Документ v0005500-19, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.03.2019, підстава - v0052500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.01.2019  № 5

Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 35 від 06.02.2019
№ 52 від 28.03.2019}

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 28, 30, 33, 44, 45, 46, 48, 56, 71 Закону України “Про Національний банк України”, статті 99 Конституції України, статей 2, 6, 9, 12, 13, 16 Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (далі - Положення), що додається.

2. Запровадити заходи захисту, визначені Положенням.

3. На час дії Положення інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить Положенню.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”.

Голова

Я. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02.01.2019 № 5

ПОЛОЖЕННЯ
про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає заходи захисту, запроваджені Національним банком України (далі - Національний банк), порядок їх застосування (порядок здійснення валютних операцій в умовах запроваджених цим Положенням заходів захисту), а також порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами” (далі - АІС “Кредитні договори з нерезидентами”) - комплекс організаційно-технічних засобів Національного банку, який забезпечує формування централізованої інформаційної бази про договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (уключаючи поворотну фінансову допомогу);

2) автоматизована інформаційна система Національного банку України “Ліміти валютних операцій” (далі - АІС “Е-ліміти”) - комплекс організаційно-технічних засобів Національного банку, який забезпечує централізоване збирання інформації про валютні операції резидентів, що мають здійснюватися в межах лімітів;

3) запровадження лімітів на проведення окремих валютних операцій (далі - ліміти) - заходи захисту, що запроваджуються Національним банком шляхом обмеження загальної суми визначених Національним банком валютних операцій, що можуть здійснюватися резидентами та нерезидентами протягом визначеного Національним банком строку;

4) інвестиційний рахунок - поточний рахунок в іноземній валюті 1 та 2 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор), та/або в гривнях, відкритий іноземним інвестором у банку виключно для здійснення ним інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних цим іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, та пов’язаних з такою діяльністю операцій, відповідно до пунктів 132-134 розділу X цього Положення;

5) інвестиція за кордон - валютна операція, яка передбачає вкладення резидентами валютних цінностей в об’єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

5-1) іноземні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, юридичних осіб-нерезидентів в Україні;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 52 від 28.03.2019}

6) міжнародні фінансові організації (далі - МФО) - міжнародні фінансові організації, членом яких є Україна, та міжнародні фінансові організації, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;

7) незначний розмір валютної операції (далі - незначний розмір) - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

8) офіційні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

8-1) поворотна фінансова допомога - позика, яка не передбачає сплати процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 8-1 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

9) постійні представництва - представництва юридичних осіб-нерезидентів та міжнародних організацій, що представляють їх інтереси в Україні, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидентів, діяльність міжнародних організацій на території України;

10) родичі - батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина.

Термін “банківські метали” уживається у значенні, визначеному Законом України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”.

Термін “товар” уживається у значенні, визначеному Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Термін “банк” уживається у значенні, визначеному Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

Терміни “іноземні інвестори”, “іноземні інвестиції” уживаються у значеннях, визначених Законом України “Про режим іноземного інвестування”.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у законах України і нормативно-правових актах Національного банку.

3. Норми цього Положення не регулюють правовідносини з електронними грошима.

4. Клієнти (резиденти та нерезиденти) здійснюють валютні операції з купівлі безготівкової іноземної валюти/банківських металів та/або переказу іноземної валюти/банківських металів/національної валюти в разі наявності підстав/зобов’язань для проведення таких операцій, що підтверджуються відповідними документами, які подаються для здійснення купівлі до банків, для здійснення переказу - до уповноважених установ.

Для окремих видів валютних операцій цим Положенням установлюються особливості щодо документального їх підтвердження, які банки та їх клієнти мають дотримуватися під час проведення відповідних операцій.

Вимоги пункту 4 розділу I цього Положення не поширюються на операції в незначному розмірі з купівлі безготівкової іноземної валюти фізичними особами, що визначені в пункті 58 розділу V цього Положення, та операції в незначному розмірі з купівлі банківських металів без фізичної поставки фізичними особами, юридичними особами, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності (далі - фізичні особи-підприємці) протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта, що визначені в пункті 37 розділу IV цього Положення, а також на операції з купівлі безготівкової іноземної валюти органами державної влади, уповноваженими здійснювати досудове розслідування, для здійснення ними заходів, визначених статтею 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, статтею 5 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України.

{Абзац третій пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.2019}

5. Клієнти уповноважених установ не подають документи, що свідчать про наявність у них підстав/зобов’язань для здійснення валютних операцій у незначному розмірі з купівлі іноземної валюти, переказу іноземної валюти/банківських металів/гривні, уключаючи переказ іноземної валюти, що була куплена раніше в незначному розмірі, у разі зміни еквівалента купленої валюти за рахунок зміни курсів іноземних валют на дату здійснення переказу. Інформація щодо мети купівлі, переказу та документів, на підставі яких здійснюється купівля, переказ бенефіціару коштів в іноземній валюті/гривні та/або банківських металів, зазначається у заяві на купівлю іноземній валюті та/або в платіжному дорученні.

{Абзац перший пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

Уповноважені установи самостійно приймають рішення про необхідність подання клієнтом документів, що пов’язані зі здійсненням валютних операцій, що зазначені в абзаці першому пункту 5 розділу І цього Положення. Клієнт у разі запиту уповноваженою установою документів, що пов’язані зі здійсненням валютних операцій, зобов’язаний подати такі документи в термін, установлений уповноваженою установою.

6. Вимоги абзацу першого пункту 5 розділу І цього Положення не поширюються на валютні операції за наявності ознак дроблення сукупності пов’язаних відповідних фінансових операцій.

7. Клієнти здійснюють валютні операції з купівлі іноземної валюти/банківських металів, переказ іноземної валюти/банківських металів/гривні на підставі оригіналів документів (уключаючи електронні документі) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.

Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом клієнта (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи клієнта), створеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг (далі - електронна копія документа). Фізичні особи-резиденти мають право засвідчувати копії документів в електронній формі простим електронним підписом відповідно до порядку, що передбачений у внутрішніх документах банку, розроблених згідно з вимогами Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78.

Електронні документи/електронні копії документів можуть подаватися засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (уключаючи системи дистанційного обслуговування) у спосіб, визначений у договорі між банком і клієнтом, та повинні залишатися в уповноваженій установі на зберіганні. Договір між банком та клієнтом обов’язково повинен визначати умови та порядок (процедуру) визнання суб’єктами електронної взаємодії правочинів у вигляді електронних документів із використанням електронного підпису.

Копії документів у паперовій формі мають бути засвідчені підписом клієнта/уповноваженої особи клієнта та залишаються в банку на зберіганні.

8. Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) здійснюють купівлю іноземної валюти через один банк для розрахунків за поточними торговельними операціями з нерезидентом за кожним зовнішньоекономічним договором.

Клієнти (резиденти та нерезиденти) здійснюють валютні операції (купівлю іноземної валюти, переказ коштів), визначені в пункті 75 розділу VII, пунктах 91 та 93 розділу IХ цього Положення, через один банк.

Клієнти банку здійснюють переведення відповідного зовнішньоекономічного договору/здійснення операцій, визначених у пункті 75 розділу VII, пунктах 91 та 93 розділу IХ цього Положення, на обслуговування до іншого банку на підставі письмового звернення, яке має бути зареєстровано згідно з внутрішнім положенням з організації діловодства. Це письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки (стан розрахунків) за зовнішньоекономічним договором/за операціями, визначеними в пункті 75 розділу VII, пунктах 91 та 93 розділу IХ цього Положення, від банку, через який здійснювалися розрахунки за цим договором.

Банк, до якого переводиться/переводяться на обслуговування зовнішньоекономічний договір/операції, визначені в пункті 75 розділу VII, пунктах 91 та 93 розділу ІХ цього Положення, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов’язаний звернутися до банку, через який здійснювалися платежі/розрахунки за зовнішньоекономічним договором/за цими операціями, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки (стан розрахунків) клієнта за цим/цими договором/операціями за підписом уповноваженої особи банку. Банк зобов’язаний надати інформацію про незавершені розрахунки (стан розрахунків) клієнта не пізніше п’ятого робочого дня з дня отримання звернення банку, до якого переводиться на обслуговування цей/ці договір/операції.

Банк, до якого переводиться на обслуговування зовнішньоекономічний договір/операції, визначені в пункті 75 розділу VII, пунктах 91 та 93 розділу ІХ цього Положення, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта звертається до ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися розрахунки за зовнішньоекономічним договором/за цими операціями, для отримання всієї наявної в нього (неї) інформації про незавершені розрахунки (стан розрахунків) клієнта за цим/цими договором/операціями.

Банк/ліквідатор банку надає запитувану інформацію за підписом керівника або уповноваженої особи.

Обмін інформацією між банками, між банком і ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку.

Лист із інформацією про незавершені розрахунки (стан розрахунків) за зовнішньоекономічним договором/за операціями, визначеними в пункті 75 розділу VII, пунктах 91 та 93 розділу IХ цього Положення, що надається ліквідатором банку, який не використовує засоби електронної пошти Національного банку, або юридичною особою, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, на паперовому носії фельдзв’язком, спецзв’язком, поштовим зв’язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, якому клієнт дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Банк після отримання листа з інформацією на паперовому носії зобов’язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього листа керівником або уповноваженою особою.

9. Банки за дорученням та за кошти клієнтів можуть здійснювати операції з обміну іноземної валюти без наявності зобов’язань в іноземній валюті, що придбавається в результаті такого обміну, на підставі договору між банком та клієнтом, який передбачає надання клієнту комісійних послуг.

Банки за дорученням клієнтів можуть здійснювати операції з обміну банківських металів на підставі договору між банком та клієнтом, який передбачає надання клієнту комісійних послуг.

{Абзац другий пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

Банки для клієнта - фізичної особи, який не є суб’єктом підприємницької діяльності України, протягом дня можуть здійснювати операції з обміну іноземної валюти/банківських металів, що є на поточних/вкладних (депозитних) рахунках цього клієнта, з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти/банківських металів на його рахунок.

10. Клієнт подає заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до банку, що його обслуговує.

Клієнт має право подавати заяву про продаж іноземної валюти/банківських металів до банку за власним вибором (незалежно від наявності поточного рахунку в іноземній валюті або в банківських металах, відкритого в цьому банку).

11. Юридичні особи-нерезиденти та фізичні особи-нерезиденти здійснюють купівлю іноземної валюти в межах залишку коштів у гривнях на власних поточних рахунках (крім інвестиційних рахунків) на підставі заяви/доручення про купівлю іноземної валюти без подання до банку документів, зазначених в абзаці першому пункту 4 розділу І цього Положення.

12. Банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти/гривні для здійснення інвестиції за кордон в цінні папери іноземного емітента, крім:

1) придбання цінних паперів, іноземні емітенти яких мають офіційну рейтингову оцінку, не нижчу, ніж інвестиційний клас, підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s) на дату придбання банком цих цінних паперів;

2) придбання боргових цінних паперів, що були випущені за кордоном з метою фінансування кредиту (позики), наданого(ої) нерезидентом цьому банку.

12-1. Банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти/гривні для придбання ним облігацій зовнішніх державних позик України.

{Розділ I доповнено новим пунктом 12-1 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

13. Банку забороняється здійснювати розрахунки в іноземній валюті з купівлі в резидентів (крім банків) державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.

14. Резидентам, уключаючи уповноважені установи, забороняється здійснювати валютні операції з надання кредитів (позик, фінансової допомоги) у гривнях нерезидентам та їх представництвам в Україні (крім надання банками та небанківськими фінансовими установами споживчих кредитів фізичним особам-нерезидентам).

{Пункт 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

14-1. Банкам забороняється здійснювати купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням/заявою клієнтів-резидентів з метою розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку та/або на рахунку за кордоном в іноземній фінансовій установі.

{Розділ I доповнено новим пунктом 14-1 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

14-2. Заборона, передбачена в пункті 14-1 розділу I цього Положення, не поширюється на операції:

1) фізичних осіб з купівлі іноземної валюти з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном;

2) фізичних осіб з купівлі іноземної валюти в незначному розмірі;

3) юридичних осіб/фізичних осіб-підприємців з купівлі іноземної валюти з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном, що обумовлено необхідністю утримання власних відокремлених підрозділів за кордоном та/або виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами (крім зобов’язань з переказу сум вкладів (депозитів) на рахунки в іноземних фінансових установах).

{Розділ I доповнено новим пунктом 14-2 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

14-3. Резидентам (крім банків) забороняється здійснювати переказ іноземної валюти/гривні на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних фінансових установах, держава (територія) реєстрації/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або має стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

{Розділ I доповнено новим пунктом 14-3 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

14-4. Резидентам забороняється здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті/гривні на рахунок нерезидента, відкритий в Україні та/або за кордоном, якщо об’єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об’єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (на території), що зазначена в пункті 14-3 розділу I цього Положення.

{Розділ I доповнено новим пунктом 14-4 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

14-5. Резидентам забороняється здійснювати переказ іноземної валюти/гривні з метою надання кредитів (позик, фінансової допомоги) нерезидентам, що мають реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (на території), що зазначена в пункті 14-3 розділу I цього Положення (крім надання банками та небанківськими фінансовими установами споживчих кредитів в гривнях фізичним особам-нерезидентам).

{Розділ I доповнено новим пунктом 14-5 згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

15. Банкам забороняється здійснювати за дорученням клієнтів перекази в гривні за поточними неторговельними операціями за межі України (крім операцій, що здійснюються через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у національній валюті України, відкриті в банках).

{Пункт 15 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.2019}

16. Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках.

Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) у готівковій формі заборонено, крім випадку, коли нерезидент - суб’єкт господарської діяльності згідно з умовами експортного договору резидента - суб’єкта господарської діяльності здійснює оплату фізичній особі-резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов’язань за експортним договором резидента - суб’єкта господарської діяльності, коштами в готівковій іноземній валюті експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резидентові - стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов’язань останнього за цим договором, за умови оприбуткування невикористаного залишку ввезеної в Україну готівкової іноземної валюти до каси резидента - суб’єкта господарської діяльності згідно з абзацом третім пункту 16 розділу I цього Положення.

Невикористаний залишок ввезеної в Україну готівкової іноземної валюти підлягає оприбуткуванню до каси резидента - суб’єкта господарської діяльності протягом трьох днів і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті резидента - суб’єкта господарської діяльності [через окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 “Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання” групи 260 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання” розділу 26 “Кошти клієнтів банку” класу 2 “Операції з клієнтами” Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами) (далі - розподільчий рахунок)], протягом п’яти банківських днів (з часу його оприбуткування до каси). Отримання від нерезидента готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та використання цих коштів на зазначені цілі та їх ввезення в Україну має бути підтверджено відповідними документами.

17. Банкам забороняється здійснювати операції з видачі готівкових коштів в іноземній валюті в межах України з рахунків клієнтів банків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, через банківський автомат самообслуговування. Такі операції здійснюються виключно в гривнях.

18. Фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:

1) зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро;

2) придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

19. Обмеження/заборони, визначені цим Положенням, не поширюються на валютні операції МФО, уключаючи представництва МФО, а також на валютні операції резидентів та нерезидентів з купівлі, обміну іноземної валюти, переказу коштів в іноземній/національній валюті з метою розрахунків з МФО або з його представництвом.

20. Норми цього Положення застосовуються з урахуванням вимог, установлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Правління Національного банку з метою забезпечення підтримки економічної політики Кабінету Міністрів України, національної безпеки України, ураховуючи необхідність задоволення окремих загальнодержавних потреб, зумовлених національними інтересами, має право приймати окремі рішення про встановлення особливостей здійснення окремих операцій в іноземній валюті, валютних операцій, на які поширюються вимоги цього Положення.

{Пункт 20 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

II. Установлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

21. Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.

22. Граничні строки розрахунків, зазначені в пункті 21 розділу II цього Положення:

1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі в розділі II цього Положення - незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;

{Підпункт 1 пункту 22 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 35 від 06.02.2019}

2) застосовуються з урахуванням рекомендацій Кабінету Міністрів України, поданих відповідно до абзацу другого частини першої статті 13 Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі - Закон про валюту).

23. Розрахунки за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів здійснюються не пізніше строку, визначеного пунктом 21 розділу II цього Положення, з урахуванням вимог пункту 22 розділу II цього Положення, у повному обсязі, з урахуванням вимог пункту 22 розділу II цього Положення стосовно операцій з експорту, імпорту товарів у незначній сумі (уключаючи незавершені розрахунки за операцією). Грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в Україні в банку.

{Пункт 23 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

III. Обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті

24. Обов’язковому продажу на валютному ринку України підлягають надходження в іноземній валюті:

1) із-за кордону на користь юридичних осіб-резидентів, які не є банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи;

2) на території України з поточних рахунків юридичних осіб-нерезидентів (крім інвестиційних рахунків) на користь юридичних осіб-резидентів, які не є банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи.

25. Надходження в іноземній валюті, зазначені в пункті 24 розділу III цього Положення, підлягають обов’язковому продажу на валютному ринку України банкам та/або Національному банку з 07 лютого 2019 року до 28 лютого 2019 року (включно) у розмірі 50 відсотків, з 01 березня 2019 року - у розмірі 30 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними з урахуванням положень валютного законодавства.

{Пункт 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

26. Обов’язковому продажу на валютному ринку України не підлягають надходження в іноземній валюті:

1) на користь держави або під державні гарантії;

2) за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від МФО;

3) за кредитами, що надаються резиденту-позичальнику шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов’язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером згідно із зовнішньоекономічним договором без зарахування кредитних коштів на рахунок резидента в банку, за умови, що такий кредит надається банком-нерезидентом та/або за участю іноземного експортно-кредитного агентства;

4) за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;

5) за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;

6) за міжнародно-технічними програмами і проектами, зареєстрованими відповідно до частин п’ятої і шостої статті 66 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

7) у вигляді грантів від МФО, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;

8) що надійшли у вигляді грошового забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) з метою участі нерезидента в аукціонах/торгах/тендерах;

9) що надійшли для здійснення іноземних інвестицій в Україну;

10) на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в банках;

11) за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках у банках;

12) на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому переказу власникам коштів. Банки, які обслуговують власників коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього Положення;

13) що надійшли як благодійна допомога на користь її набувачів;

14) повернені за ініціативою іноземного банку-отримувача/посередника за умови, що:

переказ був здійснений за рахунок власних (некуплених) коштів клієнтів;

кошти клієнта, куплені ним на валютному ринку України, були повернені протягом семи днів після дня їх переказу банком. Такі надходження підлягають обов’язковому продажу на валютному ринку України на восьмий день після дня їх переказу банком за умови неперевищення строку використання резидентом купленої іноземної валюти, зазначеного в підпункті 1 пункту 44 розділу IV цього Положення;

15) що надійшли як помилковий переказ;

16) за кредитом/позикою, що залучається резидентом-позичальником від нерезидента за відповідним договором, за умови, що цей резидент використовує такі надходження виключно для виконання власних боргових зобов’язань в іноземній валюті перед кредиторами (нерезидентами, банками) за іншими кредитними договорами/договорами позики (повернення кредиту/позики, сплата процентів та інших платежів, установлених кредитним договором/договором позики, з обов’язковим дотриманням законодавства України, що регламентує здійснення таких валютних операцій). Використання на інші цілі надходжень в іноземній валюті, що звільняються від обов’язкового продажу на підставі підпункту 16 пункту 26 розділу III цього Положення, не дозволяється;

17) за кредитом/позикою за умови, що в реалізації такого кредиту/позики (повністю або частково) бере участь (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземна особа, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава, що має офіційну рейтингову оцінку, не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s).

27. Вимога щодо обов’язкового продажу, установлена в пункті 24 розділу III цього Положення, поширюється на надходження в іноземній валюті 1 групи Класифікатора і в російських рублях.

28. Банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які згідно з пунктом 24 розділу III цього Положення поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на розподільчий рахунок.

29. Банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті:

1) без доручення клієнта;

2) виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

30. Банк до 19.00 поточного дня подає з використанням засобів Системи підтвердження угод на валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) розгорнуту заявку щодо загального обсягу обов’язкового продажу іноземної валюти, запланованого на наступний робочий день.

Розгорнута заявка включає інформацію про загальний обсяг надходжень та загальний обсяг обов’язкового продажу за кодами іноземної валюти, інформацію про вид надходження і розширену інформацію для операцій, сума яких становить більше 50 000 євро в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком поточного робочого дня. Банк у розширеній інформації в окремому записі зазначає ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, або номер паспорта, що внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, код валюти, обсяг обов’язкового продажу.

IV. Порядок, умови, особливості проведення операцій з купівлі, продажу, обміну валютних цінностей, їх переказу та використання

31. Банки здійснюють:

1) купівлю, продаж іноземної валюти та банківських металів виключно на валютному ринку України;

2) обмін іноземної валюти та банківських металів на валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку.

32. Клієнти банків здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах “форвард” (з поставкою іноземної валюти або без її поставки) та на умовах “своп” виключно через банки.

33. Банкам забороняється здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах “форвард” (з поставкою іноземної валюти або без її поставки) та операції на умовах маржинальної торгівлі щодо купівлі та продажу іноземної валюти/банківських металів за гривні з клієнтами, за винятком операцій з клієнтами-резидентами (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) для хеджування клієнтами ризику зміни курсу іноземної валюти за операціями:

1) з експорту та імпорту товару (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);

{Підпункт 1 пункту 33 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

2) за кредитними договорами (договорами позики) резидентів-позичальників про залучення коштів від нерезидентів або від банку.

34. Банкам забороняється здійснювати операції на умовах “своп” з клієнтами:

1) резидентами, якщо перша частина операції передбачає продаж клієнту іноземної валюти/банківських металів;

2) нерезидентами, якщо перша частина операції передбачає купівлю у клієнта іноземної валюти/банківського металу.

35. Банкам забороняється здійснювати:

1) на території України валютні операції з переказу банківських металів з рахунків юридичних осіб (крім банків) на рахунки інших юридичних осіб (крім банків) та фізичних осіб, з рахунків фізичних осіб на рахунки юридичних осіб (крім банків), а також з рахунків фізичних осіб-резидентів на рахунки фізичних осіб-нерезидентів;

2) операції з продажу банківських металів без фізичної поставки за безготівкові гривні клієнтам (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям), що перевищують незначний розмір, протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта. Перерахунок здійснюється за курсом, визначеним згідно з офіційними курсами банківських металів, установленим Національним банком на день проведення операції.

{Підпункт 2 пункту 35 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

36. Вимоги підпункту 2 пункту 35 розділу IV цього Положення не поширюються:

1) на міжбанківські операції та операції з продажу банками банківських металів для виконання клієнтами-резидентами власних зобов’язань у банківських металах за кредитними договорами перед банком;

2) на операції з купівлі юридичними особами/фізичними особами-підприємцями банківських металів за безготівкові гривні за умови, що така необхідність обумовлена господарською діяльністю цих осіб.

37. Банк здійснює операції в незначному розмірі з продажу банківських металів без фізичної поставки протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта без подання документів, що пов’язані із здійсненням такої операції:

{Абзац перший пункту 37 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

1) фізичним особам - на підставі заяви або дистанційного розпорядження клієнта без подання документів, що пов’язані із здійсненням валютної операції;

2) юридичним особам/фізичним особам-підприємцям - на підставі заяви.

38. Банкам забороняється здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням/заявою клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту.

{Абзац перший пункту 38 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

Вимоги абзацу першого пункту 38 розділу IV цього Положення не поширюються на операції, що проводяться:

1) фізичною особою за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов’язань перед банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;

2) суб’єктом господарювання - резидентом України за рахунок кредитних коштів у гривні, що залучені цим суб’єктом під державну гарантію з метою фінансування затверджених Кабінетом Міністрів України програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (у межах суми, на яку видана відповідна державна гарантія);

3) клієнтами за рахунок кредитних коштів з метою купівлі іноземної валюти в незначному розмірі;

{Пункт 38 розділу IV доповнено новим підпунктом  згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

4) підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, за рахунок кредитних коштів.

{Пункт 38 розділу IV доповнено новим підпунктом  згідно з Постановою Національного банку № 35 від 06.02.2019}

39. Уповноваженим установам заборонено здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів з фізичною поставкою одній фізичній особі в один операційний (робочий) день у межах одного/однієї банку/фінансової установи, за винятком здійснення таких операцій у незначному розмірі.

Заборона щодо суми операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються на випадок проведення такої операції банком з фізичною особою-резидентом у разі одночасного дотримання таких умов:

1) фізична особа купує готівкову іноземну валюту та використовує її виключно на цілі виконання власних зобов’язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з банком-кредитором;

2) банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсягу зобов’язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Банк зобов’язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою-позичальником вимоги щодо цільового використання купленої готівкової іноземної валюти.

Обмеження щодо суми операції з продажу банківських металів не поширюється на монети, вироблені з дорогоцінних металів (уключаючи інвестиційні монети України).

{Пункт 40 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 35 від 06.02.2019}

{Пункт 41 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 35 від 06.02.2019}

{Пункт 42 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 35 від 06.02.2019}вгору