Документ z2013-12, действует, текущая редакция — Принятие от 06.11.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.12.2012. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.11.2012 N 1146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за N 2013/22325

Про затвердження Змін до Порядку
обліку платників податків і зборів

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від
24 травня 2012 року N 4839-VI ( 4839-17 ) "Про внесення змін до
деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24 травня 2012
року N 4834-VI ( 4834-17 ) "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм",
підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року
N 446 ( 446/2011 ), а також підвищення рівня обслуговування
платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку
платників податків в органах державної податкової служби
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і
зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09
грудня 2011 року N 1588 ( z1562-11 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300,
що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України
(Чмерук М.О.), Департаменту інформатизації та обліку платників
податків Державної податкової служби України (Лаба М.С.) у
встановленому порядку забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності
Законом України від 24 травня 2012 року N 4839-VI ( 4839-17 ) "Про
внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", але не раніше дня
його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову
Державної податкової служби України Клименка О.В.
Міністр Ю.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Директор-розпорядник
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб О.І.Шарова
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Міністр закордонних справ України К.І.Грищенко
Міністр оборони України Д.А.Саламатін
Заступник Голови
Національного банку України В.П.Прохоренко
Голова Державної служби
статистики України О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
06.11.2012 N 1146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за N 2013/22325

ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів
( z1562-11 )

