Документ z1653-16, действует, текущая редакция — Принятие от 16.12.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.12.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2016  № 3695/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2016 р.
за № 1653/29783

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» (із змінами) та від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» НАКАЗУЮ:

1. Преамбулу до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5 «Про затвердження Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 546/6834, викласти в такій редакції:

«Відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів», постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» (із змінами) та від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», а також з метою врегулювання правових відносин щодо одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, забезпечення подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, доступності і відкритості правової інформації для фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи».

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 546/6834, що додаються.

3. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С.С. Лур'єЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.12.2016 № 3695/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2016 р.
за № 1653/29783

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

1. Абзац перший Інструкції виключити.

2. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити нумерацією римськими цифрами.

3. У розділі І:

1) в абзаці першому пункту 1.3 слова «юридичним і фізичним особам» замінити словами «фізичним, юридичним особам та об’єднанням громадян без статусу юридичної особи»;

2) абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

«Адміністратора обліку користувачів (далі – Адміністратор обліку) - державне підприємство «Національні інформаційні системи», яке здійснює обслуговування та забезпечує облік користувачів Реєстру, які звернулись за одержанням інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях. Адміністратор обліку також здійснює експлуатацію технічних засобів та системного програмного забезпечення для підтримки функціонування прикладного програмно-інформаційного забезпечення Реєстру.»;

3) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Користувачами Реєстру є будь-які фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, які мають доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру через веб-сайт www.reestrnpa.gov.ua, а також які звернулись до Міністерства юстиції України із запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за одержанням інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях.

Фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, які звернулись за одержанням інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях, набувають статусу користувачів після реєстрації їх Адміністратором обліку в порядку, встановленому цією Інструкцією.»;

4) пункт 1.6 виключити.

4. Розділ ІІ після пункту 2.4 доповнити новими пунктами 2.5, 2.6 такого змісту:

«2.5. Набір даних – електронний документ, який містить відкриті дані та складається із структурованої сукупності однорідних значень (записів), включає поля даних та метаінформацію про них.

2.6. Оприлюднення набору даних – розміщення та оновлення розпорядником інформації наборів даних на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних і забезпечення доступу до наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.».

У зв’язку з цим пункти 2.5, 2.6 вважати відповідно пунктами 2.7, 2.8.

5. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.1. Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та є доступною у таких формах:»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому слово «безпосереднього» виключити;

2) у пункті 3.2:

в підпункті 3.2.2:

в абзаці третьому слова «(для юридичної особи)» замінити словами «(для юридичної особи чи об’єднання громадян без статусу юридичної особи)»;

в абзаці шостому слова «та її розмір у кілобайтах» виключити;

в підпункті 3.2.3 цифру «2» виключити;

доповнити новим підпунктом 3.2.4 такого змісту:

«3.2.4. За одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях у разі, якщо виготовлення  копій документів становить більш як 10 сторінок, справляється плата відповідно до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740, та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 листопада 2011 року № 3430/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2011 року за № 1385/20123 (із змінами).»;

3) пункт 3.3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.4 вважати пунктом 3.3;

4) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Надання інформації шляхом доступу до інформаційного фонду Реєстру.

3.3.1. Безоплатний цілодобовий доступ до інформаційного фонду Реєстру здійснюється через веб-сайт www.reestrnpa.gov.ua шляхом пошуку та перегляду всіх наявних в цьому фонді копій еталонних текстів Реєстру.

3.3.2. З метою запобігання використанню інформаційного фонду Реєстру «ботами» користувач Реєстру за допомогою спеціального тесту системи CAPTCHA підтверджує, що з базою працює людина.

3.3.3. Під час доступу до інформаційного фонду Реєстру збереження всіх спеціальних ознак, які забезпечують цілісність копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру, гарантується при перегляді цих копій тільки на екрані комп’ютера користувача Реєстру. При роздрукуванні цих копій на папері чи переписуванні їх у файли будь-якого іншого формату автентичність отриманих у такий спосіб текстів еталонним текстам Реєстру не забезпечується.»;

5) доповнити розділ новим пунктом 3.4 такого змісту:

«3.4. Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, є вільним та безоплатним.».

6. У розділі IV:

1) у пункті 4.2:

в абзаці першому слова «чи у вигляді комп’ютерного файла» виключити;

підпункти 4.2.1, 4.2.2 викласти в такій редакції:

«4.2.1. Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією та підлягає наданню на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Засвідчені копії еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях надаються на підставі запитів за формами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 26 травня 2011 року № 1434/5 «Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 629/19367, а також з урахуванням вимог Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2011 року № 1521/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за № 694/19432.

У таких запитах також обов’язково зазначаються:

реєстраційний номер користувачів Реєстру (при повторному та подальших запитах особи, які набули статусу користувачів Реєстру, повідомляють тільки свій реєстраційний номер, який їм було присвоєно Адміністратором обліку (за умови, що загальні відомості з часу присвоєння цього номера не змінилися));

повні або часткові відомості про нормативно-правовий акт, копія якого запитується, зокрема: вид нормативно-правового акта; видавник нормативно-правового акта; дата видання, номер, назва нормативно-правового акта; дата редакції контрольного стану; реєстраційний код; дата і номер державної реєстрації в Міністерстві юстиції України; обсяг необхідної інформації (відповідно до запиту користувача Реєстру надається паперова копія еталонного тексту Реєстру в повному обсязі або витяг із нього у вигляді окремих розділів, глав або статей).

Запити, що передбачають пошук документів певної тематичної спрямованості без зазначення повних або часткових відомостей, визначених у цьому підпункті, Держателем Реєстру не задовольняються.

4.2.2. Запит подається Міністерству юстиції України, яке надсилає копію запиту Адміністратору обліку електронною поштою та у паперовому вигляді із супровідним листом.

Адміністратор обліку на підставі одержаного запиту перевіряє вказані у ньому відомості, за необхідності присвоює реєстраційний номер користувача Реєстру (у разі, якщо особа звертається вперше та не набула статусу користувача) та у строк до двох робочих днів надає Міністерству юстиції України запитуваний документ на паперових носіях відповідно до запиту користувача або повідомляє про неможливість задоволення запиту у зв’язку з відсутністю необхідного нормативно-правового акта в Реєстрі.»;

підпункти 4.2.3 – 4.2.6 виключити;

2) пункт 4.3 виключити.

7. У додатках:

1) додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком;

2) відмітку до додатка викласти в такій редакції:

«Додаток

до Інструкції про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

(підпункт 3.2.3 пункту 3.3 розділу ІІІ)».

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
правових актівН.А. Железняквверх