Документ z1643-16, действует, текущая редакция — Принятие от 29.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.12.2016. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

29.11.2016  № 2636


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2016 р.
за № 1643/29773

Про затвердження Методики оцінки вартості 100% акцій банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних

Відповідно до пункту 10 частини першої, частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику оцінки вартості 100% акцій банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
29.11.2016  № 2636


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2016 р.
за № 1643/29773

МЕТОДИКА
оцінки вартості 100% акцій банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних

І. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена з метою реалізації норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, інших нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд).

2. Ця Методика визначає порядок дій працівників Фонду, у тому числі уповноваженої особи Фонду, щодо визначення в умовах конкурсу початкової (мінімальної) ціни банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних (на стадії тимчасової адміністрації).

3. Оцінка акцій банку за цією Методикою здійснюється щодо банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних (на стадії тимчасової адміністрації).

4. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, визначених у Законах України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актах Фонду та Національного банку України (далі – НБУ), зокрема у нормативно-правовому акті з питань оцінки активів (далі – Методика оцінки активів).

5. Оцінка акцій банку здійснюється на підставі висновків щодо вартості всіх активів банку та розміру зобов’язань банку відповідно до звітів суб’єктів оціночної діяльності та/або за Методикою оцінки активів.

II. Порядок оцінки акцій банку

1. Вартість 100% акцій неплатоспроможного банку для цілей цієї Методики визначається в межах майнового підходу. Основним методом майнового підходу до оцінки акцій банку є метод накопичення активів. Метод накопичення активів полягає у визначенні чистої вартості активів, що формують майновий комплекс банку. Визначена вартість чистих активів коригується на розмір понесених збитків у разі прийняття інвестором рішення про створення нового банку замість придбання діючого (вартість ліцензії).

2. Оцінка активів здійснюється у такій послідовності:

1) отримання від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, відповідального структурного підрозділу Фонду або суб’єкта оціночної діяльності висновків щодо вартості всіх активів банку. У разі наявності активів, вартість яких не визначено, вартість таких активів може прийматись на рівні балансової вартості;

2) розрахунок чистої вартості активів банку відповідно до цієї Методики;

3) розрахунок приведеної суми втрачених інвестором доходів у разі створення нового банку;

4) визначення загальної оціночної вартості акцій банку шляхом складання результатів оцінки за кожною групою активів та грошовий потік втрачених інвестором доходів.

3. Чиста вартість активів банку визначається як різниця між вартістю всіх активів (включно з позабалансовими) та розміром зобов'язань банку (включно з позабалансовими), визначених на дату оцінки.

Вартість 100% акцій банку визначається за формулою:


ВА=ЧВА+ВІД,

де

ВА

-

вартість 100% акцій банку (вартість банку);


ЧВА

-

чиста вартість активів банку на дату оцінки;


ВІД

-

приведена до поточної дати сума втрачених інвестором доходів у разі створення нового банку.

Вартість активів на дату оцінки визначається за Методикою оцінки активів.

4. Розмір зобов’язань неплатоспроможного банку приймається на рівні балансової вартості. У разі наявності умовних зобов’язань (або інших зобов’язань, що обліковуються на позабалансових рахунках) розмір зобов’язань банку збільшується на суму таких умовних зобов’язань та інших зобов’язань, що обліковуються на позабалансових рахунках, вартість яких визначається рівній сумі зобов’язань банку за договором, помноженій на ймовірність виконання банком вимог за таким умовним (іншим) зобов’язанням. За відсутності інформації для визначення розміру ймовірності виконання банком вимог за таким умовним (іншим) зобов’язанням, вона визначається на рівні 50%.

5. Приведений до поточної дати грошовий потік втрачених інвестором доходів у разі створення нового банку (ВІД) визначається виходячи із такого:

1) статутний капітал нового банку – на рівні мінімальних вимог, встановлених законом;

2) термін розміщення коштів для формування статутного капіталу нового банку на кореспондентському рахунку НБУ (час на створення нового банку відповідно встановлених строків виконання процедур, передбачених законодавством) – 6 місяців;

3) процентний дохід, який міг би отримати інвестор за час, необхідний на створення нового банку, – на рівні облікової ставки НБУ;

4) ставка дисконтування грошових потоків – на рівні облікової ставки НБУ.

