Документ z1630-15, действует, текущая редакция — Принятие от 30.11.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.01.2016. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.11.2015  № 213


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2015 р.
за № 1630/28075

Про затвердження Положення про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на території проведення антитерористичної операції або Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», пунктів 7 та 8 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на території проведення антитерористичної операції або Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (додається).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
30.11.2015 № 213


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2015 р.
за № 1630/28075

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на території проведення антитерористичної операції або Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) та пунктів 7, 8 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».

2. Це Положення визначає особливості дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на території проведення антитерористичної операції або Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі - банк), у разі неможливості здійснення процедури ліквідації відповідно до Закону. Фонд може делегувати рішенням виконавчої дирекції Фонду частину або всі свої повноваження, визначені цим Положенням, уповноваженій(им) особі(ам) Фонду, крім організації реалізації майна банку.

3. У разі неможливості здійснення процедури ліквідації банку відповідно до Закону Фонд вживає заходів до накопичення ліквідаційної маси такого банку. Процес накопичення ліквідаційної маси (за можливості фактичного доступу до об’єктів, інформації, документів, баз даних тощо), зокрема, включає:

відкриття накопичувального рахунку;

вжиття заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб;

звільнення працівників банку відповідно до законодавства України про працю;

заявлення відмови від виконання договорів та в установленому законодавством порядку їх розірвання;

здійснення оцінки та реалізації майна банку.

Фонд здійснює накопичення ліквідаційної маси за рахунок майна банку та його відокремлених підрозділів, у тому числі тих, що розташовані на території проведення антитерористичної операції або Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (за можливості фактичного доступу до об’єктів, інформації, документів, баз даних, отримання платежів, пов’язаних із погашенням заборгованості за кредитами, тощо).

4. Інвентаризація та оцінка майна банку з метою формування його ліквідаційної маси здійснюються за умови можливості їх проведення. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси, у тому числі інформація щодо відсутності можливості здійснення інвентаризації, відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

5. Виплати відшкодування коштів вкладникам банку за рахунок коштів Фонду здійснюються відповідно до сформованого переліку вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування та Закону.

ІІ. Вжиття невідкладних дій при ліквідації банку

1. Фонд з дня початку процедури ліквідації банку, зокрема, здійснює такі дії:

1) видає накази про скасування всіх або будь-яких довіреностей на представництво банку та/або вчинення правочинів від його імені, розпорядження майном банку, про що дає оголошення в газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України";

2) затверджує штатний розпис банку (зміни до існуючого), приймає на роботу працівників з метою забезпечення здійснення ліквідаційної процедури;

3) встановлює місцезнаходження реєстраційних документів банку, штампів та печаток, у разі відсутності штампів та печаток банку вчиняє необхідні дії з виготовлення дублікатів, про що дає оголошення (про втрату та/чи недійсність) в газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України";

4) направляє запити щодо отримання інформації про майно банку, майнові права, які належать банку, в тому числі, але не виключно, до:

органів реєстрації транспортних засобів;

органів державної реєстрації (Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

5) направляє запити на отримання інформації, в тому числі, але не виключно:

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо майна, за яким банк є ініціатором внесення записів про існуючі обмеження та заборони (іпотека, застава рухомого майна, застава майнових прав тощо);

про кореспондентські рахунки банку, відкриті в банках на території України та за кордоном, про залишки коштів на таких рахунках;

6) здійснює заходи щодо перерахування залишків коштів на відкритий накопичувальний рахунок з рахунків банку, відкритих в банках на території України та за кордоном.

2. Фонд подає визначені законодавством документи для проведення державної реєстрації змін щодо органів управління та керівників банку в органах державної реєстрації, отримує відповідні витяги та виписки.

3. Фонд готує та подає документи для проведення реєстрації в органах фіскальної служби, Пенсійного фонду, фондах соціального страхування тощо.

4. Фонд вчиняє дії щодо встановлення місцезнаходження документації банку, облікових регістрів та його електронних баз даних, у тому числі баз даних про вкладників банку.

ІІІ. Особливості здійснення процедури приймання та розгляду вимог кредиторів, формування реєстру акцептованих вимог кредиторів

1. Кредиторські вимоги подаються до Фонду у порядку та на умовах, визначених Законом, Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (далі - Положення № 2).

У разі пропуску кредитором строку для заявлення кредиторських вимог така особа має право звернутися до суду відповідно до законодавства України.

2. Особа, яка заявляє до Фонду свої кредиторські вимоги, окрім даних та документів, визначених законодавством, додатково додає нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують виникнення та існування зобов’язання банку перед такою особою (договір, виписки, квитанції, акти тощо).

Про необхідність одночасного надання додаткових документів при заявленні вимог кредиторів Фонд повідомляє в оголошенні про ліквідацію банку.

3. Розгляд вимог кредиторів, формування реєстру акцептованих вимог кредиторів відбуваються відповідно до загальних вимог, передбачених Законом та Положенням № 2.

4. У разі неможливості визначення суми заборгованості перед відповідним кредитором, перевірки достовірності даних вимог кредитора у зв’язку із недостатністю документів та даних, що є у розпорядженні Фонду, Фонд відхиляє таку вимогу кредитора до дати отримання відповідних даних

ІV. Особливості формування та складання переліку вкладників банку, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування

1. У разі якщо дії Фонду не призвели до відновлення бази даних про вкладників, встановлення фактичних даних про розміри залишків на рахунках фізичних осіб - вкладників банку, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про неможливість формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

2. У разі відновлення доступу до серверів автоматизованої банківської системи, інших документів та технічних засобів банку, необхідних для затвердження переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, таке питання буде вирішуватися шляхом прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду.

3. У разі делегування Фондом уповноваженій особі Фонду повноважень щодо формування та складання переліку вкладників, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування, така особа повідомляє Фонд про прийняте рішення у строки, передбачені Законом для подання повного переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавверх