Документ v0003500-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.03.2018, підстава - v0026500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.01.2018  № 3

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 26 від 16.03.2018}

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 44, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" доповнити новим підпунктом такого змісту:

"5) під час розрахунку розміру кредитного ризику не застосовувати норм підпункту 3-1 пункту 121 розділу X Положення про визначення розміру кредитного ризику.".

2. Затвердити Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - зміни до Положення), що додаються.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:

абзаців першого, четвертого та п'ятого пункту 2, підпункту 4 пункту 4, пункту 11, абзацу п'ятого підпункту 1 пункту 12, підпунктів 5 та 6 пункту 13 змін до Положення, які набирають чинності з 20 березня 2018 року;

абзаців другого - дев'ятого підпункту 1 пункту 7 змін до Положення, які набирають чинності з 02 травня 2018 року;

абзаців другого та третього пункту 2 змін до Положення, які набирають чинності з 20 червня 2018 року.

{Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку № 26 від 16.03.2018}

В.о. Голови

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23.01.2018 № 3

ЗМІНИ
до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

1. У розділі I:

1) у пункті 5:

у підпункті 1 цифри та слова "17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517" замінити цифрами та словами "11 вересня 2017 року № 89";

у підпункті 4:

в абзаці першому слова "суму дисконту" замінити словами "суму дисконту та/або уцінки";

в абзаці другому слова "через прибутки/збитки" виключити;

в абзаці четвертому підпункту 21 слова "три останніх роки поспіль" замінити словами "три або, у визначених цим Положенням випадках, п'ять останніх років поспіль";

2) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Банк використовує для формування кредитної документації (справи) електронні документи, які відповідають вимогам Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про споживче кредитування" та нормативно-правових актів Національного банку щодо застосування електронного підпису в банківський системі, або створені з використанням державних реєстрів, що є у вільному доступі.";

3) в абзаці четвертому пункту 8-1 слова "(зміни умов здійснення кредитної операції, установчих та реєстраційних даних боржника, його фінансового стану тощо)" виключити;

4) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Національний банк має право під час здійснення банківського нагляду вимагати від банку приведення розміру кредитного ризику за активом/активами у відповідність до вимог цього Положення.

Національній банк має право прийняти рішення про неефективність та неадекватність систем управління кредитним ризиком у банку, а також застосування до банку адекватних заходів впливу в разі відсутності в банку чи неподання для ознайомлення Національному банку на його запит або уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки внутрішньобанківських положень, кредитної документації (справи) боржника/контрагента, суджень банку.";

2. Пункти 29 та 30 розділу II викласти в такій редакції:

"29. Банк установлює значення коефіцієнтів PD, виходячи з визначеного класу боржника/контрагента, ґрунтуючись на судженні банку.

Банк має право застосовувати нижчі (кращі) значення коефіцієнтів PD, ніж середні значення діапазонів, визначені цим Положенням для відповідних класів боржника/контрагента, ґрунтуючись на власному досвіді банку щонайменше за п'ять років та за наявності в банку внутрішнього положення/внутрішніх положень щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику за такими активами, погодженого/погоджених Національним банком згідно з порядком, що встановлюється Національним банком окремим розпорядчим актом.

30. Банк, який здійснює банківську діяльність більше трьох років, установлює значення коефіцієнтів LGD, виходячи з виду застави та рівня покриття боргу заставою, ґрунтуючись на судженні банку. Установлені банком значення коефіцієнтів LGD не можуть бути меншими, ніж нижчі (кращі) граничні значення діапазонів, передбачених цим Положенням.

Банк, який є новоствореним та здійснює банківську діяльність менше трьох років, установлює значення коефіцієнтів LGD, виходячи з виду застави та рівня покриття боргу заставою, ґрунтуючись на судженні банку, але установлені банком значення коефіцієнтів LGD не можуть бути нижчими (кращими), ніж середні значення діапазонів, передбачених цим Положенням.".

3. У розділі III:

1) пункт 40 викласти в такій редакції:

"40. Банк визначає кредитний ризик за кредитами, наданими юридичним особам (крім довгострокових кредитів, які надані іншим банкам на умовах субординованого боргу, на які зменшується розмір регулятивного капіталу згідно з вимогами Інструкції № 368), та фізичним особам, які обліковуються за балансовими рахунками таких груп:

1) строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

2) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

3) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

4) кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

5) кошти на вимогу інших банків (активні залишки);

6) кошти на вимогу в інших банках;

7) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

8) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

9) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

10) придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

11) кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

12) фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю;

13) іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

14) кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

15) кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

16) іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

17) іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

18) придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

19) кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

20) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю;

21) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

22) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

23) придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

24) кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

25) кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

26) кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

27) вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

28) фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

29) іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

30) кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

31) кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

32) кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

33) кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

34) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

35) фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

36) кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

37) іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

38) кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

39) кошти на вимогу суб'єктів господарювання (активні залишки);

40) кошти на вимогу фізичних осіб (активні залишки);

41) кошти небанківських фінансових установ (активні залишки).";

2) пункт 41 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) коштами в центральних банках країн, що мають інвестиційний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений агентством (компанією) Standard&Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням.".

4. У розділі IV:

1) абзац другий підпункту 1 пункту 48 викласти в такій редакції:

"Річна фінансова звітність боржника/консолідована фінансова звітність групи (у разі належності боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем/пов'язаних контрагентів) має бути підтверджена аудитором, звіт якого містить немодифіковану думку/модифіковану думку із застереженнями, якщо боржник - юридична особа є резидентом і сукупна експозиція під ризиком (EAD) за всіма активами такого боржника становить 200000 тис. грн або більше.";

2) абзац перший пункту 55 викласти в такій редакції:

"55. Фінансова звітність, що подається до банку боржником - юридичною особою, що є резидентом, повинна бути підписана керівником і головним бухгалтером (за наявності такої посади).";

3) у підпункті 1 пункту 63 слова "має безумовно позитивний або умовно позитивний висновок аудиторського звіту" замінити словами "звіт аудитора містить немодифіковану думку/модифіковану думку із застереженнями";

4) пункт 66 викласти в такій редакції:

"66. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту:

1) боржника - юридичної особи - згідно з таблицею 1 додатка 9 до цього Положення, виходячи зі скоригованого класу та виду економічної діяльності боржника (крім випадків, визначених у підпункті 2 пункту 66 розділу IV цього Положення);

2) боржника - юридичної особи, що належить до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів, скоригований клас якого є результатом належності такого боржника до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів, - згідно з таблицею 1 додатка 9 до цього Положення, виходячи зі скоригованого класу боржника та виду економічної діяльності групи.".