Розрахунок приведеної до поточної дати суми втрачених інвестором доходів у разі створення нового банку (ВІД) здійснюється за такою формулою:


ВІД = NPV1 – NPV2,

де

ВІД

-

приведений до поточної дати грошовий потік від втрачених інвестором доходів у разі створення нового банку;


NPV1

-

приведений грошовий потік від розміщення інвестором коштів на депозитному рахунку;


NPV2

-

приведений грошовий потік від розміщення інвестором коштів на кореспондентському рахунку.

де

It

-

грошовий потік від процентних або інших доходів від розміщеного депозиту у розмірі, який дорівнює мінімальному капіталу для банківської установи, у відповідному місяці t;


d

-

ставка дисконтування грошових потоків – на рівні облікової ставки НБУ у місячному вираженні;


n

-

кількість місяців, що становить 6 місяців.

Приведений грошовий потік від розміщення інвестором коштів на кореспондентському рахунку (NPV2) розраховується за такою формулою:

де

It

-

грошовий потік від процентних або інших доходів від коштів, розміщених на кореспондентському рахунку в НБУ у розмірі, який дорівнює мінімальному капіталу для банківської установи, у відповідному місяці t;


d

-

ставка дисконтування грошових потоків – на рівні облікової ставки НБУ у місячному вираженні;


n

-

кількість місяців, що становить 6 місяців.

6. У разі якщо розрахована вартість 100% акцій банку (ВА) є негативною, вартість банку приймається рівною 1 гривні.

Приклад розрахунку вартості акцій (млн грн):

Вартість активів на дату запровадження тимчасової адміністрації


138,0

Розмір зобов’язань банку


10,5

Вартість чистих активів банку (ЧВА)


127,5

Мінімальний статутний капітал банку


500,0

Строк розміщення коштів на коррахунку, місяців


6

Облікова ставка НБУ


15,5%

Грошовий потік від процентних доходів від розміщеного депозиту під облікову ставку:

Місяць

1

2

3

4

5

6

Втрачені процентні доходи інвестора

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

NPV1


37,1

NPV2 (відсотки на коррахунок не нараховуються)


0,0

Приведений грошовий потік від втрачених процентних доходів (ВІД)


37,1

Вартість акцій банку (ВА)


164,6

III. Оформлення результатів оцінки акцій та їх використання Фондом

1. Відповідальна особа Фонду звітує за результатами здійснення оцінки акцій банку перед виконавчою дирекцією Фонду.

2. Звіт має містити, зокрема:

1) опис об’єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати (наприклад: найменування банку, код за ЄДРПОУ тощо);

2) дату, на яку здійснено оцінку, та дату складання звіту;

3) строк дії звіту та висновку про вартість акцій, розраховану відповідно до цієї Методики;

4) мету проведення оцінки із посиланням на цю Методику;

5) застереження, що оцінка здійснена не на підставі нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка суб’єктами оціночної діяльності;

6) перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;

7) викладку усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;

8) інформацію відповідальної особи Фонду щодо якості використаних вихідних даних та інших даних;

9) іншу інформацію, що є важливою для підтвердження об'єктивності оцінки акцій і висновку про їх вартість;

10) посилання на вихідні дані та іншу враховану інформацію під час проведення оцінки;

11) розрахункові дані щодо визначення вартості об’єктів оцінки (результати оцінки);

12) висновок про загальну вартість об’єкта оцінки;

13) додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби інші інформаційні джерела, які роз’яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

3. Звіт про результати здійснення оцінки 100% акцій банку складається в електронному вигляді та має бути захищений від перегляду та зміни паролем. Роздрукований звіт має бути прошнурований, пронумерований та підписаний відповідальною особою Фонду.

4. Звіт про результати здійснення оцінки 100% акцій банку має бути складений до дня визначення найменш витратного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку (крім випадків виведення банків з ринку за участю держави).

5. Строк дії звіту про результати здійснення оцінки 100% акцій банку становить не більше трьох місяців з дати, на яку здійснено оцінку активів такого банку. Звіт, строк дії якого сплинув, може бути оновлений шляхом оновлення вихідної інформації щодо активів, які оцінювались, та прийнятих припущень зі здійсненням повторного розрахунку.

6. Звіт про результати здійснення оцінки 100% акцій банку є документом з обмеженим доступом, що містить банківську таємницю.

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавверх