Про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому адміністративному суді України
Вищий адміністративний суд; Наказ, Положення, Форма [...] від 18.07.201116
Документ v0016760-11, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2011

                                                          
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Н А К А З
18.07.2011 N 16

Про забезпечення доступу до публічної інформації
у Вищому адміністративному суді України

З метою створення організаційно-правових умов для реалізації
положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"
( 2939-17 ) у Вищому адміністративному суді України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної
інформації у Вищому адміністративному суді України, що додається.
2. Визначити підрозділом з питань організації доступу
до публічної інформації Вищого адміністративного суду України
(далі - Підрозділ організації доступу) відділ забезпечення роботи
Голови і заступників Голови суду Апарату Вищого адміністративного
суду України.
3. Керівнику апарату Вищого адміністративного суду України
невідкладно вирішити питання щодо: - внесення змін до положень про структурні підрозділи Апарату
Вищого адміністративного суду України, посадові інструкції; - внесення змін до нормативних актів з питань документообігу,
у тому числі стосовно документів, що містять інформацію з
обмеженим доступом, а також функціонування електронних баз даних; - оприлюднення на веб-сайті Вищого адміністративного суду
України інформації щодо реалізації положень статті 15 Закону
( 2939-17 ), зокрема: основних функцій структурних підрозділів; вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення
вакантних посад; переліку та умов надання послуг, форм і зразків документів,
необхідних для надання послуг, правил їх оформлення; системи обліку, видів інформації, якою володіє суб'єкт
владних повноважень.
4. Прес-службі забезпечити створення та підтримку
в актуальному стані розділу офіційного веб-сайту Вищого
адміністративного суду України "Доступ до публічної інформації"
відповідно до Закону ( 2939-17 ).
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Пасенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищого
адміністративного
суду України
18.07.2011 N 16

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Вищому адміністративному суді України

