явлення обвинувачення або продовження чи зупинення слідства
за нерозшуком або не встановленням осіб, які вчинили злочини, та
злочини, за вчинення яких з моменту пред'явлення обвинувачення
пройшло більше двох місяців, але не представлено документів
первинного обліку про прийняття рішення по кримінальній справі. Відомості про нерозкриті злочини рахуються
обліково-реєстраційними підрозділами на підставі статистичних
карток про зупинення слідства за п.1 ст. 206 (ст. 207), п.3 ст.
206 (ст. 209) КПК України ( 1002-05 ) форм 1.1, 3 з доповненнями
даних, зазначених у частині другій цього пункту. Відсоток злочинів, що залишились нерозкритими у звітному
періоді, визначається співвідношенням числа нерозкритих злочинів,
помноженого на 100, до суми числа розкритих і нерозкритих
злочинів. Інформаційні підрозділи правоохоронних органів зобов'язані
щомісяця робити розрахунки звітних показників про розкриті та
нерозкриті злочини відповідно до вимог даної Інструкції. Злочини, у справах яких досудове слідство зупинено у
випадках, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме або коли
не встановлено особу, яка вчинила злочин, знімаються з обліку
зупинених не в момент відновлення слідства, а лише по закінченій
розслідуванням справі та коли до обліково-реєстраційних
підрозділів надійшли документи первинного обліку про розкриття
злочину (картка форми 1.1, 2).
19. З метою контролю за процесом розкриття злочинів та
прийняття відповідних заходів передбачено облік злочинів, по яких
особам пред'явлено обвинувачення у їх вчиненні. Облік цих злочинів
здійснюється на підставі статистичної картки форми 4. Статистична
картка форми 4 заповнюється особою, яка проводить розслідування
кримінальної справи для пред'явлення обвинувачення в порядку ст.
140 КПК України ( 1002-05 ) особам, щодо яких винесено постанову
про притягнення як обвинуваченого по даному злочину. Картка
складається на кожний злочин. Прокурор (заступник прокурора) підписує картку форми 4 тільки
за умови представлення до прокуратури згідно з вимогами закону
копії постанови про пред'явлення особі обвинувачення і коли
впевниться, що дійсно по зареєстрованому злочину пред'явлено
обвинувачення у його вчиненні вказаній у картці особі (особам)
згідно зі ст. 140 КПК України ( 1002-05 ). У разі винесення постанови про притягнення особи як
обвинуваченої, місце перебування якої не встановлено, статистична
картка форми 4 не складається. При зупиненні досудового слідства в
таких кримінальних справах на підставі п. 1 ст. 206 (ст. 207) КПК
України ( 1002-05 ) особа, яка провадить розслідування,
зобов'язана скласти картки форм 1.1 і 3. Зняття з обліку злочинів, по яких особам пред'явлено
обвинувачення, здійснюється на підставі карток форм 1.1, 3, коли
вона подається у випадках закриття справи за відсутністю події,
складу злочинів або інших підстав, які виключають оцінку діяння як
злочинного 4). Зупинення за п.3 ст. 206 (ст. 209) КПК України
( 1002-05 ) виключає злочин з числа розкритих. ______________________
4) Див. пункт 12 Інструкції про єдиний облік злочинів
Ефективність роботи правоохоронних органів з контролю за
розкриттям злочинів визначається питомою вагою злочинів, за
вчинення яких особам пред'явлено обвинувачення у звітному періоді.
До числа злочинів, за вчинення яких особам пред'явлено
обвинувачення, враховуються злочини, по яких у звітному періоді,
незалежно від року порушення кримінальної справи, представлені
заповнені документи первинного обліку про пред'явлення
обвинувачення особам, які їх вчинили (картка форми 4). Питома вага злочинів, за вчинення яких особам пред'явлено
обвинувачення у звітному періоді, визначається співвідношенням
числа злочинів, за вчинення яких особам пред'явлено обвинувачення
у звітному періоді, помноженого на 100, до суми числа злочинів, за
вчинення яких особам пред'явлено обвинувачення у звітному періоді,
числа злочинів, кримінальні справи по яких зупинені за п.1 ст. 206
(ст. 207), п.3 ст. 206 (ст. 209) КПК України ( 1002-05 ) (коли
місцезнаходження обвинуваченого невідоме або коли не встановлена
особа, яка вчинила злочин) у звітному періоді та числа злочинів, у
справах по яких з моменту порушення пройшло більше двох місяців,
але не представлено документів первинного обліку про пред'явлення
обвинувачення або продовження чи зупинення слідства за нерозшуком
або невстановленням осіб, які вчинили злочини.
20. Разом із розкриттям злочинів у звітному періоді
визначається результативність роботи правоохоронних органів по
розкриттю злочинів минулих років. До категорії нерозкритих
злочинів минулих років належать злочини, справи по яких зупинені
за п.1 ст. 206 (ст.207), п.3 ст. 206 (ст. 209) КПК України
( 1002-05 ) у попередні роки і у звітному періоді не подані
документи первинного обліку про їх розкриття. Відсоток розкриття злочинів минулих років визначається
співвідношенням числа злочинів минулих років, кримінальні справи
по яких закінчені розслідуванням у звітному періоді, помноженого
на 100, до залишку нерозкритих злочинів минулих років на початок
звітного періоду за виключенням злочинів минулих років, які зняті
з обліку у звітному періоді.
Розділ VIII. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВ ТА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ
21. Злочини реєструються в єдиному журналі обліку злочинів,
кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, на підставі карток
на виявлений злочин (форма 1) за порушеними кримінальними
справами, справами направленими прокурором до суду відповідно до
ст. 430 КПК ( 1003-05 ) та в інших випадках, які зазначені в
пункті 7 Інструкції. Відомості про виявлені злочини коригуються за даними картки
про наслідки розслідування злочину (форма 1.1), картки на особу,
яка вчинила злочин (форма 2) і картки про рух кримінальної справи
(форма 3), а також картки на злочин, за вчинення якого особі
пред'явлено обвинувачення (форма 4), довідки про наслідки розгляду
кримінальної справи судом (форма 6). Відомості про осіб, що вчинили злочини, в журнал обліку
злочинів заносяться на підставі карток про цих осіб (форма 2). Ці
відомості коригуються за даними картки про наслідки розслідування
злочину (форми 1.1) та довідки про наслідки розгляду кримінальної
справи судом (форма 6). Дані про рух кримінальних справ записуються в журналі з
карток форми 3. Дані про порушення кримінальних справ і їх рух повинні
реєструватися в єдиному журналі обліку злочинів, кримінальних
справ і осіб, які вчинили злочини, не пізніше 24-х годин з моменту
надходження відповідних карток. Управління (відділи) оперативної інформації та інші
обліково-реєстраційні підрозділи органів внутрішніх справ для
реєстрації кримінальних справ щорічно виділяють районним,
транспортним органам внутрішніх справ та оперативним відділам
установ виконання покарань, які ведуть розслідування у
кримінальних справах, необхідну кількість реєстраційних номерів. У
районі кількість виділених номерів з урахуванням обсягу роботи
розподіляється між органами внутрішніх справ, податкової міліції
та органами прокуратури, про що повідомляється в Управління
(відділи, відділення) оперативної інформації. Слідчий (працівник дізнання) органу внутрішніх справ і
податкової міліції одночасно із заповненням картки на виявлений
злочин отримує в органі внутрішніх справ порядковий номер справи.
Слідчий прокуратури отримує порядковий номер справи, яку прийнято
ним до провадження, в прокуратурі. Справи, що надходять для розслідування із органів прокуратури
до органів внутрішніх справ чи податкової міліції або з органів
внутрішніх справ чи податкової міліції до органів прокуратури
даного району (міста), а також справи, що надійшли за підслідністю
по територіальності з одного району (міста) в інший район (місто)
тієї ж області, вдруге не реєструються і закінчуються провадженням
за номером первинної реєстрації. Злочини по кримінальних справах, виділені з інших справ (якщо
раніше злочини по цих справах були зняті з обліку), ставляться на
облік. Злочини по кримінальних справах, що надійшли для провадження
розслідування з органів прокуратури і внутрішніх справ інших
держав за місцем вчинення злочину, органів суду, податкової
міліції, Служби безпеки України та військової прокуратури,
знімаються з обліку в цих органах і реєструються в територіальних
органах внутрішніх справ, як вперше порушені справи. Злочини по кримінальних справах, відновлені для провадження
додаткового розслідування, вдруге не реєструються. Не підлягають
реєстрації кримінальні справи, що надійшли з інших органів для
виконання окремих доручень (допит, очна ставка тощо). Якщо кримінальні справи об'єднуються в одну справу у зв'язку
з тим, що злочини, вчинені однією і тією ж особою, то в журналах
обліку злочинів робляться відповідні позначки про об'єднання цих
справ, але зміни у звітність про кількість зареєстрованих злочинів
не вносяться. У разі пересилки кримінальної справи в іншу область,
Автономну Республіку Крим для розслідування за місцем вчинення
злочину, Управління (відділ) оперативної інформації або інший
обліково-реєстраційний підрозділ надсилає облікові картки та
повідомлення про направлення кримінальної справи до відповідного
обліково-реєстраційного органу. Останній реєструє цей злочин після
з'ясування, чи не був він облікований раніше. На централізований облік у поточному звітному періоді також
повинні ставитись і відображатись у відповідних статистичних
звітах усі злочини, кримінальні справи по яких порушені у
попередньому звітному році, які надійшли за підслідністю з інших
органів, де вони у зв'язку з цим були зняті з обліку. У разі
повернення таких справ до того органу, який раніше надсилав
справу, злочини повинні бути відновлені на обліку в цьому органі і
у тому звітному періоді, коли справу було повернуто. У разі, коли в кримінальній справі розслідується декілька
злочинів, що вчинені на території різних областей, слідчий
(працівник дізнання), у провадженні якого знаходиться справа,
направляє картки до обліково-реєстраційного підрозділу органів
внутрішніх справ для обліку злочинів за місцем їх вчинення (де
вони обліковуються незалежно від будь-якої місцевої нумерації
кримінальних справ). При реєстрації злочинів у кримінальній справі прокуратури в
журналі обліку проставляється номер справи з додаванням літер
"ПР", а у кримінальній справі податкової міліції - "ПМ". Додатково виявлені у процесі розслідування злочини
реєструються в журналі з зазначенням наступного порядкового номера
запису та номера справи, за якою вони виявлені. У журналі цей
додатковий злочин позначається літерами "ДВ". При заповненні картки на додатково виявлений злочин слід мати
на увазі, що додатковою вважається картка, складена на виявлений у
процесі розслідування у цій справі інший, раніше не зареєстрований
злочин, якщо їх розслідування об'єднано в одну справу. Установлені єдині документи первинного обліку злочинів,
кримінальних справ і осіб, що вчинили злочини (статистичні картки
форм 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 та довідки ф. 6), призначені для
автоматизованої обробки на ЕОМ. Обліково-реєстраційні підрозділи, за погодженням з
прокуратурами Автономної Республіки Крим, областей, міст, інших
прирівняних до них прокурорів, при обробці статистичної інформації
можуть використовувати засоби ЕОМ для ведення єдиних журналів
обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини,
та контрольних журналів на магнітних носіях. В кінці звітного
періоду ця інформація роздруковується і зберігається в окремій
справі працівника з обліково-реєстраційної та статистичної роботи. Документи первинного обліку злочинів зберігаються в
обліково-реєстраційних підрозділах органів внутрішніх справ
впродовж одного року після складання на їх підставі статистичної
звітності про злочинність та даних щодо осіб, які вчинили злочини,
за умови, що по справах, які направлені до суду, надійшли довідки
за формою 6 та по закритих кримінальних справах при їх наявності в
архівах інформаційного підрозділу. Документи первинного обліку про злочини, по яких кримінальні
справи зупинені за п.1 ст. 206 (ст.207), п.3 ст. 206 (ст. 209) КПК
( 1002-05 ) знищенню не підлягають і вони зберігаються до
закінчення кримінальної справи. Реєстрація злочинів, осіб, що їх вчинили, кримінальних справ
в органах внутрішніх справ на транспорті, обліково-довідкових
підрозділах обласних управлінь Служби безпеки України, військових
прокуратурах регіонів проводиться у тому ж порядку, як і в
міськрайорганах внутрішніх справ.
Розділ IX. ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ
ДОКУМЕНТІВ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ
22. За прийнятими рішеннями про виявлені злочини і осіб, які
їх вчинили, заповнені статистичні картки форм 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4
підписуються: слідчими (у справах, що розслідуються слідчими
органів внутрішніх справ та податкової міліції), начальниками
органів внутрішніх справ та податкової міліції (у справах, що
розслідуються дізнавачами); прокурорами або їх заступниками. У
справах, що розслідуються слідчими прокуратури, картки підписують
слідчий та прокурор. Такий же порядок підпису статистичних карток
відноситься і до Служби безпеки України, військових прокуратур.
23. Заповнення карток на виявлений злочин та інших документів
первинного обліку повинно провадитися розбірливо, без скорочень.
Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вчинила злочин,
записуються друкованими літерами. Прізвище осіб, які підписують
картку, повинні вказуватися повністю і чітко. Відповіді на поставлені в облікових документах запитання
повинні чітко відповідати наявним матеріалам і ясно відображати
суть справи. Виправлення і дописування в облікових документах
обумовлюються особами, які їх підписали. У числі осіб, які раніше вчиняли злочини, обліковуються всі
особи, які раніше скоїли злочини, незалежно від того, були вони
засуджені чи звільнялись від кримінальної відповідальності за
нереабілітуючих підстав (ст. 7, 7-2, 8, 9, 10 КПК України
( 1001-05 ), а також незалежно від того, погашена чи знята з них
судимість, або закривалась щодо них справа у зв'язку з
застосуванням акта амністії та із закінченням строків давності (п.
4 ст. 6, 11-1 КПК України ( 1001-05 ). З цієї категорії виділяються особи, щодо яких, згідно із
законом, судимість не знята і не погашена. Прокурор, слідчий прокуратури, слідчі і працівники дізнання
органів внутрішніх справ, податкової міліції після прийняття
рішення про злочин, особу, яка його вчинила, чи рішення по
кримінальній справі, повинні негайно скласти документи первинного
обліку за формами 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 і особисто їх підписати.
Після заповнення розділів картки начальником органу внутрішніх
справ, податкової міліції і підписання ним картки, реєстрації
злочину в єдиному журналі обліку, слідчі і працівники органу
дізнання впродовж доби повинні подати ці картки прокурору для
підписання разом з кримінальною справою. Картки, які заповнені прокурором, підписуються тільки ним. Прокурори або їх заступники при отриманні статистичних карток
(документів первинного обліку) повинні перевірити відповідність
даних у картках процесуальним документам справи і підписати ці
картки при наявності копій процесуальних документів, котрі
залишити в прокуратурі. Підписані прокурором або його заступником документи
первинного обліку передаються негайно після підписання
безпосередньо працівнику з обліково-реєстраційної та статистичної
роботи міськрайліноргану внутрішніх справ під підпис у
спеціальному журна лі (форма журналу для органів прокуратури
встановлена вказівкою Генпрокуратури України від 30.09.92 р. N
11-40). Якщо прокурор не погоджується з прийнятим слідчим або органом
дізнання рішенням по справі, то він документи первинного обліку не
підписує. Працівник з обліково-реєстраційної та статистичної роботи
міськрайліноргану внутрішніх справ після одержання в прокуратурі
документів первинного обліку повинен зробити в них необхідні
відмітки, внести записи до єдиного журналу обліку злочинів,
кримінальних справ і осіб, які їх вчинили (або перевірити ці
записи, якщо вони були внесені раніше) і впродовж доби направити
картки безпосередньо до обліково-реєстраційного підрозділу органів
внутрішніх справ. Якщо міськрайлінорган внутрішніх справ знаходиться у тому ж
місці, де й обліково-реєстраційний підрозділ, то документи
первинного обліку передаються працівником з обліково-реєстраційної
та статистичної роботи міськрайліноргану внутрішніх справ до
обліково-реєстраційного підрозділу особисто під підпис у
спеціальному реєстрі, в якому повинні бути зазначені: назва
картки, номер справи та дата одержання карток працівником УОІ
(ВОІ). Якщо міськрайлінорган внутрішніх справ і
обліково-реєстраційний підрозділ розміщені в різних населених
пунктах, то працівник з обліково-реєстраційної та статистичної
роботи може надіслати документи первинного обліку керівнику
обліково-реєстраційного підрозділу поштою з супровідним листом, в
якому зазначаються ті ж самі реквізити, що й у реєстрі. Реєстри та копії супровідних листів зберігаються у
діловодстві працівника з обліково-реєстраційної та статистичної
роботи міськрайлінорганів внутрішніх справ на протязі одного року
після складання річних звітів. Працівнику з обліково-реєстраційної та статистичної роботи
міськрайліноргану внутрішніх справ забороняється передавати
будь-кому підписані прокурором картки для внесення в них змін чи
доповнень без відома прокурора. Скасувати облік картки може лише
той прокурор, який її підписав, або прокурор вищого рівня.
Обліково-реєстраційні підрозділи органів внутрішніх справ
зобов'язані негайно обліковувати всі документи первинного обліку,
що надійшли. У разі відсутності підпису прокурора чи неможливості
врахувати картку у зв'язку з неналежним її оформленням вона
повертається для дооформлення через відповідного прокурора з
забезпеченням контролю за її поверненням до УОІ (ВОІ). Такий же порядок руху документів первинного обліку для інших
правоохоронних органів, які зазначені в цій Інструкції. Забезпечення органів прокуратури і внутрішніх справ бланками
обліково-реєстраційних документів покладається на МВС України.
Інші правоохоронні органи забезпечують підлеглі органи обліковою
документацією самостійно.
Розділ X. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД
24. Начальники міськрайлінорганів внутрішніх справ,
податкової міліції та начальники слідчих підрозділів органів
внутрішніх справ, податкової міліції усіх рівнів, а також міські,
районні міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, начальники
слідчих підрозділів прокуратур областей, інших прирівняних до них
прокуратур, начальники слідчих відділів, управлінь прокуратур
областей, Автономної Республіки Крим та інших спеціалізованих
прокуратур відповідають за забезпечення своєчасного, точного і
повного складання та надання реєстраційних документів, а також за
стан державного і відомчого обліку злочинів. Районні, міські та інші прокурори на правах районних
здійснюють нагляд за тим, щоб жоден злочин, про який відомо
прокуратурі і органам розслідування, не залишився не
зареєстрованим.
25. Прокурори, начальники ГУМВС, УМВС, УМВСТ, начальники
слідчих підрозділів та органів дізнання Служби безпеки України,
податкової міліції зобов'язані забезпечити чітке виконання цієї
Інструкції підлеглими їм органами і посадовими особами, вживати
належних заходів до усунення порушень обліково-реєстраційної
дисципліни та притягувати до відповідальності посадових осіб, які
винні в приховуванні від обліку злочинів та перекручуванні звітних
даних. Начальники обліково-реєстраційних підрозділів несуть
персональну відповідальність за повноту і своєчасність
відображення в державній звітності про злочинність показників, які
мають місце в надісланих реєстраційних документах.
26. Працівники органів прокуратури, внутрішніх справ,
податкової міліції, органів Служби безпеки, на яких покладена
робота з реєстрації, зобов'язані: - контролювати своєчасність надання слідчими і працівниками
органів дізнання реєстраційних документів; - перевіряти правильність їх складання і направляти у
визначені терміни до відповідних обліково-реєстраційних
підрозділів; - інформувати начальника відповідного суб'єкта реєстрації і
обліку злочинів про виявлені порушення в реєстраційно-обліковій
роботі. Відповідальність за повноту і достовірність заповнення
реєстраційних документів, а також за своєчасність їх направлення
до обліково-реєстраційних підрозділів покладається на керівників
суб'єктів обліку.
