Постанова Конституційного Суду України про Регламент Конституційного Суду України
Постанова Конституційного суду України; Регламент, Форма типового документа від 22.02.20181-пс/2018
Документ v0001710-18, поточна редакція — Редакція від 12.09.2018, підстава - v0004710-18

У разі офіційного оприлюднення акта Суду за результатами конституційного провадження в Залі засідань Суду він розміщується на Веб-сайті після такого оприлюднення.

3. Текст окремої думки Судді розміщується після тексту акта Суду за результатами конституційного провадження.

4. Пленарне засідання Сенату, на якому офіційно оприлюднюється акт Суду за результатами конституційного провадження, є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як шість суддів Конституційного Суду, які входять до складу цього Сенату.

Пленарне засідання Великої палати, на якому офіційно оприлюднюється акт Суду за результатами конституційного провадження, є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду.

5. Пленарне засідання Сенату чи Великої палати, на якому офіційно оприлюднюється акт Суду за результатами конституційного провадження, проводиться урочисто. На таке пленарне засідання запрошуються учасники конституційного провадження, представники засобів масової інформації, інші особи.

Головуючий на пленарному засіданні Сенату чи Великої палати зачитує текст акта Суду за результатами конституційного провадження, а всі присутні заслуховують його стоячи.

6. Після зачитування акта Суду за результатами конституційного провадження головуючий на пленарному засіданні Сенату чи Великої палати повідомляє присутніх про наявність окремих думок суддів Конституційного Суду, що додаються до акта Суду.

§ 74. Окрема думка Судді

1. Суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження у справі, може викласти у письмовій формі свою окрему думку не пізніше дванадцятого робочого дня. з дня ухвалення рішення, надання висновку, постановлення ухвали.

2. Суддя викладає окрему думку в письмовій формі. Окрема думка Судді додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється на Веб-сайті.

§ 75. Опублікування, розсилка та зберігання рішень, висновків, ухвал та інших актів Суду

1. Акт Суду за результатами конституційного провадження разом з окремою думкою Судді (за наявності) публікуються у "Віснику Конституційного Суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.

2. Підписані суддями Конституційного Суду рішення, висновки, ухвали та інші акти Суду зберігаються в Архіві Суду в установленому порядку.

3. Рішення і висновки Суду без підписів суддів Конституційного Суду, засвідчені печаткою "Секретаріат Конституційного Суду України № 1", надсилаються відповідно до частини шостої статті 88 Закону учасникам конституційного провадження, а також відповідно до пункту 5 частини другої статті 44 Закону - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну правову політику, для внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в Офіційному віснику України не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення чи надання висновку.

4. Окремі думки суддів Конституційного Суду надсилаються для офіційного оприлюднення в офіційних друкованих виданнях України не раніше їх офіційного оприлюднення на Веб-сайті.

5. Ухвали Колегії, Сенату, Великої палати без підписів суддів Конституційного Суду, засвідчені печаткою "Секретаріат Конституційного Суду України № 1", надсилаються учасникам конституційного провадження.

6. Засвідчення актів Суду печаткою, їх розсилку та організацію опублікування здійснює Секретаріат.

§ 76. Усунення описок у тексті акта Суду і роз'яснення порядку виконання актів Суду

1. Суд після офіційного оприлюднення акта Суду за результатами конституційного провадження може з власної ініціативи або за заявою учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, усунути допущені у відповідному акті описки (неточності, редакційні або технічні огріхи, які не впливають на зміст акта).

2. Суд за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз'яснити порядок виконання рішення, висновку Суду.

3. Заява, клопотання, зазначені в пунктах 1, 2 цього параграфа, передаються Судді-доповідачу у справі, в якій прийнято відповідний акт.

4. Суддя-доповідач у справі упродовж одного місяця здійснює підготовку питання до розгляду та направляє матеріали головуючому на засіданні Великої палати, Сенату, які ухвалили такий акт. Відповідний Сенат, Велика палата розглядають матеріали невідкладно на найближчому пленарному засіданні.

5. Ухвала про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рішення, висновку Суду постановляється на пленарному засіданні Сенату чи Великої палати в порядку, визначеному пунктом 6 § 53, пунктом 6 § 55 Регламенту.

6. Ухвала про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рішення, висновку Суду є складовою відповідного рішення, висновку Суду, оприлюднюється на Веб-сайті та розсилається в тому самому порядку, в якому розсилався відповідний акт Суду.

Глава 7. Виконання рішень та додержання висновків Суду

§ 77. Моніторинг стану виконання рішень та додержання висновків Суду

1. Суд здійснює моніторинг стану виконання рішень та додержання висновків Суду.

2. Збирання інформації про стан виконання рішень та додержання висновків Суду, узагальнення практики виконання актів Суду за результатами конституційного провадження здійснює Секретаріат у порядку, визначеному розпорядженням Голови Суду.

§ 78. Вирішення питань, пов'язаних з невиконанням рішень та недодержанням висновків Суду

1. Суд на засіданні вирішує питання, пов'язані з невиконанням рішень та недодержанням висновків Суду, за наслідками моніторингу стану виконання рішень та додержання висновків Суду.

2. Суд може звернутися з письмовим запитом до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з метою отримання інформації, відповіді на запитання або роз'яснення про дії (заходи), спрямовані на виконання рішень та додержання висновків Суду. У запиті зазначається строк для надання відповіді.

3. Якщо надана органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами інформація за письмовим запитом Суду свідчить про невиконання рішень, недодержання висновків Суду, а також якщо за результатами моніторингу стану виконання рішень, додержання висновків Суду наявна інформація про невиконання рішень, недодержання висновків Суду, Суд на засіданні вирішує питання про вжиття заходів щодо притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності за умисне невиконання ними рішення Суду або умисне недодержання ними висновку Суду, а також про включення відповідної інформації до щорічної інформаційної доповіді Суду.

Про вжиття необхідних заходів Суд ухвалює постанову.

Розділ III. Внесення змін до Регламенту

1. Суддя, Колегія, Сенат мають право порушувати питання про внесення змін до Регламенту.

2. Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту подаються Голові Суду, який передає їх постійній комісії з питань регламенту та етики Суду.

Постійна комісія з питань регламенту та етики Суду розглядає на своєму засіданні подані пропозиції та ініціює перед Головою Суду, а у разі його відсутності заступником Голови Суду або Суддею, який виконує обов'язки Голови Суду, розгляд цих пропозицій на спеціальному пленарному засіданні Суду.

3. Рішення стосовно пропозицій щодо внесення змін до Регламенту ухвалює Суд у місячний строк з дня їх подання до постійної комісії з питань регламенту та етики Суду.

Щодо кожної пропозиції Суд ухвалює рішення. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосували щонайменше дві третини від конституційного складу Суду. Остаточне рішення ухвалюється у формі постанови.

4. Зміни до Регламенту оприлюднюються на Веб-сайті наступного робочого дня після їх ухвалення із зазначенням дати набрання ними чинності.


ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення

§ 1. Скорочення, що застосовуються у Регламенті Конституційного Суду України

Глава 1. Питання, пов'язані зі статусом Судді

§ 2. Порядок складення Суддею присяги

§ 3. Посвідчення Судді, Судді у відставці

§ 4. Опис мантії та нагрудного знака Судді

§ 5. Припинення повноважень Судді у разі закінчення строку його повноважень

§ 6. Припинення повноважень Судді у разі досягнення ним сімдесяти років

§ 7. Припинення повноважень Судді у разі припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави

§ 8. Припинення повноважень Судді у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним

§ 9. Припинення повноважень Судді у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину

§ 10. Припинення повноважень Судді у разі смерті

§ 11. Звільнення Судді з посади у разі неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я

§ 12. Звільнення Судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності

§ 13. Звільнення Судді з посади у разі вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом Судді або виявило його невідповідність займаній посаді

§ 14. Звільнення Судді з посади у разі подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

§ 15. Порядок надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді

Глава 2. Організація діяльності Суду

§ 16. Вибори Голови Суду

§ 17. Вибори заступника Голови Суду

§ 18. Порядок тимчасового виконання обов'язків Голови Суду Суддею

§ 19. Дострокове звільнення з посади, припинення повноважень Голови Суду та заступника Голови Суду

§ 20. Порядок формування складу сенатів Конституційного Суду

§ 21. Порядок утворення колегій суддів Конституційного Суду

§ 22. Порядок обрання секретаря Колегії та виконання його обов'язків

§ 23. Порядок тимчасового залучення Судді до складу неповноважної за складом Колегії

§ 24. Внесення змін до персонального складу Сенату та Колегії

§ 25. Постійні комісії Суду

§ 26. Порядок скликання зборів суддів Конституційного Суду

§ 27. Спеціальні пленарні засідання Суду, засідання Суду, пов'язані з організаційною діяльністю

§ 28. Графік роботи органів Конституційного Суду

§ 29. Позасудова діяльність суддів Конституційного Суду

§ 30. Міжнародні зв'язки Суду

§ 31. Щорічна інформаційна доповідь Суду

§ 32. Веб-сайт

§ 33. Фінансове забезпечення Суду

§ 34. Діловодство в Суді

Глава 3. Організація діяльності Секретаріату

§ 35. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівника Секретаріату

§ 36. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника, заступників керівника Секретаріату

§ 37. Порядок проходження державної служби в Секретаріаті

§ 38. Патронатні служби суддів Конституційного Суду

Розділ II. Питання конституційного провадження

Глава 4. Порядок прийняття звернень до Суду

§ 39. Приймання, реєстрація та попередня перевірка звернень до Суду

§ 40. Повернення конституційних скарг

§ 41. Визначення Судді-доповідача у справі

§ 42. Підготовка попереднього висновку про наявність підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкриті конституційного провадження у справі

§ 43. Вивчення звернень Суддею-доповідачем у справі

§ 44. Конфлікт інтересів та відвід (самовідвід) Судді

Глава 5. Відкриття конституційного провадження у справі

§ 45. Ухвала про відкриття, про відмову у відкритті конституційного провадження у справі

§ 46. Заходи щодо забезпечення конституційної скарги

§ 47. Визнання конституційного провадження у справі невідкладним

§ 48. Припинення розгляду звернень до Суду, закриття конституційних проваджень у справах

Глава 6. Розгляд справи у Суді

§ 49. Форми конституційного провадження

§ 50. Об'єднання конституційних проваджень у справах

§ 51. Роз'єднання конституційних проваджень у справах

§ 52. Засідання Великої палати

§ 53. Пленарні засідання Великої палати

§ 54. Засідання Сенату

§ 55. Пленарні засідання Сенату

§ 56. Засідання Колегії

§ 57. Порядок дослідження матеріалів справи, яка розглядається у формі усного провадження

§ 58. Фіксування засідань Сенату та Великої палати

§ 59. Фіксування пленарних засідань Сенату та Великої палати

§ 60. Зберігання протоколів, аудіо- і відеозаписів засідань, пленарних засідань Сенату та Великої палати, їх передача до Архіву Суду

§ 61. Відмова Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати

§ 62. Заходи, спрямовані на забезпечення повноти розгляду справи

§ 63. Експерт

§ 64. Висновок експертизи

§ 65. Спеціаліст

§ 66. Перекладач

§ 67. Свідок

§ 68. Порядок допуску до приміщення Суду та до Зали засідань Суду

§ 69. Здійснення відео- та фотофіксації, ведення аудіозапису відкритої частини пленарного засідання Сенату, Великої палати представниками засобів масової і нформації

§ 70. Здійснення аудіо- та відеозапису учасниками конституційного провадження та іншими особами

§ 71. Забезпечення порядку в Залі засідань Суду

§ 72. Служба судових розпорядників

§ 73. Офіційне оприлюднення актів Суду

§ 74. Окрема думка Судді

§ 75. Опублікування, розсилка та зберігання рішень, висновків, ухвал та інших актів Суду

§ 76. Усунення описок у тексті акта Суду і роз'яснення порядку виконання актів Суду

Глава 7. Виконання рішень та додержання висновків Суду

§ 77. Моніторинг стану виконання рішень та додержання висновків Суду

§ 78. Вирішення питань, пов'язаних з невиконанням рішень та недодержанням висновків Суду

Розділ III. Внесення змін до РегламентуДодаток № 1
до Регламенту
Конституційного Суду України


{Додаток 1 в редакції Постанови Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018}Додаток № 2
до Регламенту
Конституційного Суду України

{Додаток 2 в редакції Постанови Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018}Додаток № 3
до Регламенту
Конституційного Суду України

{Регламент доповнено додатком 3 згідно з Постановою Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018}Додаток № 4
до Регламенту
Конституційного Суду України

{Регламент доповнено додатком 4 згідно з Постановою Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018}
вгору