Документ v0004600-14, поточна редакція — Редакція від 25.02.2016, підстава - v0003600-16

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.07.2014  № 4

Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України та визначення її персонального складу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду
№ 3 від 25.02.2016}

З метою вдосконалення роботи з попереднього розгляду проектів постанов Вищого господарського суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення, відповідно до статей 36, 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пленум Вищого господарського суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України та визначити її персональний склад (додатки № 1, № 2).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- пункти 2 - 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2011 № 4 "Про затвердження нової редакції положення про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України та визначення її персонального складу";

- постанову пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 8 "Про внесення змін до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2011 № 4 "Про затвердження нової редакції Положення про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України та визначення її персонального складу".

Голова Вищого
господарського суду України


Б. Львов

Секретар пленуму
Вищого господарського
суду УкраїниЛ. Рогач
Додаток № 1
до постанови пленуму Вищого
господарського суду України
10.07.2014 № 4

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду Вищого господарського суду України

1. Загальні положення

1.1. Науково-консультативна рада при Вищому господарському суді України (далі - Науково-консультативна рада) є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

{Пункт 1.1 розділу 1 в редакції Постанови Вищого господарського суду № 3 від 25.02.2016}

1.2. Порядок організації і діяльності Науково-консультативної ради визначається цим Положенням, що затверджується пленумом Вищого господарського суду України.

1.3. Діяльність Науково-консультативної ради покликана сприяти відправленню господарськими судами правосуддя та виконанню ними завдань суду, визначених статтею 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

2. Склад та структура Науково-консультативної ради

2.1. Науково-консультативна рада утворюється строком на п'ять років із числа висококваліфікованих фахівців у галузі права за їх добровільною згодою.

У роботі Науково-консультативної ради можуть брати участь судді Вищого господарського суду України, які не є її членами.

2.2. Членами Науково-консультативної ради за посадами є Голова Вищого господарського суду України, заступники голови Вищого господарського суду України, секретарі судових палат Вищого господарського суду України.

2.3. Персональний склад Науково-консультативної ради, до якого входять голова Науково-консультативної ради, його заступник, вчений секретар та інші члени Науково-консультативної ради, визначається пленумом Вищого господарського суду України за поданням Голови Вищого господарського суду України.

До участі у роботі Науково-консультативної ради можуть бути запрошені судді, висококваліфіковані фахівці у галузі права, спеціалісти з різних галузей знань, що не є членами Науково-консультативної ради.

2.4. Головою Науково-консультативної ради є Голова Вищого господарського суду України.

2.5. Голова Науково-консультативної ради:

- організовує її роботу згідно з цим Положенням;

- головує на засіданнях Науково-консультативної ради;

- визначає коло питань, що підлягають розгляду;

- затверджує план роботи Науково-консультативної ради;

- визначає порядок підготовки Науково-консультативною радою рекомендацій;

- дає доручення вченому секретареві, членам Науково-консультативної ради;

- здійснює заходи щодо реалізації рекомендацій, рішень Науково-консультативної ради.

2.6. У разі відсутності Голови Науково-консультативної ради його обов'язки виконує заступник Голови Науково-консультативної ради; за відсутності заступника Голови Науково-консультативної ради - вчений секретар чи один з членів Науково-консультативної ради за дорученням Голови Науково-консультативної ради.

2.7. Вчений секретар Науково-консультативної ради:

- здійснює організаційно-методичне, документальне та інформаційне забезпечення роботи Науково-консультативної ради;

- розробляє план роботи Науково-консультативної ради, організовує та контролює його виконання;

- проводить підготовку засідань Науково-консультативної ради, повідомляє членів Науково-консультативної ради про дату, час, місце, порядок денний її засідання;

- забезпечує підготовку матеріалів до засідання Науково-консультативної ради, ведення поточної документації Науково-консультативної ради.

2.8. У разі необхідності Голова Науково-консультативної ради може утворювати робочі групи для попереднього вивчення та обговорення окремих питань судової практики, підготовки проектів відповідних матеріалів до засідання Науково-консультативної ради. До складу робочої групи можуть включатися члени Науково-консультативної ради, судді і працівники апарату Вищого господарського суду України.