27. Документи первинного обліку, передбачені цією
Інструкцією, підлягають пред'явленню прокурору на першу його
вимогу. Реєстраційні документи, які надані прокурору для перевірки
повноти та достовірності відомостей, що містяться у них, повинні
повертатися до обліково-реєстраційних підрозділів правоохоронних
органів у десятиденний термін.
Відділ статистики Генеральної
прокуратури України
УОІ МВС України
Архівно-облікова служба СБ України
Податкова міліція ДПА України
Військова прокуратура

Ф. 1 Додаток 1
до п. 6.2.1 Інструкції про
єдиний облік злочинів
Форма 1
СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА ВИЯВЛЕНИЙ ЗЛОЧИН
|1. 01 ------- |------------------------------------------------------------------------------| | (найменування органу внутрішніх справ, податкової | | міліції або прокуратури, який веде розслідування) | |2. Врахувати: основна (1), змінити (2), додаткова (3), | | виділено (4), зняти (5) 02 --| -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 1. Заповнюється працівником ОВС по веденню
обліково-реєстраційної і статистичної роботи -------------------------------------------------------------------------------- |3. Номер кримінальної справи (1), протоколу (2), --- -----------------| | матеріалу (3) 03--- -----------------| | код рік номер | |4. Порядковий номер злочину в кримінальній | | справі N ________________ 04 ----| | ----| |5. Номер реєстрації заяви, повідомлення про | | злочин в книзі обліку інформації про злочини 05 -----------------------| | та пригоди N _____ дата "___"______ 200__ р. -----------------------| | номер дата | | | |6. Картка направлена в ІП "___"_________ 200_ р. 06 ------------| | ------------| |Працівник ОВС ___________________________________ | | (прізвище, підпис) | | | |7. Дата реєстрації картки в ІП "___"_______ 200_ р. 07 -----------------------| | (код ОВС, на тер. якого скоєно злочин) -----------------------| | код дата | |Працівник Інформаційного підрозділу __________________ | | (прізвище, підпис) | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 2. Заповнюється особою, яка провадить розслідування
кримінальної справи або вирішила матеріал -------------------------------------------------------------------------------- |8. Злочин попереджено на стадії готування, замаху --------------| | працівниками (за довідником 1) 08 --------------| |9. Злочин виявлено підрозділом (за довідником 1) 09 --------------| | --------------| |10. День тижня: понед.(1), вівт. (2), срд (3), | | четв. (4), пятн.(5), суб. (6), нед. (7), | | дата "___"________ 200_ р., --- ----------- ----| | час вчинення злочину ________ 10 --- ----------- ----| |11. Кримінальна справа порушена: прокурором (1), | | у . ч. при скасуванні ним постанови про відмову | | в порушенні кримінальної справи (2), слідчим: | | прокуратури (3), військової прокуратури (4), | | органу внутрішніх справ (5), БОЗ (6), СБУ (7), | | податкової міліції (8), штатним дізнавачем (9), | | працівниками: КР (10), БЕЗ (11), БОЗ (12), | | КМСН (13), БНОН (14), ДАІ (15), дільничним | | інспектором (16), подат. міліцією (17), | | митним органом (18), військовим прокурором (19), | | іншими працівниками дізнання (20), за постановою | | або ухвалою суду (21); з особою, що вчинила | | злочин (01), по факту (02). | | Дата порушення кримінальної справи, у т.ч. ----- ----------- ----| | відповідно ст.430 КПК "___"___________ 200_ р. 11 ----- ----------- ----| | пор.к.с. дата о/ф| |12. Коротка фабула злочину. Місце, найбільш | | характерні особливості способу вчинення злочину, | | розміри збитків, прізвище потерпілого (потерпілих), | | дані осіб, що вчинили злочин | | ----------------| |13. Кваліфікація злочину ст.__ч.__п. __зн.__КК України 13 ----------------| | | |14. Кваліфікація злочину ст.__ зн.__ч.__п.__КК України --------------| | (1960р.) 14 --------------| | --| |15. У великих (1), особливо великих (2) розмірах 15 --| | | |16. Злочин загальнокримінальної (1), економічної (2) --| | спрямованості; податкової міліції (3) 16 --| | --| |17. За ст. 14-15 КК готування (1), замах (2) 17 --| | | |18. Додаткові відмітки щодо кваліфікації: --------------| | (за довідником 9) 18 --------------| | --------------------| |19. Предмет посягання: (за довідником 5) 19 --------------------| | | |20. Місце вчинення злочину: м. Київ (01); ---------| | м. Сімферополь (02); м. Севастополь (03); 20 ---------| | обласний центр (04); місто (05); селище | | міського типу (06); сільська місцевість (07); | | за межами населеного пункту (08), | | на автошляхах (автотрасах) (09), на дорогах (16) | | Для транспортних підрозділів: поїзд далекого | | прямування (10), у т.ч. пасажирських (11); | | приміський поїзд (12); на повітряному (13), | | річковому (14) та морському (15) транспорті. | |21. На закритих обєктах: УВП (1), ІТУ (2), тюрма (3), | | СІЗО (4), приймальник-розподільник (5), --| | спецміліції (6) 21 --| |22. Громадське місце: вулиця, площа, парк, сквер (01); | | міськийгромадський транспорт (02); ринок (03); ----| | інші місця (04) 22 ----| | Для транспортних підрозділів: поїзд далекого | | прямування (05); літак (06); пароплав (07); | | приміській поїзд (08); вокзал, станція (09); | | аеропорт (10), річний, морський порт (11); | | інші місця (12) | |23. Охорона обєкта: відомча (1); позавідомча (2); | | спеціальна (3), приватна (4), відсутня (5), інша (6) 23 --| | --| |24. Обєкт обладнано охоронною технікою (1); --| | охоронна техніка спрацювала (2) 24 --| |25. Предмет злочинного посягання знаходився у власності: | | приватній (10), колективній (20), державній (30), | | у т. ч. загальнодержавній (31), комунальній (32), | | інших держав (40), міжнародних організацій та ----| | юридичних осіб інших держав (50) 25 ----| |26. Злочин пов'язаний з приватизацією (1), у т.ч. | | з земельними відношеннями (2), зовнішньоекономічною | | діяльністю (3), фінансово-кредитною системою (4), | | паливно-енергетичним комплексом (5), агропромисловим | | комплексом (6), з бюджетними коштами (7), у сфері --------| | соціальних витрат (8) 26 --------| | в області високих інформаційних технологій (9) | |27. Міністерство, Державний комітет та інші | | організації, в яких вчинено злочин ----------| | (за довідником 11) 27 ----------| | | |28. Види економічної діяльності, в яких вчинено злочин ----------| | (за довідником 3) 28 ----------| | --------------| |29. Знаряддя і засоби вчинення злочину: (за довідником 4) 29 --------------| |30. На час порушення кримінальної справи: --------------| |30.1 встановлена сума матеріальних збитків ________ грн. 30.1 --------------| | ------------| |30.2 добровільно відшкодовано _______________ грн. 30.2 ------------| |30.3 вилучено (майна, готівки, цінних паперів, валюти) ------------| | на суму ____________ грн. 30.3 ------------| |30.4 накладено арешт на майно на суму ___________грн. 30.4 ------------| | ------------| |31. Огляд місця події проводився: прокурором (1), | | слідчим прокуратури (2), слідчим ОВС (3), | | дізнавачем (4), судово-медичним експертом (5), | | працівником: КР (6), пожежної охорони (7), | | експертно-криміналістичного підрозділу (8), --------------| | ДАІ (9), дільничним інспектором (10), 31 --------------| | іншим (11) | | | | Інформація про потерпілих | | ----| |32. Кількість потерпілих 32 ----| | ----- ----- | |33. Кількість потерпілих, які загинули -----(1), з них: жінок ----- (2), | | ----- | | неповнолітніх -----(3), ----- | | особу, яка загинула, не встановлено -----(4) | |34. Характеристика потерпілих: новонароджений (01), | | малолітній до 14 років (02), неповнолітній (03), | | жінка (04), похилого віку (05), бомж (06), особа, --------------| | яка не встановлена (07), пасажир (08) 34 --------------| |35. Громадянство: громадянин України (1), іноземний | | громадянин (2), у т.ч. громадян СНД (3), --------| | особа без громадянства (4) 35 --------| | --------------------| |36. Національність (за довідником 6) 36 --------------------| | --------------------| |37. Країни проживання (за довідником 7) 37 --------------------| | | |38. Мета приїзду: відрядження (1), дипломатична (2), | | навчання (3), нелегально (4), справи спільного | | підприємства (5), туризм (6), мігрант (7), ----| | біженець (8), приватна поїздка (9) 38 ----| | | |39. Рід занять, службовий стан (за довідником 8) | | ----- ----- | | ----- ----- | | ----- ----- | | ----- (1) з них загинуло----- (2) | | ----- ----- | | ----- ----- ------| |40. Інші відмітки _______________________________________ 40 ------| | | |Дата подання картки в прокуратуру | |"___"__________ 200_ р. | | | |Прізвище, підпис особи, яка провадить розслідування | |справи або вирішила матеріал _________________________________________ | |________________________________________ "___"___________ 200_ р. | | (посада, прізвище, підпис) | | | |Достовірність та повноту відомостей перевірив: | |Начальник органу внутрішніх справ | |(податкової міліції) ___________________ "___"__________ 200_ р. | | (прізвище, підпис) | | | |З інформацією 2-го розділу згоден | |Прокурор ______________________________________ | | (прізвище, підпис) | |"___"____________ 200_ р. | --------------------------------------------------------------------------------
