Про Довідник з підготовки матеріалів, що направляються на судову експертизу арбітражними судами
Вищий арбітражний суд, Мін'юст України; Наказ, Довідник, Перелік від 14.07.199811/40/5
Документ v0011800-98, поточна редакція — Прийняття від 14.07.1998

                                                          
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 11/40/5 від 14.07.98

Про Довідник з підготовки матеріалів, що направляються на
судову експертизу арбітражними судами

З метою покращання інформованості суддів арбітражних судів
про сучасні можливості судової експертизи як одного із засобів
доказу обставин, встановлення яких потребує наукових, технічних
або спеціальних знань у розгляді справ у господарських спорах, а
також скорочення часу, що витрачається суддями на призначення
судових експертиз, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Довідник з підготовки матеріалів, що
направляються на судову експертизу (довідник з додатками на 32
аркушах додається
). 2. Директору науково-дослідного центру Вищого арбітражного
суду України (Драган В.Г.) забезпечити тематичне вивчення на
курсах підвищення кваліфікації суддів арбітражних судів
законодавства про судову експертизу та її сучасних можливостей. 3. Головам арбітражних судів України та директорам
Київського, Харківського, Одеського, Львівського, Донецького
науково-дослідних інститутів судових експертиз Мін'юсту України
організувати із суддями арбітражних судів відповідно до зон
обслуговування інститутів методичні заняття з питання підготовки
для проведення судових експертиз. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на
організаційно-кадрове управління Вищого арбітражного суду України
(Карабань В.Я.) та управління експертного забезпечення правосуддя
Мін'юсту України (Головченко Л.М.)
Затверджено
наказом Вищого арбітражного суду
України, Міністерства юстиції
України
від 14 липня 1998 р. N 11/40/5
Довідник
з підготовки матеріалів, що направляються на
судову експертизу арбітражними судами
Передмова
У провадженні справ із господарських спорів як один із
засобів доказування обставин, встановлення котрих потребує
наукових, технічних або інших спеціальних знань, певну роль
відіграє судова експертиза. На жаль, в процесі розгляду справ в
арбітражних судах експертизи призначаються значно рідше, ніж у
цьому виникає реальна необхідність. Даний Довідник покликаний заповнити цю прогалину. У ньому
наведено відомості про сутність, завдання і види судових
експертиз, вимоги до матеріалів, що направляються на дослідження у
зв'язку з призначенням експертизи, інший довідковий матеріал,
необхідний для скорочення часу на оформлення експертизи. Найчастіше арбітражними судами призначаються такі експертні
дослідження: товарознавчі, будівельно-технічні, економічні,
трасологічні, інженерно-технічні, автотоварознавчі тощо (додаток N
1). Порядок призначення судових експертиз (далі - експертиза),
обов'язки, права та відповідальність судового експерта (далі -
експерт), організація проведення експертиз та оформлення їх
результатів визначаються Законом України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) від 25 лютого 1994 p., Арбітражно-процесуальним
кодексом України ( 1798-12 ) (далі - АПК). Експертиза може бути призначена як за клопотанням осіб, які
беруть участь у справі, так і з ініціативи самого суду в будь-якій
стадії процесу до прийняття рішення зі спору (стаття 41 АПК
( 1798-12 ). Особи, які беруть участь у справі, можуть
запропонувати арбітражному суду установу або експерта для
проведення експертизи. Арбітражний суд враховує ці пропозиції, але
питання про призначення експерта вирішує самостійно. Слід зазначити, що аудиторський висновок, обов'язковий для
порушення провадження у справі про банкрутство, не є висновком
експертизи. Вона може бути призначена тільки судом і тільки після
порушення провадження у справі. Призначення експертизи в арбітражному судочинстві
допускається після порушення справи як під час судового розгляду,
так і в процесі підготовки до нього, в тому числі на стадії
перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду.
Процесуальною підставою для проведення експертизи є ухвала суду
(стаття 31 АПК ( 1798-12 ). Експертиза проводиться після надання
судом, який призначив експертизу, експертній установі відповідних
матеріалів, а саме: - ухвали про призначення експертизи; - об'єктів дослідження (у необхідних випадках із зразками для
порівняльного дослідження). Якщо в матеріалах справи є дані про особливості виявлення,
вилучення, зберігання об'єкта експертного дослідження або про інші
обставини, що могли вплинути на формування його ідентифікаційних
ознак, про ці обставини слід повідомити експерта, вказавши це в
ухвалі про призначення експертизи. У виняткових випадках, коли
об'єкт дослідження в натурі не може бути представлений експертові,
експертиза може проводитися по фотознімках, описаннях і т. п.
матеріалах, доданих до справи у встановленому порядку. В ухвалі про призначення експертизи зазначаються: місце і
дата її винесення; назва суду, який виніс ухвалу; назва справи і
її номер; обставини справи, які стосуються експертизи; підстави
призначення експертизи; прізвище експерта або назва установи,
експертам якої доручається проведення експертизи; питання,
поставлені експертові; перелік об'єктів, що підлягають дослідженню
або порівняльних матеріалів, а також матеріалів, направлених
експертові для ознайомлення, або посилання на такі переліки, які є
в матеріалах справи; інші матеріали, які мають значення для
проведення експертизи. Питання, що ставляться перед експертом,
мають бути чітко сформульовані і розташовані у певній
послідовності, наприклад, за об'єктами дослідження. Вони не
повинні виходити за межі компетенції експертів. Неприпустимо ставити перед експертом правові питання,
вирішення котрих віднесено законом до компетенції суду (зокрема,
про відповідність окремих актів законодавству, про правову оцінку
дій сторін тощо). Арбітражний суд може у разі неповноти або неясності
експертного висновку призначити додаткову експертизу, а з метою
усунення сумнівів у обгрунтованості висновку експерта - повторну
експертизу. У випадку призначення додаткової або повторної
експертизи, крім матеріалів, зазначених вище, до експертної
установи (експерта) надсилаються акти попередніх експертиз з усіма
додатками (фотознімками, експериментальними матеріалами тощо), а
також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які
були зібрані особою або органом, котрі призначили її, після дачі
первинного висновку. В ухвалі про призначення додаткової або
повторної експертизи зазначаються мотиви та підстави їх
призначення. В ухвалі про призначення комплексної експертизи зазначається
її назва та установа (установи), експертам якої (яких) доручено її
проведення, а у випадках участі в її проведенні особи, яка не є
співробітником експертної установи, - його прізвище. У випадках
коли проведення комплексної експертизи доручено експертам
декількох установ, в ухвалі про її призначення зазначається, яка з
них є провідною, тобто яка з них здійснює організацію проведення
експертизи, зокрема, координацію роботи експертів і зв'язок з
особою або органом, які призначили експертизу. Якщо проведення
комплексної експертизи доручено співробітникам експертної установи
та особі, яка не є працівником цієї установи, провідною
призначається експертна установа. Ухвала про призначення
комплексної експертизи направляється в кожну з
установ-співвиконавців, а також особі, яка не є працівником
експертної установи. Об'єкти дослідження і матеріали справи
направляються провідній установі. Якщо в ухвалі провідну установу
не визначено, вона визначається за згодою між керівниками установ,
а якщо між ними виникне суперечка - то особою чи органом, які
призначили комплексну експертизу. Згідно зі статтею 79 АПК ( 1798-12 ) на час проведення
експертизи провадження у справі зупиняється і поновлюється після
її завершення. Проведення експертизи може бути доручено компетентним
організаціям чи безпосередньо спеціалістам (стаття 41 АПК
( 1798-12 ). Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) судово-експертна діяльність здійснюється
державними спеціалізованими установами Міністерства юстиції
України і Міністерства охорони здоров'я України та відомчими
експертними службами Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства оборони України, Служби безпеки України. За загальним правилом, експертизи мають призначатися у
відповідності із зоною, яку обслуговує певна експертна установа
згідно з дислокацією науково-дослідних інститутів судових
експертиз Міністерства юстиції України (додаток N 2). За наявності обставин, що обумовлюють неможливість або
недоцільність проведення експертизи в установі за зоною
обслуговування, суд, який призначає експертизу, вказавши
відповідні мотиви, може доручити її виконання експертам іншої
установи. Судово-експертна діяльність може здійснюватися, згідно з цією
статтею зазначеного Закону ( 4038-12 ), також на підприємницьких
засадах на підставі спеціального дозволу (ліцензії) (додаток N 3). Останніми за пріоритетом у проведенні судових експертиз Закон
України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ) визначає громадян, які
мають необхідні знання для дачі висновку з досліджуваних питань,
але не мають кваліфікації судового експерта. Суд може доручити їм
проведення експертизи за разовими договорами, але оцінка
компетентності фахівців у таких випадках повністю покладається на
суд. У договорі повинно бути вказано строки виконання експертизи,
розмір винагороди експерту та порядок її виплати. Суд зобов'язаний пересвідчитись у повноваженнях спеціаліста
підприємницької структури чи приватної особи шляхом ознайомлення з
ліцензією та свідоцтвом про присвоєння спеціалісту (особі)
кваліфікації судового експерта з правом проведення судових
експертиз за вказаною в ліцензії спеціальністю. При цьому
необхідно враховувати, що дія ліцензії, виданої у відповідності із
статтею 7 Закону України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ),
Мін'юстом обмежується трьома, а Мінохорони здоров'я - п'ятьма
роками. Ліцензія та сертифікат на аудиторську діяльність не мають
відношення до судовоекспертної діяльності і не дають права на
проведення судових експертиз. Права та обов'язки експерта передбачені статтею 31 АПК
( 1798-12 ). Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) експерт повинен попереджатися про
кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених
на нього обов'язків або за дачу завідомо неправдивого висновку. В
ухвалі про призначення експертизи робиться такий запис:
"Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями
178 та 179 Кримінального кодексу України ( 2002-05 ) та направити
йому копію ухвали". Особа набуває права та несе обов'язки експерта після
оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та
попередження про відповідальність. Невиконання зазначених вимог
робить неможливим використання висновку експерта як доказу в
справі. Розмір витрат, що підлягають сплаті за проведення експертизи,
визначає арбітражний суд, що призначає експертизу залежно від
кваліфікації експерта, складності та обсягу виконаної роботи
(стаття 48 АПК ( 1798-12 ). Згідно з пунктом 5 Інструкції про
порядок і розмір відшкодування витрат та виплати винагороди
особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких
перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати
державним науково-дослідним установам судової експертизи за
виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня
1996 р. N 710 ( 710-96-п ), критеріями для визначення розміру
оплати є кваліфікація експерта і складність завдання.
Розділ I. Почеркознавча експертиза
1. Основним завданням почеркознавчої експертизи є
ідентифікація виконавця рукописних тексту, цифрових записів (далі
- рукопису) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі
неідентифікаційні завдання (встановлення факту виконання рукопису
в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, з
наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, статі виконавця, а
також належності його до певної групи за віком). Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи виконано рукопис певною особою? - Чи виконані декілька рукописів однією особою? - Чи не виконаний рукопис спотвореним почерком? - Чи не виконаний рукопис в незвичних умовах? - Чи не знаходилась особа, яка виконала рукопис, в
незвичайному стані? - Чи не володіє особа, яка виконала рукопис, навичками
писання спеціальними шрифтами або лівою рукою? (Аналогічні питання можуть вирішуватись і щодо виконавців
підписів)
- Особою якої статі виконано рукопис? - До якої групи за віком відноситься виконавець рукопису? 2. Для проведення досліджень суддя повинен надати експертові
вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку
(підписів, цифрових записів) особи, яка ідентифікується.* ____________
* Вільними зразками є рукописи і підписи особи, яка
ідентифікується, виконані до порушення справи і не пов'язані з
нею; умовно-вільними - зразки, які виконані у зв'язку з цією
справою, але не для експертизи, експериментальними - виконані за
завданням судді спеціально для даної експертизи.
3. Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до
матеріалів справи суддя повинен пред'явити їх особі, яка
ідентифікується, а потім позначити кожний зразок, тобто вказати,
що це вільний (умовно-вільний) зразок почерку (підпису) певної
особи (вказати її прізвище, ім'я, по батькові) та засвідчити це
своїм підписом. 4. Вільні зразки, за можливості, повинні відповідати
рукопису, який досліджується, за часом виконання (бажано в межах
одного року), виду паперу та знаряддя письма (олівець, ручка
тощо), формі документа (накладні, відомості і т. ін.), його змісту
та цільовому призначенню. Якщо рукопис, що досліджується, виконано друкованими літерами
або спеціальним шрифтом, слід, за можливості, надати вільні зразки
аналогічного характеру. 5. Відбирати експериментальні зразки почерку необхідно у два
етапи. На першому - особа, яка ідентифікується, виконує текст на
тему, пов'язану з розглядом справи, в звичних умовах (сидячи за
столом, звичним знаряддям письма, при нормальному освітленні). На
другому етапі зразки відбираються під диктовку тексту рукопису, що
досліджується, або спеціально складеного тексту, який містить
фрази, слова і цифри, взяті з рукопису, що досліджується. На цьому
етапі зразки відбираються в умовах, аналогічних тим, в яких
виконувався рукопис, що досліджується, тобто в тій самій позі
(лежачи, стоячи і т. п.), таким же знаряддям письма та на папері
того ж виду за розміром, лініюванням, характером поверхні тощо),
що і документ, який досліджується. Якщо буде помічено, що той, хто
пише, намагається змінити свій почерк, темп диктування слід
прискорити. 6. У випадках коли тексти, що досліджуються, а особливо
підписи, виконувались на бланках (касові ордери, квитанції,
поштові перекази, платіжні відомості і т. п.), експериментальні
зразки слід відбирати на таких же бланках. 7. Якщо розташування підпису, що досліджується, не
визначається характером документа, експериментальні зразки
відбираються на окремих аркушах як лінійованого, так і
нелінійованого паперу. 8. Якщо рукопис, що досліджується, виконано "друкованими"
літерами і цифрами або спеціальним шрифтом (креслярським,
бібліотечним та ін.), експериментальні зразки на другому етапі
(див. п. 5) також повинні бути виконані "друкованими" літерами і
цифрами або відповідним шрифтом. Переписування з документа, що досліджується, або з
машинописного (друкарського) тексту не допускається. 9. Якщо є підстави припускати, що виконавець досліджуваного
рукопису намагався змінити свій почерк (писав лівою рукою, іншим
нахилом і т. д.), додатково відбираються зразки, виконані таким же
чином, тобто лівою рукою, з певним нахилом і т. д. 10. Експериментальні зразки посвідчуються суддею. У
посвідчуваному надпису зазначається прізвище, ім'я та по батькові
виконавця, а також особливості зразка (написані лівою рукою,
спеціальним шрифтом і т. д.). 11. Якщо досліджується текст, вільні та експериментальні
зразки надаються у вигляді текстів, а для дослідження підписів та
цифрових записів - як у вигляді текстів, так і відповідно підписів
та цифрових записів. 12. Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або
цифрового письма бажано представляти не менше ніж на 5 аркушах.
Чим коротший досліджуваний текст, тим більше необхідно зразків.
Вільні зразки підпису представляються по можливості не менш ніж на
10 документах, експериментальні - в кількості не менше 20
підписів. 13. Якщо необхідно встановити, чи не виконаний підпис від
імені певної особи іншою особою, подаються зразки підписів обох
осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки
почерку передбачуваного виконавця не менше, ніж на 5 аркушах, у
вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої
виконано підпис. 14. У разі вилучення вільних зразків підписів особи, від
імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати
документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що
досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах,
аналогічних досліджуваному. У випадку відібрання експериментальних зразків підпису особи,
від імені якої виконано підпис, слід запропонувати їй розписатися
всіма застосовуваними нею варіантами. Якщо з певних причин виконати будь-які вимоги, що стосуються
зразків, не було можливості, про це слід вказати в ухвалі про
призначення експертизи. 15. Якщо необхідно дослідити велику кількість підписів, їх
доцільно розділити на групи (за особами, від імені яких виконано
підписи, епізодами справи, видами документів тощо) і для кожної
групи призначити окрему експертизу. Для більш доцільного вирішення питань, пов'язаних з
призначенням багатооб'єктних експертиз підписів, слід попередньо
проконсультуватися з експертом. 16. В ухвалі про призначення експертизи слід указати на
встановлені судом особливі обставини виконання рукопису, які могли
викликати змінення ознак почерку (незвична поза або незвичайний
стан виконавця, виконання рукопису в умовах низької температури
тощо). Якщо є дані, що виконавцем є людина, у якої порушена
координація рухів, про це також слід повідомити експерта. У
випадках виконання рукопису особою похилого або старечого віку
доцільно вказати рік їх народження.
Розділ II. Авторознавча експертиза
1. Основним завданням авторознавчої експертизи є
ідентифікація автора тексту. Авторознавчою експертизою можуть також встановлюватись
(найчастіше в імовірній формі) деякі соціально-біографічні риси
автора тексту (його рідна мова, рівень освіти, володіння науковим,
діловим або іншим функціональним стилем мови та ін.). Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи є певна особа автором даного тексту? - Чи є певна особа автором декількох різних текстів? - Чи є у тексті ознаки, які вказують на соціально-біографічні
риси його автора? Якщо є, то на які саме? Вирішення питань, поставлених перед авторознавчою
експертизою, можливо, як правило, лише за наявності відносно
великого тексту (не менше 500 слів). 2. Готуючи матеріали до проведення авторознавчої експертизи з
метою встановлення авторства, суддя повинен зібрати вільні,
умовно-вільні і експериментальні зразки письмової мови особи, яка
ідентифікується. Зразки письмової мови засвідчуються суддею за правилами
посвідчення зразків почерку (див. п. 3 розділу "Почеркознавча
експертиза"). 3. Вільні зразки повинні відповідати досліджуваному тексту за
мовою і, за можливості, також: а) за часом виконання; б) за характером документа, виходячи з його призначення і
сфери письмових зносин (доповідна записка, особистий лист, скарга
і т. д.); в) за іншими суттєвими обставинами, які могли впливати на
формування ознак письмової мови. Вільні зразки повинні представлятися не менш як на 25
аркушах. 4. Умовно-вільні зразки подаються як доповнення до вільних,
особливо якщо останні не вдалося зібрати в достатньому обсязі. 5. Експериментальні зразки повинні бути виконаними мовою
документа, що досліджується. Спочатку особі, яка ідентифікується, пропонують написати
текст на вільно обрану нею тему, але аналогічний досліджуваному за
своїм функціональним призначенням (скарга, особистий лист,
службовий лист тощо). Після цього відбираються зразки, аналогічні
досліджуваному не тільки за своїм функціональним призначенням, але
і за темою. Наприклад, пропонують написати скаргу на дії службової
особи. Мінімальний обсяг кожного зразка - 500 слів. Якщо текст
зразка виявився менш мінімального, слід відібрати зразки на інші
близькі теми. За клопотанням експерта відбираються експериментальні зразки,
які за стилем і деякими іншими характеристиками не відповідають
документу, що досліджується. Визначаючи характер і обсяг експериментальних зразків, суддя
враховує, наскільки повно зібрані вільні та умовно-вільні зразки,
й поповнює їх нестачу за рахунок експериментальних зразків. Бажаний загальний обсяг експериментальних зразків - 25 - 30
сторінок тексту. 6. До винесеної ухвали про призначення експертизи бажано
додавати соціально-біографічну характеристику гаданого автора.
Розділ III. Технічна експертиза документів
1. Технічна експертиза документів поділяється на експертизу
реквізитів документів і експертизу матеріалів документів.
2. Головними завданнями технічної експертизи реквізитів
документів є: 2.1. Встановлення особливостей виготовлення друкарських
засобів і їх відбитків. 2.2. Встановлення факту і способу внесення змін до документа
(підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер та
ін.). 2.3. Виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабко
видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а
також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах, за
умови, що папір, на якому вони виготовлені, не перетворився на
попіл. 2.4. Встановлення типу, системи, марки, моделі та інших
кваліфікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машини,
касові, телеграфні та інші буквено-цифрові апарати), а також
ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків. 2.5. Ідентифікація печаток, штампів, факсиміле і т. п. за їх
відбитками. 2.6. Ідентифікація засобів розмножувальної техніки за їх
відбитками. 2.7. Ідентифікація компостерних знаків за просічками. 2.8. Ідентифікація знарядь письма за штрихами. 2.9. Ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст,
намалювала і (або) вирізала зображення, за особливостями навичок
виконавця. 2.10. Встановлення належності літер певному комплекту шрифту. 2.11. Визначення відносної давності виконання документа або
його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що
перетинаються.
3. Експертизою матеріалів документів встановлюється рід, вид
(інша класифікаційна категорія) матеріалів, на яких і з допомогою
яких виконувався (виготовлювався) документ (папір, барвники,
клеючі речовини і т. д.), а також їх загальна родова (групова)
належність. Орієнтовний перелік вирішуваних питань До пункту 2.1 - Яким способом (з використанням набору друкарського шрифту,
шляхом малювання і т. д.) виготовлена дана друкована форма? - Чи з одного набору (одного стереотипу, одним кліше)
надруковані дані документи (наводяться їх найменування)? - Чи відповідає даний цінний папір (грошова купюра,
облігація, лотерейний білет тощо) існуючим нормативам на його
виготовлення? - Яким способом і з використанням яких технічних засобів
виготовлена дана грошова купюра (облігація, лотерейний білет),
інший цінний папір? До пункту 2.2 - Чи вносились у записи документа зміни? Якщо вносилися, то
яким способом (підчистка, дописка, травлення, переклеювання літер
та цифр і т. д.) і який зміст первісних записів? - Чи переклеювалась у документі фотокартка? - Чи змінювались у документі (зошиті, книзі) аркуші? До пункту 2.3 - Чи нема на обгорілих аркушах якого-небудь тексту і (або)
зображення? Якщо є, то який (яке) саме? - Який зміст залитого чорнилом (зафарбованого, забрудненого,
вицвілого і т. ін.) тексту (печатки, штампу)? - Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і
якщо є, то який саме? - Який зміст тексту, що відобразився в слідах тиску у записах
на промокальному або копіювальному папері? До пунктів 2.4 - 2.7 - Чи не надрукований текст на даній друкарській машині
(іншому друкарському засобі)? - На одній чи на різних друкарських машинах надруковані
окремі фрагменти тексту документа (декілька самостійних
документів)? - Яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовлено
даний текст? - Чи нанесено відбиток печатки (штампу) в представленому
документі даною печаткою (штампом)? - Чи не виготовлено представлений відбиток на даному
розмножувальному апараті (ксерокс та ін.)? - Чи не даним компостером зроблено просічку? До пункту 2.8 - Чи виконані записи даним знаряддям письма (кульковою
ручкою, олівцем і т. д.)? До пункту 2.9 - Чи не даною особою надруковано представлений машинописний
текст? - Чи намальовано бланк документа даною особою? - Чи не вирізана печатка, відбиток якої є на представленому
документі, даною особою? До пункту 2.10 - Чи не є літери, знайдені у даної особи, частиною шрифтової
каси (вказується гарнітура, кегль) даної друкарні? До пункту 2.11 - Чи не виготовлені (чи не виконані) дані документи
(фрагменти документа) в різний час? - В якій послідовності виконувались фрагменти даного
документа (підпис, печатка і т. д.)? До пункту 3 - До якого роду, виду (іншої класифікаційної категорії)
відноситься матеріал документа (папір, клей, фарбна речовина
штрихів записів тощо)? - Чи належать представлені аркуші паперу до різних партій
випуску? - Чи не написано текст фарбою з даної місткості (ручки,
стержня)? - Чи мають спільну родову (групову) належність* матеріали
даного примірника друкованої продукції або документа (папір, клей,
картон, фарбна речовина та ін.) з матеріалами, вилученими в
певному місці (складі, у цеху, на квартирі і т. д.)?
4. Призначаючи експертизу з метою ідентифікації друкарських
засобів, до експертної установи необхідно представити порівняльні
матеріали: вільні, а також експериментальні зразки.** ____________
* Під спільною родовою належністю порівнюваних об'єктів
розуміється їх належність до однієї і тієї ж сукупності за стандартними класифікаціями, прийнятими в науці, техніці, технології виробництва, товарознавстві тощо. Під спільною груповою належністю розуміється їх належність до однієї і тієї ж сукупності об'єктів, не передбаченої класифікаційною системою. Ця сукупність утворюється за рахунок ознак, обумовлених особливостями зберігання, експлуатації, порушення технології виробництва і інших характеристик, не передбачених стандартами. Об'єм групової сукупності об'єктів менший за об'єм їх родової друкарності.
** Про поняття вільних та експериментальних зразків засобів друку
див. виноску до п. 2 розділу "Почеркознавча експертиза".
Вільні зразки представляються по можливості, експериментальні
- в обов'язковому порядку. Кожного виду зразків повинно бути
представлено не менше трьох примірників. Вільні зразки слід відшукувати серед відбитків, які за часом
виконання були б якомога більше наближені до досліджуваного
відбитку. 5. Якщо для ідентифікації друкарських машин знайти вільні
зразки, які б співпадали за часом виконання з текстом, що
досліджується, не виявилося можливим, слід з'ясувати чи не
ремонтувалась машина в період між виконанням досліджуваного тексту
та виконанням вільних зразків, що саме ремонтувалось, зокрема, чи
не замінювався шрифт (цілком, частина, яка саме)і Експериментальні зразки друкарських машин повинні мати всі
знаки у порядку їх розміщення на клавіатурі машини, показувати
максимальну довжину рядків та всіх інтервалів між ними. Якщо текст, що досліджується, надрукований через копіювальний
папір, необхідно додатково представити зразки, виконані через
копіювальний папір. 6. Для ідентифікації печаток та штампів експертові
направляються експериментальні зразки у вигляді п'яти - шести
максимально чітких відбитків на білому гладкому папері, нанесених
з різним натиском та з різною кількістю мастики, або самі печатки
та штампи. Якщо відбиток, що досліджується, нанесено більше року до
призначення експертизи, необхідне також надання вільних зразків,
оскільки у процесі експлуатації печатка могла зазнати змін. 7. Для ідентифікації касових апаратів експериментальні зразки
повинні мати всі знаки чека, що досліджується. Як вільні зразки
направляються чеки, вибиті на даному апараті і які мають якомога
більше знаків досліджуваного чека. Важливо, щоб зразки і
досліджуваний чек мали можливо менший розрив у часі їх
виготовлення. 8. Для ідентифікації засобів розмножувальної техніки
(матриць, стереотипів та ін.) повинні надаватися друкарські форми
або виготовлені з їх допомогою експериментальні відбитки не менше
ніж у п'яти примірниках. 9. Для ідентифікації особи за ознаками навичок роботи на
друкарській машині (розміщення заголовка, ширина полів, виділення
абзаців, розміщення виносок та ін.), надаються: а) вільні зразки
на декількох аркушах у вигляді текстів, однотипних з досліджуваним
(службові листи, статті і т. д.), надруковані даною особою
приблизно в той же час, що й досліджуваний текст; б)
експериментальні зразки, надруковані особою, яка ідентифікується,
під диктовку тексту, однотипного з тим, що досліджується, обсягом
у два - три аркуші. Експериментальні зразки відбираються не менше ніж у три
прийоми з невеликим розривом у часі. Це підвищує можливості
виявлення відносно стійких ознак навичок виконавця. 10. Для ідентифікації особи, яка намалювала (вирізала)
зображення, представляються і експериментальні, виконані особою,
яка ідентифікується, по пам'яті та шляхом змальовування з
оригіналу. До відібрання зразків доцільно залучати спеціаліста. 11. Призначаючи експертизу з метою встановлення справжності
бланка документа, як порівняльні зразки представляються бланки
справжніх документів з такими ж поліграфічними даними
(підприємство-виготовлювач, рік видання, тираж, номер замовлення). 12. Для уникнення пошкоджень кожний з досліджуваних
документів слід зберігати в окремому конверті, невеличкі - в
розгорнутому вигляді, а великі - за наявними складками. Прошивати
документи, робити на них будь-які надписи, підкреслювати або
обводити фрагменти, які підлягають дослідженню, забороняється.
Розділ IV. Трасологічна експертиза
1. Головним завданням трасологічної експертизи є
ідентифікація або визначення родової (групової) належності
індивідуально визначених об'єктів за матеріально фіксованими
слідами - відображеннями їх слідоутворюючих поверхонь. Трасологічною експертизою можна також встановлювати факти,
які відносяться до просторових, функціональних, структурних,
динамічних і деяких інших характеристик процесу слідоутворення, а
також особливостей слідоутворюючих об'єктів. До появи об'єктів дослідження перед трасологічною експертизою
можуть ставитись питання про наявність на предметах обстановки
місця події слідів від взаємодії з іншими об'єктами і придатність
цих слідів для ідентифікації зазначених об'єктів або встановлення
їх родової (групової) належності. 2. Для вирішення ідентифікаційних завдань експертові
необхідно представити: а) предмети зі слідами, а коли вилучити їх неможливо, то
копії слідів (зліпки, фотознімки), б) об'єкти, якими, за припущенням суду, могли бути залишені
ці сліди, в) дані про час виявлення слідів, умови, в яких знаходились
об'єкти зі слідами до їх направлення на експертизу. Якщо експерту надсилається копія сліду на дактилоплівці або
інша копія сліду, слід представити експертові схему його
розміщення на предметі (місцевості). 3. Об'єкти дослідження направляються в упаковці, яка
забезпечує їх збереження. Речові докази і порівняльні зразки
упаковуються окремо. Поверхні предметів, на яких розташовані сліди, які легко
пошкоджуються, наприклад, сліди рук, нашарування тощо, не повинні
торкатися матеріалу упаковки. Зразки позначаються та посвідчуються підписом особи, яка
призначила експертизу. 4. Розрізняються такі підвиди трасологічних експертиз: слідів
рук людини, слідів ніг і взуття людини, слідів ніг (лап) тварини;
слідів знарядь та інструментів, засобів виробництва масових
виробів; замикаючих та контрольних пристроїв; слідів розділу
цілого на частини. До трасологічної експертизи примикає експертиза
холодної зброї, а також експертиза рельєфних знаків на металі і
пластмасі.
Експертиза замикаючих та запобігаючих (контролюючих)
пристроїв
1. Об'єктами експертизи є замки та інші замикаючі пристрої,
пломби, контрольні пристрої. Головними завданнями експертизи є встановлення факту і
способу відмикання (зламу) пристрою, видів предметів, що були
використані для цього, ідентифікація цих предметів, а для пломб,
крім того,- ідентифікація пломбувальних лещат. Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає
несправність? - Чи працездатний механізм замка? - Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками,
підібраними або підробленими ключами)? - У який спосіб відімкнено (зламано) замок? - Чи одним способом відімкнені (зламані) надані замки? - У якому стані (замкненому, відімкненому) знаходився замок у
момент його пошкодження? - Чи можливо відімкнути даний контрольний замок без
пошкодження контрольного вкладиша? - Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента
(предмета), що був вилучений у гр. Н? - Знаряддям якого виду зламано замок? - Чи не зламано замок знаряддям, вилученим у гр. Н? - Чи відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)? - Чи маються на ключі-оригіналі ознаки, характерні для
виготовлення його копії або зліпку? - Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами? - Чи одними пломбувальними лещатами були обтиснені пломби? - Чи розкривалась і чи повторно обтискувалась пломба після її
обтиснення пломбувальними лещатами? - У який спосіб і за допомогою яких знарядь було розкрито і
повторно обтиснено пломбу? - Чи можливо з даної пломби витягти дріт без порушення її
цілісності? - Знаряддям якого виду розкривалась пломба? - Який зміст цифрових та буквених знаків на контактних
поверхнях пломби? - Чи не розкривалась пломба представленим знаряддям? - Чи були додержані правила пломбування при накладанні даної
пломби? - У який спосіб відкривався (знімався) та повертався на місце
даний контрольний пристрій? 2. Якщо об'єктом дослідження є замки, експертові, крім них,
направляються відмички та інші предмети, які могли
використовуватись для відкривання або зламу замка, а також всі
ключі від цих замків. 3. Замки надаються на дослідження в тому стані, в якому вони
знайдені на місці події та вилучені. Встромляти у замкову щілину
будь-які предмети (в т. ч. штатні ключі) забороняється. Вилучення замків з сейфів і т. п. сховищ доцільно доручати
спеціалістові. 4. Для вирішення питання, чи не розкривалась пломба,
експертові представляється сама пломба, пломбувальні лещата, якими
вона повинна була пломбуватися, або експериментальні пломби,
обтиснені цими лещатами. Щоб забезпечити проведення експертних експериментів, слід
надати експертові 10 - 15 необтиснених пломб, аналогічних тим, що
досліджуються, а також зразки матеріалів (дріт, шпагат, шнур), які
використовувались при опломбуванні.
Експертиза цілого за частинами
1. Експертизою встановлюється, чи мають частини предмета
(знайдені уламки, шматки, осколки і т. ін.) спільну лінію
розділення, тобто чи складали вони раніше одне ціле. Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи складали представлені частини єдине ціле (чи є осколки
скла частинами розсіювача фар даного автомобіля, чи відколота дана
тріска від певного поліна і т. д.)? - Яким способом відокремлено частину від предмета? - До якого виду відноситься предмет, частина якого вилучена з
місця події? - Чи піддавався зміні номер на даному екземплярі зброї
(іншого виробу)? - Яким був первісний номер на об'єкті дослідження? - Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на
даному виробі? 2. На експертизу представляються всі частини, які, можливо,
раніше складали один предмет, що знайдені як на місці події, так і
в інших місцях.
Експертиза з метою відновлення знищених рельєфних знаків
1. Експертизою цього виду можуть бути відновлені спиляні
(забиті) номери та інші рельєфні зображення на металевих і
пластмасових виробах, а також встановлені факт та спосіб змінення
зображень. 2. Вироби, які підлягають дослідженню, не можна очищати від
забруднень, фарби чи іржі.
Розділ V. Бухгалтерська експертиза
1. Головними завданнями бухгалтерської експертизи є
встановлення: 1.1. Документальної обгрунтованості нестачі або надлишків
товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця
їх утворення, а також розміру заподіяної матеріальної шкоди. 1.2. Правильності документального оформлення операцій
прийому, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей і
руху грошових коштів. 1.3. Відповідності відображення в бухгалтерському обліку
фінансово-господарських операцій вимогам чинних нормативних актів
з бухгалтерського обліку і звітності. 1.4. Кола осіб, за якими за документальними даними в період
виникнення нестачі (надлишку) значилися товарно-матеріальні
цінності і грошові кошти, а також кола осіб, на яких лежав
обов'язок забезпечити виконання вимог бухгалтерського обліку і
контролю. 1.5. Документальної обгрунтованості розмірів сум за позовами,
які вирішуються у порядку цивільного та арбітражного судочинства. 1.6. Документальної обгрунтованості списання сировини,
матеріалів, готової продукції і товарів. 1.7. Недоліків в організації бухгалтерського обліку і
контролю, які сприяли виникненню матеріальної шкоди або
перешкоджали її своєчасному виявленню. 2. Перед експертом-бухгалтером можуть бути поставлені і інші
завдання, виконання яких пов'язано з перевіркою додержання порядку
ведення бухгалтерського обліку і звітності, складання балансів,
записів в облікових реєстрах рахунків бухгалтерського обліку і
т.ін. Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи підтверджується документально нестача (надлишки)
товарно-матеріальних цінностей (товарів, тари, грошових коштів) на
суму (зазначається сума) на даному підприємстві (установі,
організації) за період (зазначити) в акті інвентаризації (акті
ревізії, аудиту) від (зазначається дата)? - В який період утворилась нестача, яку встановлено актом
інвентаризації від (зазначити дату) у сумі (зазначити суму) і за
ким значилися товарно-матеріальні цінності (грошові кошти) в цей
період? - В якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди,
заподіяної (зазначається кому) у зв'язку з нестачею, яку
встановлено інвентаризацією (акт інвентаризаційної комісії від
(зазначити дату)? - Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують
ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли спричиненню
матеріальної шкоди (виникненню нестачі, необгрунтованому
нарахуванню і виплаті заробітної плати, премій) і хто зобов'язаний
був забезпечити додержання цих вимог? - Чи обгрунтовано сплачена заробітна плата (зазначається кому
і за який період) за дану роботу? Якщо необгрунтовано, то в якій
сумі? - Чи підтверджується документально показання (зазначити
особу) про необгрунтоване нарахування заробітної плати у сумі
(зазначити суму) за (зазначити період)? - Чи не завищена в документах фактична наявність (зазначити
найменування товару) на суму (зазначити суму) за інвентаризаційним
описом від (зазначити дату) проти їх максимально можливого залишку
в (зазначити підприємство) за станом на (зазначити дату)? 2. Разом з ухвалою про призначення експертизи експертові
повинні бути надані документи бухгалтерського обліку, які містять
відомості - вихідні дані для вирішення питань, поставлених
експертові. Такими документами можуть бути: прибуткові та
видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб,
картки складського обліку, касові книжки, матеріали
інвентаризації, табелі, наряди, акти прийому виконаних робіт,
трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку,
платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну
відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості,
журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками,
головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи
бухгалтерського обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку механізовано, експертові
представляються документи на машинних носіях (перфокартки,
табуляграми-відомості і ін.). Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків
документальної ревізії, аудиту, в ухвалі про призначення
експертизи слід зазначити, які саме висновки і з яких причин
викликають сумнів (протирічать іншим зібраним у справі доказам,
оспорюються заінтересованими особами, непереконливо обгрунтовані
ревізорами, аудиторами та ін.). У випадках коли суд зазнає труднощів у визначенні документів,
які необхідні для дачі експертного висновку, йому слід звернутися
за консультацією до спеціаліста. Документи мають бути систематизовані (за епізодами діяння,
періодами тощо), підшиті та прошнуровані.
Розділ VI. Фінансово-кредитна (економічна) експертиза
1. Основними завданнями фінансово-кредитної (економічної)
експертизи є встановлення: обгрунтованості одержання і витрачання кредитів суб'єктами
фінансово-господарської діяльності; додержання суб'єктами фінансово-господарської діяльності
законодавства, яким регламентується формування і витрачання
бюджетних коштів; обгрунтованості розподілу прибутку між партнерами
фінансово-господарської діяльності. Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи була потреба в отриманні кредиту згідно з кредитним
договором від (зазначаються реквізити договору)? - Чи були дотримані вимоги нормативних актів, якими
регламентується порядок витрачання кредитних ресурсів? - Чи дозволяв фінансовий стан господарюючого суб'єкта
виконати вимоги кредитного договору (зазначаються реквізити
договору)? - Які порушення вимог нормативних актів були допущені під час
оформлення розрахунків за продукцію (виконання робіт, надання
послуг) за певний період? - Чи обгрунтованими є санкції, застосовані до даного
господарюючого суб'єкта, за невиконання ним
фінансово-господарських зобов'язань? - Чи правильно відображені в фінансово-господарських
документах господарюючого суб'єкта прибуток, формування фондів і
витрачання коштів за певний період? Перед кредитно-фінансовою експертизою можуть ставитись і інші
питання, які стосуються додержання законодавства у
фінансово-господарській діяльності. 2. Для виконання фінансово-кредитної (економічної) експертизи
до експертної установи слід представити необхідну документацію:
кредитні договори, акти ревізій, аудиту і перевірок з додатками і
поясненнями посадових осіб, акти прийому-передачі робіт і послуг,
платіжні банківські документи, первісні і зведені документи
бухгалтерського обліку. Документи слід систематизувати за характером
фінансово-господарських операцій і певними періодами. Якщо виникають утруднення з питань підготовки і призначення
фінансово-кредитної (економічної) експертизи, слід
проконсультуватись з експертом чи спеціалістом.
Розділ VII. Будівельно-технічна експертиза
1. Головними завданнями будівельно-технічної експертизи є: 1.1. Визначення вартості будівель та споруд промислового і
цивільного призначення. 1.2. Встановлення факту відповідності (невідповідності)
збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам
будівельних норм та правил (БНІП). 1.3. Визначення вартості різного роду будівельних робіт
(спорудження будівель, їх переобладнання, ремонт, благоустрій
території та ін.). 1.4. Розробка варіантів поділу будинків і надвірних будівель
відповідно до ідеальних часток кожного із співвласників з
підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання
об'єктів, залишення їх частин у спільній власності, а також
визначенням грошової компенсації власнику, частка якого в натурі
після поділу стала меншою за ідеальну. 1.5. Розробка варіантів порядку користування земельною
ділянкою, на якій розташовані будівлі, що належать громадянам на
праві спільної власності. 1.6. Визначення технічного стану будівель, споруд,
інженерного обладнання (відсоток зносу, придатність до
експлуатації, необхідність ремонту, наявність дефектів, причини,
які їх викликали та ін.). Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Яка дійсна (реальна) вартість (зазначається об'єкт) з
урахуванням його фізичного зносу на момент оцінки? - Чи відповідає будівля (зазначається яка, місце її
знаходження) проекту і вимогам будівельних норм і правил (БНІП)?
Якщо не відповідає, то які є відступи від вимог БНІП? - Те саме питання відносно реконструйованої будівлі. - Яка вартість будівельних робіт (переобладнання об'єкта,
відбудовний ремонт тощо)? - Чи можливий і в яких варіантах поділ домоволодіння
(зазначити якого саме) в натурі відповідно до ідеальних часток
співвласників? Якщо такий поділ неможливий, то які є варіанти
поділу в частках, близьких до ідеальних, і який розмір компенсації
співвласникові, частка якого після поділу буде меншою від його
ідеальної частки? - Які можливі варіанти порядку користування присадибною
територією (вказується адреса) відповідно до ідеальної частки
кожного з співвласників домоволодіння? - Яка вартість частин домоволодіння після поділу? - Чи відповідає стан об'єкта технічним нормам, чи не
знаходиться він в аварійному стані? - Яка технічна причина аварії на даному об'єкті (зазначається
характер аварії, де і коли вона відбулась)? 2. В ухвалі суду про призначення будівельно-технічної
експертизи необхідно коротко викласти суть вимог позивача і
заперечень відповідача. Разом з ухвалою суд повинен представити
документацію, з якої експерт мав би змогу отримати вихідні дані
для вирішення поставлених питань. 3. Для вирішення питання про вартість будівель та споруд
експертові надсилається копія технічного паспорта БТі (Бюро
технічної інвентаризації), а також копії документів або дані з
них, якими сторони підтверджують свої позовні вимоги або
заперечують проти них. 4. Для вирішення питання про поділ домоволодіння, крім того,
слід повідомляти пропозиції сторін щодо такого поділу, якщо суд
вважає, що експерт повинен, за можливості, врахувати їх, готуючи
варіанти поділу. 5. Якщо поставлено питання про відповідність збудованої або
реконструйованої будівлі проекту і вимогам БНіП, експертові
представляються проект будівництва об'єкта та його кошторис, а
також акт комісії про його прийняття до експлуатації.
Розділ VIII. Товарознавча експертиза
1. До об'єктів товарознавчої експертизи, яка проводиться в
експертних установах, зокрема, відносяться: будівельні, меблеві,
ювелірні, косметичні, галантерейні, канцелярські товари, одяг,
взуття, побутова техніка, фото-, радіо- та відеоапаратура і
матеріали, обчислювальна техніка. Об'єктами експертизи цього виду
можуть бути і інші товари, якщо в експертній установі є фахівці
відповідної спеціалізації. Різновидом товарознавчої експертизи є
автомобільно-товарознавча експертиза (автотоварознавча
експертиза), об'єктами якої є автотранспортні засоби і їх
комплектуючі. 2. Головними завданнями товарознавчої експертизи є: 2.1. Визначення належності товарів (надалі - товарна
продукція) до класифікаційних категорій, які прийняті у
виробничо-торговельній сфері (вид, сорт, артикул, марка, модель,
розмір, комплектність і т. ін.). 2.2. Визначення якісних змін товарної продукції. 2.3. Визначення причин якісних змін товарної продукції (мають
виробничий характер, виникли у процесі транспортування,
зберігання, в експлуатації)і 2.4. Встановлення способу виробництва товарної продукції
(заводський, саморобний), підприємства-виготовлювача, країни
виготовлення. 2.5. Визначення вартості товарної продукції, в т. ч. з
урахуванням часткової втрати її товарних якостей в зв'язку з
експлуатаційним зносом і пошкодженнями від впливу зовнішніх
факторів. 2.6. Визначення відповідності упакування і транспортування,
умов і термінів зберігання товарної продукції вимогам існуючих
правил. Орієнтовний перелік вирішуваних питань - З якого виду тканини виготовлений даний виріб? - Які товарні характеристики уривку тканини, знайденого на
місці події? - Чи складали комплект спортивні брюки та куртка? - Чи відповідає маркування виробу його характеристикам за
державним стандартом (ДСТУ)? - Чи відповідає співвідношення компонентів матеріалу даної
тканини вимогам ДСТУ? - Чи має даний виріб виробничі дефекти? Якщо так, то які
саме? - Які фактори спричинилися до пошкодження (зазначається
характер пошкоджень) даного виробу? - Чи відповідає даний виріб вимогам ДСТУ? Якщо не відповідає,
то чи придатний він для реалізації і за яких умов? - Чи правильно визначена сортність виробу? Якщо неправильно,
то до виробів якого сорту його слід віднести? - Яка вартість даного виробу за цінами, які були на момент
його придбання (зазначається час придбання)? - Яка дійсна (реальна) вартість даного виробу з урахуванням
його зносу? - Яка дійсна (реальна) вартість майна, зазначеного в позовній
заяві, з врахуванням його зносу? - Який дійсний (реальний) розмір шкоди, заподіяної майну А.
пожежею? - Яким способом, саморобним чи заводським (фабричним)
виготовлений даний виріб? - Вітчизняного чи зарубіжного виробництва даний виріб? Якщо
зарубіжного, то в якій країні його вироблено? - Чи забезпечували умови складських приміщень на даній базі
збереження товарної продукції? - Чи забезпечували дані тара і прийоми упакування товарної
продукції її зберігання? 3. В ухвалі про призначення експертизи слід зазначити суть
позовних вимог справи, з якої призначено експертизу. Разом з ухвалою про призначення експертизи експерту надається
об'єкт дослідження. Громіздкі предмети досліджуються за місцем їх
знаходження. Якщо ці об'єкти знаходяться за місцем проживання
громадян, особа або орган, які призначили експертизу, зобов'язані
забезпечити експертові можливість їх огляду. У цивільних та
арбітражних справах експертний огляд об'єктів дослідження за
загальним правилом має проводитись у присутності зацікавлених
осіб. Якщо перед експертом поставлено питання про вартість майна,
особа або орган, які призначили експертизу, мають зазначити, за
станом на який час належить вирішувати поставлене питання. Перед експертом може бути поставлене питання про вартість
відсутнього майна. У цих випадках особа або орган, які призначили
експертизу, повинні зазначити, на підставі яких матеріалів справи,
що містять відомості про відсутні об'єкти, повинна проводитись
експертиза (рахунки, товарно-транспортні накладні, описи у
позовних заявах, протоколах допиту потерпілих та ін.), і надати
експертові ці матеріали (їх копії) або привести ці відомості в
ухвалі про призначення експертизи. 4. Об'єкти дослідження направляються експертові в упаковці,
яка забезпечує їх зберігання.
Розділ IX. Автотоварознавча експертиза
1. Основними завданнями автотоварознавчої експертизи є
визначення шкоди, завданої володільцю транспортного засобу
внаслідок ДТП або з інших причин, та визначення залишкової
вартості транспортного засобу. Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Який розмір матеріальної шкоди, що завдана володільцю
автомобіля (зазначається прізвище володільця, марка автомобіля і
його державний реєстраційний номер) внаслідок ДТП (іншої події)? - Який розмір матеріальної шкоди, що завдана володільцю
автомобіля (зазначається прізвище володільця, марка автомобіля і
його державний реєстраційний номер), внаслідок ДТП (іншої події),
з врахуванням втрати товарного виду автомобіля? - Яка залишкова вартість автомобіля (зазначається його марка
і його реєстраційний номер), пошкодженого внаслідок ДТП (іншої
події)? 2. На дослідження експертові представляється транспортний
засіб.
Розділ X. Автотехнічна експертиза
1. Головним завданням автотехнічної експертизи є: 1.1. Встановлення несправностей, які загрожували безпеці
руху, причин та часу їх виникнення, можливості їх виявлення до
моменту відмови вузла, механізму, системи і т. ін., а також
технічної можливості уникнути перекидання, зіткнення, наїзду з
моменту, коли у водія з'явилась можливість виявити несправність. 1.2. Встановлення того, як повинен був діяти водій в даній
дорожній обстановці з метою забезпечення безпеки руху та наявності
у нього в момент виникнення небезпеки* технічної можливості
запобігти наїзду, зіткненню або перекиданню. ____________
* Момент виникнення небезпеки для руху, як правило, має
встановлюватись судом і зазначатись у ухвалі про призначення
експертизи. Якщо в ухвалі момент виникнення небезпеки не
вказаний, експерт, виходячи з аналізу дорожньої обстановки,
вправі визначити його самостійно. Коли експерт вважає, що
небезпека для руху виникла не в той момент, який зазначено в
ухвалі про призначення експертизи, він має вказати мотиви
незгоди з позицією суду і дати два варіанти вирішення
поставленого питання.
1.3. Встановлення швидкості руху (за наявності сліду
гальмування), гальмового та зупинного шляхів транспортних засобів. 1.4. Перед автотехнічною експертизою можуть бути поставлені й
інші завдання, рішення котрих пов'язане з дослідженням на основі
спеціальних автотехнічних знань технічного стану транспортних
засобів, дорожньої обстановки і дій учасників дорожньої події. Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху
України ( 1094-93-п ) до технічного стану транспортних засобів,
мала (мав) система, механізм, вузол, агрегат даного транспортного
засобу? - Яке значення мала дана несправність у виникненні ДТП і
визначенні її механізму? - Коли, до ДТП або у процесі її розвитку, виникли дані
несправності? - Яка причина відмови даного механізму, системи (рульового
управління, гальмової системи і т. ін.) транспортного засобу? - Чи є відмова наслідком конструктивних недоліків системи
(механізму) або порушенням правил її (його) експлуатації? - Чи мав водій можливість виявити несправність до відмови
системи або механізму? - Чи мав водій технічну можливість запобігти події за
наявності даної несправності? - Чи світилась електролампа в момент руйнування її колби? - Як повинен був діяти водій в даній дорожній обстановці,
виходячи з вимог Правил дорожнього руху України ( 1094-93-п ), з
метою забезпечення безпеки руху? - Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду,
зіткненню, перекиданню з моменту виникнення небезпеки для руху? - Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил
дорожнього руху ( 1094-93-п )? - Якою була швидкість транспортного засобу за даної довжини
слідів гальмування (якщо сліди різної довжини або перериваються,
на це слід вказати)? - Яка допустима швидкість транспортного засобу за умови даної
видимості дороги (зазначається, якою була видимість дороги)? Яка
допустима швидкість транспортного засобу на закругленні дороги
даного радіусу? - Яка найменша безпечна дистанція між транспортними засобами
в умовах даної дорожньої обстановки? - Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного
транспортного засобу в умовах даної дорожньої обстановки? - Який гальмовий або зупинний шлях транспортного засобу за
певної швидкості його руху в умовах даної дорожньої обстановки? 2. В ухвалі про призначення автотехнічної експертизи повинні
бути зазначені дані про параметри і стан дорожньої обстановки і
дії учасників події, з яких має виходити експерт, проводячи
дослідження (вихідні дані). Призначаючи експертизу обставин ДТП (п.п. 93.2-93.3
( 1094-93-п ), суддя повинен, зокрема, вказувати: тип покриття
дороги (асфальт, грунтова і т.п.), його стан (сухе, мокре,
ожеледиця і т.ін.), ширина проїжджої частини, наявність і величина
ухилів, наявність дорожніх знаків і розміток у районі ДТП,
технічний стан транспортного засобу та його завантаженість;
видимість і оглядованість дороги з місця водія, а в умовах
обмеженої видимості - ще й видимість перешкоди; розташування
транспортного засобу щодо ширини дороги; швидкість його руху (за
свідченнями, якщо немає сліду гальмування); момент виникнення
небезпеки для руху; відстань, яку подолав пішохід з моменту
виникнення небезпеки для руху до моменту наїзду; швидкість руху
пішохода або час його руху з моменту виникнення небезпеки до
моменту наїзду; чи застосував і якщо застосував водій термінове
гальмування, то яка довжина сліду гальмування до задніх коліс
автомобіля (якщо сліди розташовані на ділянках дороги з різним
покриттям, наприклад, на проїжджій частині і обочині, потрібно
зазначити довжину сліду окремо на кожній з ділянок); місце наїзду
по відношенню до слідів гальмування (яку відстань пройшов
транспортний засіб в стані гальмування до наїзду чи після наїзду
на пішохода; якою частиною транспортного засобу було збито
пішохода або якими частинами зіткнулись транспортні засоби; якщо
транспортний засіб після залишення сліду гальмування до його
остаточної зупинки рухався накатом, то яку відстань він пройшов у
цьому стані)і Якщо ДТП скоїв водій мотоцикла, крім того зазначається:
ручним та ножним гальмом чи одним з них (яким саме) гальмував
водій; якщо на мотоциклі з коляскою був один пасажир, то де він
знаходився (у колясці або на задньому сидінні); якщо мотоцикл без
коляски рухався в перекинутому стані, залишаючи сліди на дорозі -
то відстань, на яку він перемістився в такому стані. 3. Якщо призначається експертиза технічного стану
транспортного засобу в ухвалі достатньо викласти фабулу справи і
обставини, які стосуються особливостей об'єкта дослідження, знання
яких може мати значення для експерта, наприклад, чи експлуатувався
транспортний засіб після події, в якому стані перебували деталі
(вузли), сполучені з деталями (вузлами), що досліджуються і т. д. Якщо до моменту призначення експертизи суду не вдалося
усунути протиріччя у вихідних даних, що були в справі, він має
право зазначити в ухвалі варіанти їх значень і отримати висновки
відносно кожного з них. 5. Суд не має права вимагати від експерта, щоб той самостійно
вибирав із справи вихідні дані для проведення експертизи. Разом з
тим суд може поставити перед експертом питання про технічну
спроможність (неспроможність) тих чи інших даних, які є у справі. 6. Разом з ухвалою про призначення експертизи експертові
можуть надаватися всі матеріали справи. Якщо суд не може направити експертові всю справу, він в
усякому разі повинен надати: протокол огляду місця події разом із
схемою та іншими додатками; протокол огляду транспортного засобу;
протокол відтворення обстановки і обставин події.
Розділ XI. Експертиза матеріалів і речовин
1. В експертизі матеріалів і речовин розрізняють такі
підвиди: експертиза волокон і волокнистих матеріалів, лакофарбних
матеріалів і покриттів; нафтопродуктів та пально-мастильних
матеріалів; наркотичних засобів, отруйних і сильнодіючих речовин;
рідин, що містять спирт; металів і сплавів; полімерів і пластмас. 2. Головними завданнями, спільними для всіх підвидів
експертиз матеріалів і речовин є: виявлення на предметах речової обстановки місця події
(предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів
і речовин (частинок фарби, слідів пально-мастильних матеріалів,
слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів і
т. д.); визначення роду (виду) матеріалів і речовин за
класифікаціями, що існують в науці, техніці та виробництві
(хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням і т. д.); встановлення спільної родової (групової) належності
матеріалів і речовин*; встановлення єдиного джерела походження матеріалів і
речовин.** ____________
* Дослідження рослин (їх частин) з метою встановлення належності
до об'єктів, що містять наркотичні речовини, відноситься до
компетенції біологічної експертизи. ** Вирішення питання про походження матеріалів і речовин з певного
джерела залежить від ряду особливостей об'єкта, а також від
наявності в конкретній установі необхідного обладнання та
спеціалістів. Тому з приводу постановки цього питання доцільно
попередньо проконсультуватися з керівником експертної установи.
Експертиза нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів
Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи є на предметі-носії сліди нафтопродуктів та
пально-мастильних матеріалів? Якщо є, то яких саме? - Чи відносяться дані речовини (рідини) до нафтопродуктів та
паливно-мастильних матеріалів? Якщо відносяться, то до якого їх
роду (виду)? - Чи мають представлені нафтопродукти та пально-мастильні
матеріали спільну родову (групову) належність? - Чи не походять дані нафтопродукти та пально-мастильні
матеріали з однієї ємкості?
Експертиза рідин, що містять спирт
Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи є в даній ємкості (склянці, банці і т. д.) або на
поверхні предмета (одягу, паперу) сліди рідин, що містять спирт
(далі - спиртова рідина)? - Чи відноситься дана рідина до міцних алкогольних напоїв?
Якщо відноситься, то до якого їх виду? - Чи мають дані зразки спиртових рідин спільну родову
(групову) належність? - Заводським чи саморобним способом виготовлена спиртова
рідина? - Чи є дана маса брагою, придатною для виготовлення самогону? - Чи є рідина, знайдена на місці події, самогоном і чи не є
вона частиною об'єму рідини, яка знаходилась у бутилі, вилученому
у гр. Н?
Експертиза металів і їх сплавів
Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи є на об'єкті-носії (зазначається на якому саме) сліди
або мікрочастинки металу (сплаву металів) і якого (яких) саме? - З якого металу (сплаву металів) виготовлено даний об'єкт? - Чи мають дані металеві об'єкти (зазначається, які саме)
спільну родову (групову) належність за матеріалом виготовлення? - З якої марки металів (їх сплавів) виготовлено даний виріб? - Чи складали раніше одне ціле дані частини металевих
предметів (шматки дроту, труб і т. п.)?
Експертиза полімерів та пластмас
Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Чи є на предметі-носії мікрочастинки пластмас? Якщо є, то
яких саме? - До якого роду (виду) відноситься даний полімерний матеріал
(пластмаса)? - З якого виду полімерного матеріалу (пластмаси) виготовлено
даний предмет? - Чи мають дані зразки полімерних матеріалів (пластмаси)
спільну родову (групову) належність? - Чи не складали раніше одне ціле дані частини пластмаси
(інших матеріалів)?
3. Готуючи об'єкти для дослідження, необхідно дотримувати
таких правил. 3.1. Якщо матеріали і речовини виявлені у великій кількості,
на дослідження направляються їх зразки. У випадках коли вони
(матеріали і речовини) становлять об'єми рідин або сипкі маси,
зразки представляються у вигляді середніх проб. Для відібрання середньої проби рідини останню потрібно
збовтати, а потім відлити не менше як 1 л в окрему ємкість.
Середня проба сипких речовин (піску, цементу та ін.) відбирається
виїмками за допомогою щупа з різних за глибиною місць кожної
ємкості (три - п'ять виїмок загальною масою 1,5 - 2 кг). У разі
великого розміру сховища проби слід відбирати в місцях, з яких
найімовірніше, походить частина сипкої речовини, яка досліджується
(біля дверей, вікна, проламу і т. п.). 3.2. Зразки ниток, мотузок, шпагатів представляються довжиною
не менше як 3 м, відрізками з різних місць об'єктів. Зразок тканини повинен бути довжиною 50-100 см і мати обидва
краї. Якщо тканина має малюнок, він повинен повторюватись на
зразку не менше трьох разів. 3.3. Якщо досліджуються нашарування або плями на предметах,
експерту необхідно представити сам предмет. Нашарування і плями
повинні бути прикритими аркушем білого паперу або тканиною,
закріпленою на краях. Якщо вилучити предмет неможливо, надаються вирізки з плямами. 3.4. Предмети одягу та взуття, на яких припускається
наявність волокон (інших мікрочастинок і нашарувань), повинні бути
загорнутими, кожний окремо, в щільний білий папір (забороняється
упаковувати їх в поліетиленові мішки, оскільки поліетилен має
електростатичні властивості, завдяки яким локалізація мікрочастин
на об'єкті може зазнати змін. 3.5. Рідини слід наливати для транспортування в чистий
скляний товстостінний посуд і закривати притертою скляною пробкою.
Посуд, в якому пересилаються луги, затикається гумовою пробкою. 3.6. Предмети, які просочені маслами, жирами і мастильними
матеріалами, а також предмети, яким властиві специфічні запахи,
вміщують у скляний щільно закритий посуд або в поліетиленові
мішки, що заклеюються. 3.7. Наркотичні засоби саморобного виробництва, які мають
певну форму (брикет, грудка і т. ін.) вміщують в окремі упаковки,
щоб зберегти їх форму.
