Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України
Приказ Министерства юстиции Украины; МЗС України; Положение, Форма типового документа от 27.12.2004142/5/310
Документ z1649-04, первая редакция — Принятие от 27.12.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2004 N 142/5/310
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2004 р.
за N 1649/10248

Про затвердження Положення про порядок
учинення нотаріальних дій в дипломатичних
представництвах та консульських установах України

У зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та відповідно до Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), Консульського статуту України
( 127/94 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок учинення нотаріальних дій
в дипломатичних представництвах та консульських установах України
(далі - Положення), що додається.
2. Департаменту у справах цивільного стану громадян і
нотаріату Міністерства юстиції України надіслати Положення
Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням юстиції для застосування в
роботі та доведення до відома нотаріусів.
3. Управлінню консульської служби Міністерства закордонних
справ України довести вказане Положення до відома дипломатичних
представництв та консульських установ України для використання в
роботі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра юстиції України та Міністра закордонних справ
України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Міністр юстиції України О.Лавринович
Міністр закордонних справ України К.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України,
Міністерства закордонних
справ України
27.12.2004 N 142/5/310
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2004 р.
за N 1649/10248

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок учинення нотаріальних дій в
дипломатичних представництвах та
консульських установах України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України
"Про нотаріат" ( 3425-12 ), Цивільного ( 435-15 ) та Сімейного
кодексів України ( 2947-14 ), глави XI Консульського статуту
України ( 127/94 ), визначає порядок учинення нотаріальних дій в
дипломатичних представництвах та консульських установах України.
1.2. Вчинення нотаріальних дій покладається на консульських
посадових осіб (далі - консул), які працюють в дипломатичних
представництвах та консульських установах України.
1.3. Консулами вчиняються такі види нотаріальних дій: 1) посвідчуються правочини (договори, заповіти, довіреності
та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та
заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків,
гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що
знаходиться в Україні; 2) вживаються заходи до охорони спадкового майна; 3) видаються свідоцтва про право на спадщину; 4) видаються свідоцтва про право власності на частку в
спільному майні подружжя; 5) засвідчується вірність копій (фотокопій) документів і
виписок з них; 6) засвідчується вірність підпису на документах; 7) засвідчується справжність електронного цифрового підпису
на електронних документах (за наявності технічної можливості
роботи з електронними документами); 8) засвідчується вірність перекладу документів з однієї мови
на іншу; 9) посвідчується факт, що фізична особа є живою; 10) посвідчується факт перебування фізичної особи в певному
місці; 11) посвідчується тотожність фізичної особи з особою,
зображеною на фотокартці; 12) посвідчується час пред'явлення документів; 13) приймаються у депозит грошові суми та цінні папери; 14) учиняються виконавчі написи; 15) учиняються морські протести; 16) приймаються на зберігання документи. Законодавством України можуть бути передбачені й інші дії, що
вчиняються консулами.
1.4. Консули відповідно до статті 7 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) у своїй діяльності керуються законами
України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства закордонних
справ України та іншими нормативно-правовими актами. При вчиненні нотаріальних дій консули в установленому порядку
та в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають з
норм міжнародного права, а також чинних міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
1.5. Консули зобов'язані додержувати таємниць нотаріальних
дій та відомостей, одержаних ними у зв'язку з їх учиненням. Довідки про вчинені нотаріальні дії та документи видаються
тільки фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо
яких учинялися нотаріальні дії. На письмову вимогу суду, господарського суду, прокуратури,
органів дізнання і слідства довідки про вчинені нотаріальні дії та
документи видаються у зв'язку з кримінальними, цивільними або
господарськими справами, що перебувають у їх провадженні. Письмова вимога, з якою звертаються суд та інші зазначені
вище органи, має бути належним чином оформлена (зокрема, мати
посилання на номер справи, щодо якої виникла потреба в отриманні
інформації). Довідки про заповіти (про наявність заповіту, його зміст та
ін.) видаються особам, щодо яких було складено заповіт, а також
органам, переліченим в абзаці третьому цього підпункту, та
спадкоємцям за законом тільки після смерті заповідача за умови
подання свідоцтва (нотаріально засвідченої копії) про його смерть. Обов'язок додержання таємниці здійснюваних нотаріальних дій
поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало
відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.
1.6. Консули зобов'язані здійснювати свої професійні
обов'язки відповідно до Консульського статуту України ( 127/94 ),
Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), сприяти фізичним та
юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних
інтересів, роз'яснювати права й обов'язки, попереджати про
наслідки нотаріальних дій, що вчиняються, для того, щоб юридична
необізнаність не могла їм зашкодити, зберігати в таємниці
відомості, одержані ними у зв'язку з учиненням нотаріальних дій,
відмовляти у вчиненні нотаріальної дії у разі її невідповідності
законодавству України або чинним міжнародним договорам, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. На прохання фізичних чи юридичних осіб, які звернулися за
вчиненням нотаріальних дій, консули мають право витребувати від
установ і організацій відомості та документи, необхідні для
вчинення цих нотаріальних дій, складати проекти правочинів і заяв,
виготовляти копії (фотокопії) документів та витягів з них, а також
давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій. Чинним законодавством консулу можуть бути надані й інші
права.
1.7. Мова нотаріального діловодства визначається у
відповідності до статті 10 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
статті 20 Закону Української РСР "Про мови" ( 8312-11 ). Якщо
особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови,
якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають
бути перекладені їй консулом або перекладачем у письмовій або
усній формі, про що зазначається в посвідчувальному написі. Особа, що не володіє мовою, якою виготовлений документ,
підписується тією мовою, яку вона знає.
2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
2.1. Нотаріальні дії вчиняються у приміщенні дипломатичного
представництва та консульської установи. В окремих випадках, коли
фізична особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також
коли того вимагають особливості вчинюваних нотаріальних дій,
нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями,
але в межах території діяльності дипломатичного представництва або
консульської установи, у межах консульського округу. Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням
дипломатичного представництва чи консульської установи України, у
посвідчувальному написі та в реєстрі для реєстрації нотаріальних
дій записується місце вчинення нотаріальної дії (удома, у лікарні
тощо) із зазначенням адреси, а також часу вчинення нотаріальної
дії та причин, з яких нотаріальна дія була вчинена поза вказаними
приміщеннями.
2.2. Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх
необхідних для цього документів, сплати консульського збору і
відшкодування фактичних витрат. Вчинення нотаріальної дії може бути відкладене в разі
необхідності витребування додаткових відомостей або документів від
фізичних та юридичних осіб або направлення документів на
експертизу, а також якщо відповідно до закону консул повинен
упевнитись у відсутності в зацікавлених осіб заперечень проти
вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії у цих
випадках, не може перевищувати одного місяця. За заявою зацікавленої особи, яка бажає звернутися до суду
для оспорювання права або факту, про посвідчення яких просить інша
зацікавлена особа, учинення нотаріальної дії повинно бути
відкладене на строк не більше десяти днів. Якщо за цей строк від суду не буде одержано повідомлення про
надходження заяви, нотаріальна дія повинна бути вчинена. У разі одержання від суду через Міністерство закордонних
справ України повідомлення про надходження заяви зацікавленої
особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить
інша зацікавлена особа, учинення нотаріальної дії зупиняється до
вирішення справи судом. Законодавством України можуть бути встановлені й інші
підстави для відкладення і зупинення нотаріальних дій.
2.3. При вчиненні нотаріальних дій консул установлює особу
учасників цивільних правовідносин, які особисто звернулися за
вчиненням нотаріальних дій. Встановлення особи здійснюється за паспортом або іншими
документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо особи
громадянина. Особа неповнолітнього до 16 років встановлюється за
свідоцтвом про народження за умови письмового підтвердження
батьками (одним із батьків) особи їх дитини та своєї особи.
Засвідчення справжності підпису на такій заяві консулом не
здійснюється. У разі якщо за фізичну особу, яка у зв'язку з хворобою або
фізичною вадою не може власноручно підписати правочин чи інший
документ, його підписує інша фізична особа, консул встановлює як
особу громадянина, що бере участь у такій нотаріальній дії, так і
особу громадянина, який підписався за нього. Відомості про документ (його реквізити), на підставі якого
встановлюється особа, уносяться консулом до реєстру для реєстрації
нотаріальних дій.
2.4. При посвідченні правочинів з'ясовується обсяг цивільної
дієздатності фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у них. У разі укладання правочинів представником перевіряються його
повноваження. Довіреність, яка надає повноваження представникові, подається
консулу. Консул зобов'язаний перевірити через Міністерство
закордонних справ України за допомогою Єдиного реєстру доручень,
посвідчених у нотаріальному порядку на території України,
дійсність довіреності на право розпорядження майном, у тому числі
транспортними засобами, про що після отримання відповіді на
примірнику довіреності або її копії, що залишаються у справах
консула, робиться відмітка про перевірку дійсності довіреності за
даними Єдиного реєстру доручень, посвідчених у нотаріальному
порядку, з обов'язковим зазначенням ідентифікаторного номера
перевірки.
2.5. При посвідченні правочинів і вчиненні деяких інших
нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством України,
консул перевіряє справжність підписів учасників правочинів та
інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.
2.6. Нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та
інші документи підписуються у присутності консула. Якщо правочин,
заява чи інший документ підписаний за відсутності консула,
громадянин повинен особисто підтвердити, що документ підписаний
ним, та в присутності консула проставити на окремому аркуші свій
підпис з тим, щоб консул міг перевірити тотожність цих підписів.
2.7. Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною
вадою не може власноручно підписати правочин, заяву чи інший
документ, за її дорученням і в її присутності та в присутності
консула ці документи може підписати інша особа. Про причини, з
яких фізична особа, зацікавлена у вчиненні нотаріальної дії, не
могла підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі.
Правочин не може підписувати особа, на користь або за участю якої
його посвідчено. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може
самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, має
право обрати собі помічника. Якщо глуха, німа або глухоніма фізична особа, що звернулася
за вчиненням нотаріальної дії, письменна, вона сама прочитує
документ і підписує його. Якщо така особа неписьменна, то при
вчиненні нотаріальної дії обов'язково повинна бути присутня
письменна особа, яка може порозумітися з глухою, німою або
глухонімою особою і посвідчити своїм підписом, що зміст правочину,
заяви чи іншого документа відповідає волі учасника нотаріальної
дії.
2.8. Застосування електронного цифрового підпису (згідно із
Законом України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ) на
правочинах здійснюється консулом при наявності технічних
можливостей роботи з електронними документами на підставі
попередньої письмової згоди підписувача на застосування
електронного цифрового підпису. Заява повинна містити перелік
правочинів, на яких застосовуватиметься електронний цифровий
підпис. У разі застосування електронного цифрового підпису консул
повинен встановити особу підписувача та перевірити його
дієздатність, а також обсяг правоздатності юридичної особи та
повноважень її представника. Перевірка цілісності електронного документа (згідно із
Законом України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 )
здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису. Як оригінал електронного документа не можуть бути застосовані
свідоцтво про право на спадщину; документ, який відповідно до
законодавства може бути створений лише в одному оригінальному
примірнику, крім випадків існування централізованого сховища
оригіналів електронних документів та інших випадків, передбачених
законом. Чинність і належність відкритого ключа підписувачу
перевіряється за допомогою посиленого сертифіката ключа, виданого
акредитованим центром сертифікації ключів. Посилений сертифікат ключа повинен містити такі обов'язкові
дані: - найменування та реквізити центру сертифікації ключів
(центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру); - зазначення, що сертифікат виданий в Україні; - унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа; - основні дані (реквізити) підписувача - власника особистого
ключа; - дату і час початку та закінчення строку чинності
сертифіката; - відкритий ключ; - найменування криптографічного алгоритму, що
використовується власником особистого ключа; - інформацію про обмеження використання підпису. Посилений сертифікат ключа, крім обов'язкових даних, які
містяться в сертифікаті ключа, повинен мати ознаку посиленого
сертифіката ключа. Посилений сертифікат ключа може бути як в електронній формі,
так і у формі документа на папері.
2.9. При посвідченні договорів майнового характеру консулом у
текстах договорів зазначаються: для юридичних осіб резидентів -
відомості про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний
код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України; для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та
державу, де зареєстровано юридичну особу; для фізичних осіб
громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного
місця проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів; для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності), громадянство, адресу постійного місця
проживання за межами України. На підтвердження наявності ідентифікаційного номера (коду)
консулу подається відповідна, завірена уповноваженою особою,
довідка або витяг, копія (фотокопія) якої(го) долучається до
примірника договору, який залишається у справах нотаріуса. В осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно
повідомили про це відповідні державні органи, ідентифікаційний
номер не вимагається за умови, якщо в паспортах цих осіб посадовою
особою органу внутрішніх справ зроблена відмітка про наявність у
них прав здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного
номера. Копія сторінки паспорта з такою відміткою долучається до
примірника договору (стаття 1 Закону України "Про державний реєстр
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"
( 320/94-ВР ) (із змінами) та спільний наказ Державної податкової
адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України від
19.10.2004 N 602/1226 ( z1345-04 ) "Про затвердження Порядку
унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо
ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 20.10.2004 N 1345/9944), який зберігається у
справах консула. При посвідченні договорів майнового характеру за
участю таких осіб консулом у текстах договорів зазначаються серія
та номер паспорта.
2.10. У відповідності до статті 46 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) консул управі витребувати від фізичних та
юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення
нотаріальних дій. Такі відомості і (або) документи повинні бути
подані в строк, указаний консулом. Цей строк не може перевищувати
одного місяця. Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є
підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови
в її вчиненні.
2.11. Консул не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і
від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї
дружини, їхніх та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда,
баби, братів, сестер). У цих випадках учинення нотаріальних дій за
участю цих осіб може бути здійснено іншою консульською посадовою
особою, яка працює в дипломатичному представництві або
консульській установі України.
2.12. Консули не приймають для вчинення нотаріальних дій
документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи
інші незастережені виправлення, документи, текст яких неможливо
прочитати внаслідок пошкодження, а також які написані олівцем. Дописки, закреслені слова чи інші виправлення, які є в
документах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні
бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і
печаткою установи, підприємства або організації чи особи, яка
видала документ. Виправлення повинні бути зроблені таким чином,
щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане. Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, у
яких не можна прочитати все в них написане, як, наприклад,
документи, залиті чорнилом, потерті та ін. Не приймаються порвані документи та документи, викладені на
двох і більше окремих аркушах, якщо аркуші не прошнуровано, не
пронумеровано і кількість прошнурованих аркушів не завірена
підписом посадової (уповноваженої на те) особи та печаткою
юридичної чи фізичної особи, що видала документи.
2.13. Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів,
засвідчуваних копій (фотокопій) документів і виписок з них, тексти
перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко; дати,
що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, мають бути
позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб - без
скорочень і з зазначенням їх місцезнаходження. У необхідних
випадках зазначаються номери рахунків юридичних осіб у банках
(кредитних установах), а також дата, місце народження та місце
роботи фізичних осіб. Прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, у тому числі
представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю із
зазначенням місця їх проживання. Для представників юридичних осіб
місце їх проживання у текстах правочинів зазначається на їхнє
бажання, але з обов'язковим його зазначенням у реєстрі для
реєстрації нотаріальних дій. На нотаріально оформлюваних документах не заповнені до кінця
рядки та інші вільні місця прокреслюються, за винятком документів,
призначених для дії за кордоном, у яких прокреслення не
допускаються. Дописки і виправлення повинні бути застережені
консулом перед підписом відповідних осіб (сторін правочину та
інших осіб, які підписали правочин, заяву та ін.), повторені в
кінці посвідчувального напису, скріплені підписом та печаткою
консула. Виправлення мають бути зроблені за згодою сторін
правочину та інших осіб, які підписали правочин, на всіх
примірниках оформлюваних консулом документів і так, щоб усе
помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати. Виправлення, зроблені в тексті нотаріально оформлюваного
документа, який не потребує підпису особи, що звернулася за
вчиненням нотаріальної дії (наприклад, копія документа),
застерігаються консулом лише в кінці посвідчувального напису до
підпису консула і проставлення печатки. Якщо документ, що підлягає посвідченню або засвідченню,
викладений неправильно чи неграмотно (чи складений з порушенням
вимог чинного законодавства), консул пропонує особі, що звернулася
за вчиненням нотаріальної дії, виправити його або скласти новий.
На бажання зацікавленої особи документ може бути складений
консулом. У разі якщо документи, що посвідчуються, видаються або
засвідчуються, викладені на двох і більше окремих аркушах, вони
повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх
роз'єднання без порушення їхньої цілісності, з проставленням
печатки та підпису консула з зазначенням кількості скріплених
аркушів.
2.14. При посвідченні правочинів, засвідченні достовірності
копій (фотокопій) документів і виписок з них, справжності підпису
на документах, правильності перекладу документів з однієї мови на
іншу, при посвідченні часу пред'явлення документа на відповідних
документах учиняються посвідчувальні написи (додатки 1-29). Посвідчувальний напис може бути розміщений як на лицьовому
боці оформлюваного документа, так і на його звороті. Посвідчувальний напис повинен бути написаний зрозуміло,
чітко, без підчисток, дописок та інших виправлень і застережений
підписом консула та його печаткою. Для вчинення посвідчувальних написів можуть застосовуватись
штампи з текстом відповідного напису. Якщо посвідчувальний напис не вміщується на нотаріально
оформлюваному документі, він має бути продовжений чи викладений
повністю на прикріпленому до документа аркуші паперу. У цьому разі
аркуші, на яких викладено текст документа, і аркуш з
посвідчувальним написом прошнуровуються або скріплюються у спосіб,
що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності,
пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом консула і
скріплюється його печаткою. На підтвердження права на спадщину, права власності на частку
в спільному майні подружжя, яке видається після відкриття
спадщини, а також посвідчення фактів, що фізична особа є живою,
про перебування її у певному місці, тотожності фізичної особи з
особою, зображеною на фотокартці, про час пред'явлення документів,
про прийняття на зберігання документів видаються відповідні
свідоцтва (додатки 30-47).
2.15. Усі нотаріальні дії, учинені консулами, реєструються в
реєстрах для реєстрації нотаріальних дій (додаток 48). Кожній нотаріальній дії присвоюється окремий порядковий
номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі,
позначається на документах, що видаються консулом, чи в
посвідчувальних написах. Реєстри повинні бути прошнуровані, аркуші їх пронумеровані.