Ф. 1.1 Додаток 2
до п. 6.2.2 Інструкції
про єдиний облік злочинів
Форма 1.1
СТАТИСТИЧНА КАРТКА ПРО НАСЛІДКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНУ
|1. 01 -------| |------------------------------------------------------------------------------| | (найменування органу внутрішніх справ, податкової | | міліції або прокуратури, який веде розслідування) | |2. Врахувати: основна (1), змінити (2), додаткова (3), | | виділено (4), зняти (5) 02 ---| -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 1. Заповнюється працівником ОВС по веденню
обліково-реєстраційної і статистичної роботи -------------------------------------------------------------------------------- |3. Номер кримінальної справи (1), протоколу (2), --- -----------------| | матеріалу (3) 03--- -----------------| | код рік номер | |4. Порядковий номер злочину в кримінальній | | справі N ________________ 04 ----| | ----| |5. Картка направлена в ІП "___"_________ 200_ р. 05 ------------| | ------------| |Працівник ОВС ___________________________________ | | (прізвище, підпис) | | | |6. Дата реєстрації картки в ІП "___"_______ 200_ р. 06 ------------| | (код ОВС, на тер. якого скоєно злочин) ------------| | | |Працівник Інформаційного підрозділу __________________ | | (прізвище, підпис) | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 2. Заповнюється особою, яка провадить розслідування
кримінальної справи або вирішила матеріал -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | |7. Кваліфікація злочину ст.__ ч.__ п.__ зн.__ КК України 07 ----------------- | | | |8. Кваліфікація злочину ст.__ зн.__ ч.__ п.__ КК України | | (1960 р.) 08 --------------- | | --------------- | |9. Злочин загальнокримінальної (1), економічної (2) --- | | спрямованості; податкової міліції (3); 09 --- | |10. Злочин вчинено в групі: дорослих (1), тільки | | неповнолітніх (2), змішаний за участю неповнолітніх (3); | | тільки: громадянами України (4), іноземними ------ | | громадянами (5), у т.ч. громадянами СНД (6), 10 ------ | | особами без громадянства (7); змішаній за участю: | | іноземних громадян (8), осіб без громадянства (9) | |11. В організованій групі (1), злочинній організації (2); --------- | | із зв'язками: корумпованими (3), 11--------- | | міжрегіональними (4), міжнародними (5), у т.ч. | | країнами СНД (6), сформованих на етнічній основі (7) | |12. Тривалість дії ОГ і ЗО: до одного року (1), до 2-х --- | | років (2), від 3-х до 6-ти років (3), більше 6-ти років (4) 12 --- | |13. Злочини вчинено особою (особами): неповнолітнім (1); | | у стані: алкогольного (2), наркотичного (3), -------------------- | | токсичного (4) психотропного (5) сп'яніння; 13 -------------------- | | хронічним алкоголіком (6); наркоманом (7); | | токсикоманом (8); яка раніше вчинила злочин (9), | | у т.ч. у складі ОГ і ЗО (10); | | раніше судимою (11); у якої судимість не знята | | і не погашена (12); працездатною, яка не працює, | | не навчається (13), не має постійного джерела | | прибутку (14); безробітним (15); мігрантом (16); | | біженцем (17); найнятого для вчинення злочину (18); | | військовослужбовцем (19); у т.ч. строкової служби (20) | |14. Злочин вчинено: громадянином України (1); місцевим --------------- | | жителем (2); жителем іншої області (3); 14 --------------- | | іноземним громадянином (4); у т.ч. громадянином | | СНД (5); особою без громадянства (6) | | |15. Країна проживання особи, яка вчинила злочин --------------------- | | (за довідником 7) 15 --------------------- | |16. Мотиви злочину: корисливі (1); з метою | | приховування іншого злочину (2); хуліганські (3); | | ревнощі, лайка та інші побутові причини (4); | | помста (5); міжнаціональні (6); релігійні (7) | | відносини; | | придбання: наркотиків (8); сильнодіючих речовин | | (9); спиртних напоїв (10); сексуальні (11); | | розподіл сфер впливу (12); на замовлення (13); ---------- | | заволодіння: транспортним засобом (14); 16 ---------- | | грошима (15); вогнепальною зброєю (16); вибуховими | | речовинами (17); боєприпасами (18) | |17. Злочин виявлено: в ході розслідування (1), явка --- | | з повинною (2), дізнання (3) 17 --- | |18. Рішення по злочину: прокурором затверджено | | обвинувальний висновок і кримінальна справа | | направлена до суду згідно зі ст. 232 КПК (1); ---------------- | | справа направлена до суду для закриття на 18 ---------------- | | підставі КПК України: п.4 ст. 6 (2); п.8 ст.6 (3); | | ст.7 (4); ст.7-2 (5); ст. 8 (6); ст.9 (7); | | ст.10 (8); ст. 11-1 (9) справа направлена до суду | | відповідно ст. 430 КПК України (10); закриття на | | підставі КПК України ст. 7-3 (11); ст.6 п.1 (12); | | п.2 (13); п.5 (14); п.6 (15); п.7 (16); п.9 (17); | | п.10 (18); п.11 (19); ст. 11-1 (20); ст.100 (21); | | ст. 226 (22); передана за підслідністю зі зняттям з | | обліку (23); | | у т.ч. до військової прокуратури (24), СБ (25), без | | зняття з обліку (26); зупинена: за п.1 ст.206 КПК (27); | | за п. 2 ст. 206 КПК (28); за п.3 ст.206 КПК (29) | | Дата прийняття рішення "___"___________ 200_ р. | |19. Рішення по злочину прийнято: прокурором (1), слідчим: | | прокуратури (2); військової прокуратури (3); органу | | внутрішніх справ (4); | | у т.ч. по розслідуванню організованої злочинної ----- | | діяльності (5); СБУ (6); податкової міліції (7); 16 ----- | | штатним дізнавачем (8); працівниками: КР (9), БЕЗ (10), | | БОЗ (11), КМСН (12), БНОН (13), ДАІ (14), дільничним | | інспектором (15), податкової міліції (16), митним | | органом (17), іншими працівниками дізнання (18) | | Дата подання картки в прокуратуру "___"_________ 200__ р. | | | |Прізвище, підпис особи, яка проводила розслідування справи | |_______________________________ "___"____________ 200_ р. | | (посада, прізвище, підпис) | --------------------------------------------------------------------------------
РОЗДІЛ 3. Відомості про діяльність по розкриттю злочинів
(заповнюється начальником органу внутрішніх справ, податкової міліції) -------------------------------------------------------------------------------- |20. Сили і засоби, що сприяли розкриттю та | | попередженню злочину: ------------------------------ | | (за довідником 1) 20 ------------------------------ | | ПІБ працівників, які сприяли розкриттю та попередженню злочину: | | ------------------------------- --- --- | | 20.1 ------------------------------- --- --- | | ------------------------------- --- --- | | 20.2 ------------------------------- --- --- | | ------------------------------- --- --- | | 20.3 ------------------------------- --- --- | | ------------------------------- --- --- | | 20.4 ------------------------------- --- --- | | ------------------------------- --- --- | | 20.5 ------------------------------- --- --- | | ------------------------------- --- --- | | 20.6 ------------------------------- --- --- | | --------------- | |21. Повідомлення (за довідником 2) 21 --------------- | |22. Застосування науково - технічних засобів і | | методів (1), у т.ч. слідчими (2), працівн. КР (3), | | БЕЗ (4), БОЗ (5), БНОН (6), служби гром. безпеки (7), | | подат. міліцією (8), результати експертиз ЕКП ОВС: | | дактил. (9), баліст. (10), хол. зброї (11), вибухових --------------- | | речовин, пристроїв (12), трасологічних (13), 22 --------------- | | фізико-технічних (14), у т.ч. наркотичних засобів | | (15); харчових (16), біологічних (17), медичних (18), | | пожежно-технічних (19), автотехнічних (20), | | документів (21), почеркознавчих (22), проведених в | | інших міністерствах і відомст. (23), інших експертиз | | (24); криміналіст. досліджень (25); | | використання криміналістичних обліків (26), | | криміналістичної та оперативної техніки (27), | | суб'єктивних портретів (28) | |23. Застосування оперативно - довідкових обліків ІП (1), ----- | | АБД (2), автоматизованих інформаційно - пошукових 23 ----- | | систем (3), оперативного обліку МРЛВВС (4), у т.ч. | | автоматизованого (5); оперативного обліку ПМ (6) | | ------- | |24. Інші відмітки 24 ------- | --------------------------------------------------------------------------------
Достовірність і повноту обліку перевірив:
Начальник органу внутрішніх справ
(податкової міліції) _____________________ "___"_______ 200_ р.
(прізвище, підпис)
З інформацією в 2-му розділі згоден:
Прокурор ________________________________ "___"________ 200_ р.