Розділ XII. Біологічна експертиза
1. Біологічна експертиза досліджує об'єкти рослинного та
тваринного походження. Ними найчастіше бувають: листя, стебла,
кора, деревина, коріння, плоди, насіння, спори, пилок і т. д.);
похідні шкірних покровів тваринного походження (волосся, пір'я,
луска і т. д.); продукти переробки рослинних та тваринних
організмів (корми для тварин та птахів, мука, шматки хутра та
шкіри і т. д.); продукти життєдіяльності рослинних і тваринних
організмів (мед, камедь, екскременти та ін.). 2. Головними завданнями біологічної експертизи є: 2.1. Встановлення належності об'єктів тваринного та
рослинного походження (далі - біологічного походження) до
конкретного біологічного таксону (родини, роду, виду і ін.), а
також виявлення мікрооб'єктів зазначеного походження в будь-якій
масі або на предметах обстановки місця події (предметах-носіях). 2.2. Встановлення спільної родової (групової) належності
декількох порівнюваних об'єктів. 2.3. Встановлення належності об'єктів біологічного походження
до одного цілого. 2.4. Визначення біологічних характеристик стану об'єкта
(стадії розвитку організму, причин та часу змін його стану,
механізму пошкодження та ін.). 2.5. Встановлення належності об'єктів рослинного походження
до наркотичних засобів. Орієнтовний перелік вирішуваних питань - Яка природа даного об'єкта? Якщо він біологічного
походження, то яка його таксономічна належність? - Чи є на предметі-носії (зазначається, якому саме)
мікрооб'єкти (частки біологічного походження)? Якщо є, то яка їх
таксономічна належність? - Чи має дана маса (наприклад, зерно в мішку) та зразки,
вилучені в конкретному місці (наприклад, зразки зерна з колгоспу
"Зірка") спільну родову (групову) належність? - Чи є представлені об'єкти частинами одного цілого
(наприклад, гілля та стовбур, дві частини листа рослини і т. ін.)? - Чи могли за певний строк статися ті або інші зміни в
розвитку рослинного (тваринного) об'єкта (чи могла рослина за
певний час вирости до наявних розмірів, чи могла комаха за певний
час досягти тієї стадії розвитку, в якій вона виявлена тощо)? - Який вік рослини, її частин? - Чи відноситься дана рослина (подрібнені частки рослини) до
таких, що містять наркотичні речовини? Якщо так, то яка її
таксономічна належність? - Чи складали раніше дані зразки наркотичних засобів одну
масу? - Чи мають дані зразки наркотичних засобів спільну родову
(групову) належність (за способом виготовлення, місцем вирощування
тощо)? 3. Готуючи матеріали для дослідження, необхідно дотримати
таких основних правил. 3.1. Якщо досліджувані об'єкти та об'єкти для порівняльного
дослідження мають великі об'єми або маси, то експертові
направляються їх зразки. 3.1.1. Зразки сипких мас (зерно, мука і т. п.) відбираються у
вигляді середніх проб (див. п. 2 розділу "Експертиза матеріалів та
речовин"). 3.1.2. Відбираючи зразки волосся волосяного покрову тварин,
слід виривати (вичісувати) їх з різних частин тіла (спини, шиї,
ніг, боків, черева і, зокрема, у зоні пошкодженої частини тіла) по
50 - 100 волосин з кожного місця. 3.1.3. Якщо досліджується сіно або солома, то їх зразки
повинні мати масу в межах 0,5 - 1 кг. Відібрані зразки загортають
у папір, не стискаючи та не згинаючи стебел. 3.1.4. Екскременти тварин та гній висушують і по 100 - 120 г
кладуть у закриті банки.
3.2. При дослідженні мікрооб'єктів експертові слід надсилати
предмет-носій. Місця на предметах-носіях, де знайдені плями або сліди
біологічного походження, слід закрити чистою тканиною, закріплюючи
її краї на предметі. Так само діють, коли сліди в процесі слідчого
огляду не виявлені, але їх наявність припускається. Якщо предмет-носій представити експертові немає змоги, йому
слід надати можливість оглянути цей предмет, або провести
дослідження за місцем його знаходження.
Додаток N 1
Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, з яких присвоюється кваліфікація судового експерта та проводяться експертизи в науково-дослідних інститутах судових експертиз
Міністерства юстиції України
--------------------------------------------------------------------------------------- |N N | Види судових експертиз та |Індекси |Види експертних спеціальностей | | | експертних спеціальностей |спеціаль-| | | | |ності | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | |I. Криміналістична експертиза: | | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 1. |Почеркознавча і авторознавча | 1.1. |Дослідження почерку і підписів; | | |експертизи | | | | | |---------+--------------------------------------| | | | 1.2. |Дослідження мови; | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 2. |Технічна експертиза документів | 2.1. |Дослідження реквізитів документів; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 2.2. |Дослідження матеріалів документів; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 2.3. |Дослідження друкарських форм; | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 3. |Балістична експертиза | 3.1. |Дослідження вогнепальної зброї; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 3.2. |Дослідження боєприпасів і слідів | | | | |пострілу. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 4. |Трасологічна експертиза | 4.1. |Дослідження слідів людини; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 4.2. |Дослідження знарядь, агрегатів, | | | | |інструментів, холодної зброї і | | | | |залишених ними слідів, | | | | |ідентифікація цілого за частинами; | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 5. |Вибухово-технічна експертиза | 5.1. |Дослідження вибухових речовин, | | | | |продуктів вибуху та пострілу; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 5.2. |Дослідження вибухових пристроїв. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 6. |Фототехнічна і портретна | 6.1. |Дослідження фото-, кінообладнання, | | |експертизи | |фотозображень і матеріалів; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 6.2. |Ідентифікація особи за ознаками | | | | |зовнішності за фотознімками; | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 7. |Експертиза фоно- та відеозапису| 7.1 |Дослідження матеріалів і | | | | |засобів відеозвукозапису. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | |II. | | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 8. |Експертиза матеріалів, речовин | 8.1. |Дослідження лакофарбових матеріалів | | |та виробів | |і покриттів: | | | |---------+--------------------------------------| | | | 8.2. |Дослідження полімерних матеріалів, | | | | |пластмас і виробів з них; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 8.3. |Дослідження волокнистих матеріалів | | | | |і виробів з них; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 8.4. |Дослідження нафтопродуктів і | | | | |паливно-мастильних матеріалів; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 8.5. |Дослідження скла, кераміки та | | | | |виробів з них; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 8.6. |Дослідження наркотичних та | | | | |сильнодіючих речовин; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 8.7. |Дослідження спиртомістких сумішей; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 8.8. |Дослідження грунтів; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 8.9. |Дослідження металів і сплавів. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | |III. | | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | 9. |Біологічна експертиза | 9.1. |Дослідження об'єктів рослинного | | | | |походження; | | | |---------+--------------------------------------| | | | 9.2. |Дослідження об'єктів тваринного | | | | |походження. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | |IV. | | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| |10. |Інженерно-технічна експертиза |10.1. |Дослідження обставин | | | | |дорожньо-транспортної події; | | | |---------+--------------------------------------| | | |10.2. |Дослідження технічного стану | | | | |транспортних засобів; | | | |---------+--------------------------------------| | | |10.3. |Дослідження деталей | | | | |транспортних засобів; | | | |---------+--------------------------------------| | | |10.4. |Транспортно-трасологічні дослідження; | | | |---------+--------------------------------------| | | |10.5. |Дослідження причин та наслідків | | | | |порушення вимог техніки безпеки; | | | |---------+--------------------------------------| | | |10.6. |Дослідження об'єктів нерухомості, | | | | |будівельних матеріалів, | | | | |конструкцій та відповідних документів;| | | |---------+--------------------------------------| | | |10.7. |Визначення порядку користування | | | | |земельними ділянками; | | | |---------+--------------------------------------| | | |10.8. |Дослідження причин виникнення | | | | |та поширення пожеж; | | | |---------+--------------------------------------| | | |10.9. |Дослідження агрегатів і | | | | |програмного забезпечення ЕОМ | | | | |та електронно-побутової техніки. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | |V. | | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| |11. |Економічна експертиза |11.1. |Дослідження документів | | | | |бухгалтерського обліку і звітності; | | | |---------+--------------------------------------| | | |11.2. |Дослідження документів про | | | | |фінансово-кредитні операції. | | | |---------+--------------------------------------| | | |11.3. |Дослідження документів про | | | | |економічну діяльність підприємств | | | | |і організацій. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | |VI. | | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| |12. |Товарознавча, в. т.ч. |12.1. |Дослідження якостей товарів | | |автотоварознавча, експертиза | |народного споживання і | | | | |визначення їх вартості; | | | |---------+--------------------------------------| | | |12.2. |Визначення вартості | | | | |автомототранспорту, розміру | | | | |нанесеного збитку власнику | | | | |транспортного засобу. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | |VII. | | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| |13. |Екологічна експертиза |13.1. |Дослідження наявності шкідливих | | | | |речовин в навколишньому середовищі. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| |14. |Психологічна експертиза |14.1. |Встановлення стану психіки людини. | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| | |VIII. | | | |----+-------------------------------+---------+--------------------------------------| |15. |Інші види досліджень | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Перелік може бути доповнений вченими радами
інститутів, про що повідомляється Мін'юсту.
Додаток N 2
Перелік науково-дослідних інститутів
судових експертиз Мін'юсту України
------------------------------------------------------------------ |Назва інституту, адреса, телефон | Зона обслуговування | | |(республіка, область, місто)| |-----------------------------------+----------------------------| |1. Київський науково-дослідний |Вінницька, Житомирська, | |інститут судових експертиз |Київська, Тернопільська, | |252025, м. Київ-25, |Хмельницька, Черкаська, | |вул. В. Житомирська, 19, |Чернігівська, м. Київ | |Директор - | | |Круть Олександр Васильович | | |тел. (044) 212-21-91 | | |Канцелярія - тел. (044) 221-22-94 | | |-----------------------------------+----------------------------| |Тернопільське відділення КНДІСЕ |Тернопільська, Хмельницька, | |28200, м. Тернопіль, |Вінницька | |вул. Шашкевича, 1/2, | | |тел. (0352) 2-35-50 | | |-----------------------------------+----------------------------| |2. Харківський науково-дослідний |Автономна Республіка Крим, | |інститут судових експертиз |Дніпропетровська, | |310163, м. Харків-163, |Запорізька, | |вул. Золочевська, 8-А, |Полтавська, Сумська, | |Директор - Цимбал Леонід Михайлович|Харківська | |тел. (0572) 72-21-20 | | |Канцелярія - тел. (0572) 72-62-23 | | |-----------------------------------+----------------------------| |Дніпропетровське відділення ХНДІСЕ |Дніпропетровська | |320029, м. Дніпропетровськ, | | |вул. К. Маркса, 21-а, | | |Завідуюча відділення - | | |Водоп'ян Ніна Федорівна | | |тел. (0562) 48-08-30 | | |Канцелярія - тел. (0562) 46-70-24 | | |-----------------------------------+----------------------------| |Кримське відділення ХНДІСЕ |Автономна Республіка Крим | |330048, м. Сімферополь, | | |вул. Балаклавська, 68, | | |Завідуюча відділенням - | | |Шерстюк Віра Миколаївна | | |тел. (0652) 49-35-04 | | |-----------------------------------+----------------------------| |3. Одеський науково-дослідний |Кіровоградська, | |інститут судових експертиз |Миколаївська, | |270026, м. Одеса-26, |Одеська, Херсонська | |вул. Ланжеронівська, 21, | | |Директор - | | |Чорнобай Леонід Миколайович | | |тел. (0482) 22-90-55 | | |Канцелярія - тел. (0482) 22-52-59 | | |-----------------------------------+----------------------------| |Миколаївське відділення ОНДІСЕ |Миколаївська | |м. Миколаїв, пр. Леніна, 67, | | |Завідуючий відділенням - | | |Воронцов Володимир Дмитрович | | |тел. (0512) 37-49-84 | | |-----------------------------------+----------------------------| |4. Львівський науково-дослідний |Волинська, Закарпатська, | |інститут судових експертиз |Івано-Франківська, | |290004, м. Львів-4, пл. Соборна, 7,|Львівська, Рівненська, | |Директор - Ярослав Юрій Юрійович |Чернівецька | |тел. (0322) 72-66-68 | | |Канцелярія - тел. (0322) 72-66-68 | | |-----------------------------------+----------------------------| |5. Донецький науково-дослідний |Донецька, Луганська | |інститут судових експертиз | | |340102, м. Донецьк-102, | | |вул. Ливенка, 4, | | |Директор - | | |Дружинін Генадій Михайлович | | |тел. (0622) 90-14-39 | | |Канцелярія - тел. (0622) 90-14-18 | | ------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
Перелік підприємницьких структур та громадян, які одержали
ліцензії Мін'юсту на судовоекспертну діяльність, відповідно
до статті 7 Закону "Про судову експертизу" ( 4038-12 )
Автономна Республіка Крим
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/284
Кому видана: ТОВ "Екіпаж"
Коли видана: 08.08.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул.