Розділ I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної
інформації у Вищому адміністративному суді України (далі - Суд). Термін "публічна інформація" в цьому Положенні вживається
в значенні, визначеному Законом України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ).
1.2. Правове регулювання відносин, пов'язаних
із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється
відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації"
( 2939-17 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ).
1.3. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації
отриманої або створеної під час здійснення судочинства Судом, під
час виконання судових рішень, а також на відносини у сфері
звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.
1.4. Самостійні структурні підрозділи Апарату Суду
забезпечують виконання Судом обов'язку із оприлюднення публічної
інформації, одержаної чи створеної у межах їх компетенції,
та взаємодіють із Підрозділом організації доступу з метою
забезпечення виконання Судом обов'язку із надання доступу
до публічної інформації за відповідними напрямками.
Розділ II. Забезпечення доступу
до публічної інформації про діяльність Суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду
забезпечується шляхом: 1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової
інформації; 2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті
Суду в мережі Інтернет; 3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах
у приміщенні Суду; 4) надання інформації за запитами про публічну інформацію; 5) опублікування публічної інформації у журналах "Вісник
Вищого адміністративного суду України" та "Адміністративне
судочинство. Судова практика в адміністративних справах".
2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній
та письмовій формах та у вигляді документованої інформації, в тому
числі у електронному вигляді. Інформацією про діяльність Суду є інформація про: * місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку,
адресу офіційного веб-сайту та адресу електронної пошти для
направлення електронних запитів на інформацію; * прізвище, ім'я та по батькові, контактний номер телефону
або іншого засобу зв'язку, Голови та його заступників, а також
керівників структурних підрозділів, основні функції структурних
підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать
до інформації з обмеженим доступом; * розклад роботи та графік прийому громадян; * вакансії, порядок та умови проходження конкурсу
на заміщення вакантних посад; * перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів,
необхідних для надання послуг, правила їх оформлення; * порядок складання, подання запиту на інформацію до Суду; * систему обліку, види інформації, якою володіє Суд; * банківські реквізити для сплати державного мита (судового
збору).
2.3. Публічна інформація надається в усній формі фізичним,
юридичним особам, об'єднанням громадян під час особистого прийому.
Вказана інформація також надається по телефону структурними
підрозділами або уповноваженими посадовими особами. У випадку якщо форма надання публічної інформації
законодавством не передбачена, копія з такої інформації надається
у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості
надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація
надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді
або в іншій формі.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду
обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації
з обмеженим доступом.
2.5. Не належать до публічної інформації: * інформація, яка на день надходження запиту не відображена
та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях
і її відображення та документування не передбачено чинним
законодавством; * внутрішньо-організаційна інформація, в т.ч. внутривідомча
службова кореспонденція, доповідні та службові записки,
рекомендації, проекти будь-яких документів тощо; * інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.
2.6. Інформацією з обмеженим доступом у Вищому
адміністративному суді України є: 1) конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних
повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку
за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов; 2) таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується
відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ
до публічної інформації" ( 2939-17 ), розголошення якої може
завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається
інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю,
таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю; 3) службова інформація - інформація, що міститься
в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування"
або інша інформація віднесена згідно із законом до службової
інформації.
2.7. Особами, відповідальними за підготовку матеріалів за
запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних
підрозділів апарату Суду (або осіб, які їх заміщають) в межах
своєї компетенції.
2.8. Підготовку проекту відповіді на запит про отримання
публічної інформації щодо діяльності Суду забезпечує Підрозділ
організації доступу на основі матеріалів, наданих: * щодо інформації з автоматизованої системи діловодства Суду,
документів, що зберігаються в архіві Суду - начальником управління
документального забезпечення та контролю; * щодо інформації стосовно діяльності Пленуму Суду,
Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді
України - начальником управління організаційно-методичної роботи; * про день, час і місце розгляду судових справ: - в усній формі (за телефоном) - начальником відділу
по роботі зі зверненнями громадян; - в письмовій формі (за письмовими запитами) - начальниками
відділів забезпечення судових палат; * про доступ до судових засідань у Суді - начальниками
відділів забезпечення судових палат; * про прийом громадян у Суді - начальниками відділу по роботі
зі зверненнями громадян; * про доходи державних службовців першої або другої категорії
апарату Суду і членів їх сімей, інші відомості з урахуванням вимог
законодавства про захист персональних даних; про вакансії, порядок
та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад -
начальником управління кадрів та підвищення кваліфікації та/або
начальник фінансово-економічного управління, відповідно (посадова
особа, інформація про яку надається, завчасно повідомляється про