(прізвище, підпис)
Ф. 1.2 Додаток 3
до п. 6.2.3 Інструкції
про єдиний облік злочинів
Форма 1.2
СТАТИСТИЧНА КАРТКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ
ЗБИТКІВ ТА ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
| ------- | |1. _______________________________________________________________ 01 ------- | | (найменування органу внутрішніх справ, податкової міліції або | | прокуратури, який веде розслідування ) --- | |2. Врахувати (1), змінити (2) 02 --- | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 1. Заповнюється працівником ОВС по веденню
обліково-реєстраційної і статистичної роботи -------------------------------------------------------------------------------- |3. Номер кримінальної справи (1), протоколу (2), --- -----------------| | матеріалу (3) 03--- -----------------| | код рік номер | |4. Порядковий номер злочину в кримінальній | | справі N ________________ 04 ----| | ----| |5. Картка направлена в ІП "___"_________ 200_ р. 05 ------------| | ------------| |Працівник ОВС ___________________________________ | | (прізвище, підпис) | | | |6. Дата реєстрації картки в ІП "___"_______ 200_ р. 06 ------------| | ------------| |Працівник Інформаційного підрозділу __________________ | | (прізвище, підпис) | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 2. Заповнюється особою, яка провадить розслідування
кримінальної справи або вирішила матеріал Відомості про матеріальні збитки та їх відшкодування,
вилучення предметів злочинної діяльності -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | |7. Кваліфікація злочину ст.__ ч.__ п.__ зн.__ КК України 07 ----------------- | | --------------- | |8. Кваліфікація злочину ст.__ зн.__ ч.__ п.__ КК України 08 --------------- | | (1960 р.) --------------- | |9. Встановлена сума матеріальних збитків ________ грн. 09 --------------- | | ------------- | |10. Сума прихованого прибутку ________________ грн. 10 ------------- | | | |11. Сума несплачених податків, зборів, інших ---------------| |обов'язкових платежів __________________ грн. 11 ---------------| | ---------------| |11.1 Податок на прибуток ______________________грн. 11.1 ---------------| | ---------------| |11.2 Податок на додану вартість (ПДВ)____________ грн. 11.2 ---------------| | ---------------| |11.3 Акцизний збір ___________________________ грн. 11.3 ---------------| | ---------------| |11.4 Інші податки і платежі ____________________ грн. 11.4 ---------------| | ---------------| |12. Сума несплачених митних платежів _____________ грн. 12 ---------------| | | |13. Сума прихованих коштів в іноземній валюті ---------------| | ____________________ грн. (по курсу НБУ) 13 ---------------| | | |14. Сума коштів, які знаходяться на незаконних | | валютних рахунках, відкритих за межами України ---------------| | __________________ грн. ( по курсу НБУ) 14 ---------------| | ---------------| |15. Вартість контрабандних товарів ______________ грн. 15 ---------------| | | |16. Неповернення коштів в іноземній валюті ---------------| | ____________________ грн. (по курсу НБУ) 16 ---------------| | | |17. Неповернення предметів художнього, історичного ---------------| | та археологічного цінностей _______________ грн. 17 ---------------| | ---------------| |18. Сума неповернутого кредиту __________________ грн. 18 ---------------| | | |19. Вартість фальсифікованих і недоброякісних ---------------| | товарів ___________ грн. 19 ---------------| | | |20. Вартість продукції, яка реалізується з порушенням ---------------| | авторських та суміжних прав ____________________ грн. 20 ---------------| | | |21. Добровільно відшкодовано (як до порушення | | кримінальної справи, так і в процесі 21 ---------------| | розслідування) на суму ____________________ грн. ---------------| | ---------------| |22. Накладено арешт на майно на суму _______________ грн. 22 ---------------| | ---------------| |23. Сума штрафних і фінансових санкцій _____________ грн. 23 ---------------| | ---------------| |24. Вилучено на суму: майна ____________________ грн. 24 ---------------| | ---------------| |25. Готівки ____________________ грн. 25 ---------------| | ---------------| |26. Цінних паперів ____________________ грн. 26 ---------------| | ---------------| |27. Чекових книжок ____________________ грн. 27 ---------------| | ---------------| |28. Ощадних книжок ____________________ грн. 28 ---------------| | ---------------| |29. Кредитних карток ____________________ грн. 29 ---------------| | ---------------| |30. Інших платіжних документів ______________ грн. 30 ---------------| | | |31. Вилучено: іноземної валюти ______________ грн. ---------------| | (по курсу НБУ) 31 ---------------| | | |32. Вилучено предметів антикваріату ______ одиниць, ---------------| | на суму _________________ грн. 32 ---------------| | | |33. Історичних та культурних цінностей _____ одиниць, ---------------| | на суму ________________ грн. 33 ---------------| | ---------------| |34. Інших матеріальних цінностей _____________ грн. 34 ---------------| | ---------------| |35. Пред'явлено цивільний позов на суму _________ грн. 35 ---------------| | | |36. Вилучено предметів злочинної діяльності та інших | | предметів ----------------| | (за довідником 10) 36 ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| | ----------------| |37. Злочин загальнокримінальної (1), економічної (2) | | спрямованості; податкової міліції (3); 37 --- | | --- | |38. Злочин вчинено в організованій групі (1), злочинній | | організації (2); із зв'язками: корумпованими (3), | | міжрегіональними (4), міжнародними (5), у т.ч. країнами ------ | | СНД (6), сформованих на етнічній основі (7) 38 ------ | | | |Дата подання картки в прокуратуру "___"_________ 200_ р. | | | |Прізвище особи, яка проводила розслідування справи | |______________________________ "___"_____________ 200_ р. | | (посада, прізвище, підпис) | | | |Достовірність і повноту обліку перевірив: | | | |Начальник органу внутрішніх справ | |(податкової міліції) | |______________________________ "___"_____________ 200_ р. | | (прізвище, підпис) | | | |З інформацією в 2-му розділі згоден: | | | |Прокурор ___________________________ "___"_________ 200_ р. | | (прізвище, підпис) | --------------------------------------------------------------------------------
Ф. 2 Додаток 4
до п. 6.2.4 Інструкції про
єдиний облік злочинів
Форма 2
СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА ОСОБУ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН
| ------- | |1. _______________________________________________________________ 01 ------- | | (найменування органу внутрішніх справ, податкової міліції або | | прокуратури, який веде розслідування ) --- | |2. Врахувати (1), змінити (2) 02 --- | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 1. Заповнюється працівником ОВС по веденню
обліково-реєстраційної і статистичної роботи -------------------------------------------------------------------------------- |3. Номер кримінальної справи (1), протоколу (2), --- -----------------| | матеріалу (3) 03--- -----------------| | код рік номер | |4. Порядковий номер особи N ____________ 04 ----| | ----| | | |5. Картка направлена в ІП "___"_________ 200_ р. 05 ------------| | ------------| |Працівник органу внутрішніх справ ________________ | | (прізвище, підпис) | | | |6. Дата реєстрації картки в ІП "___"_______ 200_ р. | |(код ОВС, на тер.якого скоєно злочин _________________) 06 ------------| | ------------| |Працівник Інформаційного підрозділу __________________ | | (прізвище, підпис) | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 2. Заповнюється особою, яка провадить розслідування
кримінальної справи або вирішила матеріал -------------------------------------------------------------------------------- | Злочин вчинено особою | |7. Прізвище ______________ 8. Ім'я __________________________ | | (заповнюється російською мовою) | |9. По батькові ________________________ --- | |10. Стать: чоловіча (1), жіноча (2) 10 --- | |11. Громадянство: громадянин України (1), іноземний | | громадянин (2), у т.ч. громадянин СНД (3), особа --- | | без громадянства (4) 11 --- | | ------- | |12. Національність (за довідником 6) ___________ 12 ------- | | ------- | |13. Країна проживання (за довідником 7) ___________ 13 ------- | |14. Дата народження "___"___________ 19__ р. ------------- | | Місце народження ______________________________ 14 ------------- | | | |15. Вік: 14-15 років (1), 16-17 років (2), 18-24 роки --- | | (3), 25-28 років (4), 29-39 років (5), 40-49 років 15 --- | | (6), 50-59 років (7), 60 років і більше (8) | |16. Характеристика за місцем проживання: місцевий житель | | (1), проживав у гуртожитку (2), житель іншої області -------- | | (3), житель іншої держави (4), утримувався в УВП (5), 16 -------- | | особа без визначеного місця проживання (6) | | Адреса проживання місцевого жителя ____________________ | |___________________________________________________________ | |(район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) | |17. Мета приїзду: відрядження (1), дипломатична (2), --- | | навчання (3), нелегальна (4), у справах спільного 17 --- | | виробництва (5), туризм (6), мігрант (7), біженець (8), | | приватна поїздка (9) | |18. Освіта: повна вища (1), базова вища (2), --- | | професійно-технічна (3), повна загальна середня (4), 18 --- | | базова загальна середня (5), початкова загальна (6), | | без освіти (7); ----- | |19. Рід занять, службове становище: (за довідником 8) 19 ----- | |20. Міністерство, Державний комітет та інші | | організації, в яких вчинено злочин ----------- | | (за довідником 11) 20 ----------- | |21. Особа, яка вчинила злочин, пов'язаний з приватизацією --------- | | (1), у т.ч. з земельними відносинами (2), 21 --------- | | зовнішньоекономічною діяльністю (3), | | фінансово-кредитною системою (4), паливно-енергетичним | | комплексом (5), агропромисловим комплексом (6), | | з бюджетними коштами (7), у сфері соціальних затрат (8), | | в області високих інформаційних технологій (9) | |22. Види економічної діяльності, в яких вчинено злочин ----------- | | (за довідником 3) 22 ----------- | |------------------------------------------------------------------------------| |23-26. Кваліфікація злочину | | ст.__ ч. __ п. __зн. ___ КК України 23 ------------------- | | ст.__ ч. __ п. __зн. ___ КК України 24 |-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | ст.__ ч. __ п. __зн. ___ КК України 25 |-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | ст.__ ч. __ п. __зн. ___ КК України 26 |-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | ------------------- | |27-30. (Відповідно до КК України, 1960 р.) --------------- | | ст.__ ч. __ п. __зн. ___ КК України 27 |-+-+-+-+-+-+-| | | ст.__ ч. __ п. __зн. ___ КК України 28 |-+-+-+-+-+-+-| | | ст.__ ч. __ п. __зн. ___ КК України 29 |-+-+-+-+-+-+-| | | ст.__ ч. __ п. __зн. ___ КК України 30 --------------- | | | |31. У великих (1), особливо великих (2) розмірах 31 --- | | --- | |32. Злочин загальнокримінальної (1), економічної (2) --- | | спрямованості; податкової міліції (3) 32 --- | | --- | |33. За ст. 14-15 КК: готування (1), замах (2) 33 --- | | | |34. Додаткові відмітки щодо кваліфікації --------------- | | (за довідником 9 ) 34 --------------- | | --------------------- | |35. Предмет посягання: (за довідником 5) 35 --------------------- | | | |36. Предмет злочинного посягання знаходився у власності: ----- | | приватній (10), колективній (20), 36 ----- | | державній (30), у т. ч. загальнодержавній (31), | | комунальній (32), інших держав (40), міжнародних | | організацій та юридичних осіб інших держав (50) | |37. Злочин вчинено: в стані алкогольного (1), ------ | | наркотичного (2), токсичного (3), психотропного (4) 37 ------ | | сп'яніння; хронічним алкоголіком (5), наркоманом (6), | | токсикоманом (7) | |38. В групі: дорослих (1), тільки неповнолітніх (2), | | змішаний за участю неповнолітніх (3); тільки ------ | | громадянами України (4), іноземними громадянами (5), 38 ------ | | у т.ч. громадянами СНД (6), особами без громадянства (7); | | змішаній за участю: іноземних громадян (8), осіб без | | громадянства (9) | |39. В організованій групі (1),злочинній організації (2); з --------- | | корумпованими (3), міжрегіональними (4), 39 --------- | | міжнародними (5) зв'язками, у т.ч. з країнами СНД (6), | | сформованими на етнічній основі (7) | |40. Тривалість дії ОГ і ЗО: до одного року (1), до двох --- | | років (2), від трьох до шести років (3), більше шести років (4) 40 --- | |41. Ступінь співучасті: організатор (1), виконавець (2), --- | | підбурювач (3), посібник (4) 41 --- | |42. Мотиви злочину: корисливі (1); з метою приховування ---------- | | іншого злочину (2); хуліганські (3); ревнощі, 42 ---------- | | лайка та інші побутові причини (4); помста (5); | | міжнаціональні (6), релігійні (7) відносини; придбання: | | наркотиків (8); сильнодіючих речовин (9); спиртних | | напоїв (10); сексуальні (11); розподіл сфер впливу (12), | | на замовлення (13); заволодіння транспортними засобами | | (14); грошима (15); вогнепальною зброєю (16), вибуховими | | речовинами (17), боєприпасами (18) | |43. Особою, яка раніше не притягувалась до кримінальної --- | | відповідальності, але вчинила два і більше злочинів (1), 43 --- | | знаходилась під слідством (2) вибрано запобіжний захід, не | | пов'язаний з арештом (3), знаходилась у розшуку (4) | |44. Особою, яка раніше скоїла злочин: 2 і більше разів (1); ---------- | | у групі (2), у складі ОГ і ЗО (3); неповнолітнім (4); 44 ---------- | | звільнялась від кримінальної відповідальності з | | застосуванням заходів, передбачених ст. ст. 7, 72, 8, 9, | | 10 КПК (5), за амністією (6), у зв'язку з помилуванням (7), | | із закінченням строків давності (8), | | судимість не знята або не погашена (9), інші (10) | |45. Особою, яка знаходилась на момент вчинення злочину: під --- | | адміністративним наглядом (1), у період 45 --- | | відбуття громадських (2) і виправних (3) робіт, у період | | арешту (4) та обмеження волі (5), в УВП (6), інші (7) | |46. Особою, яка раніше утримувалась в УВП (1), вчинила злочин: --- | | протягом 1 року після звільнення з УВП (2), після умовно- 46 --- | | дострокового звільнення з УВП (3), в період невідбутої | | частини покарання після умовно-дострокового звільнення | | з УВП (4) | |47. Вжиті запобіжні заходи: взяття під варту (1), підписка про --- | | невиїзд (2), поручительство (3), застава (4), інші (5), 47 --- | | не застосовувались (6), запобіжний захід арешт змінено | | судом (7) "___"___________ 200_ р. | |48. Наслідок розслідування: затверджено обвинувальний висновок | | і справа направлена прокурором до суду згідно зі ст.232 КПК | | України (1), справа направлена до суду для закриття на -----| | підставі КПК України: п.4 ст. 6 (2), п.8 ст. 6 (3), ст. 7 (4), 48 -----| | ст. 72(5), ст. 8 (6), ст.9 (7), ст. 10 (8), ст. 11-1(9), | | справа направлена до суду відповідно до ст. 430 КПК (10) | | _________________ (назва суду) | | | |Дата подання картки в прокуратуру | |"___"______________ 200_ р. | | | |Прізвище, підпис особи, яка провадить розслідування справи, або | |вирішила матеріал ______________________________________________ | |________________________________________________________________ | | (посада, прізвище, підпис) | |"___"____________ 200_ р. | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 3. Заповнюється начальником органу внутрішніх справ,
податкової міліції -------------------------------------------------------------------------------- |49. Особа, що вчинила злочин: перебувала на обліку: ----- | | оперативному (1), спеціальному (2), в КМСН (3), 49 ----- | | у наркологічному диспансері: у зв'язку з алкоголізмом (4), | | наркоманією (5), токсикоманією (6), в психоневрологічному | | диспансері (7), оголошувалась у розшук по даній справі (8) --- | |50. Наявність інформації в АБД: так (1) ______________________ 50 --- | | ------- | |51. Інші відмітки 51 ------- | | | |Достовірність на повноту відомостей перевірив: | | | |Начальник органу внутрішніх справ | |(податкової міліції) ____________________________________ | | (прізвище, підпис) | |"___"_________ 200_ р. | | | |З інформацією 2-го розділу згоден | | | |Прокурор ___________________________________________ | | (прізвище, підпис) | |"___"___________ 200_ р. | --------------------------------------------------------------------------------
Ф. 3 Додаток 5
до п. 6.2.5 Інструкції
про єдиний облік злочинів
Форма 3
СТАТИСТИЧНА КАРТКА ПРО РУХ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ | ------- | |1. _______________________________________________________________ 01 ------- | | (найменування органу внутрішніх справ, податкової міліції або | | прокуратури, який веде розслідування) | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 1. Заповнюється працівником ОВС по веденню
обліково-реєстраційної і статистичної роботи -------------------------------------------------------------------------------- |2. Номер кримінальної справи (1), протоколу (2), --- -----------------| | матеріалу (3) 02--- -----------------| | код рік номер | |3. Картка направлена в ІП "___"_________ 200_ р. 03 ------------| | ------------| |Працівник ОВС ____________________________________ | | (прізвище) (підпис) | | | |4. Дата реєстрації картки в ІП "___"_______ 200_ р. | |(код ОВС, на тер.якого скоєно злочин _________________) 04 ------------| | ------------| |Працівник Інформаційного підрозділу __________________ | | (прізвище, підпис) | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 2. Заповнюється особою, яка провадить розслідування
кримінальної справи -------------------------------------------------------------------------------- |5. Кримінальна справа порушена: прокурором (1), | | у т.ч. при скасуванні ним постанови про відмову в | | порушенні кримінальної справи (2), слідчим: | | прокуратури (3), військової прокуратури (4), органу | | внутрішніх справ (5), БОЗ (6), СБУ (7), податкової | | міліції (8), штатним дізнавачем (9), працівниками: | | КР (10), БЕЗ (11), БОЗ (12), КМСН (13), БНОН (14), ---------------- | | ДАІ (15), дільничними інспекторами (16), податкової 05 ---------------- | | міліції (17), митним органом (18), військовим | | прокурором (19), іншими працівниками дізнання (20), | | за постановою або ухвалою суду (21) | |Дата порушення кримінальної справи, у т.ч. відповідно ст.430 КПК | |"___"______________ 200_ р. | | | |6. Кримінальна справа: передана за підслідністю | | відповідно до ч.2 ст.104 КПК України (1), ст.109 КПК ----------------| | України (2), ст.112 КПК України (3), ст.116 КПК 06 ----------------| | України (4), без зняття з обліку (5),зі зняттям з дата | | обліку (6) -------------------| | 06 -------------------| | N справи (для п. 7,9)| |_____________________________________________________________ | |(вказати орган, в який направлена справа і за яким N ____ код | | ОВС_____ (для ст.ст.112,116 КПК) | |з'єднана зі справою N __________ (7), кількість злочинів у | |справі----- (8), виділена з справи N _________ (9); | | ----- | |"___"___________ 200_ р. | | | |7. Кримінальна справа прийнята до провадження (після | | скасування прокурором постанови про відмову в | | порушенні кримінальної справи, за постановою або | | ухвалою суду, при передачі справи із іншого органу | | та інші): слідчим: прокуратури (1), військової -------------- | | прокуратури (2), органу внутрішніх справ (3), 07 -------------- | | у т.ч. БОЗ (4), СБУ (5), податкової міліції (6), | | штатним дізнавачем (7), іншими працівниками дізнання (8) | | "___"_________ 200_ р. | | | |8. Зупинена: за п.1 ст.206 КПК України (1), -------------- | | номер розшукової справи _____________________________ 08 -------------- | | (прізвище, ім'я, по батькові, об'явленого в розшук) дата | | за п.2 ст.206 КПК України (2) ______________________ -------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові, особи, яка захворіла) 08 -------------------| | за п.3 ст.206 КПК України (3) "___"________ 200_ р. N справи (для п. 1)| | | |9. Поновлено провадження: раніше зупиненої | | за п.1 ст.206 КПК (1), за п.2 ст.206 КПК (2), за п.3 -------------- | | ст.206 КПК (3) "___"_____________ 200_ р. 09 -------------- | | | |10. Продовжено строк розслідування: до 3-х місяців (1); | | від 3-х до 6-ти місяців (2); понад 6-ти міс. до -------------- | | одного року (3); понад один рік (4) 10 -------------- | | Дата, до якої продовжений строк розслідування | | "___"____________ 200_ р. | | | |11. Справу передано для ознайомлення обвинуваченого та ----------- | | його захисника "___"__________ 200_ р. 11 ----------- | | | |12. Рішення по кримінальній справі: прокурором | | затверджено обвинувальний висновок і кримінальна | | справа направлена до суду згідно зі ст.232 КПК (1); | | справа направлена до суду для закриття на підставі | | КПК України: п.4 ст.6 (2); п.8 ст.6 (3); ст.7 (4); | | ст.7-2 (5); ст.8 (6); ст.9 (7); ст.10 (8); | | ст. 11-1 (9) справа направлена до суду відповідно | | ст.430 КПК України (10); ----------------| | закриття на підставі КПК України ст.7-3 (11); ст.6 12 ----------------| | п.1 (12); п.2 (13); п.5 (14); п.6 (15); п.7 (16); | | п.9 (17); п.10 (18); п.11 (19); ст. 11-1 (20); | | ст.100 (21); ст.226 (22) | | Дата прийняття рішення "___"__________ 200_ р. | |13. Прийнято до провадження після повернення справи для | | додаткового розслідування: прокурором (1), | | судом (2), поновлена: раніше закрита (3) -------------- | | "___"____________ 200_ р. 13 -------------- | |14. Рішення по кримінальній справі (матеріалу) прийнято: | | прокурором (1) слідчим: прокуратури (2), військової | | прокуратури (3), органу внутрішніх справ (4), у т.