Кількість аркушів у реєстрі повинна бути завірена підписом
консульської посадової особи, уповноваженої на те керівником
дипломатичного представництва чи консульської установи України.
Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою. Запис нотаріальної дії у реєстр провадиться консулом чи іншою
консульською посадовою особою або особою, яка перебуває у трудових
відносинах з керівником дипломатичного представництва чи
консульської установи України, тільки після того, як
посвідчувальний напис на документі або документ, що видається
консулом, ним підписані та скріплені печаткою. Нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту реєстрації її в
реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Запис у реєстрі олівцем не допускається. Дописки та виправлення, зроблені в реєстрі для реєстрації
нотаріальних дій, повинні бути застережені консулом і скріплені
його підписом.
2.16. Консули вправі видавати витяги з реєстрів для
реєстрації нотаріальних дій з урахуванням вимог, встановлених
підпунктом 1.5 цього Положення. Витяги з реєстрів нотаріальних дій щодо заповітів видаються
тільки після смерті заповідача.
2.17. Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію,
долучаються до примірника правочину, свідоцтва про право на
спадщину та ін., що залишаються у справах консула. Оригінали документів (наприклад, свідоцтв про реєстрацію
актів цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються
особам, що їх подали, а в консула залишаються їх копії
(фотокопії). Копії (фотокопії) подаються зацікавленими особами або на їх
прохання виготовляються консулом чи іншим працівником або особою,
яка перебуває у трудових відносинах з керівником дипломатичного
представництва чи консульської установи України. На таких копіях
консул робить напис "З оригіналом згідно", ставить дату і свій
підпис, які скріплює печаткою. Документи, що посвідчують особу фізичних осіб, які звернулися
за вчиненням нотаріальних дій, їх представників або представників
юридичних осіб, повертаються особам, що їх подали, а в реєстрі
записуються найменування документа, його номер, дата видачі й
найменування установи, яка видала документ. Якщо фізична особа звернулася за засвідченням правильності
копії (фотокопії) документа чи виписки з документа, консул
встановлює його особу і робить у реєстрі відмітку "Особу
встановлено".
2.18. Не залишаються у справах консула: - документи, які стверджують право власності фізичних осіб на
житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру,
садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частини, інше
нерухоме майно (свідоцтво про право власності на житло, свідоцтво
про право на спадщину, свідоцтво про право власності на частку в
спільному майні подружжя, державні акти про право власності на
землю, договори купівлі-продажу, дарування, міни житлового будинку
(частини будинку), будівлі, садиби, квартири, садового будинку,
гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, у тому числі
зареєстровані на біржі, договори про виділення в натурі частки з
нерухомого майна, договори про поділ нерухомого майна та ін.),
договори про відчуження не закінчених будівництвом житлових
будинків, будівель (їх частин) або інших споруд, - якщо видається
свідоцтво про право на спадщину на частку (чи частку від частки)
майна померлого співвласника, якщо учасники спільної часткової
власності мають один спільний правовстановлювальний документ; - свідоцтва про реєстрацію, технічні паспорти, реєстраційні
талони, чеки, довідки-рахунки магазину на автотранспортні засоби,
інші самохідні машини і механізми - при посвідченні договорів про
їх відчуження, заставу, оренду, позичку; при видачі свідоцтва про
право на спадщину чи про право власності на неї. Про наявність зазначених документів робиться відмітка на
заявах про видачу свідоцтв про право на спадщину і свідоцтв про
право власності або на інших документах, що долучаються до
нотаріально оформлених документів, після чого вони повертаються
особі, яка їх подала. Відмітка, у якій зазначаються назва
документа, ким, коли, за яким номером та на чиє ім'я він виданий,
підписується консулом. Можливе залишення у справах консула копій (фотокопій)
документів, що повертаються сторонам правочинів. У таких випадках,
крім необхідних відміток, на залишених копіях (фотокопіях) консул
робить напис "З оригіналом згідно", проставляє дату, свій підпис,
який скріплює печаткою.
2.19. У разі втрати документа, посвідченого або виданого
консулом, за письмовою заявою осіб (представників юридичних осіб),
за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія,
консулом видається дублікат утраченого документа. До передачі в архів примірників документів, посвідчених або
виданих консулом, дублікат утраченого документа видається консулом
за місцем його зберігання. Дублікати документів, посвідчених або виданих консулом,
можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за
дорученням яких або щодо яких учинялася нотаріальна дія, а також
виконавця заповіту. Консулу, крім свідоцтва про смерть таких осіб,
подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки
(свідоцтво виконавця заповіту). Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті
спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про
смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в
заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі
ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця. До заяви про видачу дубліката заповіту або про видачу
дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких
або щодо яких учинялася нотаріальна дія, а також до заяви
виконавця заповіту консул долучає копію (фотокопію) свідоцтва про
смерть та копії (фотокопії) інших документів, зокрема тих, які
підтверджують родинні стосунки спадкоємців (копія свідоцтва
виконавця заповіту), та ін. На таких копіях (фотокопіях) консул
робить напис "З оригіналом згідно", ставить дату і свій підпис,
який скріплює печаткою. Дублікат секретного заповіту не видається. Копія (фотокопія) оголошеного секретного заповіту, засвідчена
в установленому порядку, може бути приєднана до дубліката
протоколу про оголошення секретного заповіту, який видається у
разі його втрати. Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого
або виданого документа. На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має
силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Про видачу
дубліката консул робить відмітку на примірнику документа, який
зберігається в справах консула.
2.20. Консули, виявивши при вчиненні нотаріальних дій
порушення закону учасниками цивільних відносин, або якщо
справжність поданого документа викликає сумнів, повідомляють про
це через Міністерство закордонних справ України відповідні органи
для вжиття необхідних заходів.
2.21. Консул відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо: - учинення такої дії суперечить законові; - не подані відомості (інформація) та документи, необхідні
для вчинення нотаріальної дії; - дія не підлягає вчиненню консулом; - з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась
недієздатна особа, особа, цивільна дієздатність якої обмежена, або
представник, який не має необхідних повноважень; - правочин, що укладається від імені юридичної особи, не
відповідає обсягу її цивільної дієздатності; - в інших випадках, передбачених чинним законодавством
України. Консули не приймають для вчинення нотаріальних дій документи,
якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять
відомості, що паплюжать честь і гідність людини.
2.22. Консул на прохання особи, якій відмовлено в учиненні
нотаріальної дії, повинен викласти причини відмови в письмовій
формі і роз'яснити порядок її оскарження. У цих випадках консул не
пізніше як у триденний строк виносить постанову про відмову у
вчиненні нотаріальної дії. У постанові про відмову вказуються: - дата винесення постанови; - прізвище, ініціали консула, який виніс постанову,
найменування та адреса дипломатичного представництва чи
консульської установи України; - прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка звернулася
за вчиненням нотаріальної дії, місце її проживання або
найменування і місцезнаходження юридичної особи; - про вчинення якої нотаріальної дії просила особа, що
звернулася до консула (короткий зміст прохання); - мотиви, з яких відмовлено в учиненні нотаріальної дії, з
посиланням на чинне законодавство; - порядок і строки оскарження відмови з посиланням на
цивільне процесуальне законодавство. Консул не має права на безпідставну відмову в учиненні
нотаріальної дії.
2.23. За вчинення нотаріальних дій консули справляють
консульський збір. За надання консулами додаткових послуг правового характеру,
які не пов'язані з учинюваними нотаріальними діями, а також послуг
технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв,
виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)
справляється окрема плата. Перелік таких послуг та розмір плати за
них установлюються Тарифами консульського збору ( z0910-99 ).
3. ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
3.1. Основні правила посвідчення правочинів 3.1.1. Зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу
України ( 435-15 ), іншим актам цивільного законодавства, а також
моральним засадам суспільства (стаття 203 Цивільного кодексу
України). Консули зобов'язані роз'яснити сторонам зміст і значення
поданих ними проектів правочинів і перевірити, чи відповідає зміст
посвідчуваних правочинів вимогам закону і дійсним намірам сторін. 3.1.2. Документи, у яких викладено зміст правочинів, що
посвідчуються в нотаріальному порядку, виготовляються консулом не
менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах
консула, а інші видаються сторонам. Усі примірники підписуються учасниками правочину.
Посвідчувальний напис учиняється на всіх примірниках правочину. На бажання учасників правочину кожному з них видається по
одному примірнику, про що зазначається у тексті договору. 3.1.3. При посвідченні правочинів консул з'ясовує обсяг
цивільної дієздатності фізичних осіб, які є учасниками правочинів
(стаття 44 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), виходячи з
того, що цивільною дієздатністю фізичної особи визнається її
здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і
самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями
створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати
та нести відповідальність у разі їх невиконання. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла
вісімнадцяти років (повноліття). Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі,
яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором,
особі, яка займається підприємницькою діяльністю, а також
неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла
повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту
реєстрації шлюбу. На підтвердження набуття повної цивільної дієздатності
неповнолітньою особою консулу подаються відповідні документи
(трудовий договір, виписка з наказу, свідоцтво про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця, свідоцтво про одруження,
свідоцтво про народження дитини тощо). У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою
повноліття, у разі припинення дії трудового договору, припинення
фізичною особою здійснення підприємницької діяльності набута нею
повна цивільна дієздатність зберігається. Якщо в консула є підстави вважати, що хтось з учасників
правочину страждає на хронічний, стійкий психічний розлад, що
істотно впливає на здатність усвідомлювати значення своїх дій та
(або) керувати ними, зловживає спиртними напоями або наркотичними
засобами, токсичними речовинами тощо, а відомостей про визнання
особи недієздатною чи обмежено дієздатною немає, консул відкладає
вчинення правочину і з'ясовує, чи є рішення суду про визнання
особи недієздатною або обмежено дієздатною, яке набрало законної
сили. Якщо таке рішення судом не виносилось, консул повідомляє про
своє припущення одну з осіб чи один з органів, указаних у статті
237 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ), які
можуть звернутись до суду із заявою про визнання цієї особи
недієздатною або обмежено дієздатною. У своєму листі консул пропонує повідомити його про прийняте
рішення. Залежно від прийнятого цією особою чи органом рішення
консул або вчиняє нотаріальну дію, або зупиняє вчинення
нотаріальної дії до розгляду справи в суді. 3.1.4. У разі укладення правочинів, які підлягають
нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, за участю
осіб, над якими встановлено опіку або піклування, консул перевіряє
наявність дозволу органу опіки та піклування на укладення таких
договорів (стаття 71 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Правочини за малолітніх, які не досягли 14 років, а також від
імені фізичних осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними,
учиняють батьки (усиновлювачі) або опікуни. При вчиненні правочину одним з батьків малолітньої дитини
вимагається письмова нотаріально засвідчена згода другого з
батьків. У разі неможливості отримання згоди другого з батьків (батько
дитини записаний зі слів матері; у разі смерті другого з батьків,
що підтверджується свідоцтвом про смерть чи довідкою органу
реєстрації цивільного стану; у разі визнання другого з батьків
безвісно відсутнім чи померлим, у разі ухвалення рішення суду про
позбавлення батьківських прав) правочини щодо майна дитини
вчиняються тим з батьків, з ким дитина проживає. Про обставини,
які свідчать про неможливість отримання згоди другого з батьків,
зазначається в тексті правочину. Консул не приймає для посвідчення правочин, що укладається
від імені малолітньої дитини представником батьків (усиновлювачів)
або одного з них. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може
суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи
непрацездатних дітей (стаття 203 Цивільного кодексу України
( 435-15 ). Правочини від імені неповнолітніх віком від 14 до 18 років, а
також від імені осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть
бути посвідчені за умови, якщо вони вчинені за згодою батьків
(усиновлювачів) або піклувальника. На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних
засобів або нерухомого майна має бути згода обох батьків
(усиновлювачів) або піклувальника. Для укладення інших правочинів неповнолітньою дитиною консул
має одержати згоду будь-кого з батьків (усиновлювачів). У разі
заперечення того з батьків (усиновлювачів), з яким проживає
неповнолітня особа, правочин може бути здійснений з дозволу органу
опіки та піклування. Опікун не має права укладати, а піклувальник давати згоду на
укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (своїм
чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передавання майна
підопічному у власність за договором дарування або в безоплатне
користування на підставі договору позички. Справжність підпису(ів) батьків (усиновлювачів) або
піклувальників на заяві про їх згоду на посвідчення правочинів від
імені неповнолітніх віком від 14 до 18 років, а також від імені
осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, повинна бути
нотаріально засвідчена. Засвідчення справжності підпису не
потрібне, якщо батьки, усиновлювачі або піклувальники особисто
подадуть консулу заяву про згоду на посвідчення правочину. У цьому
разі консул установлює особу заявника, перевіряє справжність його
підпису, про що робить відмітку на заяві, і вказує назву
документа, його номер, дату видачі та назву установи, що видала
документ, який стверджує особу. Заява про згоду на посвідчення
правочину може бути викладена на звороті примірника правочину, що
залишається у справах консула, або на окремому аркуші. 3.1.5. При перевірці обсягу цивільної правоздатності
юридичних осіб, які беруть участь у правочинах, консули
зобов'язані ознайомитись з установчими документами (статут,
засновницький договір), установчими актами, свідоцтвом про
державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи та/або
витягом (випискою) з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, положенням про філію та представництво юридичної
особи, наказом юридичної особи про призначення керівника філії або
представництва і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка
вчиняється, обсягу цивільної правоздатності юридичної особи. 3.1.6. При укладенні правочину представником консул перевіряє
його повноваження. Консул зобов'язаний через Міністерство
закордонних справ України перевірити за допомогою Єдиного реєстру
доручень, посвідчених у нотаріальному порядку, дійсність
довіреності на право розпорядження майном, у тому числі
транспортними засобами. На примірнику довіреності або її копії, що
залишаються у справах дипломатичного представництва чи
консульської установи, робиться відмітка про перевірку дійсності
довіреності за даними Єдиного реєстру доручень, посвідчених у
нотаріальному порядку, з обов'язковим зазначенням
ідентифікаторного номера перевірки. Консул не вимагає подання довіреностей на вчинення правочинів
та інших дій від осіб, уповноважених на це установчими документами
юридичної особи, законом або іншими актами цивільного
законодавства. У цих випадках від представників вимагаються
документи, які передбачають зазначені повноваження та посвідчують
їх службове становище. При посвідченні правочинів консули можуть приймати договори,
укладені від імені юридичних осіб їх філіями чи представництвами,
підписані уповноваженими на це особами та скріплені печатками цих
філій чи представництв. Якщо від імені юридичної особи діє орган його управління,
консул витребовує документ, який стверджує повноваження цього
органу (статут, засновницький договір, установчий акт, рішення
зборів тощо). 3.1.7. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння,
користування та розпорядження майном, що належить їм на праві
спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю
між ними. Договори щодо майна, належного подружжю на праві спільної
сумісної власності майна, крім нерухомого, можуть бути посвідчені
консулом при наявності письмової згоди другого з подружжя.
Справжність підпису на заяві другого з подружжя про згоду на
укладення такого договору повинна бути нотаріально засвідчена. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не
перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного
проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо
інше не встановлено письмовим договором між ними. На майно, що є
об'єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які
не перебувають у шлюбі між собою, поширюються вимоги, установлені
цим Положенням щодо майна, що є правом спільної сумісної власності
подружжя. На підтвердження факту проживання однією сім'єю осіб,
які не перебувають у шлюбі, нотаріусом можуть бути прийняті:
договір про спільне проживання та ведення спільного господарства,
рішення суду про встановлення факту спільного проживання однією
сім'єю осіб, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, тощо,
якщо вони разом з іншими документами підтверджують цей факт. Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної
власності на майно, набуте за час шлюбу. 3.1.8. Договори про оренду майна посвідчуються консулом після
перевірки через Міністерство закордонних справ України
відсутності заборони на відчуження або арешту за даними Єдиного
реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. У разі наявності заборони договори щодо майна, обтяженого
боргом, посвідчуються за умови згоди кредитора на заміну боржника
(переведення боргу). Якщо на майно, що передається в оренду, накладено арешт
судовими чи слідчими органами, договори про оренду такого майна
посвідчуються лише після зняття арешту. Договори про оренду рухомого майна (майнових прав)
посвідчуються консулом після перевірки через Міністерство
закордонних справ України відсутності публічних обтяжень за даними
Державного реєстру обтяжень рухомого майна. 3.1.9. Договори сторін про розірвання чи зміну нотаріально
посвідчених консулом договорів оформляються шляхом складання
окремого договору. Один примірник договору про розірвання чи зміну нотаріально
посвідченого договору додається до примірника договору, що
міститься в справах консула, а другий - підшивається в наряд за
поточний рік. Договір про зміну або розірвання договору
підписується сторонами і посвідчується консулом. На всіх
примірниках основного договору робиться відмітка про його зміну
або розірвання, у якій зазначаються номер за реєстром та дата
посвідчення договору про зміну або розірвання. Відмітка
підписується консулом і скріплюється його печаткою. Про розірвання
договору робиться запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій,
де зареєстровано договір, що розривається, та зазначаються номер
за реєстром та дата посвідчення договору про розірвання. 3.1.10. Якщо консул, який посвідчив договір, позбавлений
можливості посвідчити договір про його зміну або розірвання (у
разі звільнення, відпустки тощо), договір про зміну або розірвання
основного договору може бути посвідчений іншим консулом. Укладання договорів про зміну або розірвання нотаріально
посвідчених договорів здійснюється з дотриманням правил підпункту
3.1.7 цього Положення. Розірвання договорів, предметом яких є майно, що перебуває у
податковій заставі, здійснюється за письмовою згодою відповідного
податкового органу. У разі одержання рішення суду про розірвання нотаріально
посвідченого договору або визнання його недійсним консул робить
про це відмітку на примірнику договору, який зберігається в його
справах, долучивши до нього копію рішення суду, а також робить
відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій і, по змозі, на
всіх інших примірниках договору. Консульський збір за посвідчення договору про зміну або
розірвання посвідченого консулом договору сторонам не
повертається. 3.1.11. Ціна в договорі про відчуження майна встановлюється
за домовленістю сторін, якщо інше не передбачено законодавчими
актами.
3.2. Посвідчення договорів найму (оренди) або позички
транспортних засобів 3.2.1. Договори про найм (оренду) або позичку транспортного
засобу посвідчуються консулами незалежно від місця їх реєстрації. 3.2.2. При посвідченні договору найму (оренди) або позички
транспортного засобу консул вимагає для огляду документ, що
підтверджує право власності фізичної та юридичної особи на цей
транспортний засіб. 3.2.3. При укладанні згаданих договорів наймодавець
(орендодавець), позичкодавець зобов'язані повідомити наймача
(орендатора), користувача про всі права третіх осіб на майно, що
передається у найм (оренду), позичку. Про права третіх осіб на
таке майно зазначається у тексті договору. 3.2.4. Договори піднайму посвідчуються консулами за наявності
згоди наймодавця про передачу майна в піднайм, якщо інше не
встановлено договором або законом. Строк дії договору піднайму не може перевищувати строку
договору найму. До договорів піднайму застосовуються положення цього
підрозділу. 3.2.5. У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної
особи - наймача (орендаря), користувача за заявою наймодавця
(орендавця), позичкодавця договір найму (оренди), позички припиняє
свою дію, про що консул робить відповідний напис на всіх
примірниках договору. Факт смерті наймача (орендаря), користувача підтверджується
свідоцтвом чи виданою державним органом реєстрації актів
цивільного стану копією актового запису про смерть, факт
ліквідації юридичної особи підтверджується витягом з Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України.
3.3. Посвідчення договорів про відчуження транспортних
засобів, інших самохідних машин і механізмів 3.3.1. Договори про відчуження транспортних засобів
(автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок), зареєстрованих на
території України, посвідчуються консулом незалежно від місця їх
реєстрації. 3.3.2. Договори про відчуження транспортних засобів, інших
самохідних машин і механізмів посвідчуються за умови подання
документів, які підтверджують право власності відчужувачів на це
майно, та перевірки через Міністерство закордонних справ України
відсутності публічних обтяжень за даними Державного реєстру
обтяжень рухомого майна. У разі наявності публічного обтяження
договори про відчуження транспортних засобів, інших самохідних
машин і механізмів посвідчуються з дотриманням вимог, передбачених
підпунктом 3.1.8 цього Положення. При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, що
перебували в експлуатації і зареєстровані в установленому чинним
законодавством порядку, консул перевіряє наявність у свідоцтві про
реєстрацію транспортного засобу (технічному паспорті) відмітки про
зняття його з обліку. 3.3.3. Консулу також подається висновок експерта про вартість
транспортного засобу. Експертиза вартості транспортного засобу має бути виконана
фахівцем, повноваження якого повинні бути належним чином
підтверджені. 3.3.4. При посвідченні договорів відчуження транспортних
засобів, інших самохідних машин і механізмів, що є спільною
власністю подружжя, вимагається згода другого з подружжя, яка
оформлюється консулом з дотриманням вимог, викладених у підпункті
3.1.7 цього Положення. 3.3.5. Не допускається посвідчення договорів відчуження
автомобілів, безоплатно переданих (або проданих на пільгових
умовах) інвалідам відповідними органами праці та соціального
захисту населення (Порядок забезпечення інвалідів автомобілями,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.97
N 999 ( 999-97-п ) (із змінами). 3.3.6. Договори про відчуження повітряних суден, катерів,
яхт, моторних човнів посвідчуються з дотриманням вимог підпунку
3.1.7 цього Положення (Порядок ведення Державного суднового
реєстру України і Суднової книги України, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 ( 1069-97-п ).
3.4. Посвідчення договорів доручення 3.4.1. За договором доручення одна сторона (повірений)
зобов'язується учинити від імені та за рахунок другої сторони
(довірителя) певні юридичні дії. Правочин, учинений повіреним,
створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. Договором доручення може бути встановлено виключне право
повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або
частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть
бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у
межах якої є чинним виключне право повіреного, а також може бути
встановлена плата за виконання повіреним обов'язків за договором
доручення, якщо інше не встановлено законом. У договорі доручення або у довіреності мають бути чітко
визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному.
Повноваження, передані довірителем за такою довіреністю, не можуть
виходити за межі повноважень, передбачених договором доручення. У договорі доручення на укладення договору дарування
обов'язково вказується ім'я обдаровуваного. Якщо ця вимога не
виконана, договір доручення є недійсним. 3.4.2. Повірений повинен виконати дане йому доручення
особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі
(замісникові), якщо це передбачено договором доручення або якщо
повірений був вимушений до цього обставинами, з метою охорони
інтересів довірителя. Повірений, який передав виконання доручення
замісникові, повинен негайно повідомити про це довірителя. У цьому
разі повірений відповідає лише за вибір замісника. Якщо замісник повіреного був указаний у договорі доручення,
повірений не відповідає за вибір замісника та за вчинені ним дії. Права та обов'язки повіреного і довірителя встановлені
статтями 1006, 1007 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). 3.4.3. Договір доручення припиняється на загальних підставах
припинення договору, а також у разі відмови довірителя або
повіреного від договору; визнання довірителя або повіреного
недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання
безвісно відсутнім; смерті довірителя або повіреного.
3.5. Посвідчення довіреностей 3.5.1. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією
особою іншій особі для представництва перед третіми особами. 3.5.2. Представництвом є правовідношення, в якому одна
сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин
від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта
юридичної особи та з інших підстав, установлених актами цивільного
законодавства. Представництво, яке ґрунтується на договорі, може
здійснюватися за довіреністю. 3.5.3. Довіреності (їх дублікати) на право розпорядження
майном, у тому числі транспортними засобами, а також довіреності,
видані в порядку передоручення, їх скасування або припинення дії,
підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі доручень,
посвідчених у нотаріальному порядку, через Міністерство
закордонних справ України відповідно до вимог Положення про Єдиний
реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку ( z0362-99 ). Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його
змісту може бути вчинений лише особисто довірителем, консулом не
посвідчується. Довіреність на укладання договору дарування, у якій не
встановлено імені обдаровуваного, є нікчемною. У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її
складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне
найменування юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження
юридичної особи) представника й особи, яку представляють, а в
необхідних випадках і посаду, яку вони займають. У довіреностях на
ім'я адвокатів зазначаються їх статус та членство в адвокатському
об'єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського об'єднання). 3.5.4. Строк, на який може бути видана довіреність,
визначається цивільним законодавством України. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Строк дії довіреності зазначається літерами. Довіреність, у якій не зазначена дата її посвідчення, є
недійсною. Довіреність, призначена для вчинення дій за кордоном, яка не
містить указівок про строк її дії, зберігає силу до її скасування
особою, яка видала довіреність. 3.5.5. При посвідченні довіреностей від імені юридичної особи
консул дотримується правил, викладених у підпункті 3.1.6 цього
Положення. 3.5.6. Довіреності від імені малолітніх, неповнолітніх, а
також осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними або обмежено
дієздатними, посвідчуються з дотриманням вимог підпункту 3.1.3
цього Положення. 3.5.7. При посвідченні довіреності на ведення справи в суді
консул роз'яснює довірителю, що вповноважена особа (представник)
управі вчиняти від його імені усі процесуальні дії. Обмеження
повноважень представника щодо вчинення конкретних процесуальних
дій мають бути обумовлені в довіреності. 3.5.8. Повноваження за нотаріально посвідченими довіреностями
можуть бути передані телеграфом. Телеграма-довіреність складається з тексту довіреності та
посвідчувального напису з розшифруванням підпису консула і його
печатки. 3.5.9. Представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими
йому повноваженнями особисто. Він може передати свої повноваження
частково або в повному обсязі іншій особі в разі, якщо це
встановлено договором між особою, яку представляють, і
представником або законом, або якщо представник був вимушений до
цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Довіреність, видана в порядку передоручення, посвідчується
нотаріально після подання відповідного договору або законодавчого
акта, який підтверджує право на передовіру. При посвідченні довіреності в порядку передоручення консул
роз'яснює представнику довірителя вимоги статті 240 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), про що зазначається в тексті
довіреності. У довіреності, виданій у порядку передоручення, не
допускається передача повіреній особі права на передоручення. Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити
в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може
перевищувати строку дії, указаного в документі, на підставі якого
вона видана. У довіреності, виданій у порядку передоручення, мають бути
вказані дата і місце посвідчення договору, прізвище, ім'я, по
батькові і місце проживання сторін, у необхідних випадках їх
службове становище або реквізити законодавчого акта, на
підтвердження якого видано довіреність у порядку передоручення. На договорі, на підставі якого видано довіреність в порядку
передоручення, робиться відмітка про передоручення. Копія
відповідного договору додається до примірника довіреності, що
залишається в дипломатичному представництві чи консульській
установі України. 3.5.10. Особа, яка видала довіреність, за винятком
безвідкличної, згідно із статтею 10 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) може в будь-який час
скасувати довіреність або передоручення. Консул при одержанні заяви про скасування довіреності або
передоручення робить про це відмітку на примірнику довіреності, що
зберігається у справах консула і відмітку в реєстрі для реєстрації
нотаріальних дій. Якщо особа, яка видала довіреність, подасть примірник
довіреності, що є у неї, то напис про скасування довіреності або
передоручення робиться і на цьому примірнику, після чого він разом
із заявою додається до примірника, що зберігається у справах
консула. Повідомлення особи, яка видала довіреність, представника, а
також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була
видана довіреність, про скасування довіреності може бути оформлено
консулом за правилами підпункту 3.15.10 цього Положення шляхом
передавання відповідної заяви.
3.6. Посвідчення договорів управління майном 3.6.1. За договором управління майном одна сторона -
установник управління, який є власником майна, передає це майно
другій стороні - управителеві на певний строк і за плату. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному
посвідченню і державній реєстрації. Предметом договору управління майном можуть бути підприємство
як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові
права та інше майно. Предметом такого договору може бути майно,
передане в заставу. Майно, передане в управління, має бути відокремлене від
іншого майна установника управління та від майна управителя. 3.6.2. Управителем майна за договором управління може бути
суб'єкт підприємницької діяльності. На підтвердження цього консулу
подаються відповідне свідоцтво та витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дані про документи, що підтверджують статус осіб як суб'єктів
підприємницької діяльності, вказуються консулом у тексті договору.
Засвідчені в установленому порядку фотокопії цих документів
долучаються до примірника договору, що залишається у справах
консула. Управитель, якщо це визначено договором про управління
майном, є довірчим власником цього майна. Управитель майна діє без довіреності. Управитель управляє майном особисто. Він може передати право
управління майном іншій особі (замісникові) лише у випадках,
передбачених ст. 1041 Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
Управитель відповідає за дії обраного ним замісника як за свої
власні. Установник управління може також надати управителю право
доручати іншій особі (замісникові) вчиняти від його імені дії,
необхідні для управління майном, про що зазначається в тексті
договору. Управитель може відчужувати майно, передане в управління,
укладати щодо нього договори застави лише за згодою установника
управління. 3.6.3. Не може бути управителем майна за договором управління
вигодонабувач (особа, яка має право за умовами договору набувати
вигоди від майна, переданого в управління). Управителем майна не може бути орган державної влади, орган
влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого
самоврядування, якщо інше не встановлено законом. 3.6.4. Договір управління майном повинен містити такі істотні
умови: - перелік майна, що передається в управління; - розмір і форму плати за управління майном. Договором управління майном може бути передбачений строк його
дії. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном,
він уважається укладеним на п'ять років. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або
зміну договору управління майном після закінчення його строку
договір вважається продовженим на такий самий строк і на таких
самих умовах. 3.6.5. При посвідченні договору управління нерухомим майном
консул вимагає витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно і
для огляду правовстановлювальний документ про належність
установнику управління нерухомого майна. Правовстановлювальний документ після його огляду повертається
власникові, а в тексті договору зазначаються найменування цього
документа, номер і дата його видачі та назва органу, що його
видав. 3.6.6. Припинення дії договору управління майном здійснюється
на підставі відповідного договору (статті 651, 654 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ). У цьому випадку сторони договору
повертають консулу примірники договору управління майном, які
долучаються до примірника договору, що зберігається у справах
консула. У разі відмови однієї із сторін від договору управління
майном з підстав, передбачених статтею 1044 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), вона повинна повідомити другу сторону про це
за три місяці до припинення договору, якщо договором не
встановлений інший строк. У такому повідомленні може бути вказана дата припинення дії
договору управління майном. Повідомлення другої сторони про відмову від договору може
бути вчинено шляхом передачі заяви за правилами підпункту 3.15.10
цього Положення. Якщо від договору управління майном установник управління
відмовляється з підстав, не передбачених пунктом шостим частини
першої статті 1044 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), договір
припиняється за умови виплати управителеві плати, передбаченої
законом. Про припинення договору управління майном консул робить
відповідні відмітки на всіх примірниках договору та відмітку в
реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.
3.7. Посвідчення шлюбного договору 3.7.1. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також
подружжя мають право за власним бажанням укласти договір щодо
вирішення питань життя сім'ї (шлюбний договір), яким регулюються
майнові відносини між подружжям, у тому числі визначаються їхні
майнові права та обов'язки як батьків. Шлюбний договір повинен бути нотаріально посвідченим. 3.7.2. Шлюбний вік для жінки встановлено у сімнадцять, а для
чоловіків - у вісімнадцять років. Якщо укладання шлюбного договору здійснюється між
неповнолітніми особами до реєстрації шлюбу, посвідчення договору
здійснюється за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або
піклувальників. Справжність підпису(ів) батьків (усиновлювачів) або
піклувальників на заяві про їх згоду на посвідчення шлюбного
договору між неповнолітніми повинна бути засвідчена в
нотаріальному порядку. 3.7.3. Шлюбний договір, укладений до реєстрації шлюбу,
набирає чинності в день реєстрації шлюбу, а шлюбний договір,
укладений подружжям, - у день його нотаріального посвідчення, про
що має бути зазначено в тексті договору. У шлюбному договорі можуть бути встановлені загальний строк
його дії, строки тривалості окремих прав та обов'язків, а також
чинність договору або окремих його умов після припинення шлюбу. 3.7.4. У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке
дружина або чоловік передають для використання на спільні потреби
сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у
зв'язку з реєстрацією шлюбу. Сторони можуть домовитися про: - непоширеність на майно, набуте ними за час шлюбу, положень
статті 60 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) щодо підстав
набуття права спільної сумісної власності подружжя і про те, щоб
вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною
власністю кожного з них; - можливий порядок поділу майна, у тому числі в разі
розірвання шлюбу; - використання належного їм обом або одному з них майна для
забезпечення потреб їхніх дітей або інших осіб. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші
умови щодо правового режиму майна, якщо останні не суперечать
закону та моральним засадам суспільства. 3.7.5. Шлюбним договором може бути визначений порядок
користування житлом. Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із
подружжя вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з
них, подружжя може домовитися про: - порядок користування ним; - звільнення житлового приміщення тим із подружжя, хто
вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової
компенсації або без неї; - проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з
них чи є спільною власністю їх та їхніх родичів. 3.7.6. Умовами шлюбного договору може бути передбачена
можливість надання утримання одному з подружжя незалежно від
непрацездатності та потреби в матеріальній допомозі на умовах,
визначених у договорі, а також можливість припинення права на
утримання одного з подружжя у зв'язку з одержанням ним майнової
(грошової) компенсації. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки
виплати аліментів, то в разі невиконання одним із подружжя свого
обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі
виконавчого напису консула в порядку, установленому підрозділом
3.17 цього Положення. 3.7.7. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини
подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Шлюбний
договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені
Сімейним кодексом України ( 2947-14 ), а також ставити одного з
подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному
з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає
державній реєстрації. 3.7.8. Умови шлюбного договору можуть бути змінені за
договором сторін, який підлягає нотаріальному посвідченню. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. На
вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути змінений лише
за рішенням суду. 3.7.9. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У разі відмови подружжя від шлюбного договору права та
обов'язки, встановлені шлюбним договором, припиняються в день
подання консулу письмової заяви про відмову від договору,
справжність підписів на якій має бути засвідчена в нотаріальному
порядку. На підставі заяви консул припиняє дію шлюбного договору, про
що робить відповідні відмітки на всіх примірниках договору та
відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (статті 651,
654 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). 3.7.10. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути
розірваний лише за рішенням суду.
3.8. Посвідчення заповітів 3.8.1. Консул посвідчує заповіти дієздатних фізичних осіб,
які складені відповідно до вимог статей 1233 - 1257 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) та особисто подані консулу. Посвідчення заповіту через представників не допускається. 3.8.2. Заповіт має бути складений у письмовій формі, із
зазначенням місця і часу складення заповіту, дати та місця
народження заповідача та підписаний власноручно заповідачем. Заповідач може написати заповіт власноручно або за допомогою
загальноприйнятих технічних засобів. Консул може на прохання заповідача записати заповіт з його
слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних
засобів. У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний
заповідачем, про що останній зазначає перед своїм підписом. Якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби або з
будь-яких інших причин не може власноручно підписати заповіт, за
його дорученням, у його присутності та в присутності запрошених
ним двох свідків він може бути підписаний іншою фізичною особою за
правилами, викладеними в підпункті 2.6 цього Положення. У цьому
разі консул установлює особу свідків та фізичної особи, яка
підписала заповіт, засвідчує справжність їх підписів, про що
зазначає у посвідчувальному написі на заповіті. Фізична особа, на користь якої заповідається майно, не вправі
підписувати заповіт за заповідача. 3.8.3. На бажання заповідача його заповіт може бути
посвідчений при свідках. Свідками можуть бути особи з повною цивільною дієздатністю.
Свідками не можуть бути: - консул; - особи, на користь яких складено заповіт; - члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; - особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. Текст заповіту має містити відомості про особу свідків, а
саме: прізвище, ім'я, по батькові кожного з них, дату народження,
місце проживання, реквізити паспорта чи іншого документа, на
підставі якого було встановлено особу свідка. Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та
ставлять свої підписи на ньому. 3.8.4. При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається
подання доказів, які підтверджують його право на майно, що
заповідається, крім випадків посвідчення заповітів подружжя. 3.8.5. Заповіт має бути складений так, щоб розпорядження
заповідача не викликало незрозумілостей чи суперечок після
відкриття спадщини. За заповітом майно може бути заповідане тільки у власність.
Проте заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить
житловий будинок, квартира або інше нерухоме чи рухоме майно,
обов'язок надати іншій особі право користування цим майном або
певною його частиною. Заповідач може обумовити виникнення права на спадщину в
особи, яка призначена в заповіті, наявністю певної умови як
пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою (наявність інших
спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини,
здобуття освіти тощо). Умова, визначена в заповіті, має існувати на час відкриття
спадщини і є недійсною, якщо вона суперечить закону або моральним
засадам суспільства. 3.8.6. До заповіту може бути включено розпорядження
немайнового характеру (наприклад, розпорядження особистими
паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання
заповідача, бажання призначити опікуном над малолітньою дитиною
або піклувальником над неповнолітньою дитиною певну фізичну особу,
виконання дій, спрямованих на здійснення певної суспільно корисної
мети, тощо). 3.8.7. Консул при посвідченні заповіту зобов'язаний
роз'яснити заповідачу зміст статті 1241 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) про право на обов'язкову частку в спадщині та зміст
статті 1307 Цивільного кодексу України щодо нікчемності заповіту
на майно, яке є предметом спадкового договору. 3.8.8. Консули посвідчують секретні заповіти, не
ознайомлюючись з їх змістом. Секретний заповіт подається консулу особою, що його склала, у
заклеєному конверті. Конверт, у якому міститься секретний заповіт,