5. У пункті 85 розділу VI:

у підпункті 1 слова "висновок аудиторського звіту - безумовно позитивний" замінити словами "звіт аудитора містить немодифіковану думку";

у підпункті 2 слова "висновок аудиторського звіту - безумовно позитивний або умовно позитивний" замінити словами "звіт аудитора містить немодифіковану думку/модифіковану думку із застереженнями";

у підпункті 3 слова "висновок аудиторського звіту - умовно позитивний" замінити словами "звіт аудитора містить модифіковану думку із застереженнями";

у підпункті 4 слова "висновок аудиторського звіту - умовно позитивний" замінити словами "звіт аудитора містить модифіковану думку із застереженнями";

у підпункті 5 слова "висновок аудиторського звіту - негативний або його немає" замінити словами "звіт аудитора містить негативну думку/відмову від висловлення думки або його немає".

6. Пункт 102 розділу IX викласти в такій редакції:

"102. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за наданими фінансовими зобов'язаннями на індивідуальній основі. Банк здійснює оцінку кредитного ризику за наданими фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за позабалансовими рахунками таких груп:

1) надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти;

2) зобов'язання з кредитування, що надані банкам;

3) зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам;

4) валюта та банківські метали до отримання;

5) валюта та банківські метали до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу);

6) цінні папери до отримання за операціями андерайтингу;

7) активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу);

8) активи до отримання.".

7. У розділі X:

1) у пункті 107:

підпункт 2 після абзацу шостого доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:

"Банк має право використовувати ринкову (справедливу) вартість визначених видів забезпечення з метою розрахунку розміру кредитного ризику, якщо суб'єкт оціночної діяльності, який її визначив, відповідає одночасно таким критеріям:

інформація про суб'єкта оціночної діяльності включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (далі - Державний реєстр);

суб'єкт оціночної діяльності має чинний сертифікат за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;

досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п'ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;

банк отримав інформацію від Фонду державного майна України про те, що в Державному реєстрі немає інформації про суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку, про: порушення нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; рішення судів за фактами непрофесійної оцінки майна; факти порушення обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

банк отримав інформацію від Національного банку про те, що в Національному банку немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом тринадцятим;

у підпункті 4 слова "заставодавцем, - для іншого майна" замінити словами "заставодавцем/уповноваженою особою, яка на законних підставах володіє (користується) майном, отриманим банком у заставу/керівником юридичної особи, яка забезпечує охорону (зберігання) майна, отриманого банком у заставу, - для іншого майна";

2) пункт 121 після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) надано банку заставодавцем, який є пов'язаною з ним особою відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність", за кредитом, прострочення погашення боргу за яким становить більше ніж 30 календарних днів;".

8. Пункт 132 розділу XI доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) груп кредитів юридичних осіб, груп кредитів ОСББ та/або ЖБК - придбаний (створений) знецінений кредит.".

9. У підпункті 1 пункту 147 розділу XIV слова "що оцінюються" замінити словами "які обліковуються".

10. У розділі XV:

1) пункт 150 викласти в такій редакції:

"150. Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за цінними паперами на індивідуальній основі. Банк здійснює оцінку кредитного ризику за цінними паперами, класифікованими до відповідних портфелів, крім цінних паперів, на які зменшується розмір регулятивного капіталу згідно з вимогами Інструкції № 368, які обліковуються за балансовими рахунками таких груп:

1) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

2) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

3) боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

4) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

5) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

6) депозитні сертифікати Національного банку, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

7) акції, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

8) боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки;

9) акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

10) боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;

11) боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю.";

2) у пункті 151:

у підпункті 1:

після слів "виконавчої влади" доповнити словом "України";

доповнити після підпункту 1 новим підпунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) цінними паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади інших країн, що мають інвестиційний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений агентством (компанією) Standard&Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цим Положенням".

11. В абзаці першому пункту 162 розділу XVII цифру "8" замінити цифрою "9".

12. У розділі XVIII:

1) у пункті 165:

абзац перший викласти в такій редакції:

"165. Банк визнає подію дефолту, зазначену в підпункті 2 пункту 164 розділу XVIII цього Положення, такою, що настала, за наявності хоча б однієї з наведених нижче або визначених банком ознак:";

у підпункті 17:

в абзаці третьому слово та цифри "(графа 2000)" замінити словами та цифрами "(графи 2000, 2010 та 2120)";

в абзаці п'ятому слова "негативний висновок аудитора/не має висновку аудитора у зв'язку з відмовою аудитора від висловлення думки щодо фінансової звітності боржника" замінити словами "негативну думку аудитора/відмову аудитора від висловлення думки";

2) абзац перший пункту 166 викласти в такій редакції:

"166. Банк визнає подію дефолту, зазначену в підпункті 2 пункту 164 розділу XVIII цього Положення, такою, що настала, за наявності хоча б однієї з наведених нижче або визначених банком ознак, якщо банк на підставі судження не довів відсутності дефолту боржника/контрагента в разі:".

