Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду
НКЦПФР; Решение, Положение, Форма типового документа [...] от 19.11.20132605
Документ z2128-13, действует, текущая редакция — Редакция от 17.11.2015, основание - z1295-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.11.2013  № 2605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2013 р.
за № 2128/24660

Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду

Відповідно до пункту 3 частини першої та пункту 30 частини другої статті 7, пунктів 13 та 23 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 46, 47 та частини шостої статті 55 Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2005 року № 107 "Про затвердження Положення про порядок вилучення пайового інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2005 року за № 402/10682 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 квітня 2005 року № 158 "Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2005 року за № 462/10742 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 жовтня 2010 року № 1516 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2010 року за № 1150/18445 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О.Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 19 листопада 2013 р.  № 60

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
19.11.2013  № 2605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2013 р.
за № 2128/24660

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок припинення пайового інвестиційного фонду

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру ліквідації пайового інвестиційного фонду (далі - Фонд) та розрахунків з його учасниками при ліквідації, послідовність дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити для підготовки та проведення ліквідації Фонду, порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі припинення Фонду або визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, а також порядок виключення відомостей про Фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр).

2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в таких значеннях:

виключення відомостей про Фонд з Реєстру - внесення відповідного запису про припинення Фонду до Реєстру;

ліквідаційна комісія Фонду (далі - ліквідаційна комісія) - колегіальний орган, який створюється під час ліквідації Фонду та здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону України "Про інститути спільного інвестування" (далі - Закон), цього Положення та положення про ліквідаційну комісію;

ліквідація Фонду - дії, спрямовані на припинення діяльності Фонду, які здійснюються у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог цього Положення;

офіційний друкований орган - одне з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії;

скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів - унесення відповідного запису до Реєстру.

3. Фонд припиняється виключно шляхом ліквідації.

4. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів забороняються.

5. Рішення про ліквідацію Фонду приймає уповноважений орган компанії з управління активами (далі - КУА).

6. З дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду винагорода КУА не нараховується.

7. Фонд ліквідується в порядку та у строки, встановлені цим Положенням.

Розрахунки з учасниками Фонду, в тому числі депонування коштів на користь учасників Фонду, які не подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду або які подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, мають бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про його ліквідацію (крім випадку, передбаченого пунктом 8 розділу ІІІ цього Положення).

8. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються відповідно до розділу IІІ цього Положення.

9. Фонд вважається таким, що ліквідований, після виключення відомостей про нього з Реєстру.

10. Документи на двох і більше аркушах, які подаються до Комісії згідно з цим Положенням, повинні бути прошиті та пронумеровані.

11. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).

II. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки та проведення ліквідації Фонду у разі прийняття рішення щодо його припинення уповноваженим органом КУА

1. З метою ліквідації Фонду здійснюються заходи відповідно до вимог цього Положення.

2. Уповноважений орган КУА Фонду приймає рішення про його ліквідацію у випадках, визначених частинами другою та четвертою статті 46 та частиною шостою статті 55 Закону.

Засідання уповноваженого органу КУА щодо прийняття рішення про ліквідацію Фонду повинно бути скликане:

у випадку, передбаченому частиною шостою статті 55 Закону, не пізніше 10 робочих днів з дати отримання письмового повідомлення Комісії про визнання випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся;

у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 46 Закону, не пізніше наступного робочого дня з дати закінчення строку, встановленого для відновлення мінімального обсягу активів Фонду, визначеного Законом;

у випадках, передбачених пунктами 3, 4 та 6 частини другої статті 46, не пізніше наступного робочого дня з дати закінчення строку, встановленого Законом;

у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої статті 46 Закону, протягом 10 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням.

Ліквідація строкового Фонду до закінчення строку, встановленого його регламентом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.

3. Рішення про ліквідацію Фонду оформлюється протоколом або іншим документом уповноваженого органу КУА, який повинен бути засвідчений підписами представників уповноваженого органу КУА та печаткою КУА, а якщо зазначений документ складається з двох і більше аркушів, також прошитий та пронумерований.

Рішення має містити інформацію про:

ліквідацію Фонду та причини прийняття такого рішення;

зупинення розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду (крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів Фонду);

обрання ліквідаційної комісії (з визначенням складу представників та розподілом повноважень);

затвердження положення про ліквідаційну комісію з урахуванням вимог цього Положення;

затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

4. Для проведення ліквідації Фонду створюється ліквідаційна комісія.

До складу ліквідаційної комісії повинні входити представники КУА та зберігача активів Фонду (крім випадків, передбачених пунктами 4 та 6 частини другої статті 46 та частиною другою статті 68 Закону). При цьому ліквідаційна комісія повинна складатися не менше ніж з трьох осіб.

Зміни у складі ліквідаційної комісії підтверджуються відповідним документом уповноваженого органу КУА щодо цих змін з обов’язковим дотриманням вимог щодо представництва, передбачених абзацом другим цього пункту.

Головою ліквідаційної комісії призначається керівник або заступник керівника КУА, яка здійснює управління активами Фонду.

Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до положення про ліквідаційну комісію.

Положення про ліквідаційну комісію має містити:

обов'язки та повноваження ліквідаційної комісії;

повноваження голови та членів ліквідаційної комісії;

порядок проведення засідань ліквідаційної комісії та прийняття нею рішень;

джерела фінансування діяльності ліквідаційної комісії;

порядок зміни складу ліквідаційної комісії.

5. Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи:

1) у день прийняття рішення про ліквідацію Фонду письмово повідомляє щодо прийнятого рішення про ліквідацію Фонду Комісію, кредиторів КУА Фонду, зберігача активів Фонду (за наявності), Центральний депозитарій, аудитора (аудиторську фірму), оцінювача майна Фонду (у разі укладення договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ), торговців цінними паперами, які здійснюють розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також інформує фондову біржу (у разі якщо інвестиційні сертифікати Фонду перебувають в обігу на цій фондовій біржі).

Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови ліквідаційної комісії, уповноваженої посадової особи КУА та печаткою КУА.

Центральний депозитарій повідомляється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами).

До письмового повідомлення Комісії додаються:

протокол (копія протоколу) або інший документ, який містить рішення про ліквідацію Фонду та причини прийняття такого рішення, засвідчений підписом уповноваженої посадової особи та печаткою КУА;

копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на дострокову ліквідацію Фонду (у разі ліквідації Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого регламентом Фонду). Подається(ються), якщо протокол (копія протоколу) або інший документ не містить письмової згоди всіх учасників Фонду із зазначеного питання;

копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду (у разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами). Подається(ються), якщо протокол (копія протоколу) або інший документ не містить письмової згоди всіх учасників Фонду із зазначеного питання;

2) з наступного робочого дня з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду починає вживати заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Фонду, що ліквідується, та письмово повідомляє кожного з боржників про ліквідацію Фонду в установлені законодавством строки;

3) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду:

публікує в офіційному друкованому органі інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду та розміщує зазначену інформацію на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також на сайті КУА;

розробляє та затверджує порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду (далі - Порядок про розрахунки).

Порядок про розрахунки затверджується ліквідаційною комісією відповідно до положення про ліквідаційну комісію, підписується членами ліквідаційної комісії та засвідчується печаткою КУА;

4) здійснюються виплати, передбачені пунктами 1 – 3 частини першої статті 47 Закону за рахунок коштів, наявних в активах Фонду на момент прийняття рішення про його ліквідацію;

5) протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Порядку про розрахунки повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (далі - Повідомлення про розрахунки) шляхом його:

опублікування в офіційному друкованому органі, розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також на сайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);

надсилання (надання) кожному учаснику Фонду персонально на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку учасників Фонду (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду). Якщо кількість учасників такого Фонду становить більше ста осіб, Повідомлення про розрахунки також розміщується КУА на власному веб-сайті в закритій його частині з наданням доступу до неї кожному з цих учасників Фонду.

Повідомлення про розрахунки має містити:

повне найменування КУА та повну назву Фонду;

дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду та причину прийняття такого рішення;

порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форму таких заявок;

порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду;

строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані;

місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду.

Повідомлення про розрахунки має містити інформацію щодо умов зміни строків, зазначених у ньому, та порядку повідомлення про такі зміни учасників Фонду.

Повідомлення про розрахунки повинне містити інформацію про можливість (неможливість) здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року № 2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за № 1796/24328.

У разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та якщо регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду, Повідомлення про розрахунки додатково має містити:

інформацію про можливість здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм на праві спільної часткової власності інвестиційними сертифікатами Фонду також іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови згоди всіх учасників Фонду;

інформацію про те, що кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

інформацію про те, що розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками здійснюється пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що їм належать;

інформацію про місце, дату та час укладення договору про розподіл таких активів Фонду між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду;

застереження про те, що договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду повинен бути підписаний всіма учасниками Фонду. У разі якщо такий договір не буде підписаний хоча б одним з учасників Фонду, розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду здійснюватимуться виключно коштами;

застереження щодо заборони перерозподілу інших, ніж кошти, активів Фонду після укладення договору про розподіл таких активів Фонду;

застереження про те, що у разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів;

6) приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду, забезпечує реалізацію активів Фонду та здійснює оплату витрат за зобов’язаннями Фонду, що виникли в процесі його ліквідації.

Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торговельної сесії;

{Підпункт 7 пункту 5 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015}

{Підпункт 8 пункту 5 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015}

7) складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду;

8) здійснює розрахунки з учасниками фонду.

У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування коштів на користь цих учасників;

9) складає ліквідаційний баланс Фонду станом на наступний робочий день після завершення розрахунків з учасниками Фонду та депонування коштів (у разі його здійснення);

10) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довільній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії, засвідчену печаткою КУА, із зазначенням дати її підписання щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками).

Зазначена в абзаці першому цього підпункту інформаційна довідка повинна містити аналіз причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків з урахуванням, в тому числі даних про витрати, пов’язані із задоволенням вимог згідно з пунктами 1 – 3 частини першої статті 47 Закону, стосовно реалізації активів Фонду (окремо за кожним активом, який спричинив зменшення вартості чистих активів) та витрати, пов’язані з оплатою послуг, що виникли в процесі ліквідації цього Фонду;

11) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати складання звіту про результати ліквідації Фонду подає до Комісії документи для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду відповідно до розділу IV цього Положення;

12) у разі якщо форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду документарна, на підставі розпорядження Комісії про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду забезпечує вилучення та знищення сертифікатів інвестиційних сертифікатів випуску (випусків), що скасований (скасовані) у встановленому уповноваженим органом КУА порядку.

Знищення вилучених сертифікатів інвестиційних сертифікатів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення сертифікатів інвестиційних сертифікатів.

Акт про знищення сертифікатів інвестиційних сертифікатів надається до Комісії протягом 5 робочих днів з дати його підписання.

Такий акт підписується всіма членами ліквідаційної комісії та скріплюється печаткою КУА;

13) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати винесення Комісією розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду (далі - Розпорядження про скасування) подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V цього Положення.

{Пункт 6 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015}

6. З метою ліквідації Фонду Комісія здійснює такі заходи:

1) скасовує реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулює свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду на підставі документів, а також у порядку та в строки, що встановлені розділом IV цього Положення;

2) скасовує реєстрацію регламенту Фонду, анулює свідоцтво про внесення відомостей про Фонд до Реєстру та виключає відомості про Фонд з Реєстру на підставі документів, а також у порядку та в строки, що встановлені розділом V цього Положення.

7. У разі визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, та нерозміщення жодного з інвестиційних сертифікатів Фонду після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду ліквідаційна комісія здійснює заходи, передбачені абзацами першим – четвертим підпункту 1, підпунктом 2 (за наявності боржників Фонду), абзацами першим та другим підпункту 3 (за наявності кредиторів Фонду) пункту 5 цього розділу та протягом п’ятнадцяти календарних днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду подає до Комісії пакет документів для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду згідно з пунктом 2 розділу IV цього Положення.

8. У разі якщо проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про Фонд до Реєстру, зазначений Фонд ліквідується без створення ліквідаційної комісії. При цьому уповноважений орган КУА приймає рішення про ліквідацію Фонду та протягом п’ятнадцяти календарних днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V цього Положення.

IІІ. Здійснення розрахунків з учасниками при ліквідації Фонду

1. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами або іншими, ніж кошти, активами Фонду у порядку, визначеному цим Положенням.

2. Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки.

У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням ліквідаційної комісії, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків.

У разі зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов’язана повідомити їх з урахуванням вимог абзаців другого або третього підпункту 5 пункту 5 розділу II цього Положення.

3. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду.

Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

4. Розрахунки з учасниками Фонду в процесі ліквідації Фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови дотримання вимог частин третьої та четвертої статті 47 Закону.

Ліквідаційна комісія забезпечує укладення договору про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду (далі - Договір) та підписання його всіма учасниками Фонду із зазначенням у ньому найменування емітентів, кількості, ціни, загальної вартості цінних паперів, коштів, майнових та немайнових прав, іншого майна, належного кожному учаснику Фонду.

Перерозподіл інших, ніж кошти, активів Фонду під час розрахунку іншими, ніж кошти, активами після укладення Договору забороняється.

У разі розподілу інших, ніж кошти, активів Фонду реалізація таких активів не здійснюється.

У разі здійснення розрахунків з учасником Фонду за належними йому на праві власності інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів.

У такому разі ліквідаційна комісія протягом строку, передбаченого абзацом четвертим пункту 2 цього розділу, повинна здійснити усі заходи, передбачені законодавством, для забезпечення переходу прав власності на активи до учасників Фонду.

5. У разі якщо інвестиційні сертифікати Фонду розміщувалися шляхом приватного та публічного розміщення, розрахунки з учасниками такого Фонду здійснюються коштами у порядку, визначеному цим Положенням.

6. Здійснення розрахунку з учасниками венчурного Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду забороняється, якщо до складу активів такого Фонду залучені права вимоги за кредитними договорами.

7. Кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються у черговості, установленій частинами першою та другою статті 47 Закону.

8. У разі визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, розрахунки з учасниками Фонду здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 30 липня 2013 року № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за № 1475/24007.

IV. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА подає за кожним Фондом окремо такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії або уповноваженою особою КУА та засвідчену печаткою КУА (додаток 2);

{Підпункт 2 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015}

{Підпункт 3 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015}

2) довідку, складену в довільній формі, яка свідчить про публікацію Повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою КУА;

3) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників про порядок розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою КУА (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);

4) довідку КУА щодо переліку учасників Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду із зазначенням частки інвестиційних сертифікатів, які належать кожному учаснику Фонду, від їх загальної кількості, що перебуває в обігу, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА (подається у разі дострокової ліквідації Фонду або здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду);

{Підпункт 5 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015}

5) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;

6) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та змін до нього (них). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;

7) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами уповноважених осіб КУА, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;

8) копію довідки про вартість чистих активів Фонду затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА;

{Підпункт 9 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015}

9) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії та засвідчений печаткою КУА (додаток 1), з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 10 пункту 5 розділу ІІ цього Положення;

10) документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників інвестиційних сертифікатів Фонду (у разі його здійснення);

11) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою КУА (подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду);

12) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА.

2. Для скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, у разі якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не розміщено, ліквідаційна комісія подає такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії та засвідчену печаткою КУА (додаток 2);

{Підпункт 2 пункту 2 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015}

2) довідку Центрального депозитарію про те, що розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснювалось;

3) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами уповноважених осіб КУА, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;

4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;

5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та змін до нього (них). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;

6) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА.

3. Баланси, подання яких передбачено цим Положенням, повинні подаватися за формою, визначеною законодавством України.

4. Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду складається відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 30 липня 2013 року № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за № 1444/23976.

5. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, визначених пунктами 1 та 2 цього розділу, що надані для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, та повідомлення заявника про результати розгляду здійснюються Комісією протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви та документів до Комісії.

У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства уповноважена особа Комісії виносить розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду (далі - Розпорядження про скасування) (додаток 3) та у письмовій формі повідомляє заявника про винесення такого розпорядження. При цьому Розпорядження про скасування передається особисто уповноваженій особі ліквідаційної комісії, про що робиться відповідний запис.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дати винесення Розпорядження про скасування:

направляє Центральному депозитарію Розпорядження про скасування;

розміщує інформацію щодо скасування випуску інвестиційних сертифікатів Фонду на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії;

публікує Розпорядження про скасування в офіційному друкованому виданні Комісії.

6. Уповноважена особа Комісії відмовляє у скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі наявності підстав для такої відмови, якими є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства з питань діяльності ІСІ та цього Положення;

2) порушення умов та/або порядку розрахунків з учасниками Фонду, передбачених цим Положенням;

3) надання недостовірної інформації в документах.

У разі наявності підстав для відмови в скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду уповноважена особа Комісії в письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов’язана усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

У разі відмови в скасуванні реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього (них)) та оригінал(и) (дублікат(и)) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною відміткою на заяві про повернення оригіналів документів.

7. Заява про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви.

Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов’язана усунути зазначені у листі про залишення заяви без розгляду порушення та повторно подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

8. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжено не більше ніж на тридцять календарних днів з дати подання такої заяви.

V. Порядок виключення відомостей про Фонд з Реєстру

1. Виключення відомостей про Фонд з Реєстру здійснюється після скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі його ліквідації.

У разі якщо випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів Фонду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією не реєструвався (не реєструвались), виключення відомостей про Фонд з Реєстру здійснюється без скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду.

2. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду або з дати прийняття уповноваженим органом КУА рішення про ліквідацію Фонду, у разі якщо випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів Фонду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією не реєструвався (не реєструвались), для виключення відомостей про Фонд з Реєстру ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА подає до Комісії такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про Фонд з Реєстру, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії або уповноваженої особи КУА та печаткою КУА (додаток 4);

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про Фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту Фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом уповноваженої особи КУА та печаткою КУА копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті КУА з метою обслуговування діяльності з управління активами Фонду.

3. Розгляд заяви та документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, що надані для виключення відомостей про Фонд з Реєстру, та повідомлення заявника про результати розгляду здійснюються Комісією протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви та документів до Комісії.

У разі відповідності поданих документів вимогам цього розділу уповноважена особа Комісії виносить розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру (додаток 5) та у письмовій формі повідомляє заявника щодо винесення такого розпорядження. При цьому розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру передається особисто уповноваженій особі ліквідаційної комісії, про що робиться відповідний запис.

4. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру:

розміщує інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії;

публікує розпорядження щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Комісія відмовляє у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру у разі наявності підстав для такої відмови, якими є:

1) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 2 цього розділу;

2) надання недостовірної інформації у документах.

У разі наявності підстав для відмови у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру уповноважена особа Комісії у письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов’язана усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

У разі відмови у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінали (дублікати) регламенту (змін до нього) та свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Реєстру, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів (дублікатів) документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів (дублікатів) документів.

6. Заява про виключення відомостей про Фонд з Реєстру залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви.

Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду. При цьому ліквідаційна комісія зобов’язана усунути зазначені у листі про залишення заяви без розгляду порушення та повторно подати протягом тридцяти календарних днів до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу.

7. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжений не більше ніж на п'ятнадцять робочих днів з дати подання такої заяви.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О.М. Симоненко
Додаток 1
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(підпункт 11 пункту 5 розділу ІІ)

ЗВІТ
про результати ліквідації ФондуДодаток 2
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІV)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду

Повне найменування КУА Фонду


Код за ЄДРПОУ КУА Фонду


Місцезнаходження КУА Фонду


Телефон, факс, електронна адреса КУА Фонду


Назва, вид та тип Фонду


Реєстраційний код Фонду за Реєстром


Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів)


Причина скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду


Дані про випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів, реєстрація яких скасовується (за кожним випуском окремо):


дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


найменування установи, що зареєструвала випуск інвестиційних сертифікатів


загальна номінальна сума випуску (грн)


кількість інвестиційних сертифікатів (шт.)


номінальна вартість інвестиційного сертифіката (грн)


кількість іменних інвестиційних сертифікатів (шт.)


загальна сума іменних інвестиційних сертифікатів (грн)


кількість інвестиційних сертифікатів на пред'явника (шт.)


загальна сума інвестиційних сертифікатів на пред'явника (грн)


Форма випуску, існування інвестиційних сертифікатів


Голова ліквідаційної
комісії

____________
(підпис)
М.П. (за наявності)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20__ року
Додаток 3
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(пункт 5 розділу IV)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 4
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу V)

ЗАЯВА
про виключення відомостей про Фонд з Реєстру

Повне найменування КУА Фонду


Код за ЄДРПОУ КУА Фонду


Місцезнаходження КУА Фонду


Телефон, факс, електронна адреса КУА Фонду


Повна назва Фонду


Реєстраційний код Фонду за Реєстром


Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів)


Причина виключення Фонду з Реєстру


Дата реєстрації регламенту Фонду


Номер та дата видачі свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Реєстру


Голова ліквідаційної
комісії

____________
(підпис)
М.П. (за наявності)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20__ року
Додаток 5
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(пункт 3 розділу V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯвверх