Документ v0010600-12, поточна редакція — Редакція від 09.07.2015, підстава - va004600-15

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.10.2012  № 10

Про внесення змін до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду
№ 4 від 09.07.2015}

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пленум Вищого господарського суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

У зв'язку зі змінами, які сталися у Господарському процесуальному кодексі України, та питаннями, які виникли у судовій практиці щодо застосування господарськими судами норм матеріального і процесуального права, внести зміни до таких постанов пленуму Вищого господарського суду України.

{Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Постанови Вищого господарського суду № 2 від 11.10.2010, до якої вносились зміни}

1. Пункт 13 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 11.10.2010 № 2 "Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України" доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо ж зазначене у частині четвертій статті 111-21 ГПК недотримання норм процесуального права буде встановлено міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, у прийнятті судового рішення Верховного Суду України, то Вищий господарський суд України не вчиняє процесуальних дій, про які йдеться в абзацах другому - п'ятому цього пункту, а вирішує питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України в загальному порядку, передбаченому статтями 111-20, 111-21 ГПК".

2. Абзац третій підпункту 2.8 пункту 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 № 6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин" виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

3. У постанові пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України":

3.1. Пункт 5-1 доповнити абзацом такого змісту:

"Ухвали про повернення апеляційних і касаційних скарг у наведених випадках можуть виноситися судом апеляційної інстанції й за відсутності у ньому матеріалів справи, - на підставі даних діловодства суду та Єдиного державного реєстру судових рішень";

3.2. Два перших речення пункту 10 замінити одним реченням такого змісту: "Наслідки подання апеляційних скарг на ухвали місцевого господарського суду, які не піддягають оскарженню окремо від рішення суду, визначено частиною другою статті 106 ГПК".

4. У постанові пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам":

4.1. У підпункті 3.2 пункту 3:

4.1.1. Абзац дев'ятий доповнити реченням такого змісту: "При цьому в останньому випадку набувач майна, реалізованого на торгах (аукціоні), незалежно від наявності у нього статусу підприємства чи організації в розумінні частини першої статті 1 ГПК (тобто підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи, громадянина, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і набув статусу суб'єкта такої діяльності), залучається до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, і, отже, відповідна справа за будь-яких обставин підлягає розгляду господарським судом";

4.1.2. Доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"- застосуванням адміністративно-господарських санкцій за правопорушення у сфері містобудівної діяльності";

4.2. У пункті 20:

4.2.1. В абзаці першому підпункту 20.6 пункту 20 слово "четверта" замінити словом "п'ята";

4.2.2. В останньому абзаці підпункту 20.8 слово "четвертій" замінити словом "п'ятій".

5. Пункт 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 11 "Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України" доповнити абзацами такого змісту:

"Згідно з частиною п'ятою статті 85 ГПК оскаржене в апеляційному порядку рішення місцевого господарського суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. Постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття (частина третя статті 105 названого Кодексу). Отже, з метою належного забезпечення виконання судових рішень, які набрали законної сили, господарським судам необхідно виходити з такого.

Господарський суд апеляційної інстанції, прийнявши постанову за результатами перегляду рішення суду першої інстанції, повинен повернути матеріали відповідної справи до місцевого господарського суду. Якщо зазначену постанову оскаржено в касаційному порядку, матеріали справи у разі необхідності видачі судом першої інстанції наказу на виконання судового рішення і в цьому випадку мають бути невідкладно повернуті до місцевого господарського суду, який після видачі стягувачеві зазначеного наказу так само невідкладно надсилає їх до суду касаційної інстанції. При цьому видача місцевим господарським судом наказу до моменту повернення матеріалів справи з суду вищої інстанції не допускається, в тому числі й за наявності завіреної судом такої інстанції копії відповідного судового рішення".

6. В абзаці другому пункту 21 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 15 "Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства" слово "стосується" замінити словом "стосуються".

7. У пункті 8 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 17 "Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами":

7.1. Абзац перший підпункту 8.5 замінити вісьмома абзацами такого змісту:

"Подання до господарського суду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами:

- особою, яка не має на це права, або

- судового рішення, яке не набрало законної сили, або

- судового рішення, яке в апеляційному чи в касаційному порядку скасоване повністю чи частково або змінене (якщо порушується питання про його перегляд за нововиявленими обставинами саме у зміненій чи скасованій частині), або

- повторно після повернення первісно поданої заяви на підставі пункту 4 частини шостої статті 113 ГПК, або

- повторно після повернення первісно поданої заяви на підставі пункту 1 частини шостої статті 113 ГПК у зв'язку з відхиленням клопотання про відновлення строку її подання,

- а так само подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду, яку не може бути оскаржено,

- виключають перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Тому в зазначених випадках господарський суд повинен відмовити у прийнятті заяви і винести з цього приводу ухвалу".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;

7.2. Підпункт 8.8 доповнити абзацом такого змісту:

"Так само суд припиняє провадження з розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, якщо у такому розгляді буде з'ясовано, що після прийняття судового рішення, яке переглядається, припинено діяльність суб'єкта господарювання чи настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою, які були однією з сторін у справі, і спірні правовідносини не допускають правонаступництва (пункт 6 частини першої статті 80 ГПК)".

8. У постанові пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції":

8.1. Перше речення підпункту 1.8 пункту 1 доповнити знаком і словами ", або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної допомоги";

8.2. Підпункт 3.12 пункту 3 доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Заяви про зміну предмета або підстави позову, які відповідають вимогам статей 54 і 57 ГПК, проте подані після початку розгляду господарським судом справи по суті, залишаються без розгляду і приєднуються до матеріалів справи, про що суд зазначає в описовій частині рішення, прийнятого по суті спору (або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи)".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

8.3. Підпункт 3.21 пункту 3 викласти в такій редакції:

"3.21. Розгляд господарським судом заяв (клопотань), інших звернень у справах, матеріали яких знищено у зв'язку із закінченням встановлених строків зберігання, та вчинення у зв'язку з цим певних процесуальних дій є можливим за наявності у суді належним чином завірених копій процесуальних документів (рішень, ухвал, виданих судом наказів і т.ін.) або за наявності таких документів у Єдиному державному реєстрі судових рішень. У разі відсутності відповідних документів заявник повідомляється про це листом суду, підписаним відповідальним працівником останнього (але не суддею). Зазначені документи можуть бути надані й заявником; за їх недостатності для вирішення відповідного процесуального питання господарський суд своєю ухвалою повертає подану заяву з посиланням на пункт 3 частини першої статті 63 ГПК, що не перешкоджає повторному зверненню з такою ж заявою із доданням необхідних для її розгляду документів";

8.4. У пункті 4:

8.4.1. Абзац другий підпункту 4.2 після слова і цифри "пункт 1" доповнити словами "частини першої";

8.4.2. В останньому абзаці підпункту 4.6 слова "судові витрати" замінити словами "судовий збір", а слово "покладається" - словами "може бути покладений".

9. Підпункт 9.2 пункту 9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 "Про судове рішення" викласти у такій редакції:

"9.2. у рішеннях щодо кількох відповідачів - як вирішено спір щодо кожного з них (з урахуванням вимог частини другої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження"),".

10. У постанові пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 7 "Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам":

10.1. Перше речення пункту 2 викласти в такій редакції: "Статтею 13 Закону України "Про прокуратуру" передбачена можливість створення спеціалізованих прокуратур на правах обласних, міських, районних та міжрайонних прокуратур";

10.2. Останнє речення пункту 5 викласти в такій редакції: "Винятком з цих правил є відмова громадянина від позову, який було подано у його інтересах прокурором; у такому разі позов залишається без розгляду на підставі пункту 6 частини першої статті 81 ГПК".

Голова Вищого господарського
суду України


В. Татьков

Секретар пленуму
Вищого господарського
суду УкраїниГ. Кравчуквгору