1. У розділі III:
1.1. У пункті 3.5: доповнити пункт після слів "договори управління майном"
словами та цифрами "(крім договорів щодо операцій, визначених у
підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 розділу III або у
другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180
розділу V Податкового кодексу України) ( 2755-17 )"; абзац другий підпункту 3.5.3 виключити.
1.2. Пункт 3.8 викласти в такій редакції: "3.8. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх
відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному
державному реєстрі, як платників податків і зборів в органах
державної податкової служби передаються до Єдиного державного
реєстру у день взяття їх на облік за основним місцем обліку із
зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому
платника податків взято на облік. Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених
підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному
реєстрі, як платників податків і зборів в органах державної
податкової служби підтверджується випискою з Єдиного державного
реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та
відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому
Законом ( 755-15 ).".
1.3. У пункті 3.10: в абзаці першому слова "Після взяття платника податків на
облік за основним місцем обліку орган державної податкової служби"
замінити словами "У разі взяття на облік як платників податків і
зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх
відокремлених підрозділів, для яких законом установлені
особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не
містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття
на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління
майном, орган державної податкової служби за основним місцем
обліку"; в абзаці другому слова та цифру "замість довідки за
ф. N 4-ОПП" виключити.
1.4. Перше та третє речення абзацу другого пункту 3.11
виключити.
1.5. У пункті 3.13: в абзаці третьому підпункту 3.13.3 слова та цифру "про що
органом державної податкової служби такій установі або організації
видається (направляється) довідка за ф. N 4-ОПП" виключити; доповнити пункт новим підпунктом 3.13.6 такого змісту: "3.13.6. Дані про те, що організація або установа не
обліковується в органах державної податкової служби з причини
обслуговування централізованою бухгалтерією, передаються до
Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня
після дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру про
проведення державної реєстрації такої установи або внесення змін
до Єдиного державного реєстру із зазначенням: назви та
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, що
відповідає місцезнаходженню такої установи або організації,
причини невзяття на облік. Дата та номер взяття на облік у таких
відомостях не вказуються. У день взяття на облік за основним місцем обліку установи або
організації, що не перебувала на обліку в органах державної
податкової служби з причини обслуговування централізованою
бухгалтерією, дані про це передаються до Єдиного державного
реєстру із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік,
назви та ідентифікаційного коду органу державної податкової
служби, у якому платника податків взято на облік. Після зняття з обліку в органах державної податкової служби
установи або організації з причини обслуговування централізованою
бухгалтерією дані про це передаються органом державної податкової
служби до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та
номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду
органу державної податкової служби, у якому платника податків
знято з обліку, причини зняття з обліку.".
2. У розділі VI:
2.1. Доповнити пункт 6.3 після слів "печаткою платника
податків" словами "(за наявності)".
2.2. Пункт 6.7 викласти в такій редакції: "6.7. Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця
передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік
за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису
про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду органу
державної податкової служби, у якому фізичну особу - підприємця
взято на облік. Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується
випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається
(видається) фізичній особі - підприємцю у порядку, установленому
Законом ( 755-15 ).".
2.3. Доповнити підпункт 6.9.3 пункту 6.9 новим абзацом такого
змісту: "Довідка про взяття на облік за ф. N 4-ОПП надсилається
(видається) фізичній особі, яка провадить незалежну професійну
діяльність, згідно з пунктами 3.10-3.12 розділу III цього
Порядку.".
2.4. Абзац перший пункту 6.10 викласти в такій редакції: "6.10. Облік фізичних осіб, які провадять незалежну
професійну діяльність, в органах державної податкової служби
здійснюється з урахуванням такого".
3. В абзаці першому пункту 7.3 розділу VII слова та цифру "та
яке є доповненням до довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП і
дійсне тільки разом із такою довідкою" виключити.
4. Абзац третій пункту 8.4 розділу VIII виключити.
5. У розділі IX:
5.1. У пункті 9.4: в абзаці другому слова "за умови виконання таких вимог:"
виключити; абзаци третій та четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно
абзацами третім, четвертим.
5.2. Доповнити розділ новим пунктом 9.6 такого змісту: "9.6. Після оновлення відомостей Єдиного банку даних
юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб на підставі
відомостей Єдиного державного реєстру про внесення змін до
відомостей щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців
орган державної податкової служби передає до Єдиного державного
реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів
органів державної податкової служби із зазначенням: дати внесення
даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на
облік, назви та ідентифікаційного коду органу державної податкової
служби, у якому платник податків перебуває на обліку.".
6. У розділі X:
6.1. У пункті 10.1: доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "У разі отримання із Єдиного державного реєстру даних про
зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків,
пов'язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, орган
державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на
обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або
Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру
відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів органів
державної податкової служби із зазначенням: дати внесення таких
даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на
облік, назви та ідентифікаційного коду органу державної податкової
служби, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну,
до якого платник податків перебуває на обліку в органі державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем
проживання), що відповідає одній із дат: спливу одного місяця після отримання зазначеним податковим
органом даних про зміну місцезнаходження (місця проживання)
платника податків, якщо відповідно до підпункту 10.1.4 цього
пункту відсутні підстави для продовження строку перебування на
обліку такого платника податків у цьому органі або якщо такий
строк є меншим за один місяць; спливу п'яти робочих днів, що настають за датою спливу
строку, на який було продовжено строк перебування на обліку
платника податків з підстав, визначених у підпункті 10.1.4 цього
пункту, та якщо такий строк є більшим за один місяць. Такі самі відомості орган державної податкової служби передає
у разі зміни (зменшення, збільшення, повторного продовження)
строку перебування на обліку платника податків в органі державної
податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем
проживання) платника податків."; у підпункті 10.1.6: доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом
четвертим такого змісту: "Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо
якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до
Єдиного державного реєстру у день взяття на облік в органі
державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем
проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на
облік, назви та ідентифікаційного коду органу державної податкової
служби, у якому платника податків взято на облік.". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим; доповнити абзац п'ятий після слів "на облік платника
податків" словами "для якого законом установлені особливості його
державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в
Єдиному державному реєстрі" та після слова "видає" словом
"такому"; доповнити перше речення абзацу другого підпункту 10.1.8 після
слів "платника податків" словами "для якого законом установлені
особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не
містяться в Єдиному державному реєстрі".
6.2. У підпункті 10.2.3 пункту 10.2: доповнити абзац перший після слів "за новим місцем обліку"
словами та цифрою "протягом 5 робочих днів"; доповнити підпункт новим абзацом такого змісту: "Дані про взяття на облік платника податків,
включеного/невключеного до Реєстру великих платників податків та
відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі,
передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік в
органі державної податкової служби за новим місцем обліку із
зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому
платника податків взято на облік.".
6.3. У пункті 10.3: доповнити підпункт 10.3.2 після слів "рішення про зміну
основного місця обліку платників податків" словами та цифрою
"протягом 5 робочих днів"; у підпункті 10.3.3: доповнити підпункт після слів "служби за новим місцем обліку"
словами та цифрою "протягом 5 робочих днів"; доповнити підпункт новим абзацом такого змісту: "Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо
якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до
Єдиного державного реєстру у день взяття на облік в органі
державної податкової служби за новим місцем обліку із зазначенням:
дати та номера запису про взяття на облік, назви та
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому
платника податків взято на облік.".
6.4. Доповнити підпункт 10.4.3 пункту 10.4 новим абзацом
такого змісту: "Дані про зміну місця обліку платників податків, відомості
щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до
Єдиного державного реєстру у день взяття на облік в органі
державної податкової служби за новим місцем обліку із зазначенням:
дати та номера запису про взяття на облік, назви та
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому
платника податків взято на облік.".
7. У розділі XI:
7.1. У пункті 11.1: у підпункті 11.1.1: абзац перший викласти в такій редакції: "11.1.1. Юридична особа, яка перебуває у процесі припинення,
подає до органу державної податкової служби за основним місцем
обліку такі документи:"; доповнити після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту: "Юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх
державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному
державному реєстрі, зобов'язані подати зазначені документи до
органу державної податкової служби у 3-денний строк після
прийняття рішення про припинення. Юридичні особи, відомості щодо яких містяться в Єдиному
державному реєстрі, можуть подати зазначені документи (крім
довідки за ф. N 4-ОПП) до органу державної податкової служби за
бажанням після внесення до Єдиного державного реєстру запису про
прийняття рішення про припинення.". У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно
абзацами восьмим, дев'ятим; абзац дев'ятий виключити; у підпункті 11.1.3: в абзаці першому слова "У разі прийняття Національним банком
України рішення про відкликання банківської ліцензії в банку та
призначення ліквідатора ліквідатор протягом десяти днів від дня
прийняття такого рішення" замінити словами "У разі ліквідації
банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом
десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення
про відкликання банківської ліцензії"; абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції: "інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів; копію рішення Національного банку України про відкликання
банківської ліцензії у разі ліквідації банку за ініціативою
власників банку;"; доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі
відкликання Національним банком України банківської ліцензії з
власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим; в абзаці шостому слова "проводиться узгодження сум грошових
зобов'язань, які існували на дату відкликання банківської
ліцензії, та скасування арештів, накладених на активи банку"
замінити словами "інші заходи в межах процедур ліквідації банків".
7.2. У пункті 11.5: в абзаці першому слова та цифру "Якщо платником податків
подавалась заява за ф. N 8-ОПП, то після" замінити словом "Після"; у першому реченні абзацу другого слова та цифру "за поштовою
адресою, указаною у заяві за ф. N 8-ОПП," виключити.
7.3. Доповнити абзац третій пункту 11.6 після слова
"документ" словом "(рішення)".
7.4. Доповнити підпункт 11.7.3 пункту 11.7 абзацом такого
змісту: "Довідка за ф. N 12-ОПП видається (надсилається) у випадках,
визначених цим розділом, протягом 5 робочих днів після зняття
платника податків з обліку.".
7.5. У підпункті 9 підпункту 11.9.1 пункту 11.9 слова та
цифру "довідки за ф. N 4-ОПП, інші" виключити.
7.6. У пункті 11.11: доповнити підпункт 11.11.1 новим абзацом такого змісту: "Дані про зняття з обліку платника податків, державна
реєстрація припинення якого здійснюється згідно із Законом,
передаються органом державної податкової служби за основним місцем
обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із
зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому
платника податків знято з обліку."; доповнити підпункт 11.11.3 новим абзацом такого змісту: "Дані про зняття з обліку відокремленого підрозділу,
відомості щодо якого містяться у Єдиному державному реєстрі,
передаються органом державної податкової служби за основним місцем
обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із
зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому
платника податків знято з обліку."; підпункт 11.11.7 виключити. У зв'язку з цим підпункти 11.11.8, 11.11.9 вважати відповідно
підпунктами 11.11.7, 11.11.8.
7.7. У пункті 11.12: у підпункті 11.12.1: доповнити абзац другий після слів та цифри "заяву за
ф. N 8-ОПП" словами "(за бажанням)"; в абзаці третьому слова та цифру "довідки за ф. N 4-ОПП,"
виключити; у підпункті 11.12.2: доповнити абзац перший словами "та поданих до органу
державної податкової служби за основним місцем обліку:"; доповнити підпункт новими абзацами такого змісту: "заяви за ф. N 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за
ф. N 6-ОПП; довідки за ф. N 4-ОПП та інших документів, що видаються
органами державної податкової служби платнику податків і
підлягають поверненню до органу державної податкової служби."; доповнити новим підпунктом 11.12.6 такого змісту: "11.12.6. Якщо згідно з підпунктом 70.16.4 пункту 70.16
статті 70 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ) від
органів державної реєстрації актів цивільного стану органом
державної податкової служби отримано повідомлення про смерть
фізичної особи, яка зареєстрована підприємцем, і стосовно такого
підприємця до Єдиного державного реєстру не внесено запису про
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, то
орган державної податкової служби надсилає державному реєстратору
інформацію про смерть такої фізичної особи - підприємця для вжиття
заходів, визначених абзацом другим частини першої статті 48 Закону
( 755-15 ). У такому самому порядку надсилається державному
реєстратору інформація і в разі отримання від спадкоємця
документального підтвердження факту смерті фізичної особи -
підприємця (копії свідоцтва або довідки органу реєстрації актів
цивільного стану про смерть фізичної особи).".
7.8. У пункті 11.13: в абзаці першому слова "адміністративно-територіальної
одиниці" замінити словами "територіальної громади"; доповнити новим абзацом такого змісту: "Дані про зняття з обліку таких відокремлених підрозділів
передаються органом державної податкової служби за основним місцем
обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із
зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому
платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку.".
8. Друге речення пункту 12.4 розділу XII виключити.
9. Додаток 1 до Порядку ( z1562-11 ) викласти в новій
редакції (додається).
10. У пам'ятці для заповнення полів довідки на зворотному
боці додатка 2 до Порядку ( z1562-11 ):
10.1. Підпункти 1.2 та 1.4 пункту 1 виключити. У зв'язку з цим підпункти 1.3, 1.5 вважати відповідно
підпунктами 1.2, 1.3.
10.2. У пункті 2 слова "голови ліквідаційної комісії
(ліквідатора) юридичної особи обов'язково вказується відповідно
"Голова ліквідаційної комісії" замінити словами "голови комісії з
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або
ліквідатора юридичної особи обов'язково вказується відповідно
"Голова комісії з припинення".
11. Додаток 9 до Порядку ( z1562-11 ) викласти в новій
редакції (додається).
12. У додатку 10 до Порядку ( z1562-11 ) слова та цифру "є
доповненням до довідки про взяття на облік платника податків за
формою N 4-ОПП і" та слова "тільки разом із такою довідкою"
виключити.
13. Доповнити розділ І додатка 12 до Порядку ( z1562-11 )
новими абзацами такого змісту: "Підстави для продовження строку перебування платника
податків на обліку, визначені підпунктом 10.1.4 пункту 10.1
розділу X Порядку, відсутні. Наведена інформація є повною і достовірною.". У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно
абзацами п'ятим, шостим.
14. У додатку 19 до Порядку ( z1562-11 ) слова та цифру
"довідки за ф. N 4-ОПП, інші" виключити.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