інформацію, що буде надана запитувачу і про адресата (запитувача)
інформації (П.І.Б., адреса проживання запитувача, мета збору
інформації про особу); * про бюджет за бюджетними програмами за кодами економічної
класифікації видатків бюджету; про виконання результативних
показників, що характеризують виконання бюджетної програми -
начальником фінансово-економічного управління; * про нормативно-правові засади діяльності Суду; висновки на
проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи
та діяльності Суду; відомості з бібліотечного фонду Суду -
начальником правового управління; * відомості з музейного фонду Суду - науковим консультантом
відділу забезпечення роботи Голови та заступників Голови суду; * про статистичні дані щодо здійснення адміністративного
судочинства Судом, що відображені у звітах, матеріали аналізів та
узагальнень судової практики Суду - начальником управління
узагальнення судової практики та судової статистики; * про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання,
експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків,
обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які
проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці,
надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань,
забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну
безпеку; організацію медичного обслуговування суддів
та працівників апарату - начальником господарського управління; * про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних
Суду - начальником управління інформаційних технологій; * про порядок акредитації представників засобів масової
інформації, наповнення інформацією веб-сайту Суду - керівником
прес-служби;
2.9. Надання публічної інформації здійснюється за підписом
Голови суду, його заступників або керівника Апарату суду або
особи, яка його заміщує, відповідно до компетенції, визначеної
Законом України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ).
Розділ III. Надання публічної інформації
про діяльність Суду
3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової
інформації забезпечується прес-службою Суду відповідно
до законодавства України. Порядок взаємодії Суду з представниками
засобів масової інформації визначено у додатку 1 до цього
Положення.
3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема,
підлягають: 1) інформація про діяльність Суду: * місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку,
адресу офіційного веб-сайту та адресу електронної пошти для
направлення електронних запитів на інформацію; * прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів
зв'язку, адреси електронної пошти Голови та його заступників,
а також керівників структурних підрозділів, основні функції
структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать
до інформації з обмеженим доступом; * розклад роботи та графік прийому громадян; * вакансії, порядок та умови проходження конкурсу
на заміщення вакантних посад; * порядок звернення до Суду учасників судового процесу; 2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду; 3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду; 4) аналізи судової статистики та узагальнення судової
практики; 5) постанови Пленуму Суду; 6) інформація про порядок складання та подання запиту
на інформацію; 7) інформація про систему обліку, види інформації,
що знаходяться у володінні Суду; 8) банківські реквізити для сплати державного мита (судового
збору); 9) інші відомості про діяльність Суду, які можуть бути
віднесені до публічної інформації.
3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі
судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових
рішень" ( 3262-15 ) з урахуванням положень Інструкції про порядок
взаємодії працівників апарату Вищого адміністративного суду
України при збиранні, обробці та надсиланні електронних копій
судових рішень для їх внесення до Єдиного державного реєстру
судових рішень. Окремі з них також публікуються у журналах "Вісник
Вищого адміністративного суду України" та "Адміністративне
судочинство. Судова практика в адміністративних справах".
3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується
інформація: 1) пов'язана з розглядом справ у Суді; 2) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому
громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян,
з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду; 3) відомості про дату, час, місце проведення судового
засідання у справах, призначених до розгляду в Суді; 4) банківські реквізити для сплати державного мита (судового
збору); 5) інші відомості, необхідні для оперативного інформування
запитувачів інформації про діяльність Суду.
3.5. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.5, до
приміщення Суду і зали судових засідань регулюється Інструкцією
про забезпечення державної охорони адміністративних будинків
Вищого адміністративного суду України та порядок допуску на
об'єкти охорони і Порядком організації пропускного режиму у Вищому
адміністративному суді України.
3.6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів
на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення
відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати
у кабінеті здачі поштової кореспонденції та/або на офіційному
веб-сайті Суду (додатки 1 - 3 до Положення). У разі якщо з поважних причин (інвалідність, явні обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит
самостійно, допомогу в оформленні запиту надає відповідальна особа
підрозділу зі звернення громадян, яка зазначає в запиті своє ім'я,
контактний телефон, та надає копію запиту особі, що його подала. Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його
заповнення (додаток 4 до Положення).
Розділ IV. Порядок реєстрації
та опрацювання запитів на інформацію
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду,
приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в управлінні
документального забезпечення та контролю відповідно до Інструкції
з діловодства Вищого адміністративного суду України з урахуванням
вимог цього Положення.
4.2. Запити на інформацію реєструються в автоматизованій
системі діловодства Суду.
4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції
управління документального забезпечення та контролю Суду
виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх для
накладення резолюції Голові Суду чи його заступнику, керівнику
апарату Суду відповідно до компетенції, визначеної Законом України
"Про судоустрій та статус суддів" ( 2453-17 ).
4.4. У випадках коли запит містить прохання надати
інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду,
відповідальними за надання відповідей на запит визначаються
керівник Підрозділу організації доступу та керівники структурних
підрозділів згідно з напрямами їхньої діяльності. Відповідальним за надання відповіді на такий запит є керівник
Підрозділу організації доступу. Керівники інших структурних
підрозділів, визначені у резолюції як співвиконавці, зобов'язані
не пізніше двох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати
до Підрозділу організації доступу відповідні документи,
інформацію, пояснення. У разі необхідності відповідальна
за підготовку публічної інформації особа має право самостійно
встановити виконавців відповідно до напрямків діяльності
структурних підрозділів.
4.5. Після реєстрації запит невідкладно передається на
ознайомлення Голові суду, його заступнику або керівнику апарату
суду і в той же день з відповідною резолюцією передається
керівнику Підрозділу організації доступу (або особі, яка його
заміщує) та співвиконавцям.
4.6. Запити у вигляді електронного документу з відповідним
електронним підписом запитувача, що надійшли на визначену
електронну адресу суду реєструються та опрацьовуються
уповноваженим працівником управління документального забезпечення
в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу,
вказану запитувачем інформації у вигляді електронного документа
або в іншій формі. Паперові копії листування за електронними запитами на
інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для
зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.
Електронний запит, що не містить електронного підпису та адреси
запитувача вважаються анонімними і відповідь на них не підлягають
задоволенню.
4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись
не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту Судом. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи і загрожують безпеці
громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня
отримання запиту.
4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних керівник Підрозділу організації доступу, може продовжити
строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку
він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти
робочих днів з дня отримання запиту.
4.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну
інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не
відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не
відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику
окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що
запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
Розділ V. Порядок надання інформації
про діяльність Суду
5.1. Відповідь на запит готується керівником Підрозділу
організації доступу та підписується Головою Суду, його заступником
або керівником апарату Суду відповідно до визначеної компетенції.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію
або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на
запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи,
яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді
на запит.
5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду
належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит
вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта,
відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений.
У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації
з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною,
надається запитувана інформація, за винятком інформації
з обмеженим доступом. Відповідь на такий запит підлягає обов'язковому погодженню
з спеціалістом відповідальним за режимно-секретну та мобілізаційну
роботу.
5.4. Відповіді на запити підлягають обов'язковій реєстрації
в Суді.
5.5. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок,
запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх
копіювання та друк. Керівник Підрозділу організації доступу, не
пізніше п'яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє
про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат,
пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів
і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації
здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження
оплати вартості фактичних витрат. Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та
порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про
порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк
документів, які надаються запитувачам інформації.
5.6. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких
випадках: 1) якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його
компетенції передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо
якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ), відповідно до якої запит на інформацію
має містити: * ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; * загальний опис інформації або вид, назву, реквізити
чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу
це відомо; * підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні
витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана
інформація надається після сплати цих витрат.
5.7. Відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання
інформації Апарату Суду забезпечує: - надання консультацій під час оформлення запиту, якщо особа
складає його у Суді; - оформлення запиту на інформацію, якщо особа з поважних
причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може це
зробити самостійно. - інформування Підрозділу організації доступу про наміри
запитувача реалізувати право на роботу з документами,
їх фотографування, копіювання, сканування, записування на будь-які
носії інформації тощо.
Розділ VI. Відповідальність за порушення законодавства
про доступ до публічної інформації у Суді
6.1. Відповідальність за порушення у сфері доступу
до публічної інформації визначається відповідно до чинного
законодавства України.
Додатки: Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб
в письмовому виді Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб
в письмовому виді Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань
громадян в письмовому виді Інструкція щодо заповнення електронного запиту на інформацію

Додаток 1
до Положення
про забезпечення доступу
до публічної інформації
у Вищому адміністративному
суді України,
затвердженого наказом
Вищого адміністративного
суду України
18.07.2011 N 16

Форма для подання інформаційного запиту
від фізичних осіб в письмовому виді.

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

------------------------------------------------------------------ |Розпорядник інформації Апарат Вищого адміністративного | | суду України | | | |Кому Керівнику апарату Вищого адміністративного | | суду України Которобаю С.В. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |П.І.Б. запитувача | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Вид, назва, | | |реквізити чи зміст | | |документа, до якого | | |Ви б хотіли отримати| | |доступ | | |--------------------+-------------------------------------------| |або | | |--------------------+-------------------------------------------| |Я б хотів отримати |/загальний опис інформації/ | |доступ до інформації| | |про ... | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. | |Відповідь надати: | |----------------------------------------------------------------| |Поштою |/вказати поштову адресу/ | |--------------------+-------------------------------------------| |Факсом |/вказати номер факсу/ | |--------------------+-------------------------------------------| |Електронною поштою |/вказати E-mail/ | |--------------------+-------------------------------------------| |В усній формі |/вказати номер телефону/ | ------------------------------------------------------------------
/Підкреслити обрану категорію/
------------------------------------------------------------------ |Контактний телефон | | |--------------------+-------------------------------------------| |Дата запиту, підпис | | ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Додаток 2
до Положення
про забезпечення доступу
до публічної інформації
у Вищому адміністративному
суді України,
затвердженого наказом
Вищого адміністративного
суду України
18.07.2011 N 16

Форма для подання інформаційного запиту
від юридичних осіб в письмовому виді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

------------------------------------------------------------------ |Розпорядник інформації Апарат Вищого адміністративного | | суду України | | | |Кому Керівнику апарату Вищого адміністративного | | суду України Которобаю С.В. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Організація, | | |юридична особа | | |--------------------+-------------------------------------------| |П.І.Б. повноважного | | |представника | | |запитувача, посада | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Вид, назва, | | |реквізити чи зміст | | |документа, до якого | | |Ви б хотіли отримати| | |доступ | | |--------------------+-------------------------------------------| |або | | |--------------------+-------------------------------------------| |Я б хотів отримати |/загальний опис інформації/ | |доступ до інформації| | |про ... | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. | |Відповідь надати: | |----------------------------------------------------------------| |Поштою |/вказати поштову адресу/ | |--------------------+-------------------------------------------| |Факсом |/вказати номер факсу/ | |--------------------+-------------------------------------------| |Електронною поштою |/вказати E-mail/ | |--------------------+-------------------------------------------| |В усній формі |/вказати номер телефону/ | ------------------------------------------------------------------
/Підкреслити обрану категорію/
------------------------------------------------------------------ |Контактний телефон | | |--------------------+-------------------------------------------| |Дата запиту, підпис | | ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищого
адміністративного
суду України
18.07.2011 N 16

Форма для подання інформаційного запиту
від об'єднань громадян в письмовому виді.

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

------------------------------------------------------------------ |Розпорядник інформації Апарат Вищого адміністративного | | суду України | | | |Кому Керівнику апарату Вищого адміністративного | | суду України Которобаю С.В. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Організація | | |--------------------+-------------------------------------------| |П.І.Б. повноважного | | |представника | | |запитувача, посада | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Вид, назва, | | |реквізити чи зміст | | |документа, до якого | | |Ви б хотіли отримати| | |доступ | | |--------------------+-------------------------------------------| |або | | |--------------------+-------------------------------------------| |Я б хотів отримати |/загальний опис інформації/ | |доступ до інформації| | |про ... | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. | |Відповідь надати: | |----------------------------------------------------------------| |Поштою |/вказати поштову адресу/ | |--------------------+-------------------------------------------| |Факсом |/вказати номер факсу/ | |--------------------+-------------------------------------------| |Електронною поштою |/вказати E-mail/ | |--------------------+-------------------------------------------| |В усній формі |/вказати номер телефону/ | ------------------------------------------------------------------
/Підкреслити обрану категорію/
------------------------------------------------------------------ |Контактний телефон | | |--------------------+-------------------------------------------| |Дата запиту, підпис | | ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищого
адміністративного
суду України
18.07.2011 N 16

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію

Текст електронного запиту має бути підписаний електронним
підписом запитувача. Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не
перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених
файлів. Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов'язковому
заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або
незаповненими полями у Вищому адміністративному суді України не
розглядається. Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним
законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять
більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші
вкладення, можуть бути направлені до Вищому адміністративному суді
України поштовим зв'язком або через скриньку приймальні
Вищого адміністративного суду України (01029, м. Київ,
вул. Московська, 8, корпус 5). Відповідь на електронний запит направляється на адресу
електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені
законодавством.вгору