Про стан здійснення судочинства у 2003 р. і завдання на 2004 р.
Постанова Верховного суду України; Рада суддів України від 20.02.20045
Документ v0005700-04, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2004

                                                          
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.02.2004 N 5

Про стан здійснення судочинства у 2003 р.
і завдання на 2004 р.

Обговоривши стан здійснення судочинства у 2003 р., Президія
Верховного Суду України та президія Ради суддів України
зазначають, що минулого року було проведено ряд заходів,
спрямованих на забезпечення належного захисту та відновлення прав
і свобод громадян, інтересів держави, на подальше зміцнення
судової влади.
У 2003 р. суди загальної юрисдикції по першій інстанції
розглянули 5800000 справ та матеріалів, що на 18 % більше, ніж у
2002 р. З них: 1538964 цивільних, 212335 кримінальних, 218164
господарських, 3339920 адміністративних справ. В основному
збільшення відбувається за рахунок справ про адміністративні
правопорушення, яких у 2003 р. було розглянуто на 28 % більше, ніж
у 2002 р. На 22 % збільшилася кількість справ, розглянутих в
апеляційній інстанції; у 2003 р. вона складала 123330 справ.
Кількість господарських справ зменшилася на 4 %. Абсолютну їх
більшість суди вирішили з дотриманням норм матеріального і
процесуального законодавства.
Водночас були допущені суттєві помилки, які призвели до
скасування і зміни вироків місцевих судів в апеляційному порядку
щодо понад 8000 осіб, а також більше 23000 рішень у цивільних
справах (відповідно 4,0 % та 1,9 % від числа постановлених судами
першої інстанції).
Поширеними залишаються порушення судами строків розгляду
справ і факти тяганини під час їх вирішення.
Існує істотна нерівномірність у розподілі навантаження у
військових судах.
Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди
областей, міст Києва та Севастополя, військові апеляційні суди
регіонів та Військово-Морських Сил України не завжди своєчасно
виправляли помилки судів нижчих ланок, а в ряді справ і самі
допускали постановлення помилкових судових рішень, які
скасовувалися або змінювалися Верховним Судом України.
Верховний Суд України у 2003 р. здійснював свою діяльність в
умовах надмірного навантаження: у провадженні Судової палати у
кримінальних справах перебувало 6396 справ, Судової палати у
цивільних справах - 24235, Судової палати у господарських справах
- 3435, Військової судової колегії - 1689.
Не можна вважати достатнім фінансове, матеріальне, кадрове та
організаційне забезпечення діяльності судів. У багатьох судах
відсутня необхідна кількість оргтехніки, а також кошти на
відрядження, папір, конверти, канцелярське приладдя, оплату участі
свідків та потерпілих у розгляді справ. Значна кількість судів
розміщена у приміщеннях, що не відповідають вимогам щодо умов
здійснення правосуддя.
Державною судовою адміністрацією України не створено
структурного підрозділу з організаційного забезпечення військових
судів.
У зв'язку із прийняттям нового Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ) питання, пов'язані з добором кадрів, ще
більше загострилися. Станом на 1 січня 2004 р. в судах усіх
інстанцій 1322 суддівські посади залишалися вакантними.
Усе це стримує реалізацію положень законів України,
спрямованих на подальше втілення в життя судової реформи, і вкрай
негативно впливає на стан правосуддя.
Непоодинокі випадки публікацій у засобах масової інформації
статей щодо осіб, яких ще не визнано винними у вчиненні злочинів
за вироком суду, чим грубо порушуються положення ст. 62
Конституції України ( 254к/96-ВР ). Мали місце публікації заяв,
зроблених з метою вплинути на прийняття судом рішення на користь
певних осіб.
У зв'язку з наведеним Президія Верховного Суду України та
президія Ради суддів України П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Звернути увагу судів загальної юрисдикції України на те,
що конституційні гарантії судового захисту та відновлення прав і
свобод громадян, інтересів держави зобов'язують їх здійснювати
правосуддя виключно на засадах судочинства, визначених
Конституцією ( 254к/96-ВР ).
2. Головам судів усіх рівнів за результатами підведених
підсумків роботи судів у 2003 р. вжити заходів до підвищення
якості та оперативності правосуддя, виправлення інших існуючих
недоліків. Забезпечити контроль за дотриманням судами строків
розгляду цивільних, господарських і кримінальних справ та справ
про адміністративні правопорушення, спрямувати зусилля на
викорінення фактів тяганини. Особливу увагу постійно приділяти
своєчасному розгляду кримінальних справ щодо підсудних, які
тримаються під вартою. У разі виявлення умисного порушення суддею
вимог законодавства, недбалості в роботі, процесуального спрощення
чи тяганини в розгляді справ, які істотно обмежили права фізичних
або юридичних осіб, порушувати питання про відповідальність
суддів, винних у цьому.
3. Головам апеляційних судів забезпечити повне та своєчасне
виконання завдань, визначених планами роботи судів, складеними з
урахуванням недоліків, які мали місце в роботі судів у 2003 р.
Вдосконалювати роботу з надання судам нижчого рівня методичної
допомоги в підвищенні якості розгляду судових справ, звернувши
особливу увагу на забезпечення правильного й однакового
застосування законодавства, викорінення фактів необгрунтованого
засудження громадян та виправдання злочинців, безпідставної
відмови у прийнятті до судового розгляду заяв і скарг фізичних та
юридичних осіб. Забезпечити виконання заходів, спрямованих на
підвищення кваліфікації суддів. З цією метою організувати
оперативне інформування суддів щодо правових позицій при розгляді
судових справ, систематичне вивчення суддями змін у чинному
законодавстві, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України та
матеріалів судової практики.
4. Раді суддів України та радам суддів загальних судів
постійно створювати найсприятливіші умови для забезпечення
діяльності судів: вживати в межах наданих їм повноважень заходів
до удосконалення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації
суддів, надання їм методичної допомоги, не залишати без реагування
спроби обмеження незалежності судів, здійснювати надійний захист
суддів від втручання в їх судову діяльність.
5. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України
прискорити утворення структурного підрозділу з організаційного
забезпечення військових судів.
6. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України, за
погодженням з Верховним Судом України, протягом I півріччя 2004 р.
у порядку, визначеному чинним законодавством, внести пропозиції
щодо штатної чисельності військових судів.
7. Рекомендувати кваліфікаційним комісіям суддів підвищити
вимогливість до ділових і моральних якостей кандидатів на посади
суддів. З метою підвищення авторитету судової влади вживати
відповідних заходів стосовно суддів, які грубо порушують закон,
допускають тяганину або своєю поведінкою компрометують звання
судді.
8. Апеляційним судам та радам суддів областей у I кварталі
2004 р. подати до Державної судової адміністрації свої пропозиції
щодо розміру фінансового забезпечення судової діяльності для
врахування їх при складенні проекту Державного бюджету України на
2005 р.
9. Копії постанови направити до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України та апеляційних судів, яким необхідно довести її до
відома всіх місцевих судів загальної юрисдикції.вгору