Керівником робочої групи, який організовує її діяльність, призначається один з членів Науково-консультативної ради.

2.9. Повноваження члена Науково-консультативної ради припиняються у випадках:

- затвердження пленумом Вищого господарського суду України нового складу Науково-консультативної ради;

{Абзац пункту 2.9 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 3 від 25.02.2016}

- складання повноважень члена Науково-консультативної ради за його особистою заявою;

- за рішенням пленуму Вищого господарського суду України в разі невиконання обов'язків члена Науково-консультативної ради.

3. Компетенція Науково-консультативної ради

3.1. Науково-консультативна рада вивчає питання, що виникають у судовій діяльності, і подає Вищому господарському суду України пропозиції щодо:

- проектів постанов пленуму Вищого господарського суду України з питань застосування матеріального і процесуального законодавства, підготовка яких потребує наукового забезпечення;

- матеріалів узагальнення практики застосування господарськими судами норм матеріального і процесуального права та даних судової статистики;

- проектів звернень Вищого господарського суду України до Верховного Суду України щодо внесення конституційних подань до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України і законів України;

- проектів інших документів, які розробляються Вищим господарським судом України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

3.2. На засіданнях Науково-консультативної ради можуть обговорюватися теоретичні розробки та практичні посібники з питань застосування матеріального і процесуального права, судочинства та організації діяльності судів.

3.3. Члени Науково-консультативної ради можуть:

- брати участь у засіданнях пленуму Вищого господарського суду України, в обговоренні питань судової практики;

- знайомитися з матеріалами судової практики господарських судів України;

- порушувати перед Науково-консультативною радою питання щодо вдосконалення судової практики і чинного законодавства, конституційності законів та інших правових актів, необхідності офіційного тлумачення положень Конституції та законів України;

- готувати наукові висновки з питань правового характеру.

3.4. Голова Науково-консультативної ради або його заступник мають право відповідно до цього Положення та плану роботи Науково-консультативної ради доручити члену Ради підготувати письмові висновки з окремих питань судової діяльності, а також виконати інші доручення.

4. Порядок роботи Науково-консультативної ради

4.1. Науково-консультативна рада організовує свою роботу згідно із затвердженими планами роботи, які формуються за пропозиціями її членів і суддів Вищого господарського суду України, які не є членами Науково-консультативної ради.

На засідання Науково-консультативної ради в разі необхідності можуть бути винесені питання, які не передбачені у плані роботи.

4.2. Основною формою роботи Науково-консультативної ради та створених нею робочих груп є засідання.

Обговорення Науково-консультативною радою питань може здійснюватися шляхом опитування членів Науково-консультативної ради.

4.3. Підготовка матеріалів до засідання Науково-консультативної ради здійснюється вченим секретарем або членом Науково-консультативної ради - секретарем судової палати Вищого господарського суду України, виходячи з категорій справ, за вивчення і узагальнення яких судова палата відповідає, разом з правовим управлінням Вищого господарського суду України та управлінням забезпечення роботи судової палати.

4.4. Засідання Науково-консультативної ради проводяться в разі потреби. Не менш ніж за 15 днів до засідання Науково-консультативної ради або її робочої групи членам Науково-консультативної ради надаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

Для участі в засіданні Науково-консультативної ради (робочої групи) можуть бути запрошені вчені, практики та фахівці з різних галузей знань, які не є її членами.

4.5. Засідання Науково-консультативної ради за пропозицією члена Науково-консультативної ради - секретаря судової палати Вищого господарського суду України може бути проведено в неповному складі, за участі членів Науково-консультативної ради - фахівців з питань, що виносяться на розгляд Науково-консультативної ради.

4.6. За результатами розгляду винесених на обговорення питань Науково-консультативна рада надає мотивовані рекомендації.

З питань організації роботи Науково-консультативної ради або робочої групи Науково-консультативна рада приймає рішення більшістю голосів членів Науково-консультативної ради, присутніх на засіданні.

4.7. На засіданнях Науково-консультативної ради ведеться протокол, що оформляється працівником апарату Вищого господарського суду України за дорученням вченого секретаря, члена Науково-консультативної ради - секретаря судової палати, який здійснював підготовку матеріалів до засідання Науково-консультативної ради, і підписується головуючим на засіданні.

4.8. Робота Науково-консультативної ради висвітлюється в офіційному друкованому органі Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства", на веб-сайті Вищого господарського суду України та в засобах масової інформації.

4.9. Членам Науково-консультативної ради видається посвідчення, яке надає право безперешкодно відвідувати Вищий господарський суд України.

Для одержання посвідчення член Науково-консультативної ради подає до кадрової служби Вищого господарського суду України заповнену анкету та 2 матові кольорові фотокартки розміром 40 х 30 мм. Опис і зразок Посвідчення додаються до цього Положення (додатки 1, 2).

Відповідальним працівником кадрової служби, після перевірки особистих даних члена Науково-консультативної ради, на бланку виготовляється внутрішній бік (вкладиш) Посвідчення затвердженого зразка та наклеюється фотокартка. Роздрукований вкладиш Посвідчення з вклеєною фотокарткою підписується Головою Вищого господарського суду України, завіряється гербовою печаткою, ламінується та вклеюється відповідальним працівником кадрової служби в обкладинку.

Посвідчення реєструються в журналі, що ведеться кадровою службою.

4.10. Посвідчення підлягає поверненню до відділу кадрового забезпечення та антикорупційного моніторингу Вищого господарського суду України після припинення повноважень члена Науково-консультативної ради.

4.11. Забезпечення діяльності Науково-консультативної ради здійснює Вищий господарський суд України.Додаток № 1
до Положення
про Науково-консультативну
раду Вищого господарського суду України

ОПИС
посвідчення члена Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України

Посвідчення члена Науково-консультативної ради являє собою прямокутник розміром 98 мм х 65 мм, виготовлений типографським способом із твердого картону в шкіряній обкладинці або шкірозамінній обкладинці синього кольору, складеного у вигляді книжки. На обкладинці виконується напис великими друкованими літерами "ПОСВІДЧЕННЯ", над яким розміщується малий Державний Герб України.

Внутрішня площина Посвідчення в розгорнутому вигляді виконується на спеціальному бланку з твердого паперу блакитного кольору із фоновою сіткою, яка має зображення малого Державного Герба України.

У лівій частині внутрішньої площини Посвідчення у верхньому куті надрукована назва суду, у середній частині чорним кольором вносяться відомості щодо прізвища, ім'я, по батькові члена Науково-консультативної ради, ставиться підпис Голови Вищого господарського суду України; у нижньому лівому куті міститься номер посвідчення.

У правій частині внутрішньої площини посвідчення з правої сторони передбачено місце для кольорової фотокартки члена Науково-консультативної ради, ліворуч від фотокартки розташовані зображення малого Державного Герба України, під яким нанесено надпис чорного кольору "Посвідчення" та дублюється номер посвідчення. У нижньому лівому куті правої частини площини посвідчення зазначається дата до якої дійсне Посвідчення.

Підпис Голови Вищого господарського суду України та фотокартка члена Науково-консультативної ради скріплюються гербовою печаткою Вищого господарського суду України.

Внутрішня площина посвідчення може ламінуватися термоплівкою.Додаток № 2
до Положення
про Науково-консультативну
раду Вищого господарського суду України

ЗРАЗОК
посвідчення члена Науково-консультативної ради Вищого господарського суду УкраїниДодаток № 2
до постанови пленуму Вищого
господарського суду України
10.07.2014 № 4

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України


Атаманова
Юлія Євгенівна

-

доктор юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;


Беляневич
Вадим Едуардович

-

кандидат юридичних наук;


Беляневич
Олена Анатоліївна

-

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН України;


Бенедисюк
Ігор Михайлович

-

суддя - секретар четвертої судової палати Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;


Біла-Тіунова
Любов Романівна

-

доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету "Одеська юридична академія";


Бірюков
Олександр Миколайович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Бобкова
Антоніна Григорівна

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, декан економічно-правового факультету, зав. кафедри господарського права Донецького національного університету;


Богдан
Йосип Гнатович

-

кандидат юридичних наук, доцент, заступник зав. кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України;


Боднар
Тетяна Валеріївна

-

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Джунь
В'ячеслав Васильович

-

доктор юридичних наук, заслужений юрист України;


Дзера
Олександр Васильович

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, академік АН вищої школи, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України;


Дроботова
Тетяна Борисівна

-

кандидат юридичних наук, суддя - секретар другої судової палати Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;


Дубинський
Михайло Ілліч

-

доктор філософії в галузі права, президент Української асоціації власників торговельних марок, професор кафедри міжнародного приватного права Міжнародної кадрової академії, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії;


Захарова
Олена Семенівна

-

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Іванова
Лариса Броніславівна

-

суддя - секретар першої судової палати Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;


Капіца
Юрій Михайлович

-

кандидат юридичних наук, директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України;


Каракаш
Ілля Іванович

-

кандидат юридичних наук, професор, зав. кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету "Одеська юридична академія";


Кисіль
Василь Іванович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Кобецька
Надія Романівна

-

кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;


Кондратова
Ірина Дмитрівна

-

кандидат юридичних наук, суддя Вищого господарського суду України, вчений секретар Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України;


Коссак
Володимир Михайлович

-

доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України;


Кот
Олександр Васильович

-

кандидат юридичних наук, суддя Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;


Кот
Олексій Олександрович

-

кандидат юридичних наук, голова правового комітету Громадської ради при Антимонопольному комітеті України;


Кохановська
Олена Велеонінівна

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Кравчук
Геннадій Анатолійович

-

кандидат юридичних наук, заступник Голови Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;


Кузнєцова
Наталія Семенівна

-

доктор юридичних наук, академік - секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України;


Лукач
Ірина Володимирівна

-

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Львов
Богдан Юрійович

-

Голова Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;


Майданик
Роман Андрійович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, зав. кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Мірошниченко
Анатолій Миколайович

-

доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Могил
Сергій Костянтинович

-

кандидат юридичних наук, заступник Голови Вищого господарського суду України;


Мороз
Галина Василівна

-

кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;


Москаленко
Віктор Семенович

-

заступник Голови Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, суддя Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;


Носік
Володимир Васильович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри трудового, земельного і екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрН України;


Омельченко
Андрій Володимирович

-

доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;


Орлюк
Олена Павлівна

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, зав. кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України;


Панова
Ірина Юріївна

-

суддя - секретар третьої судової палати Вищого господарського суду України;


Пахаренко-Андерсон
Антоніна Павлівна

-

доктор наук у галузі права, президент Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством; Віце-президент з питань інтелектуальної власності Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, Президент Української групи Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності;


Подцерковний
Олег Петрович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, зав. кафедри господарського права і процесу Національного університету "Одеська юридична академія";


Поляков
Борис Мойсейович

-

доктор юридичних наук, професор, суддя Вищого господарського суду України, заслужений юрист України;


Рєзнікова
Вікторія Вікторівна

-

доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Рогач
Лариса Іванівна

-

секретар пленуму Вищого господарського суду України, суддя Вищого господарського суду України;


Савченко
Леся Анатоліївна

-

доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки;


Селіванов
Анатолій Олександрович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач Відділу Апарату Верховної Ради України, президент Асоціації юристів у галузі фінансового та банківського права України;


Святоцький
Олександр Дмитрович

-

доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України;


Сірий
Микола Іванович

-

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;


Спасибо-Фатєєва
Інна Валентинівна

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри цивільного права № 1 Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";


Стратієнко
Людмила Василівна

-

кандидат юридичних наук, суддя Вищого господарського суду України;


Устименко
Володимир Анатолійович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України;


Харитонов
Євген Олегович

-

доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія", Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПр України;


Харитонова
Олена Іванівна

-

доктор юридичних наук, професор зав. кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету "Одеська юридична академія";


Шкляр
Сергій Володимирович

-

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", Президент Асоціації протидії недобросовісній конкуренції;


Шукліна
Наталія Георгіївна

-

кандидат юридичних наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, заслужений юрист України;


Щербина
Валентин Степанович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, зав. кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України;


Яроцький
Віталій Леонідович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, зав. кафедри цивільного права № 2 Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 3 від 25.02.2016}

{Текст взято з сайту Вищого господарського суду http://www.vgsu.arbitr.gov.ua/}вгору