Менжинського, 18, кв. 159
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/82, N 1/3
Кому видана: Кримському юридичному агентству "Інтерномікос"
Коли видана: 27.02.96
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
вул. К. Лібкнехта, 1
Т. 2-56-19
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 1/82
Кому видана: Кримському юридичному агентству "Інтерномікос"
Коли видана: 27.02.96
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
вул. К. Лібкхнекта, 1
Т. 2-56-19
Вінницька область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/92
Кому видана: Вінницькій торгово-промисловій палаті
Коли видана: 28.03.96
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7
Т. 35-83-30
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/92
Кому видана: Вінницькій торгово-промисловій палаті
Коли видана: 28.03.96
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7
Т. 35-83-30
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/92
Кому видана: Вінницькій торгово-промисловій палаті
Коли видана: 28.03.96
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7
Т. 35-83-30
Номер ліцензії: N 1/22
Кому видана: Приватній юридичній фірмі "Есконі"
Коли видана: 04.04.95
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: м. Вінниця, вул. Кропивницького, 7, 3
Т. 35-35-27
Волинська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/259
Кому видана: Акціонерному товариству "Волинь-Авто"
Коли видана: 04.06.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 145
Т. 5-00-32
Номер ліцензії: N 1/346
Кому видана: ТОВ "Феміда-Інтер"
Коли видана: 25.05.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лубенська, 36
Донецька область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/184, N 1/242
Кому видана: ТОВ "Маріупольське юридичне агентство"
Коли видана: 12.11.96
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Грибоєдова, 77
Т. 33-64-94
Номер ліцензії: N 1/69
Кому видана: ТОВ "Приморье-С"
Коли видана: 10.01.96
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Казанцева, 16а
Номер ліцензії: N 1/129
Кому видана: ТОВ Експертно-виробнича фірма "Єва"
Коли видана: 04.11.96
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: Донецька обл., Артемівський р-н, с. Красне,
вул. Садова 15
Номер ліцензії: N 1/248
Кому видана: Донецькій торгово-промисловій палаті
Коли видана: 24.04.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Дзержинського, 12
Т. 92-80-60
Номер ліцензії: N 1/319
Кому видана: Донецькому обласному центру експертизи та оцінки
Коли видана: 27.10.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Постишева, 137
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/209
Кому видана: Донецькій СТО ВАЗ АТ "Донецьк-Лада"
Коли видана: 20.01.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Баумана, 10
Т. 22-04-10
Номер ліцензії: N 1/210
Кому видана: Торезькій СТО ВАЗ АТ "Донецьк-Лада"
Коли видана: 20.01.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Донецька обл., м. Торез, вул. Свободи, 10
Т. 3-15-59
Номер ліцензії: N 1/213
Кому видана: Донецькому обласному центру експертизи та оцінки
Коли видана: 29.01.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 57
Т. 93-66-36
Номер ліцензії: N 1/215
Кому видана: Артемівській СТО Акціонерного товариства
"Донецьк-Лада"
Коли видана: 06.02.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Донецька обл., м. Артемівськ,
пер. Первомайський, 5
Т. 2-09-18
Номер ліцензії: N 1/225
Кому видана: Приватному підприємству "Апекс"
Коли видана: 19.02.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Донецька обл., м. Дружковка, вул. Постишева, 31
Т. 4-39-00
Номер ліцензії: N 1/226
Кому видана: Приватному підприємству "Бюро судових експертиз"
Коли видана: 20.02.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Казанцева, 25, 36
Т. 34-14-89
Номер ліцензії: N 1/342
Кому видана: ТОВ "Інформаційно-обчислювальний центр Спілки
експертів України"
Коли видана: 21.01.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 143
Номер ліцензії: N 1/342
Кому видана: ТОВ "Атолл"
Коли видана: 06.02.98
Спеціальність: автотоварознавча; дослідження обставин ДТП
Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Текстильників, 15, кв. 15
Номер ліцензії: N 2/336
Кому видана: Терентьєву Леоніду Івановичу
Коли видана: 16.01.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Донецька, 28/1
Номер ліцензії: N 2/343
Кому видана: Чистякову В'ячеславу Михайловичу
Коли видана: 06.02.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Донецьк, вул. 9-го січня, 4-І
Номер ліцензії: N 2/379
Кому видана: Ковагову Євгену Степановичу
Коли видана: 08.06.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Маяковського, 6,
кв. 18
Номер ліцензії: N 2/368
Кому видана: Зубу Володимиру Михайловичу
Коли видана: 20.04.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Донецька обл, м. Амвросіївка, вул. Українська, 23
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/69
Кому видана: ТОВ "Приморье-С"
Коли видана: 10.01.96
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Казанцева, 16а
Номер ліцензії: N 1/247
Кому видана: ТОВ "Маріупольське юридичне агентство"
Коли видана: 24.04.97
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 43
Т. 34-87-83
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 2/160
Кому видана: Бобровському Петру Костянтиновичу
Коли видана: 02.09.96
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: Донецька обл., м. Маріуполь,
б. Хмельницького, 12, 24
Т. 33-41-83
Дніпропетровська область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/132
Кому видана: ТОВ "Регіональна експертна компанія"
Коли видана: 31.03.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 32
Номер ліцензії: N 1/330
Кому видана: ТОВ експертна група "Континент"
Коли видана: 19.12.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 9 кв. 25
Номер ліцензії: N 1/338
Кому видана: ТОВ "Експертно-виробнича компанія "Дніпро-Еко"
Коли видана: 19.01.98
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, смт Ювілейна, вул. Теплинна
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/254
Кому видана: Приватному підприємству "Таліон"
Коли видана: 26.05.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Дніпропетровська, пр. Пеліна, 65
Номер ліцензії: N 1/255
Кому видана: ТОВ швейно-хутрова фірма "Еталон"
Коли видана: 27.05.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Миру, 19
Номер ліцензії: N 1/132
Кому видана: ТОВ "Регіональна експертна компанія"
Коли видана: 31.03.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 32
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/246
Кому видана: ТОВ "Недвижимость-Сервис"
Коли видана: 24.04.97
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Леніна, 103
Т. 6-05-40
Номер ліцензії: N 2/357
Кому видана: Баркану Максиму Олександровичу
Коли видана: 16.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, перев. Героїв, 21/71
Номер ліцензії: N 2/358
Кому видана: Шибі Олександру Івановичу
Коли видана: 16.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 37-а, кв. 1
Номер ліцензії: N 2/359
Кому видана: Захорольському Володимиру Яковичу
Коли видана: 16.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Н. Данченко, 48/48
Житомирська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/363
Кому видана: Житомирській торгово-промисловій палаті
Коли видана: 01.04.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Житомир, вул. Гагаріна, 24
Т. 34-15-96, 34-55-58
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 2/370
Кому видана: Федорцю Володимиру Івановичу
Коли видана: 29.04.98
Спеціальність: будівельна
Поштова адреса: м. Житомир, вул. Київська, 50, кв. 34
Запорізька область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/305
Кому видана: Товарній біржі "Українська"
Коли видана: 25.10.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 35
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/313
Кому видана: ТОВ "ВЕП "Стандарт-Сервіс"
Коли видана: 08.09.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Запоріжжя, вул. Антенна, 4-б
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 1/275 N 286
Кому видана: ТОВ "Глорія-1"
Коли видана: 07.07.97
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Запоріжжя, ГСП-905, вул. Сєдова, 11
Т. 62-10-30
Номер ліцензії: N 1/374
Кому видана: Приватному підприємству "Експерт-Д"
Коли видана: 20.05.98
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Запоріжжя, пр-кт Леніна, б. 21
Закарпатська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/219
Кому видана: Акціонерному товариству "Закарпаттяавтосервіс"
Коли видана: 12.02.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Краснодонців, 20
Т. 2-88-45
Номер ліцензії: N 1/229
Кому видана: Приватному підприємству "Феміда"
Коли видана: 12.03.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Заньковецької, 89
Т. 5-14-90
Номер ліцензії: N 1/364
Кому видана: ТОВ "Свалявське агентство економічного розвитку"
Коли видана: 01.04.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Свалява, вул. Київська, 1
Т. 2-15-52
Івано-Франківська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 2/333
Кому видана: Панченку Василю Спиридоновичу
Коли видана: 04.01.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Пушкіна, 134-а, кв. 64
Київська область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/141
Кому видана: ТОВ "Експерт-Сервіс"
Коли видана: 04.07.96
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 2, 381
Т. 414-46-90
Номер ліцензії: N 1/348
Кому видана: ТОВ "Айє-Сервіс"
Коли видана: 01.03.98
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 45, кв. 171
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 2/324
Кому видана: Ковалю Ігорю Миколайовичу
Коли видана: 24.11.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Велика Китаївська, 6, кв. 127
Номер ліцензії: N 2/329
Кому видана: Дрозду Віктору Павловичу
Коли видана: 15.12.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, пр. 50 річчя Жовтня, буд. 9, кв. 459
Номер ліцензії: N 2/328
Кому видана: Пацелі Володимиру Івановичу
Коли видана: 15.12.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Вернадського, буд. 87, кв. 81
Номер ліцензії: N 1/216
Кому видана: АТ "Київська комісійна площадка вантажних
автомобілів"
Коли видана: 12.02.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 67-б, к. 9
Номер ліцензії: N 1/260
Кому видана: ТОВ "Роса"
Коли видана: 04.06.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Київська обл., м. Фастів, вул. Транспортна, 2
Т. 6-67-20
Номер ліцензії: N 1/278
Кому видана: ТОВ "АТМ-96"
Коли видана: 16.07.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, Арсенальна площа, 1-б
Т. 417-17-90
Номер ліцензії: N 1/351
Кому видана: Приватному підприємству "Константа-Експерт"
Коли видана: 05.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 22-а
Номер ліцензії: N 2/352
Кому видана: Багаченку Володимиру Миколайовичу
Коли видана: 06.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Волоська, 23, кв. 13
Номер ліцензії: N 1/365
Кому видана: ТОВ "Центр правової допомоги "Правозахист"
Коли видана: 13.04.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Гончара, 14/26, кв. 29
Т. 212-45-16
Номер ліцензії: N 1/369
Кому видана: ТОВ "Юридична фірма "Оман і Ко"
Коли видана: 02.04.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, пл. Арсенальна, 1-б
Номер ліцензії: N 1/371
Кому видана: ЗАТ "Експертна компанія "Укравтоекспертиза-Холдінг"
Коли видана: 29.04.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Північна, 19, кв. 90
Номер ліцензії: N 1/380
Кому видана: Приватній юридичній фірмі "Де-юре сервіс"
Коли видана: 11.06.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 26, кв. 48
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/326
Кому видана: Приватному підприємству "Константа-Експерт"
Коли видана: 24.11.97
Спеціальність: інженерно-технічна
Поштова адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 22-а
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 1/354
Кому видана: ТОВ "Нотінгел-Хаус"
Коли видана: 10.03.98
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4, корп. А,
кім. 100 та 100а
Кіровоградська область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/136
Кому видана: Кіровоградській торгово-промисловій палаті
Коли видана: 28.06.96
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 38
Т. 22-48-07
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/234
Кому видана: Експертному приватному агентству "Юрсервіс"
Коли видана: 31.03.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 1-в
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/234
Кому видана: Експертному приватному агентству "Юрсервіс"
Коли видана: 31.03.97
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 1-в
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 1/53
Кому видана: Експертному приватному агентству "Юрсервіс"
Коли видана: 23.10.95
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 1-в
Львівська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/113
Кому видана: ВАТ "Галич-Авто"
Коли видана: 15.05.96
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Львів, вул. Зелена, 407
Т. 42-92-78, 42-92-65
Номер ліцензії: N 2/325
Кому видана: Шеремету Ярославу Богдановичу
Коли видана: 24.11.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Львівська обл., м. Радехів, вул. Левицького, 11
Номер ліцензії: N 1/235
Кому видана: ТОВ "Барс" ЛТД
Коли видана: 04.04.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Львівська обл., м. Рахедів, вул. Транзитна, 5
Номер ліцензії: N 1/241
Кому видана: Львівській торгово-промисловій палаті
Коли видана: 18.04.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Львів, Стрийський парк, 14
Т. 76-46-13
Номер ліцензії: N 1/347
Кому видана: ТОВ фірма "Експертиза"
Коли видана: 27.02.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Львів, вул. Зелена, 115
Номер ліцензії: N 1/378
Кому видана: Приватному підприємству промислово-комерційній
фірмі "Рома"
Коли видана: 04.06.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Будівельна, 5/35
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/376
Кому видана: Приватному підприємству "Реве Ро"
Коли видана: 18.04.97
Спеціальність: будівельна
Поштова адреса: м. Львів, вул. Водогінна, 2, 225
Луганська область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/12
Кому видана: Малому приватному підприємству "Луганськекспертиза"
Коли видана: 18.02.98
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Луганськ, вул. 50 років Жовтня, б. 25, кв. 60
Номер ліцензії: N 1/227
Кому видана: Кооперативу "Правознавець"
Коли видана: 12.03.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: Луганська обл., м. Стаханів,
вул. Б. Хмельницького, 39
Т. 2-00-04
Номер ліцензії: N 1/233
Кому видана: Приватному бюро "Експерт"
Коли видана: 31.03.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: Луганська обл., м. Свердловськ,
кв. Пролетаріату Донбасу, 52, 46
Номер ліцензії: N 1/257
Кому видана: Малому приватному підприємству "Сенір"
Коли видана: 28.05.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Луганськ, вул. Гастелло, 33
Т. 42-77-21
Номер ліцензії: N 1/310
Кому видана: МПП Виробничо-комерційна фірма "Восток"
Коли видана: 26.09.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: Луганська обл., м. Кремінна, Красна пл., 4
Номер ліцензії: N 1/323
Кому видана: Науково-виробничому, інформаційно-методичному
центру "ТРІАН"
Коли видана: 04.11.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: Луганська обл., м. Антрацит,
вул. Петровського, 19, кв. 47
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/12
Кому видана: Малому приватному підприємству "Луганськекспертиза"
Коли видана: 18.02.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Луганськ, вул. 50 років Жовтня, б. 25, кв. 60
Номер ліцензії: N 1/258
Кому видана: Приватне підприємство "Юридична фірма ТІС"
Коли видана: 04.06.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Луганськ, кв. Волкова, 34/105
Т. 57-43-06
Номер ліцензії: N 1/257
Кому видана: Малому приватному підприємству "Сенір"
Коли видана: 28.05.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Луганськ, вул. Гастелло, 33
Т. 42-77-21
Номер ліцензії: N 1/265
Кому видана: Колективному підприємству "Юридична фірма Алібі"
Коли видана: 18.06.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Луганськ, кв. Якіра, 2/108
Т. 47-23-05
Номер ліцензії: N 1/331
Кому видана: ТОВ Експертне юридичне бюро "Гривня Плюс"
Коли видана: 25.12.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Луганськ, вул. К. Маркса, буд. 30
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/244 - N 153
Кому видана: ТОВ "Експерт-Сервіс"
Коли видана: 24.04.97
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: м. Луганськ, вул. Оборонна, 34
Т. 54-09-37
Номер ліцензії: N 1/257
Кому видана: Малому приватному підприємству "Сенір"
Коли видана: 28.05.97
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: м. Луганськ, вул. Гастелло, 33
Т. 42-77-21
Номер ліцензії: N 1/280
Кому видана: Приватному підприємству "Поліінформ"
Коли видана: 23.06.97
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: м. Луганськ, кв. Єрьоменко, 60, 7
Т. 55-14-49
Номер ліцензії: N 1/377
Кому видана: ТОВ "Оціночна фірма "Поліінформ"
Коли видана: 28.05.97
Спеціальність: будівельна
Поштова адреса: м. Луганськ, 9-й квартал, буд. 3
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 1/162 N 1/232
Кому видана: ТОВ "Бюро судових експертиз"
Коли видана: 11.09.96
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Луганськ, вул. Демьохіна, 20
Т. 53-01-17
Номер ліцензії: N 2/203
Кому видана: Труновій Тетяні Антімосівні
Коли видана: 25.12.96
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: Луганська обл., м. Стаханів, вул. Карбишева,
6-а, кв. 52
Номер ліцензії: N 1/323
Кому видана: Науково-виробничому, інформаційно-методичному,
культурно-просвітницькому центру "Тріан"
Коли видана: 04.11.97
Спеціальність: економічна
Поштова адреса: Луганська обл., м. Антрацит,
вул. Петровського 19, к. 47
Номер ліцензії: N 1/377
Кому видана: ТОВ "Оціночна фірма "Поліінформ"
Коли видана: 28.05.97
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Луганськ, 9-й квартал, буд. 3
Миколаївська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/335
Кому видана: ЗАТ "Автотехсервіс"
Коли видана: 14.01.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 99
Номер ліцензії: N 2/366
Кому видана: Щокіну Петру Павловичу
Коли видана: 20.04.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Миколаїв, пр. Леніна, 158, кв. 98
Номер ліцензії: N 1/381
Кому видана: ЗАТ "Спорттовари"
Коли видана: 11.06.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Миколаїв, вул. Кірова, 244
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/88
Кому видана: Торгово-промисловій палаті України
"Миколаївзовнішсервіс"
Коли видана: 18.03.96
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: м. Миколаїв, вул. Р. Люксембург, 27
Т. 35-99-94
Одеська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/243
Кому видана: ТОВ Мале приватне підприємство "Кама-92"
Коли видана: 24.04.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 46
Т. 22-17-11
Номер ліцензії: N 1/268
Кому видана: Одеській регіональній торгово-промисловій палаті
Коли видана: 24.06.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Одеса, вул. Баумана, 47
Т. 22-64-67
Номер ліцензії: N 1/268
Кому видана: Одеській регіональній торгово-промисловій палаті
Коли видана: 24.06.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Одеса, вул. Базарна, 47
Т. 22-64-67
Номер ліцензії: N 1/360
Кому видана: Міжнародному юридичному агентству "Юст-Холдінг"
Коли видана: 23.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 78, кв. 20
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 2/122
Кому видана: Герасименку Василю Михайловичу
Коли видана: 30.05.96
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Одеса, пр. Акад. Глушко, 10, кв. 7
Т. 47-38-84
Полтавська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/207
Кому видана: Приватній фірмі "КМ"
Коли видана: 13.01.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Полтава, пл. Леніна, 11-а
Т. 18-30-95
Номер ліцензії: N 2/327
Кому видана: Перепелиці Василю Григоровичу
Коли видана: 24.11.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. 50 років
Жовтня, 44
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/321
Кому видана: ТОВ Міжнародний науково-дослідний
експертно-консультативний центр "Експол"
Коли видана: 04.11.97
Спеціальність: дослідження обставин ДТП
Поштова адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 37
Т. 7-35-77
Рівненська область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/287
Кому видана: ПП фірма "Україна-сервіс"
Коли видана: 12.08.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Рівне, вул. Відінська, б. 8, кв. 1
Т. 28-64-29
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/276
Кому видана: Рівненській торгово-промисловій палаті
Коли видана: 07.07.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Рівне, вул. Г. Мазепи, 19
Т. 22-30-96
Номер ліцензії: N 1/270
Кому видана: ЗАТ "Горинь-Сервіс-Лада"
Коли видана: 25.06.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Рівне, вул. Крейдяна, 3
Т. 22-43-79
Номер ліцензії: N 1/317
Кому видана: Приватній фірмі "Рівнетехкомплект"
Коли видана: 09.09.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Рівне, вул. Київська, 69
Сумська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/14
Кому видана: Фірмі "Ікар ВМЗ сервіс"
Коли видана: 10.01.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Суми, вул. Кооперативна, 19
Номер ліцензії: N 1/261
Кому видана: Акціонерному товариству відкритого типу "Суми-Авто"
Коли видана: 04.06.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Суми, вул. Роменська, 98
Т. 22-70-81
Харківська область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/367
Кому видана: Дочірньому підприємству "Універсал-Експерт"
Коли видана: 20.04.98
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Харків, пр. Леніна, 38
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/212
Кому видана: ЗАТ "Харківлада"
Коли видана: 29.01.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 345
Т. 37-22-55
Номер ліцензії: N 1/353
Кому видана: ТОВ "Вента"
Коли видана: 15.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Харків, перев. Метизний, 12
Номер ліцензії: N 1/340
Кому видана: Правовій фірмі "Науковий правовий центр"
Коли видана: 19.01.99
Спеціальність: дослідження обставин ДТП
Поштова адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 77
Номер ліцензії: N 1/367
Кому видана: Дочірньому підприємству "Універсал-Експерт"
Коли видана: 20.04.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Харків, пр. Леніна, 38
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 1/242 N 184
Кому видана: Приватній фірмі "Харківське судово-експертне бюро
"Економіка"
Коли видана: 24.04.97
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 93, 63
Хмельницька область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/349
Кому видана: АТ "Хмельниччина-Авто"
Коли видана: 29.02.98
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Хмельницький, пр. Миру, 102
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/314
Кому видана: ПП "ФЕНСТЕР"
Коли видана: 08.09.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 5
Номер ліцензії: N 1/349
Кому видана: АТ "Хмельниччина-Авто"
Коли видана: 29.02.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Хмельницький, пр. Миру, 102
Номер ліцензії: N 1/362
Кому видана: Хмельницькому бюро технічної інвентаризації
Коли видана: 25.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 2/373
Кому видана: Кузіну Віталію Станіславовичу
Коли видана: 18.05.98
Спеціальність: будівельна
Поштова адреса: м. Хмельницький, вул. Вайсера, 94, кв. 1
Черкаська область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/102
Кому видана: Експертному підприємству "Стандарт-Сервіс"
Коли видана: 25.04.96
Спеціальність: товарознавча, дослідження обставин ДТП
Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Орджонікідзе, 70
Т. 43-14-95
Номер ліцензії: N 1/302
Кому видана: Виробничо-комерційній фірмі "Контакт"
Коли видана: 27.10.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Калініна, 4
Номер ліцензії: N 1/344
Кому видана: ТОВ "Контакт-Сервіс"
Коли видана: 06.02.98
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Енгельса, 33/8
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/218
Кому видана: Акціонерному товариству "Черкаси-лада"
Коли видана: 12.02.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66
Т. 43-64-45
Номер ліцензії: N 1/279
Кому видана: Малому приватному підприємству "Автотех"
Коли видана: 16.07.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Краснопресненська, 3, кв. 4
Номер ліцензії: N 1/344
Кому видана: ТОВ "Контакт-Сервіс"
Коли видана: 06.02.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Енгельса, 33/8
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 2/274
Кому видана: Карасьову Сергію Борисовичу
Коли видана: 15.08.97
Спеціальність: будівельно-технічна
Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Пилипенко, 9, 83
Т. 63-97-89
Номер ліцензії: N 2/334
Кому видана: Слепиніну Олегу Семеновичу
Коли видана: 13.01.98
Спеціальність: будівельна
Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 106, кв. 59
Чернівецька область
товарознавча
Номер ліцензії: N 1/205
Кому видана: ТОВ "Пуск-Авто"
Коли видана: 04.06.96
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 70
Т. 9-06-35
Номер ліцензії: N 1/214
Кому видана: Чернівецькій торгово-промисловій палаті Буковини
Коли видана: 06.02.97
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Чернівці, вул. Стасюка, 20
Т. 3-53-97
Номер ліцензії: N 1/337
Кому видана: МіНі "Експертне бюро"
Коли видана: 19.01.98
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Чернівці, вул. Переяслівська, 12/4
Номер ліцензії: N 1/361
Кому видана: СП "Західно-Український експертно-консультативний
центр"
Коли видана: 23.03.98
Спеціальність: товарознавча
Поштова адреса: м. Чернівці, вул. Пчілки, 5
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/361
Кому видана: СП "Західно-Український експертно-консультативний
центр"
Коли видана: 23.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Чернівці, вул. Пчілки, 5
бухгалтерська
Номер ліцензії: N 1/135
Кому видана: ТОВ "Пуск-Авто"
Коли видана: 27.06.96
Спеціальність: бухгалтерська
Поштова адреса: м. Чернівці, вул. м. Тореза
Т. 9-06-36
Номер ліцензії: N 1/361
Кому видана: СП "Західно-Український експертно-консультативний
центр"
Коли видана: 23.03.98
Спеціальність: економічна
Поштова адреса: м. Чернівці, вул. Пчілки, 5
інженерно-технічна
Номер ліцензії: N 1/361
Кому видана: СП "Західно-Український експертно-консультативний
центр"
Коли видана: 23.03.98
Спеціальність: будівельна
Поштова адреса: м. Черкаси, вул. Пчілки, 5
Чернігівська область
автотоварознавча
Номер ліцензії: N 1/252
Кому видана: Закритому акціонерному товариству "Чернігів-Лада"
Коли видана: 17.05.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 157
Т. 2-21-33
Номер ліцензії: N 1/285
Кому видана: ТО В "Лот"
Коли видана: 08.08.97
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Чернігів, вул. Київська, 14-а
Т. 7-51-18
Номер ліцензії: N 2/350
Кому видана: Конюшковеру Євгену Романовичу
Коли видана: 01.03.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: м. Чернігів, вул. Леніна, 259, кв. 38
Номер ліцензії: N 1/372
Кому видана: Селянському фермерському господарству "Агротехсервіс"
Коли видана: 06.05.98
Спеціальність: автотоварознавча
Поштова адреса: Чернігівська обл., м. Мена, пр-кт Гагаріна, 4.
Надруковано: "Вісник Вищого арбітражного суду України",
N 4, 1998 р.вгору