13. У додатках до Положення:

1) у додатку 2:

у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) копії відповідних сторінок паспорта;";

після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб), що не є обов'язковою, якщо в паспорті цієї особи:

контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова";";

підпункт 5 пункту 3 викласти в такій редакції:

"5) звіт аудитора з висловленою думкою/відмовою від висловлення думки щодо фінансової звітності боржника (за наявності);";

2) рядок 3 таблиці додатка 3 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить немодифіковану думку

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить немодифіковану думку

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями

Звіт аудитора за попередній рік діяльності містить модифіковану думку із застереженнями/негативну думку/відмову від висловлення думки

";

3) таблицю додатка 5 викласти в такій редакції:

"Таблиця

Значення коефіцієнта кредитної конверсії (CCF) залежно від виду фінансового зобов'язання

№ з/п

Група

Вид фінансового зобов'язання

Значення коефіцієнта кредитної конверсії (CCF)

1

2

3

4

1

1

1.1. За наданими гарантіями (крім зазначених у пунктах 2.1 та 3.1), поруками, акцептами та авалями

1,0

2

1.2. За відкритими (наданими) безвідкличними резервними акредитивами, що виконують функції гарантії

3

1.3. За відкритими (наданими) непокритими/підтвердженими непокритими акредитивами, крім зазначених у пунктах 2.2 та 3.2, а також із терміном дії більше 3 років

4

1.4. За наданими рамбурсними зобов'язаннями

5

1.5. За зобов'язаннями з кредитування з терміном дії більше 3 років

6

1.6. За операціями з іноземною валютою та банківськими металами до отримання за умовами "спот", форвардними, опціонними та ф'ючерсними контрактами, які не відповідають вимогам, визначеним у пункті 4.2 цієї таблиці

7

1.7. За активами до отримання за форвардними, опціонними, ф'ючерсними контрактами, за якими банк має зобов'язання здійснити передоплату; депозитами до розміщення за контрактами на умовах "спот", які не відповідають вимогам, визначеним у пункті 4.2 цієї таблиці

8

1.8. За вимогами за андеррайтингом цінних паперів, щодо яких банк надав зобов'язання про їх визнання в балансі в разі нездійснення розміщення в обумовлені емісією терміни

9

2

2.1. За наданими гарантіями поставки товару та/або послуг, податковими, митними гарантіями

0,5

10

2.2. За відкритими (наданими) непокритими/підтвердженими непокритими акредитивами з терміном дії від 1 до 3 років

11

2.3. За зобов'язаннями з кредитування, купівлі цінних паперів, акцепту зобов'язань із терміном дії від 1 до 3 років

12

3

3.1. За наданими гарантіями: повернення попередньої сплати, виконання договірних зобов'язань, забезпечення якості, тендерними, платіжними

0,2

13

3.2. За відкритими (наданими) непокритими/підтвердженими непокритими акредитивами з терміном дії до 1 року, погашення яких здійснюється наказодавцем акредитиву за рахунок коштів, отриманих ним від продажу товару, що є об'єктом купівлі, уключаючи випадки, коли товар, що транспортується, виконує функцію застави

14

3.3. За зобов'язаннями з кредитування з терміном дії до 1 року

15

4

4.1. За наданими банком фінансовими зобов'язаннями на суму коштів, які є грошовим забезпеченням (покриттям) за цими зобов'язаннями, за умови одночасного дотримання таких вимог: безперечного контролю та доступу банку до грошового забезпечення;
права банку здійснити договірне списання коштів з рахунку, на якому обліковується грошове забезпечення, у разі невиконання контрагентом зобов'язань перед банком;
розміщення грошового забезпечення на строк, не менший, ніж строк цих зобов'язань (без права дострокового вилучення)

0

16

4.2. За операціями за активами до отримання за умовами "спот", форвардними, опціонними та ф'ючерсними контрактами, за якими відповідно до умов договору банк має право відмовитися від виконання зобов'язання, у тому числі шляхом зарахування зустрічних вимог, та зобов'язання здійснити передоплату покладається на контрагента банку

";

4) колонку 2 рядка 1 таблиці додатка 6 доповнити словами "Європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний фонд";

5) додаток 7 викласти в такій редакції:


"Додаток 7
до Положення про визначення
банками України розміру
кредитного ризику за активними
банківськими операціями
(пункт 51 розділу IV)

ПОЯСНЕННЯ
щодо визначення моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи

1. Модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи обирається залежно від виду його економічної діяльності, визначеного на підставі наданого ним розшифрування даних граф 2000, 2010 та 2120 форм № 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 або 25 річної фінансової звітності боржника - юридичної особи за останній звітний рік щодо структури доходів, виходячи з максимального значення питомої ваги доходу від певного виду діяльності (у процентах) у загальному обсязі операційного доходу (суми чистого доходу (виручки), отриманого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), та інших операційних доходів). Водночас доходи з граф 2010 та 2120 визнаються такими, що отримані від надання фінансових послуг. У разі однакового значення питомої ваги доходу за двома (або більше) видами діяльності модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи обирається банком самостійно, на підставі одного з таких видів діяльності.

2. Модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи, що є новоствореним підприємством, у якого немає річної звітності, обирається залежно від виду його економічної діяльності, визначеного на підставі наданого ним розшифрування даних графи 2000 форм № 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 або 25 фінансової звітності такого боржника за останній звітний період.

3. Модель розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи, що належить до малого підприємства, яке складає фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1, обирається відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для великого або середнього підприємства

№ з/п

Групи видів економічної діяльності

Моделі

Фінансові показники (Ki)

Діапазони фінансових показників

Мінімальне значення діапазону (Ki min )

Максимальне значення діапазону (Ki max <)

Показники (Xi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство: секція A

Z = 2,305 + 0,707 X5 + 0,588 X8 + 0,421 X10 + 0,615 X11 + 0,502 X12 + 0,634 X13

K5

1

Менше ніж 8950%

X5

-0,544

2

8950%

16380%

-0,136

3

16380%

23750%

0,237

4

23750%

33400%

0,685

5

Дорівнює або більше ніж 334.0

0,101

K8

1

Менше ніж 440%

X8

1,161

2

440%

1900%

0,485

3

1900%

4250%

0,201

4

4250%

8740%

0,068

5

Дорівнює або більше ніж 8740%

-0,933

K10

1

Менше ніж 9,5%

X10

-0,962

2

9,5%

23,2%

-0,443

3

Більше ніж 23,2%

0,276

K11

1

Менше ніж -0,4%

X11

1,548

2

-0,4%

8,7%

1,349

3

8,7%

13,6%

0,733

4

13,6%

21,0%

0,585

5

21,0%

31,2%

0,493

6

31,2%

51,4%

-0,088

7

51,4%

118,3%

-0,823

8

Дорівнює або більше ніж 118,3%

-1,983

K12

1

Менше ніж -16,6%

X12

-1,505

2

-16,6%

2,1%

-1,291

3

2,1%

11,9%

-0,385

4

11,9%

23,8%

0,406

5

23,8%

40,2%

0,778

6

40,2%

108,6%

0,952

7

108,6%

175,0%

1,503

8

175,0%

339,8%

1,595

9

Дорівнює або більше ніж 339,8%

1,646

K13

1

Менше ніж 0,002%

X13

1,121

2

0,002%

2,0%

0,660

3

2,0%

3,9%

0,632

4

3,9%

12,7%

0,201

5

12,7%

35,9%

-0,400

6

Дорівнює або більше ніж 35,9%

-1,280

2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

Z = 1,670 + 0,375 X2 + 0,333 X11 + 0,313 X13 + 0,436 X14 + 0,352 X15 + 0,261 X16

K2

1

Менше ніж 27,4%

X2

-1,674

2

27,4%

48,3%

-0,544

3

48,3%

68,7%

-0,213

4

68,7%

85,8%

0,146

5

85,8%

103,3%

0,336

6

103,3%

123,0%

0,555

7

123,0%

151,7%

0,829

8

Дорівнює або більше ніж 151,7%

0,857

K11

1

Менше ніж -0,4%

X11

1,548

2

-0,4%

8,7%

1,349

3

8,7%

13,6%

0,733

4

13,6%

21,0%

0,585

5

21,0%

31,2%

0,493

6

31,2%

51,4%

-0,088

7

51,4%

118,3%

-0,823

8

Дорівнює або більше ніж 118,3%

-1,983

K13

1

Менше ніж 0,3%

X13

0,667

2

0,3%

1,0%

0,626

3

1,0%

1,9%

0,336

4

1,9%

5,4%

0,293

5

5,4%

17,4%

0,062

6

17,4%

31,3%

-0,275

7

Дорівнює або більше ніж 31,3%

-1,232

K14

1

Менше ніж 14990%

X14

0,828

2

14990%

21930%

0,965

3

21930%

38350%

-0,066

4

Дорівнює або більше ніж 38350%

-1,299

K15

1

Менше ніж -125,9%

X15

-1,624

2

-125,9%

70,6%

-1,289

3

70,6%

149,1%

-0,489

4

149,1%

218,1%

0,307

5

218,1%

301,8%

0,787

6

301,8%

418,1%

0,826

7

418,1%

583,7%

1,124

8

583,7%

895,8%

1,241

9

Дорівнює або більше ніж 895,8%

1,562

K16

1

Менше ніж -29,3%

X16

-2,105

2

-29,3%

-5,3%

-0,911

3

-5,3%

-0,1%

-0,066

4

-0,1%

0,9%

0,336

5

0,9%

1,9%

0,745

6

Дорівнює або більше ніж 1,9%

1,089

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: секція G

Z = 1,939 + 0,480 X2 + 0,556 X6 + 0,650 X8 + 0,282 X17 + 0,202· X18

K2

1

Менше ніж 35,2%

X2

-1,807

2

35,2%

57,0%

-0,626

3

57,0%

74,0%

0,120

4

74,0%

99,8%

0,354

5

99,8%

128,1%

0,970

6

Дорівнює або більше ніж 128,1%

0,989

K6

1

Менше ніж 8,9%

X6

-1,842

2

8,9%

30,2%

-1,027

3

30,2%

52,4%

-0,166

4

52,4%

81,1%

0,340

5

81,1%

122,6%

0,627

6

122,6%

186,9%

1,127

7

186,9%

637,5%

1,402

8

Дорівнює або більше ніж 637,5%

1,459

K8

1

Менше ніж 1350%

X8

0,451

2

1350%

3480%

0,599

3

3480%

6070%

0,489

4

6070%

11940%

0,043

5

Дорівнює або більше ніж 11940%

-0,921

K17

1

Менше ніж 193,7%

X17

-1,863

2

193,7%

362,5%

-0,532

3

362,5%

559,9%

-0,322

4

559,9%

799,9%

0,019

5

799,9%

1122,6%

0,565

6

1122,6%

6557,1%

1,216

7

Дорівнює або більше ніж 6557,1%

1,861

K18

1

Менше ніж 6,4%

X18

1,216

2

6,4%

11,2%

0,417

3

11,2%

30,6%

0,353

4

30,6%

39,3%

0,068

5

39,3%

51,9%

-0,284

6

51,9%

72,3%

-0,430

7

Дорівнює або більше ніж 72,3%

-1,286

4

Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

Z = 1,291 + 0,476 X1 + 0,602 X2 + 0,501 X3 + 0,381 X4

K1

1

Менше ніж -83,8%

X1

-1,173

2

-83,8%

-34,7%

-0,894

3

-34,7%

-7,3%

-0,419

4

-7,3%

12,2%

0,056

5

12,2%

22,3%

0,393

6

Дорівнює або більше ніж 22,3%

0,848

K2

1

Менше ніж 4,2%

X2

-1,061

2

4,2%

26,7%

-0,435

3

26,7%

68,3%

-0,180

4

68,3%

94,3%

0,465

5

94,3%

339,1%

0,654

6

Дорівнює або більше ніж 339,1%

0,892

K3

1

Менше ніж -43,6%

X3

-0,714

2

-43,6%

-21,9%

-0,659

3

-21,9%

0,2%

-0,531

4

0,2%

2,7%

0,079

5

2,7%

13,0%

0,715

6

13,0%

43,8%

1,385

7

Дорівнює або більше ніж 43,8%

1,554

K4

1

Менше ніж -25,1%

X4

-0,714

2

-25,1%

0,6%

-0,540

3

0,6%

7,7%

0,121

4

7,7%

21,0%

0,949

5

Дорівнює або більше ніж 21,0%

1,549

5

Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

Z = 1,719 + 0,648 X5 + 0,662 X6 + 0,476 X7 + 0,596 X8 + 0,468 X9

K5

1

Менше ніж 220%

X5

-0,105

2

220%

1010%

0,240

3

1010%

2920%

0,521

4

2920%

8140%

0,205

5

Дорівнює або більше ніж 8140%

-0,604

K6

1

Менше ніж 7,5%

X6

-1,052

2

7,5%

18,7%

-0,233

3

18,7%

32,6%

-0,023

4

32,6%

51,5%

0,318

5

51,5%

139,3%

0,391

6

139,3%

217,5%

0,566

7

Дорівнює або більше ніж 217,5%

1,495

K7

1

Менше ніж -462,1%

X7

-0,906

2

-462,1%

-58,1%

-0,768

3

-58,1%

53,1%

-0,379

4

53,1%

218,5%

0,218

5

218,5%

323,1%

0,469

6

323,1%

503,1%

0,662

7

Дорівнює або більше ніж 503,1%

0,708

K8

1

Менше ніж 700%

X8

0,073

2

700%

2270%

0,761

3

2270%

5270%

0,712

4

5270%

13320%

0,137

5

Дорівнює або більше ніж 13320%

-0,983

K9

1

Менше ніж 580%

X9

-0,077

2

580%

1620%

0,473

3

1620%

3630%

0,662

4

3630%

7170%

0,205

5

Дорівнює або більше ніж 7170%

-0,801

Таблиця 2

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи для малого підприємства

№ з/п

Групи видів економічної діяльності

Моделі

Фінансові показники (MKi)

Діапазони фінансових показників

Мінімальне значення діапазону (MKi min )

Максимальне значення діапазону (MKi max <)

Показники (Xi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство: секція A

Z = 2,938 + 0.457 X8 + 0.597 X9 + 0.870 X11 + 0.053 X13 + 0,616 X17

MK8

1

Менше ніж 40%

X8

0,996

2

40%

1000%

0,999

3

1000%

3370%

0,582

4

3370%

9660%

0,056

5

Дорівнює або більше ніж 9660%

-1,089

MK9

1

Менше ніж 0,1%

X9

0,140

2

0,1%

870%

0,273

3

870%

2920%

0,375

4

2920%

7400%

1,185

5

Дорівнює або більше ніж 7400%

-0,919

MK11

1

Менше ніж 4,6%

X11

1,587

2

4,6%

7,9%

1,010

3

7,9%

27,8%

0,827

4

27,8%

48,6%

0,104

5

48,6%

169,4%

-0,662

6

Дорівнює або більше ніж 169,4%

-2,185

MK13

1

Менше ніж 90,8%

X13

-1,397

2

Дорівнює або більше ніж 90,8%

0,346

MK17

1

Менше ніж 4,5%

X17

-1,520

2

4,5%

25,3%

0,331

3

Дорівнює або більше ніж 25,3%

0,475

2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

Z = 1,608 + 0,460 X2 + 0,341 X11 + 0,513 X12 + 0,411 X14

MK2

1

Менше ніж 35,1%

X2

-1,759

2

35,1%

64,9%

-0,671

3

64,9%

99,8%

0,099

4

99,8%

112,9%

0,455

5

112,9%

169,4%

0,723

6

Дорівнює або більше ніж 169,4%

0,789

MK11

1

Менше ніж 4,6%

X11

1,587

2

4,6%

7,9%

1,010

3

7,9%

27,8%

0,827

4

27,8%

48,6%

0,104

5

48,6%

169,4%

-0,662

6

Дорівнює або більше ніж 169,4%

-2,185

MK12

1

Менше ніж -18,6%

X12

-1,439

2

-18,6%

0,1%

-1,200

3

0,1%

1,5%

0,455

4

1,5%

3,2%

0,941

5

3,2%

13,0%

1,207

6

13,0%

22,6%

1,794

7

Дорівнює або більше ніж 22,6%

2,090

MK14

1

Менше ніж 8700%

X14

1,463

2

8700%

13820%

0,770

3

13820%

21860%

0,723

4

21860%

47800%

-0,049

5

Дорівнює або більше ніж 47800%

-1,374

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: секція G

Z = 1,933 + 0,622 X6 + 0,199 X7 + 0,507 X8 + 0,379 X10 + 0,346 X18

MK6

1

Менше ніж 5,4%

X6

-2,061

2

5,4%

28,5%

-0,845

3

28,5%

57,2%

0,017

4

57,2%

87,5%

0,533

5

87,5%

131,2%

0,746

6

131,2%

184,9%

1,229

7

184,9%

349,7%

1,260

8

Дорівнює або більше ніж 349,7%

1,826

MK7

1

Менше ніж -31,3%

X7

-1,091

2

-31,3%

101,7%

-0,974

3

101,7%

134,6%

-0,415

4

134,6%

281,6%

0,607

5

Дорівнює або більше ніж 281,6%

0,645

MK8

1

Менше ніж 1110%

X8

0,404

2

1110%

3610%

0,535

3

3610%

7440%

0,808

4

7440%

16590%

0,231

5

Дорівнює або більше ніж 16590%

-1,079

MK10

1

Менше ніж 6,1%

X10

0,286

2

6,1%

14,2%

1,054

3

14,2%

26,4%

0,949

4

26,4%

52,5%

0,607

5

Дорівнює або більше ніж 52,5%

-1,330

MK18

1

Менше ніж 0,01%

X18

1,634

2

0,01%

6,2%

1,603

3

6,2%

17,5%

0,683

4

17,5%

30,3%

0,404

5

30,3%

39,6%

0,055

6

39,6%

52,1%

-0,160

7

52,1%

78,9%

-0,381

8

Дорівнює або більше ніж 78,9%

-1,704

4

Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

Z = 1,291 + 0,476 X1 + 0,602 X2 + 0,501 X3 + 0,381 X4

MK1

1

Менше ніж -83,8%

X1

-1,173

2

-83,8%

-34,7%

-0,894

3

-34,7%

-7,3%

-0,419

4

-7,3%

12,2%

0,056

5

12,2%

22,3%

0,393

6

Дорівнює або більше ніж 22,3%

0,848

MK2

1

Менше ніж 4,2%

X2

-1,061

2

4,2%

26,7%

-0,435

3

26,7%

68,3%

-0,180

4

68,3%

94,3%

0,465

5

94,3%

339,1%

0,654

6

Дорівнює або більше ніж 339,1%

0,892

MK3

1

Менше ніж -43,6%

X3

-0,714

2

-43,6%

-21,9%

-0,659

3

-21,9%

0,2%

-0,531

4

0,2%

2,7%

0,079

5

2,7%

13,0%

0,715

6

13,0%

43,8%

1,385

7

Дорівнює або більше ніж 43,8%

1,554

MK4

1

Менше ніж -25,1%

X4

-0,714

2

-25,1%

0,6%

-0,540

3

0,6%

7,7%

0,121

4

7,7%

21,0%

0,949

5

Дорівнює або більше ніж 21,0%

1,549

5

Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

Z = 1,719 + 0,648 X5 + 0,662 X6 + 0,476 X7 + 0,596 X8 + 0,468 X9

MK5

1

Менше ніж 220%

X5

-0,105

2

220%

1010%

0,240

3

1010%

2920%

0,521

4

2920%

8140%

0,205

5

Дорівнює або більше ніж 8140%

-0,604

MK6

1

Менше ніж 7,5%

X6

-1,052

2

7,5%

18,7%

-0,233

3

18,7%

32,6%

-0,023

4

32,6%

51,5%

0,318

5

51,5%

139,3%

0,391

6

139,3%

217,5%

0,566

7

Дорівнює або більше ніж 217,5%

1,495

MK7

1

Менше ніж -462,1%

X7

-0,906

2

-462,1%

-58,1%

-0,768

3

-58,1%

53,1%

-0,379

4

53,1%

218,5%

0,218

5

218,5%

323,1%

0,469

6

323,1%

503,1%

0,662

7

Дорівнює або більше ніж 503,1%

0,708

MK8

1

Менше ніж 700%

X8

0,073

2

700%

2270%

0,761

3

2270%

5270 %

0,712

4

5270%

13320%

0,137

5

Дорівнює або більше ніж 13320%

-0,983

MK9

1

Менше ніж 580%

X9

-0,077

2

580%

1620%

0,473

3

1620%

3630%

0,662

4

3630%

7170%

0,205

5

Дорівнює або більше ніж 7170%

-0,801

4. Розшифрування даних має засвідчуватися підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади).

5. Фінансові показники визначаються згідно з таблицею 3 цього додатка-1 на підставі даних фінансової звітності за останній звітний період і даних звітності останнього звітного року:

__________
-1Для цілей розрахунку фінансових показників усі показники звітності враховуються зі знаком (+), як це передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Зі знаком (-) ураховується лише показник власного капіталу (форми № 1 "Баланс" та № 1-м та № 1-мс "Баланс", рядок 1495), якщо він має від'ємне значення.

1) для боржника - великого або середнього підприємства - за формою № 1 "Баланс" (ф. 1), формою № 2 "Звіт про фінансові результати" (ф. 2), формою № 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" (ф. 3);

2) для боржника - великого або середнього підприємства, що належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, - за формою № 1 "Баланс" (ф. 1), формою № 2 "Звіт про фінансові результати" (ф. 2), формою № 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" (ф. 3), а також за формою № 1-к "Консолідований баланс" (ф. 1-к), формою № 2-к "Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (ф. 2-к), формою № 3 "Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" (ф. 3-к);

3) для боржника - малого підприємства - за формою № 1-м або № 1-мс "Баланс" (ф. 1-м або 1-мс), формою № 2-м або № 2-мс "Звіт про фінансові результати" (ф. 2-м або 2-мс).

6. Якщо під час розрахунку фінансового показника знаменник формули дорівнює нулю, то для розрахунку інтегрального показника береться найменше зі значень, установлених для фінансових показників K1, K4, K10, K16, MK1, MK4, MK12, MK17.

7. Якщо під час розрахунку показника знаменник формули дорівнює нулю, то для розрахунку інтегрального показника береться найбільше зі значень, установлених для фінансових показників K2, K5, K8, K9, K11, K13, K14, K18, MK2, MK5, MK8, MK9, MK10, MK11, MK14, MK18.

8. Якщо під час розрахунку показників K3, K6, K7, K12, K15, K17, MK3, MK6, MK7, MK13 знаменник формули дорівнює нулю або є від'ємним, то під час розрахунку інтегрального показника фінансовий показник не враховується (значенню відповідного показника Xi присвоюється 0).

Таблиця 3

Розрахунок фінансових показників, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи-2

№ з/п

Фінансовий показник

Характеристика

Формула розрахунку

Алгоритм розрахунку

Великі та середні

Малі

1

2

3

4

5

6

1

K1, MK1 - показники капіталу

Частка капіталу в балансі підприємства

Власний капітал
____________________
Валюта балансу
(актив)

ф. 1 р. 1495 гр. 4
______________
ф. 1 р. 1300 гр. 4

ф. 1-м р. 1495 гр. 4
______________
ф. 1-м р. 1300 гр. 4

2

K2, MK2 - показники загальної ліквідності

Спроможність підприємства покривати короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних активів

Оборотні активи
____________________
Поточні зобов'язання і забезпечення

ф. 1 р. 1125 гр. + р. 1100 + р. 1110 + р. 1165 гр. 4
_____________
ф. 1 р. 1695 гр. 4

ф. 1-м р. 1125 + р. 1155 + р. 1100 + р. 1110 + р. 1165 гр. 4
_____________
ф. 1-м р. 1695 гр. 4

3

K3, MK3 - показники покриття боргу прибутком до оподаткування

Спроможність обслуговування боргу прибутком до оподаткування

Фінансовий результат до оподаткування
____________________
Короткострокові та довгострокові зобов'язання

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 + р. 2220 - р. 2250 гр. 3
_____________
ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4

ф. 2-м р. 2290 гр. 3
______________
ф. 1-м р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4

4

K4, MK4 - показники операційної рентабельності активів

Ефективність використання активів підприємства в операційній діяльності

Фінансовий результат від операційної діяльності
_____________________
Валюта балансу
(актив)

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 гр. 3
______________
ф. 1 р. 1300 гр. 4

ф. 2-м р. 2000 + р. 2120 - р. 2050 - р. 2180 гр. 3
______________
ф. 1-м р. 1300 гр. 4

5

K5, MK5 - показники оборотності запасів

Період повного обороту запасів

Запаси
_____________________
Собівартість реалізованої продукції

(ф. 1 р. 1100 + р. 1110 гр. 4) · 365
______________
ф. 2 р. 2050 гр. 3

(ф. 1-м р. 1100 + р. 1110 гр. 4) 365
_____________
ф. 2-м р. 2050 гр. 3

6

K6, MK6 - показники покриття боргу валовим прибутком

Спроможність обслуговування боргу валовим прибутком

Валовий прибуток
_____________________
Короткострокові та довгострокові зобов'язання

ф. 2 р. 2090 - р. 2095 гр. 3
______________
ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4

ф. 2-м р. 2000 - р. 2050 гр. 3
_____________
ф. 1-м р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4

7

K7, MK7 - показники покриття чистих фінансових витрат операційним прибутком

Спроможність фінансування чистих неопераційних витрат за результатами операційної діяльності

Фінансовий результат від операційної діяльності
_____________________
Чисті фінансові витрати

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 гр. 3
______________
ф. 2 р. 2250 - р. 2220 гр. 3

ф. 2-м р. 2000 + р. 2120 - р. 2050 - р. 2180 гр. 3
____________
ф. 2-м р. 2165 + р. 2270 - р. 2160 - р. 2240 гр. 3

8

K8, MK8 - показники оборотності кредиторської заборгованості

Період повного обороту кредиторської заборгованості

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
_____________________
Собівартість реалізованої продукції

ф. 1 р. 1615 гр. 4 365
______________
ф. 2 р. 2050 гр. 3

ф. 1-м р. 1615 гр. 4 365
_____________
ф. 2-м р. 2050 гр. 3

9

K9, MK9 - показники оборотності дебіторської заборгованості

Період повного обороту дебіторської заборгованості

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
_____________________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

ф. 1 р. 1125 гр. 4 365
______________
ф. 2 р. 2000 р. + 2010 гр. 3

ф. 1-м р. 1125 гр. 4 365
_____________
ф. 2-м р. 2000 гр. 3

10

K10 - показник маневреності робочого капіталу

Частка оборотних активів, непокритих поточними зобов'язаннями

Оборотні активи за вирахуванням поточних зобов'язань і забезпечень
_____________________
Валюта балансу
(актив)

ф. 1 р. 1195 - р. 1160 - р. 1165 - р. 1190 - р. 1695 + р. 1600 + р. 1610 + р. 1690 гр. 4
______________
ф. 1 р. 1300 гр. 4

-

11

MK10 - показник оборотності робочого капіталу

Співвідношення оборотних активів, непокритих поточними зобов'язаннями, та чистого доходу

Оборотні активи за вирахуванням поточних зобов'язань і забезпечень
_____________________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

-

ф. 1-м р. 1195 - р. 1160 - р. 1165 - р. 1190 - р. 1695 + р. 1600 + р. 1610 + р. 1690 гр. 4
____________
ф. 2-м р. 2000 гр. 3

12

K11, MK11 - показники покриття боргу чистим доходом

Спроможність обслуговування боргу доходами від основного виду діяльності

Короткострокові та довгострокові зобов'язання
_____________________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4
_____________
ф. 2 р. 2000 + р. 2010 гр. 3

ф. 1-м р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4
____________
ф. 2-м (2-мс) р. 2000 гр. 3

13

K12 - показник покриття боргу прибутком до амортизації та оподаткування

Спроможність обслуговування боргу прибутком до оподаткування та амортизації

Фінансовий результат до оподаткування та амортизації
_____________________
Короткострокові та довгострокові зобов'язання

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 + р. 2220 - р. 2250 + р. 2515 гр. 3
____________
ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4

-

14

MK12 - показник рентабельності активів до оподаткування

Ефективність використання активів підприємства

Фінансовий результат до оподаткування
_____________________
Валюта балансу
(актив)

-

ф. 2-м р. 2290 гр. 3
____________
ф. 1-м р. 1300 гр. 4

15

K13 - показник частки неопераційних елементів балансу

Частка активів, яка не має прямого відношення до операційної діяльності підприємства

Неопераційні активи
_____________________
Валюта балансу
(актив)

ф. 1 р. 1000 + р. 1030 + р. 1035 + р. 1040 + р. 1045 + р. 1050 + р. 1090 + р. 1155 + р. 1160 + р. 1190 гр. 4
____________
ф. 1 р. 1300 гр. 4

-

16

MK13 - показник покриття фінансових витрат операційним прибутком

Спроможність фінансування неопераційних витрат операційним прибутком

Фінансовий результат від операційної діяльності
_____________________
Фінансові витрати

-

ф. 2-м р. 2000 + р. 2120 - р. 2050 - р. 2180 гр. 3
_____________
ф. 2-м р. 2165 + р. 2270 гр. 3

17

K14, MK14 - показники оборотності поточних активів

Період повного обороту поточних активів

Поточні активи
_____________________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

ф. 1 р. 1195 гр. 4 365
____________
ф. 2 р. 2000 р. + 2010 гр. 3

ф. 1-м р. 1195 гр. 4 365
_____________
ф. 2-м р. 2000 гр. 3

18

K15 - показник покриття фінансових витрат прибутком до оподаткування та амортизації

Спроможність фінансування неопераційних витрат операційним прибутком до вирахування амортизації

Фінансовий результат від операційної діяльності до вирахування амортизації
_____________________
Фінансові витрати

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 + р. 2515 гр. 3
____________
ф. 2 р. 2250 гр. 3

-

19

K16 - показник рентабельності до оподаткування

Ефективність діяльності підприємства до оподаткування

Фінансовий результат до оподаткування
_____________________
Чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій)

ф. 2 р. 2190 - р. 2195 + р. 2220 - р. 2250 гр. 3
____________
ф. 2 р. 2000 + р. 2010 гр. 3

-

20

K17 - показник покриття фінансових витрат валовим прибутком

Спроможність фінансування неопераційних витрат валовим прибутком

Валовий прибуток (збиток)
_____________________
Фінансові витрати

ф. 2 р. 2090 - р. 2095 гр. 3
____________
ф. 2 р. 2250 гр. 3

-

21

MK17 - показник валової рентабельності

Ефективність основної діяльності підприємства

Валовий прибуток
_____________________
Чистий дохід

-

ф. 2-м р. 2000 - р. 2050 гр. 3
______________
ф. 2-м р. 2000 гр. 3

22

K18, MK18 - показники заборгованості

Частка боргу підприємства до активів

Короткострокові та довгострокові зобов'язання
_____________________
Валюта балансу
(актив)

ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 + р. 1610 гр. 4
_____________
ф. 1 р. 1300 гр. 4

ф. 1-м р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 гр. 4
______________
ф. 1-м р. 1300 гр. 4

__________
-2Ф. - форма, р. - рядок, гр. - графа.

9. Під час розрахунку фінансових показників на підставі квартальної звітності здійснюється сезонне коригування та приведення показників форми № 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" до річного виміру.

10. Приведення показників до річного виміру здійснюється за методом ковзної річної суми за такою формулою:


де

-

значення показника за звітний період поточного року;-

значення показника за попередній рік;-

значення показника за звітний період попереднього року.

Якщо показники за формулою неможливо розрахувати тому, що немає відповідних даних за попередні періоди, то застосовується формула:


де

K

-

порядковий номер останнього звітного кварталу.

11. Під час розрахунку фінансових показників із таблиці 3 додатка 3 сезонно скориговані та приведені до річного виміру елементи форми № 2 (2-м, 2-мс) "Звіт про фінансові результати" повинні бути віднесені до відповідних у часі елементів форми № 1 "Баланс" та № 1-м та № 1-мс "Баланс".

12. Клас боржника - юридичної особи визначається залежно від значення інтегрального показника з урахуванням величини підприємства (велике, середнє або мале) згідно з таблицями 4 та 5 цього додатка.

Таблиця 4

Визначення класу боржника - юридичної особи для великого або середнього підприємства за інтегральним показником

№ з/п

Види економічної діяльності

Діапазони значень інтегрального показника за класами

значення

клас 1

клас 2

клас 3

клас 4

клас 5

клас 6

клас 7

клас 8

клас 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - секція A

Більше або дорівнює

+5,21

+4,35

+3,48

+2,62

+1,75

+0,88

+0,02

-0,85


2

Менше ніж


+5,21

+4,35

+3,48

+2,62

+1,75

+0,88

+0,02

-0,85

3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

Більше або дорівнює

+3,34

+2,71

+2,08

+1,45

+0,83

+0,20

-0,43

-1,06


4

Менше ніж


+3,34

+2,71

+2,08

+1,45

+0,83

+0,20

-0,43

-1,06

5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - секція G

Більше або дорівнює

+3,75

+3,11

+2,48

+1,84

+1,21

+0,57

-0,07

-0,70


6

Менше ніж


+3,75

+3,11

+2,48

+1,84

+1,21

+0,57

-0,07

-0,70

7

Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

Більше або дорівнює

+3,14

+2,68

+2,22

+1,76

+1,30

+0,84

+0,38

-0,08


8

Менше ніж


+3,14

+2,68

+2,22

+1,76

+1,30

+0,84

+0,38

-0,08

9

Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

Більше або дорівнює

+3,60

+3,06

+2,51

+1,97

+1,42

+0,88

+0,33

-0,21


10

Менше ніж


+3,60

+3,06

+2,51

+1,97

+1,42

+0,88

+0,33

-0,21

Таблиця 5

Визначення класу боржника - юридичної особи для малого підприємства за інтегральним показником

№ з/п

Види економічної діяльності

Діапазони значень інтегрального показника за класами

значення

клас 1

клас 2

клас 3

клас 4

клас 5

клас 6

клас 7

клас 8

клас 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - секція A

Більше або дорівнює

+5,04

+4,28

+3,52

+2,77

+2,01

+1,25

+0,49

-0,26


2

Менше ніж


+5,04

+4,28

+3,52

+2,77

+2,01

+1,25

+0,49

-0,26

3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

Більше або дорівнює

+3,65

+3,05

+2,45

+1,85

+1,25

+0,64

+0,04

-0,56


4

Менше ніж


+3,65

+3,05

+2,45

+1,85

+1,25

+0,64

+0,04

-0,56

5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - секція G

Більше або дорівнює

+3,93

+3,29

+2,65

+2,00

+1,36

+0,72

+0,08

-0,56


6

Менше ніж


+3,65

+3,05

+2,45

+1,85

+1,25

+0,64

+0,04

-0,56

7

Фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

Більше або дорівнює

+3,14

+2,68

+2,22

+1,76

+1,30

+0,84

+0,38

-0,08


8

Менше ніж


+3,14

+2,68

+2,22

+1,76

+1,30

+0,84

+0,38

-0,08

9

Інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

Більше або дорівнює

+3,60

+3,06

+2,51

+1,97

+1,42

+0,88

+0,33

-0,21


10

Менше ніж


+3,60

+3,06

+2,51

+1,97

+1,42

+0,88

+0,33

-0,21

";

6) таблицю 1 додатка 9 викласти в новій редакції такого змісту:

"Таблиця 1

Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - юридичної особи

№ з/п

Клас боржника - юридичної особи

Діапазони значень коефіцієнтів PD

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - секція A

добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - секція G

фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N

інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U

1

2

3

4

5

6

7

1

1

0,005 - 0,007

0,005 - 0,006

0,005 - 0,008

0,005 - 0,033

0,005 - 0,015

2

2

0,008 - 0,019

0,007 - 0,039

0,009 - 0,019

0,034 - 0,049

0,016 - 0,029

3

3

0,02 - 0,04

0,04 - 0,06

0,02 - 0,04

0,05 - 0,059

0,03 - 0,04

4

4

0,05 - 0,09

0,07 - 0,09

0,05 - 0,06

0,06 - 0,07

0,05 - 0,07

5

5

0,10 - 0,16

0,10 - 0,13

0,07 - 0,11

0,08 - 0,09

0,08 - 0,11

6

6

0,17 - 0,21

0,14 - 0,17

0,12 - 0,17

0,10 - 0,12

0,12 - 0,16

7

7

0,22 - 0,30

0,18 - 0,24

0,18 - 0,24

0,13 - 0,16

0,17 - 0,23

8

8

0,31 - 0,37

0,25 - 0,34

0,25 - 0,34

0,17 - 0,23

0,24 - 0,33

9

9

0,38 - 0,99

0,35 - 0,99

0,35 - 0,99

0,24 - 0,99

0,34 - 0,99

10

10

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
К.В. Рожковавгору