має бути підписаний власноручно заповідачем у присутності консула.
Якщо підпис на конверті проставлений заповідачем не в присутності
консула, заповідач повинен особисто підтвердити, що підпис на
конверті зроблений ним, та в присутності консула проставити на
окремому аркуші свій підпис, з тим щоб консул міг перевірити
тотожність цього підпису. Консул учиняє на конверті, у якому міститься секретний
заповіт, посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису
заповідача, скріплює його печаткою, реєструє цю нотаріальну дію в
реєстрі для реєстрації нотаріальних дій і в присутності заповідача
вміщує його в інший конверт, який також опечатує і зазначає на
ньому прізвище, ім'я, по батькові, дату народження заповідача і
дату прийняття на зберігання цього заповіту. Секретний заповіт приймається консулом на зберігання без
складання опису. 3.8.9. У разі одержання повідомлення про відкриття спадщини і
свідоцтва про смерть заповідача консул, у якого зберігається
секретний заповіт, призначає день оголошення змісту цього
заповіту. Про день та час оголошення змісту заповіту консул повідомляє
членів сім'ї та родичів спадкодавця, якщо їхнє місце проживання
відоме, або робить про це повідомлення в друкованих засобах
масової інформації. 3.8.10. Консул у присутності заінтересованих осіб та двох
свідків розпечатує конверт, у якому зберігався секретний заповіт,
конверт із секретним заповітом та оголошує його зміст. Про оголошення секретного заповіту складається протокол, який
підписують консул та свідки (додаток 49). У протоколі зазначаються: дата, час та місце складання
протоколу про оголошення секретного заповіту; дата та номер за
реєстром засвідчення справжності підпису заповідача, прізвище,
ім'я, по батькові, місце проживання осіб, присутніх при
оголошенні, у тому числі свідків; стан конвертів, у яких містився
секретний заповіт, а також відтворюється весь текст заповіту. У
протоколі можуть бути зазначені й інші істотні обставини
оголошення заповіту. 3.8.11. Протокол про оголошення секретного заповіту
прочитується свідками до його підписання. Справжність підписів
свідків на протоколі нотаріально засвідчується. Якщо в призначений для оголошення секретного заповіту день
з'являться не всі заінтересовані особи, консул оголошує зміст
секретного заповіту тим особам, що з'явилися. У разі з'явлення заінтересованої особи після оголошення
заповіту консул може ознайомити її з протоколом оголошення
секретного заповіту лише в разі, якщо вона входить до кола
спадкоємців за цим заповітом. Про ознайомлення такого спадкоємця з
протоколом на останньому проставляється відповідна відмітка, яка
підписується цим спадкоємцем. Секретний заповіт та протокол про його оголошення залишаються
в справах дипломатичного представництва чи консульської установи
України до їх передачі на зберігання до Київського міського
державного нотаріального архіву через Міністерство закордонних
справ України. Спадкоємцям за секретним заповітом, на їхнє бажання, можуть
бути видані примірники протоколу про оголошення секретного
заповіту, а спадкоємцям, які з'явилися після оголошення секретного
заповіту, - дублікат протоколу. За бажанням спадкоємців їм може
бути видана копія (фотокопія) секретного заповіту. 3.8.12. Якщо з тексту заповіту неможливо визначити справжню
волю заповідача щодо розпорядження майном, консул роз'яснює
заінтересованим особам їх право на звернення до суду (статті 213,
1256 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). 3.8.13. Секретні заповіти зберігаються в окремому пакеті
(папці з клапанами) в залізних шафах чи сейфах. До оголошення консулом секретних заповітів підшивання їх в
окремі наряди не допускається. 3.8.14. Заповідач має право в будь-який час скасувати заповіт
чи внести до нього зміни. Справжність підпису на заяві про скасування заповіту
(секретного заповіту) має бути нотаріально засвідчена. Консул при одержанні заяви про скасування чи зміну заповіту,
а також при наявності нового заповіту, який скасовує чи змінює
раніше складений заповіт, робить про це відмітку на примірнику
заповіту (на конверті, у якому міститься секретний заповіт, та на
свідоцтві про прийняття секретного заповіту на зберігання), що
зберігається у справах консула, і відмітку в реєстрі для
реєстрації нотаріальних дій та в алфавітній книзі обліку
заповітів. Якщо заповідач подасть примірник заповіту, що є у нього, то
напис про зміну чи скасування заповіту робиться і на цьому
примірнику, після чого він разом із заявою (коли заповіт
скасовується заявою) долучається до примірника, що зберігається у
консула. Консул, якому при посвідченні заповіту стало відомо про
наявність раніше посвідченого заповіту, через Міністерство
закордонних справ України повідомляє про новий заповіт нотаріуса,
орган місцевого самоврядування чи державний нотаріальний архів, де
зберігається примірник раніше посвідченого заповіту. Скасування
заповіту, унесення до нього змін провадяться у порядку,
установленому Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та цим
Положенням для посвідчення заповіту. 3.8.15. Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо
майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. За життя дружини та чоловіка кожен з них має право
відмовитися від спільного заповіту. 3.8.16. Усі заповіти, у тому числі такі, які змінюють або
скасовують в установленому законодавством порядку раніше
посвідчені заповіти, а також заяви про скасування заповітів
підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі заповітів та
спадкових справ через Міністерство закордонних справ України у
порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр заповітів та
спадкових справ, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 17.10.2000 N 51/5 ( z0714-00 ) (із змінами і доповненнями),
зареєстрованим у Мін'юсті України 17.10.2000 за N 714/4935. При внесенні відомостей до Єдиного реєстру заповітів та
спадкових справ консул обов'язково зазначає вид посвідченого
заповіту (секретний, заповіт подружжя). Заповіти, посвідчені консулом, записуються до алфавітної
книги обліку заповітів (додаток 50). 3.8.17. Посвідчені консулом заповіти зберігаються у справах
консула до їх передачі через Міністерство закордонних справ
України до Київського міського державного нотаріального архіву у
встановленому порядку.
3.9. Посвідчення угод між подружжям, батьками дитини, а також
особами, які проживають однією сім'єю 3.9.1. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їх спільною
сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або
законом. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння,
користування і розпорядження майном, що належить їм на праві
спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю
між ними або шлюбним договором. 3.9.2. Подружжя має право на укладення між собою усіх
договорів, які не заборонені законом, щодо майна, яке є об'єктом
права спільної сумісної власності подружжя, а також є їх особистою
приватною власністю. Між подружжям (особами, які проживають однією сім'єю) можуть
бути укладені договори, зокрема: - про надання утримання; - про припинення права на утримання за домовленістю подружжя; - про розмір та сплату аліментів на дитину; - про спільне проживання та ведення спільного господарства
тощо. 3.9.3. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не
перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного
проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо
інше не встановлено письмовим договором між ними. На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності
жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою,
поширюються положення глави 8 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ). 3.9.4. За домовленістю подружжя між ними може бути укладений
договір про надання утримання одному з них, який підлягає
нотаріальному посвідченню. Такий договір має визначати умови,
розмір та строки виплати аліментів. За домовленістю сторін
утримання може надаватися як у натуральній, так і в грошовій
формі. Право на утримання (аліменти) має той з подружжя, який є
непрацездатним та потребує матеріальної допомоги, за умови, що
другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Непрацездатною (за віком або за станом здоров'я) визнається
особа, яка досягла установленого законом пенсійного віку або є
інвалідом I, II, III груп, що підтверджується відповідними
документами. Подружжя, на користь якого складається договір, уважається
таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата,
пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не
забезпечують йому прожиткового мінімуму, установленого законом. Ця
умова також повинна бути підтверджена документально. Про встановлення вказаних обставин консул зазначає у тексті
договору. На примірнику договору про надання утримання, що
залишається в справах консула, робиться відмітка, у якій
зазначаються реквізити документів, що підтверджують установлені
консулом обставини. 3.9.5. Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання,
яке виникло в неї за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має
право на утримання з підстав, викладених у статті 76 Сімейного
кодексу України ( 2947-14 ). 3.9.6. У тексті договору, перед підписом сторін,
зазначається, що сторонам роз'яснено зміст частини 4 статті 77
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) про те, що в разі від'їзду
платника аліментів на постійне місце проживання у державу, з якою
Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти
можуть бути сплачені наперед, а також частини 2 статті 78 цього
Кодексу, відповідно до вимог якого в разі невиконання умов
договору про надання утримання консулом може бути вчинений
виконавчий напис про стягнення аліментів. 3.9.7. Якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між
собою, тривалий час проживали однією сім'єю, той із них, хто став
непрацездатним під час спільного проживання, має право на
утримання відповідно до статті 91 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ). 3.9.8. Право одного з подружжя на утримання припиняється у
випадках, передбачених статтями 82, 83, 85, 89 Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ). З цих підстав, за бажанням подружжя, а також
осіб, шлюб між якими було розірвано, може бути укладений договір
про припинення договору про надання утримання, який підлягає
нотаріальному посвідченню. 3.9.9. Договір про припинення права на утримання у зв'язку з
одержанням одноразової грошової виплати посвідчується консулом
після перевірки факту внесення на депозитний рахунок консула
відповідної грошової суми. На доказ унесення в депозит обумовленої
сторонами суми консулу для огляду подається відповідна квитанція,
про що зазначається у тексті договору (стаття 89 Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ). 3.9.10. Батьки дитини мають право укласти між собою договір
про сплату аліментів на дитину. Умови договору мають визначати
розмір, строки, а також порядок виплати та підстави цільового
використання аліментів і не можуть порушувати права дитини, які
встановлені Сімейним кодексом України ( 2947-14 ). У тексті такого договору перед підписом сторін зазначається,
що їм роз'яснено зміст частини 2 статті 189 Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ), відповідно до вимог якого в разі невиконання
умов договору про сплату аліментів консулом може бути вчинений
виконавчий напис.
3.10. Ужиття заходів до охорони спадкового майна 3.10.1. Консул за дорученням нотаріуса, за місцем відкриття
спадщини, надісланого через Міністерство закордонних справ
України, за заявою спадкоємців або виконавця заповіту або за своєю
власною ініціативою уживає заходів до охорони спадкового майна,
коли це потрібно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів,
кредиторів. Ці заходи вживаються ним безпосередньо. Заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна
реєструються в книзі обліку заяв про вжиття заходів до охорони
спадкового майна (додаток 51), а також в книзі обліку і реєстрації
спадкових справ, якщо спадкова справа ще не була заведена (додаток
52). Доручення нотаріусів та повідомлення спадкоємців, виконавців
заповіту про наявність майна, яке залишилось після померлих,
реєструються в книзі обліку заяв про вжиття заходів до охорони
спадкового майна. Заходи до охорони спадкового майна консул вживає в день
надходження до дипломатичного представництва чи консульської
установи України доручення або заяви про наявність спадкового
майна, що потребує охорони. 3.10.2. Перед ужиттям заходів до охорони спадкового майна
консул установлює факт смерті спадкодавця, місце відкриття
спадщини, наявність майна, його склад та місцезнаходження,
наявність (через Міністерство закордонних справ України) спадкової
справи за даними Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ. Про опис спадкового майна консул зобов'язаний повідомити тих
спадкоємців, місце проживання або роботи яких йому відоме. У разі призначення спадкодавцем виконавця заповіту заходи
щодо повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини вживаються
виконавцем заповіту. 3.10.3. До здійснення опису спадкового майна консул
зобов'язаний з'ясувати, чи були попередньо вжиті заходи до охорони
спадкового майна. Якщо такі заходи було вжито, консул з'ясовує,
ким і коли було опечатано приміщення з майном спадкодавця. 3.10.4. У разі необхідності консул повідомляє про майбутній
опис спадкового майна посадових осіб, представників компетентних
органів країни перебування консула та інших заінтересованих осіб. 3.10.5. Опис спадкового майна провадиться за участю
заінтересованих осіб, якщо вони того бажають, і не менше як двох
свідків. Присутність виконавця заповіту при здійсненні опису
спадкового майна є обов'язковою. 3.10.6. Якщо вжити заходів до охорони спадкового майна
неможливо (спадкоємці або інші особи, які проживали зі
спадкодавцем, заперечують проти опису, не пред'являють майно для
опису, майно вивезене тощо), консул складає про це акт і
повідомляє про це заінтересованих осіб. 3.10.7. Про охорону спадкового майна консул складає акт опису
спадкового майна і передає на зберігання спадкоємцям або іншим
особам. Акт опису складається не менше ніж у трьох примірниках, один
з яких залишається у справах консула, який вживав заходів до
охорони майна, два інші примірники надсилаються нотаріусу за
місцем відкриття спадщини. В акті опису мають бути зазначені: дата і час складання
опису, прізвище, ім'я, по батькові консула, який здійснює опис,
назва дипломатичного представництва чи консульської установи
України, надходження доручення або заяви (повідомлення) про вжиття
заходів до охорони спадкового майна; прізвища, імена, по батькові
й адреси осіб, які беруть участь в описі; прізвище, ім'я, по
батькові спадкодавця; час його смерті і місцезнаходження майна, що
описується; чи було опечатане приміщення до прибуття консула і
ким; чи не була порушена пломба або печатка; докладна
характеристика (назва, розмір, номер, рік випуску, колір, сорт та
ін.) й оцінка кожного з перерахованих у ньому предметів та процент
їх зносу. Оцінка описаних предметів (з урахуванням їх зносу)
провадиться консулом та особами, які брали участь в описі
спадкового майна. У разі незгоди з оцінкою спадкоємці вправі запросити
спеціаліста (оцінювача). Оплата праці спеціалістів (оцінювачів) здійснюється
спадкоємцями. 3.10.8. На кожній сторінці акта опису підбивається підсумок
кількості речей (предметів) та їх вартості, а після закінчення
опису - загальний підсумок кількості речей (предметів) і їх
вартості. 3.10.9. До акта опису включається все майно, яке є в будинку
(квартирі) померлого. Заяви сусідів та інших осіб про належність
їм окремих речей заносяться до акта опису, а заінтересованим
особам роз'яснюється порядок вирішення питання про виключення
цього майна з акта опису. 3.10.10. Якщо проведення опису переривається або
продовжується кілька днів, приміщення кожного разу опечатується
консулом. В акті опису за підписом консула, свідків та інших
заінтересованих осіб, які беруть участь в описі майна, із
прикладанням печатки консула робиться запис про причини і час
припинення опису або його відновлення, а також про стан пломб і
печаток при наступному розпечатуванні приміщення. 3.10.11. Усі примірники акта опису підписуються консулом,
свідками, хранителем спадкового майна та іншими заінтересованими
особами, які брали участь у здійсненні опису, та особою, якій
передано на зберігання це майно, якщо вона була призначена. У кінці акта опису зазначаються прізвище, ім'я, по батькові,
рік народження хранителя, якому передано на зберігання майно,
найменування документа, який посвідчує його особу, номер, дата
видачі, найменування установи, що видала документ, місце
проживання цієї особи. Акт опису складається не менше ніж у трьох примірниках. Один
примірник видається під розписку хранителеві спадкового майна. 3.10.12. Хранителем спадкового майна може бути призначена
особа з числа спадкоємців, опікунів над майном осіб, визнаних
безвісно відсутніми або місцеперебування яких невідоме, або інших
осіб, визначених спадкоємцями. Якщо спадкування здійснюється не лише за заповітом, а й за
законом, виконавець заповіту, якого призначив спадкодавець, вживає
заходів щодо охорони всієї спадщини. На бажання спадкоємців за
законом, у разі наявності виконавця заповіту, консул може
призначити хранителем майна, що спадкується за законом, з числа
інших осіб. 3.10.13. Грошові суми та цінні папери, які залишилися після
померлого, на прохання спадкоємців чи інших заінтересованих осіб
за окремим описом здаються не пізніше наступного після проведення
опису дня в депозит консулу, де перебувають до видачі спадкоємцям
або передання їх відповідному фінансовому органу в разі визнання
спадщини відумерлою та переходу майна у власність територіальної
громади. Срібло і монетарні метали (золото та метали
іридієво-платинової групи) у будь-якому вигляді та стані, іноземна
валюта і виражені в іноземній валюті або монетарних металах
платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони
до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки,
банківські накази, депозитні сертифікати та ін.), вироби із срібла
і монетарних металів, дорогоцінного каміння, а також дорогоцінне
каміння і перли на прохання спадкоємців чи інших заінтересованих
осіб здаються на зберігання до банківської установи
місцезнаходження дипломатичного представництва чи консульської
установи не пізніше наступного після проведення опису дня. Зберігання спадкового майна в депозиті консула чи в банку
здійснюється за рахунок спадкоємців або інших заінтересованих
осіб. Зазначені цінності, прийняті на зберігання консулом вказаними
вище способами, реєструються в книзі обліку цінностей (додаток
53). 3.10.14. Якщо в складі описаного майна виявляться цінні
рукописи, літературні праці, листи, що мають історичне або наукове
значення, ці документи за окремим описом здаються на відповідальне
зберігання спадкоємцям чи іншим особам. За неможливості передати
перераховане вище майно на відповідальне зберігання воно
зберігається у консула до передачі спадкоємцям. 3.10.15. Питання про зберігання виявлених у складі майна
померлого вибухових речовин і засобів вибуху, боєприпасів, зброї,
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівливої дії (газових пістолетів, револьверів
і патронів до них), вирішується консулом з урахуванням
законодавства країни його перебування. При виявленні у складі спадкового майна об'єктів, які
перебувають на державному обліку як пам'ятники історії і культури,
консул повідомляє про це відповідні органи охорони пам'яток
історії та культури. 3.10.16. У разі виключення спадкового майна з акта опису на
останньому робиться спеціальний напис, у якому за підписом
консула, а також інших осіб, що підписали акт опису, вказується
перелік вилучених предметів. Цей напис скріплюється печаткою
консула. 3.10.17. Консул попереджає хранителя та інших осіб, яким
передано на зберігання чи в управління спадкове майно, про
відповідальність у разі розтрати або його приховування, а також
про матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду. 3.10.18. Охорона спадкового майна триває до прийняття
спадщини спадкоємцями, а якщо її не прийнято - до закінчення
строку, установленого цивільним законодавством України для
прийняття спадщини. Охорона спадкового майна може тривати після спливу шести
місяців з дня відкриття спадщини, якщо до консула через
Міністерство закордонних справ України надійде повідомлення
нотаріуса за місцем відкриття спадщини про прийняття спадщини
особами, право спадкування у яких залежить від неприйняття
спадщини або відмови від прийняття спадщини іншими спадкоємцями
(частина третя статті 1270 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
і якщо до спливу встановленого законом шестимісячного строку для
прийняття спадщини залишилось менше трьох місяців (стаття 1276
Цивільного кодексу України). 3.10.19. Заходи до охорони спадкового майна припиняє консул
за місцем їх ужиття. Про припинення охорони спадкового майна консул через
Міністерство закордонних справ України попередньо повідомляє
нотаріуса за місцем відкриття спадщини.
3.11. Видача свідоцтва про право на спадщину 3.11.1. На майно, що переходить за правом спадкування до
спадкоємців, консулом за місцем відкриття спадщини видається
свідоцтво про право на спадщину. Видача свідоцтва провадиться у строки, установлені статтею
1298 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Свідоцтва про право на спадщину підлягають обов'язковій
реєстрації (через Міністерство закордонних справ України) в
Єдиному реєстрі заповітів та спадкових справ у порядку,
передбаченому Положенням про Єдиний реєстр заповітів та спадкових
справ ( z0714-00 ). 3.11.2. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або
оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з
якого вона оголошується померлою. Якщо протягом однієї доби померли особи, які могли б
спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно і
окремо щодо кожної з них. 3.11.3. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час
відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має
подати консулу заяву про прийняття спадщини. 3.11.4. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання
спадкодавця. Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок,
квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому, у
відповідному населеному пункті, в якому спадкодавець проживав
постійно, переважно або тимчасово. Місце проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років,
фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років, фізичної
особи, яка досягла чотирнадцяти років, недієздатної особи
визначене статтею 29 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Строк для прийняття спадщини встановлюється у шість місяців.
Цей строк починається з дня відкриття спадщини. 3.11.5. Якщо свідоцтво про право на спадщину видане на майно,
яке підлягає державній реєстрації, про це повинно бути вказано в
тексті свідоцтва. 3.11.6. Письмова заява про прийняття спадщини подається
спадкоємцем особисто консулу. Справжність підпису на таких заявах має бути нотаріально
засвідченою. Якщо заява, на якій справжність підпису спадкоємця не
засвідчена, надійшла поштою, вона приймається консулом, заводиться
спадкова справа, а спадкоємцю пропонується надіслати заяву,
оформлену належним чином, або прибути особисто до консула. Засвідчення справжності підпису не потрібне, якщо спадкоємець
особисто з'явився до консула і подав заяву. У цьому разі консул
установлює особу спадкоємця і перевіряє справжність його підпису,
про що робить відмітку на заяві і вказує найменування документа,
що посвідчує особу, його номер, дату видачі, найменування
установи, яка видала документ, рік народження спадкоємця. Спадкоємці, які пропустили строк для прийняття спадщини,
можуть за згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину,
подати консулу заяву про прийняття спадщини за місцем відкриття
спадщини. Такі заяви спадкоємців мають бути викладені в письмовій
формі і подані консулу до видачі свідоцтва про право на спадщину.
Справжність підписів спадкоємців на їх заявах має бути нотаріально
засвідчена. Неповнолітня особа має право подати заяву про прийняття
спадщини та про видачу свідоцтва про право на спадщину без згоди
своїх батьків або піклувальника. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може
відкликати її протягом строку, установленого для прийняття
спадщини. Якщо протягом шести місяців з часу відкриття спадщини
відказоодержувач не відмовився від заповідального відказу,
вважається, що він його прийняв. 3.11.7. Відмова від прийняття спадщини є безумовною і
беззастережною. Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом
строку, установленого для її прийняття. Спадкоємець за заповітом має право відмовитися від прийняття
спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом. Відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не
позбавляє його права на спадкування за законом. Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття
спадщини на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно
від черги. Спадкоємець має право відмовитися від частки в спадщині
іншого спадкоємця, який відмовився від спадщини на його користь. Якщо заповідач підпризначив спадкоємця, особа, на ім'я якої
складений заповіт, може відмовитися від спадщини лише на користь
особи, яка є підпризначеним спадкоємцем. 3.11.8. Прийняття і відмова від спадщини можуть мати місце
щодо всього спадкового майна. Спадкоємець не вправі прийняти одну
частину спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадкоємець,
який прийняв частину спадщини, вважається таким, що прийняв усю
спадщину. Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від
прийняття спадщини протягом строку, встановленого статтею 1270
Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Заява про відмову від
прийняття спадщини подається консулу. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може
відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника й
органу опіки та піклування. Неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти
років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків
(усиновлювачів), піклувальника й органу опіки та піклування. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від
прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі, лише
з дозволу органу опіки та піклування. 3.11.9. Свідоцтво про право на спадщину видається за місцем
відкриття спадщини на підставі письмової заяви спадкоємців, які
прийняли спадщину, в порядку, установленому цивільним
законодавством, кожному з них за окремими реєстраційними номерами
із зазначенням прізвища, імені, по батькові та часток у спадщині
інших спадкоємців, як тих, кому вже видані свідоцтва, так і тих,
частка спадщини яких залишається відкритою. Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення
шести місяців з дня відкриття спадщини, а у випадках, передбачених
частиною другою статті 1270, статтею 1276 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), - не раніше зазначених у цих статтях строків. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які
прийняли спадщину, строком не обмежена. 3.11.10. Свідоцтво про право на спадщину видається
спадкоємцям, що прийняли спадщину, тобто тим, хто постійно
проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини чи подав
заяву консулу про прийняття спадщини. Доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем можуть
бути: довідка, що спадкоємець безпосередньо перед смертю
спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем; копія рішення суду, що
набрало законної сили, про встановлення факту прийняття спадщини;
реєстраційний запис у паспорті спадкоємця або в будинковій книзі,
який свідчить про те, що спадкоємець постійно проживав разом зі
спадкодавцем на час відкриття спадщини, та інші документи, що
підтверджують факт постійного проживання разом зі спадкодавцем. Спадкоємець, якому за рішенням суду встановлено додатковий
строк для подання заяви про прийняття спадщини, повинен у межах
установленого судом строку прийняти спадщину шляхом подання
консулу за місцем відкриття спадщини відповідної заяви. 3.11.11. Консул при видачі свідоцтва про право на спадщину
перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини,
наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб,
які подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на
яке видається свідоцтво про право на спадщину, наявність заповіту
(через Міністерство закордонних справ України) за даними Єдиного
реєстру заповітів та спадкових справ. На підтвердження цих
обставин від спадкоємців обов'язково вимагаються відповідні
документи. Факт смерті і час відкриття спадщини підтверджуються
документом про смерть. Доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі
спадкодавцем є: свідоцтва органів реєстрації актів цивільного
стану; копії актових записів; копії рішень суду, що набрали
законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин. Факт перебування на утриманні підтверджується рішенням суду,
що набрало законної сили, про встановлення факту перебування
непрацездатної чи неповнолітньої особи на утриманні. Непрацездатність утриманця, пов'язана з віком, перевіряється
за паспортом, свідоцтвом органу цивільного стану про народження, а
непрацездатність, пов'язана зі станом здоров'я, - за пенсійною
книжкою або довідкою, виданою відповідним органом
медико-соціальної експертизи. Якщо один або кілька спадкоємців за законом позбавлені
можливості подати документи, що підтверджують наявність підстав
для закликання їх до спадкоємства за законом, вони можуть бути за
письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину і
подали докази родинних, шлюбних чи інших відносин зі спадкодавцем,
включені до свідоцтва про право на спадщину. Така згода
спадкоємців оформляється у вигляді письмової заяви, підпис
спадкоємців на якій має бути засвідчений у відповідності до
правил, викладених у підпункті 3.11.6 цього Положення. Місце відкриття спадщини підтверджується: свідоцтвом органу
реєстрації актів цивільного стану про смерть спадкодавця, якщо
останнє місце проживання і місце його смерті збігаються; довідкою
житлово-експлуатаційної організації, правління
житлово-будівельного кооперативу про його місце проживання;
записом у будинковій книзі про проживання спадкодавця, а якщо
місце проживання померлого невідоме, - документом (витягом з
Реєстру прав власності на нерухоме майно та ін.) про
місцезнаходження нерухомого спадкового майна або його частини. У разі відсутності у спадкоємців зазначених документів консул
вимагає копію рішення суду, що набрало законної сили, про
встановлення місця відкриття спадщини. Консул на прохання спадкоємців померлого на підставі статті
46 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) вправі витребувати
відомості та документи, необхідні для видачі свідоцтва про право
на спадщину. Відповідні відомості і документи повинні бути подані в строк,
указаний консулом. 3.11.12. Консул при видачі свідоцтва про право на спадщину за
заповітом шляхом витребування відповідних доказів перевіряє: факт
смерті спадкодавця, наявність заповіту, час і місце відкриття
спадщини, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво, коло
осіб, які мають право на обов'язкову частку в спадщині. Перевірка
наявності заповіту (секретного заповіту) здійснюється через
Міністерство закордонних справ України за допомогою Єдиного
реєстру заповітів та спадкових справ у порядку, передбаченому
Положенням про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ
( z0714-00 ). Якщо спадкоємець за заповітом бажає, щоб у свідоцтві про
право на спадщину були зазначені родинні чи інші відносини із
спадкодавцем, консул вимагає подання документів, які б
стверджували ці відносини. 3.11.13. При видачі свідоцтва про право на спадщину за
заповітом (секретним заповітом) оригінал чи дублікат заповіту
(копія (фотокопія) секретного заповіту), оригінал чи дублікат
протоколу про оголошення секретного заповіту, які подаються
спадкоємцем, залишається у справах консула. На бажання спадкоємця до свідоцтва про право на спадщину за
заповітом, яке йому видається, може бути додана нотаріально
засвідчена копія (фотокопія) заповіту (секретного заповіту),
протоколу про оголошення секретного заповіту або копія (фотокопія)
дубліката заповіту чи протоколу. 3.11.14. При підготовці до видачі свідоцтва про право на
спадщину за законом або заповітом консул через Міністерство
закордонних справ України перевіряє за даними Єдиного реєстру
заповітів та спадкових справ наявність спадкової справи, заповіту. 3.11.15. Спадкоємцям, які одержали свідоцтво про право на
спадщину певної частини спадкового майна, надалі видаються
наступні свідоцтва про право на спадщину інших частин спадкового
майна, яке не перераховане в раніше виданому свідоцтві. 3.11.16. Свідоцтво про право на спадщину після смерті
спадкоємця, який, прийнявши спадщину, помер, не оформивши своїх
спадкових прав, видається за місцем останнього проживання такого
спадкодавця (спадкоємця), оскільки прийнята спадщина належить
спадкоємцю з часу відкриття спадщини. Якщо місце відкриття
спадщини після першого спадкодавця інше і у нього є ще інші
спадкоємці, то таке свідоцтво про право на спадщину видається з
урахуванням документів спадкової справи першого спадкодавця, копії
яких повинен надіслати нотаріус, який відкрив цю спадкову справу. 3.11.17. Консул за місцем відкриття спадщини в строк,
установлений статтею 1281 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
приймає претензії від кредиторів спадкодавця. Претензії мають бути
заявлені у письмовій формі і прийняті незалежно від строку
настання права вимоги. Про претензію, що надійшла, консул повідомляє спадкоємців,
які прийняли спадщину, або виконавця заповіту. 3.11.18. Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке
підлягає реєстрації, провадиться консулом після подання
правовстановлювальних документів про належність цього майна
спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього
майна (через Міністерство закордонних справ України) за даними
Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. 3.11.19. У разі наявності заборони консул роз'яснює
спадкоємцям про їх обов'язок повідомити кредитора спадкодавця про
відкриття спадщини або про одержання ними свідоцтва про право на
спадщину. У цьому випадку та у випадку, передбаченому підпунктом
3.11.17 цього Положення, у тексті свідоцтва про право на спадщину
вказується, що спадкоємцям роз'яснено зміст статті 1281 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ). Якщо на спадкове майно накладено арешт судовими чи слідчими
органами, видача свідоцтва про право на спадщину затримується до
зняття арешту. Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що
підлягає реєстрації, консул вимагає, крім правовстановлювального
документа, витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно. У тому разі, коли правовстановлювальний документ на майно, що
підлягає реєстрації, повертається спадкоємцеві (наприклад,
свідоцтво про реєстрацію чи технічний паспорт на
автомототранспортний засіб, іншу самохідну машину або механізм,
судновий білет чи свідоцтво, договір комерційної концесії тощо),
консул перевіряє документ і, крім посилання на його реквізити у
свідоцтві про право на спадщину, робить відмітку на заяві про
видачу свідоцтва про право на спадщину або на примірнику цього
свідоцтва, який залишається у справах консула. Допускається
приєднання до матеріалів спадкової справи засвідчених у
встановленому порядку фотокопій правовстановлювальних документів
на майно, які повертаються спадкоємцям. 3.11.20. У свідоцтві про право на спадщину на майно, яке
видається на підставі договору довічного утримання (догляду),
указуються всі обов'язки, що переходять до спадкоємця
(спадкоємців). Договір довічного утримання (догляду) додається до
матеріалів спадкової справи, а спадкоємцям видаються його копії. При видачі свідоцтв про право на спадщину на підставі
договору довічного утримання (догляду) на нерухоме майно консул
через Міністерство закордонних справ України надсилає копію
виданого свідоцтва нотаріусу, яким було посвідчено договір
довічного утримання (догляду), для внесення інформації до Єдиного
реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. 3.11.21. Право на грошовий вклад входить до складу спадщини
незалежно від способу розпорядження ним (заповіт, заповідальне
розпорядження). На вклад, щодо якого зроблено заповідальне розпорядження
банку (фінансовій установі), спадкоємцям видається свідоцтво про
право на спадщину за заповідальним розпорядженням на підставі
відповідним чином оформленої копії особового рахунку вкладника
банку (фінансової установи) з заповідальним розпорядженням на
ньому, яка надійшла на запит консула. 3.11.22. Свідоцтво про право на спадщину на страхову виплату
(страхове відшкодування), щодо якого страхувальник зробив
спеціальну вказівку страховій установі, після смерті
страхувальника не видається. 3.11.23. У разі смерті того з подружжя, на ім'я якого видано
правовстановлювальний документ, свідоцтво про право власності на
частку в їх спільному майні видається консулом за місцем відкриття
спадщини на підставі письмової заяви другого з подружжя, з
наступним повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли
спадщину. Таке свідоцтво може бути видане на половину спільного
майна подружжя. Відсутнім спадкоємцям повідомлення надсилається поштою, а
спадкоємці, які прибули до консула, повідомляються ним усно, про
що робиться відмітка на заяві того з подружжя, що залишився живим.
Така відмітка підписується спадкоємцями. У повідомленні вказується
склад спільного майна подружжя, на частку якого буде видано
свідоцтво другому з подружжя, а також роз'яснюється право
спадкоємців на звернення до суду, якщо вони будуть оспорювати
майнові права того із подружжя, що є живим. 3.11.24. На підставі письмової заяви спадкоємців, які
прийняли спадщину, за згодою другого з подружжя, що є живим і на
ім'я якого видано правовстановлювальний документ, у свідоцтві про
право власності може бути визначена і частка у спільній власності
померлого подружжя. Письмова згода того з подружжя, що є живим, викладається
окремою заявою. Справжність підписів спадкоємців і одного з подружжя має бути
засвідчена у відповідності до правил, викладених у підпункті
3.11.6 цього Положення. У разі відмови того з подружжя, що є живим, надати таку згоду
консул відмовляє у видачі свідоцтва про право власності на частку
в спільному майні подружжя і роз'яснює спадкоємцям порядок
звернення до суду. 3.11.25. Свідоцтво про право власності на частку в спільному
майні подружжя в разі смерті одного з них видається консулом за
місцем відкриття спадщини як до, так і після закінчення строку на
прийняття спадщини. Видача таких свідоцтв після смерті обох із подружжя за
заявами лише спадкоємців не допускається. 3.11.26. При видачі свідоцтва про право власності на частку в
спільному майні подружжя в разі смерті одного з них консул
вимагає, крім свідоцтва про смерть, документи і перевіряє
обставини, зазначені в підпункті 3.11.12 цього Положення. 3.11.27. Якщо до складу спільного майна подружжя входить
майно, що підлягає реєстрації, консул повинен дотримуватись також
вимог підпунктів 3.11.18, 3.11.19 цього Положення. Видаючи свідоцтво про право власності на частку в спільному
майні подружжя, до складу якого входить майно, що підлягає
державній реєстрації, консул роз'яснює спадкоємцям про
необхідність такої реєстрації прав на нерухомість у відповідному
органі, про що, з посиланням на статтю 182 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), зазначає в тексті свідоцтва. 3.11.28. Зацікавлені спадкоємці за законом можуть після
відкриття спадщини, до видачі свідоцтва про право на спадщину,
змінити черговість одержання права на спадкування, уклавши про це
нотаріально посвідчений договір. Такий договір не може порушувати прав спадкоємця
(спадкоємців), який не бере у ньому участі, а також спадкоємця,
який має право на обов'язкову частку у спадщині. Факти прийняття спадщини особою, яка за цим договором одержує
право на спадкування, установлюється в порядку, передбаченому
Цивільним кодексом України ( 435-15 ). 3.11.29. Спадкоємці за законом на підставі нотаріально
посвідченого договору між ними, якщо це стосується нерухомого
майна або транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у
спадщині когось із них (стаття 1267 Цивільного кодексу України
( 435-15 ). Такий договір може бути посвідчений до видачі свідоцтва про
право на спадщину. 3.11.30. Якщо після спливу строку для прийняття спадщини і
після розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші
спадкоємці (частина друга і третя статті 1272 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), вона підлягає перерозподілу між ними. Спадкоємець, який з'явився після спливу строку для прийняття
спадщини та до її перерозподілу, за письмовою згодою спадкоємців,
які прийняли спадщину, подає консулу за місцем відкриття спадщини
заяву про її прийняття. Такі спадкоємці мають право вимагати передання їм у натурі
частини майна, яке збереглося, або сплати грошової компенсації. Перерозподіл спадщини здійснюється після видачі свідоцтв про
право на спадщину за письмовою згодою всіх спадкоємців відповідно
до вимог статті 1280 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), але
до державної реєстрації права власності, якщо свідоцтва видані на
об'єкти нерухомого майна. Спадкоємцям після повернення ними раніше виданих свідоцтв про
право на спадщину видаються нові свідоцтва. Договір поділу спадкового майна укладається за письмовою
заявою спадкоємців, оформленою відповідно до вимог підпункту
3.11.6 цього Положення та з урахуванням статей 1278-1279
Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Визначені у договорі поділу реальні частини спадкового майна
повинні відповідати ідеальним часткам, на які видано свідоцтво про
право на спадщину. Якщо вартість часток, виділених в натурі, не
відповідає вартості ідеальних часток, можлива грошова компенсація. 3.11.31. Консулом ведуться книга обліку спадкових справ
(додаток 53) та алфавітна книга спадкових справ (додаток 54). У книзі обліку спадкових справ реєструються: заяви про
прийняття спадщини, про відкликання заяви про прийняття спадщини,
про видачу свідоцтв про право на спадщину, про відмову від
спадщини, про відкликання заяви про відмову від спадщини; заява
спадкоємця про одержання частини вкладу спадкодавця у банку
(фінансовій установі); претензії кредиторів, а також заяви про
вжиття заходів до охорони спадкового майна, за якими були вжиті ці
заходи; заяви про укладання договору про управління спадщиною;
заява про видачу свідоцтва виконавцю заповіту; заява виконавця
заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень; заява
відказоодержувача про відмову від заповідального відказування
тощо. На підставі однієї із перерахованих заяв, зареєстрованої
першою, заводиться спадкова справа на ім'я померлого. Усі наступні заяви (додаткові, від інших спадкоємців і
кредиторів) також реєструються в книзі обліку спадкових справ під
самостійними номерами та в хронологічному порядку. На всіх заявах зазначаються час їх надходження та номер
спадкової справи. У спадкову справу підшиваються документи, які були
витребувані від спадкоємців, юридичних осіб, подані іншими, крім
спадкоємців, фізичними особами, а також примірник договору про
управління спадщиною, договору про зміну черговості одержання
права на спадкування, примірник договору про зміну розміру частки
в спадщині, свідоцтва виконавця заповіту, свідоцтва про право на
спадщину тощо. Консул за даними Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ
(через Міністерство закордонних справ України) перевіряє наявність
заведеної спадкової справи. Якщо така спадкова справа заведена за
місцем відкриття спадщини, консул відмовляє у прийнятті заяви
(іншого документа), рекомендуючи заявнику подати її за
місцезнаходженням цієї справи, а в разі потреби - вимагає цю
справу для подальшого провадження. 3.11.32. Усі заведені спадкові справи та відомості про
списання спадкової справи до архіву підлягають обов'язковій
реєстрації в Єдиному реєстрі заповітів та спадкових справ у
порядку, передбаченому Положенням про Єдиний реєстр заповітів та
спадкових справ ( z0714-00 ). Консул до закінчення строку для прийняття спадщини може
видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця
у банку (фінансовій установі), якщо це викликано обставинами, які
мають істотне значення.
3.12. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і
витягів з них 3.12.1. Консули засвідчують вірність копій (фотокопій)
документів, виданих юридичними особами, за умови, що ці документи
не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення
вірності їх копій (фотокопій) не заборонено законом. Вірність копії (фотокопії) документа, виданого фізичною
особою, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису
фізичної особи на оригіналі цього документа засвідчена консулом,
нотаріусом або посадовою особою відповідного органу місцевого
самоврядування або за місцем роботи, навчання, проживання чи
лікування фізичної особи та скріплена печаткою відповідного
органу. Забороняється засвідчувати вірність копій паспорта,
документів, що його замінюють, військового квитка, депутатського
посвідчення, службових посвідчень та інших документів, знімання
копії з яких не допускається. Не допускається засвідчення вірності копії (фотокопії) з
документа, в якому стверджуються обставини, право посвідчення яких
належить відповідному державному органові, а також засвідчення
вірності копії (фотокопії) з додатка без пред'явлення основного
документа (витяг із залікової відомості). 3.12.2. Вірність копії з копії документа може бути засвідчена
консулом, якщо вірність копії (фотокопії) засвідчена в
нотаріальному порядку або якщо ця копія видана юридичною особою,
що видала оригінал документа. В останньому випадку копія документа
має бути викладена на бланку юридичної особи з прикладенням
печатки і з відміткою про те, що оригінал документа перебуває в
справах юридичної особи, яка видала документ. Вірність копії з копії рішення суду (наприклад, витяг з
нього) може бути засвідчена консулом за наявності відмітки про те,
що це рішення набрало законної сили і що оригінал рішення
міститься в суді з зазначенням номера справи. Не може бути засвідчена копія документа з копії копії цього
самого документа. Вірність копії з копії певного документа може
бути засвідчена лише один раз. 3.12.3. Засвідчення консулами копій офіційних документів, які
видаються органами реєстрації актів цивільного стану громадян для
подальшого використання за кордоном, здійснюється лише після
попередньої легалізації оригіналів цих документів або проставляння
апостиля (Інструкція про порядок консульської легалізації
офіційних документів в Україні і за кордоном, затверджена наказом
Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 № 113
( z0535-02 ), зареєстрована 26.06.2002 за № 535/6823, та Правила
проставляння апостиля на офіційних документах, призначених для
використання на території інших держав, затверджені наказом
Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти та
науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003
N 237/803/151/5 ( z1151-03 ),зареєстровані в МЮУ 12.12.2003 за
№ 1151/8472. 3.12.4. Достовірність витягу може бути засвідчена лише в тому
разі, коли його зроблено з документа, у якому міститься рішення
кількох не зв'язаних між собою питань. Витяг має відтворювати
повний текст частини документа з певного питання. При виготовленні витягу з багатосторінкового документа
обов'язково відтворюється текст першої та останньої сторінок, які
дають змогу ідентифікувати документ, справжність витягу з якого
засвідчується. Засвідчення вірності витягу з документа здійснюється за
правилами, викладеними в підпунктах 3.12.1, 3.12.2 цього
Положення. 3.12.5. Консул зобов'язаний звірити з оригіналом копію
(фотокопію) чи витяг з документа, вірність яких він засвідчує.
3.13. Засвідчення справжності підпису на документах 3.13.1. Консул засвідчує справжність підпису на документах,
зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та
не містять у собі відомостей, що паплюжать честь і гідність
людини. На правочині може бути засвідчена справжність підпису особи,
що підписалась за іншу особу, яка не могла це зробити власноручно
внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин. У
цьому разі консул встановлює особу як того, хто підписався, так і
того, за кого ця особа підписалася. Про причини, з яких фізична
особа, заінтересована в учиненні нотаріальної дії, не могла
підписати документ, зазначається в посвідчувальному написі. 3.13.2. Консул, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує
факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис
зроблений певною особою. 3.13.3. Консул не може засвідчувати справжність підпису
фізичної особи на документі, у якому стверджуються обставини,
право посвідчення яких належить лише відповідному державному
органові (час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби,
інвалідності, права власності на майно тощо). Справжність підпису
на зазначеному документі може бути засвідчена в разі, якщо
документ призначений для подання до компетентних органів іншої
держави. 3.13.4. За наявності технічних можливостей роботи з
електронними документами консул засвідчує справжність електронного
цифрового підпису на таких документах за правилами, передбаченими
підпунктом 2.8 цього Положення, та вчиняє посвідчувальний напис.
3.14. Засвідчення вірності перекладу 3.14.1. Консул засвідчує вірність перекладу документа з
однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо консул не знає відповідних мов (однієї з них), переклад
документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису
якого засвідчує консул у порядку, установленому підрозділом 3.13
цього Положення. При цьому перекладач поряд з документом, що
встановлює його особу, повинен представити документ, який
стверджує його кваліфікацію та знання відповідної мови. 3.14.2. Якщо при вчиненні нотаріальної дії (посвідчення
правочину, засвідчення справжність копії та ін.) одночасно
вчиняється й переклад на іншу мову, то переклад вміщується поруч з
оригіналом правочину, копією тощо на одній сторінці, розділеній
вертикальною рискою таким чином, щоб оригінальний текст
розташовувався на лівому боці, а переклад - на правому. Переклад
має бути зроблений з усього тексту документа, що перекладається, і
закінчуватися підписами. Під перекладом уміщується підпис
перекладача. Посвідчувальний напис викладається під текстами
документа і перекладу з нього. Переклад, розміщений на окремому від оригіналу чи копії
аркуші, прикріплюється до нього, прошнуровується і скріплюється
підписом консула та його печаткою.
3.15. Посвідчення фактів 3.15.1. Консул на прохання фізичної особи посвідчує факт, що
фізична особа є живою. 3.15.2. Консул на прохання фізичної особи посвідчує факт
перебування її в певному місці. 3.15.3. Посвідчення факту, що фізична особа є живою, та факту
перебування її в певному місці провадиться як при явці фізичної
особи до консула, так і поза приміщенням, що є робочим місцем
консула. 3.15.4. Факти, що малолітня дитина, недієздатна фізична особа
є живою чи перебуває в певному місці, посвідчуються на прохання її
законних представників (батьків, усиновителів, опікуна). Факти, згадані вище, щодо неповнолітньої дитини, фізичної
особи, цивільна дієздатність якої обмежена, посвідчуються на їх
прохання та за згодою на це законних представників (батьків,
усиновителів, піклувальників), з дотриманням вимог підпункту 3.1.4
цього Положення. 3.15.5. Консул на прохання фізичної особи посвідчує її
тотожність з особою, зображеною на поданій нею фотокартці. 3.15.6. На підтвердження факту, що фізична особа є живою, та
факту перебування фізичної особи в певному місці консул видає
заінтересованим особам, а на підтвердження тотожності фізичної
особи з особою, зображеною на фотокартці, - цій фізичній особі
відповідні свідоцтва (підпункт 2.14 цього Положення). 3.15.7. На примірнику свідоцтва про тотожність фізичної особи
з особою, зображеною на фотокартці, уміщується фотокартка, яка
розташовується у верхньому лівому куті свідоцтва, скріплюється
підписом консула і його печаткою. При цьому печатка має
розміщуватися частково на фотокартці, а частково - на свідоцтві. 3.15.8. Консул посвідчує час пред'явлення йому документа,
оформленого у відповідності до діючого законодавства. На підтвердження цієї обставини консул робить посвідчувальний
напис на документі із зазначенням особи, що його пред'явила. 3.15.9. Консулу, який на прохання фізичної особи посвідчує
певний факт, зацікавленою особою подається заява. 3.15.10. Консул передає заяви фізичних осіб та юридичних осіб
іншим фізичним особам та юридичним особам, якщо вони не суперечать
закону і не містять відомостей, що паплюжать честь і гідність
людини. Заяви подаються консулу належним чином оформленими не менше
ніж у двох примірниках, один з яких передається поштою зі
зворотним повідомленням або особисто адресатам під розписку. Заяви
можуть передаватися також з використанням технічних засобів. 3.15.11. На прохання особи, що подала заяву, їй видається
свідоцтво про передання заяви. У свідоцтві викладається зміст одержаної на заяву відповіді
або те, що відповідь у встановлений у заяві строк не надійшла. Передавання заяви та видача свідоцтва про передавання заяви є
самостійними нотаріальними діями і реєструються в реєстрі
нотаріальних дій під окремими номерами. Витрати, пов'язані з поштовою пересилкою заяви чи з
використанням інших технічних засобів, оплачуються заявником.
3.16. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 3.16.1. Консул у передбачених законодавством України випадках
приймає від боржника в депозит грошові суми та цінні папери для
передавання їх кредитору. Прийняття консулом грошових сум і цінних паперів провадиться
за місцем виконання зобов'язання, яке встановлюється в договорі, а
якщо воно не встановлено, - виконання зобов'язання провадиться за
місцем, передбаченим статтею 532 Цивільного кодексу України
( 435-15 ). 3.16.2. Прийняття грошових сум або цінних паперів у депозит
для передавання кредитору здійснюється за заявою зацікавленої
особи. Заява має містити відомості: - щодо особи, від якої прийнято внесок у депозит, а також
щодо особи, для передавання якій його внесено, а саме: для фізичних осіб: громадян України - прізвище, ім'я, по
батькові, серія та номер паспорта, коли та ким він був виданий,
місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів; іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності), громадянство, серія та номер паспорта,
коли та ким він був виданий, місце проживання за межами України; для юридичних осіб: резидентів - найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України, реквізити поточного
рахунку, відкритого в установі банку (якщо місцезнаходження або
інші відомості щодо особи, для передавання якій робиться внесок,
невідомі, то в заяві вказуються останні відомі особі, що
звернулася до консула, відомості); нерезидентів - найменування,
місцезнаходження та держава, де зареєстровано юридичну особу,
реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку (якщо
місцезнаходження або інші відомості щодо особи, для передавання
якій робиться внесок, невідомі, то в заяві вказуються останні
відомі особі, що звернулася до консула, відомості); - щодо мети чи виконання якого зобов'язання зроблено внесок; - щодо причин, з яких зобов'язання не може бути виконане
безпосередньо. На бажання особи до заяви можуть бути включені обґрунтування
та розрахунок, згідно з якими робиться внесок. У разі прийняття в
депозит цінних паперів, випущених у документарній формі, у заяві
зазначається їхня сумарна номінальна вартість. 3.16.3. Консул видає особі, яка внесла в депозит грошові суми
або цінні папери, квитанцію про внесок. На прохання боржника напис
про внесок може бути зроблений на поданому документі, що
встановлює заборгованість або з якого випливає внесення грошових
сум, або цінних паперів у депозит. 3.16.4. Про надходження грошових сум і цінних паперів консул
повідомляє кредитора і на його вимогу видає йому належні грошові
суми або цінні папери. Якщо боржник не вказав адреси кредитора і консулу ця адреса
невідома, боржник попереджається, що повідомлення кредитора про
внесення грошей або цінних паперів у депозит є його обов'язком. 3.16.5. Повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка
внесла їх у депозит (дебітору), допускається лише за письмової
згоди на це особи, на користь якої був зроблений внесок
(кредитора), або за рішенням суду.
3.17. Вчинення виконавчих написів 3.17.1. Для стягнення грошових сум або витребування від
боржника майна консули вчиняють виконавчі написи на документах, що
встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів
нотаріусів (далі - Перелік), установлюється постановою Кабінету
Міністрів України від 29.06.99 N 1172 ( 1172-99-п ) (із змінами і
доповненнями). Законодавством України можуть бути встановлені випадки
заборони звернення стягнення на окремі види майна (стаття 89
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), стаття 754 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) та ін.). Виконавчий напис вчиняється консулом незалежно від місця
виконання вимоги, перебування боржника або стягувача. 3.17.2. Для вчинення виконавчого напису стягувачем або
уповноваженим представником консулу подається заява, у якій,
зокрема, має бути зазначено: - відомості про найменування й адресу стягувача та боржника; - дату та місце народження боржника - фізичної особи, місце
його роботи; - номери рахунків у банках, кредитних установах, код за
ЄДРПОУ для юридичної особи; - строк, за який має провадитися стягнення; - інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або
предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи,
проценти тощо. Заява може містити також іншу інформація, необхідну для
вчинення виконавчого напису. Консул може зажадати від стягувача надання йому іншої
інформації чи документів, якщо це буде необхідно для вчинення
виконавчого напису. 3.17.3. Консул учиняє виконавчі написи: - якщо подані документи підтверджують безспірність
заборгованості або іншої відповідальності боржника перед
стягувачем; - якщо з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох
років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис,
законом установлено інший строк давності, виконавчий напис
видається у межах цього строку. 3.17.4. Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий
напис, обчислюються з дня, наступного після відповідної
календарної дати, з якої у стягувача виникло право примусового
стягнення боргу. 3.17.5. Заборгованість або інша відповідальність боржника
визнається безспірною і не потребує додаткового доказування у
випадках, якщо подані для вчинення виконавчого напису документи
передбачені Переліком ( 1172-99-п ). 3.17.6. Виконавчий напис має містити: - дату (рік, місяць, число) вчинення, найменування
дипломатичного представництва чи консульської установи України,
прізвище, ім'я, по батькові консула, який вчиняє виконавчий напис; - найменування та адресу стягувача; - найменування та адресу боржника, дату й місце його
народження, місце роботи (для фізичних осіб), номери рахунків у
банках, кредитних установах (для юридичних осіб); - строк, за який провадиться стягнення; - суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають
витребуванню, у тому числі пеня, штраф, проценти, якщо такі
належать до стягнення; - розмір плати, суму державного мита, сплачуваного
стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; - зазначення статті Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
та пункту Переліку ( 1172-99-п ); - номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі
для реєстрації нотаріальних дій; - підпис консула, який вчинив виконавчий напис, печатку. 3.17.7. Виконавчий напис учиняється на оригіналі документа,
що встановлює заборгованість (нотаріально посвідчені правочини,
опротестований вексель та ін.). Якщо виконавчий напис не вміщується на документі, що
встановлює заборгованість, то він може бути продовжений чи
викладений повністю на прикріпленому до документа аркуші паперу. 3.17.8. Якщо за борговим документом необхідно провести
стягнення по частинах, то виконавчий напис за кожним стягненням
може бути зроблений на копії документа або на виписці з особового
рахунку боржника; у цих випадках на оригіналі документа, що
встановлює заборгованість, робиться відмітка про вчинення
виконавчого напису і зазначаються, за який строк і яка сума
стягнута, дата і номер за реєстром для реєстрації нотаріальних
дій. 3.17.9. За заявою кредитора розмір суми, яка підлягає
стягненню за виконавчим написом, може бути встановлений з
урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та трьох
процентів річних від простроченої суми, якщо інший розмір не
встановлений договором або законом (стаття 625 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ). Неустойка (штраф, пеня) включається до виконавчого напису,
якщо це передбачено умовами договору та якщо з дня виникнення
права вимоги її минуло не більше одного року (стаття 258
Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Учинення виконавчого напису за договором позики здійснюється
з урахуванням вимог статті 1050 Цивільного кодексу України
( 435-15 ). 3.17.10. У справах консула залишається копія документа, що
встановлює заборгованість, або витяг з особового рахунку боржника
з копією виконавчого напису. При кожному наступному вчиненні виконавчого напису за одним і
тим самим зобов'язанням повторне подання копії документа, що
встановлює заборгованість, не вимагається. У цих випадках слід
обмежитися поданням двох примірників витягу з особового рахунку та
оригіналу зобов'язання. Один примірник витягу з виконавчим написом
і оригінал зобов'язання повертається стягувачу, а другий примірник
залишається у консула. 3.17.11. При вчиненні кількох виконавчих написів за
документами, що встановлюють заборгованість однакової форми, копія
кожного окремого зобов'язання не вимагається. У таких випадках у
справах консула залишається одна копія документа, що встановлює
заборгованість (на одного з боржників), і список боржників, на
стягнення боргу з яких вчинені виконавчі написи, із зазначенням
повної назви та адреси боржників, строку платежу, суми, що
підлягає стягненню за виконавчим написом, а в необхідних випадках
й інших даних. Стягувачу видаються виконавчі написи на кожного
боржника окремо у відповідності до списку. 3.17.12. Якщо для вчинення виконавчого напису, крім
документа, що встановлює заборгованість, необхідно подати й інші
документи, зазначені в Переліку ( 1172-99-п ) документів, за якими
стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на
підставі виконавчих написів нотаріусів, то вони до виконавчого
напису не долучаються, а залишаються у справах консула.
3.18. Вчинення морських протестів 3.18.1. Консули з метою забезпечення доказів для охорони прав
і законних інтересів судновласника приймають заяву капітана судна
про подію, яка мала місце в період плавання або стоянки судна і
яка може стати підставою для пред'явлення до судновласника
майнових вимог. 3.18.2. Заява про морський протест має містити в собі опис
подій, що сталися, і заходів, ужитих капітаном для забезпечення
охорони довіреного йому майна. На підтвердження обставин, викладених у заяві про морський
протест, консулу в межах строків, установлених чинним
законодавством, повинно бути подано для огляду судновий журнал і
засвідчений капітаном витяг з суднового журналу. 3.18.3. Заява про морський протест має бути подана консулу в
порту консульського округу в строки, установлені чинним
законодавством України. Якщо подати заяву про морський протест у встановлені строки
неможливо, то про причини цього має бути зазначено в заяві про
морський протест. 3.18.4. Консул на підставі заяви капітана, даних суднового
журналу, а також опиту самого капітана і, по змозі, не менше
чотирьох свідків з числа членів суднової команди, у тому числі
двох, що належать до осіб командного складу, складає акт про
морський протест і засвідчує його своїм підписом і печаткою
(додаток 55). Примірник акта видається капітанові або уповноваженій ним
особі, а другий примірник із заявою капітана і витягом із
суднового журналу залишаються у справах консула.
3.19. Прийняття документів на зберігання 3.19.1. Консули за заявами юридичних осіб та громадян
приймають на зберігання документи за описом. Опис складається в двох примірниках і підписується особою,
яка здала документи на зберігання, та консулом. Один примірник опису залишається у консула, а другий -
видається особі, яка здала документи на зберігання. 3.19.2. На прохання особи консул може прийняти документи без
опису, якщо вони належним чином упаковані в присутності консула. Упаковка має бути скріплена печаткою консула, його підписом і
підписом особи, яка здала документи на зберігання. 3.19.3. Про прийняття документів на зберігання консул видає
особі, яка здала їх, свідоцтво за встановленою формою, до якого
додається примірник опису, якщо такий провадився. 3.19.4. Прийняті документи зберігаються в окремому пакеті в
залізних шафах чи сейфах, опечатаних печаткою консула. 3.19.5. Документи, прийняті на зберігання, повертаються на
вимогу особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу
уповноважених нею осіб при пред'явленні свідоцтва і примірника
опису чи за рішенням суду.
3.20. Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні
договори 3.20.1. Консули відповідно до законодавства України та
міжнародних договорів застосовують норми іноземного права. Консули приймають документи, складені відповідно до вимог
іноземного права, а також учиняють на документах посвідчувальні
написи у формі, передбаченій іноземним законодавством, якщо це не
суперечить законодавству України. 3.20.2. Довіреність, що призначається для вчинення дій за
кордоном і не містить вказівки про строк її чинності, зберігає
силу до її скасування особою, яка видала довіреність, про що може
бути зазначено в тексті довіреності. За заявою особи, яка видає довіреність, що призначається для
дії за кордоном, така довіреність може бути зареєстрована в
Єдиному реєстрі доручень, посвідчених у нотаріальному порядку,
відповідно до вимог Положення про Єдиний реєстр доручень,
посвідчених у нотаріальному порядку, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 29.05.99 N 29/5 ( z0362-99 ) (із
змінами і доповненнями), зареєстроваим в МЮУ 10.06.99 за
№ 362/3655, через Міністерство закордонних справ України, про що
консулом зазначається у тексті довіреності. 3.20.3. Дії, пов'язані з охороною майна, що залишилося після
смерті іноземного громадянина і перебуває на території України,
або майна, яке належить одержати іноземному громадянинові після
смерті громадянина України, а також з видачею свідоцтва про право
на спадщину щодо такого майна, здійснюються відповідно до
законодавства України. 3.20.4. У відповідності до міжнародного договору у разі, коли
заповіт, складений за формою, передбаченою законодавством
іноземної держави, після смерті заповідача подається консулу для
розкривання і оголошення, консул оголошує зміст заповіту та
складає протокол про його стан і зміст. У протоколі вказуються
дата, час та місце його складання, дата посвідчення заповіту,
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка його подала, стан документа
(був він поданий запечатаним чи відкритим; чи були в ньому
закреслені місця, виправлення або інші недоліки). Протокол підписується консулом і особою, яка подала заповіт.
Цими самими особами підписується кожний аркуш заповіту. Якщо
заповіт зберігався у консула в запечатаному вигляді, усі зазначені
вище дії консул провадить одноосібно. До протоколу додаються засвідчена копія заповіту, а залежно
від вимог міжнародного договору - копія протоколу та оригінал
заповіту. Указані документи можуть бути видані заінтересованій особі
або надіслані компетентній установі іноземної держави за правилами
виконання доручень. 3.20.5. Документи, які складено за кордоном за участю
іноземних властей або які від них виходять, приймаються консулами
за умови їх засвідчення в порядку, передбаченому міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України (або щодо яких держава Україна визнала себе
правонаступником). Без легалізації такі документи приймаються консулами в таких
випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України (або щодо яких держава Україна визнала себе
правонаступником). 3.20.6. Консули забезпечують докази, необхідні для ведення
справ в органах іноземних держав. Дії для забезпечення доказів провадяться відповідно до
цивільного процесуального законодавства України. 3.20.7. Якщо міжнародним договором України встановлено інші
правила про нотаріальні дії, ніж ті, що містить законодавство
України, то при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила
міжнародного договору. Якщо міжнародний договір відносить до компетенції консулів
вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України,
консули вчиняють цю нотаріальну дію в порядку, установленому
Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ
України.
Директор департаменту у справах
цивільного стану громадян та нотаріату
Міністерства юстиції України Л.М.Павлова
Начальник управління
консульської служби Міністерства
закордонних справ України М.С.Точицький

Додаток 1
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі,
укладеному фізичними особами (1)

"_____"________________________ року цей договір посвідчено
мною, __________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, дієздатність їх перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Примітка. При посвідченні договорів відчуження транспортних
засобів, інших самохідних машин і механізмів у посвідчувальному
написі зазначається про перевірку належності їх відчужувачеві, а
також про необхідність їх реєстрації у відповідних органах у
встановлені строки (стаття 34 Закону України "Про дорожній рух").
( 3353-12 )

_______________
(1) За цією формою робиться посвідчувальний напис на
договорах про зміну черговості спадкування, про зміну розміру
частки в спадщині тощо. У разі встановлення особи із залученням свідків нотаріус у
посвідчувальному написі вказує про встановлення особи свідків.

Додаток 2
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі,
укладеному фізичними особами за
участю представника (1)

"____"______________ _____ року цей договір посвідчено мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) За цією формою викладається посвідчувальний напис на
договорі, у якому діє договірний представник (на підставі
довіреності), законний представник (один з батьків малолітньої
дитини до 14 років, його всиновитель, опікун або опікун
недієздатної особи).

Додаток 3
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі за
участю юридичної особи

"_____"_______________ ____ року цей договір посвідчено мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність _____________________________
(найменування юридичної особи)
і повноваження його (її) представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 4
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі за
участю неповнолітньої дитини (з 14
до 18 років), яка діє за згодою
батьків (усиновителя, піклувальника)

"_____"______________ _____ року цей договір посвідчено мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові батьків, ______________________________ і неповнолітньою дитиною __________
усиновителя, піклувальника) (прізвище, _______________________________________________, яка діє за згодою
ім'я, по батькові, дата народження) __________________________________________________________________
(батьків, усиновителя, піклувальника - прізвище,
ім'я і по батькові)
та _______________________________________________________, у моїй
(прізвище, ім'я, по батькові другої сторони за договором)
присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.
Особу _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові батьків, ____________________________ встановлено, повноваження перевірено.
усиновителя, піклувальника)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 5
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі,
укладеному фізичними особами за
участю особи, яка не може розписатися
особисто внаслідок фізичної вади,
хвороби або з інших причин

"___"______________ _____ року цей договір посвідчено мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано у моїй присутності. Особу сторін, а також особу _________________________________
(прізвище, ім'я, _________________________________________, який (яка) підписав(ла)
по батькові особи, яка підписала договір)
договір на прохання ______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові того із ____________________________________________ у зв'язку з його (її)
сторін, хто не може підписатись) ____________________________________________________, встановлено.
(причина, яка не дала змоги підписати договір власноручно)
Дієздатність сторін перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 6
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі за
участю фізичної особи, що не знає
мови, на якій викладено текст
договору, з усним його перекладом
консулом

"____"________________ _________ року цей договір посвідчено
мною, _______________________________, консулом __________________
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін
встановлено, дієздатність їх перевірено.
Усний переклад з _______________________________________ мови
(мова, з якої перекладається текст) на _________________________________ мову зроблено мною, консулом.
(мова, на яку перекладається текст)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 7
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій фізичною особою

"____"___________ ______ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність підписана _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) у моїй присутності. Особу його(її) встановлено, дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 8
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій фізичною особою у порядку
передоручення

"____"__________ _______ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність підписана від імені _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, ________________ його представником _____________________________,
яку представляють) (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на довіреності,
у моїй присутності.
Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище і ініціали) довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 9
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій юридичною особою

"____"___________ ______ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність підписана від імені _____________________________
(найменування юридичної особи) ______________________________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові та посада)
Правоздатність _______________________________ і повноваження
(найменування юридичної особи) його (її) представника перевірено.
Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище та ініціали) довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 10
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій юридичною особою в порядку
передоручення

"____"___________ _____ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність від імені _______________________________________
(найменування юридичної особи) підписана його (її) представником ______________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на
довіреності, у моїй присутності.
Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище та ініціали) довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 11
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій неповнолітньою дитиною, яка
діє за згодою батьків (усиновителя,
піклувальника)

"____"__________ ______ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність підписана неповнолітнім (неповнолітньою) ________
(прізвище, ________________________________________, який (яка) діє за згодою
ім'я, по батькові, дата і рік народження) _________________________________________________________________,
(прізвища, ім'я, по батькові батьків, усиновителя, піклувальника)
у моїй присутності, особу його (її) встановлено, дієздатність
перевірено.
Особу _______________________________________________________
(прізвища та ініціали батьків, усиновителя, піклувальника)
встановлено, повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 12
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій фізичною особою, яка не може
розписатися особисто внаслідок
фізичної вади, хвороби або з якихось
інших причин

"____"____________ _____ року ця довіреність посвідчена мною,
________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) У зв'язку з _________________________________________________
(причина, через яку особа, яку представляють, не _________________________ _____________________________________
може розписатися особисто) (прізвище, ім'я, по батькові особи, ____________________ і на його (її) прохання довіреність підписана
яку представляють)
у моїй присутності _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка ________________________.
підписала довіреність)
Особу __________________________________________ встановлено,
(прізвище та ініціали особи, яку представляють) дієздатність його (її) перевірено. Особу ________________________,
(прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 13
до Положення
Посвідчувальний напис на
телеграмі-довіреності

Посвідчена "____"______________________________________ року,
реєстр ________________.
Консул ______________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали)
Підпис Печатка

Додаток 14
до Положення
Посвідчувальний напис на заповіті (1)

"____"______________ ______ року цей заповіт посвідчено мною, ________________________________, консулом _______________________
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Заповіт записаний мною, консулом, зі слів ___________________
(прізвище, ім'я, ________________________.
по батькові заповідача)
Заповіт до підписання прочитаний вголос заповідачем _________
(прізвище, _____________________________ і власноручно підписаний ним у моїй
ім'я, по батькові заповідача)
присутності. Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо особа, на яку покладено виконання заповіту,
висловила свою згоду на самому заповіті, то в посвідчувальному
написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту ________________
(прізвище, ім'я, _______________ встановлено, дієздатність його (її) перевірено".
по батькові)

Додаток 15
до Положення
Посвідчувальний напис на заповіті,
підписаному в присутності свідків від
імені особи, яка у зв'язку з хворобою
або фізичною вадою не може
власноручно підписатися (1)

"_____"____________ _______ року цей заповіт посвідчено мною, ________________________________, консулом _______________________
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) Заповіт записаний мною, консулом, зі слів заповідача ________
(прізвище, __________________________________________________________________
ім'я, по батькові заповідача)
У зв'язку з _________________________________________________
(причина, з якої заповідач не зміг підписати заповіт власноручно) _________________________________________, на його (її) особисте
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
прохання та у його (її) присутності, текст заповіту підписано __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала заповіт) Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її)
перевірено. Особу __________________________________________ встановлено, (прізвище та ініціали особи, яка підписала заповіт) справжність його (її) підпису перевірено.
Заповіт вголос прочитаний заповідачем до його підписання у
присутності запрошених ним свідків ______________________________.
(прізвища, імена, по батькові свідків) Особу ________________________________________________________
(прізвища та ініціали свідків, які підписали заповіт)
встановлено, справжність їх підписів перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, у
посвідчувальному написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту _____________________________ встановлено, дієздатність його (її)
(прізвище, ім'я, по батькові)
перевірено".

Додаток 16
до Положення
Посвідчувальний напис на заповіті
подружжя

"____"_____________ ______ року мною, ______________________,
(прізвище та ініціали)
консулом ________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
посвідчено заповіт подружжя ______________________________________
(прізвища, імена, по батькові заповідачів)
щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності.
Заповіт записаний мною зі слів ______________________________
(прізвища, імена, по батькові ____________.
заповідачів)
Заповіт до підписання прочитаний вголос заповідачами і
власноручно підписаний ними у моїй присутності.
Особу заповідачів встановлено, їхню дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 17
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису

"_____"___________ _____ року я, ___________________________,
(прізвище та ініціали) консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності. Особу _________________________,
(прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 18
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності перекладу, зробленого
консулом

"_____"________________ ______ року я, _____________________,
(прізвище та ініціали)
консул _________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність перекладу цього тексту з ___________________
(мова, з якої _____________________ мови на ______________________________ мову.
перекладається текст) (мова, на яку перекладається текст)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 19
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису перекладача

"_____"_______________ _______ року я, _____________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
засвідчую справжність підпису перекладача _______________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 20
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису представника
юридичної особи (1)

"_____"___________ _______ року я, _________________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підпису ____________________________________
(посада, найменування юридичної особи, _________________________________________________, який зроблено у
прізвище, ім'я та по батькові представника)
моїй присутності.
Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) При засвідченні справжності підписів представників
юридичної особи на банківських картках у посвідчувальному написі
зазначаються їх посади.

Додаток 21
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису неповнолітньої
дитини (з 14 до 18 років), яка діє за
згодою батьків (усиновителя,
піклувальника)

"_____"______________ ________ року я, _____________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підпису ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, ______________________, який (яка) діє за згодою _________________
дата і рік народження) (батьків, усиновителя, ___________________________________________, який зроблено у
піклувальника, прізвище, ім'я, по батькові)
моїй присутності. Особу гр. __________________________________________________,
(прізвище та ініціали) який (яка) підписав(ла) документ, і ______________________________
(прізвище та ініціали ______________________________________ встановлено, повноваження
батьків, усиновителя, піклувальника)
останніх (нього) перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 22
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису фізичної особи,
яка підписалась за іншу особу, яка
не може власноручно підписатися у
зв'язку з хворобою або фізичною вадою

"_____"________________ ______ року я, _____________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, ________________________________ який (яка) розписався(лась) за
яка підписала документ) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої підписано _________ за його (її) дорученням та в його (її) присутності у
документ)
зв'язку з _______________________________________________________.
(причина, за якої особа не може підписатись)
Особу _______________________________________________________
(прізвище та ініціали громадянина, який підписав документ)
та особу _________________________________________________________
(прізвище та ініціали особи, за дорученням якої _______________________ встановлено.
підписувався документ)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 23
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису на документі,
який передається телеграфом

Справжність підпису засвідчено "____"_____________ ____ року,
реєстр ________________.
Консул ______________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
_________________________________________________________________.
(прізвище)
Печатка Підпис

Додаток 24
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності фотокопії

"_____"_________ ______________ року я, ____________________,
(прізвище та ініціали)
консул ___________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи, ______________________________, засвідчую вірність цієї фотокопії.
архіву, нотаріального округу)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 25
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності копії з копії документа

"_____"_____________ ______ року я, ________________________,
(прізвище та ініціали)
консул ___________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи,
_______________________________, засвідчую справжність цієї копії
архіву, нотаріального округу)
з копії документа. У поданій копії підчисток, дописок, закреслених
слів, інших незастережених виправлень або якихось інших
особливостей не виявлено (1).
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо в поданій копії є будь-які особливості, то слова
"або якихось інших особливостей" пропускаються і після слів "не
виявлено" зазначається: "При цьому в копії..." (перераховуються
особливості, що мають місце).

Додаток 26
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності виписки з документа (1)

"_____"___________ _______ року я, _________________________,
(прізвище та ініціали)
консул ___________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи,
_________________________________, засвідчую вірність цієї виписки
архіву, нотаріального округу)
з ______________________________. В останньому підчисток, дописок, (найменування документа)
закреслених слів, інших незастережених виправлень або якихось
інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо в оригіналі документа є будь-які особливості, то
слова "або якихось інших особливостей" пропускаються і після слів
"не виявлено" зазначається: "При цьому в оригіналі..."
(перераховуються особливості, що мають місце).

Додаток 27
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності копії тексту документа,
вчиненому одночасно з перекладом
тексту копії

"_____"______________ ______ року я, _______________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналом документа. В останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, інших незастережених
виправлень або якихось інших особливостей не виявлено. При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) який зробив переклад тексту цього документа
з _____________________________ мови на _________________________.
(мова, з якої робиться переклад) (мова, на яку робиться переклад)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 28
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності копії документа

"_____"___________ ________ року я, ________________________,
(прізвище та ініціали)
консул ___________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи, ___________________________________, засвідчую вірність цієї копії
архіву, нотаріального округу)
з оригіналом документа. В останньому підчисток, дописок,
закреслених слів, інших незастережених виправлень або якихось
інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 29
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису фізичної особи,
яка діє за довіреністю

"_____"________________ _____ року я, ______________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підпису ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, _______________________, який (яка) діє за довіреністю ___________
яка підписала документ) ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
зроблено у моїй присутності.
Особу _____________________________________, який (яка)
(прізвище та ініціали) підписав(ла) документ, встановлено, повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 30
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ (1)
Місто, країна ______________________________________________, ______________________________________________________ ____ ____ .
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті __ Цивільного кодексу України (2)
спадкоємцем _______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові _____________, який (яка) помер(ла) "____"____________ _____ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання __________________________________________________________________
та родинний чи інший зв'язок з спадкодавцем) Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого _________________________________________________________________.
видане свідоцтво, та дається його характеристика) Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (3) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на зазначене в свідоцтві майно підлягає державній
реєстрації (4).
N _______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) За такою формою відповідно до вимог ст. 1298 ЦК України
( 435-15 ) видається свідоцтво про право на спадщину кожному із
спадкоємців, якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців. (2) У разі застосування до спадщини положень Цивільного
кодексу УРСР ( 1540-06 ) (1963 року) указується відповідна стаття
за цим Кодексом.
(3) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав вказується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(4) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 31
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом за правом представлення

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ____ Цивільного кодексу України
спадкоємцем _______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові _____________, який (яка) помер(ла) "____"_________________ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання _________________________________________________________________,
та родинний зв'язок чи інший зв'язок із спадкодавцем)
батько (мати, інший родич) якого(ї) ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________, помер(ла)
померлого батька, матері, іншого родича спадкоємця)
"_______" _________________ _______ року.
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з:____________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане __________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на ______________________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна видане _________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину на згадане майно підлягає державній реєстрації (2).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто__________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 32
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом на майно померлого
спадкоємця, який не встиг прийняти
спадщину (спадкова трансмісія)

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
посвідчую, що на підставі статті _____ Цивільного кодексу України
спадкоємцем _______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові
_____________ який (яка) помер(ла) "___"______________ року, був
спадкодавця)
(була) його (її) _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
____________________________________________, але у зв'язку з його
та родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем)
(її) смертю "____"___________ _____ року спадщина переходить до
його (її) ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
_________________________________________________________________.
та родинний чи інший зв'язок з спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане __________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на _____________________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна видане _________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації.
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.

Додаток 33
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом на майно померлого
спадкоємця, який прийняв спадщину,
але не оформив своїх спадкових
прав (1)

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцем ______________ майна _________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові ____________, який (яка) помер(ла) "_____"_________________ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та _________________________________________________________________.
родинний чи інший зв'язок спадкоємця)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво
і яке складається з: _____________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане ____________________________________________________, належало
свідоцтво, та дається його характеристика)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, родинний чи інший _________________________, який (яка) помер(ла) "___" __________
зв'язок із спадкодавцем) _________ року, спадкоємцем якого (якої) був (була)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, родинний чи інший зв'язок із ______________, який (яка) прийняв(ла) спадщину, але не
спадкодавцем)
оформив(ла) своїх спадкових прав.
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка ____________________ видане (2) _________________________________.
спадкового майна) (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (3).
N _______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно
на майно, яке належало спадкодавцеві особисто, і на майно,
прийняте у спадок, але не оформлене ним, у свідоцтві вказується
конкретне майно із зазначенням, кому воно належить. (2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 34
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом у разі відмови спадкоємця від
спадщини на користь іншого спадкоємця

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцем _______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові ________________, який (яка) помер(ла) "___"_________ _____ року,
спадкодавця)
є його (її) _____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання спадкоємців)
у тому числі з урахуванням __________________ майна, від якого
(розмір частки) відмовився(лась) _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, який _________________________________________________________________.
відмовився від спадщини на користь іншого спадкоємця)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(зазначається все майно, на частку якого видане _________________________________________________.
свідоцтво, та дається його повна характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (2).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 35
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом, яке видається у випадках,
коли частка у спадщині окремих
спадкоємців залишається відкритою

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцями ______________ майна ________________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові ____________, який (яка) помер(ла) "____"________ ____ року, є
спадкодавця)
його (її) ________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові, місце проживання _________________________________________________________________.
та родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем) Спадкове майно, на яке в указаній частині видано це
свідоцтво, складається з: ________________________________________
(указується все майно, на частку якого _________________________________________________________________.
видане свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
не видано. На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (1).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 36
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
заповітом

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАПОВІТОМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого _________________
(ким посвідчено заповіт)
"_____" _________ _____ року і зареєстрованого в реєстрі за N ___,
спадкоємцем зазначеного в заповіті ___________________ майна
(розмір частки) ________________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
"____" ________________ року, є його (її) ________________________
(прізвища, імена, _________________________________________________________________.
по батькові, спадкоємців і місце їх проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане __________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації (2).
N _______________________
(номер спадкової справа)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 37
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину на
обов'язкову частку

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцем ___________________ майна ____________________________
(розмір частки) (1) (прізвище, ім'я, по батькові ____________, який (яка) помер(ла) "___" __________________ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання і його _________________________________.
родинний зв'язок з спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане _________________________________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ ____________________________________ видане (2) __________________
(указується частка спадкового майна) (прізвище, ім'я, _______________________.
по батькові спадкоємця) На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (3).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою
спадкоємцеві забезпечується одержання половини частки, яка
належала б йому в разі спадкування за законом. (2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 38
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
заповідальним розпорядженням

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАПОВІДАЛЬНИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі заповідального розпорядження, зробленого __________________________________________________________________
(вказується найменування банку (фінансової установи), в якому ___________________________________ "_____" __________ _____ року
зроблене заповідальне розпорядження)
на рахунку N _______________________, спадкоємцем зазначеного в
заповідальному розпорядженні ____________________ грошового вкладу
(розмір частки) __________________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
"____" ________________ року, є його (її)_________________________
(прізвища, ім'я, _________________________________________________________________.
по батькові спадкоємця і місце його проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується розмір вкладу, на частку якого видане ____________.
свідоцтво)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(вказується частка вкладу)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
N _______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.

Додаток 39
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом, яке видається у випадку
внесення змін до свідоцтва про право
на спадщину

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі статті ______ Цивільного кодексу України
спадкоємцем __________________ майна _____________________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, по батькові ____________, який (яка) помер(ла) "____"__________ ______ року,
спадкодавця)
є його (її) ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та _________________________________________________________________.
родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(вказується все майно, на частку якого видане _________________________________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Указане свідоцтво про право на ___________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна видане _______________________________________ на
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
заміну раніше виданого ___________________________________________
(указуються, ким видано свідоцтво та його реквізити)
свідоцтва про право на спадщину на підставі статті 1300 Цивільного
кодексу України та згоди (1) спадкоємців померлого (рішення суду) _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові померлого (реквізити рішення суду)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане (2) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (3).
N ________________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Нотаріально оформлена згода спадкоємців або рішення суду
приєднується до примірника свідоцтва, яке зберігається у справах
нотаріальної контори. (2) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося.
(3) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 40
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
секретним заповітом

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАПОВІТОМ
Місто, країна ______________________________________________,
_________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що на підставі секретного заповіту, посвідченого __________________________________ "_____" _____________ року,
(ким посвідчено секретний заповіт)
зареєстрованого в реєстрі за N _______ та оголошеного ____________
(ким оголошено ______________________________________________________ спадкоємцем
заповіт, дата складання протоколу та номер за реєстром)
(спадкоємцями) зазначеного в секретному заповіті _________________
(розмір частки)
майна ______________________________________, який (яка) помер(ла) (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця) "____" _________________ року, є _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________.
спадкоємця (спадкоємців) і місце його (їх) проживання)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з:____________________________________________________
(вказується все майно, на частку якого видане __________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Свідоцтво про право на ______________________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна видане _________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на згадане майно підлягає державній реєстрації (2).
N _______________________
(номер спадкової справи)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення одним із спадкоємців своїх спадкових
прав указується частка, на яку свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 41
до Положення
Свідоцтво про право на спадщину за
законом на майно, набуте за договором
довічного утримання (догляду)

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ
ЗА ЗАКОНОМ
Місто, країна ______________________________________________,
__________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
посвідчую, що на підставі статті ____ Цивільного кодексу України
спадкоємцем ______________ майна та обов'язків ___________________
(розмір частки) (прізвище, ім'я, _______________________, який (яка) помер(ла) "____"_____________
по батькові спадкодавця) ______ року, набутих спадкодавцем за договором довічного утримання
(догляду), посвідченого "____" ______ року за реєстром N _________ ________________________________, є його _________________________
(прізвище та ініціали нотаріуса) (прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
місце проживання та родинний чи інший зв'язок із спадкодавцем)
Спадкове майно, на яке в указаній частці видане це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________
(указується все майно, на частку якого видане ___________________________________________.
свідоцтво, та дається його характеристика)
Обов'язки, які передбачені договором довічного утримання
(догляду), переходять до спадкоємця і складаються з: _____________
(указуються ___________________________.
всі обов'язки за договором)
Свідоцтво про право на ______________________________________
(відповідна частка спадкового майна)
спадкового майна та обов'язків видане ___________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(вказується частка спадкового майна)
видане (1) ______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
На підставі статті 1299 Цивільного кодексу України право
власності на зазначене в свідоцтві майно підлягає державній
реєстрації (2).
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
N ________________________
(номер спадкової справи)

Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) У разі неоформлення спадкових прав одним із спадкоємців
указується частка(ки), на яку (які) іншому(им) спадкоємцю(ям)
свідоцтво не видавалося. (2) У разі якщо право власності на майно підлягає державній
реєстрації, про це зазначається у тексті свідоцтва.

Додаток 42
до Положення
Свідоцтво про посвідчення факту, що
фізична особа є живою

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна _______________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що ________________________________________________ є
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) живим(ою) і проживає ___________________________________________.
(місце проживання)
Гр. ___________________________ з'явився до згаданого консула
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
особисто сьогодні о ____ годині_______ хвилин.
Особу його (її) встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 43
до Положення
Свідоцтво про посвідчення факту, що
малолітня (неповнолітня) дитина є
живою (1)

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна ______________________________________________, __________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) який (яка) народився(лась) "____"_______ _____ року, є живим(ою)
і проживає ______________________________________________________.
(місце проживання) ____________________________________ з'явився(лась) до зазначеного
(прізвище та ініціали дитини) консула о _______ годині ________ хвилин у супроводі _________________________________, який(яка) є ___________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (батьком, __________________________________________________________________
матір'ю, усиновлювачем, опікуном, піклувальником) _________________________________________________________________.
(прізвище та ініціали дитини)
Особу фізичних осіб, зазначених у цьому свідоцтві,
встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) За цією формою видається свідоцтво про посвідчення факту,
що недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна
дієздатність якої обмежена, є живою.

Додаток 44
до Положення
Свідоцтво про посвідчення факту
перебування фізичної особи в певному
місці

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) який(яка) проживає ______________________________, "_____"________
(місце проживання) 20_______ року о _______ годині ________ хвилин перебував(ла) у
приміщенні ______________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
(приміщенні, яке є робочим місцем консула _______________________)
(прізвище, ім'я, по батькові)
за адресою: ______________________________________________________
(адреса розташування ПУ, ГКУ, робочого місця консула)
Особу його (її) встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 45
до Положення
Свідоцтво про посвідчення тотожності
фізичної особи з особою, зображеною
на фотокартці

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна _______________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що фізична особа, зображена на цій фотокартці, тотожна
з особою ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) що проживає ______________________________________________________
(місце проживання) і подав(ла) мені цю фотокартку.
Особу його (її) встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 46
до Положення
Свідоцтво про прийняття
на зберігання документів

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна ______________________________________________, _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що ________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові) проживає _________________________________________________________
(місце проживання) "_____"______________ року здав(ла) на зберігання _______________
(найменування __________________________________________________________________
дипломатичного представництва, консульської установи, прізвище та __________________ за адресою ____________________________________
ініціали консула) (місце розташування дипломатичного __________________________________________________________________
представництва, консульської установи, робочого місця консула)
строком на _______________________________________________________
(зазначається словами термін зберігання) документи згідно з описом, що додається.
Особу громадянина(ки), який(яка) здав(ла) документи,
встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 47
до Положення
Свідоцтво про час пред'явлення
документа

УКРАЇНА
СВІДОЦТВО
Місто, країна ______________________________________________, __________________________________________________________________
(число, місяць, рік словами) Я, __________________________________________________, консул
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) посвідчую, що _______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові) проживає ________________________________________________________,
(місце проживання) "_____"_____________ ____ року о "____" годині пред'явив(ла) мені
в приміщенні _____________________________________________________
(найменування диппредставництва, консульської установи, _____________________________ за адресою _________________________
прізвище та ініціали консула) (місце розташування __________________________________________________________________
диппредставництва, консульської установи, робочого місця консула)
документ ________________________________________________________.
(назва та реквізити документа, що пред'являється)
Особу громадянина(ки), який(яка) пред'явив (ла) документ,
встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 48
до Положення
Реєстр для реєстрації нотаріальних
дій

РЕЄСТР N __
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
_______________________________________
_____________ на __________________ рік
----------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата | Прізвище, ім'я,|Документ, що| Зміст | Стягнуто | Розписка в| |нотаріаль-| вчинення | по батькові, | посвідчує |нотаріаль-| державного | одержанні | | ної дії |нотаріаль-|місце проживання| особу, яка | ної дії | мита або |нотаріально| | | ної дії | (найменування і| звернулася | |розмір плати|оформленого| | | | місце- |за вчиненням| | за вчинену | документа | | | | знаходження) |нотаріальної| |нотаріальну | | | | | осіб, для яких | дії | | дію | | | | | вчиняється | | | | | | | |нотаріальна дія,| | | | | | | | або їх | | | | | | | | представників | | | | | |----------+----------+----------------+------------+----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 49
до Положення
Протокол оголошення секретного
заповіту

ПРОТОКОЛ ОГОЛОШЕННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ
________________________ _________________________
(місце складання протоколу) (дата складання протоколу)
Я, __________________________________________________, консул
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
на підставі статті 1250 Цивільного кодексу України у зв'язку зі
смертю заповідача _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата смерті заповідача)
у приміщенні ПУ (ГКУ) (1) в присутності двох свідків: ___________________________________________________________ та
(прізвища, імена, по батькові, місце проживання свідків)
зацікавлених осіб: _______________________________________________
(прізвища, імена, по батькові та місце ___________________________, які мною були попереджені про дату та
проживання зацікавлених осіб)
місце оголошення секретного заповіту, розпечатав конверт, у якому
зберігався секретний заповіт, та конверт із секретним заповітом.
Підпис заповідача ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача) на конверті із секретним заповітом засвідчено "_____" ____________ _____ року за реєстром N ______ __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
консула, найменування дипломатичного представництва або _______________________.
консульської установи)
Розпечатані мною конверти не містять (містять) _________________________________________________________________.
(зазначається стан конвертів, у яких містився секретний заповіт,
та стан заповіту)
Оголошено такий текст секретного заповіту: _________________.
(відтворюється весь текст заповіту)
Секретний заповіт після його оголошення залишається в справах __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва, консульської _________________________________________________________________.
установи, прізвище, ім'я, по батькові консула)
Цей протокол про оголошення секретного заповіту нами
прочитаний. ___________________ ____________________________
(підпис свідка) (ініціали та прізвище свідка) ___________________ ____________________________
(підпис свідка) (ініціали та прізвище свідка)
Протокол складений у ___________ примірнику (ах).
Цей примірник протоколу виданий ____________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
"_____"___________ _____ року я, ___________________________,
(прізвище та ініціали) консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підписів __________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові свідків)
які зроблено у моїй присутності. Особу __________________________,
(прізвище та ініціали свідків)
які підписали протокол, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо заповіт оголошується поза приміщенням нотаріальної
контори, указується місце його оголошення.

Додаток 50
до Положення
Алфавітна книга обліку заповітів

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАПОВІТІВ
-------------------------------------------------------------------------- |N |Прізвище, | Дата |Номер за| Дата |Номер за|Відмітка про| |з/п| ім'я, по |посвідчення|реєстром|посвідчення та|реєстром| скасування | | | батькові | заповіту | | прийняття на | | заповіту, | | |заповідача| | | зберігання | | секретного | | | | | | секретного | | заповіту | | | | | | заповіту | | | |---+----------+-----------+--------+--------------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------
А _________________
Б _________________
В _________________
Г _________________

Додаток 51
до Положення
Книга обліку заяв про вжиття заходів
до охорони спадкового майна

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Число, |Від кого|Прізвище,| Місце | Число, | Оцінка |Число, місяць,| |з/п|місяць і рік|надійшла| ім'я, по|знаходження| місяць, |спадкового| рік видачі | | |надходження | заява | батькові|спадкового | рік | майна |свідоцтва про | | | заяви | |померлого| майна | вжиття | | право на | | | | | | | заходів | | спадщину | | | | | | | до | | | | | | | | | охорони | | | | | | | | |спадково-| | | | | | | | |го майна | | | |---+------------+--------+---------+-----------+---------+----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 52
до Положення
Книга обліку і реєстрації спадкових
справ

КНИГА ОБЛІКУ І РЕЄСТРАЦІЇ СПАДКОВИХ СПРАВ
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Поряд-|Порядко-| Дата |Прізвище,| Час |Прізвище,|Дата |Дата | Дата | Дата |Приміт-| |з/п|ковий | вий |надход-| ім'я, |смерті| ім'я, |видачі |видачі |припине- |списа- |ка | | |номер | номер | ження | по | | по |свідоц- |свідоц- |ння пов- |ння в | | | |справи| заяви | заяви |батькові | |батькові |тва про |тва ви- |новажень |архів, | | | | | | |померлого| |заявника |право |конавцю |виконавця| номер | | | | | | | | | |на спад-|заповіту|заповіту |справи | | | | | | | | | |щину, |та номер| | | | | | | | | | | |нових |за реєс-| | | | | | | | | | | |свідоцтв|тром | | | | |---+------+--------+-------+---------+------+---------+--------+--------+---------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 53
до Положення
Книга обліку цінностей

КНИГА ОБЛІКУ ЦІННОСТЕЙ
----------------------------------------------------------------------------------- | N | Число, |Прізвище,|Докладний|Кількість|Оцінка|Число, місяць, | Відмітка про | |з/п| місяць, |ім'я, по | опис | | | рік здавання | видачу | | | рік |батькові |цінностей| | | цінностей та | цінностей | | |надходже-|померлого| | | |номер квитанції| спадкоємцям, | | | ння | (кому | | | | | виконавцю | | |цінностей|належали)| | | | |заповіту, або | | | | | | | | |передавання їх| | | | | | | | |фінорганам для| | | | | | | | | реалізації | |---+---------+---------+---------+---------+------+---------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 54
до Положення
Алфавітна книга спадкових справ

АЛФАВІТНА КНИГА СПАДКОВИХ СПРАВ
------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище, ім'я, по батькові|Дата смерті| Номер спадкової | |з/п| померлого | | справи | |---+---------------------------+-----------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
А _______________
Б _______________
В _______________
Г _______________

Додаток 55
до Положення
Акт про морський протест

АКТ
про морський протест
"_____"______________ ______ року я, _______________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) прийняв(ла) заяву капітана _______________________________________
(назва і прапор судна, його належність, __________________________________________________________________
власник, приписка, реєстраційний номер, час прибуття в порт, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я по батькові капітана, його громадянство та місце ____________ про подію, яка мала місце "____"__________ _____ року
проживання)
під час плавання (стоянки) судна.
Подія, за заявою капітана, полягає в тому, що _______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідно до статті 95 Закону України "Про нотаріат" я
ознайомився (лась) з даними суднового журналу, поданого мені
капітаном "___"_________ ___ року, і опитав(ла) про обставини
події самого капітана та свідків з числа членів суднової команди,
у тому числі осіб командного складу, які показали:
1. __________________________________________________________ (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові капітана і _________________________________________________________________.
зміст його показань, які ним підписуються)
2. __________________________________________________________
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, __________________________________________________________________
громадянство, місце проживання свідка і зміст його
показань, які ним підписуються). 3. _______________________.
(те саме) 4. _______________________.
(те саме) 5. _______________________.
(те саме)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підписвверх