Документ z1657-16, действует, текущая редакция — Принятие от 29.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.01.2017. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
29.11.2016  № 2957
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
29.11.2016 № 496


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2016 р.
за № 1657/29787

ЗМІНИ
до Стандартного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі
(страховий продукт 2)

1. Пункти 5-11 розділу „Предмет Договору” викласти в такій редакції:

„5. Страхова вартість (сума витрат на одиницю площі), грн/га _______.

6. Рівень страхового покриття 80 відсотків.

7. Страхова сума на одиницю площі (п. 5 х п. 6/100) грн/га ______.

8. Місце дії Договору _______________________________.

9. Загальна страхова сума за Договором (п. 3 х п. 7), грн _______.

10. Страховий тариф, відсотків _____________.

11. Страховий платіж (п. 9 х п. 10), грн ________________.”.

2. У пункті 14 розділу „Страхові випадки”:

1) підпункти 14.6, 14.7 викласти в такій редакції:

„14.6. Зимова посуха, випадіння рослин.

14.7. Епіфітотія.”;

2) підпункт 14.8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 14.9, 14.10 вважати відповідно підпунктами 14.8, 14.9.

3. У розділі „Умови здійснення страхової виплати”:

1) у пункті 17 цифри „1250” замінити лінією „___”;

2) підпункт 22.3 пункту 22 викласти в такій редакції:

„22.3. Не виконав своїх зобов’язань, зазначених у підпунктах 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27.7, в абзацах третьому, п’ятому-сьомому підпункту 8 пункту 27 цього Договору;”.

4. У розділі „Права та обов’язки сторін”:

у пункті 27:

в абзаці другому підпункту 27.8 слова „головні управління агропромислового розвитку обласних” замінити словами „структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій”;

доповнити пункт після підпункту 27.8 новим підпунктом 27.9 такого змісту:

„27.9. Повідомити про дострокове припинення дії Договору Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій або управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (відповідно до територіального розташування ділянки з посівами застрахованої озимої сільськогосподарської культури) протягом 5 робочих днів з моменту дострокового припинення його дії.”.

У зв’язку з цим підпункт 27.9 вважати підпунктом 27.10.

5. Пункт 37 розділу „Порядок зміни умов і припинення дії Договору” доповнити новим абзацом такого змісту:

„У разі дострокового припинення дії Договору настають наслідки, передбачені статтею 28 Закону України “Про страхування” та статтею 24 Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.”.

6. У тексті Стандартного договору слова „Державна інспекція сільського господарства України” та „Держсільгоспінспекція України” у всіх відмінках замінити словами „центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” у відповідних відмінках.

7. У додатках:

1) у пункті 5 додатка 2 цифру „0” замінити лінією „___”;

2) назву графи 9 таблиці додатка 4 викласти в такій редакції:

„Страховий тариф (у відсотках)”.

Директор департаменту
консолідованого нагляду
та методології на ринках
фінансових послуг
Нацкомфінпослуг

В.Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
МінагрополітикиБ.Р. Ахіджановвверх