Документ z1614-15, первая редакция — Принятие от 03.12.2015
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.12.2015  № 2030


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1614/28059

Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 частини першої статті 20 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296 «Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556 (із змінами).

3. Учасники фондового ринку, які отримали статус фінансової установи відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556 (із змінами), та перебували в державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (далі – Реєстр), на момент набрання чинності цим рішенням, зберігають статус фінансової установи, для підтвердження якого можуть звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання інформації з Реєстру відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого цим рішенням.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.) забезпечити: подання цього рішення:

для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

на державну реєстрацію – до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В. о. Голови
Державної регуляторної служби України
Ю. Терентьєв


І.Б. Черкаський


В.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
03.12.2015  № 2030


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1614/28059

ПОРЯДОК
формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (далі – Реєстр), професійних учасників фондового ринку, у тому числі професійних учасників депозитарної системи (крім банків), та корпоративних інвестиційних фондів, умови виключення та надання інформації з Реєстру.

2. Дія цього Порядку поширюється на професійних учасників фондового ринку, які здійснюють професійну діяльність, що входить до переліку фінансових послуг, визначених статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», корпоративні інвестиційні фонди, які зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – реєстр ІСІ) та Центральний депозитарій цінних паперів (далі – учасники фондового ринку).

3. Реєстр – це перелік інформації про фінансові установи, що формується та узагальнюється Комісією згідно з вимогами цього Порядку як система збору, накопичення та обліку відомостей про ці установи.

4. Статус фінансової установи професійний учасник фондового ринку набуває з дати внесення про нього запису до Реєстру після оформлення Комісією відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в електронному вигляді, корпоративний інвестиційний фонд – після включення до реєстру ІСІ, Центральний депозитарій цінних паперів – після реєстрації правил Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку.

5. Фінансова установа протягом усього строку перебування в Реєстрі повинна виконувати вимоги законодавства, що регулюють її діяльність.

ІІ. Умови формування та ведення Реєстру

1. Реєстр формується Комісією з метою ведення обліку фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, систематизації відомостей щодо цих установ та надання відомостей з Реєстру.

2. Реєстр ведеться в електронному вигляді.

3. Власником інформації, внесеної до Реєстру, є держава.

ІІІ. Включення та внесення змін до Реєстру

1. Для набуття статусу фінансової установи Комісія протягом десяти робочих днів з дати оформлення Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в електронному вигляді, або з дати включення корпоративного інвестиційного фонду до реєстру ІСІ, або з дати набуття статусу Центрального депозитарію цінних паперів включає відповідного учасника фондового ринку до Реєстру.

2. У разі зміни найменування фінансової установи Комісія протягом десяти робочих днів з дати переоформлення відповідної ліцензії в електронному вигляді або реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду) вносить зміни стосовно відповідного учасника фондового ринку до Реєстру.

3. У разі зміни місцезнаходження фінансової установи Комісія протягом десяти робочих днів з дати отримання Комісією інформації від професійного учасника фондового ринку (у тому числі професійного учасника депозитарної системи) щодо зміни місцезнаходження відповідно до нормативно-правового акта з питань ліцензування або з дати реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду) вносить зміни стосовно відповідного учасника фондового ринку до Реєстру.

4. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація про учасників фондового ринку, які надають фінансові послуги, а саме:

найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ учасника фондового ринку, вид діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

місцезнаходження;

номер та дата рішення Комісії про оформлення відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в електронному вигляді або для корпоративних інвестиційних фондів відомості про включення в реєстр ICI (номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ, реєстраційний код за реєстром ІСІ, дата внесення до реєстру ІСІ);

реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі);

дата включення в Реєстр;

дата виключення з Реєстру;

підстава виключення з Реєстру.

ІV. Виключення з Реєстру

1. Підставами для виключення фінансової установи з Реєстру є:

анулювання усіх наявних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (крім випадку їх анулювання у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення);

виключення корпоративного інвестиційного фонду з реєстру ІСІ.

2. Комісія протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав, визначених у пункті 1 цього розділу, виключає фінансову установу з Реєстру.

V. Надання інформації з Реєстру

1. Комісія оприлюднює інформацію про фінансові установи, які знаходяться в Реєстрі, в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Комісії станом на перший робочий день кожного місяця.

2. Комісія надає інформацію з Реєстру в письмовому вигляді у разі отримання запитів від юридичних (фізичних) осіб або органів державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

3. Для отримання інформації з Реєстру юридична (фізична) особа надсилає до Комісії лист із запитом у довільній формі із зазначенням повного найменування, організаційно-правової форми, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої надається інформація.

Лист юридичної особи засвідчується печаткою (за наявності) та підписується уповноваженою особою.

4. Органи державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, одержують інформацію з Реєстру на підставі письмового запиту. Запит про надання інформації подається у довільній формі на офіційному бланку відповідного органу державної влади за підписом керівника, або особи, що виконує його обов'язки, або особи, уповноваженої діяти від імені органу державної влади. У запиті про надання інформації вказуються повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої надається інформація.

5. Комісія листом за підписом керівника структурного підрозділу або виконувача його обов'язків повідомляє юридичну особу, яка надавала запит, або орган державної влади про наявність (відсутність) відомостей про юридичну особу в Реєстрі.

6. Строк надання відомостей з Реєстру не повинен перевищувати десяти робочих днів з дати надходження запиту.

7. Державний контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових бірж
І. Устенковверх