Додаток 1
до Порядку обліку
платників податків і зборів
( z1562-11 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
06.11.2012 N 1146)
Форма N 2-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік
(реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію)
платників податків

------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Причини |Податковий|Найменування| Дата взяття на|Примітка| |з/п|отримання,| подання | номер | платника | облік та | | | | вхідний | заяви чи | | податків | внесення даних| | | | номер та |надходження | | | до Єдиного | | | | назва |повідомлення| | | банку даних | | | |документа | | | | юридичних осіб| | |---+----------+------------+----------+------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Порядку обліку
платників податків і зборів
( z1562-11 )
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
06.11.2012 N 1146)
Форма N 7-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття
на облік (унесення змін) платників податків
(для самозайнятих осіб)

--------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Причини |Реєстраційний|П.І.Б. та|Дата взяття |Примітка| |з/п|отримання,| подання | номер |категорія|на облік та | | | | вхідний | заяви чи | облікової |платника | внесення | | | | номер та |надходження | картки | | даних до | | | | назва |повідомлення| платника | | Реєстру | | | |документа | | податків або| |самозайнятих| | | | | | серія та | | осіб | | | | | | номер | | | | | | | | паспорта* | | | | |---+----------+------------+-------------+---------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------
_________________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних
осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.вверх