Про стан здійснення судочинства у 2004 р. і завдання на 2005 р.
Постанова Верховного суду України; Рада суддів України, ДСА України від 18.02.20052
Документ v0002700-05, поточна редакція — Прийняття від 18.02.2005

                                                          
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.02.2005 N 2

Про стан здійснення судочинства у 2004 р.
і завдання на 2005 р.

Обговоривши стан здійснення судочинства у 2004 р., президія
Верховного Суду та президія Ради суддів зазначають, що внаслідок
розвитку демократичних засад у державі, проведення судово-правової
реформи значно підвищилася роль суду як гаранта захисту прав і
основних свобод людини та громадянина. Судова влада в Україні
набуває все більшої ваги в суспільстві, суди все більше
користуються довірою громадян, про що свідчить постійне збільшення
кількості їх звернень за захистом своїх прав і свобод. Якщо у 2001 р. ними було розглянуто 3,1 млн. справ і
матеріалів, то в 2002 р. - 4,9 млн., 2003 р. - 5,9 млн., а в
2004 р. - 6,4 млн., що на 8,4% більше порівняно з 2003 р.
Збільшилася, зокрема, кількість розглянутих цивільних справ та
матеріалів. У минулому році їх розглянуто 1,9 млн., що на 18%
більше, ніж у 2003 р. і на 800 тис., ніж у 2000 р. У 2004 р.
судами розглянуто на 26,9 % більше господарських справ і на 6,8%
справ та матеріалів про адміністративні правопорушення (3,6 млн.).
Водночас на 15% зменшилася кількість розглянутих кримінальних
справ і матеріалів (усього провадження закінчено у
518 тис. справ). У зв'язку з наведеним вище значно зросло у звітному періоді
навантаження на суддів. Середньомісячне надходження справ і
матеріалів на одного суддю в місцевих судах у 2004 р. складало
118,6 справ, а в окремих - понад 200 справ, у Верховному Суді
України - 71,7. В апеляційних судах цей показник складає лише
8,4 справи. За даними статистики абсолютну більшість судових справ
вирішено якісно та з дотриманням судами вимог чинного
законодавства. У звітному періоді залишено без зміни в
апеляційному порядку 96,1% судових рішень місцевих судів у
кримінальних справах, 98,1% - у цивільних і 96,2% - у
господарських. Незважаючи на зростання навантаження, оперативність розгляду
судових справ зросла майже на 5%. Порівняно з попереднім роком
зменшилися залишки нерозглянутих справ. Покращилося становище із
дотриманням судами вимог Конвенції про захист прав і основних
свобод людини ( 995_004 ) та інших міжнародних угод, ратифікованих
Україною, і використанням у судовій діяльності практики
Європейського суду з прав людини. З метою забезпечення однакового та правильного застосування
судами чинного законодавства, належної організації їх роботи
Верховним Судом систематично проводяться аналітичні вивчення та
узагальнення судової практики, більшість діючих постанов Пленуму
Верховного Суду (далі - Пленум) приведено у відповідність із
чинним законодавством, судам нижчої ланки планово надається
методична допомога. Значно ширшою стала практика застосування судами
альтернативних, не пов'язаних з ув'язненням, мір кримінального
покарання. Питома вага осіб, засуджених до позбавлення волі,
скоротилася з 34,9% (2001 р.) до 26,5% (2004 р.), що свідчить про
гуманніший підхід до призначення покарань винним особам, особливо
тим, які вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості. Започатковано діяльність Академії суддів України з підвищення
кваліфікації суддів. Набуває поширення висвітлення судових процесів у засобах
масової інформації. Проте у здійсненні правосуддя мали місце й недоліки. Залишається поширеним порушення суддями строків розгляду
справ, особливо цивільних. У звітному періоді розглянуто 20,1%
цивільних справ понад строки, встановлені Цивільним процесуальним
кодексом ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) (далі - ЦПК). В судах
окремих областей цей показник є ще більшим: у Харківській - 38,2%,
Дніпропетровській - 33,5%, у судах м. Києва - 34,6%. З порушенням
термінів, визначених Кримінально-процесуальним кодексом
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) (далі - КПК), місцевими судами
призначено до попереднього та судового розгляду 8,7% справ. У
Дніпропетровській області цей показник складає 21,9%, у
Полтавській - 18,4%, у Харківській - 15,5%, в Автономній
Республіці Крим - 17,1%. Є факти тяганини при розгляді
кримінальних справ, у яких підсудні тримаються під вартою. Суди припускалися помилок, що призвели до скасування і зміни
вироків місцевих судів в апеляційному порядку щодо 8833 осіб (4,0%
від загальної кількості осіб, стосовно яких постановлені вироки)
та 27200 рішень у цивільних справах (1,9% від кількості
постановлених місцевими судами). Апеляційні суди не завжди вживали дієвих заходів щодо
виправлення помилок, допущених судами нижчої ланки; направляли
справи на новий судовий розгляд до місцевих судів, коли за наявних
обставин була можливість усунення допущенних ними порушень, у тому
числі шляхом постановлення нового судового рішення. В деяких місцевих судах мало місце несвоєчасне звернення
судових рішень до виконання, що вкрай негативно впливало як на
відновлення порушених прав і законних інтересів людини та держави,
так і на можливість своєчасного виконання судових рішень у
примусовому порядку. Фактично ще не створена в державі структура судів. Донині не
утворений апеляційний суд України, не може розпочати роботу Вищий
адміністративний суд України. Незважаючи на те, що 1 червня
2005 р. закінчується визначений законодавцем термін формування
адміністративних судів, їх система все ще не діє. Залишається складним становище з формуванням суддівського
корпусу. Станом на 1 січня 2005 р. в судах загальної юрисдикції
вакантні 1208 (15,9%) суддівських посад. Через відсутність
належних умов розміщення Академія суддів не повною мірою здійснює
діяльність з підготовки кандидатів на посаду судді. Підвищеної уваги з боку органів суддівського самоврядування
потребує питання забезпечення високої моральності та порядності
суддів. Донині не прийняті новий КПК, Кодекс адміністративного
судочинства, у зв'язку з чим не набув чинності новий ЦПК
( 1618-15 ), а обрані судді Вищого адміністративного суду не
можуть приступити до виконання своїх професійних обов'язків.
Тривалий час очікують прийняття законопроекти стосовно внесення
змін і доповнень до Законів "Про судоустрій України" ( 3018-14 )
та "Про статус суддів" ( 2862-12 ), які перебувають на розгляді у
Верховній Раді. Деякі чинні закони не узгоджені між собою, що на
практиці спричиняє багато правових колізій. Із року в рік фінансування суддів залишається на неналежному
рівні. Щорічно з державного бюджету на діяльність судів
виділяється значно менше коштів від фактичної потреби. Неналежне
фінансування праці змусило суддів і працівників більше ніж
200 місцевих загальних судів звернутися до найвищих посадових осіб
держави з клопотанням про вжиття невідкладних заходів для
виправлення такого становища. Незважаючи на рішення Конституційного Суду від 1 грудня
2004 р. щодо визнання неконституційними ч.ч. 2, 3, 4 ст. 78
Закону "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )
(згідно з якими судді, як і інші працівники бюджетних установ,
позбавлені певних соціальних гарантій), ст. 38 Закону "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) містить
аналогічну норму. Крім того, звуження соціальних гарантій суддів,
яке порушує вимоги ст. 44 Закону "Про статус суддів" ( 2862-12 ),
відбулося і внаслідок скасування постанови Кабінету Міністрів від
19 березня 1994 р. "Про норми забезпечення службовим
обмундируванням суддів України" ( 177-94-п ), а рішення Ради
суддів від 21 квітня 2004 р. N 21 (в частині доручення Державній
судовій адміністрації (далі - ДСА) розробки та подання на
затвердження положення про норми забезпечення службовим
обмундируванням суддів України) донині названим органом не
виконано. Невиконання обов'язків держави щодо належного фінансування
діяльності судів і суддів змусило останніх звертатися за захистом
своїх прав та інтересів до суду, і такі рішення були прийняті.
Проте велика їх кількість залишилася невиконаними (станом на
серпень 2003 р. залишалися невиконаними 1800 судових рішень на
загальну суму 14 млн.грн., постановлених на користь суддів). ДСА
не змогла забезпечити виділення з державного бюджету необхідних
для цього коштів. Величезна кількість скарг громадян та юридичних осіб,
направлених до судів загальної юрисдикції, стосувалася
неможливості виконати судове рішення, яке набрало сили. Це питання
потребує законодавчого врегулювання - встановлення правового
контролю судів за діяльністю державної виконавчої служби
(далі - ДВС). Не можна визнати задовільною роботу ДСА по розгляду скарг і
заяв громадян, що стосуються роботи судів. Протягом 2004 р. таких
звернень надійшло майже 7000, а їх розглядом у ДСА займалися лише
три працівники, двоє з яких навіть не мають вищої юридичної
освіти. Потребує вдосконалення співпраця судів із засобами масової
інформації з метою висвітлення ними діяльності суддів і роз'яснень
норм чинного законодавства. Президія Верховного Суду та президія Ради суддів
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Звернути увагу судів загальної юрисдикції на те, що
відповідно до Закону "Про судоустрій України" ( 3018-14 ), вони,
здійснюючи правосуддя, покликані забезпечувати захист гарантованих
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України прав і основних
свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних
осіб, інтересів суспільства та держави. Судові рішення мають
узгоджуватися з нормами Конвенції про захист прав і основних
свобод людини ( 995_004 ), рішеннями Європейського суду з прав
людини та іншими міжнародними угодами, ратифікованими Україною.
2. Судовим палатам і Військовій судовій колегії Верховного
Суду: - забезпечити однакове застосування законодавства усіма
судами загальної юрисдикції. Впродовж року завершити перегляд
діючих постанов Пленуму з метою приведення їх у відповідність із
новим законодавством; - проаналізувати стан здійснення правосуддя у 2004 р.,
вивчити причини, що призвели до скасування та зміни судових
рішень, вжити ефективних заходів для своєчасного виправлення
виявлених помилок та усунення недоліків, підвищення якості
правосуддя, забезпечення належного судового захисту прав і
основних свобод людини і громадянина.
3. Верховному Суду та Раді суддів: - продовжити вивчення стану організації роботи місцевих та
апеляційних судів із виїздом на місця та наступним розглядом
результатів вивчення на засіданні президій цих органів; - з огляду на результати вжити заходів стосовно підвищення
рівня здійснення правосуддя; - підтримати практику тих апеляційних судів, які відповідно
до рекомендацій Верховного Суду створили із найдосвідченіших
суддів мобільні робочі групи з метою надання ними місцевим судам
практичної та методичної допомоги.
4. Президії Верховного Суду та Раді суддів: - звернутися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів з
пропозицією неухильно дотримуватися вимог Конституції
( 254к/96-ВР ) та інших законів України в частині фінансового
забезпечення діяльності судів і суддів при формуванні та прийнятті
державного бюджету на відповідний рік або змін до нього і
прийнятті інших законів України; - звернутися до Президента з клопотанням про підпорядкування
ДСА Верховному Суду, а її територіальних відділів - апеляційним
судам; - звернутися до Кабінету Міністрів з клопотанням про
ініціювання внесення змін до ст. 25 Закону "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), скерованих на врегулювання в законодавчому
порядку питання виведення ДСА з переліку центральних органів
виконавчої влади зі спеціальним статусом (Указ Президента від
15 грудня 1999 р. N 1573/99 ( 1573/99 ), з наступними змінами та
доповненнями) та підпорядкування її Верховному Суду; - звернутися до Кабінету Міністрів з клопотанням про
ініціювання внесення змін до чинного законодавства для
врегулювання в законодавчому порядку питання про правове
підпорядкування судам відповідних структур ДВС.
5. Головам вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих
судів: з метою забезпечення однакового навантаження на суддів та
унеможливлення впливу на них із боку осіб, які займають
адміністративні посади, вжити заходів щодо розподілу судових справ
у порядку черговості їх надходження чи в іншому порядку, який
забезпечував би об'єктивність розподілу.
6. Голові Вищого адміністративного суду України: - вжити організаційних заходів щодо створення кваліфікаційної
комісії суддів адміністративних судів та органів суддівського
самоврядування. Забезпечити своєчасний розгляд матеріалів на
кандидатів на посади суддів і голів судів (їх заступників)
адміністративних судів; - до 1 червня 2005 р. вжити невідкладних заходів стосовно
формування кадрового резерву на зайняття вакантних посад суддів
адміністративних судів.
7. Головам апеляційних і місцевих судів: - постійно узагальнювати стан організації роботи судів,
звертаючи особливу увагу на дотримання ними строків розгляду
судових справ. Спрямувати зусилля на викорінення фактів тяганини,
приділяючи особливу увагу своєчасному розгляду кримінальних справ
щодо підсудних, які тримаються під вартою; - проаналізувати стан здійснення правосуддя у 2004 р.,
вивчити причини, що призвели до скасування та зміни судових
рішень, і вжити ефективних заходів щодо недопущення судових
помилок, їх своєчасного виявлення та виправлення, підвищення
якості правосуддя, забезпечення належного судового захисту прав і
свобод людини та громадянина; - систематично проводити навчання й семінарські заняття із
суддями та працівниками апарату судів, залучаючи до цієї роботи
науковців, найдосвідченіших суддів апеляційних, вищих
спеціалізованих судів, а також Верховного Суду. Практикувати
проведення семінарів із найбільш актуальних питань, що виникають у
правозастосовчій діяльності судів регіону; - запроваджувати в судах спеціалізацію суддів із розгляду
окремих категорій справ (справ про злочини, вчинені
неповнолітніми, справ, що випливають із адміністративних
правовідносин, про поновлення на роботі, про відшкодування шкоди
тощо); - забезпечити висвітлення в засобах масової інформації ролі
та значення судів, завдань, які стоять перед ними, й існуючих
проблем. Із метою збереження прозорості судочинства надавати
засобам масової інформації можливість своєчасно інформувати
громадськість про діяльність судів і відповідно до норм чинного
законодавства висвітлювати судові процеси та транслювати судові
засідання; - забезпечити своєчасне звернення до виконання судових
рішень, котрі набрали законної сили.
8. Головам апеляційних судів: - організаційно забезпечити надходження до апеляційних судів
і розгляд ними найбільш складних та резонансних судових справ;
виключити з практики безпідставне повернення судових справ на
новий розгляд до судів першої інстанції та на додаткове
розслідування; - постійно практикувати направлення до місцевих судів суддів
(робочі групи) для надання практичної та методичної допомоги,
вживати відповідних заходів стосовно суддів, які допускають
постановлення судових рішень низької якості та тяганину при
розгляді судових справ.
9. Головам судів усіх рівнів та радам суддів: - забезпечити повну й всебічну перевірку скарг громадян на
діяльність судів і неналежне виконання суддями своїх професійних
обов'язків, порушення ними присяги й етичних норм; - не залишати без реагування виявлені порушення, допущені
суддями, зокрема ініціювати питання про притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності.
10. Раді суддів: - звернутися до Верховної Ради з клопотанням про невідкладне
вирішення питання щодо прийняття КПК, Кодексу адміністративного
судочинства України та Законів "Про внесення змін до Закону
України "Про судоустрій України" і "Про внесення змін до Закону
України "Про статус суддів", які перебувають на розгляді у
Верховній Раді; - звернутися до Кабінету Міністрів з клопотанням про
невідкладне забезпечення приміщеннями місцевого Дарницького
районного суду м. Києва, Вищого адміністративного суду України,
апеляційних та окружних адміністративних судів і належного їх
фінансування; - у першому кварталі 2005 р. розглянути на своєму засіданні
звіт голови ДСА Карабаня В.Я. про стан забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції приміщеннями, про матеріальне
забезпечення та соціальний захист суддів і працівників апарату
суддів у 2004 р., а також про стан виправлення недоліків,
виявлених під час перевірки Рахунковою палатою, результатів
використання коштів державного бюджету, виділених у 2003 р. ДСА на
забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, інших органів
та установ судової системи (звіт Департаменту контролю видатків на
судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави
Рахункової палати, затверджений постановою колегії останньої від
16 березня 2004 р. N 6).
11. Раді суддів та радам суддів загальних судів: - спрямувати свої зусилля на створення сприятливіших умов
діяльності судів; - здійснювати надійний захист суддів від втручання в їх
судову діяльність.
12. Кваліфікаційним комісіям суддів: при формуванні корпусу професійних суддів та визначені рівня
їх фахової підготовки підвищити вимогливість до ділових і
моральних якостей кандидатів на посади суддів.
13. Державній судовій адміністрації: - до 1 березня 2005 р. поінформувати Раду суддів і Верховний
Суд про заходи, вжиті у 2004 р. для забезпечення приміщеннями
судів, розміщених в аварійних приміщеннях і таких, які не
відповідають вимогам судочинства, та підготувати пропозиції щодо
невідкладного виправлення існуючих в цій роботі недоліків; - до 1 березня 2005 р. поінформувати Раду суддів і Верховний
Суд про стан матеріального забезпечення суддів і працівників
апарату суддів у 2004 р.; підготувати пропозиції щодо
невідкладного виправлення існуючих у цій роботі недоліків; - вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання у
2005 р. в повному обсязі норм Закону "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ) в частині фінансування діяльності
суддів загальної юрисдикції, діяльності кваліфікаційних комісій
суддів усіх рівнів та органів суддівського самоврядування; - вжити заходів стосовно забезпечення упродовж 2005 р.
приміщеннями кваліфікаційних комісій суддів усіх рівнів, Ради
суддів та рад суддів областей, міст Києва та Севастополя; - запровадити реєстр судових рішень зі створенням у
комп'ютерній мережі відповідної бази даних і забезпечити в
установленому законом порядку доступу до неї; - у першому півріччі 2005 р. розробити та передати на
затвердження Ради суддів нормативів середньомісячного навантаження
на одного суддю місцевого, апеляційного, вищого спеціалізованого
судів і Верховного Суду.
14. Державній судовій адміністрації та Академії суддів: розробити концепцію підготовки та підвищення кваліфікації
суддів, вжити заходів для її затвердження.
15. Контроль за виконання цієї постанови покласти на Президію
Верховного Суду та президію Ради суддів.

Голова Верховного Суду України В.Маляренко
Голова Ради суддів України В.Кривенковгору