Документ z1908-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 04.09.2015, основание - z0984-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.09.2013  № 812


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 листопада 2013 р.
за № 1908/24440

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 686 від 31.07.2015}

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів

Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» та від 04 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів і Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25 серпня 2010 року № 910 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2010 року за № 1062/18357.

3. Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності (Клепчуков В. П.) забезпечити:

подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Шевченка Ю.І.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


В.П. Цушко


В. КоломієцьМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.09.2013  № 812


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 листопада 2013 р.
за № 1908/24440

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів

І. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови, розроблені відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги, обов’язкові до виконання державними підприємствами, при провадженні господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів.

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на державні підприємства або їх філії, інші відокремлені підрозділи (далі - підприємства), які провадять господарську діяльність з виготовлення бланків цінних паперів.

1.3. Для отримання ліцензії підприємство подає до Міністерства фінансів України заяву за встановленою формою (додаток 1). До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756, а саме:

відомості про наявність обладнання із зазначенням його технічних характеристик за підписом заявника - підприємства (додаток 2);

відомості про наявність фахівців, які забезпечують здійснення всіх технологічних операцій відповідно до ліцензійних умов, із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівнів за підписом заявника-підприємства (додаток 2);

відомості про наявність технологій та матеріалів для виготовлення бланків, у тому числі фотоформ, пробних зразків, друкарських форм, нумерації, обробки бланків за підписом заявника-підприємства (додаток 2);

відомості про наявність спеціальних технологій та матеріалів, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування за підписом заявника-підприємства (додаток 2);

відомості про наявність приладів та методик для здійснення контролю за якістю друку та наявністю захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення за підписом заявника-підприємства (додаток 2);

засвідчена в установленому порядку інструкція про організацію перепусткового та внутрішньооб’єктового режиму на виробництві (дільниці);

засвідчена в установленому порядку інструкція про порядок отримання, витрачання та зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які застосовуються під час виготовлення бланків (загальні положення);

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує охорону органами внутрішніх справ підприємства, яке виготовляє бланки цінних паперів.

1.4. Заява та документи, які додаються до неї, приймаються за описом (додаток 3), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Міністерством фінансів України та підписом відповідальної особи. Заява реєструється в журналі обліку заяв та виданих ліцензій (додаток 4).

1.5. Підприємство повинно мати повний завершений технологічний цикл виготовлення бланків цінних паперів (далі - бланки).

1.6. Технологічні процеси виготовлення бланків мають виконуватися відповідно до галузевих технологічних інструкцій або затверджених внутрішніх інструкцій.

1.7. Бланки мають відповідати вимогам технічних умов, схем захисту та іншої нормативно-технічної документації.

1.8. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії (додаток 5) та документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності.

1.9. Копія ліцензії видається в порядку і на умовах, визначених статтями 10, 11 та 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1.10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підприємство зобов’язане протягом десяти робочих днів подати до Міністерства фінансів України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 6) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

1.11. У разі втрати або пошкодження ліцензії підприємство зобов’язане звернутися до Міністерства фінансів України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 7), до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, та не придатна для користування ліцензія (у разі її пошкодження).

1.12. У разі подання підприємством заяви про анулювання ліцензії (додаток 8) така заява розглядається Міністерством фінансів України у порядку і в терміни, визначені статтею 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

II. Режимні вимоги

2.1. Підприємства, які виготовляють бланки цінних паперів, повинні вжити необхідних заходів щодо забезпечення своєї охорони органами внутрішніх справ.

2.2. Підприємство повинно мати:

підрозділ або особу, відповідальний(у) за дотримання вимог режиму охорони підприємства;

режимно-секретний відділ або особу, який (яка) відповідає за додержання державної або комерційної таємниці при розробленні схем захисту та їх реалізації у процесі виготовлення бланків.