ч. | | БОЗ (5), СБУ (6), податкової міліції (7); штатним | | дізнавачем (8), працівниками: КР (9), БЕЗ (10), | | БОЗ (11), КМСН (12), БНОН (13), ДАІ (14), ----------------| | дільничним інспектором (15), податкової міліції (16), 14 ----------------| | митним органом (17), іншими працівниками дізнання (18) | | "___"____________ 200_ р. ------- | |15. Інші відмітки ________________________________________ 15 ------- | | | |Дата подання картки в прокуратуру | |"___"_____________ 200_ р. | | | |Прізвище, підпис особи, яка провадить розслідування справи | |________________________________ "___"___________ 200_ р. | | (посада, прізвище, підпис) | | | |Достовірність і повноту відомостей перевірив: | | | |Начальник органу внутрішніх справ | |(податкової міліції) _________________________ "___"___________ 200_ р. | | (прізвище, підпис) | | | |З інформацією згоден: | | | |Прокурор _____________________________________ "___"___________ 200_ р. | | (прізвище, підпис) | --------------------------------------------------------------------------------
Ф. 4 Додаток 6
до п. 6.2.6 Інструкції
про єдиний облік злочинів
Форма 4
СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА ЗЛОЧИН, ЗА ВЧИНЕННЯ ЯКОГО
ОСОБІ ПРЕД'ЯВЛЕНО ОБВИНУВАЧЕННЯ
| ------- | |1. _______________________________________________________________ 01 ------- | | (найменування органу внутрішніх справ, податкової міліції або | | прокуратури, який веде розслідування ) --- | |2. Врахувати (1), змінити (2) 02 --- | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 1. Заповнюється працівником ОВС по веденню
обліково-реєстраційної і статистичної роботи -------------------------------------------------------------------------------- |3. Номер кримінальної справи (1), протоколу (2), --- ------------------| | матеріалу (3) 03--- ------------------| | код рік номер | |4. Порядковий номер злочыну в крим. справі N ____________ 04 ----- | | ----- | | | |5. Дата направлення картки в ІП "___"_________ 200_ р. 05 ------------| | ------------| |Працівник ОВС ________________________________________ | | (прізвище, підпис) | | 06 ------------| |6. Дата реєстрації картки в ІП "___"_______ 200_ р. ------------| -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 2. Заповнюється особою, яка провадить розслідування
кримінальної справи або вирішила матеріал -------------------------------------------------------------------------------- |7. Дата порушення кримінальної справи "___"__________ 200_ р. | | ----------------- | |8. Кваліфікація злочину ст.__ ч.__ п.__ зн.__ КК України 08 ----------------- | | злочину --------------- | |9. Кваліфікація злочину ст.__ зн.__ ч.__ п.__ КК України 09 --------------- | | (1960 р.) | | злочину | |10. Змінено пред'явлене обвинувачення на | | ст.__ ч.__ п.__ зн.____ КК України | | --------------- | |11. Дата пред'явлення обвинувачення "___"________ 200_ р. 11 --------------- | | | |12. Злочин загальнокримінальної (1), економічної (2) --- | | спрямованості; податкової міліції (3) 12 --- | | ----- | |13. Кількість осіб, яким пред'явлено обвинувачення 13 ----- | |-------------------------------------------------------------------- | || N |Прізвище | Ім'я |По батькові |Дата народження |Вжиті | | ||п/п | | | |----------------|заходи | | || | | | |день|місяць| рік|(рядок 14)| | ||----+----------+-------+--------------+----+------+----+----------| | ||13.1| | | | | | | | | ||----+----------+-------+--------------+----+------+----+----------| | ||13.2| | | | | | | | | ||----+----------+-------+--------------+----+------+----+----------| | ||13.3| | | | | | | | | ||----+----------+-------+--------------+----+------+----+----------| | ||13.4| | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------- | | (Заповнюється російською мовою) | |13.5 і т.п. (заповнюється на звороті картки) | | | |14. Вжиті запобіжні заходи: взяття під варту (1), | | підписка про невиїзд (2), порука (3), застава (4), ------------- | | інші (5), не застосовувались (6) "__"_________ 200_ р. 14 ------------- | | дата | |15. Рішення по злочину прийнято: прокурором (1), слідчим: | | прокуратури (2), військової прокуратури (3), органів | | внутрішніх справ (4), у т.ч. по розслідуванню | | організованої злочинної діяльності (5), СБУ (6), --- | | податкової міліції (7) 15 --- | | | |Дата подання картки в прокуратуру "___"___________ 200_ р. | | | |Прізвище, підпис особи, яка провадить розслідування | |кримінальної справи | |________________ _______________ _______________ | | посада) (підпис) (прізвище) | -------------------------------------------------------------------------------- РОЗДІЛ 3. Заповнюється начальником органу внутрішніх справ,
податкової міліції -------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | |16. Особа встановлена працівником: (за довідником 1) 16 ---------- | | | |16.1. ПІБ працівника, яким встановлена ----------------------- --- --- | | особа, що вчинила злочин 16.1 ----------------------- --- --- | | ----- | |17. Повідомлення: (за довідником 2) 17 ----- | | | |Достовірність та повноту відомостей перевірив: | | | |Начальник органу внутрішніх справ | |(податкової міліції) __________ ___________________ | | підпис) (прізвище) | | "___"____________ 200_ р. | |Прокурор __________ ___________________ | | підпис) (прізвище) | | "___"____________ 200_ р. | --------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до п. 6.2.7 Інструкції
про єдиний облік злочинів
Форма 6
Начальнику ____________________ МВ, РВ ГУ-УМВС
Начальнику УОІ ГУ-УМВС в ___________________ області
ДОВІДКА ПРО НАСЛІДКИ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ СУДОМ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | К О Р І Н Е Ц Ь ||1. ________________________________________________ ----- | |__________________ || (назва органу, що проводив слідство чи дізнання) 01 ----- | |__________________ ||2. Номер кримінальної справи (1),у т.ч. відповідно до --- ------------------ | |(Прізвище, ім'я, || ст.430 КПК (2) N _____________________ 02 --- ------------------ | |__________________ || код рік номер | |по батькові || ----- | |обвинуваченої і ||3. Порядковий номер особи в кримінальній справі N _______ 03 ----- | |засудженої, ||4. Прізвище _________________ 5. Ім'я ______________ | |виправданої особи ||6. По батькові _______________________ | |або особи, щодо || (обвинуваченої) ------------- | |якої винесена ||7. Дата народження "___"__________ 19__ р. 07 ------------- | |постанова про ||8. Місце народження __________________________________________ | |направлення || (село, місто, район, область) ------------------- | |справи до суду для ||9. Стаття обвинувачення: ст.__ ч.__ п.___ зн.__ КК України 09 ------------------- | |вирішення питання || (вказати статтю з більшою санкцією) стаття ч. пункт зн. | |про звільнення від ||10. Інші статті ________________________________________________ | |кримінальної || _____________________________________________________________ | |відповідальності) || (вказати всі інші ст. КК, за якими пред'явлено обвинувачення) | |Довідка направлена ||11. З них стаття обвинувачення за вчинення злочину в складі | |в: || організованої групи або злочинної організації (стаття з -------------------| |__________________ || більшою санкцією) 11 -------------------| |__________________ || стаття ч. пункт зн.| |"__"______ 200_ р. ||12. Інші статті ________________________________________________ | | || _____________________________________________________________ | |Секретар суду || (вказати всі інші ст. КК, за якими пред'явлено обвинувачення) | |__________________ || за вчинення злочинів у складі організованої групи або | | (підпис) || злочинної організації) | | || | |Примітка ||13. Вид організованого угруповання: організована група (1), ----- | | || злочинна організація (2) 13 ----- | | Довідка за формою 6||14. Вид співучасників організованої групи або злочинної | |додається до|| організації: організатор (1), виконавець (2), ----- | |кримінальної справи|| підбурювач (3), посібник (4) 14 ----- | |на кожного|| ----- | |обвинуваченого або на||15. Назва суду, що розглянув справу _____________________ 15 ----- | |особу, щодо якої|| | |винесена постанова||16. Дата винесення вироку (ухвали, постанови) ------------- | |про направлення|| "___"_____________ 200_ р. 16 ------------- | |справи до суду для|| рік міс.число | |вирішення питання про||17. Дата вступу вироку (ухвали, постанови) в законну ------------- | |звільнення від|| силу "___"___________ 200_ р. 17 ------------- | |кримінальної || рік міс.число | |відповідальності. || | | Органом, що проводив||18. Засуджено за ст.__ ч.__ п.__ зн.__ КК України --------------------- | |досудове слідство чи|| (вказати статтю з більшою санкцією) 18 --------------------- | |дізнання, на|| стаття ч. пункт зн. | |друкарській машинці||19. Інші статті __________________________________________ | |або комп'ютері|| ______________________________________________________ | |заповнюються дані про|| (вказати всі ст. КК, за якими засуджено) | |особу на корінці||20. Вид організованого угруповання: організована група ----- | |довідки та пункти|| (1), злочинна організація (2) 20 ----- | |1-14 довідки. Не||21. Вид співучасників організованої групи або злочинної | |пізніше 5-ти робочих|| організації: організатор (1), виконавець (2) ----- | |днів з дня набрання|| підбурювач (3), посібник (4) 21 ----- | |рішенням суду||22. Засуджено за злочини в складі орг.групи або | |(вироком, постановою,|| злоч.організації --------------------- | |ухвалою) законної|| ст._____ ч._____ п.______ зн._____ КК України 22 --------------------- | |сили чи повернення|| (стаття з більшою санкцією) стаття ч. пункт зн. | |справи після розгляду||23. Інші статті (у складі орг.групи або злоч.організації) | |судом апеляційної|| _____________________________________________________ | |інстанції (касаційної|| (вказати всі ст. КК, за якими засуджено) | |інстанції - у випадку||24. Види основного покарання та його строк: | |винесення вироку|| довічне позбавлення волі (1), позбавлення волі на | |апеляційним судом)|| певний строк ___р. ___м.(2), обмеження волі | |довідка повертається|| на __р.___м. (3), арешт на ___м. (4), виправні роботи | |судом у правоохоронні|| на ___р. ___м. з відрахуванням від заробітку ____ % (5), | |органи за місцем|| громадські роботи на ___годин (6), накладено штраф на | |проведення слідства|| суму _________ грн. (7), інший вид покарання (8) | |для подальшого|| ___________________________________________________ | |направлення до У(В)ОІ|| (вказати який конкретно і на який строк) | |ГУ-УМВС. || --------------------------------------- | | Корінець довідки|| 24 --------------------------------------- | |залишається в|| вид р.р м.м годин. (строк, %, грн.) | |кримінальній справі. ||24.1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням --------- | | Кодується довідка|| і з встановленням іспитового строку на ___р. ___м. 24.1 --------- | |обліковцем МВ, РВ|| р.р. м.м. | |ГУ-УМВС. || ------------ | | ||25. Додаткове покарання ________________________________ 25 ------------ | | || (вказати яке конкретно, на який строк, сума штрафу і т.д.) | | || штраф (1), позбавлення військового спеціального звання, | | || рангу, чину, кваліфікаційного класу (2), позбавлення права | | || обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (3), | | || конфіскація майна (4) | | || --- | | ||26. Від покарання звільнено по амністії (1) _________________ 26 --- | | || _________________________________________________________ | | || (вказати по якій конкретно і від якого покарання) | | ||27. Виправдано за всіма статтями пред'явленого обвинувачення --------------- | | || _________________________________________________________ 27 --------------- | | || (на якій підставі по КПК) ст. ч. п. | | ||28. Справу закрито за всіма статтями пред'явленого --------------- | | || обвинувачення ____________________________________________ 28 --------------- | | || (на якій підставі по КПК) ст. ч. п. | | || --- | | ||29. Виправдано за статтею КК (1) _____________________________ 29 --- | | || --- | | ||30. Справу закрито за статтями КК (1) _________________________ 30 --- | | || | | ||Суддя __________________________________________ | | || (чітко прізвище) (підпис) | | || | | ||31. В журналі МВ, РВ ГУ-УМВС відмічено ------------- | | || "___"____________ 200_ р. 31 ------------- | | || | | ||32. Довідка поступила в У(В)ОІ МВС (ГУ-УМВС) ------------- | | || "___"____________ 200_ р. 32 ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до п. 6.3. Інструкції
про єдиний облік злочинів
ЄДИНИЙ ЖУРНАЛ
обліку злочинів, кримінальних справ і осіб,
які вчинили злочини
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Відомості про зареєстровані злочини |Коли |Дата |Відомості про |Відмітка про|Відомості про | | по |------------------------------------------------------------------------------------------|надійшли до|направлення|злочин, за |зняття |осіб, які вчинили | |порядку|номер та дата| NN |номер та |дата |опис події злочину |кваліфі- |остаточна|міськрай- |документів |вчинення якого|злочину з |злочини | | |порушення |злочину|дата |та час |-------------------------|кація |кваліфі- |лінорганів |первинного |особі |обліку, дата|-------------------| | |кримінальної |в кри- |реєстрації |вчинення|місце і спосіб учинення |злочину |кація |внутрішніх |обліку до |пред'явлено |та |1. Прізвище, ім'я, | | |справи |міналь-|заяви, |злочину |злочину; найбільш |на час |злочину |справ і ким|обліково- |обвинувачення |процесуальні|по батькові, число,| | |(матеріалу), |ній |повідомлення| |характерні особливості |реєстрації| |складені |реєстра- |--------------|підстави |місяць та рік | | |у т.ч. |справі |про злочин у| |та інші суттєві | | |документи |ційних під-|дата |кошторису |народження, місце | | |відповідно до| |книзі обліку| |обставини злочину; | | |первинного |розділів |пред'явлення | |проживання, освіта;| | |ст.430 КПК | |інформації | |прізвище потерпілого | | |обліку |ГУМВС, |обвинувачення | |рід занять, | | |України | |про злочини | |(потерпілих); наслідки | | | |УМВС, |згідно зі | |службове становище,| | | | |та пригоди | |злочину; кількість тих, | | | |УМВСТ |ст.140 КПК | |види економічної | | | | | | |що загинули від злочину; | | | | |України, | |діяльності | | | | | | |якщо нанесені збитки, то | | | | |вказавши: | |(міністерства, | | | | | | |сума матеріальних | | | | |1. ПІБ обвину-| |комітети та інші | | | | | | |збитків на час порушення | | | | |вачених; | |організації), де | | | | | | |кримінальної справи, | | | | |2. Число, | |вчинено злочин; | | | | | | |види економічної | | | | |місяць та рік | |2. Злочин учинено | | | | | | |діяльності (міністерства,| | | | |народження; | |в стані сп'яніння, | | | | | | |комітети та інші | | | | |3. Запобіжні | |в групі; | | | | | | |організації), де | | | | |заходи до | |3. Дані про осіб, | | | | | | |вчинено злочин; ПІБ осіб,| | | | |обвинувачених | |які раніше вчиняли | | | | | | |що вчинили злочин | | | | | | |злочини; | | | | | | | | | | | | | |4. Запобіжні заходи| | | | | | | | | | | | | |до осіб, учинивших | | | | | | | | | | | | | |злочини | |-------+-------------+-------+------------+--------+-------------------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------+-------------+-------+------------+--------+-------------------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+------------+-------------------| |-------+-------------+-------+------------+--------+-------------------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+------------+-------------------| |-------+-------------+-------+------------+--------+-------------------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+------------+-------------------| |-------+-------------+-------+------------+--------+-------------------------+----------+---------+-----------+-----------+--------------+------------+-------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Відомості, які вносяться до |Відомості про рух кримінальних справ |По закінчених |Відомості |Додаткові| |документів первинного обліку |-------------------------------------|кримінальних |про |відмітки | |начальником правоохоронного органу |Коли і ким прийнято рішення по |справах |результати| | |-----------------------------------|кримінальній справі: |------------------|судового | | |1. Сили і засоби, що сприяли |1. про порушення справи, у т.ч. |Сума матеріальних |розгляду | | |розкриттю та попередженню злочину; |відповідно до ст. 430 КПК України; |збитків, їх |справи | | |повідомлення негласного апарату, |2. про передачу справи за |відшкодування. | | | |який сприяв розкриттю злочину; |підслідністю (за територіальністю) |Вилучення майна, | | | |застосування науково-технічних |згідно зі ст. ст. 112, ч.2 ст.104, |готівки, валюти, | | | |засобів і методів, оперативно- |109, 116 КПК України, вказавши |матеріальних | | | |довідкових обліків тощо; |орган, в який направлено справу; |цінностей, | | | | |3. про об'єднання справ згідно зі |дорогоцінних | | | |2. Особа, яка вчинила злочин, |ст. 26 КПК України; |металів і каміння,| | | |перебувала на обліку: |4. про виділення із справи іншої |фальшивих грошей, | | | |оперативному, спеціальному, |справи згідно зі ст. 26 КПК України; |наркотичних | | | |в КМСН, у психоневрологічному, |5. про прийнятті справи до |речовин тощо. | | | |наркологічному диспансерах та ін. |провадження; | | | | | |6. про зупинення справи за однією | | | | | |з трьох підстав, указаних у ст. 206 | | | | | |КПК України (для п. 1 ст. 206 КПК | | | | | |номер розшукової справи); | | | | | |7. про відновлення слідства за | | | | | |раніше зупиненою справою за | | | | | |п.п. 1, 2, 3 ст. 206 КПК України; | | | | | |8. про продовження строку | | | | | |розслідування справи згідно зі | | | | | |ст.ст. 108, 120 КПК України; | | | | | |9. при пред'явленні для | | | | | |ознайомлення матеріалів справи | | | | | |обвинуваченому та його захиснику; | | | | | |10. при направленні до суду та | | | | | |закриття справи згідно зі КПК України| | | | | |11. при поверненні справи на | | | | | |додаткове розслідування; | | | | | |12. про відновлення слідства за | | | | | |раніше закритою справою згідно | | | | | |зі ст. 216 КПК України | | | | |-----------------------------------+-------------------------------------+------------------+----------+---------| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |-----------------------------------+-------------------------------------+------------------+----------+---------| |-----------------------------------+-------------------------------------+------------------+----------+---------| |-----------------------------------+-------------------------------------+------------------+----------+---------| |-----------------------------------+-------------------------------------+------------------+----------+---------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗМІСТ
I. Загальні положення
II. Облік злочинів
III. Правила закріплення інформації про злочини у статистичних
картках (документах первинного обліку), а також реєстрації
і обліку злочинів IV. Облік осіб, які вчинили злочини
V. Облік кримінальних справ
VI. Облік судових рішень у кримінальних справах, направлених
до суду VII. Відображення в державній та відомчій статистичній
звітності показників, пов'язаних з результатами
розслідування і розкриття злочинів VIII. Порядок реєстрації злочинів, кримінальних справ та осіб,
які вчинили злочини IX. Правила складання і подання документів первинного обліку
X. Контроль та нагляд
Додаток 1. Статистична картка на виявлений злочин
(форма 1)
Додаток 2. Статистична картка про наслідки розслідування
злочину (форма 1.1.)
Додаток 3. Статистична картка про результати відшкодування
матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної
діяльності (форма 1.2)
Додаток 4. Статистична картка на особу, яка вчинила злочин
(форма 2)
Додаток 5. Статистична картка про рух кримінальної справи
(форма 3)
Додаток 6. Статистична картка на злочин, за вчинення якого
особі пред'явлено обвинувачення (форма 4)
Додаток 7. Довідка про наслідки розгляду кримінальної
справи судом (форма 6)
Додаток 8. Єдиний журнал обліку злочинів, кримінальних
справ і осіб, які вчинили злочини
* * *
Додаток 2 "Інструкція про заповнення та подання документів
первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху
кримінальних справ" див. ( va020900-02 )вгору