Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.02.2017  № 11

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою вдосконалення нагляду (оверсайта) платіжних систем, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до:

1) Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 грудня 2013 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 2213/24745 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 грудня 2013 року № 524, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2014 року за № 62/24839 (зі змінами), що додаються;

3) Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2014 року № 755 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Василєва О.В.) довести зміст цієї постанови до відома платіжних організацій платіжних систем, створених резидентами.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.02.2017 № 11

ЗМІНИ
до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

1. У розділі III:

1) в абзаці другому пункту 4 цифри "12" замінити словом "шість";

2) у пункті 5:

в абзаці першому цифру "3" замінити цифрою "4";

після абзацу першого доповнити пункт п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"категорії важливості платіжної системи в Україні;

кількості учасників платіжної системи;

показників діяльності учасника платіжних(ої) систем(и) (частка операцій у платіжній системі та/або в загальному обсязі операцій, що виконуються ним в платіжних системах);

видів послуг, які надаються платіжною системою (упровадження інноваційних послуг; платіжна система за видом послуг є єдиною на ринку);

показників діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури [види послуг та обсяги операцій, які обробляються за участю оператора послуг платіжної інфраструктури в платіжній(их) системі(ах)]";

3) після пункту 5 доповнити розділ новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Національний банк має право вносити зміни до плану перевірок протягом року у зв'язку зі зміною підстав (критеріїв), визначених пунктом 5 розділу ІІІ цього Положення".

У зв'язку з цим пункти 6 та 7 уважати відповідно пунктами 7 та 8.

2. Пункт 3 розділу IV після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"необхідність перевірки вжиття заходів об'єктом перевірки з метою усунення виявлених порушень законодавства України, за які Національним банком були застосовані до нього заходи впливу та/або зупинено дію ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та/або вжиття заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій своїй діяльності;".

3. Розділ V після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. До складу робочої групи, яка складається з працівників структурного підрозділу Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем, може бути включено працівників інших структурних підрозділів Національного банку шляхом попереднього звернення до цих структурних підрозділів.

Керівники таких структурних підрозділів Національного банку на звернення про залучення до складу робочої групи працівників для проведення перевірки у строк (термін), установлений у зверненні, письмово інформують про делегованих ними працівників до складу робочої групи та надають затверджену програму перевірки або інформують про відмову від участі в перевірці.

Працівники, яких відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу V цього Положення включено до складу робочої групи, під час проведення перевірки підпорядковуються керівникові робочої групи, виконують його завдання та вказівки з питань, визначених програмою перевірки, у тому числі їм може надаватись окреме завдання на перевірку питань, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють".

У зв'язку з цим пункти 2 - 4 уважати відповідно пунктами 3 - 5.

4. Пункт 3 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забороняється встановлення та/або використання в зазначеному в абзаці першому пункту 3 розділу VI цього Положення приміщенні об'єктом перевірки будь-яких технічних пристроїв для здійснення фото-, аудіо-, відеофіксації, крім випадків, передбачених законодавством України".

5. У розділі VII:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"9) безпосереднього доступу під час проведення перевірки до інформації, яка розміщена в автоматизованих системах обліку об'єкта перевірки;

2) підпункт 5 пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 6 уважати підпунктом 5.

6. У пункті 3 розділу IX:

1) у підпункті 5 слова та цифри "у порядку, установленому в пункті 2 розділу X цього Положення" замінити словами "ним або іншою уповноваженою особою";

2) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"7) забезпечити безпосередній доступ членів робочої групи під час проведення перевірки до інформації, яка розміщена в автоматизованих системах обліку об'єкта перевірки".

7. У розділі X:

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Керівник робочої групи зобов'язаний протягом 45 робочих днів з дня отримання довідки(ок), підписаної(их) керівником об'єкта перевірки, скласти звіт.

Звіт складається за результатами проведеної перевірки з урахуванням довідок про перевірку та іншої наявної інформації";

2) після пункту 8 доповнити розділ новим пунктом 9 такого змісту:

"9. Керівник структурного підрозділу Національного банку, фахівці якого відповідно до пункту 2 розділу V цього Положення залучалися до складу робочої групи, протягом 10 робочих днів з дня отримання довідки, підписаної керівником об'єкта перевірки, надає керівникові робочої групи:

1) довідку разом із запереченнями (зауваженнями) керівника об'єкта перевірки (у разі їх наявності);

2) пропозиції щодо фактів та висновків, що містяться в довідці, які можуть бути включені до звіту, ураховуючи заперечення (зауваження) керівника об'єкта перевірки [у разі наявності таких заперечень (зауважень)];

3) документи, що підтверджують факти та висновки, викладені в довідці".

У зв'язку з цим пункти 9 - 14 уважати відповідно пунктами 10 - 15.

3) пункти 10 та 11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12 - 15 уважати відповідно пунктами 10 - 13.

В.о. директора Департаменту
платіжних систем
та інноваційного розвиткуО.В. Василєва

ПОГОДЖЕНО


Перший заступник
Голови Національного банку України


Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.02.2017 № 11

ЗМІНИ
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

1. Пункт 3 розділу І після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до об'єктів нагляду (оверсайта), що становлять загрозу безперервному, надійному та ефективному функціонуванню платіжних систем (далі - застосування іноземних санкцій), - факт прийняття іноземною державою, міждержавним об'єднанням або міжнародною організацією рішення про застосування до об'єкта нагляду (оверсайта) санкцій;".

2. Пункт 2 розділу ІІ після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Національний банк має право застосувати заходи впливу у зв'язку із застосуванням іноземних санкцій протягом строку їх дії, починаючи з дня офіційного опублікування (оприлюднення) інформації про застосування іноземних санкцій".

3. У розділі III:

1) абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"документів (документально підтверджених фактів), що містять інформацію, яка свідчить про порушення законодавства України, у тому числі отриману від відповідних органів інших держав, міждержавних об'єднань або міжнародних організацій, органів державної влади України, та/або офіційно опубліковану (оприлюднену, у тому числі шляхом розміщення на їх офіційних веб-сайтах) ними інформацію про застосування іноземних санкцій";

2) пункт 5 доповнити новим реченням такого змісту: "Вимога щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу не поширюється на рішення про обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжних системах в Україні, виключення платіжної системи/учасника платіжної системи/оператора послуг платіжної інфраструктури з реєстру платіжних систем та заборони здійснення діяльності в Україні".

4. Пункт 3 розділу IV викласти в такій редакції:

"3. Об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язаний подати Національному банку не пізніше п'яти робочих днів від дати отримання письмової вимоги план заходів, які об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язується вжити для усунення порушень законодавства України та/або виконання рекомендацій з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності в установлені Національним банком строки.

Після закінчення строку, визначеного в письмовій вимозі, об'єкт нагляду (оверсайта) не пізніше п'яти робочих днів зобов'язаний надати Національному банку звіт про виконання плану заходів та належним чином засвідчені копії відповідних документів, що підтверджують усунення об'єктом нагляду (оверсайта) порушень законодавства України, та/або виконання рекомендацій з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності".

5. У розділі VI:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Національний банк у разі виявлення порушення (порушень) об'єктом нагляду (оверсайта) законодавства України та з метою усунення цих порушень та/або недопущення їх у подальшій діяльності застосовує такий захід впливу, як письмове застереження до:";

абзац другий після слів "порушення умов" доповнити словом "(правил)";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"об'єктів нагляду (оверсайта), які зареєстровані Національним банком у реєстрі платіжних систем, за ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної, не в повному обсязі інформації та документів з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів Національному банку, надання якої(их) передбачено законодавством України;";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"об'єктів нагляду (оверсайта) у разі порушення порядку та форми надання, ненадання, несвоєчасного надання або надання недостовірних статистичних даних (звітності) з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів Національному банку, надання яких(ої) передбачено законодавством України;";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"об'єктів нагляду (оверсайта), які не забезпечують захисту прав користувачів послуг з переказу коштів відповідно до законодавства України";

2) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо письмове застереження складається на підставі матеріалів перевірки щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків вимог законодавства України, яке регулює діяльність платіжних систем та переказ коштів в Україні, воно надсилається до об'єктів нагляду (оверсайта) разом зі звітом про результати перевірки";

3) у пункті 4:

цифри "10" замінити словом "п'яти";

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Національний банк протягом 20 робочих днів із дня отримання плану заходів має право надати до нього зауваження, які є обов'язковими для врахування.

Після закінчення строку, визначеного в письмовому застереженні, об'єкт нагляду (оверсайта) не пізніше трьох робочих днів зобов'язаний надати Національному банку звіт про виконання плану заходів та належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують усунення порушень та вжиття заходів щодо недопущення цих порушень";

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"7. До об'єкта нагляду (оверсайта) не може бути застосований захід впливу у вигляді письмового застереження в разі допущення ним порушень, для усунення яких потрібно більше ніж два місяці. У цьому разі вирішується питання щодо застосування до об'єкта нагляду (оверсайта) іншого заходу впливу, передбаченого розділами VII - IX цього Положення".

6. У розділі VII:

1) пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

"1. Національний банк приймає рішення про обмеження, зупинення чи припинення надання об'єктом нагляду (оверсайта) окремих видів послуг у платіжних системах в Україні (далі - Рішення) у разі:

1) виявлення порушень об'єктом нагляду (оверсайта) законодавства України та/або неусунення порушень об'єктом нагляду (оверсайта) законодавства України, зазначених у розділі VI цього Положення;

2) виявлення порушень об'єктом нагляду (оверсайта) нормативно-правових актів, що містять вимоги щодо зупинення здійснення фінансових операцій;

3) неодноразового ненадання, надання не в повному обсязі (протягом року) інформації, документів або їх копій з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів за письмовим запитом Національного банку в установлені строки;

4) неодноразового ненадання, надання не в повному обсязі інформації, документів або їх копій з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів на письмовий запит Національного банку та/або членів робочої групи під час перевірки та/або для цілей перевірки в установлені строки;

5) незабезпечення безпосереднього доступу членів робочої групи під час проведення перевірки до інформації, яка розміщена в автоматизованих системах обліку об'єкта нагляду (оверсайта);

6) надання послуг платіжної системи без реєстрації в порядку, установленому нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;

7) застосування іноземних санкцій.

2. Національний банк забезпечує отримання Рішення під підпис керівника (представника) об'єкта нагляду (оверсайта) на другому примірнику супровідного листа із зазначенням дати та часу його отримання (далі - момент отримання).

У разі відмови керівника (представника) об'єкта нагляду (оверсайта) від отримання Рішення або неможливості вручення йому Рішення з інших причин на другому примірнику супровідного листа робиться позначка про це із зазначенням дати та часу, а Рішення надсилається об'єкту нагляду (оверсайта) рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Якщо поштова служба не може вручити Рішення керівникові (представнику) об'єкта нагляду (оверсайта) через його відмову отримати або з інших причин, Рішення вважається врученим у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення";

2) абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

"належним чином засвідчені об'єктом нагляду (оверсайта) копії відповідних документів, що підтверджують усунення порушень та вжиття заходів щодо недопущення порушень (у разі необхідності)";

3) підпункт 1 пункту 13 викласти в такій редакції:

"1) належним чином засвідчені об'єктом нагляду (оверсайта) копії відповідних документів, що підтверджують усунення порушень та вжиття заходів щодо недопущення порушень".

7. Пункт 1 розділу VIII доповнити новим абзацом такого змісту:

"застосування іноземних санкцій".

8. Пункт 1 розділу IX викласти в такій редакції:

"1. Національний банк у разі встановлення фактів, що свідчать про надання об'єктом нагляду (оверсайта) послуг платіжної системи в Україні без реєстрації в порядку, установленому законодавством України, та/або застосування неодноразово (протягом одного року) до нього заходів впливу, передбачених розділами VI, VII цього Положення, та/або застосування іноземних санкцій, має право прийняти рішення про заборону здійснення об'єктом нагляду (оверсайта) діяльності в Україні, пов'язаної з наданням послуг відповідної платіжної системи".

В.о. директора Департаменту
платіжних систем
та інноваційного розвиткуО.В. Василєва

ПОГОДЖЕНО


Перший заступник
Голови Національного банку України


Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.02.2017 № 11

ЗМІНИ
до Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні

1. У пункті 2 розділу I слова "безвиїзного" і "значущих" виключити.

2. У розділі III:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Національний банк здійснює моніторинг платіжних систем шляхом збору, систематизації та аналізу інформації щодо дільності об'єктів нагляду (оверсайта), у тому числі щодо статистичних показників діяльності та їх динаміки";

2) у пункті 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) статистичних звітів та іншої інформації, яка подається об'єктами нагляду (оверсайта) до Національного банку відповідно до законодавства України;";

після підпункту 2 доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) інформації щодо діяльності об'єктів нагляду (оверсайта), отриманої під час здійснення виїзних перевірок;".

У зв'язку з цим підпункт 3 уважати підпунктом 4.

3. У розділі IV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Національний банк за результатами моніторингу платіжних систем та відповідно до критеріїв важливості платіжних систем, установлених у пунктах 2 - 4 розділу IV цього Положення, визначає важливість платіжних систем у лютому поточного року за підсумками діяльності платіжних систем протягом попереднього року";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Національний банк має право після визнання міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентом, значущою платіжною системою надіслати центральному банку країни, резидентом якої є платіжна організація цієї платіжної системи, письмовий запит для отримання інформації про оцінювання цієї платіжної системи на відповідність міжнародним стандартам нагляду (оверсайта) платіжних систем";

3) після пункту 8 доповнити розділ двома новими пунктами 9 та 10 такого змісту:

"9. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути оформлені та подані з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

10. Платіжна організація значущої платіжної системи, яка не узгодила з Національним банком документи на виконання вимог цього Положення, не має права розширювати перелік послуг, які надаються в платіжній системі (для міжнародних платіжних систем, платіжними організаціями яких є нерезиденти, - у частині діяльності на території України)".

У зв'язку з цим пункти 9 - 11 уважати відповідно пунктами 11 - 13;

4) в абзаці першому пункту 11 цифри "60" замінити цифрами "45".

4. У розділі XI:

1) пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10 - 13 уважати відповідно пунктами 9 - 12;

2) пункт 12 виключити.

5. Розділ XIII викласти в такій редакції:

"XIII. Загальні вимоги до платіжних організацій платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

1. Платіжна організація платіжної системи здійснює контроль за діяльністю своїх учасників в частині виконання ними правил цієї платіжної системи.

2. Платіжні організації платіжних систем-резиденти, учасники платіжних систем зобов'язані вести реєстр пунктів приймання та виплати готівки, платіжних пристроїв (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо).

3. Платіжна організація платіжної системи та її учасники зобов'язані забезпечити зберігання інформації про кожну операцію з переказу коштів, здійснену в платіжній системі, у системі обліку платіжної організації/учасника платіжної системи, у встановленому ними порядку, з можливістю відновлення даних про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місця ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів.

4. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана доводити інформацію, отриману від Національного банку, що стосується надання послуг учасниками та операторами послуг платіжної інфраструктури, до їх відома для використання в роботі.

5. Платіжна організація платіжної системи та її учасники після виникнення кожного порушення безперервності діяльності зобов'язані документально зафіксувати дату та час, тривалість і причини порушень, шляхи вдосконалення механізмів забезпечення безперервності діяльності платіжної системи.

Платіжна організація платіжної системи та її учасники зобов'язані щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію, зазначену в абзаці першому пункту 5 розділу XIII цього Положення.

6. Платіжні організації платіжних систем та їх учасники зобов'язані здійснювати реєстрацію звернень користувачів з питань діяльності платіжної системи та переказу коштів, у тому числі щодо помилкових та неналежних переказів, шляхом унесення відомостей до журналу реєстрації звернень користувачів. Журнал ведеться в електронній формі та повинен містити:

1) порядковий номер;

2) дату надходження звернення;

3) дату звернення;

4) номер звернення;

5) прізвище, ім'я, по батькові особи, що звертається;

6) вид звернення (письмове звернення, отримане за допомогою Інтернету, засобів електронного зв'язку, тощо);

7) короткий зміст звернення;

8) прізвище, ім'я та по батькові відповідального працівника, який зареєстрував звернення;

9) рішення, прийняті за результатами звернення;

10) дата та номер вихідного документа (відповіді).

Журнал реєстрації звернень користувачів повинен вестись із забезпеченням захисту інформації, що міститься в ньому, відповідно до законодавства України.

7. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті таку інформацію:

1) відомості, що підтверджують унесення платіжної системи до Реєстру;

2) опис організаційної структури платіжної системи;

3) склад керівних органів платіжної організації платіжної системи;

4) умови участі в платіжній системі;

5) перелік учасників платіжної системи;

6) порядок припинення участі та виключення учасника платіжної системи, який порушує вимоги щодо участі в платіжній системі або більше їм не відповідає;

7) опис послуг, що надаються платіжною системою, у тому числі всіх платних послуг;

8) вартість послуг, що надаються користувачам платіжної системи;

9) перелік прав і обов'язків платіжної організації платіжної системи та її учасників;

10) порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжної системи.

Платіжна організація платіжної системи зобов'язана оновлювати інформацію, визначену в пункті 7 розділу XIII цього Положення, після її зміни, але не рідше одного разу на рік.

8. Учасники систем переказу коштів, а також платіжні організації систем переказу коштів-резиденти, що здійснюють переказ коштів, зобов'язані оприлюднювати на офіційному веб-сайті та розміщувати в пунктах приймання/виплати переказів коштів у доступному для огляду користувачами платіжної системи місці актуальної інформації щодо:

1) послуг, які надає система переказу коштів;

2) порядку (умов) здійснення переказу коштів;

3) видів валют переказу коштів;

4) курсу обміну валют;

5) вартості послуг з переказу коштів;

6) пунктів виплати переказів коштів у системі переказу коштів;

7) порядку вирішення спорів між учасниками та користувачами системи переказу коштів.

9. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана надавати роз'яснення учасникам платіжної системи стосовно їх участі в платіжній системі та пов'язаних із цим ризиків та проводити консультації:

1) з новими учасниками платіжної системи - перед початком надання ними послуг у платіжній системі;

2) з діючими учасниками платіжної системи - не рідше одного разу на рік.

10. Учасники платіжних систем, які використовують знак (торговельну марку, комерційне найменування тощо), що відрізняється від найменування платіжної системи, послуги якої надаються, зобов'язані під час надання послуг з переказу коштів та/або їх рекламування зазначати найменування платіжної системи перед цим знаком. Найменування платіжної системи подається шрифтом та/або розміром не менше половини розміру шрифту та/або розміру, яким подано цей знак.

11. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана надавати учасникам платіжної системи, розрахунковому банку платіжної системи, оператору послуг платіжної інфраструктури інформацію, необхідну для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи та управління ризиками в платіжній системі, зокрема про порядок:

1) повідомлення заінтересованих осіб про виникнення надзвичайної ситуації;

2) взаємодії та комунікацій у надзвичайній ситуації між працівниками платіжної організації платіжної системи, а також платіжною організацією платіжної системи та заінтересованими особами;

3) дій щодо забезпечення виконання/надання критичних операцій/послуг у разі відмови телекомунікаційних мереж та/або окремих складових програмно-технічного забезпечення.

12. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана забезпечити збереження та нерозголошення інформації, що може загрожувати безпеці та цілісності платіжної системи, та інформації, що містить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про учасників платіжної системи.

13. Платіжна організація платіжної системи та її учасники зобов'язані здійснювати контроль за діяльністю операторів послуг платіжної інфраструктури в межах послуг, що надаються ними в платіжній системі.

14. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний:

1) виявляти та управляти операційними ризиками, що притаманні послугам, які надаються ним в платіжній системі;

2) забезпечувати належний рівень захисту інформації відповідно до вимог законодавства України;

3) забезпечувати доступність та надійність критичних послуг, які він надає в платіжній системі;

4) забезпечувати своєчасне відновлення надання критичних послуг у разі настання надзвичайної ситуації;

5) повідомляти платіжну організацію платіжної системи/учасника платіжної системи, якій(ому) він надає послуги, про порушення своєї діяльності, що можуть вплинути на безперервність діяльності платіжної системи;

6) забезпечувати ефективний обмін інформацією з платіжною організацією/учасником платіжної системи, якій(ому) він надає послуги;

7) погоджувати з платіжною організацією платіжної системи/учасником платіжної системи, якій(ому) він надає послуги, передавання виконання функцій іншому оператору послуг платіжної інфраструктури, відомості щодо якого внесені до Реєстру, та забезпечити отримання необхідної інформації платіжною організацією/учасником платіжної системи щодо наданих послуг;

8) повідомляти платіжну організацію платіжної системи/учасника платіжної системи, якій(ому) він надає послуги, про внесення змін до програмно-технічних засобів, які оператор послуг платіжної інфраструктури використовує для надання послуг у платіжній системі.

15. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний здійснювати свою діяльність відповідно до правил платіжної системи, у якій він надає послуги.

16. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний забезпечити зберігання інформації про кожну операцію в розрізі платіжних систем, у яких він надає послуги, у встановленому ним порядку, з можливістю відновлення даних про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місця ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів.

17. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний опубліковувати на своєму веб-сайті інформацію щодо юридичних осіб, яким він надає послуги".

6. У розділі XIV:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:

"1) оцінювання платіжної системи, яка планує здійснювати діяльність в Україні;".

У зв'язку з цим підпункти 1 та 2 уважати відповідно підпунктами 2 та 3;

2) після пункту 2 доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Національний банк проводить оцінювання платіжної системи, яка планує здійснювати діяльність в Україні, шляхом аналізу документів, що подаються до Національного банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури".

У зв'язку з цим пункти 3 - 19 уважати відповідно пунктами 4 - 20;

3) в абзаці другому пункту 4 слово "січня" замінити словом "березня";

4) в абзаці другому пункту 5 слово "трьох" замінити словом "шести";

5) перше речення абзацу першого пункту 8 доповнити словами "та документи, що підтверджують наведену в них інформацію (крім правил платіжної системи, узгоджених Національним банком)";

6) після пункту 9 доповнити розділ новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Національний банк під час проведення оцінювання має право проводити співбесіду (інтерв'ю) з керівником (працівниками) платіжної організації платіжної системи з відповідним оформленням таких співбесід".

У зв'язку з цим пункти 10 - 20 уважати відповідно пунктами 11 - 21;

7) у першому реченні пункту 11 слова "платіжної системи здійснюється" замінити словами "платіжної системи, платіжною організацією якої є Національний банк, здійснюється";

8) у першому реченні пункту 12 слова "група фахівців складає" замінити словом "складається";

9) після пункту 14 доповнити розділ новим пунктом 15 такого змісту:

"15. Якщо під час комплексного оцінювання значущої платіжної системи до Національного банку надійшли документи платіжної організації цієї платіжної системи на виконання вимог цього Положення, Національний банк має право продовжити строк проведення комплексного оцінювання та включити до Звіту результати розгляду цих документів".

У зв'язку з цим пункти 15 - 21 уважати відповідно пунктами 16 - 22;

10) після пункту 20 доповнити розділ двома новими пунктами 21 та 22 такого змісту:

"21. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана протягом 30 календарних днів із дня отримання Звіту або Довідки розробити план заходів, які платіжна організація платіжної системи зобов'язується вжити для виконання рекомендацій Національного банку.

22. Платіжна організація платіжної системи після закінчення строку, визначеного Національним банком для виконання рекомендацій, зобов'язана подати до Національного банку Звіт про виконання плану заходів та відповідні документи, що підтверджують виконання платіжною організацією рекомендацій Національного банку, наданих у Звіті або Довідці".

У зв'язку з цим пункти 21 та 22 уважати відповідно пунктами 23 - 24.

7. У пункті 3 розділу XV:

1) в абзаці першому:

слова "за попередній рік" замінити словами "не рідше одного разу на рік";

слова та цифри "за ними, до 20 січня поточного року" замінити словами "за ними";

2) після підпункту 3 доповнити пункт новим підпунктом 4 такого змісту:

"4) загальну інформацію щодо проведених перевірок та застосованих заходів впливу до платіжних організацій платіжних систем".

У зв'язку з цим підпункт 4 уважати підпунктом 5.

В.о. директора Департаменту
платіжних систем
та інноваційного розвиткуО.В. Василєва

ПОГОДЖЕНО


Перший заступник
Голови Національного банку України


Я.В. Смолій


Публікації документа