2.3. Підприємство повинно дотримуватися:

інструкції про організацію перепусткового та внутрішньооб’єктового режиму на виробництві (дільниці);

інструкції про порядок одержання, витрачання та зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які застосовуються при виготовленні бланків (загальні положення);

інструкції про забезпечення особливого режиму при впровадженні схем захисту бланків;

інструкції, що визначає фахівців, які відповідають за розробку та впровадження системи захисту бланків від підробки та несанкціонованого тиражування (із зазначенням кола осіб, що ознайомлені з повною схемою захисту бланків).

ІІІ. Технологічні та кваліфікаційні вимоги

3.1. Технологічні вимоги включають вимоги до технічних показників матеріалів, напівфабрикатів.

3.2. Для виготовлення бланків мають використовуватись матеріали та напівфабрикати з технічними показниками, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування, а саме:

захищений папір (з водяними знаками, волокнами, іншими включеннями);

спеціальні фарби із захисними властивостями, плівки, клеї (лаки).

3.3. Матеріали та напівфабрикати із захисними властивостями, виготовлені за кордоном, можуть використовуватись за наявності повного технічного опису їх захисних властивостей.

3.4. Штатний розпис підприємства повинен передбачати:

посаду фахівця з розробки та дотримання технологій виготовлення бланків цінних паперів;

посаду фахівця із забезпечення та контролю за дотриманням схем захисту при виготовленні бланків цінних паперів.

Зазначені фахівці повинні мати вищу поліграфічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

IV. Організаційні вимоги

4.1. Підприємство повинно мати:

організаційну структуру, яка визначає перелік структурних підрозділів, які виконують роботи з виготовлення бланків, завдання та функції цих підрозділів, функціональні обов’язки та кваліфікаційні вимоги до кожного фахівця зазначених підрозділів, заходи щодо забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом при виконанні робіт з виготовлення бланків;

окремі приміщення та виробничі площі, необхідні для провадження господарської діяльності з виготовлення бланків (можливе використання приміщень та виробничих площ інших підприємств, установ, організацій на правах користування), які відповідають вимогам поліграфічного виробництва;

виробниче обладнання в обсязі, що дає змогу виконувати всі роботи в межах господарської діяльності з виготовлення бланків;

технологічні інструкції на кожний процес виробничого циклу (у разі відсутності галузевих інструкцій повинні бути розроблені і затверджені внутрішні інструкції);

обладнання та методики для контролю відповідності бланків, що виготовляються, вимогам нормативно-технічних документів, а також прилади для вхідного контролю матеріалів та напівфабрикатів;

ліцензійне програмне забезпечення, яке використовується для здійснення відповідних робіт для створення графічних зображень бланків.

4.2. Підприємство повинно забезпечити:

дотримання вимог цих Ліцензійних умов, а також виконання вимог законодавства, що регламентує порядок проведення робіт з виготовлення бланків;

дотримання установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави III Кодексу законів про працю України;

подання до органу ліцензування відповідного повідомлення в письмовій формі про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін;

функціонування системи режиму безпеки, обліку, зберігання і транспортування матеріалів, проміжних продуктів та готової продукції на всіх стадіях виробничого циклу, у тому числі наявність складів, сховищ для зберігання матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції;

реалізацію в повному обсязі розроблених Міністерством фінансів України технологій і схем захисту при виготовленні бланків;

здійснення технологічного та інструментального контролю бланків на кожному етапі їх виготовлення;

створення та ведення спеціального архіву для зберігання контрольних примірників бланків цінних паперів (по два примірники кожного бланка з нульовою нумерацією);

наявність розробленої підприємством облікової документації відповідно до умов виробництва, зокрема:

документів, що регламентують порядок оформлення замовлень з виготовлення бланків та здійснення контролю за проходженням цих замовлень;

документів, що регламентують вимоги до виготовлення бланків на кожній стадії виробничого циклу, порядок їх обліку, передачі з дільниці на дільницю, а також знищення браку й відходів виробництва;

документів, що визначають осіб, які здійснюють контроль за якістю виготовлених бланків на всіх стадіях виробничого циклу і відповідають за дотримання вимог режиму;

документів, що визначають фахівців, які відповідають за впровадження системи захисту бланків від підроблення та несанкціонованого копіювання і ознайомлені з повною схемою захисту бланків.

4.3. Усі замовлення на виготовлення бланків підприємство повинно обов’язково реєструвати у спеціальному журналі, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою підприємства.

Директор Департаменту
державної політики
у сфері пробірного нагляду,
документів суворої звітності
та лотерейної діяльності

В.П. Клепчуков
Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(абзац перший пункту 1.3)

ЗАЯВА
про видачу ліцензіїДодаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 1.3)

ВІДОМОСТІ
про наявність обладнання із зазначенням його технічних характеристик

№ з/п

Назва обладнання (марка, дата виготовлення)

Кількість одиниць, шт.

Дата введення в експлуатацію

Основні технічні характеристики

Призначення обладнання

1

2

3

4

5

6

________________________________
(посада керівника підприємства
або уповноваженої ним особи)

___________
(підпис)

М.П.

____________________________
(прізвище, ініціали)

Відомості
про наявність фахівців, які забезпечують здійснення всіх технологічних операцій відповідно до ліцензійних умов, із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівнів

№ з/п

Професія, посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Кваліфікація (освіта)

Спеціальність

1

2

3

4

5________________________________
(посада керівника підприємства
або уповноваженої ним особи)

___________
(підпис)

М.П.

____________________________
(прізвище, ініціали)

Відомості
про наявність технологій та матеріалів для виготовлення бланків, у тому числі фотоформ, пробних зразків, друкарських форм, нумерації, обробки бланків

№ з/п

Перелік технологій

Перелік матеріалів

1

2

3________________________________
(посада керівника підприємства
або уповноваженої ним особи)

___________
(підпис)

М.П.

____________________________
(прізвище, ініціали)

Відомості
про наявність спеціальних технологій та матеріалів, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування

№ з/п

Перелік технологій

Перелік матеріалів

1

2

3________________________________
(посада керівника підприємства
або уповноваженої ним особи)

___________
(підпис)

М.П.

____________________________
(прізвище, ініціали)

Відомості
про наявність приладів та методик для здійснення контролю за якістю друку та наявністю захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення

№ з/п

Назва приладу (методики)

Кількість, шт.

Дата введення в експлуатацію

Призначення (методи)

1

2

3

4

5________________________________
(посада керівника підприємства
або уповноваженої ним особи)

___________
(підпис)

М.П.

____________________________
(прізвище, ініціали)
Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 1.4)

ОПИС № _______
документів, що додаються до заяви на одержання ліцензії

на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів _______
____________________________________________________________________________
                                                            (повне найменування підприємства)

№ з/п

Найменування документа

Документ

Відмітки про наявність (заповнюється відповідальним працівником)

кількість примірників

кількість аркушів у примірнику

кількість примірників

кількість аркушів у примірнику

1

2

3

4

5

6

Заявник
"___"_______20__року


_________________
(підпис)

М.П.


____________________
(прізвище, ініціали)

Прийняв за описом:
__.__.20___ № ________
(дата і номер реєстрації заяви)


_______________________
(підпис відповідальної особи)


____________________
(прізвище, ініціали)

Копію опису отримав:
"___"_______20__року


________________________
(підпис керівника підприємства
або уповноваженої ним особи)


___________________
(прізвище, ініціали)

Відмітка про оплату
_________________
__.__.20___№_____
(документ, дата і номер)

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 1.4)

ЖУРНАЛ
обліку заяв та виданих ліцензій

Сторінка 1

№ з/п

Реєстраційний номер ліцензійної справи

Найменування підприємства

Код за ЄДРПОУ

Юридична адреса підприємства

Дата та номер реєстрації заяви

Дата надходження платіжного доручення

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

Сторінка 2

Відомості щодо прийняття рішення

Відомості щодо рішення про видачу копії ліцензії

Дата видачі ліцензії

Прізвище, ініціали керівника підприємства або уповноваженої особи

Підпис

Примітка

про видачу

про відмову

дата

дата

дата

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 1.8)

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії


Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 1.10)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії


Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 1.11)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії


Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів
(пункт 1.12)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензіївверх